HGA1180/2003
ID intern unic:  298034
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1180
din  30.09.2003
despre aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea
autorizaţiilor tehnice pentru exploatarea depozitelor de produse petroliere
şi staţiilor de alimentare cu produse petroliere şi  gaze lichefiate
Publicat : 10.10.2003 în Monitorul Oficial Nr. 211     art Nr : 1229
    Abrogată prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212


     Întru executarea art. 7 alin. (4) al Legii privind piaţa produselor petroliere nr. 461-XV din 30 iulie 2001 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.76, art.342), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la acordarea autorizaţiilor tehnice pentru exploatarea depozitelor de produse petroliere şi staţiilor de alimentare cu produse petroliere şi gaze lichefiate, conform anexei.
    2. Departamentul Standardizare şi Metrologie va asigura eliberarea autorizaţiilor tehnice pentru exploatarea depozitelor de produse petroliere şi staţiilor de alimentare cu produse petroliere şi gaze lichefiate în conformitate cu regulamentul aprobat.

    Prim-ministru                                         Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul energeticii                              Iacob Timciuc
    Ministrul justiţiei                                   Vasile Dolghieru

    Chişinău, 30 septembrie 2003.
    Nr. 1180.Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 1180
 din 30 septembrie 2003

REGULAMENTUL
cu privire la acordarea autorizaţiilor tehnice pentru
exploatarea depozitelor de produse petroliere şi staţiilor de
alimentare cu produse petroliere şi gaze lichefiate

    I. Obiectul şi domeniul de aplicare
    1. Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu Legea privind piaţa produselor petroliere nr. 461-XV din 30 iulie 2001, cu toate modificările şi completările ulterioare, şi stabileşte procedura de eliberare a autorizaţiilor tehnice pentru exploatarea depozitelor de produse petroliere şi staţiilor de alimentare cu produse petroliere şi gaze lichefiate, avînd drept scop respectarea standardelor, normelor de securitate industrială la obiectele industriale periculoase, regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor, normelor de calificare a personalului, necesare pentru desfăşurarea acestor genuri de activitate, asigurarea protecţiei intereselor şi securităţii persoanei, societăţii şi statului.
    2. Depozitele de produse petroliere şi staţiile de alimentare cu produse petroliere şi gaze lichefiate se consideră obiecte industriale periculoase, a căror activitate este reglementată prin Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase nr. 803-XIV din 11 februarie 2000 şi care sînt supuse supravegherii tehnice de stat de către Departamentul Standardizare şi Metrologie.
    3. Regulamentul este obligatoriu pentru toate persoanele juridice cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, care desfăşoară activităţi pe piaţa produselor petroliere, precum şi pentru autorităţile publice cu atribuţii în domeniul pieţei produselor petroliere.
II. Generalităţi
    4. Autorizaţia tehnică este un document oficial, prin care se confirmă capacitatea şi dreptul titularului de a exploata depozitele de produse petroliere şi staţiile de alimentare cu produse petroliere şi gaze lichefiate în condiţii ce nu admit sau previn avariile industriale, incendiile şi accidentele de muncă.
    5. Autorizaţia tehnică se eliberează pe termen de 5 ani pentru fiecare depozit de produse petroliere sau staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaze lichefiate.
    6. Conform Legii privind piaţa produselor petroliere, Departamentul Standardizare şi Metrologie este abilitat cu dreptul de a acorda, cu avizul Departamentului Situaţii Excepţionale, autorizaţii tehnice pentru următoarele genuri de activitate:
    a) exploatarea depozitelor de produse petroliere;
    b) exploatarea staţiilor de alimentare cu produse petroliere şi gaze lichefiate.
    7. Pentru a-şi îndeplini eficient funcţiile, Departamentul Standardizare şi Metrologie are dreptul:
    a) să controleze respectarea de către titularul autorizaţiei tehnice a condiţiilor stipulate în ea;
    b) să solicite rapoarte, alte informaţii şi explicaţii în termenele stabilite de el;
    c) la accesul liber în spaţiile, clădirile, la obiectele şi documentele aferente activităţilor autorizate, să obţină copii şi extrase de pe acestea;
    d) să elibereze, să suspende şi să retragă autorizaţiile tehnice;
    e) alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.
    8. Departamentul Standardizare şi Metrologie instituie prin ordin o comisie pentru acordarea autorizaţiilor tehnice, în atribuţiile căreia intră:
    a) examinarea cererii, verificarea documentelor prezentate de solicitant, emiterea deciziei privind acordarea autorizaţiei tehnice sau privind respingerea cererii de eliberare a autorizaţiei tehnice;
    b) determinarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii autorizate;
    c) controlul respectării de către titularul autorizaţiei tehnice a condiţiilor stipulate în ea;
    d) examinarea şi soluţionarea în limitele competenţei sale a litigiilor apărute;
    e) executarea lucrărilor de secretariat, care includ:
    păstrarea dosarului cu toate documentele primite de la titularul autorizaţii tehnice, cu actele referitoare la activitatea lui şi la respectarea condiţiilor stipulate în autorizaţia tehnică, copiile deciziilor şi prescripţiilor eliberate de Departamentul Standardizare şi Metrologie, demersurile şi notele     informative respective;
    instituirea registrului autorizaţiilor tehnice, în care se introduc informaţii despre solicitant, data primirii documentelor, data şi numărul deciziilor adoptate de comisie, data eliberării autorizaţiei tehnice, semnătura persoanei care a primit autorizaţia tehnică, alte date prevăzute de prezentul     regulament şi de legislaţia în vigoare;
    evidenţa autorizaţiilor tehnice eliberate, suspendate sau retrase;
    formarea şi monitorizarea bazei de date privind autorizaţiile tehnice;
    f) alte funcţii stabilite prin legislaţie.
    9. Componenţa comisiei pentru acordarea autorizaţiilor este următoarea:
    preşedinte - directorul general al Departamentului Standardizare şi Metrologie;
    vicepreşedinte - şeful direcţiei principale supraveghere tehnică şi securitate industrială;
    secretar - specialist în direcţia principală supraveghere tehnică şi securitate industrială;
    membri - şefii inspectoratelor supraveghere tehnică şi securitate industrială.
    10. Comisia se va întruni în şedinţă ori de cîte ori este necesar, dar cel puţin o dată în lună. Comisia adoptă decizii cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi la şedinţă.
III. Forma şi conţinutul autorizaţiei tehnice
    11. Formularul de autorizaţie tehnică este un document de strictă evidenţă, tipizat, cu serie şi numerotat.
    12. Autorizaţia tehnică conţine:
    a) denumirea autorităţii care a acordat autorizaţia tehnică;
    b) seria, numărul şi data eliberării;
    c) denumirea şi forma juridică de organizare a titularului autorizaţiei tehnice;
    d) adresa juridică a titularului autorizaţiei tehnice;
    e) data şi numărul certificatului de înregistrare a întreprinderii, codul ei fiscal;
    f) adresa obiectului industrial periculos şi genul de activitate pentru care se eliberează autorizaţia tehnică;
    g) condiţiile de activitate - respectarea normelor şi regulilor în domeniul securităţii industriale;
    h) termenul de valabilitate a autorizaţiei tehnice;
    i) semnătura directorului general al Departamentului Standardizare şi Metrologie, autentificată prin aplicarea ştampilei.
IV. Procedura de acordare a autorizaţiei tehnice
    13. Pentru obţinerea autorizaţiei tehnice, agentul economic depune la Departamentul Standardizare şi Metrologie o cerere, conform anexei A, în care se va indica:
    a) genul de activitate pentru care se solicită autorizaţia tehnică;
    b) denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică, sediul întreprinderii, numele şi prenumele, datele din buletinul de identitate al conducătorului întreprinderii;
    c) locul amplasării obiectelor industriale periculoase la care se va desfăşura activitatea.
    14. Documentele necesare pentru eliberarea autorizaţiilor tehnice:
    a) cererea depusă de conducătorul întreprinderii sau reprezentantul lui împuternicit;
    b) statutul întreprinderii în original (pentru verificare) şi o copie de pe el;
    c) certificatul de înregistrare a întreprinderii în original (pentru verificare) şi o copie de pe el;
    d) avizul Departamentului Situaţii Excepţionale în original;
    e) avizul expertizei securităţii industriale;
    f) documentul ce confirmă dreptul de proprietate asupra obiectului sau contractul de arendă;
    g) documentul ce confirmă achitarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei. Pentru obţinerea autorizaţiei tehnice, agentul economic este obligat să achite o taxă de stat, valoarea căreia se stabileşte anual în legea bugetului de stat.
    15. Decizia cu privire la acordarea, refuzul sau retragerea autorizaţiei tehnice se adoptă de către comisie în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor specificate la pct.14.
    16. Decizia privind refuzul de a acorda autorizaţia tehnică se adoptă de către comisie în cazurile cînd:
    a) datele din documentele prezentate de solicitant sînt eronate sau falsificate;
    b) obiectul industrial periculos, conform documentelor prezentate, nu corespunde condiţiilor de autorizare (condiţii necorespunzătoare sau lipsa condiţiilor de securitate industrială), necesare pentru desfăşurarea genului respectiv de activitate;
    c) documentele sînt perfectate cu încălcarea cerinţelor legale;
    d) nu sînt respectate alte condiţii prevăzute de legislaţie.
    17. Decizia privind acordarea autorizaţiei tehnice sau refuzul de a o acorda se expediază solicitantului în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data adoptării. Decizia privind refuzul de a acorda autorizaţia tehnică va conţine motivul refuzului, cu indicarea obligatorie a actelor şi/sau a normelor nerespectate.
    18. Agentul economic are dreptul de a ataca decizia cu privire la respingerea cererii de eliberare a autorizaţiei tehnice conform legislaţiei în vigoare.
    19. Titularul autorizaţiei tehnice nu este în drept să transmită autorizaţia tehnică sau copia acesteia altei persoane juridice în scopul desfăşurării activităţii autorizate.
    20. În cazul în care obiectul industrial periculos, pentru care a fost eliberată autorizaţia tehnică, este transmis în arendă altui agent economic, acesta trebuie să obţină o nouă autorizaţie, conform prevederilor pct.13 - 17.
    21. În cazul în care titularul autorizaţiei tehnice creează o nouă filială sau o subdiviziune separată, el este obligat să depună o cerere pentru a i se elibera o autorizaţie tehnică pentru obiectul nou-înfiinţat.
    V. Reperfectarea autorizaţiei tehnice
    22. În cazul în care apare temeiul pentru reperfectarea autorizaţiei tehnice (schimbarea formei organizaţional-juridice, denumirii întreprinderii etc.), titularul ei este obligat să solicite în termen de 5 zile o autorizaţie tehnică nouă, conform prevederilor pct.13-17.
    23. Modificările corespunzătoare se includ în registrul autorizaţiilor tehnice.
VI. Eliberarea duplicatului
    24. În cazul deteriorării sau pierderii autorizaţiei tehnice, titularul acesteia este obligat în termen de 5 zile din data stabilirii faptului:
    a) să depună o cerere pentru obţinerea duplicatului autorizaţiei tehnice, cu indicarea rechizitelor formularului deteriorat sau pierdut;
    b) să motiveze deteriorarea sau pierderea autorizaţiei tehnice.
    25. În termen de 5 zile din data depunerii cererii, Departamentul Standardizare şi Metrologie eliberează duplicatul autorizaţiei tehnice şi anulează autorizaţia tehnică pierdută sau deteriorată, cu introducerea menţiunilor de rigoare în registrul respectiv.
    26. Termenul de valabilitate a duplicatului autorizaţiei tehnice trebuie să coincidă cu termenul de valabilitate a autorizaţiei tehnice deteriorate sau pierdute.
VII. Supravegherea îndeplinirii condiţiilor
prevăzute de autorizaţia tehnică
    27. Departamentul Standardizare şi Metrologie efectuează controlul respectării de către titularul autorizaţiei tehnice a condiţiilor de desfăşurare a activităţii autorizate.
    28. La efectuarea controlului, agentul economic este obligat să prezinte toate documentele solicitate şi să creeze condiţii optime pentru desfăşurarea controlului.
    29. În cazul abaterilor de la condiţiile stipulate în autorizaţia tehnică, Departamentul Standardizare şi Metrologie are dreptul:
    a) să emită prescripţii şi să stabilească termene de lichidare a încălcărilor;
    b) să suspende acţiunea autorizaţiei tehnice;
    c) să retragă autorizaţia tehnică eliberată.
VIII. Retragerea autorizaţiei tehnice
    30. Autorizaţia tehnică se retrage în baza deciziei comisiei în următoarele cazuri:
    a) la cererea titularului de autorizaţie tehnică;
    b) lichidarea titularului ca persoană juridică;
    c) în documentaţia prezentată de agentul economic au fost descoperite date eronate, care nu puteau fi depistate la momentul eliberării autorizaţiei tehnice;
    d) nerespectarea condiţiilor stipulate în autorizaţia tehnică.


Anexa A
(normativă)
MODELUL CERERII
Nr. de înregistrare ____________                                                 
Data înregistrării _____________                                
CERERE
Pentru acordarea autorizaţiei tehnice__________________________________________
_____________________________________________________________________
(genul de activitate)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(denumirea întreprinderii)
Adresa juridică  __________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Director ________________________________________________________________
(numele, prenumele)
_______________________________________________________________________
(date din buletinul de identitate)
La cerere se anexează documentaţia care confirmă capacităţile şi buna pregătire a întreprinderii pentru desfăşurarea genului solicitat de activitate:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________                     _______________________        
         (data)                                      (semnătura solicitantului)            
L.Ş.