HGA107/2001
ID intern unic:  297417
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 107
din  07.02.2001
despre executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova
nr. 595 din 29 octombrie 1996 şi unele măsuri suplimentare
pentru optimizarea gestionării gospodăriei silvice şi protecţia
vegetaţiei forestiere
Publicat : 22.02.2001 în Monitorul Oficial Nr. 19-20     art Nr : 158

   
Abrogată prin HG118 din 11.02.13, MO31-35/15.02.13 art.163

    Guvernul Republicii Moldova constată că autorităţile publice centrale şi locale au desfăşurat o activitate insuficientă pentru executarea măsurilor trasate în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 595 din 29 octombrie 1996 "Cu privire la perfecţionarea gestionării gospodăriei silvice şi protejarea vegetaţiei forestiere" şi în Dispoziţia Guvernului Republicii Moldova nr. 530 din 18 decembrie 1996.
Autorităţile administraţiei publice locale au predat în gestiunea organelor silvice de stat numai 11,7 mii ha păduri (sau 26,7% din totalul pădurilor aflate în gestiunea lor) şi au pus sub pază 22,5 mii ha păduri (sau 51% din suprafeţele gestionate). Din cele 25,4 mii ha terenuri necultivabile, accidentate sau afectate de alunecări, organelor silvice de stat li s-au transmis doar 200 ha sau 0,7%.
Este evident că acţiunile întreprinse de Serviciul Silvic de Stat şi autorităţile administraţiei publice locale pentru combaterea tăierilor ilicite şi prevenirea contravenţiilor silvice în pădurile, pe plantaţiile forestiere şi în spaţiile verzi din localităţi, nu au avut efectul scontat şi nu au condus la folosirea raţională şi completă a resurselor forestiere.
Cu toate că a fost pus în aplicare Planul comun de măsuri mixte de combatere a tăierilor ilicite şi de prevenire a altor contravenţii silvice, în perioada noiembrie 1996 - decembrie 2000 volumele tăierilor ilicite au crescut considerabil. Prejudiciile cauzate fondului forestier gestionat de Serviciul Silvic de Stat (23 mii m3) constituie circa 10 mil. lei, iar ale celui aflat în gestiunea autorităţilor publice locale (273,5 mii m3) se cifrează la zeci de milioane de lei. Au fost evaluate doar tăierile ilicite depistate şi înregistrate, adevăratele proporţii ale acestui dezastru fiind mult mai mari.
Acţiunile Serviciului Silvic de Stat au fost inoperante şi inadecvate situaţiei create, generînd în anumite cazuri chiar efecte negative. Deşi Codul silvic prevede că paza nemijlocită a fondurilor forestiere şi cinegetic (indiferent de deţinători) trebuie să fie asigurată de către serviciul silvic, inclusiv de garda forestieră, ea a fost organizată nesatisfăcător. În această perioadă numărul proceselor-verbale de constatare a infracţiunilor silvice a diminuat, sumele prejudiciilor recuperate constituind doar 5-10% din valoarea lor.
Serviciul Silvic de Stat, în calitatea sa de autoritate centrală de specialitate în domeniu, care apără şi reprezintă interesele statului, în loc să-şi concentreze atenţia asupra gospodăririi judicioase şi profitabile a fondurilor forestier şi cinegetic în modul şi conform sarcinilor stabilite de legislaţia în vigoare s-a limitat la unele activităţi industrial-economice şi comerciale.
Serviciul Silvic de Stat nu a elaborat setul de acte şi norme tehnico-economice, juridice şi silvice, de ţinere a evidenţei de stat şi cadastrului fondului forestier conform cerinţelor Codului silvic şi ale hotărîrii sus-menţionate. Nu s-au elaborat programul de stat de regenerare şi plantare a pădurilor pe anii 1997-2015 (termenul expirînd la 1 septembrie 1997), comanda de stat pentru volumul de lucrări şi cheltuieli, necesare administrării gospodăriei silvice, şi alte documente imperios necesare, avînd în vedere că numai calamităţile naturale produse în noiembrie 2000 au cauzat prejudicii enorme, deteriorînd grav circa 60 mii ha terenuri forestiere.
Concepţia de dezvoltare a gospodăriei cinegetice naţionale, aprobată de Parlamentul Republicii Moldova la 24 decembrie 1997, care prevede măsuri concrete pentru ameliorarea situaţiei în acest domeniu, nu se realizează.
În activitatea desfăşurată de Serviciul Silvic de Stat în ultimii ani au fost depistate multiple încălcări ale legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător, precum şi ale legilor privind fondul ariilor naturale protejate de stat, cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă, privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător.
Conducerea Serviciului Silvic de Stat a admis folosirea contrar destinaţiei a mijloacelor financiare obţinute din activităţi economice. Numai pentru procurarea şi finanţarea construcţiei unor apartamente pentru funcţionarii din aparatul central al numitului serviciu au fost utilizate în anii 1999-2000 peste 1,3 mil. lei. Aceste abateri au fost comise în condiţiile unei lipse acute de mijloace pentru finanţarea activităţilor de regenerare şi pază a vegetaţiei forestiere.
Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare nu au efectuat cercetările ştiinţifice complexe preconizate în vederea stabilirii gradului optim de împădurire a teritoriului naţional pe zone fitogeografice şi sectoare administrativ-teritoriale.
În scopul eliminării abaterilor depistate şi ameliorării stării fondului forestier de stat şi a vegetaţiei forestiere din afara acestuia, asigurării conservării biodiversităţii în păduri, precum şi pentru utilizarea judicioasă a resurselor forestiere, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Activitatea Serviciului Silvic de Stat privind organizarea executării Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 595 din 29 octombrie 1996 "Cu privire la perfecţionarea gestionării gospodăriei silvice şi protejarea vegetaţiei forestiere" se consideră nesatisfăcătoare.
2. Pentru atitudine iresponsabilă în ceea ce priveşte organizarea executării Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 595 din 29 octombrie 1996 "Cu privire la perfecţionarea gestionării gospodăriei silvice şi protejarea vegetaţiei forestiere" şi gestionarea insuficientă a fondului silvic şi cinegetic se destituie dl Vasile Mahu din funcţia de director general al Serviciului Silvic de Stat.
3. Se atenţionează Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Academia de Ştiinţe a Moldovei şi autorităţile administraţiei publice din judeţele Edineţ, Bălţi, Cahul, Lăpuşna, Orhei, Tighina şi Chişinău asupra activităţii lor insuficiente în vederea conservării şi extinderii suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră.
4. Serviciul Silvic de Stat, Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului, Ministerul Apărării, Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, consiliile judeţene, municipale, orăşeneşti şi săteşti (comunale), Primăria municipiului Chişinău şi Comitetul executiv al U.T.A. Găgăuzia vor întreprinde măsuri suplimentare pentru prevenirea şi combaterea tăierilor ilicite şi altor contravenţii în domeniul silvic şi cinegetic, precum şi în scopul folosirii raţionale şi complete a resurselor forestiere, sporirii productivităţii pădurilor şi asigurării regimului silvic în fondul forestier şi pe plantaţiile forestiere din afara acestuia.
5. Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului şi Serviciul Silvic  de Stat vor efectua anual revizia integrală a pădurilor şi terenurilor acoperite cu vegetaţie forestieră, gestionate de autorităţile administraţiei publice locale şi alţi deţinători, şi vor prezenta Guvernului şi autorităţilor publice judeţene pînă la 1 decembrie concluzii şi propuneri privind starea şi asanarea lor.
6. Serviciul Silvic de Stat:
va asigura restabilirea în contul bancar al Serviciului Silvic de Stat şi utilizarea eficientă a mijloacelor băneşti folosite anterior la procurarea şi finanţarea construcţiei de apartamente destinate funcţionarilor din aparatul central al Serviciului;
în termen de şase luni va prezenta autorităţilor competente spre aprobare proiectele actelor normative care reglementează gestionarea silvică şi cinegetică, stipulate în Codul silvic şi în Concepţia de dezvoltare a gospodăriei cinegetice naţionale;
va asigura inventarierea pădurilor preluate în gestiune de la autorităţile administraţiei publice locale, elaborînd şi realizînd în mod operativ un set de acţiuni eficiente în vederea asanării şi sporirii productivităţii lor;
pînă la 1 septembrie 2001, va examina starea şi va efectua inventarierea tuturor pădurilor şi terenurilor fondului forestier, prezentînd Guvernului spre aprobare programul de stat de regenerare şi împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2001-2020;
va efectua împădurirea terenurilor preluate în gestiune de la autorităţile administraţiei publice, pe măsura primirii lor.
7. Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului şi Serviciul Silvic de Stat:
în comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, vor urgenta cercetările în vederea elaborării unor acte normative privind gradul optim de împădurire a teritoriului naţional pe zone fitogeografice şi unităţi administrativ-teritoriale;
în comun cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Academia de Ştiinţe a Moldovei, consiliile judeţene, Primăria mun. Chişinău şi Comitetul executiv al U.T.A. Găgăuzia vor prezenta, în termen de şase luni, proiectul programului de stat de extindere a terenurilor cu vegetaţie forestieră pe anii 2001-2020, care va prevedea împădurirea terenurilor impracticabile pentru agricultură şi crearea perdelelor forestiere de protecţie a cîmpurilor, rîurilor şi bazinelor acvatice;
pînă la 1 mai 2001, vor examina starea şi gradul de utilizare a păşunilor, prezentînd Guvernului informaţii, însoţite de propuneri concrete pentru crearea cadrului legislativ şi normativ de gospodărire a acestora;
vor continua şi amplifica, prin intermediul mijloacelor de informare în masă republicane şi judeţene, campania de sensibilizare a cetăţenilor privitor la importanţa vegetaţiei forestiere şi la necesitatea protejării şi extinderii suprafeţelor ocupate de ea pentru păstrarea mediului ambiant, precum şi în scopul sporirii prestigiului activităţii silvicultorilor în contextul educaţiei ecologice a populaţiei.
8. Se recomandă consiliilor judeţene, municipale, orăşeneşti şi săteşti (comunale), Primăriei mun. Chişinău şi Comitetului executiv al U.T.A. Găgăuzia:
să examineze anual starea pădurilor şi terenurilor cu vegetaţie forestieră şi să întreprindă măsuri concrete de ameliorare a acestora;
să prezinte în modul stabilit propuneri privind:
transmiterea în gestiunea Serviciului Silvic de Stat a pădurilor gestionate de autorităţile administraţiei publice locale;
transmiterea către Serviciul Silvic de Stat pentru împădurire (în conformitate cu Legea pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate) a terenurilor impracticabile pentru agricultură şi a fîşiilor riverane şi bazinelor acvatice (în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 32 din 16 ianuarie 2001 "Cu privire la măsurile de stabilire a zonelor şi fîşiilor riverane de protecţie a apelor, rîurilor şi bazinelor de apă").
9. Controlul executării prezentei hotărîri se pune în seama Ministerului Mediului şi Amenajării Teritoriului.


    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                 Dumitru BRAGHIŞ
    Contrasemnată:
    Ministrul mediului şi
    amenajării teritoriului                                                Ion Răileanu

    Chişinău, 7 februarie 2001.
    Nr. 107.