HGO111/2003
ID intern unic:  297641
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 111
din  07.02.2003
despre aprobarea Planului-grafic şi devizului de cheltuieli
privind crearea, implementarea şi gestionarea
Sistemului automatizat de evidenţă a produselor petroliere
Publicat : 14.02.2003 în Monitorul Oficial Nr. 020     art Nr : 121
Întru executarea punctului 6 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 958 din 19 iulie 2002 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la Sistemul automatizat de evidenţă a produselor petroliere" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 110-112, art. 1090), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Planul-grafic privind crearea Sistemului automatizat de evidenţă a produselor petroliere "Petrol", conform anexei nr. 1;
devizul de cheltuieli pentru crearea, implementarea şi gestionarea Sistemului automatizat de evidenţă a produselor petroliere "Petrol", conform anexei nr. 2.
2. Ministerul Economiei şi Ministerul Finanţelor, în termen de o lună, vor prezenta propuneri privind sursele de finanţare a lucrărilor ce ţin de crearea, implementarea şi gestionarea Sistemului automatizat de evidenţă a produselor petroliere "Petrol", inclusiv oportunitatea majorării statelor de personal ale diviziunii respective din Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA   Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei     Ştefan Odagiu
Ministrul finanţelor     Zinaida Grecianîi
Chişinău, 7 februarie 2003.
Nr. 111.
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 111
din 7 februarie 2003
Planul-grafic privind crearea Sistemului automatizat de evidenţă
a produselor petroliere "PETROL" (S.A.E."Petrol")

Nr. d/o Etapele creării SAE "Petrol" Scopul Lucrările efectuate Termenul de executare Executorul Rezultatul îndeplinirii lucrărilor
1 Lucrările de pregătire Examinarea obiectelor ce urmează a fi automatizate Efecutarea cercetărilor prealabile ale obiectelor ce urmează a fi automatizateElaborarea schemei funcţionale a S.A.E. "Petrol"Întocmirea planului grafic ce ţine de crearea S.A.E. "Petrol" Efectuat Inspectoratul Fiscal de Stat, Departamentul Tehnologii Informaţionale, Agenţia Naţională pentru Reglementareîn Energetică Examinarea prealabilă a cheltuielilor ce ţin de crearea SAE "Petrol" şi Întocmirea Planului-grafic darea de seamă cu privire la rezultatul efectuării cercetărilor prealabile
2 Cercetările şi elaborările prealabile de proiect Determinarea şi formularea în detalii a cerinţelor faţă de SAE "Petrol" Elaborarea caietului de sarcini privind crearea S.A.E. "Petrol"Pregătirea şi încheierea contractului privind crearea S.A.E. "Petrol"Concretizarea  planului-grafic ce ţine de crearea S.A.E. "Petrol"Efecutarea lucrărilor de creare a obiectelor S.A.E. "Petrol" cu stabilirea proiectului-pilot De la o lună la două luni Inspectoratul Fiscal de Stat, Departamentul Tehnologii Informaţionale, Departamentul Vamal, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică Caietului de sarcini al Planului-grafic ce ţine de crearea S.A.E. "Petrol"Stabilirea Proiectului-pilotDarea de seamă privind rezultatul efectuării lucrărilor de cercetare a obiectelor din cadrul S.A.E. "Petrol"
3 Asigurarea tehnicii şi elaborarea softului Transformarea cerinţelor în specificaţii detaliate ale S.A.E. "Petrol" Achiziţionarea resurselor necesare pentru S.A.E. "Petrol" Crearea şi testarea aplicaţiilor S.A.E. "Petrol" Elaborarea deciziilot de proiect referitoare la S.A.E. "Petrol" şi părţile lui componente2Organizarea tenderilor pentru achiziţionarea echipamentului tehnic, inclusiv a softurilor şi echipamentului de telecomunicaţiiElaborarea şi adoptarea softurilor. Testarea softurilorElaborarea documentaţiei tehnice şi de exploatare a S.A.E. "Petrol" De la două luni la cinci luni Departamentul Tehnologii Informaţionale, Inspectoratul Fiscal de Stat, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică Deciziile de proiectGhdul utilizatorului şi al administratorului S.A.E. "Petrol"Documentaţia tehnică şi de exploatare
4 Darea în exploatare Testarea S.A.E. "Petrol" în condiţiile reale ale proiectului-pilot Pregătirea obiectelor ce urmează a fi automatizate pentru darea în exploatareTestarea proiectului-pilotAnaliza rezultatelor proiectului-pilotDefinirea (în caz de necesitate) a setului de softuri şi concretizarea caietului de sarciniPregătirea avizului privind implementarea S.A.E. "Petrol" în baza testării proiectului-pilot De la o lună la trei luni Departamentul Tehnologii Informaţionale, Inspectoratul Fiscal de Stat, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică Actul de transmitere a obiectului S.A.E. "Petrol" spre testare în cadrul proiectului-pilot pentru exploatarea experimentalăActul cu privire la rezultatele testăriiActul privind înlăturarea neajunsurilor depistate
  Darea în exploatare a S.A.E. "Petrol" Pregătirea obiectelor ce urmează a fi automatizate pentru darea în exploatareS.A.E. "Petrol"Instruirea personaluluiTestarea S.A.E. "Petrol"Alustarea S.A.E. "Petrol" Darea în exploatare Actul de transmitere a obiectului S.A.E. "Petrol"Actul cu privire la rezultatele testăriiS.A.E. "Petrol"Actul de înlăturare a neajunsurilor depistateActul dare în exploatare a S.A.E. "Petrol"
      În total pentru crearea şi implementarea S.A.E. "Petrol" Pînă la 10 luni3    
5 Deservirea post implementare a S.A.E. "Petrol" Menţinerea funcţionării S.A.E. "Petrol" Îndeplinirea lucrărilor conform obligaţiunilor de garanţieDeservirea după expirarea termenului de garanţie Permanent4 Departamentul Tehnologii Informaţionale Contractul privind deservirea şi implementarea S.A.E. "Petrol"

_______________
1 Lucrările la această etapă se realizeză consecutiv, de exemplu, desfăşurarea tenderului poate fi realizată numai după finalizarea lucrărilor anterioare ale etapei respective
2 Prezenta lucrare asigură elaborarea deciziilor referitoare la S.A.E. "Petrol" şi părţile lui componente, structura funcţional-algoritmică, funcţiile şi structura organizaţională a S.A.E., structura mijloacelor tehnice, algoritmul rezolvării problemelor şi utilizării limbajelor de programare, organizarea şi gestionarea bazei informaţionale, a sistemelor de clasificare şi codificare a informaţiei, softurile utilizate.
3 Durata indicată a etapei "Darea în exploatare" este minimă. Ea poate fi majorată (conform deciziei comune şi argumentate a ,Inspectoratul Fiscal de Stat, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică,Departamentul Tehnologii Informaţionale), inclusiv în funcţie de rezultatele exploatării experimentale, atît a proiectului-pilot, cît şi a S.A.E. "Petrol".
4 Termenul poate fi concretizat de deţinătorul S.A.E. "Petrol"
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 111
din 7 februarie 2003
Devizul de cheltuieli pentru crearea, implementarea
şi gestionarea Sistemului informaţional automatizat
de evidenţă a produselor petroliere "Petrol"

Nr. d/o Denumirea articolelor de cheltuieli şi consum Cantitatea (buc.) Preţ unitate (lei) Total (mii lei) Remarcă
1 Calculatoare 10+10+30 21000 1050  
2 Imprimante 2+4 21000 126  
3 Servere 1+3   4200  
4 Infrastructura de telecomunicaţie     3500  
5 Instalarea echipamentului     280  
6 Procurarea softurilor     700  
7 Elaborarea şi/sau procurarea softurilor     1400  
8 Instruirea personalului     280  
9 Întreţinerea sistemului     1400  
10 Cheltuieli neprevăzute     1750 0,15 din suma1-9
  Total     14686