HGM1144/2005
ID intern unic:  297826
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1144
din  03.11.2005
cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului de
administrare a riscurilor în Serviciul Vamal
Publicat : 11.11.2005 în Monitorul Oficial Nr. 151-153     art Nr : 1231

    MODIFICAT
   
HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    HG375 din 16.06.15, MO150-159/19.06.15 art.418
    HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938
    HG793 din 02.12.09, MO174-176/04.12.09 art.875
    HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437    În scopul perfecţionării procedurilor de vămuire, menite să asigure condiţii favorabile în vederea accelerării traficului de mărfuri şi persoane peste frontiera vamală a Republicii Moldova, reducerii timpului necesar vămuirii şi sporirii eficienţei controlului vamal, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Concepţia sistemului de administrare a riscurilor în Serviciul Vamal (se anexează).
2. Întru realizarea prevederilor prezentei hotărîri,  autorităţile administraţiei publice care acumulează, gestionează şi prelucrează informaţii în domeniul vizat vor asigura accesul la resursele informaţionale în regim real de timp sau vor prezenta permanent şi operativ Serviciului Vamal informaţii cu următorul conţinut:
Ministerul Afacerilor Interne - privind traficul ilegal de droguri, furtul de automobile, arme, muniţii şi alte activităţi criminale, infracţiunile cu caracter economic, agenţii economici care au comis contravenţii şi infracţiuni;  
Ministerul Apărării - privind proliferarea armelor şi trecerea persoanelor militare peste frontiera de stat;
Ministerul Sănătăţii - referitor la produsele medicinale permise importului, produsele periculoase, baza de date privind situaţia epidemiologică din ţările lumii, produsele contrafăcute etc.;
Ministerul Economiei - privind aplicarea măsurilor antidumping, administrarea cotelor (contingentelor) acordate în baza acordurilor de comerţ liber la care Republica Moldova este parte, trendul de creştere/descreştere la importul/exportul unor mărfuri în baza analizelor de schimb comercial între Republica Moldova şi alte ţări, preţurile de comercializare a mărfurilor pe piaţa internă, a mărfurilor cu dublă destinaţie şi a mărfurilor strategice;
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare - privind certificatele veterinare şi fitosanitare eliberate pentru importul/exportul produselor, listele agenţilor economici cărora li s-a refuzat eliberarea certificatelor, eliberarea autorizaţiilor pentru importul materialului săditor, semincer şi a animalelor de prăsilă;
Ministerul Culturii - privind circulaţia ilegală şi infracţiunile al căror obiect sînt valorile culturale mobile, privind baza de date a valorilor culturale mobile furate şi autorizaţiile pentru exportul/importul valorilor culturale mobile;
Centrul Naţional Anticorupţie – privind infracţiunile  de spălare a banilor, factorii de decizie condamnaţi pentru infracţiuni de corupţie sau în privinţa cărora s-a intentat proces penal în legătură cu asemenea fapte;
Institutul Naţional de Standardizare - referitor la importatorii şi producătorii din alte ţări ale căror produse au fost depistate ca fiind periculoase în cadrul supravegherii pieţei, privind depistarea pe pieţele externe a produselor periculoase care ar putea fi importate în ţară, referitor la importatorii şi producătorii din alte ţări cărora li s-a refuzat certificarea în Republica Moldova a produselor constatate ca fiind periculoase, precum şi referitor la reglementările tehnice şi standardele naţionale în vigoare, conformitatea cu care trebuie să fie atestată prin certificatul de conformitate sau prin declaraţia de conformitate;
Serviciul de Informaţii şi Securitate - referitor la acţiuni de contrabandă cu armament, muniţii, tehnică de luptă, substanţe explozive, radioactive, otrăvitoare, narcotice, toxice şi de altă natură;
Poliţia de Frontieră -  referitor la trecerea peste frontiera de stat a persoanelor şi a mijloacelor de transport;
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare - privind eliberarea certificatelor şi stabilirea cotelor la importul produselor alcoolice şi privind contractele de licenţă despre folosirea mărcilor comerciale - proprietate a statului, încheiate /reziliate cu agenţii economici;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică - privind eliberarea, suspendarea şi retragerea licenţelor pentru importul energiei electrice, gazelor naturale şi produselor petroliere;
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală - privind obiectele de proprietate intelectuală înregistrate, precum şi referitor la încălcările în domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe;
   
companiile aeriene de transport – referitor la pasagerii care vin sau pleacă în/din Republica Moldova şi privind mărfurile destinate introducerii în Republica Moldova;
    Calea Ferată din Moldova – referitor la pasagerii care vin sau pleacă în/din Republica Moldova şi informaţia privind mărfurile destinate introducerii în Republica Moldova;
    companiile poştale – referitor la persoanele fizice – destinatari de colete poştale;
    Agenţia Servicii Publice –referitor la persoanele fizice, unităţile de transport, întreprinderile şi organizaţiile înregistrate, la licenţele eliberate, reperfectate, suspendate, reînnoite şi retrase pentru importul/exportul mărfurilor; la persoanele juridice ce se află în stare de insolvabilitate financiară şi informaţii privind modificările operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat al unităţilor de drept; informaţia din cadastrul bunurilor imobile privind bunurile imobile şi drepturile înregistrate asupra lor;
    Serviciul Fiscal de Stat– referitor la agenţii economici care comercializează mărfuri străine în lipsa documentelor de provenienţă şi informaţia privind agenţii economici care comercializează mărfuri străine livrate la un preţ mai mic decît cel de piaţă.
    [Pct.2 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.2 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Pct.2 modificat prin HG375 din 16.06.15, MO150-159/19.06.15 art.418]
    [Pct.2 modificat prin HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938]
    [Pct.2 modificat prin HG793 din 02.12.09, MO174-176/04.12.09art.875]
    [Pct.2 modificat prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]
3. Serviciul Vamal, în comun cu autorităţile administraţiei publice, specificate la punctul 2 al prezentei hotărîri, va stabili modalitatea şi condiţiile de prezentare a  informaţiilor.
4. Serviciul Vamal va aduce actele sale normative în strictă conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.
5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Serviciului Vamal.

PRIM-MINISTRU                                Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne                   Gheorghe Papuc
Ministrul apărării                                   Valeriu Pleşca  
Ministrul sănătăţii şi
protecţiei sociale                                    Valerian Revenco
Ministrul economiei
şi comerţului                                           Valeriu Lazăr
Ministrul agriculturii
şi industriei alimentare                           Anatolie Gorodenco
Ministrul culturii şi turismului                Artur Cozma
Ministrul dezvoltării
informaţionale                                         Vladimir Molojen

Chişinău, 3 noiembrie 2005.
Nr. 1144.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1144
din 3 noiembrie 2005
CONCEPŢIA
SISTEMULUI  DE ADMINISTRARE A RISCURILOR
ÎN SERVICIUL VAMAL
1. Dispoziţii generale
Serviciului Vamal îi revine un rol important în reglementarea comerţului exterior al ţării. Sarcina principală a Serviciului Vamal este asigurarea respectării măsurilor de reglementare tarifar-vamală şi netarifară, precum şi crearea condiţiilor pentru accelerarea circulaţiei de mărfuri peste frontiera vamală.
Modificarea Codului vamal, dezvoltarea relaţiilor de comerţ exterior, complexitatea sarcinilor ce stau în faţa Serviciului Vamal, globalizarea economiei, posibilitatea aplicării tehnologiilor informaţionale moderne au condiţionat revizuirea procedeelor şi regulilor de efectuare a controlului vamal, în funcţie de cerinţele şi standardele europene, şi elaborarea de noi strategii în domeniul vizat, reieşind din sistemul de evaluare a riscurilor.
La efectuarea controlului vamal, organele vamale se vor călăuzi de principiul selectivităţii şi, de regulă, se vor limita la forme de control suficiente pentru a asigura respectarea legislaţiei vamale a Republicii Moldova. Formele controlului vamal urmează a fi selectate prin aplicarea sistemului de administrare a riscurilor (în continuare - S.A.R.).
Sistemul de administrare în trei niveluri, creat în cadrul Serviciului Vamal (Autoritatea Centrală a Serviciului Vamal, birourile vamale şi posturile vamale) şi conectat într-o reţea informaţională unică, oferă prerogative şi condiţii favorabile pentru instituirea unui S.A.R. eficient.
Crearea unui sistem modern de administrare a riscurilor va asigura efectuarea unui control vamal adecvat, bazat pe redistribuirea optimală a resurselor Serviciului Vamal pe direcţiile cele mai importante şi prioritare ale activităţii organelor vamale în vederea prevenirii şi combaterii următoarelor încălcări ale legislaţiei vamale a Republicii Moldova:
încălcări sistematice;
legate de eschivarea de la achitarea drepturilor de import/export şi altor impozite în mărime considerabilă;
care subminează competitivitatea producţiei producătorilor autohtoni;
care lezează alte interese importante ale statului, ocrotirea şi asigurarea respectării  cărora ţine de competenţa organelor vamale.
Efectele benefice ale aplicării S.A.R. în activitatea vamală le confirmă experienţa pozitivă în acest domeniu a organelor vamale din  alte state.
S.A.R. urmează a deveni una din componentele de bază în concordarea procedurilor controlului vamal în Republica Moldova cu criteriile de calitate a administrării vamale, prevăzute de standardele Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi anume:
reducerea timpului destinat vămuirii;
transparenţă şi consecutivitate în lucrul organelor vamale cu persoanele ce desfăşoară activităţi economice externe;
abordarea partenerială a problemelor în interacţiunea organ vamal/ persoană ce desfăşoară activităţi economice externe.
2. Noţiuni de bază
În sistemul de administrare a riscurilor noţiunile utilizate semnifică următoarele:
risc - probabilitate a nerespectării legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
analiză a riscurilor - utilizare sistematică a informaţiei acumulate de organele vamale pentru a stabili cauzele şi condiţiile apariţiei riscurilor, identificarea lor şi evaluarea consecinţelor nerespectării legislaţiei Republicii Moldova. Riscurile se divizează în două tipuri: determinate (depistate) şi potenţiale. Riscul determinat este un fapt consumat, sau risc cunoscut, deci încălcarea legislaţiei Republicii Moldova a avut deja loc, iar organele vamale deţin informaţii concrete despre acest fapt. Riscul potenţial este riscul care nu s-a manifestat, dar există premise pentru apariţia lui;
mărfuri de risc - mărfuri transportate peste frontiera vamală în privinţa cărora există riscuri depistate sau riscuri potenţiale;
mărfuri de acoperire - mărfuri care, cu un grad suficient de probabilitate, pot fi declarate în locul mărfurilor de risc;
obiecte supuse analizei:
mărfuri aflate sub supraveghere vamală sau plasate în circulaţie liberă pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;
mijloace de transport utilizate în transportul internaţional de călători sau mărfuri;
date conţinute în documentele de transport (de trăsură), comerciale şi  vamale;
date conţinute în contractele internaţionale de cumpărare-vînzare a mărfurilor sau alte tipuri de contracte, încheiate în cadrul tranzacţiilor economice externe, iar în cazul tranzacţiilor unilaterale - alte documente de justificare a acestor tranzacţii;
activitate a persoanelor, în baza relaţiilor de drept civil sau vamal, care în nume propriu întreprind acţiuni în raport cu mărfurile aflate sub supraveghere vamală;
activitate a brokerilor vamali (reprezentanţilor), posesorilor de antrepozite vamale şi transportatorilor;
rezultate ale aplicării formelor controlului vamal;
organe vamale;
domeniu al riscului - obiecte de analiză grupate separat, în raport cu care se impune aplicarea anumitor forme ale controlului vamal sau a tuturor formelor, precum şi sporirea calităţii administrării vamale;
indicatori ai riscurilor - criterii concrete care conţin parametri prealabili determinaţi, abaterea de la care permite de a efectua selectarea obiectului de control;
evaluare a riscului - determinarea sistematică a probabilităţii apariţiei riscului şi consecinţelor legate de ulterioarele încălcări ale legislaţiei vamale în vigoare;
profil al riscului - ansamblu de date (informaţii) despre domeniul riscului, indicatori ai riscului, precum şi indicaţii (instrucţiuni) concrete în vederea aplicării măsurilor necesare întru prevenirea sau minimalizarea riscului;
administrare a riscului - activitate sistematică de elaborare şi aplicare în practică a măsurilor de prevenire şi minimalizare a riscurilor, evaluare a eficienţei aplicării acestor măsuri, precum şi controlul asupra aplicării procedurilor şi operaţiunilor vamale, presupunînd, de asemenea, actualizarea permanentă, analiza şi modificarea informaţiilor acumulate şi utilizate de organele vamale.
3. Sarcinile de bază ale sistemului de administrare a riscurilor
S.A.R. are următoarele sarcini de bază:
elaborarea de materiale metodice (programe) pentru identificarea riscurilor;
determinarea riscurilor potenţiale şi fixarea celor depistate;
determinarea cauzelor şi condiţiilor care au favorizat comiterea încălcărilor legislaţiei vamale;
estimarea posibilului prejudiciu - în cazul apariţiei unor riscuri potenţiale şi a prejudiciului - în cazul riscurilor determinate;
determinarea posibilităţii prevenirii sau minimalizării riscurilor, precum şi identificarea resurselor necesare şi elaborarea propunerilor privind distribuirea lor optimală;
elaborarea şi aplicarea metodicilor de evaluare a eficienţei măsurilor întreprinse;
elaborarea şi realizarea practică a măsurilor de prevenire şi minimalizare a riscurilor;
controlul asupra realizării practice a măsurilor de prevenire şi minimalizare a riscurilor;
evaluarea eficienţei aplicării măsurilor de administrare a riscurilor şi corectarea (adaptarea) deciziilor administrative;
acumularea şi analiza informaţiilor despre rezultatele aplicării unor forme separate ale controlului vamal, precum şi despre cauzele şi condiţiile care favorizează încălcările legislaţiei vamale, în scopul elaborării propunerilor de modernizare a strategiei controlului vamal.
4. Principii de formare a sistemului de
administrare a riscurilor
S.A.R. se bazează pe următoarele principii de bază, care asigură buna îndeplinire a sarcinilor primordiale ale Serviciului Vamal:
principiul orientării ţintă ce constă în direcţionarea tuturor sarcinilor şi problemelor Serviciului Vamal, precum şi a metodelor de soluţionare a lor în scopul asigurării respectării legislaţiei vamale a Republicii Moldova;
principiul integrităţii ce constă în elaborarea şi utilizarea de către subdiviziunile interioare ale Serviciului Vamal a subsistemelor funcţionale de administrare a riscului ca elemente ale unui sistem integral al Serviciului Vamal;
principiul unităţii informaţionale ce constă în compatibilitatea surselor informaţionale şi a procedurilor unice de prelucrare şi analiză, precum şi în interconexiunea sistemelor atît pe verticală, cît şi pe orizontală, la toate nivelurile de administrare a datelor (Autoritatea Centrală a Serviciului Vamal, birourile vamale, posturile vamale);
principiul legalităţii ce constă în concordarea acţiunilor întreprinse întru prevenirea sau minimizarea riscului cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova;
principiul unităţii administrării riscului ce constă în elaborarea unor metode unice de aprobare a deciziilor de administrare, prevenire sau minimizare a riscului;
principiul creării unui sistem informaţional unic ce prevede:
crearea unor programe şi baze de date necesare domeniului de activitate respectiv;
asigurarea colectării, stocării, actualizării şi prelucrării informaţiei;
asigurarea diseminării informaţiei către utilizatori, în funcţie de nivelul de acces;
aplicarea mijloacelor şi metodelor eficace de protecţie a informaţiei confidenţiale contra accesului nesancţionat;
aplicarea tehnologiilor Intranet/Internet pentru transmitere de informaţii.
În conformitate cu principiile stabilite mai sus, S.A.R. va asigura efectuarea unui control vamal eficient, bazat pe controlul selectiv al mărfurilor. Aceasta va permite organelor vamale:
să-şi concentreze eforturile asupra celor mai importante probleme şi direcţii de activitate prioritare şi, ca rezultat, să asigure o utilizare mai eficientă a resurselor disponibile;
să majoreze posibilităţile de depistare şi prognozare a încălcărilor regulilor vamale;
să asigure persoanelor ce desfăşoară activitate economică externă şi respectă legislaţia Republicii Moldova condiţii favorabile de efectuare a operaţiunilor de import/export;
să accelereze deplasarea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera Republicii Moldova;
să asigure activitatea tuturor subsistemelor informaţionale de administrare a riscurilor ale subdiviziunilor interioare ale Serviciului Vamal şi încadrarea lor într-o reţea unică a sistemului vamal al Republicii Moldova.
5. Principii de administrare
Se disting trei principii de administrare:
administrare strategică - stabilirea domeniilor de risc cu un potenţial sporit de încălcare a regulilor vamale sau prejudiciere maximă în caz de apariţie a riscului (tendinţe, legităţi), elaborarea şi implementarea măsurilor respective de prevenire sau minimizare a riscurilor la nivel de sistem vamal;
administrare operativă - stabilirea domeniilor locale de risc cu un potenţial sporit de încălcare a regulilor vamale sau prejudiciere maximă în caz de apariţie a riscului, caracteristice pentru unele grupuri de mărfuri, persoane sau birouri vamale;
administrare tactică - stabilirea domeniilor de risc caracteristice pentru situaţii, mărfuri şi persoane concrete.
6. Elementele sistemului de administrare a riscului
6.1. Colectarea şi analiza informaţiei despre mărfurile, persoanele şi mijloacele de transport care se deplasează peste frontiera Republicii Moldova
Elementul în cauză stabileşte colectarea şi analiza tuturor datelor din diferite surse despre mărfurile, persoanele şi mijloacele de transport care se deplasează peste frontiera Republicii Moldova, inclusiv:
date statistice privind mărfurile şi mijloacele de transport nominalizate şi compararea acestor date cu statistica ţărilor ce efectuează operaţiuni de import/export cu Republica Moldova;
privind  potenţialul economic al ţărilor ce efectuează operaţiuni de import/export cu Republica Moldova;
care parvin de la alte organe de drept sau de control ale Republicii Moldova, precum şi de la organele vamale ale altor ţări;
care parvin de la organele de urmărire penală sau supraveghere a încălcărilor regulilor vamale ale Autorităţii Centrale a Serviciului Vamal;
privind persoanele ce efectuează operaţiuni cu mărfurile ce se află sub supraveghere vamală;
privind activitatea brokerilor vamali, deţinătorilor de antrepozite vamale, depozite provizorii etc.;
declarate în procesul efectuării operaţiunilor vamale;
privind plăţile efectuate în cadrul tranzacţiilor economice externe;
privind schemele logistice de transport;
privind apărarea drepturilor proprietăţii intelectuale la frontieră;
privind persoanele bănuite de trafic ilicit de droguri, arme, muniţii, substanţe explozive şi radioactive, valori culturale şi alte valori interzise sau limitate în circulaţie;
privind obiectele cu dublă destinaţie.
Factorul principal ce determină necesitatea şi eficienţa acţiunilor întreprinse este operativitatea, corectitudinea şi plenitudinea informaţiei, care se foloseşte la elaborarea şi realizarea măsurilor de prevenire sau minimizare a riscurilor. Organele vamale trebuie să aibă acces la surse sigure, autentice şi actuale şi să poată evalua aceste informaţii.
Sistematicitatea şi complexitatea acţiunilor de colectare, generalizare şi analiză a informaţiei, existenţa  cîtorva surse independente de informare, periodicitatea reînnoirii, completării bazei de date, precum şi aplicarea unor tehnologii moderne de colectare a informaţiei vor asigura o veridicitate şi obiectivitate maximă a deciziilor luate întru prevenirea şi minimizarea riscurilor.
În calitate de surse primare de colectare a datelor şi de stabilire a domeniilor potenţiale de risc se folosesc resursele informaţionale ale Serviciului Vamal.
Colectarea de date se va efectua şi prin intermediul altor organe de resort, abilitate cu dreptul de acumulare, gestionare şi schimb de informaţii.
6.2.  Depistarea şi analiza riscurilor
Acţiunile principale ce ţin de analiza riscului rezidă în stabilirea următorilor factori:
totalitatea condiţiilor şi factorilor ce influenţează apariţia riscurilor;
operaţiunile vamale în cadrul efectuării cărora apare probabilitatea maximă de încălcare a regulilor vamale;
obiectul analizei;
criteriile şi parametrii ce caracterizează riscurile (numărul de deplasări ale mărfurilor peste frontieră, nomenclatorul mărfurilor, importatorul etc.);
indicatorii de risc (indicii cantitativi care determină aplicarea măsurilor de prevenire şi minimizare a riscului);
evaluarea  prejudiciului în cazul survenirii riscului.
6.3.  Elaborarea şi realizarea acţiunilor de administrare a riscului
La elaborarea şi realizarea acţiunilor este necesar să se ţină cont de următorii factori:
analiza eventualelor acţiuni de prevenire sau minimizare a riscurilor, iar conform rezultatelor - selectarea celor optimale, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova;
prognozarea rezultatelor şi stabilirea consecinţelor posibile ale acţiunilor planificate şi probabilităţii survenirii acestor consecinţe.
6.4. Generalizarea rezultatelor obţinute şi înaintarea propunerilor de rigoare
S.A.R. nu poate funcţiona fără interacţiunea tuturor subsistemelor existente. Concomitent cu pregătirea şi realizarea acţiunilor de profilaxie a riscurilor, este necesar de a supraveghea în permanenţă şi eficienţa tuturor formelor de control vamal.
Acţiunile întreprinse pot genera sau influenţa diferite aspecte ale activităţii vamale cum sînt:
contracararea deplasării ilegale a mărfurilor sau mijloacelor de transport peste frontiera Republicii Moldova;
eficientizarea controlului vamal;
plenitudinea încasării drepturilor de import/export;
accelerarea schimbului de mărfuri;
minimizarea cheltuielilor administrative ale organelor vamale sau ale persoanelor ce deplasează mărfuri sau mijloace de transport peste frontiera Republicii Moldova;
reducerea timpului de efectuare a operaţiunilor vamale.
La elaborarea şi aplicarea acţiunilor planificate este necesar de a evalua efectul sumar al acestor acţiuni.
7. Dispoziţii finale
Implementarea S.A.R. presupune următoarele etape:
analiza încălcărilor regulilor vamale, în scopul depistării riscurilor existente;
elaborarea actelor normative care vor reglementa aplicarea în activitatea organelor vamale a elementelor S.A.R.;
sistematizarea acţiunilor întreprinse întru minimizarea riscului;
stabilirea criteriilor de atribuire a obiectelor supuse analizei la domeniile de risc;
extinderea practicii de utilizare a formelor de control selectiv;
analiza efectului economic de la aplicarea măsurilor de minimizare a riscului;
implementarea tehnologilor informaţionale de performanţă, care includ canale internaţionale de transmitere a datelor, aplicarea soft-ului respectiv, precum şi a procedeelor tehnice de efectuare a controlului vamal;
crearea sistemului informaţional de administrare a riscului, care include diferite baze de date, soft-ul necesar pentru analiza acestor date.
Realizarea acestor acţiuni va permite de a renunţa la procedurile ineficiente şi de a redistribui resursele disponibile în direcţiile prioritare de activitate.