HGM1185/2003
ID intern unic:  298056
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1185
din  30.09.2003
despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul

Republicii Moldova
de către persoanele fizice
Publicat : 10.10.2003 în Monitorul Oficial Nr. 211-214     art Nr : 1234
MODIFICAT
   
HG645 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.705
    HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013
    HG389 din 17.05.10, MO78-80/21.05.10 art.460
    HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11 art.816
    
HG30 din 10.01.06, MO13-15/24.01.06 art.85


    NOTĂ:
    în denumirea și în textul hotărîrii, cuvîntul „Moldovei” se substituie cu cuvîntul „Republicii Moldova” prin HG645 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.705
    în Regulament: în denumire și pe tot parcursul textului, cuvîntul „Moldova”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Republica Moldova”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG645 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.705Întru executarea Legii cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 2002, nr.185-189, art.1416), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                     Vasile TARLEV

Contrasemnată:
Ministrul economiei                                    Marian Lupu
Ministrul finanţelor                                     Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei                                         Vasile Dolghieru

Chişinău, 30 septembrie 2003.
Nr. 1185.
  Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1185
din 30 septembrie 2003
Regulamentul
cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor
de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice
Prezentul Regulament este elaborat întru executarea prevederilor Legii Republicii Moldova nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice (în continuare - Legea).
1. Regulamentul stabileşte mecanismul de trecere a mărfurilor, obiectelor de uz personal şi a mijloacelor de transport peste frontiera de stat (frontiera vamală) a Republicii Moldova de către persoanele fizice. Prevederile prezentului Regulament nu se aplică la trecerea bunurilor de către persoanele fizice peste frontiera vamală a zonelor economice libere.
2. Acţiunile prezentului Regulament se extind asupra tuturor persoanelor fizice (rezidenţi, nerezidenţi) care deplasează peste frontiera de stat (frontiera vamală) bunuri, precum şi mijloace de transport destinate uzului personal, activităţii comerciale sau de producţie.
3. Persoanele fizice vor confirma organelor vamale statutul lor de rezident prin prezentarea unuia din următoarele acte:
a) Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova;
b) Paşaportul diplomatic al cetăţeanului Republicii Moldova;
c) Paşaportul de serviciu al cetăţeanului Republicii Moldova;
d) Documentul de călătorie;
   
[Pct.3 lit.d) în redacția HG645 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.705]   
e) Buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova;
f) Buletinul de identitate pentru apatrizi;
   
[Pct.3 lit.f) modificată prin HG645 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.705]
g) Permis de şedere permanentă.
   
[Pct.3 lit.g) modificată prin HG645 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.705]
4. Bunurile calificate drept obiecte de uz personal, conform art. 2 lit. g) din Lege, sînt cele procurate (obţinute) pentru folosirea (consumul) persoanei care le deplasează peste frontiera vamală sau pentru membrii familiei acesteia, prevăzute la alineatul (3) al art.11 din Lege. Existenţa membrilor familiei se confirmă prin actele respective. În cazul lipsei acestor acte, bunurile nominalizate nu pot fi calificate drept obiecte de uz personal. Persoanelor fizice în cauză le pot fi acordate facilităţi fiscale la trecerea mărfurilor specificate mai sus, în conformitate cu prevederile lit.b) alineatul (1) al art.5 sau anexei la Lege.
   
[Pct.4 modificat prin HG645 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.705]
5. Facilităţile privind cuantumul neimpozabil, stabilit la lit.b) alineatul ( 1) al art.5 din Lege, se acordă doar persoanelor fizice care trec peste frontiera vamală bunuri personale. Facilităţile nominalizate nu pot fi transmise altei persoane. La introducerea bunurilor (bunului) pe teritoriul Republicii Moldova de către două sau mai multe persoane, proprietari ai acestor bunuri, facilităţile fiscale menţionate mai sus  vor fi acordate în cumul, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) în actul comercial ce însoţeşte bunurile (bunul) sînt stipulate persoanele fizice - proprietari ai acestora;
b) persoanele fizice, proprietari ai bunurilor (bunului), deplasează aceste obiectе (obiect) peste frontiera vamală;
c) persoanele fizice, proprietari ai bunurilor (bunului), dispun de cuantumul neimpozabil stabilit la lit.b) alineatul (1) al art.5 din Lege.
    6. Serviciul Vamal autorizează introducerea pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Lege, a bunurilor ce aparțin persoanelor fizice care s-au stabilit la loc de trai permanent în Republica Moldova, cu condiția prezentării următoarelor acte:
    1) adeverința ce confirmă repatrierea cetățeanului Republicii Moldova și  buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova;
    2) decizia cu privire la acordarea dreptului de ședere permanentă sau confirmarea de repatriere şi permisul de ședere permanentă;
    3) decizia privind recunoașterea statutului de apatrid sau confirmarea de repatriere şi buletinul de identitate pentru apatrid;
    4) decizia cu privire la acordarea protecției internaționale și buletinul de identitate al beneficiarului de protecție internațională;
    5) alte acte necesare pentru plasarea mărfurilor în regim vamal de import.
    Pentru a beneficia de prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Lege, introducerea bunurilor ce aparțin persoanelor fizice care s-au stabilit la loc de trai permanent în Republica Moldova trebuie să aibă loc în termen de 12 luni de la data stabilirii domiciliului pe teritoriul Republicii Moldova. Data stabilirii domiciliului pe teritoriul Republicii Moldova se consideră data emiterii actelor confirmative menționate în subpct.1)-4). Termenul de 12 luni este un termen de decădere.
[Pct.6 în redacția HG645 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.705]
7. Serviciul Vamal va autoriza introducerea pe teritoriul republicii, în conformitate cu prevederile lit.c) alineatul (1) al art.5 din Lege, a mărfurilor ce aparţin persoanelor fizice în legătură cu obţinerea acestor bunuri prin moştenire, cu condiţia prezentării următoarelor acte:
actul eliberat de organul abilitat al ţării în care au fost obţinute bunurile prin moştenire de către persoana fizică. Actul nominalizat urmează a fi legalizat de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova;
altor acte necesare, conform prevederilor ce ţin  de regimul vamal de import.   
[Pct.7 modificat prin HG645 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.705]
8. La determinarea cantităţii mărfurilor, specificate în anexa la Lege, se ia drept bază o unitate de marfă din grupă (inclusiv o unitate de marfă de la poziţiile (subpoziţiile) tarifare 2204 - 220890).
9. La introducerea pe teritoriul republicii a bagajului neînsoţit se percep obligatoriu drepturile de import (cu excepţia cazurilor prevăzute la lit.d)  alineatul (1) al art.5 din Lege), pe principii generale, cu condiţia că bunurile nominalizate nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie şi că vor fi  declarate în modul stabilit.
Bagajul neînsoţit, destinat activităţii comerciale sau de producţie, poate fi introdus pe teritoriul ţării numai de către agenţii economici care sînt înregistraţi la Agenția Servicii Publice ca subiecţi ai activităţii de întreprinzător.  
    Bunurile se califică drept bagaje neînsoţite în temeiul unui document eliberat de proprietarul (expeditorul) bunurilor sau unei dovezi de încheiere a contractului respectiv de transport.
   
[Pct.9 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.9 modificat prin HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11 art.816]
    [Pct.9 modificat prin HG30 din 10.01.06, MO13-15/24.01.06 art.85]
10. Se interzice persoanelor fizice de a introduce pe teritoriul ţării (cu excepţia cazurilor prevăzute în alineatul  (4) al art.5 din Lege) următoarele bunuri:
a) produse alimentare destinate activităţii comerciale sau de producţie;
b) medicamente destinate activităţii comerciale sau de producţie;
c) materie primă destinată producerii medicamentelor;
d) bunurile prohibite de legislaţia în vigoare pentru a fi introduse pe teritoriul Republicii Moldova.
11. Modul de introducere şi de scoatere din teritoriul Republicii Moldova a obiectelor şi bijuteriilor din metale şi pietre preţioase, precum şi a valorilor culturale de către persoanele fizice, se reglementează de actele normative ale Serviciului Vamal.
[Pct.11 modificat prin HG645 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.705]
[Pct.12 abrogat prin HG645 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.705]
13. La stabilirea anului de fabricaţie a mijlocului de transport auto, caroseriei şi  a motorului organele vamale sînt în drept să utilizeze informaţia obţinută de la dealerii autorizaţi ai producătorilor de maşini.
14. Se consideră că sînt ţinute  la evidenţă permanentă  mijloacele de transport auto, înregistrate la organele competente ale statelor străine în baza contractelor de leasing.
15. Agenția Servicii Publice va înregistra mijloacele de transport auto (caroserii, motoare), introduse şi înregistrate în Moldova după 31 august 2001 la organele ce nu intră în componenţa Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor (cu excepţia celor înregistrate pe numele Ministerului Apărării), cu condiţia prezentării de către persoana fizică a autorizaţiei respective, eliberate de Serviciul Vamal
[Pct.15 modificat prin HG645 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.705]
    [Pct.15 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.15 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Pct.15 modificat prin HG389 din 17.05.10, MO78-80/21.05.10 art.460]
    [Pct.15 modificat prin HG30 din 10.01.06, MO13-15/24.01.06 art.85]