HGA1047/2001
ID intern unic:  297297
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1047
din  04.10.2001
cu privire la aprobarea Programului de diminuare a poluării
aerului atmosferic de către mijloacele de transport auto
Publicat : 05.10.2001 în Monitorul Oficial Nr. 121-123     art Nr : 1096
    Abrogată prin HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858

    Întru ameliorarea calităţii aerului atmosferic prin reducerea poluării cu emisiile de gaze ale mijloacelor de transport auto, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Programul de diminuare a poluării aerului atmosferic de către mijloacele de transport auto (se anexează).
    2. Ministerele, departamentele, autorităţile administraţiei publice locale şi agenţii economici:
    vor asigura planificarea şi realizarea măsurilor de reducere a emisiilor nocive ale poluanţilor în aerul atmosferic în vederea implementării prevederilor programului nominalizat;
    vor informa anual Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului despre realizarea măsurilor preconizate şi executarea prevederilor programului sus-menţionat.
    3. Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului va prezenta anual Guvernului o informaţie sintetizată privind rezultatele realizării Programului de diminuare a poluării aerului atmosferic de către mijloacele de transport auto.

    Prim-ministru
    al Republicii Moldova                                       Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul ecologiei, construcţiilor
    şi dezvoltării teritoriului                                   Gheorghe Duca
    Ministrul finanţelor                                           Mihail Manoli
    Ministrul afacerilor interne                               Vasile Drăgănel
    Ministrul justiţiei                                               Ion Morei

    Chişinău, 4 octombrie 2001.
    Nr. 1047.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1047
din 4 octombrie 2001

PROGRAM
de diminuare a poluării aerului atmosferic de către
mijloacele de transport auto
I. Privire generală
    1. Complexul de transport auto este unul din componenţii de bază ai economiei naţionale şi, totodată, una din principalele surse de poluare a aerului atmosferic, problemă care actualmente necesită o urgentă rezolvare.
    2. Exploatarea parcului de transport auto cu o uzură sporită, creşterea numărului mijloacelor de transport auto importate în ţară, avînd o vechime de 10 şi mai mulţi ani, calitatea insuficientă a combustibilului reprezintă cauzele principale ce conduc la poluarea aerului atmosferic cu substanţe toxice.
    Din lipsa unui sistem permanent de supraveghere a calităţii aerului pe întreg teritoriul republicii, precum şi din cauza neexercitării sistematice a controlului ecologic instrumental al mijloacelor de transport auto din partea organelor statale şi celor departamentale, dezvoltării insuficiente a bazei tehnico-materiale s-a creat o situaţie deplorabilă în domeniul protecţiei aerului atmosferic, poluării acestuia de către transportul auto.
    Din aceste motive este necesară elaborarea unui program de diminuare a poluării aerului atmosferic de către mijloacele de transport auto.
    3. Programul de diminuare a poluării aerului atmosferic de către mijloacele de transport auto (în continuare - Program) este elaborat în baza prevederilor articolelor 2, 28 şi 56 din Legea privind protecţia mediului înconjurător nr.l515-XII din 16 iunie 1993 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr.10, art.283), art.17 din Legea privind protecţia aerului atmosferic nr. 1422-XIII din 17 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44-46, art.312), articolelor 7 şi 8 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.54-55, art.378) şi stabileşte căile de diminuare a poluării aerului atmosferic de către transportul auto, exploatarea eficientă a acestuia cu respectarea normelor prevăzute de standardele naţionale şi cele internaţionale, actelor normative tehnice şi ecologice.
    4. Programul include măsuri prioritare, menite să diminueze gradul de poluare a aerului atmosferic, ce ţin de competenţa autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, persoanelor fizice şi juridice, precum şi a tuturor organizaţiilor statale şi nonguvernamentale, care au atribuţii directe sau indirecte la problemele ecologice şi sînt obligate să respecte legislaţia şi actele normative privind protecţia aerului atmosferic.
    5. Lipsa unui program naţional privind diminuarea poluării aerului atmosferic a generat probleme serioase privind securitatea ecologică a transportului auto: majorarea normelor de emisie faţă de cele europene, absenţa unei politici fiscale eficiente de protecţie a mediului, lipsa unor programe complexe de stat vizînd diminuarea emisiilor de gaze de eşapament etc.
II. Situaţia existentă în domeniul poluării aerului
atmosferic de către transportul auto

    6. Poluanţii emişi de către transportul auto pe parcursul anului 2000 constituie 110,12 mii tone, inclusiv:
    particule solide - 3,6 mii tone;
    dioxid de sulf - 3,8 mii tone;
    oxizi de azot - 9,1mii tone;
    oxid de carbon - 74,4 mii tone;
    hidrocarburi volatile - 19,2 mii tone;
    plumb - 11,9 tone.
    Cota emisiilor poluante de la autovehicule în volumul sumar de poluanţi ai aerului atmosferic constituie în mediu 82,3%. În oraşele mari această cotă a sporit considerabil: Chişinău - 92,0%, Cahul - 95,0%, Bălţi - 95,0%.
    În municipiile nominalizate substanţele nocive ale emisiilor auto pe cap de locuitor au ajuns în mediu la 115 kg/an. Această situaţie constituie un pericol serios pentru calitatea aerului atmosferic şi sănătatea populaţiei.
    Potrivit datelor serviciului hidrometeorologic de stat, în oraşele mari concentraţiile maxime în aer ale oxidului de carbon şi oxizilor de azot depăşesc de cîteva ori concentraţia maximă admisibilă (C.M.A.).
    Conform ultimelor date statistice, în plante şi în solul aferent drumurilor s-au înregistrat concentraţii majorate de cadmiu, plumb, cupru, zinc, nichel, siliciu etc.
    Autovehiculele care funcţionează pe bază de motorină, deşi emit un volum mai redus de oxid de carbon şi hidrocarburi, comparativ cu cele ce funcţionează pe bază de benzină, poluează cu particule solide de 30-50 ori mai mult aerul atmosferic. Aceste particule conţin diverşi compuşi organici care provoacă maladii cancerogene.
    7. Unii deţinători de autovehicule nu respectă în mare măsură prevederile standardelor cu privire la concentraţia emisiilor de poluanţi ai gazelor de eşapament. Majoritatea autovehiculelor cu o uzură sporită, supuse controlului ecologic instrumental de stat, depăşesc de două şi mai multe ori normele admisibile de oxid de carbon şi gradul de fum. Fiecare al treilea autoturism şi al doilea camion, care participă la trafic, nu corespund cerinţelor securităţii ecologice şi standardelor naţionale.
    Actualmente controlul ecologic instrumental de stat al autovehiculelor se reduce doar la determinarea concentraţiei oxidului de carbon în gazele de eşapament ale motoarelor cu benzină şi a gradului de fumegare al motoarelor diesel.
    8. Din lipsa mijloacelor financiare s-a micşorat esenţial procurarea noilor autovehicule, s-au redus cadrele ecologice din organizaţiile şi întreprinderile respective, influenţînd, astfel, în sens negativ, modul de respectare a legislaţiei ecologice privind poluarea aerului atmosferic de către mijloacele de transport auto care activează atît în sectorul privat, cît şi în cel public, devenind obiectul unor acţiuni ineficiente şi nesupuse controlului organelor autorităţii centrale de mediu.
    9. În prezent normele emisiilor de poluanţi în gazele de eşapament, prevazute de standardele în vigoare pentru autovehiculele cu motoarele pe bază de benzină, nu corespund celor europene.
    Standardele naţionale corespund regulilor internaţionale numai în ceea ce priveşte stabilirea gradului de fumegare cu gaze de eşapament ale motoarelor diesel.
    Una din cauzele poluării mediului este indiferenţa populaţiei faţă de necesitatea verificării periodice a stării tehnice şi ecologice a mijloacelor de transport auto.
    10. Carburanţii şi lubrifianţii importaţi în ţară sînt de o calitate inferioară, cu conţinut mărit de sulf şi plumb şi în multe cazuri nu corespund standardelor europene. Cota benzinei neetilate este neînsemnată şi comercializarea ei pe teritoriul republicii este limitată. Lipsa unui control permanent asupra calităţii produselor petroliere şi gazelor puse în comercializare la staţiile de alimentare auto are un impact negativ asupra calităţii acestor produse, conduce la necorespunderea lor standardelor şi certificatelor de producere.
    11. Actualul sistem legislativ-normativ nu asigură pe deplin diminuarea poluării aerului atmosferic de către transportul auto şi nu permite luarea de măsuri mai drastice faţă de cei care poluează mediul ambiant, aplicîndu-se principiul "Cine poluează - plăteşte".
III. Direcţiile de bază privind diminuarea
poluării aerului atmosferic
    12. O pîrghie eficientă de diminuare a poluării aerului o constituie exercitarea controalelor mai stricte referitor la calitatea carburanţilor importaţi şi corespunderea lor standardelor europene.
    Problema calităţii carburanţilor poate fi soluţionată odată cu trecerea obligatorie a transportului auto la utilizarea benzinei neetilate şi motorinei cu conţinut redus de sulf, aşa cum se practică în ţările industrial dezvoltate din Europa.
    13. Drept direcţie importantă în asigurarea tehnică a unui nivel redus de poluare a spaţiului aerian se consideră şi reutilarea mijloacelor de transport pentru folosirea gazelor naturale lichefiate şi comprimate.
    14. Utilarea automobilelor cu convertori catalitici asigură reducerea de două ori a gradului de poluare a aerului atmosferic.
    15. Efectuarea controlului calităţii aerului şi dirijarea acestui proces, în special a emisiilor de poluanţi de la sursele mobile, prezintă o direcţie prioritară în domeniul protecţiei mediului înconjurător.
    16. Mijloacele de transport auto din sectorul agricol (tractoarele, combinele etc.), tehnica rutieră, utilate cu motoare cu ardere internă, practic nu sînt supuse controlului ecologic, întrucît lipsesc standardele naţionale privind evaluarea toxicităţii gazelor de eşapament în condiţiile de exploatare a numitelor mijloace.
    17. În ultimii 10 ani investiţiile capitale de stat în domeniul protecţiei mediului s-au redus brusc. Perceperea plăţilor pentru emisiile de poluanţi în aerul atmosferic din sectoarele privat şi cel public se efectuează la un nivel insuficient. Nu se percep plăţile pentru poluarea aerului atmosferic de la compuşii produselor petroliere care se importă în ţară, altor substanţe chimice, fapt ce necesită o corectare respectivă a actelor legislative.
    18. Dezvoltarea economiei, inclusiv modernizarea parcului de transport auto, va depinde în mare măsură de investiţiile private, concomitent şi problema securităţii tehnice şi ecologice a vehiculelor va avea aceeaşi perspectivă.
    Actualmente investitorii străini sînt dispuşi să colaboreze în acest domeniu, propunînd programe speciale privind sporirea eficienţei măsurilor de asigurare a securităţii circulaţiei rutiere şi de protecţie a mediului. Finanţarea acţiunilor preconizate pentru diminuarea poluării aerului se va efectua, în primul rînd, din fondurile extrabugetare, conturile speciale şi investiţiile străine, prevăzute în acest scop.
Normele povizorii ale emisiilor limitate admisibile (E.L.A.)
(pentru anii 2002-2010) în funcţie de anul fabricării automobilelor
Anul de fabricare Perioada de timp (anii) Conţinutul limitat admisibil de carbon (CO), cota volumetrică în % Conţinutul limitat admisibil al hidrocarburilor, cota volumetrică mil-1
Motoare pînă la 4 cilindri mai mult de 4 cilindri
Automobilele fabricate pînă în 1980 (U.R.S.S.) I etapă (2002-2004) 3,5-3,0 1200 3000
II etapă (2005-2007) 3,0-2,8 900 2000
III etapă (2008-2010) 2,8-2,5 600 1000
Automobilele fabricate în anii 1980-1990 (U.R.S.S.) I etapă (2002-2004) 3,5-2,8 1200 3000
II etapă (2005-2007) 2,8-2,5 900 2000
III etapă (2008-2010) 2,5-2,0 600 1000
Automobilele fabricate după 1990 (U.R.S.S.) I etapă (2002-2004) 3,0-2,5 1200 3000
II etapă (2005-2007) 2,5-2,0 900 2000
III etapă (2008-2010) 2,0-1,5 600 1000
Automobolele de import fabricate în Occident (fără convertor) pînă în 1990 I etapă (2002-2005) 3,0-2,5 400 -
II etapă (2006-2010) 2,5-2,0 100 -
Automobolele de import fabricate în Occident (fără convertor) după 1990 I etapă (2002-2005) 2,5-2,0 400 -
II etapă (2007-2010) 2,0-1,5 100 -

Notă: Normele de emisii limitate admisibile pentru automobolele fabricate în U.R.S.S. la prima etapă corespund STAS 17.22.03.87
IV. Măsurile de realizare a Programului de diminuare
a poluării aerului atmosferic de către mijloacele
de transport auto

Nr. d/o Denumirea măsurilor Responsabili de realizare Termenul de realizare
1 2 3 4
1. Modificarea şi completarea Legii privind plata pentru poluarea mediului Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului 2002 trimestrul II
2. Modificarea Hotărîrilor Guvernului RM nr.713 din 27 iulie 1999 "Cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere" şi nr.1047 din 8 noiembrie 1999 "Cu privire la reorganizarea sistemului internaţional automatizat de căutare "Automobilul" în Registrul de Stat al Transporturilor şi introducerea testării autovehiculelor şi remorcilor acestora" Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului,Ministerul Afacerilor Interne 2001 trimesturl IV
3. Elaborarea programelor teritoriale de acţiuni privind reducerea poluării mediului ambiantcu emisii nocive în atmosferădin sursele fixe şi mobile Autorităţile administraţiei publice locale, agenţii economici. 2002 trimestrul I
4. Elaborarea programelor ramurale de diminuare a poluării aerului atmosferic de al transportul auto. Ministerele şi departamentele de specialitate. 2002 trimesturl I
5. Elaborarea Regulamentului privind modul de efectuare şi exercitare a testării ecologice, controlului instrumental de stat al mijloacelor de transport auto pe teritoriul Republicii Moldova Inspectoratul Ecologic de Stat 2001 trimesturl IV
6. Elaborarea standardelo naţionale şi reglementărilor tehnice în domeniul protecţiei aerului atmosferic, inclusiv a poluării mediului de la transportul auto, armonizarea lor cu standardele europene Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Ministerul Sănătăţii, Departamentul Standardizare şi Metrologie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Naţional de Ecologie 2002 trimesturl II
7. Asigurarea respectării cerinţelor actelor legislative şi normative privind păstrarea purităţii şi ameliorarea calităţii aerului atmosferic, prevenirea şi reducerea efectelor nocive de la mijloacele fixe şi mobile Ministerele şi Departamentele de specialitate, autorităţile administraţiei publice locale Permanent
8. Aproximarea, armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei aerului atmosferic la legislaţia Comunităţii Europene şi a convenţiilor internaţionale Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului 2003 trimestrul IV
9. Asigurarea întreprinderii acţiunilor tehnico-organizatorice privind implementarea în RM a reţelelor de staţii computerizate pentru testarea mijloacelor de transport auto, care vor permite realizarea politicii statutului şi a organismelor internaţionale în domeniul protecţiei mediului, crearea condiţiilor necesare pentru securitatea ecologică a automobilelor de trafic. Întreprinderile pentru reparaţie şi deservire tehnică a mijloacelor de transport auto, indiferent de forma de proprietate, vor crea condiţii necesare colaboratorilor Inspectoratolui Ecologic de Stat pentru exe cutarea controlului ecologic (testări), privind respectarea normelor admise de degajare a su bstanţelor poluate în atmosferă. Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, autorităţile administraţiei publice locale,agenţii economici. Permanent
10. Crearea posturilor mobile de control ecologic privind explaotarea mijloacelor de transport care depăşesc  normativele admise de degajare a substanţelor poluante. Agenţiile teritoriale ecologice, autorităţile administraţiei publice locale. Permanent
11. Organizarea controlului de Stat asupra respectării normativelor emisiilor de poluanţi ale surselor mobile, inclusiv la etapa efectuării  periodice a reviziei tehnice de stat a autovehiculelor şi remorcilor acestora. Inspectoratul Ecologic de Stat,Poliţia Rutieră Anual, conform orarului de lucru
12. Elaborarea proiectului-tip privind organizarea lucrărilor de cercetare, experimentare şi înzestrare (reechipare) a autovehiculelor cu convertoare catalitice pentru neutralizarea poluanţilor toxici din gazele de eşapament Ministerul Transporurilor şi Comunicaţiilor, Ministerul Economiei, Ministerul Sănătăţii, Departamentul Standardizare şi Metrologie, Inspectoratul Ecologic de Stat 2003 trimestrul III
13. Crearea în teritoriile administrative judeţene a staţiilor şi punctelor de deservire tehnică şi ecologică cu reutilarea mijloacelor de transport cu convertoare catalitice Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, agenţii economici. 2003
14. Dotarea serviciilor (posturilor) de control ecologic, întreprinderilor de trensport auto cu utilaj modern necesar pentru determinarea gradului de toxicitate şi fumegare a gazelor de eşapament Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Inspectoratul Ecologic de Stat, Agenţii economici Permanent
15. Dotarea laboratoarelor analitice de control ale agenţiilor teritoriale ecologice cu utilaj modern necesar pentru determinarea calităţii benzinei şi motorinei importate Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Inspectoratul Ecologic de Stat 2002 trimestrul III
16. Solicitarea de la organizaţiile Comunităţii Europene a unui grant pentru dotarea Inspectoratul Ecologic de Stat cu un autolaborator mobil destinat diagnosticării complexe (prin analize rapide) a calităţii aerului şi apelor Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor 2002-2003
17. Crearea unei întreprinderi mixte pentru implementarea producerea şi comercializarea convertoarelor catalitice, inclusiv cu folosirea investiţiilor în alte state Ministerul Economiei, Ministerul Transporurilor şi Comunicaţiilor, Primăria municipiului Chişnău 2004
18. Elaborarea şi adoptarea de către Guvernul RM a actelor normative privind interzicerea importului în şară şi a comercializării benzinei etilate şi a motorinei cu conţinut mărit de sulf la staţiile de alimentare auto Ministerul Economiei, Departamentul Standardizare şi Metrologie, Inspectoratul Ecologic de Stat Începînd cu 2002 trimestrul II
19. Organizarea la staţiile de alimentare cu produse petroliere şi gaze a contoarelor operative şi inopinare asupra calităţii benzinei, motorinei şi lubrifianţilor în scopul constatării corespunderii standardelor şi certificatelor de confirmare, suspendarea activităţii acestora în caz de nerespectare a cerinţelor stabilite de legislaţiei. Departamentul Standardizare şi Metrologie, Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului Permanent conform planului comun de lucru
20. Organizarea periodică a raidurilor de verificare a securităţii ecologice a mijloacelor de transport auto referitor la determinarea noxelor din gazele de eşapament, inclusiv în cazul lunarilor "Aer curat" Inspectoratul Ecologic de Stat, Poliţia Rutieră, agenţiile teritoriale (municipale) ecologice Permanent conform planului comun de lucru
21. Introducerea taxei ecologice pentru importul în ţară al produselor cu conţinut de substanţe toxice care poluează mediul şi distrug stratul de ozon Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor 2002 trimestrul III
22. Perfecţionarea mecanismului de realizare a măsurilor de stimulare materială şi financiară a cadrelor, persoanelor fizice şi juridice care participă la procesul de diminuare a poluării aerului atmosferic Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Inspectoratul Ecologic de Stat 2001 trimestrul IV
23. Educarea ecologică a populaţiei, conlucrarea cu mass-media şi organizaţiile nonguvernamentale, conştientizarea publicului şi a agenţilor economici despre influenţa negativă a transportului asupra sănătăţii populaţieişi a mediului înconjurător Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Ministerul Sănătăţii, autorităţile administraţiei publice locale Permanent
24. Cooperarea internaţională în scopul atragerii asistenţei tehnice şi financiare pentru trecerea treptată la transportul ecologic, soluţionarea problemelor de asigurare tehnico-materială a organizaţiilor care exercită controlul ecologic, asigurarea mijloacelor de transport cu convertoare catalitice etc. Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Permanent
25. Crearea şi implementarea la întreprinderi a unui sistem de dirijare a calităţii mediului, precum şi efectuarea controlului departamental privind securitatea ecologică a autovehiculelor. Autorităţile administraţiei publice locale, agenţii economici. Permanent
26. Efectuarea măsurilor tehnico-administrative privind colectarea, transportarea, depozitarea produselor petroliere uzate Ministerele, departamentele de specialitate, agenţii economici. Permanent
27. Participarea inspectorilor de stat pentru ecologie la vămuirea carburanţilor, verificarea corespunderii lor cerinţelor certificatului de calitateprin efectuarea analizei de laborator Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Departamentul Vamal, Departamentul Standardizare şi Metrologie, Inspectoratul Ecologic de Stat Permanent
28. Implementarea unor norme mai redusede emisii poluante pentru localităţile unde densitatea populaţiei este înaltă respectînd standardele Comunităţii Europene Autorităţile administraţiei publice locale, agenţiile teritoriale (municipale) ecologice Permanent
29. Modernizarea căilor de comunicaţie şi a transportului în municipiile Chişinău, Bălţi, Cahul. Analiza folosirii benzinei fără plumb şi a motorinei cu aditivi. Dirijarea circulaţiei transportului şi desconcentrarea arterelor intens circulate, construcţia drumurilor. Ministerul Transportului şi Comunicaţiilor, Ministerul Afacerilor Interne, primăriile municipiilor Chişinău, Bălţi, Cahul, Inspectoratul Ecologic de Stat Permanent
30. Elaborarea proiectului de Hotărîre a Guvernului RM "Privind interşicerea exploatării pe teritoriul ţării a autovehiculelor de model vechi, neutilate cu mijloace tehnice perfecte, capabile să exercite o influienţă negativă asupra sănătăţii populţiei şi mediului înconjurător" Ministerul Economiei, Ministerul Transporurilor şi Comunicaţiilor, Ministerul Afacerilor Interne. 2003 trimestrul I
31. Perfecţionarea şi modernizarea sistemului de parcaje şi parcare a autovehiculelor pe străzi şi trotuare, în localităţile unde densitatea populaţiei este înaltă, precum şi reducerea intensităţii circulaţiei rutiere a autovehiculelor în localităţile nominalizate Autorităţile administraţiei publice locale, Poliţia Rutieră, primăriile, agenţiile ecologice teritoriale (municipale) 2002 trimestrul III
32. Reînnoirea anuală a parcului de transport auto cu 5-10% de autovehicule ecologice noi, în corespundere cu cerinţele standardelor europene şi ale normelor de emisii prevăzute de "EURO-IV", dezvoltarea transportului public electric Ministerele şi departamentele specializate, autorităţile administraţiei publice locale, agenţii economici. Permanent
33. Organizarea la nivel naţional a monitoringului poluării aerului atmosferic de la transportul auto, colectarea datelor, transmiterea şi prelucrarea lor, clasarea "zonelor intens poluate", crearea punctelor de recoltare a probelor în diferite centre ale traficului rutier Institutul Ecologic Naţional, Inspectoratul Ecologic de Stat, agenţiile teritoriale (municipale) ecologice 2002-2003
34 Organizarea şi desfăşurarea conferinţei republicane cu genericul "Transportul, mediul şi sănătatea" Ministerul Sănătăţii, Ministerul Transporurilor şi Comunicaţiilor, Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului 2003 trimestrul II

V. Dispoziţii finale
19. Prezentul Program are o semnificaţie deosebită în soluţionarea problemelor ce ţin de securitatea ecologică a transportului auto în republică. El propune o identificare a factorilor care contribuie la diminuarea poluării aerului atmosferic de către transportul auto şi, ceea ce este cel mai important, o abordare nouă şi eficientă a modului concret de soluţionare a acestor probleme.
20. Programul va fi reactualizat la fiecare trei ani. El va permite a verifica exact gradul de realizare a prevederilor lui, va determina obligaţiile şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale, ale agenţilor economici şi persoanelor fizice pentru  ameliorarea continuă a calităţii mediului înconjurător.