HGO1068/1998
ID intern unic:  297405
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1068
din  21.10.1998
cu privire la crearea în complexul de gaze al Republicii Moldova
a unei societăţi pe acţiuni moldo-ruse
Publicat : 12.11.1998 în Monitorul Oficial Nr. 100
    În baza Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldovanr. 1556-XIII din 26 februarie 1998 "Cu privire la reorganizarea şi privatizarea complexului de gaze din Republica Moldova", Guvernul Republicii Moldova
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă hotărîrea acţionarilor cu privire la reorganizarea Întreprinderii mixte moldo-ruse de tip închis "Aprogaztranzit" S.A., în patrimoniul căreia Republica Moldova deţine o cotă parte.
    2. Concernul "Moldova-gaz" S.A. se reorganizează în modul stabilit de lege, prin comasarea lui cu Întreprinderea mixtă moldo-rusă de tip închis "Aprogaztranzit" S.A., în societate pe acţiuni moldo-rusă de tip deschis.
    3. Se acceptă evaluarea preliminară a proprietăţii complexului de gaze al republicii, conform situaţiei de la 1 iulie 1997, depuse în capitalul social al societăţii nou-create în valoare totală de 1332908160 lei (290552187 dolari S.U.A.), inclusiv proprietatea amplasată pe teritoriul transnistrean în valoare de 358261354 lei (78095118 dolari S.U.A.).
    Departamentul privatizării şi administrării proprietăţii de stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor va efectua în anul 1999 reevaluarea bunurilor complexului de gaze al Republicii Moldova prin intermediul unei organizaţii internaţionale de audit, conform unei metodici reciproc acceptată în eventualitatea rectificării ulterioare a capitalului social, a cotei părţi ale lui, precum şi a datoriilor la plata consumului de gaze naturale.
    4. Se stabileşte că aportul Republicii Moldova în capitalul social al societăţii nou-create va constitui:
    a) cota parte a statului în patrimoniul Întreprinderii mixte moldo-ruse de tip închis "Aprogaztranzit" S.A, egală cu 287004088 lei (62562199 dolari S.U.A.);
    b) cota parte a statului în patrimoniul societăţilor pe acţiuni ale complexului de gaze (cu execepţia S.A."Incorgaz" şiS.A. "Gazproiect" egală cu 183883525 lei (40083602 dolari S.U.A.).
    5. În temeiul reevaluării din anul 1996 a mijloacelor fixe ale agenţilor economici, costul bunurilor transmise, conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 302 din 21 martie 1995, în proprietatea S.A.R. "Gazprom", se majorează cu 33,31 mil.dolari S.U.A.
    6. Prin acordul părţilor interesate, inclusiv al celei transnistrene, se transmite, în contul reducerii sumei totale a datoriilor Republicii Moldova pentru gazele naturale anterior primite, o parte din proprietatea statului aflată în patrimoniul societăţilor pe acţiuni ale complexului de gaze în suma totală de 275076343 lei (59962146 dolari S.U.A.), inclusiv o parte din proprietatea asociaţiei de producere "Tiraspoltransgaz" în valoare de 58088532 lei (12662350 dolari S.U.A.), în proprietatea S.A.R. "Gazprom" sub formă de aport în capitalul social al societăţii nou-înfiinţate, în care cota parte a "Gazprom"-ului se stabileşte în mărime de 50 la sută sau 666454080 lei (145276094 dolari S.U.A.).
    7. Ministerul Economiei şi Reformelor, în comun cu Departamentul Energetică, Resurse Energetice şi Combustibil, va continua negocierile cu S.A.R. "Gazprom" în vederea obţinerii acordului acesteia de a deţine pachetul de acţiuni de control în societatea nou-creată.
    8. Se statuează că în capitalul social al societăţii nou-create se va prevedea o sumă echivalentă cu 16435790 lei pentru eventualitatea convertirii de către persoane particulare - acţionarii societăţilor pe acţiuni ale complexului de gaze (cu excepţia S.A. "Incorgaz" şi S.A. "Gazproiect") a acţiunilor pe care le deţin în acţiuni ale societăţii.
    9. Departamentul privatizării şi administrării proprietăţii de stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor:
    va transmite respectivei societăţi, în modul prevăzut de lege, partea din patrimoniul societăţilor pe acţiuni ale complexului de gaze al Republicii Moldova care aparţine statului;
    va reorganiza, în conformitate cu legislaţia în vigoare, societăţile pe acţiuni ale complexului de gaze (cu excepţia S.A. "Incorgaz" şi S.A. "Gazproiect"), cu includerea lor în componenţa societăţii nou-înfiinţate cu statut de întreprinderi afiliate, care vor funcţiona în baza patrimoniului transmis în gestiune cu drept de folosinţă de către societate în calitatea sa de proprietar şi fondator al acestor întreprinderi;
    va avea statut de fondator din partea Republicii Moldova al societăţii nou-create;
    va transmite în gestiunea fiduciară a societăţii cota parte din acţiunile statului în S.A. "Incorgaz" - 87,9 procente şi S.A. "Gazproiect" - 80,5 %.
    10. Departamentul privatizării şi administrării proprietăţii de stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor, de comun acord cu Departamentul Energetică, Resurse Energetice şi Combustibil, vor prezenta Guvernului propuneri privind desemnarea persoanelor de conducere care vor intra în componenţa organelor de conducere şi control ale societăţii din partea Republicii Moldova, inclusiv a reprezentanţilor statului la adunarea generală a acţionarilor.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                     Ion CIUBUC

    Chişinău, 21 octombrie 1998.
    Nr. 1068.