HGM1107/2003
ID intern unic:  297621
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1107
din  11.09.2003
despre aprobarea Regulamentului cu privire la înfiinţarea,
înregistrarea, completarea, păstrarea, exportul şi importul
colecţiilor de animale şi plante din flora şi fauna sălbatică
Publicat : 26.09.2003 în Monitorul Oficial Nr. 204-207     art Nr : 1176
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la înfiinţarea, înregistrarea, completarea, păstrarea, exportul şi importul colecţiilor de animale şi plante din flora şi fauna sălbatică (se anexează).
    2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în comun cu ministerele şi departamentele  interesate, vor întreprinde măsurile de rigoare în vederea reglementării activităţilor ce ţin de înfiinţarea, înregistrarea, completarea, păstrarea, exportul şi importul colecţiilor de animale şi plante din flora şi fauna sălbatică.
 
  [Pct.2 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]   
    [Pct.2 modificat prin HG609 din 05.07.10, MO117-118/09.07.10 art.687]
    3. Departamentul Vamal va asigura controlul operaţiunilor de export şi import al colecţiilor de animale şi plante din flora şi fauna sălbatică la frontierele republicii.
   
[Pct.3 modificat prin HG609 din 05.07.10, MO117-118/09.07.10 art.687]
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenției de Mediu.
   
[Pct.4 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]   
    [Pct.4 modificat prin HG609 din 05.07.10, MO117-118/09.07.10 art.687]

    Prim-ministru                                                                 Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul agriculturii şi
    industriei alimentare                                                      Dmitrii Todoroglo
    Ministrul ecologiei, construcţiilor
    şi dezvoltării teritoriului                                                Gheorghe Duca
    Ministrul finanţelor                                                       Zinaida Grecianîi
    Ministrul justiţiei                                                           Vasile Dolghieru

    Chişinău,11 septembrie 2003.
    Nr. 1107.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului 1107
din 11 septembrie2003

REGULAMENTUL
cu privire la înfiinţarea, înregistrarea, completarea, păstrarea, exportul
şi importul colecţiilor de animale şi plante din flora şi fauna sălbatică
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la înfiinţarea, înregistrarea, completarea,  păstrarea, exportul şi importul colecţiilor de animale şi plante din flora şi fauna sălbatică (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile Legii  nr.1246-XIV din 28 septembrie 2000 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie  CITES (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 133-136, art.949), art. 61 al Legii nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător, art. 19 al Legii regnului animal nr.439-XIII din 27 aprilie 1995 şi Procedura de autorizare a activităţilor de export şi import al plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, al părţilor şi derivatelor acestora, precum şi a importului/exportului sau reexportului speciilor de floră şi faună, reglementate de Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie CITES (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 96-99, art. 221).
    2. Prezentul Regulament are drept scop coordonarea activităţilor şi instituirea controlului asupra înfiinţării, înregistrării, completării, păstrării, exportului şi importului colecţiilor de animale şi plante din flora şi fauna sălbatică de importanţă ştiinţifică, culturală, educaţională şi estetică.
    3. Deţinători ai colecţiilor de animale şi plante din Republica Moldova pot fi persoane juridice şi fizice, indiferent de cetăţenia lor.
II. Înfiinţarea şi completarea colecţiilor
    4. Dobîndirea animalelor şi colectarea plantelor pentru înfiinţarea şi completarea colecţiilor  de către cetăţenii Republicii Moldova, persoanele străine şi cele fără cetăţenie pe teritoriul Republicii Moldova se realizează conform prevederilor legislaţiei de mediu în vigoare.
    5. Scoaterea animalelor şi plantelor din mediul natural pentru crearea colecţiilor, în scopuri ştiinţifice şi cultural-educative, se admite numai în baza autorizaţiei eliberate de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.
    6. Pentru înfiinţarea şi completarea colecţiilor de animale şi plante, a căror protecţie este reglementată  la nivel internaţional, se eliberează documente speciale (acord de mediu, permis/certificat CITES), conform prevederilor legislaţiei internaţionale şi naţionale în vigoare şi Procedurii de autorizare a activităţilor de export şi import al plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, al părţilor şi derivatelor acestora, precum şi a importului /exportului  sau reexportului speciilor de floră şi faună, reglementate de Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie CITES.
    7. În cazul completării colecţiilor cu exponate din animalele pierite în condiţii naturale sau puilor vii ale animalelor  pierite, animalelor  traumate în urma catastrofelor naturale şi avariilor tehnogene  nu este necesară autorizaţia de scoatere a animalelor din mediul natural, cu condiţia că aceste animale nu sînt incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova  sau protecţia lor nu este reglementată de prevederile convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte. În acest caz este necesar un act de confirmare, întocmit de organele teritoriale ale autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.
    8. Dreptul de folosire a animalelor şi plantelor din flora şi fauna sălbatică, incluse în Cartea Roşie,  se reglementează de un regulament special.
III. Înregistrarea de stat a colecţiilor
    9. Colecţiile de animale şi plante din flora şi fauna sălbatică, precum şi unele exponate aparte, de importanţă ştiinţifică, culturală, educaţională, estetică, sînt supuse înregistrării obligatorii de stat.
    10. Reglementarea şi controlul de stat al activităţilor privind înfiinţarea şi înregistrarea  pe teritoriul Republicii Moldova a colecţiilor ţin de competenţa autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.
    11. Autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător ţine Registrul de stat al colecţiilor. Modelul acestuia este specificat în anexa nr. 1.
    12. Importanţa ştiinţifică, culturală, educaţională şi estetică a colecţiei este stabilită de grupul de experţi al colecţiilor, care include specialişti şi oameni de ştiinţă din domeniu. Decizia privind includerea colecţiilor în Registrul de stat al colecţiilor se adoptă de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, în baza recomandărilor elaborate de grupul de experţi al colecţiilor.
    13. Înregistrarea de stat a colecţiilor se face prin eliberarea către deţinătorul de colecţie a unui certificat de  modelul stabilit în anexa nr. 2 şi aprobat de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător şi înscrierea datelor necesare despre colecţie în Registrul de stat al colecţiilor. Certificatul de înregistrare a colecţiei se eliberează gratuit.
    [Pct.13 modificat prin HG609 din 05.07.10, MO117-118/09.07.10 art.687]
    14. O dată în cinci ani se va face reînregistrarea colecţiei cu înscrierea necesară în Registrul de stat al colecţiilor.
    15. Deţinătorii colecţiilor înregistrate sînt obligaţi să prezinte anual grupului de experţi al colecţiilor datele necesare privind starea exponatelor, schimbul şi completarea colecţiei.
IV. Păstrarea colecţiilor
    16. Deţinătorii colecţiilor înregistrate sînt obligaţi să păstreze colecţiile în condiţii speciale, iar animalele şi plantele vii - să fie întreţinute în condiţii care nu le vor afecta starea de sănătate şi nu vor conduce la pieire.
    17. Responsabilitatea pentru păstrarea colecţiilor este pusă în seama deţinătorilor acestora.
    18. În cazul în care colecţiile  sînt păstrate în condiţii neadecvate, certificatul de înregistrare a colecţiei se va anula şi vor fi anunţate organele respective de control de stat. În cazul în care nu sînt asigurate condiţiile necesare de păstrare a colecţiilor, certificatul de înregistrare a colecţiei se va anula şi vor fi anunţate, în modul stabilit, organele respective, abilitate cu funcţia controlului de stat din domeniul ecologic şi  vamal.
V. Importul şi exportul colecţiilor, exponatelor şi părţilor din ele
    19. Exportul şi importul în ţară al colecţiilor de animale şi plante, inclusiv al părţilor şi exponatelor acestora, se reglementează de legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament. Taxele sau cuantumul plăţii pentru eliberarea acordurilor de mediu şi permiselor/certificatelor CITES pentru export se achită, respectiv, în cuantumul stabilit conform alin. (8) art. 19 din Legea regnului animal nr. 439 –XIII din 27 aprilie 1995 sau anexei nr.1 la Legea regnului vegetal nr. 239-XVI din 8 noiembrie 2007.
    [Pct.19 modificat prin HG609 din 05.07.10, MO117-118/09.07.10 art.687]
    20. În cazul colecţiilor de animale şi plante, a căror protecţie este reglementată de Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES),  pentru importul şi exportul (reexportul) părţilor şi exponatelor acestora este necesară obţinerea permisului/certificatului CITES.
    Pentru celelalte specii de animale şi plante, părţi sau exponate ale colecţiei este necesară obţinerea acordului de mediu pentru import sau export, în conformitate cu prevederile Procedurii de autorizare a activităţilor de export şi import al plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, al părţilor şi derivatelor acestora, precum şi a importului/exportului  sau reexportului speciilor de faună şi floră, reglementate de Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie - CITES.
    21. Pentru obţinerea permisului/certificatului CITES sau acordului de mediu, pe lîngă documentele stabilite de sus-numita procedură, este necesar de a prezenta autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător următoarele documente:
    Certificatul de înregistrare a colecţiei;
    Lista exponatelor din colecţii cu indicarea denumirilor speciilor în limbile moldovenească, sau, după caz, în latină, rusă, cu indicarea numărului de indivizi;
    Contractul de colaborare sau orice alt document care justifică motivul exportului colecţiei sau exponatelor din ea.
    22. Exportul colecţiilor, părţilor şi exponatelor din ele, care nu sînt scrise în Registrul de stat al colecţiilor, se efectuează conform prevederilor pct. 21 şi 22 din prezentul Regulament. În acest caz persoanele fizice şi juridice vor prezenta autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător în locul Certificatului de înregistrare a colecţiei un alt document care confirmă dreptul de posesie  sau administrare a colecţiei sau a exponatelor aparte.
VI. Responsabilitatea deţinătorilor de colecţii
    23. Nerespectarea prevederilor  prezentului Regulament, precum şi a procedurilor de înfiinţare, completare, înregistrare, păstrare, import şi export  al colecţiilor de animale şi plante din flora şi fauna sălbatică, atrage după sine responsabilitatea conform legislaţiei în vigoare.

Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la înfiinţarea,
completarea, păstrarea, exportul şi
importul colecţiilor de animale şi plante
din flora şi fauna sălbatică
MODELUL
Registrului de stat al colecţiilor de animale şi plante
    1. Numărul înregistrării de stat
    2. Data înregistrării
    3. Denumirea colecţiei
    4. Deţinătorul colecţiei
    5. Adresa deţinătorului colecţiei şi locul  amplasării colecţiei
    6. Forma de proprietate (pentru organizaţiile de stat - subordonarea instituţională)
    7. Destinaţia colecţiei (ştiinţifică, culturală, estetică,  educaţională, personală  etc.)
    8. Anul înfiinţării colecţiei
    9. Numărul şi lista indivizilor din colecţie, cu indicarea familiei, genului, speciei şi numărului fiecărui exponat de animale şi plante în parte
    10. Originea colecţiei (documentele care confirmă caracterul legitim de proprietate, folosire şi înfiinţare (dobîndire a exponatelor) a colecţiei)
    11. Descrierea colecţiei (organisme vii, animale sau plante împăiate, preparate în stare naturală sau conservată, scoici etc.)
    12. Existenţa exponatelor unice (specii incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova, anexele la Convenţia CITES şi alte documente de protecţie internaţională sau naţională)
    13. Modificările în componenţa colecţiei (rotaţia, completarea, schimbul, comerţul, importul/exportul)
    14. Condiţiile de păstrare a exponatelor colecţiei
    15. Decizia grupului de experţi al colecţiilor
    16. Notă privind reînregistrarea colecţiei

Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la înfiinţarea,
completarea, păstrarea, exportul şi
importul colecţiilor de animale şi plante
din flora şi fauna sălbatică

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
CERTIFICAT  nr. _____
    din  "    "                               20
    PRIVIND ÎNREGISTRAREA COLECŢIEI DE ANIMALE SAU PLANTE
    Eliberat _________________________________________________________
                                          (deţinătorul)  
    ________________________________________________________________
    precum că colecţia _________________________________________________
                                      (denumirea colecţiei)  
    ________________________________________________________________
    compusă din : _____________________________________________________
                              (organisme vii, animale sau plante împăiate, preparate în
                                    stare naturală sau conservată, scoici etc.)
    ________________________________________________________________
                           (denumirea grupelor taxonomice)
    ________________________________________________________________
    ________________________________________________________________
                                   (numărul de exponate)
    amplasată pe adresa: ____________                                __________            
                                                                                        
    Se înscrie în Registrul de stat al colecţiilor de animale şi plante şi se ia la
    evidenţă de stat  cu nr._______  din  "____"______________________20___.
    Termenul de validitate al Certificatului este de 5 ani din data înregistrării de stat.
    Locul                         Semnăturile  1. _____________________________________
    ştampilei                     persoanelor                   (nume, prenume)
                                      responsabile    
                                                         2._____________________________________
                                                                               (nume, prenume) 
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG609 din 05.07.10, MO117-118/09.07.10 art.687]