HGA1194/2005
ID intern unic:  298116
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1194
din  22.11.2005
cu privire la aprobarea Regulamentului pentru furnizarea
şi utilizarea energiei electrice
Publicat : 16.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 168-171     art Nr : 1367

    Abrogată prin HG88 din 04.02.09, MO27-29/10.02.09 art.120

    În temeiul art. 12 alin. (1) al Legii nr. 1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 50-51, art.366) şi în scopul reglementării eficiente a relaţiilor dintre unităţile de distribuţie, furnizori şi consumatorii de energie electrică privind racordarea la reţelele electrice, contractarea, furnizarea şi plata energiei electrice, eficientizarea mecanismului de protecţie a intereselor consumatorilor, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice (se anexează).

Prim-ministru                                                    Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul economiei
şi comerţului                                                      Valeriu Lazăr
Ministrul industriei
şi infrastructurii                                                 Vladimir Antosii

Chişinău, 22 noiembrie 2005.
Nr. 1194.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1194
din 22 noiembrie 2005
  
R E G U L A M E N T
pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice
1. SCOPUL
Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile Codului civil nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82-86, art. 661), Legii nr. 137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 111-113, art. 681), Legii nr. 1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 50-51, art. 366), Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 126-131, art. 507), Legii privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr. 5, art. 126), Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 13, art. 124), Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.6-8, art.23), Legii nr. 1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 144-145, art. 1056), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu alte acte legislative, acte şi documente normativ-tehnice şi normativ-economice, regulamente şi standarde ale Republicii Moldova, avînd drept scop reglementarea relaţiilor dintre furnizor sau unitatea de distribuţie şi consumator privind racordarea la reţeaua electrică, contractarea, furnizarea şi plata energiei electrice, utilizarea ei de către consumatori.
2. NOŢIUNI DE BAZĂ
În sensul prezentului Regulament, noţiunile şi termenii de bază utilizaţi semnifică următoarele:
2.1. Agenţie - autoritate permanentă a administraţiei publice, cu statut de persoană juridică, ce reglementează activităţile economice şi comerciale desfăşurate în sectorul electroenergetic.
2.2. Aviz de deconectare - comunicare în scris, de modelul stabilit de Agenţie, expediată consumatorului de către furnizor prin care consumatorul este prevenit de posibila deconectare a instalaţiei sale de utilizare de la reţeaua electrică.
2.3. Aviz de racordare - aviz în scris, de modelul stabilit de Agenţie, eliberat de către unitatea de distribuţie solicitantului, în care se indică condiţiile tehnice optime şi lucrările obligatorii pe care urmează să le îndeplinească solicitantul, pentru racordarea instalaţiei sale de utilizare la reţeaua electrică a unităţii de distribuţie.
2.4. Consum fraudulos - sustragere de energie electrică din reţeaua electrică prin:
a) intervenţia în funcţionarea echipamentului de măsurare, prin diferite metode, cu/sau fără deteriorarea acestuia şi cu/sau fără violarea sigiliilor ce-i sînt aplicate;
b) conectarea neautorizată la reţeaua electrică sau prin ocolirea echipamentului de măsurare;
c) modificarea neautorizată a schemei de conectare a echipamentului de măsurare care are drept consecinţă înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată.
2.5. Consumator - persoană fizică sau juridică care foloseşte energia electrică prin conectarea instalaţiei sale de utilizare la reţeaua electrică în unul sau mai multe puncte de alimentare (delimitare).
2.6. Consumator agricol - consumator care utilizează energia electrică în scopul cultivării plantelor şi creşterii animalelor. De asemenea, se consideră consumator agricol staţiile de irigare, staţiunile tehnologice de maşini, întreprinderile de reparaţie a tehnicii agricole, gospodăriile silvice, piscicole, apicole, laboratoarele veterinare, staţiile de protecţie a plantelor şi animalelor etc.
2.7. Consumator bugetar - consumator clasificat drept organizaţie/instituţie bugetară (şcoală, grădiniţă de copii, unitate militară, instituţie penitenciară etc.), finanţată de la bugetul de stat sau bugetul local, care utilizează energia electrică pentru satisfacerea necesităţilor proprii.
2.8. Consumator casnic - consumator care dispune de casă proprie, apartament în blocul locativ sau încăpere de locuit în cămin şi utilizează energia electrică în exclusivitate pentru necesităţi casnice.
2.9. Consumator comercial - consumator care utilizează energia electrică în scopul comercializării mărfurilor, producţiei agricole şi industriale, precum şi prestării de servicii populaţiei şi agenţilor economici.
2.10. Consumator industrial - consumator care utilizează energia electrică pentru fabricarea producţiei industriale şi agricole, extragerea şi prelucrarea materiei prime, prelucrarea producţiei, executarea altor lucrări şi prestări de servicii de acest gen. De asemenea, se consideră consumatori industriali şantierele de construcţie, întreprinderile de producere, transport şi distribuţie a energiei de toate formele, staţiile de pompare, unităţile de transport feroviar, rutier, naval, aerian etc.
2.11. Consumator eligibil - consumator de energie electrică care are dreptul să-şi aleagă furnizorul, inclusiv din străinătate, şi să contracteze direct cu acesta energia electrică necesară, avînd acces la reţelele de transport şi/sau de distribuţie a energiei electrice.
2.12. Consumatori terţiari - consumatori de energie electrică care nu fac parte din categoriile consumatorilor casnici, industriali, agricoli, comerciali sau bugetari.
2.13. Deconectare - desfacerea legăturii dintre reţeaua electrică şi instalaţia de utilizare a consumatorului prin intermediul aparatelor de comutaţie sau prin decuplarea conductoarelor sau cablurilor de la reţea.
2.14. Echipament de măsurare - ansamblu al aparatelor sau sistemelor care servesc la măsurarea puterii şi evidenţa cantităţii de energie electrică, furnizată consumatorului, în scopul facturării.
2.15. Electrician autorizat - persoană fizică care a obţinut autorizarea de a dirija, a executa şi a verifica lucrări asupra instalaţiilor electrice şi de a întocmi documentaţia aferentă acestor lucrări.
2.16. Factură eronată - factură înmînată consumatorului de către furnizor în care ultimul a indicat valori incorecte ale tarifului sau ale cantităţii de energie electrică calculată în baza indicaţiilor reale ale echipamentului (lor) de măsurare.
2.17. Forţă majoră - evenimente imprevizibile şi insurmontabile în interpretarea Camerei de Comerţ şi Industrie.
2.18. Furnizor - persoană juridică deţinătoare de licenţă pentru furnizarea energiei electrice.
2.19. Instalaţie de alimentare - instalaţie electrică prin care se face legătura dintre reţeaua electrică şi instalaţia de utilizare ce aparţine consumatorului.
2.20. Instalaţie de utilizare - ansamblu de utilaje, aparate şi reţele ale consumatorului destinate utilizării de energie electrică şi situate în aval de punctul de delimitare.
2.21. Instalaţie de compensare - ansamblu de utilaje, parte componentă a instalaţiei de utilizare, destinate pentru compensarea puterii reactive.
2.22. Instalaţie provizorie - instalaţie temporară amenajată pentru utilizarea energiei electrice pe parcursul unei anumite perioade de timp, care, însă, nu depăşeşte un an.
2.23. Întrerupere a furnizării energiei electrice - suspendare temporară a furnizării energiei electrice consumatorilor fără deconectarea instalaţiilor de utilizare de la reţeaua electrică.
2.24. Întrerupere neprogramată a furnizării energiei electrice - suspendare temporară a furnizării energiei electrice consumatorilor, cauzată de accidente în reţeaua electrică, fără deconectarea instalaţiilor de utilizare ale consumatorului de la reţeaua electrică.
2.25. Întrerupere programată a furnizării energiei electrice - suspendare temporară a furnizării energiei electrice fără deconectarea instalaţiilor de utilizare ale consumatorului de la reţeaua electrică, cauzată de necesitatea efectuării unor lucrări de exploatare şi/sau reparaţii planificate de către unitatea de distribuţie cu înştiinţarea prealabilă a consumatorilor.
2.26. Loc de consum - amplasament al instalaţiilor de utilizare ale consumatorului, inclusiv al instalaţiilor subconsumatorilor săi, unde se consumă energia electrică recepţionată prin unul sau mai multe puncte de alimentare (delimitare).
2.27. Metodologie de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile de distribuţie a energiei electrice - proceduri de calculare a cheltuielilor care nu au fost incluse în tariful pentru energia electrică, suportate de către unitatea de distribuţie pentru prestarea unor servicii auxiliare.
2.28. Mic consumator - consumator cu putere contractată care nu depăşeşte 100 kW.
2.29. Mare consumator - consumator cu putere contractată care depăşeşte 100 kW.
2.30 Norme - acte legislative, acte şi documente normativ-tehnice şi normativ-economice, reguli, regulamente, instrucţiuni, standarde în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.
2.31. Plata pentru racordare - cheltuieli pentru instalaţii, dispozitive, conductoare etc., precum şi pentru lucrările necesare racordării instalaţiei electrice a solicitantului la reţeaua electrică a unităţii de distribuţie.
2.32. Plata pentru reconectare - cheltuieli suportate de către furnizor pentru reconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului la reţeaua electrică.
2.33. Punct de delimitare - locul în care instalaţiile consumatorului se racordează la reţeaua electrică şi în care imobilul (instalaţiile electrice) consumatorului şi imobilul (instalaţiile electrice) unităţii electroenergetice se delimitează conform dreptului de proprietate sau unui alt drept real.
2.34. Putere contractată - puterea electrică pe care consumatorul are dreptul să o consume din reţeaua electrică, convenită de părţi la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice. Puterea contractată se determină ca: a) putere nominală a staţiei electrice (transformator); b) produs dintre tensiune (U) şi sarcina admisibilă (Iadm) a conductorului, cablului sau produs dintre tensiune şi curentul nominal al aparatului de comutaţie, selectîndu-se valoarea cea mai mică.
2.35. Puterea consumată în orele de vîrf ale curbei de sarcină - cea mai mare putere cu durata de înregistrare continuă de cel puţin 30 minute, pe care consumatorul este în drept să o consume din reţeaua electrică în orele de vîrf ale curbei de sarcină a reţelei de distribuţie, convenită între părţi la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice.
2.36. Putere minimă de avarie - putere strict necesară consumatorului pentru menţinerea în funcţiune a mijloacelor tehnice care asigură securitatea utilajului şi a personalului.
2.37. Putere minimă tehnologică - cea mai mică putere necesară unui consumator pentru menţinerea în funcţiune a echipamentelor şi instalaţiilor a căror funcţionare este impusă de procesul tehnologic, în scopul evitării unor pierderi de producţie irecuperabile.
2.38. Racordare - realizare a legăturii electrice permanente dintre instalaţia de utilizare a consumatorului şi reţeaua electrică.
2.39. Petiţie - expunere în scris, adresată furnizorului de către un consumator sau un grup de consumatori, în care se formulează o cerere, o plîngere, o revendicare care vizează activitatea furnizorului, încălcarea de către furnizor a condiţiilor contractuale, violarea drepturilor consumatorului(lor) etc.
2.40. Regim de limitare sau restricţie - condiţii în care este impusă reducerea forţată pînă la anumite limite a puterii şi energiei electrice consumate de consumatori, în scopul menţinerii parametrilor admisibili de funcţionare a sistemului electroenergetic.
2.41. Reţea electrică a unităţii de distribuţie - sistem format din linii electrice de tensiune înaltă, medie şi joasă cu echipament şi utilaj de transformare şi de comutaţie, precum şi cu instalaţii auxiliare care asigură în ansamblu distribuţia şi furnizarea energiei electrice pînă la punctul de delimitare.
2.42. Reţea electrică - reţea de transport sau de distribuţie a energiei electrice.
2.43. Reţea internă - sistem format din conductoare, cabluri, aparate de comutaţie şi alte instalaţii care asigură distribuţia energiei electrice în blocul de locuit de la bornele de intrare pînă la aparatul de comutaţie, instalat la fiecare apartament din blocul de locuit.
2.44. Reziliere a contractului - desfacerea contractului de furnizare a energiei electrice, la cererea consumatorului sau din iniţiativa furnizorului.
2.45. Servicii auxiliare - servicii adiţionale furnizării energiei electrice, acordate consumatorilor şi unor terţe părţi de către furnizor la tarife calculate în conformitate cu Metodologia de calculare a costurilor de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile de distribuţie a energiei electrice.
2.46. Sesizare - înştiinţarea verbală a unităţii de distribuţie sau a furnizorului făcută de către consumator (prin telefon sau în persoană) despre întreruperea neprogramată a furnizării energiei electrice sau alte deranjamente din reţeaua electrică, care cauzează încălcarea parametrilor de calitate ai energiei electrice furnizate consumatorului şi/sau pun în pericol funcţionarea normală a utilajului sistemului electroenergetic.
2.47. Sistare a furnizării de energie electrică - încetarea furnizării de energie electrică la locul de consum, pe parcursul perioadei indicate în cererea de suspendare a acţiunii contractului, depusă de consumator.
2.48. Situaţie de avarie în sistemul electroenergetic - perioadă în care, din cauza avarierii unor instalaţii şi utilaje electroenergetice sau dezechilibrării balanţei de producere şi consum al energiei şi puterii electrice, nu pot fi menţinuţi în limite admisibile, parametrii de funcţionare a sistemului electroenergetic.
2.49. Sistem pauşal - metodă de determinare, prin calcul, a cantităţii de energie electrică consumată în funcţie de puterea receptoarelor electrice şi numărul orelor de utilizare pe tipuri de receptoare electrice sau de puterea contractată şi numărul orelor de utilizare a acesteia.
2.50. Spaţiu comun - coridoarele, casa scării, ascensorul, loggiile din blocul de locuit, holurile, subsolurile, etajele tehnice, bucătăriile, spălătoriile şi uscătoriile comune, sălile de festivităţi etc., unde energia electrică este consumată pentru satisfacerea necesităţilor comune ale tuturor locatarilor blocului locativ.
2.51. Solicitant - orice persoană fizică sau juridică care a depus cerere pentru obţinerea avizului de racordare şi/sau de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice.
2.52. Subconsumator - persoană fizică sau persoană juridică ale cărei instalaţii electrice sînt racordate la instalaţiile electrice ale unui consumator cu care are încheiat un contract de alimentare cu energie electrică.
2.53. Suspendare a acţiunii contractului - încetare temporară a acţiunii contractului de furnizare a energiei electrice, la cererea consumatorului sau din iniţiativa furnizorului.
2.54. Unitate de distribuţie - persoană juridică deţinătoare de licenţă pentru distribuţia energiei electrice. Unitatea de distribuţie poate fi concomitent şi furnizor de energie electrică.
2.55. Unitate electroenergetică - titular de licenţă pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice.
2.56. Violare a sigiliului - falsificarea sigiliului; lipsa sigiliului; deteriorarea sau altă intervenţie asupra sigiliului autentic, ceea ce conduce la deplasarea lui pe cordon; ruperea cordonului sigiliului.
3. DISPOZIŢII GENERALE
3.1. Sub incidenţa prezentului Regulament cade încheierea de contracte privind furnizarea şi utilizarea energiei electrice, proiectarea, montarea, recepţionarea, racordarea la reţea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor.
3.2. Furnizorul este responsabil de furnizarea continuă a energiei electrice consumatorilor în conformitate cu categoria receptorilor de energie electrică, potrivit gradului de fiabilitate a furnizării energiei electrice stabilit în Normele ce vizează domeniul abordat. În acest scop, el este obligat să întreţină în stare bună de funcţionare atît reţelele electrice ce-i aparţin, cît şi reţelele electrice de întreţinerea cărora este responsabil prin prezentul Regulament, să efectueze exploatarea şi reparaţia lor în corespundere cu cerinţele Normelor şi să asigure securitatea cetăţenilor şi animalelor.
3.3. Furnizarea energiei electrice se efectuează numai în baza contractului de furnizare a energiei electrice, încheiat între consumator şi furnizor.
3.4. Consumatorul poate dispune de unul sau de mai multe locuri de consum. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra fiecărui loc de consum luat aparte, ce aparţine consumatorului.
3.5. În cazul blocurilor de locuit sau al căminelor, fiecare apartament sau încăpere de locuit din cămin este considerată un loc de consum separat. Un bloc de locuit sau cămin este considerat un loc de consum separat în cazul în care este proprietate a unei singure persoane fizice sau juridice, cu excepţia cooperativelor de construcţie a locuinţelor, asociaţiilor de proprietari de locuinţe privatizate şi asociaţiilor de coproprietari ai condominiului în fondul locativ.
3.6. Posesorii/proprietarii de apartamente, încăperi de locuit în cămine sau de case individuale care nu au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice cu furnizorul, dar instalaţiile lor de utilizare sînt racordate la reţeaua electrică a unităţii de distribuţie sau efectuează plata energiei electrice în baza facturilor emise de furnizor, la momentul intrării în vigoare a prezentului Regulament, sînt consideraţi consumatori casnici.
3.7. Prevederile prezentului Regulament se aplică şi în relaţiile dintre consumator şi subconsumatorii acestuia.
3.8. Consumatorul este în drept să transmită energia electrică unui subconsumator, numai cu acordul prealabil în scris al furnizorului şi în baza contractului încheiat cu subconsumatorul, cu respectarea strictă a prevederilor prezentului Regulament.
Raporturile juridice dintre consumator şi subconsumator încetează concomitent cu rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice, încheiat între furnizor şi consumator, precum şi în cazul încălcării obligaţiilor contractuale de către subconsumator.
3.9. Nu este considerată furnizare de energie electrică alimentarea cu energie electrică a unui subconsumator de către un consumator în limitele locului de consum.
Furnizorul nu are dreptul să se implice în raporturile dintre consumator şi subconsumatorii acestuia după încheierea contractului între ei.
3.10. În cazul în care consumatorul livrează energie electrică subconsumatorului, puterea contractată a consumatorului include şi puterea consumată de către subconsumator.
3.11. Furnizorul este obligat, în termen de 5 zile (cinci) lucrătoare de la adresarea consumatorului, să dea acordul în scris cu privire la livrarea energiei electrice de către consumator subconsumatorului, dacă consumatorul nu are datorii pentru energia electrică consumată, dacă instalaţia electrică a subconsumatorului a fost admisă în exploatare şi dacă subconsumatorul nu este un fost consumator al furnizorului care are datorii faţă de furnizor pentru energia electrică consumată.
3.12. În funcţie de puterea contractată, există următoarele categorii de consumatorii:
a)  mici consumatori;
b) mari consumatori.
3.13. În funcţie de apartenenţa ramurală, există următoarele categorii de consumatori:
a) consumatori casnici;
b) consumatori bugetari;
c) consumatori comerciali;
d) consumatori agricoli;
e) consumatori industriali;
f) consumatori terţiari.
3.14. Furnizorul este responsabil de furnizarea fiabilă a energiei electrice consumatorului casnic pînă la aparatul de comutaţie instalat după contor sau pînă la clemele de ieşire ale contorului, dacă acesta lipseşte. În cazul schimbării de către furnizor a locului amplasării echipamentelor de măsurare din blocurile cu multe apartamente, furnizorul este responsabil de furnizarea fiabilă a energiei electrice consumatorului casnic pînă la aparatul de comutaţie instalat conform proiectului iniţial. Cu referinţă la celelalte categorii de consumatori, furnizorul este responsabil de fiabilitatea furnizării energiei electrice pînă la punctul de delimitare.
3.15. Unitatea de distribuţie este responsabilă de exploatarea şi întreţinerea reţelelor interne din blocul de locuit prin intermediul cărora sînt alimentaţi consumatorii deţinători de apartamente/odăi din aceste blocuri. Cheltuielile pentru întreţinerea şi deservirea acestor reţele sînt incluse în tariful de furnizare a energiei electrice consumatorilor.
3.16. Furnizorul/unitatea de distribuţie este obligat(ă) să întreprindă toate măsurile necesare pentru prevenirea sau înlăturarea neîntîrziată a defectelor şi a deranjamentelor din instalaţiile proprii, precum şi din instalaţiile pe care le întreţine şi le deserveşte.
3.17. Orice racordare sau reconectare la reţeaua electrică care creează condiţii pentru consumul energiei electrice din reţea este efectuată în exclusivitate de către furnizor, în prezenţa consumatorului.
3.18. Lucrările de proiectare, montare şi recepţionare a instalaţiei de utilizare ce-i aparţine consumatorului, precum şi cele de extindere sau modificare a acesteia sînt efectuate conform Normelor, cheltuielile fiind suportate integral de către consumator.
3.19. Consumatorul este responsabil de exploatarea şi întreţinerea instalaţiei de utilizare care îi aparţine, precum şi de respectarea regulilor tehnicii securităţii la exploatarea acestei instalaţii. În acest scop, consumatorul este obligat să posede cunoştinţele necesare privind normele de utilizare a energiei electrice şi tehnica securităţii.
3.20. Prevederile prezentului Regulament se extind integral şi asupra instalaţiilor provizorii.
4. CONTRACTAREA ENERGIEI ELECTRICE
4.1.   Orice persoană fizică sau juridică, a cărei instalaţie este racordată la reţeaua electrică sau care a depus cerere de racordare la reţeaua electrică şi a îndeplinit condiţiile şi lucrările prevăzute în avizul de racordare, are dreptul să solicite furnizorului încheierea contractului de furnizare a energiei electrice. Furnizorul este obligat să încheie contract de furnizare a energiei electrice cu solicitantul, întocmind actul de dare în exploatare a echipamentului de măsurare în două exemplare (cîte unul pentru fiecare parte contractantă), semnat de părţile contractante, şi neadmiţînd discriminarea solicitantului sub nici o formă.
4.2.  Pentru a încheia un contract de furnizare a energiei electrice, solicitantul, potenţialul consumator casnic, este obligat să prezinte furnizorului următoarele documente:
a) cererea (formularul cererii este pus la dispoziţie de către furnizor);
b) actul de proprietate sau alt document care atestă dreptul asupra spaţiului locativ care face obiectul locului de consum respectiv sau actul ce atestă viza de reşedinţă la adresa locului de consum. În cazul în care solicitantul nu posedă astfel de documente, furnizorul poate încheia un contract de furnizare a energiei electrice pe o durată limitată de timp, cu condiţia plăţii preventive a energiei electrice;
c) actul de identitate.
4.3. Pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice solicitantul, potenţialul consumator industrial, agricol, comercial, bugetar sau terţiar este obligat să prezinte următoarele documente:
a) cererea de încheiere a contractului care conţine denumirea, adresa, telefonul, faxul întreprinderii sau instituţiei;
b) certificatul de înregistrare la Camera Înregistrării de Stat, codul fiscal, contul de virament, denumirea băncii prin care solicitantul efectuează plăţile;
c) actul de proprietate sau alt document care atestă dreptul de folosinţă (arendă) a spaţiului care face obiectul locului de consum.
4.4.  Furnizorul este obligat să încheie un contract de furnizare a energiei electrice şi cu solicitantul care deţine imobil în baza altui drept real decît cel de proprietate, cu consemnarea în contract a condiţiei de plată preventivă a consumului lunar de energie electrică.
4.5.  Contractul este întocmit în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte contractantă. Contractul poate avea clauze speciale pentru anumite categorii de consumatori.
Furnizorul încheie contracte cu consumatorii casnici numai în baza contractului-cadru de furnizare a energiei electrice consumatorilor casnici, conform modelului specificat în anexa nr. 1.
Cu celelalte categorii de consumatori furnizorul încheie contracte în baza contractului-cadru de furnizare a energiei electrice agenţilor economici, conform modelului specificat în anexa nr.2.
4.6.  La încheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu consumatorii existenţi sau pentru locurile de consum care nu sînt deconectate de la reţeaua electrică, furnizorul este obligat să efectueze controlul echipamentului de măsurare şi al sigiliilor aplicate acestuia, precum şi al schemei de conectare a echipamentului de măsurare, întocmind actele respective conform prevederilor prezentului Regulament, iar în cazul echipamentelor de măsurare monofazate - indicînd suplimentar la care bornă este conectat conductorul de fază.
4.7.  Contractele de furnizare a energiei electrice, încheiate de către furnizor cu consumatorii industriali, agricoli, comerciali, bugetari şi terţiari, prevăd următoarele:
a) puterea contractată;
b) regimul de consum;
c) cerinţele de încadrare în limitele admisibile ale efectelor cauzate de funcţionarea receptoarelor consumatorului care pot produce perturbaţii în funcţionarea reţelei electrice;
d) nivelul de fiabilitate al furnizării energiei electrice solicitat de consumator, în funcţie de categoria receptoarelor electrice;
e) puterea consumată în orele de vîrf ale curbei de sarcină;
f) puterea consumatorului care poate fi redusă în situaţii de deficit de putere în sistem;
g) valoarea factorului de putere şi regimul de funcţionare a instalaţiei de compensare;
h) parametrii normativi ai calităţii energiei electrice, conform standardului în vigoare;
i) drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile părţilor contractante în legătură cu furnizarea, facturarea şi plata energiei electrice consumate;
j) cauzele şi mecanismul de deconectare şi reconectare la reţeaua electrică a instalaţiei de utilizare;
k) termenul de valabilitate al contractului;
l) condiţiile şi termenele de modificare, suspendare şi reziliere a contractului etc.
4.8. Furnizorul încheie cu consumatorul casnic contract de furnizare a energiei electrice pentru fiecare loc de consum luat aparte sau pentru mai multe locuri de consum, în cazul acordului în scris al consumatorului, cu condiţia indicării specificului fiecărui loc de consum într-o anexă la contract. În cazul încheierii unui singur contract pentru mai multe locuri de consum, furnizorul indică în factura de plată, transmisă consumatorului, valoarea plăţii pentru fiecare loc de consum. La contract este anexat obligatoriu actul de dare în exploatare a echipamentului de măsurare.
4.9. Furnizorul încheie cu consumatorul industrial, agricol, comercial, bugetar şi terţiar un singur contract pentru mai multe locuri de consum cu condiţia indicării specificului fiecărui loc de consum într-o anexă separată la contract. Furnizorul este obligat să indice în factura de plată transmisă consumatorului valoarea plăţii pentru fiecare loc de consum.
4.10.Spaţiile comune din blocul de locuit cu multe apartamente sînt considerate drept un loc de consum separat. Pentru acest loc de consum furnizorul încheie contract de furnizare cu proprietarul sau gestionarul blocului de locuit (cooperativa de construcţie a locuinţelor, asociaţia proprietarilor de locuinţe privatizate, asociaţia de coproprietari în condominiu etc.).
4.11.Clauzele contractului-cadru încheiat între furnizor şi consumator sînt obligatorii pentru ambele părţi şi nu pot fi excluse sau modificate. Părţile contractante sînt în drept, de comun acord, să includă în contract clauze suplimentare care corespund Normelor.
4.12.Termenul pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu un solicitant, potenţial consumator casnic, este de cel mult 2 (două) zile lucrătoare de la data primirii solicitării, iar cu un solicitant, potenţial consumator agricol, industrial, comercial, bugetar şi terţiar - de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare. Solicitarea va fi satisfăcută în termenele menţionate numai dacă, la data depunerii acesteia, instalaţia de utilizare ce-i aparţine solicitantului este admisă în exploatare.
Termenul de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice cu un consumator, care are instalaţia de utilizare racordată la reţeaua electrică, este de 15 zile calendaristice.
4.13.Furnizorul este în drept să refuze, conform Normelor, încheierea contractului cu solicitantul, refuzul fiind argumentat în scris. Furnizorul este obligat să încheie contractul în cazul în care solicitantul a înlăturat cauzele ce au constituit drept motiv al refuzului din partea furnizorului.
4.14.Solicitantul are dreptul să conteste la Agenţie refuzul furnizorului de a încheia contractul de furnizare a energiei electrice. Decizia Agenţiei este obligatorie pentru ambele părţi, dar poate fi contestată în instanţa de judecată
4.15.Consumatorul, parte a unui contract de furnizare a energiei electrice, este în drept să ceară suspendarea acţiunii contractului şi sistarea temporară a furnizării energiei electrice, prin deconectarea de la reţeaua electrică, pentru o perioadă de timp de cel puţin o lună. Cererea respectivă este depusă la furnizor cu cel puţin 7 (şapte) zile calendaristice pînă la data suspendării acţiunii contractului, cu excepţia cazurilor în care contractul de furnizare a energiei electrice prevede altceva. Furnizorul este obligat să accepte această solicitare, iar consumatorul este obligat să achite integral plata pentru energia electrică consumată pînă la data sistării.
4.16.Furnizorul este obligat să restituie datoriile faţă de consumator pînă la data rezilierii contractului.
4.17.Consumatorul care intenţionează să înstrăineze un imobil este obligat să confirme cumpărătorului, prin certificatul eliberat de furnizor, existenţa sau lipsa datoriilor pentru energia electrică consumată.
La solicitarea consumatorului, certificatul de confirmare a existenţei sau lipsei datoriilor la plata energiei electrice este eliberat gratuit de către furnizor în termen de 3 (trei) zile lucrătoare din momentul adresării consumatorului.
4.18.Consumatorul, parte a unui contract de furnizare a energiei electrice, care a înstrăinat un imobil, este obligat să achite integral plata pentru energia electrică consumată şi să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum respectiv.
4.19.Persoana fizică sau juridică, care a obţinut în mod legal un imobil (spaţiu locativ sau de altă menire), ce nu a fost deconectat de la reţeaua electrică, este obligată să solicite furnizorului încheierea contractului de furnizare a energiei electrice înainte de a se instala în imobilul obţinut, prezentînd concomitent şi certificatul de lipsă a datoriilor pentru energia electrică la locul de consum. În cazul în care persoana fizică sau juridică nu respectă această prevedere, furnizorul este în drept să deconecteze locul de consum, preîntîmpinînd persoana în cauză prin aviz de deconectare. Furnizorul este, totodată, în drept, să ceară persoanei fizice sau juridice achitarea plăţii pentru consumul de energie electrică şi/sau pentru consumul fraudulos de energie electrică (dacă acesta există), din momentul dobîndirii de către persoana în cauză a dreptului de proprietate asupra imobilului respectiv, dacă contractul de înstrăinare a imobilului nu prevede altfel.
4.20.Furnizorul va deconecta locul de consum în ziua rezilierii contractului de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum respectiv, dacă nimeni nu a solicitat încheierea unui nou contract pentru acest loc de consum.
4.21. În cazul decesului consumatorului casnic, pînă la stabilirea moştenitorului(ilor) imobilului consumatorului decedat, pretendentul sau unul din pretendenţii la moştenire sînt obligaţi să achite plata pentru consumul de energie electrică. Dacă pretendentul(ţii) la moştenire nu îndeplineşte(esc) această cerinţă, furnizorul este în drept să deconecteze de la reţeaua electrică instalaţia de utilizare a consumatorului casnic decedat.
4.22. În cazul în care este stabilit un singur moştenitor al imobilului consumatorului casnic decedat, furnizorul solicită moştenitorului achitarea datoriilor existente pentru consumul de energie electrică şi încheierea unui nou contract de furnizare a energiei electrice. Dacă moştenitorul refuză să achite datoriile respective sau să încheie contractul de furnizare a energiei electrice, furnizorul este în drept să deconecteze instalaţia de utilizare de la reţeaua electrică, conform pct. 9.1. lit. d) şi e) din prezentul Regulament.
4.23. În situaţia în care există mai mulţi moştenitori ai imobilului consumatorului casnic decedat, aceştia achită datoriile existente pentru consumul de energie electrică, iar unul dintre ei încheie contractul de furnizare a energiei electrice. Dacă moştenitorii nu îndeplinesc această cerinţă, furnizorul este în drept să deconecteze de la reţeaua electrică instalaţia de utilizare ce a aparţinut consumatorului casnic decedat.
4.24. În procesul încheierii contractului de furnizare a energiei electrice, în situaţiile stipulate la punctele 4.19.; 4.21.; 4.22. şi 4.23. din prezentul Regulament, furnizorul nu-i va elibera noului consumator avizul de racordare, însă consumatorul industrial, agricol, bugetar, comercial şi terţiar este obligat să efectueze verificarea metrologică a echipamentului de măsurare.
4.25. În cazul schimbării denumirii persoanei juridice, consumator de energie electrică, furnizorul (unitatea de distribuţie) nu eliberează un nou aviz de racordare, însă este obligat să prezinte furnizorului documentele de confirmare, necesare pentru operarea modificărilor în contractul de furnizare a energiei electrice.
4.26. În cazul schimbării destinaţiei spaţiului locativ, deţinătorul imobilului este obligat să solicite furnizorului încheierea unui nou contract de furnizare a energiei electrice. În cazul utilizării parţiale a spaţiului locativ în alte scopuri, consumatorul este obligat să instaleze echipament de măsurare separat pentru evidenţa volumului de energie electrică consumat în această parte a imobilului. În cazul nerespectării de către consumator a acestor obligaţii, furnizorul este în drept să deconecteze locul de consum respectiv după 10 (zece) zile calendaristice de la data preîntîmpinării consumatorului prin aviz de deconectare.
4.27.Modificarea puterii contractate poate fi solicitată de consumator în scris, cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile calendaristice înainte de începerea perioadei pentru care este solicitată modificarea. Furnizorul este obligat să răspundă la solicitarea de modificare a puterii contractate în scris, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la momentul primirii solicitării respective.
4.28.Contractul de furnizare a energiei electrice, încheiat cu consumatorul pentru o perioadă nedeterminată, este considerat valabil pînă la solicitarea de reziliere a contractului, depusă în scris de consumator sau pînă la rezilierea contractului de către furnizor, în conformitate cu clauzele acestui contract de furnizare a energiei electrice. Furnizorul va preîntîmpina consumatorul despre rezilierea unilaterală a contractului cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile calendaristice înainte de efectuarea acestei acţiuni.
4.29.La contractele de furnizare a energiei electrice, încheiate cu marii consumatori industriali, agricoli, comerciali, bugetari şi terţiari, sînt anexate în mod obligatoriu următoarele:
a) actul care stabileşte punctul de delimitare;
b) schema electrică a instalaţiei de utilizare ce-i aparţine consumatorului, cu indicarea punctelor de delimitare şi a echipamentelor de măsurare a consumului de energie electrică;
c) procesul-verbal de corelare a mărimilor de reglaj ale instalaţiilor de protecţie şi de automatizare ale consumatorului cu cele din instalaţiile unităţii de distribuţie;
d) datele privind estimările consumului lunar de energie electrică, puterea contractată, puterea consumată în orele de vîrf ale curbei de sarcină, capacitatea de reducere a sarcinii în cazul deficitului de putere sau restricţiilor în furnizarea energiei electrice, numărul de schimburi de lucru şi curba de sarcină.
4.30. În cazul deconectării instalaţiei de utilizare a consumatorului de la reţeaua electrică, conform punctelor 9.1. şi 9.9. din prezentul Regulament, furnizorul suspendă acţiunea contractului de furnizare a energiei electrice pentru 30 zile calendaristice din ziua deconectării. Dacă, pe parcursul acestei perioade, consumatorul nu înlătură motivele pentru care a fost deconectat şi nu a solicitat reconectarea la reţeaua electrică, furnizorul este în drept să rezilieze în mod unilateral contractul de furnizare a energiei electrice.
4.31.Se interzice furnizorului să ceară careva plăţi de la consumator (solicitant) pentru încheierea, prelungirea sau suspendarea acţiunii contractului de furnizare a energiei electrice.
5. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
5.1. Drepturile consumatorului
Consumatorul are următoarele drepturi, de care beneficiază indiferent de faptul dacă sînt sau nu prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice:
a) la furnizarea continuă a energiei electrice la parametrii de calitate stabiliţi de standardul GOST 13109-97;
b) la prezentarea de către furnizor a informaţiilor privind istoricul de consum, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;
c) la repararea (conform legislaţiei în vigoare) prejudiciilor cauzate de către furnizor drept rezultat al furnizării energiei electrice la parametri de calitate care nu corespund standardului şi încălcării prevederilor contractului;
d) la înlăturarea de către furnizor a deranjamentelor din reţelele electrice şi/sau reţele interne ale blocurilor de locuit, conform solicitării consumatorului;
e) la suspendarea acţiunii contractului şi la sistarea furnizării energiei electrice pentru o perioadă de timp determinată, dar nu mai mică de o lună;
f) la prelungirea sau rezilierea contractului pentru furnizarea energiei electrice;
g) să fie prezent la citirea, controlul, verificarea şi expertiza echipamentului de măsurare;
h) să verifice şi să constate respectarea de către furnizor a prevederilor contractului pentru furnizarea energiei electrice;
i) să aibă acces liber la echipamentul de măsurare, care este instalat pe proprietatea furnizorului (unităţii de distribuţie);
j) la eliberarea de către unitatea de distribuţie a unui nou aviz de racordare, în cazul majorării puterii contractate;
k) la despăgubiri din partea furnizorului pentru nerespectarea parametrilor de calitate ai serviciului de furnizare a energiei electrice.
5.2. Obligaţiile consumatorului
Consumatorul are următoarele obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească, indiferent de faptul dacă sînt sau nu prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice:
a) să utilizeze energia electrică în mod raţional, inofensiv, eficient şi fără fraude;
b) să consume energie electrică numai prin receptoarele care corespund Normelor;
c) să achite integral şi în termenul indicat în factură (carnet) plata pentru consumul energiei electrice;
d) să sesizeze imediat furnizorul în cazul în care depistează defecţiuni în funcţionarea echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor;
e) să rezilieze contractul pentru furnizarea energiei electrice, dacă nu necesită energie electrică, şi să achite integral furnizorului plata pentru energia electrică consumată;
f) să nu permită conectarea instalaţiilor electrice ale altor persoane la instalaţia de utilizare proprie fără acordul prealabil în scris al furnizorului;
g) să asigure, la prezentarea legitimaţiei cores-pun-zătoare, acces liber personalului furnizorului pentru controlul şi citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, precum şi pentru controlul, deservirea şi reparaţia instalaţiilor ce aparţin furnizorului, instalate pe proprietatea consumatorului;
h) să fie prezent la controlul echipamentului de măsurare a energiei electrice consumate şi al sigiliilor aplicate;
i) să păstreze intacte echipamentul de măsurare şi sigiliile aplicate, să nu comită intervenţii asupra utilajului reţelei electrice a unităţii de distribuţie instalat pe proprietatea consumatorului;
j) să nu permită altor persoane să intervină la echipamentul de măsurare sau la instalaţii ale furnizorului aflate pe proprietatea consumatorului;
k) să instaleze şi să utilizeze doar aparate, utilaj şi materiale electrice care corespund normelor tehnice;
l) să solicite un nou aviz de racordare la reţeaua electrică a unităţii de distribuţie în cazul majorării puterii instalaţiei sale electrice, precum şi în cazul în care intenţionează să utilizeze energia electrică în alte scopuri decît cele indicate în contractul de furnizare a energiei electrice.
5.3. Obligaţiile furnizorului
Furnizorul are următoarele obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească indiferent de faptul dacă acestea sînt sau nu prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice:
a) să asigure fiabilitatea şi continuitatea furnizării energiei electrice pînă la aparatul de comutaţie instalat după echipamentul de măsurare al consumatorului casnic (conform pct. 3.14. din prezentul Regulament) şi pînă la punctul de delimitare, în cazul celorlalte categorii de consumatori;
b) să respecte indicatorii de calitate pentru serviciile de furnizare a energiei electrice;
c) să restabilească, în cel mai scurt timp posibil, furnizarea energiei electrice în caz de întreruperi neprogramate sau în cazul altor deranjamente din reţeaua electrică ;
d) să anunţe (prin telefon, mass-media etc.) micii consumatori despre data şi durata întreruperii programate a furnizării energiei electrice cu cel puţin 3 (trei) zile calendaristice pînă la întrerupere, menţionînd motivele întreruperii;
e) să anunţe, în scris, marii consumatori despre data şi durata întreruperii programate a furnizării energiei electrice cu cel puţin 7 (şapte) zile calendaristice pînă la întrerupere, menţionînd motivele întreruperii;
f) să prezinte consumatorului, lunar, factura emisă în baza indicaţiilor echipamentului de măsurare pentru plata energiei electrice consumate la tariful în vigoare, aprobat de Agenţie, cu cel puţin 10 (zece) zile calendaristice înainte de expirarea termenului limită de plată a facturii, menţionat în aceasta;
g) să prezinte, la solicitarea consumatorului, calculele sumelor incluse în factură suplimentar celor bazate pe indicaţiile echipamentului de măsurare, inclusiv calculul cantităţii de energie electrică în urma consumului fraudulos;
h) să determine consumul de energie electrică, conform consumului mediu zilnic, în circumstanţele stipulate la pct.8.21. din prezentul Regulament;
i) să reconecteze instalaţia de utilizare ce aparţine consumatorului, la reţeaua electrică, conform pct.9.20. din prezentul Regulament, şi să reia furnizarea energiei electrice;
j) să prezinte, la cererea consumatorului, informaţii despre consumul anterior de energie, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;
k) să răspundă operativ la sesizări orale şi la petiţiile consumatorului;
l) să repare, conform Normelor, prejudiciile cauzate consumatorului ;
m) să restituie datoriile faţă de consumator, acumulate pînă la data rezilierii contractului de furnizare a energiei electrice;
n) să efectueze în termen verificarea metrologică reglementară a echipamentului de măsurare al consumatorului casnic;
o) să monteze gratuit consumatorului casnic un alt echipament de măsurare în locul celui supus verificării sau defectat nu din vina consumatorului casnic.
5.4. Drepturile furnizorului
Furnizorul are următoarele drepturi de care beneficiază indiferent de faptul dacă sînt sau nu prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice:
a) să verifice şi să constate respectarea de către consumator a prevederilor contractului pentru furnizarea energiei electrice;
b)  să recalculeze consumul de energie electrică, conform sistemului pauşal, aplicînd prevederile punctelor 8.14.; 8.15. şi 8.16. din prezentul Regulament, în cazul constatării consumului fraudulos;
c)  să corecteze erorile de facturare, conform punctelor 8.12. şi 8.13. din prezentul Regulament;
d) să aplice consumatorului penalităţi în conformitate cu legislaţia;
e) să deconecteze instalaţia de utilizare ce aparţine consumatorului, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale contractului de furnizare a energiei electrice.
6. RACORDAREA INSTALAţIEI DE UTILIZARE CE
APARŢINE CONSUMATORULUI (SOLICITANTULUI)
LA RE
ŢEAUA ELECTRICĂ
6.1. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să solicite racordarea instalaţiei de utilizare ce-i aparţine la reţeaua electrică a unităţii de distribuţie care activează în teritoriul autorizat prin licenţă. Racordarea instalaţiilor electrice ale solicitanţilor din blocurile locative cu multe apartamente (camere de locuit) se efectuează în baza unui proiect unic.
6.2. În scopul racordării instalaţiei de utilizare la reţeaua electrică, solicitantul este obligat să obţină de la unitatea de distribuţie avizul de racordare, conform modelului specificat în anexa nr.3.
6.3. În scopul obţinerii avizului de racordare, solicitantul va depune o cerere în scris, la oficiul unităţii de distribuţie.
6.4. Cererea solicitantului cuprinde obligatoriu următoarele:
a) numele, prenumele solicitantului (denumirea întreprinderii) şi adresa locului de consum;
b) scopul utilizării energiei electrice;
c) puterea solicitată;
d) categoria de fiabilitate a furnizării;
e) tensiunea nominală în punctul de racordare;
f) titlul de proprietate asupra imobilului sau documentul care atestă obţinerea pe cale legală a imobilului/spaţiului locativ sau permisiunea autorităţilor administraţiei publice pentru desfăşurarea activităţilor ce se impun;
g) lipsa datoriilor pentru energia electrică la alte locuri de consum.
6.5. Unitatea de distribuţie este obligată să prezinte solicitantului, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice, avizul de racordare care indică în mod obligatoriu condiţiile tehnice optime de racordare ce nu contravin Normelor.
6.6. Avizul de racordare conţine, după caz, următoarele date ce se referă la:
a) punctul (le) de racordare la reţeaua electrică (instalaţie de distribuţie, linie electrică) a unităţii de distribuţie;
b) tensiunea nominală în punctul de racordare;
c) curenţii de scurt-circuit;
d) cerinţele faţă de protecţia prin relee, faţă de automatică, mijloacele de legătură, izolaţie şi protecţia contra supratensiunii;
e) cerinţele faţă de valoarea factorului de putere;
f)  cerinţele faţă de echipamentul de măsurare;
g) alte cerinţe.
6.7. Solicitantul este obligat să obţină de la unitatea de distribuţie sau de la unitatea de transport avizul de racordare înainte de a începe proiectarea instalaţiei electrice. Valabilitatea condiţiilor tehnice din avizul de racordare este stabilită de unitatea de distribuţie/transport, fiind luat în considerare termenul de construcţie a obiectului stabilit de Norme, dar nu mai mic de un an. Avizul de racordare se eliberează gratuit.
6.8. Îndeplinirea condiţiilor tehnice stipulate în avizul de racordare, eliberat de unitatea de distribuţie/transport, este obligatorie pentru solicitant, proiectanţii autorizaţi şi instituţiile de proiectare.
6.9. Pînă la racordarea instalaţiei de utilizare la reţeaua electrică, solicitantul trebuie să asigure executarea tuturor lucrărilor ce ţin de montarea instalaţiei de utilizare şi îndeplinirea condiţiilor indicate în avizul de racordare.
6.10. Montarea instalaţiei de utilizare şi executarea altor lucrări necesare pentru îndeplinirea condiţiilor indicate în avizul de racordare sînt efectuate de electricieni/agenţi autorizaţi, la alegerea solicitantului. Electricianul/agentul autorizat care efectuează montarea instalaţiei de utilizare este obligat să confirme calitatea şi securitatea lucrărilor executate printr-o declaraţie scrisă, conform Normelor.
6.11. Unitatea de distribuţie/transport este responsabilă de racordarea la reţeaua electrică a instalaţiei de utilizare ce aparţine solicitantului, punerea ei sub tensiune, precum şi pentru executarea acestor lucrări, conform Normelor.
6.12. Racordarea la reţeaua electrică a instalaţiei electrice a solicitantului se face în prezenţa solicitantului, după îndeplinirea de către el a condiţiilor indicate în avizul de racordare, executarea încercărilor prevăzute de Norme, prezentarea actului de admitere în exploatare a instalaţiei de utilizare, eliberat de Inspectoratul Energetic de Stat, şi încheierea contractului de furnizare a energiei electrice.
Se admit în exploatare instalaţii de utilizare noi şi reconstruite.
Admiterea în exploatare a instalaţiei de utilizare cu racord monofazat al solicitantului casnic se efectuează de unitatea de distribuţie.
6.13. Racordarea instalaţiei electrice a solicitantului la reţeaua electrică a unităţii de distribuţie se efectuează în termen de 3 zile calendaristice din momentul semnării de către solicitant a contractului de furnizare a energiei electrice şi efectuării plăţii pentru racordare.
6.14. Unitatea de distribuţie este în drept să ceară consumatorilor, care solicită extinderea reţelei de distribuţie în scopul satisfacerii unor necesităţi speciale, proiectarea şi construirea reţelelor electrice respective pe cont propriu sau acoperirea financiară a lucrărilor de extindere a reţelei de distribuţie. Lucrările de majorare a capacităţii reţelei de distribuţie le exercită unitatea de distribuţie, iar cheltuielile justificate în acest sens le aprobă Agenţia, incluzîndu-le în tarif, conform Metodologiei de calculare şi aprobare a tarifelor la energia electrică.
6.15. Consumatorul casnic, care a finanţat construcţia instalaţiei de alimentare, este în drept să obţină rambursări dacă la instalaţia de alimentare sînt racordate şi instalaţiile de utilizare ale altor consumatori.
6.16. Fiecare consumator nou, care solicită racordarea la instalaţiа de alimentare construită de un consumator casnic, este obligat să achite unităţii de distribuţie suma calculată, aplicînd următoarea formulă:
SUM = L x Cmu x 0,25, în care:
L reprezintă lungimea porţiunii instalaţiei de alimentare finanţată de consumatorul casnic, utilizată în comun, în metri;
Cmu - costul mediu aferent unui metru liniar de instalaţie de alimentare, lei/m.
Unitatea de distribuţie este obligată să ramburseze numita sumă consumatorului casnic care a finanţat construcţia instalaţiei respective de alimentare.
6.17. Consumatorul casnic, care a finanţat construcţia instalaţiei de alimentare, este obligat să semneze actul de transmitere a instalaţiei de alimentare, cu titlul gratuit, unităţii de distribuţie pentru exploatare.
6.18. Instalaţia de alimentare ce aparţine unui solicitant, potenţial consumator industrial, agricol, bugetar, comercial sau terţiar, este montată din contul solicitantului, fiind respectate următoarele proceduri:
a) instalaţia de alimentare este montată conform proiectului coordonat cu unitatea de distribuţie;
b) proiectul instalaţiei de alimentare este executat de către un agent autorizat, în conformitate cu standardele de proiectare în vigoare;
c) pentru amplasarea unei instalaţiei de alimentare unitatea de distribuţie/transport este în drept să obţină, în caz de necesitate, dreptul de folosinţă a terenurilor altor persoane;
d) cheltuielile aferente dreptului de folosinţă a terenurilor altor persoane sînt suportate de solicitantul respectiv;
e) montarea instalaţiei de alimentare este efectuată de către un agent economic ce posedă autorizaţia respectivă, în conformitate cu actele normative din domeniul construcţiilor;
f) admiterea în exploatare a instalaţiei de alimentare are loc în baza actelor normative.
6.19. În scopul montării şi dării în exploatare a instalaţiei de alimentare, solicitantul (potenţial consumator industrial, agricol, bugetar, comercial sau terţiar) este în drept să achiziţioneze materialele de construcţie necesare şi să angajeze, pentru efectuarea lucrărilor de montare, unitatea de distribuţie/transport sau un alt agent economic autorizat, respectînd normele tehnice în vigoare.
6.20. Consumatorul industrial, agricol, bugetar, comercial sau terţiar, care a finanţat montarea instalaţiei de alimentare, este în drept să obţină rambursări, dacă la instalaţia respectivă de alimentare vor fi conectate ulterior instalaţiile de utilizare ale altor solicitanţi. Fiecare solicitant, potenţial consumator, este obligat să achite consumatorului, care a finanţat montarea instalaţiei de alimentare sau unităţii de distribuţie, dacă aceasta exploatează instalaţia de alimentare, suma calculată, cu aplicarea următoarei formule:
SUM = (L x Cmu + B) x k, în care:
L reprezintă lungimea porţiunii de instalaţie de alimentare, utilizată în comun, în metri;
Cmu - costul mediu aferent unui metru de linie electrică din instalaţia de alimentare, lei/m;
B - costul altui echipament de distribuţie din instalaţia de alimentare, utilizat în comun, lei;
k - raportul dintre sarcina consumatorului, racordat ulterior, şi capacitatea instalaţiei de alimentare.
Unitatea de distribuţie este obligată să ramburseze consumatorului, care a finanţat construcţia instalaţiei respective de alimentare, suma calculată în modul descris mai sus şi achitată de către solicitant.
6.21. La momentul racordării instalaţiei de alimentare la reţea consumatorul industrial, agricol, bugetar, comercial sau terţiar, care a finanţat construcţia instalaţiei de alimentare, este în drept să negocieze modalitatea de transfer a instalaţiei de alimentare la balanţa unităţii de distribuţie sau să încheie un acord privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţia acesteia de către unitatea de distribuţie, cheltuielile fiind suportate integral de către consumator.
6.22. Instalaţiile de alimentare, montarea cărora a fost finanţată de către consumatorii casnici, vor fi exploatate de către unitatea de distribuţie, cheltuielile fiind incluse în tariful pentru energia electrică.
6.23. În cazul în care la instalaţia de alimentare a unui consumator sînt conеctate instalaţiile de utilizare ale mai multor consumatori, cheltuielile de exploatare şi consumul tehnologic sînt suportate de consumatorii în cauză proporţional volumului de energie consumat. Ponderea cheltuielilor de exploatare şi a consumului tehnologic revenită consumatorilor casnici conectaţi la instalaţiile consumatorilor industriali, agricoli, bugetari, comerciali sau terţiari este atribuită unităţii de distribuţie.
6.24. În cazul în care instalaţia de alimentare este transmisă, cu titlu gratuit, la balanţa unităţii de distribuţie, Agenţia nu consideră costul instalaţiei de alimentare drept investiţie a unităţii de distribuţie necesară a fi recuperată prin tarif.
6.25. Unitatea de distribuţie nu este în drept să ceară potenţialului consumator recuperarea altor cheltuieli sau efectuarea altor lucrări în scopul majorării capacităţii reţelei de distribuţie, cu excepţia celor necesare de a fi efectuate de către unitatea de distribuţie, în vederea racordării instalaţiei de alimentare a consumatorului respectiv la reţeaua electrică existentă.
6.26. Este interzisă racordarea la reţeaua electrică a unităţii de distribuţie a instalaţiei de utilizare care nu corespunde proiectului şi Normelor.
6.27. Unitatea de distribuţie este în drept să refuze racordarea locului de consum care aparţine unui consumator cu mai multe locuri de consum pentru care a acumulat datorii la plata energiei electrice, pînă la lichidarea de către consumator a datoriilor acumulate.
6.28. Racordarea şi deconectarea instalaţiilor provizorii la reţeaua electrică a unităţii de distribuţie se efectuează numai de către unitatea de distribuţie. Instalaţiile provizorii sînt racordate la reţeaua electrică numai în baza contractului şi pe durata de timp stipulată în contract.
7. DELIMITAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE ALE
UNITĂŢII DE DISTRIBUŢIE ŞI ALE CONSUMATORULUI
7.1. Punctul de delimitare se stabileşte la un element fizic (aparate de comutaţie, cleme, borne, izolatoare de trecere, cutii, terminale etc.) care permite separarea efectivă a instalaţiilor, aflate în proprietatea unităţii electroenergetice, de instalaţia de utilizare a consumatorului.
7.2. Punctul de delimitare se stabileşte de comun acord între consumator şi unitatea electroenergetică şi este consemnat într-un act anexat la contractul de furnizare a energiei electrice.
7.3. Instalaţiile electrice în amonte de punctul de delimitare aparţin unităţii de distribuţie, iar cele în aval - consumatorului/proprietarului. Noţiunile "în amonte" şi "în aval" corespund sensului mişcării curentului electric dinspre reţeaua electrică a unităţii de distribuţie spre instalaţia de utilizare a consumatorului.
7.4. Responsabilitatea pentru starea tehnică a contactelor electrice în punctul de delimitare o poartă unitatea electroenergetică.
8. PLATA ENERGIEI ELECTRICE
8.1.  Plata energiei electrice se efectuează în baza facturii emise lunar de către furnizor şi înmînată consumatorului sau expediată prin poştă. În unele cazuri, plata poate fi efectuată prin alte metode şi în alte termene, specificate în contractul de furnizare a energiei electrice.
8.2.  Prin derogare de la prevederile pct.8.1. din prezentul Regulament, în cazul în care consumul lunar nu depăşeşte 20 kWh, furnizorul poate emite, cu acordul în scris al consumatorului casnic, o singură factură de plată pentru energia electrică consumată pe parcursul unei perioade convenite între părţi, dar care nu depăşeşte 3 luni.
8.3.  Calcularea şi plata consumului tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile de utilizare ale consumatorului, se efectuează conform Instrucţiunii privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie în dependenţă de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare ale consumatorilor, aprobată de Agenţie şi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
8.4.  Drept bază pentru emiterea facturii servesc indicaţiile echipamentului de măsurare, tarifele reglementate la energia electrică, precum şi alte prevederi ale prezentului Regulament.
8.5.  Energia electrică utilizată în spaţiile comune din blocurile locative şi cămine este facturată la tariful stabilit pentru consumatorii casnici, în baza indicaţiilor echipamentului de măsurare.
8.6.  Tarifele reglementate pentru energia electrică furnizată consumatorilor de către furnizor sînt aprobate de Agenţie şi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Furnizorul este obligat să afişeze în fiecare oficiu comercial o copie a hotărîrii Agenţiei cu privire la aprobarea tarifelor.
8.7. Factura prezentată consumatorului de furnizor trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele date:
a) numele şi prenumele consumatorului sau denumirea întreprinderii;
b) adresa locului de consum şi numărul contractului;
c) indicaţiile actuale şi cele precedente ale echipamentului de măsurare şi perioada pentru care este emisă factura;
d) cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare, inclusiv, după caz, pierderile de energie electrică din instalaţiile consumatorului aflate între punctul de delimitare şi echipamentul de măsurare, consumul tehnologic de energie electrică cauzat de nerespectarea de către consumator a factorului de putere normat;
e) tariful aplicat;
f) plata pentru energia electrică consumată;
g) data expedierii facturii;
h) data-limită de plată a facturii;
i) soldul plăţilor anterioare;
j) taxe şi impozite;
k) suma totală spre achitare;
l) adresa şi numărul de telefon la care poate fi contactat furnizorul de către consumator sau pentru a înainta petiţia în legătură cu factura în cauză;
m) adresa şi numărul de telefon al celui mai apropiat centru de relaţii cu consumatorii, unde consumatorul poate adresa petiţii care nu ţin de factura în cauză.
Factura trebuie să includă şi următoarele notaţii:
"În cazul neachitării facturii, pînă la data-limită de plată, furnizorul va fi nevoit să vă deconecteze instalaţia de utilizare de la reţeaua electrică.";
"Activitatea furnizorului este reglementată de către Agenţie, adresa ....., telefonul ....".
8.8.  Furnizorul nu este în drept să includă în factură alte sume decît cele indicate la pct. 8.7. din prezentul Regulament.
8.9.  Furnizorul este obligat să prezinte factura consumatorului cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data-limită de plată a facturii.
8.10. În conformitate cu Normele şi clauzele contractului, furnizorul este în drept să aplice penalitate consumatorilor pentru fiecare zi de întîrziere a plăţii pentru energia electrică consumată, începînd cu prima zi după data-limită de plată a facturii. Suma penalităţilor va fi prezentată consumatorului spre achitare într-o factură separată.
8.11. Consumatorul livrează energie electrică subconsumatorului la tarifele aprobate de Agenţie. Consumatorul este în drept să perceapă de la subconsumator o taxă pentru acoperirea parţială a cheltuielilor de exploatare a reţelelor sale şi a consumului tehnologic. Taxa respectivă este inclusă, cu acordul ambelor părţi, în contractul încheiat între consumator şi subconsumator.
8.12. În cazul în care consumatorul depistează erori de facturare în defavoarea sa, furnizorul este obligat să restituie suma încasată suplimentar, plus o dobîndă zilnică, conform Normelor sau, la solicitarea consumatorului, să o considere drept plată pentru următoarele decontări cu consumatorul respectiv. Dobînda este calculată de la data achitării facturii eronate.
Furnizorul este în drept să nu restituie sumele încasate suplimentar sau să nu le considere drept plată pentru viitoarele decontări în cazul în care aceste încasări suplimentare au fost depistate după o perioadă mai mare decît termenul de prescripţie stabilit de Norme sau dacă consumatorul nu poate demonstra faptul în cauză şi nu poate indica data comiterii erorii de facturare.
8.13. În cazul depistării unei erori de facturare în defavoarea furnizorului, suma cauzată de eroare este inclusă în factură suplimentar, fiind reeşalonată pe o perioadă de cel puţin trei luni, cu aplicarea tarifului stabilit de Agenţie pentru perioada în care a fost comisă eroarea.
Furnizorul nu este în drept să ceară achitarea unei plăţi cauzate de eroarea de facturare, dacă aceasta a fost depistată după o perioadă de timp ce depăşeşte termenul de prescripţie stabilit de Norme sau dacă furnizorul nu poate demonstra faptul în cauză şi nu poate indica data comiterii erorii de facturare.
8.14. În cazul în care consumatorul casnic a comis consum fraudulos de energie electrică, potrivit punctului 2.4. lit.c) din prezentul Regulament, furnizorul calculează cantitatea de energie electrică consumată fraudulos, conform sistemului pauşal, perioada de calcul fiind luată de la data ultimului control al echipamentului de măsurare, dar nu mai mare de o lună, aplicînd tariful corespunzător perioadei de efectuare a recalculării. În calcule se ia în considerare numărul orelor de utilizare pentru diferite tipuri de receptoare electrice, indicate în anexa nr.4 la prezentul Regulament. În cazul în care consumatorul casnic nu permite accesul pentru efectuarea inventarierii receptoarelor electrice din imobil, furnizorul calculează cantitatea de energie electrică consumată fraudulos în baza puterii întrerupătoarelor automate şi a perioadei de utilizare egale cu 12 ore în zi. Dacă, în calitate de aparat de protecţie, este aplicată o siguranţă fuzibilă, în calcule va fi utilizată puterea electrică ce corespunde unui curent de 16 A, cu excepţia cazurilor în care furnizorul va demonstra o valoare mai mare a curentului.
8.15.  În cazul în care un consumator industrial, agricol, bugetar, comercial sau terţiar a comis consum fraudulos de energie electrică, conform punctului 2.4. lit.c) din prezentul Regulament, furnizorul calculează volumul de energie electrică consumat fraudulos în bază puterii contractate (stabilită în contract) şi utilizarea ei în decurs de 24 ore, aplicînd tariful ce corespunde perioadei efectuării recalculării. Perioada de calcul al consumului fraudulos de energie electrică va fi luată de la data ultimului control al echipamentului de măsurare şi pînă la data depistării, dar nu mai mare de 3 (trei) luni.
8.16.  În celelalte cazuri de consum fraudulos, calcularea cantităţii de energie electrică consumată de către consumatori se efectuează pe o perioadă stabilită de furnizor, dar nu mai mare decît termenul de prescripţie (trei ani), utilizîndu-se modalităţile de calculare a consumului de energie electrică stipulate la punctele 8.14. şi 8.15. din prezentul Regulament.
8.17. În cazul în care consumatorul nu este de acord cu acţiunile furnizorului, întreprinse conform punctelor 8.14., 8.15. şi 8.16. din prezentul Regulament, el este în drept să se adreseze la Agenţie sau în instanţa de judecată pentru soluţionarea neînţelegerii sau litigiului apărut.
8.18. În cazul violării sigiliilor (furnizorului sau verificatorului de stat), furnizorul prezintă consumatorului sau Agenţiei (la solicitare) documente care demonstrează că sigiliile au fost aplicate şi care indică numărul sigiliului, momentul aplicării, momentul verificării şi instalării contorului. În cazul lipsei acestor documente sau a probelor ce demonstrează sustragerea energiei electrice, violarea sigiliilor nu va fi considerată drept consum fraudulos.
În cazul violării sigiliului verificatorului de stat, furnizorul este în drept să efectueze calculul cantităţii de energie electrică consumate fraudulos, conform punctelor 8.14, 8.15, 8.16, numai dacă expertiza judiciară a echipamentului de măsurare demonstrează faptul intervenţiei în funcţionarea acestuia.
8.19. În caz de consum fraudulos, cantitatea energiei electrice pentru facturare va fi determinată ca diferenţa dintre volumul calculat conform punctelor 8.14., 8.15. şi 8.16. din prezentul Regulament şi volumul energiei electrice deja facturat pentru perioada respectivă, cu excepţia cazurilor în care consumul fraudulos este efectuat prin ocolirea echipamentului de măsurare şi evitarea instalaţiei de utilizare, iar cantitatea de energie electrică consumată fraudulos este calculată cu luarea în considerare doar a receptoarelor electrice conectate neautorizat.
8.20. În cazul în care eroarea echipamentului de măsurare depăşeşte limitele admisibile, consumatorul (furnizorul) este în drept să ceară (să efectueze) recalcularea cantităţii de energie electrică consumată pe parcursul ultimelor 3 (trei) luni, luînd ca bază eroarea indicată în raportul de verificare a echipamentului de măsurare, eliberat de laboratorul metrologic autorizat.
8.21. În cazul în care echipamentul de măsurare este defectat nu din vina consumatorului, determinarea cantităţii de energie electrică consumată pe parcursul perioadei de la ultima citire a indicaţiilor echipamentului de măsurare pînă la momentul restabilirii evidenţei consumului de energie electrică se efectuează conform consumului mediu zilnic înregistrat pe parcursul perioadei de 3 (trei) luni anterioare ultimei citiri a indicaţiilor echipamentului de măsurare sau a 3 (trei) luni ulterioare restabilirii evidenţei consumului energiei electrice. Perioada pentru care se efectuează calculul consumului de energie electrică în baza consumului mediu zilnic nu va depăşi 3 (trei) luni.
În cazul unui regim neuniform de consum, consumul mediu zilnic de energie electrică poate fi determinat pentru perioada similară a anului precedent.
8.22. În cazul în care echipamentul de măsurare este defectat din motivele stipulate în punctul 8.21. din prezentul Regulament, consumatorul (industrial, agricol, bugetar, comercial sau terţiar) restabileşte evidenţa consumului de energie electrică nu mai tîrziu de o lună de la data demontării pentru verificare a echipamentului de măsurare. Depăşirea acestui termen conduce la aplicarea prevederilor pct. 9.9. lit.h) din prezentul Regulament. Restabilirea evidenţei consumului de energie electrică la consumatorii casnici se efectuează de către furnizor pe parcursul a 10 (zece) zile calendaristice de la data demontării contorului.
8.23. În cazul în care echipamentul de măsurare este sustras sau defectat prin acţiunile consumatorului sau ale unor terţe persoane, consumatorul este obligat să anunţe imediat furnizorul. În aceste situaţii calcularea volumului de energie electrică consumată se efectuează conform prevederilor pct. 8.21. din prezentul Regulament. Restabilirea evidenţei consumului de energie electrică se face din contul consumatorului nu mai tîrziu de o lună de la data înregistrării documentate a sustragerii sau defectării echipamentului de măsurare. În cazul neconformării consumatorului acestor prevederi, furnizorul este în drept să aplice prevederile pct. 9.1. f) şi 9.9. lit. h) din prezentul Regulament.
8.24. În cazul în care echipamentul de măsurare a curentului trifazat al consumatorului nu înregistrează energia electrică consumată prin una sau două faze, iar motivul nu demonstrează vina consumatorului, furnizorul determină cantitatea de energie electrică neînregistrată, din momentul producerii evenimentului respectiv, dacă consumatorul are dovezi documentate sau echipamentul de măsurare permite stabilirea momentului, prin înmulţirea la 3 sau 3/2 a cantităţii energiei electrice înregistrate. În celelalte cazuri, cantitatea neînregistrată se determină pentru perioada de la ultima citire a indicaţiilor echipamentului de măsurare, dar nu mai mare de 3 (trei) luni.
8.25. Furnizorul este în drept să ceară plată preventivă de la consumatorii reconectaţi, în cazul în care ei au fost deconectaţi de la reţeaua electrică pentru:
a) consum fraudulos de energie electrică;
b) neachitarea facturii pentru consumul de energie electrică;
c) refuzul documentat de a permite accesul personalului furnizorului (unităţii de distribuţie) la echipamentul de măsurare şi la instalaţiile furnizorului (unităţii de distribuţie) aflate pe proprietatea consumatorului.
8.26. Furnizorul, de asemenea, este în drept să ceară plată preventivă de la consumatorii care au încheiate contracte pentru furnizarea energiei electrice în baza altui drept real, decît cel de proprietate, precum şi de la agenţii economici cu răspundere limitată şi de la consumatorul faţă de care a fost iniţiată procedura de insolvabilitate.
8.27. Plata preventivă se va face de către consumatorul reconectat înainte de reînceperea furnizării energiei electrice.
8.28. Suma plăţii preventive se stabileşte de către furnizor şi nu trebuie să depăşească valoarea în bani a consumului mediu lunar de energie electrică. În cazul contractelor încheiate cu consumatorii - neproprietari ai imobilului, suma plăţii preventive nu va depăşi contravaloarea consumului mediu de energie electrică pe parcursul a două luni. Valoarea plăţii preventive este indicată obligatoriu în contractul de furnizare a energiei electrice.
8.29. Furnizorul îl va elibera de plata preventivă pe consumatorul casnic care şi-a onorat obligaţiile pe parcursul unui an, cu excepţia consumatorilor casnici care au contracte pentru furnizarea energiei electrice la imobilele de care dispun în baza altui drept real, decît cel de proprietate.
8.30. În caz de reziliere a contractului cu consumatorul care efectuează plata preventivă, furnizorul va proceda la calculul definitiv al consumului şi plăţii pentru energia electrică furnizată şi va restitui, după caz, consumatorului restul în termen de 7 (şapte) zile calendaristice.
8.31. Furnizorul ţine evidenţa plăţilor preventive primite de la consumatori. Datele privind plăţile preventive includ obligatoriu:
a) numele, prenumele consumatorului şi numărul contractului încheiat cu el;
b) adresa consumatorului şi a locului de consum, dacă diferă;
c) suma plăţii preventive.
8.32. În cazul în care echipamentul de măsurare al consumatorului agricol, industrial, comercial, bugetar, terţiar nu este instalat în punctul de delimitare, la cantitatea de energie electrică înregistrată de echipamentul de măsurare se suplimentează pierderile de energie electrică activă şi reactivă (calculate conform Normelor) în elementele de reţea, cuprinse între cele două puncte.
9. DECONECTAREA INSTALAŢIEI DE UTILIZARE ŞI
ÎNTRERUPEREA FURNIZĂRII ENERGIEI ELECTRICE
9.1. Furnizorul este în drept să deconecteze de la reţeaua electrică a unităţii de distribuţie instalaţia de utilizare ce aparţine consumatorului casnic în următoarele cazuri:
a) la constatarea unui consum fraudulos;
b) conform prescripţiei Inspectoratului Energetic de Stat.
c) de refuz documentat de a permite accesul personalului furnizorului (unităţii de distribuţie) pentru montarea/demontarea, controlul, înlocuirea sau citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, repararea sau înlocuirea utilajului unităţii de distribuţie, instalat pe proprietatea consumatorului;
d) de neachitare, în decurs de 10 (zece) zile calendaristice de la data-limită indicată în factură, a plăţilor pentru energia electrică consumată;
e) dacă contractul de furnizare a energiei electrice este încheiat pe numele unei persoane fizice, alta decît proprietarul legal al imobilului, şi ultimul refuză să încheie un contract de furnizare a energiei electrice;
f) de consum fără evidenţă al energiei electrice pe o perioadă de timp ce depăşeşte o lună de la data înregistrării documentate a lipsei echipamentului de măsurare sau a deteriorării lui din vina consumatorului;
g) de utilizare de către consumator a receptoarelor electrice într-un mod ce afectează utilajul unităţii de distribuţie sau calitatea energiei electrice furnizată altor consumatori, iar consumatorul în cauză refuză să deconecteze aceste receptoare, la cerinţa furnizorului;
h) de expirare a termenului contractului de furnizare a energiei electrice, dacă consumatorul nu solicită prelungirea lui;
i) de racordare la instalaţia proprie a consumatorului a instalaţiei unui subconsumator, fără acordul prealabil al furnizorului;
j) de refuz din partea consumatorului de a încheia un nou contract de furnizare a energiei electrice la schimbarea destinaţiei spaţiului locativ;
k) de utilizare parţială a spaţiului locativ în alte scopuri decît cele casnice, fără instalarea echipamentului de măsurare pentru evidenţa separată a cantităţii de energie electrică consumată în partea respectivă a imobilului.
9.2. În cazurile stipulate la punctul 9.1. lit. c), d), e), f), h), i), j) şi k) din prezentul Regulament, furnizorul deconectează de la reţeaua electrică a unităţii de distribuţie instalaţia de utilizare ce aparţine consumatorului casnic, preîntîmpinînd consumatorul prin intermediul avizului de deconectare. Deconectarea se face doar în zilele lucrătoare.
9.3. Deconectarea de la reţeaua electrică a instalaţiei de utilizare ce aparţine consumatorului casnic, la cererea lui, se efectuează de către furnizor, în termen de 7 (şapte) zile calendaristice de la data înregistrării cererii în scris depuse de către consumator.
9.4. În cazul în care furnizorul expediază consumatorului factura de plată a cantităţii de energie electrică consumată fraudulos, deconectarea de către furnizor a instalaţiei de utilizare ce aparţine consumatorului este permisă doar cu preîntîmpinarea consumatorului prin aviz de deconectare.
9.5. Este interzisă deconectarea instalaţiei de utilizare ce aparţine consumatorului casnic în alte cazuri, decît cele prevăzute la punctele 9.1. şi 9.3. din prezentul Regulament.
9.6. În cazurile de deconectare, stipulate la pct. 9.1. din prezentul Regulament, personalul furnizorului, în ziua preconizată pentru deconectare, prezintă consumatorului casnic, preîntîmpinat în prealabil prin avizul de deconectare, ordinul de deconectare semnat de persoana responsabilă a furnizorului. Personalul furnizorului nu este în drept să deconecteze instalaţia de utilizare ce aparţine consumatorului casnic în cazul în care consumatorul casnic demonstrează faptul înlăturării tuturor motivelor care au condiţionat emiterea avizului de deconectare.
9.7. În cazul în care, în ziua preconizată pentru deconectare, consumatorul casnic, preîntîmpinat în prealabil prin avizul de deconectare, sau reprezentantul lui, nu este prezent la locul de consum, personalul furnizorului este în drept să deconecteze instalaţia de utilizare, lăsînd la locul de consum actul de deconectare care indică motivele deconectării, adresa şi telefonul de contact al furnizorului, numărul ordinului de lucru şi data deconectării. Furnizorul este obligat să expedieze suplimentar consumatorului actul de deconectare prin poştă cu aviz.
9.8. Furnizorul este în drept să perceapă plată pentru reamplasarea echipamentului de măsurare a consumatorilor casnici care au fost deconectaţi din cauza consumului fraudulos sau a refuzului documentat de a permite accesul personalului furnizorului (unităţii de distribuţie) în scopul citirii indicaţiilor echipamentului de măsurare. Această plată se determină conform Metodologiei de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile de distribuţie a energiei electrice.
9.9. Furnizorul este în drept să deconecteze instalaţia de utilizare ce aparţine consumatorului industrial, agricol, comercial, bugetar şi terţiar în următoarele cazuri:
a) de constatare a unui consum fraudulos;
b) conform prescripţiilor eliberate de Inspectoratul Energetic de Stat;
c) de neachitare a facturii în decurs de 10 (zece) zile calendaristice de la data limită, indicată în factură;
d) de utilizare de către consumator a utilajului într-un mod care afectează funcţionarea normală a echipamentului unităţii de distribuţie sau influenţează negativ calitatea energiei electrice, furnizate altor consumatori, iar consumatorul nu îndeplineşte cerinţele furnizorului de a înlătura încălcările;
e) de refuz documentat de a asigura accesul personalului furnizorului (unităţii de distribuţie) la echipamentul de măsurare, precum şi accesul la echipamentul unităţii de distribuţie aflat pe proprietatea consumatorului;
f) de modificare unilaterală de către consumator a reglajelor instalaţiilor de protecţie şi control automat, stabilite de comun acord cu furnizorul;
g) de neîndeplinire, în termen de 30 zile calendaristice, a prescripţiei argumentate a furnizorului (prezentată în formă scrisă) privind înlocuirea transformatoarelor de curent din circuitul echipamentului de măsurare;
h) de consum fără evidenţă al energiei electrice pe o perioadă mai mare de o lună de la data înregistrării documentate a lipsei echipamentului de măsurare sau ca fiind deteriorat din vina consumatorului;
i) de racordare a instalaţiei de utilizare a unui subconsumator la instalaţia de utilizare a consumatorului, fără acordul prealabil al furnizorului;
j) de expirare a termenului buletinului de verificare metrologică a echipamentului de măsurare;
k) de expirare a termenului contractului pentru furnizarea energiei electrice, dacă consumatorul nu solicită prelungirea lui;
l) la cererea consumatorului.
9.10. Furnizorul deconectează de la reţeaua electrică instalaţia de utilizare ce aparţine consumatorului industrial, agricol, comercial, bugetar şi terţiar, cu preîntîmpinare prin avizul de deconectare, cu excepţia cazurilor indicate la punctul 9.9. lit.a), b), d), k) şi l) din prezentul Regulament.
9.11. Este interzisă deconectarea de la reţeaua electrică a unităţii de distribuţie a instalaţiei de utilizare ce aparţine consumatorului în următoarele cazuri:
a) de neachitare de către consumatorul casnic a plăţii pentru energia electrică utilizată în spaţiile comune din blocurile de locuit cu multe apartamente;
b) de aşteptare de către consumator a deciziei furnizorului privind petiţia de contestare a facturii de plată a consumului de energie electrică;
c) de aşteptare de către consumator a deciziei instanţei de judecată privind petiţia de contestare a plăţii pentru energia consumată. Consumatorul este obligat să înştiinţeze furnizorul, în formă scrisă, imediat ce a depus o cerere de chemare în instanţa de judecată şi să achite facturile pentru consumul curent ce i-au fost expediate de către furnizor;
d) de neachitare a facturii bazate pe calcule estimative, care indică un consum ce depăşeşte consumul real înregistrat anterior cu peste 25%.
9.12. Agenţia este în drept să adopte decizii de interzicere a deconectării instalaţiei de utilizare ce aparţine consumatorului pe parcursul examinării petiţiei acestuia adresată Agenţiei.
9.13. Adresarea consumatorului la Agenţie sau în instanţa de judecată în vederea soluţionării unor divergenţe, altele decît cele menţionate la pct. 9.11. lit.b), c) şi d) din prezentul Regulament, nu scuteşte consumatorul de obligaţia de plată a facturii ce i-a fost expediată de furnizor.
9.14. Deconectarea de la reţeaua electrică a instalaţiilor de utilizare ale consumatorului industrial, agricol, comercial, bugetar şi terţiar se efectuează pe parcursul zilei de lucru a consumatorului respectiv, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare a energiei electrice.
9.15. Furnizorul nu este în drept să deconecteze instalaţiile de utilizare ale consumatorului industrial, agricol, comercial, bugetar şi terţiar în cazul neachitării plăţii pentru bunurile procurate de la furnizor sau neachitării serviciilor prestate de către furnizor, care nu ţin de furnizarea şi distribuţia energiei electrice.
9.16. Deconectarea de la reţeaua electrică a instalaţiilor de utilizare ale consumatorului se va efectua, de regulă, de la punctul de delimitare. În situaţia în care, din diverse motive, aceasta nu este posibil, deconectarea se va efectua acolo unde există posibilitate tehnică. Dacă deconectarea urmează a fi efectuată de la utilajele-proprietate ale consumatorului, acesta este obligat, prin intermediul persoanei responsabile de exploatarea utilajului respectiv, să asigure deconectarea.
9.17. Deconectarea de la reţeaua electrică a instalaţiei de utilizare ce aparţine consumatorului se face doar din ordinul persoanelor responsabile ale furnizorului.
9.18. Personalul furnizorului care a efectuat deconectarea sau reconectarea instalaţiei de utilizare ce aparţine consumatorului este obligat să întocmească actul de deconectare/reconectare în 2 (două) exemplare (cîte unul pentru fiecare parte), indicînd în act motivele deconectării/reconectării.
9.19. Furnizorul este obligat să ţină evidenţa tuturor consumatorilor deconectaţi.
9.20. Consumatorul este în drept să solicite furnizorului reconectarea la reţeaua electrică după înlăturarea tuturor motivelor care au condus la deconectarea instalaţiei lui de utilizare. Furnizorul reconectează la reţeaua electrică instalaţia de utilizare ce aparţine consumatorului în termenul cel mai scurt posibil, dar nu mai tîrziu de 2 (două) zile lucrătoare de la data depunerii de către consumator a cererii de reconectare şi achitare a plăţii pentru reconectare.
9.21. Cheltuielile furnizorului pentru deconectarea/reconectarea instalaţiei de utilizare ce aparţine consumatorului, la solicitarea acestuia sînt calculate conform Metodologiei de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile de distribuire a energiei electrice suportate de către consumator.
9.22. Consumatorul achită plata pentru reconectare numai în cazul în care deconectarea a avut loc conform punctelor 9.1. şi 9.9. din prezentul Regulament. Furnizorului îi este interzis să perceapă plata pentru reconectare în cazul în care deconectarea instalaţiei de utilizare ce aparţine consumatorului a avut loc din vina furnizorului.
9.23. Furnizorul este obligat să planifice şi să efectueze lucrările de întreţinere, revizie şi reparaţie a instalaţiilor proprii de alimentare cu energie electrică ale consumatorilor în modul care asigură cea mai mică durată a întreruperii furnizării energiei electrice.
9.24. În cazul întreruperilor neprogramate, furnizorul este obligat să restabilească furnizarea energiei electrice către consumatori în termenul cel mai scurt posibil, dar nu mai tîrziu decît este stabilit prin contract şi Norme.
9.25. Unitatea de distribuţie va asigura activitatea non-stop a unor echipe de intervenţie operativă şi a unor operatori de serviciu pentru înregistrarea prin telefon a sesizărilor consumatorilor.
9.26. În cazul unor întreruperi neprogramate de nivel local (stradă, cartier), care afectează un număr mic de consumatori, furnizorul înregistrează fiecare sesizare (inclusiv data şi ora) şi informează reclamantul despre numărul de înregistrare a sesizării.
Furnizorul informează consumatorul despre durata probabilă de restabilire a furnizării energiei electrice, precum şi despre mersul lucrărilor de remediere.
9.27. Unitatea de distribuţie anunţă micii consumatori (prin mass-media, telefon etc.) despre data şi durata întreruperii programate cu cel puţin 3 (trei) zile calendaristice înainte, indicînd motivele întreruperii. Marii consumatori vor vi anunţaţi în scris cu 7 (şapte) zile calendaristice înainte de întreruperea programată. Furnizorul este responsabil, conform Normelor, de pagubele cauzate consumatorilor în cazul în care nu respectă termenele stabilite.
9.28. Furnizorul întrerupe furnizarea energiei electrice marilor consumatori prin automatizări de sistem sau, în situaţii-limită, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare a energiei electrice.
9.29. Furnizorul negociază cu marii consumatori condiţiile de conectare a instalaţiilor lor de utilizare la sistemele de descărcare automată a sarcinii prin frecvenţă (DASF) sau la sistemele de descărcare automată a sarcinii de sistem (DAS).
9.30. Se permite conectarea la sistemele DASF sau DAS doar a unor instalaţii de utilizare ale marilor consumatori, echipate cu receptoare electrice de categoria II şi III, în conformitate cu nivelul de fiabilitate al furnizării energiei electrice, stipulat în Normele de amenajare a instalaţiilor electrice. Se interzice conectarea la sistemele DASF sau DAS a unor instalaţii de utilizare ale marilor consumatori, echipate cu receptoare electrice de categoria I, în conformitate cu Normele de amenajare a instalaţiilor electrice.
9.31. În regimul de limitări şi restricţii din sistemul electroenergetic furnizorul este în drept să aplice marilor consumatori tranşele de limitare a puterii. Tranşele de limitare a puterii, puterea minimă de avarie şi tehnologică sînt stipulate într-o  anexă la contract. Furnizorul informează marii consumatori vizaţi despre durata de aplicare a limitărilor de putere cu cel puţin 4 ore înainte de aplicarea limitărilor în cauză prin intermediul mass-media, telefonului, faxului etc.
9.32. Unitatea de distribuţie este în drept să aplice, la indicaţia operatorului de sistem, măsuri de deconectare manuală sau automată a consumatorilor în situaţii de avarie în sistemul electroenergetic sau în scopul prevenirii unor posibile avarii în acest sistem.
9.33. Furnizorul nu poartă răspundere faţă de consumator pentru întreruperile în furnizarea energiei electrice în cazurile de forţă majoră.
10. EVIDENŢA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ
10.1. Evidenţa consumului de energie electrică se ţine cu echipamente de măsurare legalizate pe teritoriul Republicii Moldova, adecvate şi verificate metrologic.
10.2. Fiecare loc de consum este dotat, în mod obligatoriu, cu echipament de măsurare pentru evidenţa consumului de energie electrică, caracteristicile şi locul de amplasare ale căruia sînt specificate în contractul de furnizare a energiei electrice.
10.3. Echipamentul de măsurare este instalat, de regulă, în punctul de delimitare. Derogări de la această prevedere sînt posibile în cazuri argumentate, însă echipamentul de măsurare trebuie amplasat doar în interiorul hotarelor proprietăţii consumatorului.
10.4. Unitatea de distribuţie (furnizorul) este responsabilă de instalarea, exploatarea, întreţinerea şi verificarea periodică a echipamentelor de măsurare a cantităţii de energie electrică ale consumatorilor racordaţi la reţelele ei.
10.5. Unitatea de distribuţie este obligată să informeze solicitantul (consumatorul) despre parametrii tehnici şi tipurile echipamentelor de măsurare, legalizate pe teritoriul Republicii Moldova de către Organismul Naţional de Metrologie şi care pot fi instalate la solicitantul respectiv.
10.6. Solicitantul (consumatorul) este în drept să procure echipament de măsurare de la vînzătorul, inclusiv furnizorul sau unitatea de distribuţie care posedă dreptul de comercializare a echipamentului de măsurare a consumului de energie electrică.
10.7. Unitatea de distribuţie este obligată să accepte pentru instalare doar echipamentul de măsurare verificat metrologic şi legalizat pe teritoriul Republicii Moldova. Unitatea de distribuţie este obligată să refuze instalarea echipamentului de măsurare procurat de către solicitant (consumator), dacă acest echipament nu corespunde Normelor şi/sau este demonstrat faptul că a fost sustras.
10.8. Pentru consumatorul casnic care locuieşte la bloc cu multe apartamente echipamentul de măsurare va fi instalat conform Normelor. Este obligatorie asigurarea protecţiei echipamentului de măsurare contra deteriorării şi vibraţiilor, precum şi excluderea accesului liber al persoanelor terţe la echipamentul de măsurare.
10.9. După instalare, echipamentul de măsurare se sigilează şi se pune sub tensiune de către personalul unităţii de distribuire (furnizare) în prezenţa obligatorie a consumatorului, cu întocmirea actului de dare în exploatare în două exemplare (cîte unul pentru fiecare parte contractantă) şi semnarea lui de către ambele părţi contractante. În act se indică data instalării, tipul şi numărul echipamentului de măsurare, locul instalării lui, numele consumatorului, denumirea furnizorului, indicaţiile iniţiale ale echipamentului de măsurare, numărul sigiliilor etc. Actul de dare în exploatare este parte integrantă a contractului de furnizare a energiei electrice.
10.10. Echipamentul de măsurare urmează a fi instalat în aşa mod încît consumatorul şi furnizorul să aibă acces liber pentru a citi indicaţiile echipamentului de măsurare în orice moment.
10.11. Consumatorul casnic care nu este deconectat de la reţeaua electrică are drept de acces la întrerupătorul (siguranţa fuzibilă) instalat(ă) în cutia de protecţie după echipamentul de măsurare.
10.12. Personalul furnizorului (unităţii de distribuţie) este obligat să prezinte consumatorului legitimaţia de serviciu şi să comunice scopul vizitei în situaţia în care solicită acces pe proprietatea consumatorului, în scopul controlului echipamentului de măsurare, controlului porţiunii de linie electrică dintre punctul de delimitare şi echipamentul de măsurare, citirii indicaţiilor echipamentului de măsurare, efectuării de lucrări la instalaţiile din proprietatea furnizorului (unităţii de distribuţie) situate pe proprietatea consu-matorului; deconectării de la reţeaua electrică a instalaţiei de utilizare ce aparţine consumatorului, conform prezentului Regulament. În situaţiile menţionate, consumatorul este obligat să asigure imediat şi necondiţionat accesul personalului furnizorului (unităţii de distribuţie) la echipamentul şi instalaţiile respective, iar în caz de refuz, furnizorul (unitatea de distribuţie) este în drept să aplice prevederile punctelor 9.1. şi 9.9. din prezentul Regulament.
10.13. Personalul furnizorului (unităţii de distribuţie) este în drept să convină cu consumatorul timpul efectuării activităţilor stipulate la pct. 10.12. din prezentul Regulament.
10.14. Citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare în scopul facturării energiei electrice se face lunar de către personalul furnizorului. În cazul în care nu dispune de acces la echipamentul de măsurare, furnizorul este în drept să emită facturi în baza calculelor estimative ale consumului de energie electrică pe o perioadă nu mai mare de 2 (două) luni. Furnizorul emite facturi în baza calculelor estimative ale consumului de energie electrică pe o perioadă mai mare de 2 (două) luni şi întreprinde măsuri de contactare a consumatorului şi de stabilire a timpului pentru acces la echipamentul de măsurare în cazul în care consumatorul achită în termen facturile emise. Dacă consumatorul nu reacţionează la solicitările furnizorului (unităţii de distribuţie), acesta (aceasta) este în drept să deconecteze instalaţia consumatorului.
10.15. Pentru consumatorul industrial, agricol, comercial, bugetar şi terţiar controlul echipamentului de măsurare şi al sigiliilor aplicate este efectuat de către furnizor (unitatea de distribuţie), în funcţie de necesitate şi numai în prezenţa consumatorului sau reprezentantului consumatorului, cu întocmirea actului de control în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte.
Pentru consumatorii mari, cu un consum lunar de 100 mii kWh şi mai mult, controlul echipamentului de măsurare se va efectua lunar, o dată cu citirea datelor privind consumul de energie electrică.
10.16. Controlul echipamentului de măsurare şi al sigiliilor aplicate la consumatorul casnic este efectuat de către furnizor (unitatea de distribuţie), conform necesităţii şi numai în prezenţa consumatorului sau reprezentantului acestuia (părinţi, soţ, soţie, copii care au atins vîrsta de 18 ani şi au capacitate de exerciţiu sau persoana împuternicită prin procură), cu întocmirea actului de control în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte.
10.17. Personalul furnizorului (unităţii de distribuţie) nu este în drept să efectueze controlul echipamentului de măsurare în lipsa consumatorului sau a reprezentantului acestuia. Personalul furnizorului este în drept să întreprindă acţiunea menţionată în caz de refuz documentat al consumatorului de a participa la control. Personalul furnizorului (unităţii de distribuţie) este obligat să facă controlul fără a viola sigiliile şi echipamentul de măsurare, cu întocmirea actului de control în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte. În procesul controlului echipamentului de măsurare şi al sigiliilor aplicate, personalul furnizorului este obligat să verifice schema de conectare a echipamentului de măsurare şi este în drept să verifice integritatea liniei electrice pe segmentul dintre punctul de delimitare şi echipamentul de măsurare.
10.18. În cazul depistării consumului fraudulos de energie electrică, personalul furnizorului este obligat să demonstreze acest fapt consumatorului şi să întocmească un proces-verbal de constatare a consumului fraudulos în două exemplare, cîte un exemplar pentru fiecare parte. Personalul furnizorului (unităţii de distribuţie) indică obligatoriu în procesul-verbal modalitatea de consum fraudulos. Procesul-verbal este semnat de personalul furnizorului şi de consumator sau reprezentantul acestuia. În cazul în care consumatorul sau reprezentantul acestuia refuză să semneze procesul-verbal de constatare a consumului fraudulos, personalul furnizorului indică în procesul-verbal faptul refuzului, precum şi motivele acestuia. Procesul-verbal semnat de către persoana responsabilă a furnizorului este expediat consumatorului prin poştă cu scrisoare recomandată. În cazul consumului fraudulos, furnizorul recalculează consumul de energie electrică, în conformitate cu punctele 8.14., 8.15. şi 8.16. din prezentul Regulament.
10.19. Consumatorul este în drept să conteste procesul-verbal în conformitate cu Normele. Consumatorul este, de asemenea, în drept să conteste factura pentru consum fraudulos, emisă de către furnizor în baza procesului - verbal, în limitele termenului de prescripţie.
10.20 Personalul furnizorului este în drept să demonteze, în prezenţa consumatorului, echipamentul de măsurare al consumatorului pentru a-l prezenta la expertiză judiciară în cazul în care presupune că respectivul echipament de măsurare nu este deteriorat sau sigiliile aplicate nu sînt violate. Personalul furnizorului este obligat să întocmească actul de demontare în două exemplare (cîte un exemplar pentru fiecare parte), în care să fixeze numărul şi indicaţiile echipamentului de măsurare, numărul sigiliilor aplicate, precum şi cauzele demontării. Personalul furnizorului ambalează şi sigilează echipamentul de măsurare, iar consumatorul prezintă echipamentul sigilat la expertiză judiciară. Expertiza judiciară este aleasă de către consumator.
10.21. După efectuarea expertizei judiciare furnizorul şi consumatorul sînt obligaţi să prezinte unul altuia, în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice, echipamentul de măsurare cu sigiliile aplicate de către furnizor şi raportul de expertiză a echipamentului de măsurare sau raportul de expertiză a sigiliilor aplicate acestui echipament.
Părţile au dreptul să solicite expertize repetate.
10.22. În unele cazuri, furnizorul este în drept să ceară efectuarea expertizei judiciare în ziua depistării violării sigiliilor sau a echipamentului de măsurare, cu participarea nemijlocită a părţilor. Dacă consumatorul refuză să participe la efectuarea expertizei, fapt consemnat în procesul-verbal, furnizorul va prezenta unilateral probele ambalate şi sigilate la expertiză judiciară. Concluziile indicate în raportul de expertiză vor servi drept temei pentru adoptarea deciziilor respective de către furnizor.
10.23. Furnizorul restituie consumatorului cheltuielile pentru expertiza judiciară în cazul în care echipamentul de măsurare nu este deteriorat şi/sau sigiliile nu sînt violate. Furnizorul calculează consumul de energie electrică în conformitate cu prevederile punctelor 8.14., 8.15., 8.16. şi 8.19. din prezentul Regulament, în cazul în care expertiza judiciară a constatat că echipamentul de măsurare este deteriorat şi sigiliile aplicate sînt violate sau în cazul în care consumatorul nu prezintă echipamentul de măsurare şi sigiliile aplicate de către furnizor conform punctelor 10.20. şi 10.22. din prezentul Regulament.
10.24. Concluziile raportului de expertiză a sigiliilor şi a echipamentului de măsurare, întocmit de către expertul judiciar, constituie temei pentru adoptarea deciziei asupra cazului. În caz de dezacord cu decizia furnizorului, consumatorul este în drept să se adreseze la Agenţie sau să conteste decizia furnizorului în instanţa de judecată.
10.25. Se interzice consumatorului să intervină sub orice formă asupra echipamentelor de măsurare a energiei electrice şi asupra sigiliilor aplicate lui sau la celelalte instalaţii ale furnizorului, sau să blocheze accesul personalului furnizorului la acestea.
10.26. Consumatorul este obligat să sesizeze furnizorul imediat ce depistează deteriorarea echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor aplicate.
10.27. Cheltuielile pentru demontarea, remontarea sau reamplasarea echipamentului de măsurare, la cererea consumatorului, sînt suportate integral de către consumator.
10.28. Consumatorul suportă cheltuielile de reparaţie, demontare, verificare şi remontare a echipamentului deteriorat, precum şi consumul recalculat de energie electrică în cazul în care deteriorarea echipamentului de măsurare are loc din vina consumatorului.
10.29. În cazul în care consumatorul sesizează furnizorul, în conformitate cu pct.10.26. din prezentul Regulament, despre deteriorarea echipamentului de măsurare şi/sau violarea sigiliilor, faptul nu este calificat drept consum fraudulos dacă, în urma analizelor, nu se demonstrează încălcarea respectivă.
10.30. Echipamentele de măsurare montate la consumatori sau furnizor şi utilizate la facturare trebuie verificate metrologic în termenele legale, stabilite în conformitate cu Normele şi numai în laboratoarele metrologice autorizate. Verificarea metrologică de stat a echipamentului de măsurare montat la consumatorul casnic se face o dată la 8 (opt) ani.
10.31.Furnizorul şi consumatorul sau reprezentanţii acestora au dreptul să fie prezenţi la verificarea echipamentului de măsurare. Actul cu rezultatele verificării este pus la dispoziţia furnizorului şi consumatorului.
10.32. Părţile contractante pot iniţia verificarea metrologică de expertiză (verificare neplanificată) a echipamentului de măsurare în cazul în care una dintre părţi are reclamaţii. Plata pentru verificarea neplanificată va fi efectuată de partea care a iniţiat-o. Dacă, în urma verificării, reclamaţia capătă confirmare, furnizorul efectuează recalculări în conformitate cu pct. 8.19. din prezentul Regulament. Consumatorul va suporta cheltuielile pentru verificare în cazul în care reclamaţia lui nu capătă confirmare.
10.33. Verificarea metrologică de expertiză a echipamentului de măsurare, la solicitarea consumatorului sau a furnizorului, se efectuează în decurs de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la data solicitării la un laborator metrologic independent care dispune de autorizaţia corespunzătoare. Furnizorul este obligat să aducă la cunoştinţă consumatorului obligaţia achitării de către consumator a cheltuielilor pentru verificarea metrologică de expertiză, dacă, în urma verificării metrologice de expertiză, solicitată de consumator, se demonstrează că echipamentul de măsurare funcţionează normal.
10.34. La demontarea echipamentului de măsurare pentru verificarea metrologică de expertiză personalul furnizorului întocmeşte actul corespunzător în 2 (două) exemplare (cîte un exemplar pentru fiecare parte), indicînd în el numărul echipamentului de măsurare şi al sigiliilor, indicaţiile echipamentului de măsurare, precum şi cauzele demontării. Echipamentul de măsurare este împachetat şi sigilat de către furnizor pentru a fi transmis ulterior de către consumator spre verificare metrologică de expertiză la un laborator metrologic independent care dispune de autorizaţia corespunzătoare.
10.35. Furnizorul este obligat să monteze consumatorului casnic un alt echipament de măsurare în locul echipamentului de măsurare demontat pentru verificarea metrologică reglementară.
10.36. În cazul imposibilităţii instalării unui alt echipament de măsurare în locul celui demontat pentru o verificare metrologică de expertiză pe această durată, cantitatea de energie electrică utilizată de către consumator se determină în baza consumului mediu zilnic de energie electrică înregistrat de echipamentul de măsurare pe parcursul a 3 (trei) luni anterioare demontării sau a 3 (trei) luni după remontarea echipamentului de măsurare. În cazul unui regim neuniform de consum, consumul mediu zilnic de energie electrică poate fi determinat pentru perioada similară a anului precedent.
10.37. Unitatea de distribuţie sigilează dispozitivele de acţionare a separatoarelor transformatoarelor de tensiune, care alimentează echipamente de măsurare. Condiţiile de reparaţie a acestora vor fi stipulate în contractul de furnizare a energiei electrice.
10.38. Reamplasarea şi/sau înlocuirea, din iniţiativa consumatorului, a transformatoarelor de măsură (care alimentează contoarele de energie electrică), aflate în proprietatea consumatorului, se efectuează din contul consumatorului, cu acordul unităţii de distribuţie.
10.39. Înainte de a instala lacătul său la panoul pe care sînt montate echipamentele de măsurare, furnizorul este obligat să efectueze controlul echipamentelor de măsurare, al sigiliilor aplicate şi al schemei de conectare a echipamentelor de măsurare, cu întocmirea actului de control, în modul stabilit.
10.40. Consumatorul este obligat să obţină acordul unităţii de distribuţie înainte de demararea lucrărilor care conduc la modificarea schemei de conectare a echipamentului de măsurare. Pe durata efectuării acestor lucrări, evidenţa consumului de energie electrică este ţinută conform procedurii convenite între părţi.
11. PREVEDERI SPECIALE
11.1. Consumatorului i se interzice orice intervenţie asupra utilajului reţelei electrice a unităţii de distribuţie.
11.2. Prin depăşirea consumului lunar contractat, dar fără depăşirea puterii contractate, consumatorul are dreptul să consume, cu acordul furnizorului, cantitatea de energie electrică pe care nu a consumat-o din cauza limitărilor.
11.3. Consumatorul suportă integral pagubele cauzate de accidentele produse la instalaţia lui de utilizare datorită nerespectării de către consumator a normelor şi instrucţiunilor de exploatare.
11.4. În cazuri excepţionale, cînd apare necesitatea reamplasării reţelei electrice a unităţii de distribuţie sau a construcţiei unui obiect, beneficiarul construcţiei obţine acordul proprietarilor sau deţinătorilor legali ai terenului pe care urmează a fi reamplasată reţeaua electrică şi suportă toate cheltuielile de modificare a traseului reţelei electrice.
11.5. Unitatea de distribuţie este obligată să respingă soluţiile tehnice care nu corespund Normelor.
11.6. În situaţii de forţă majoră şi calamităţi naturale zonale, unitatea de distribuţie întrerupe operativ furnizarea energiei electrice consumatorilor din zona afectată, în scopul evitării unor efecte mai grave în sistemul electroenergetic. Unitatea de distribuţie este obligată să informeze consumatorii despre întreruperea furnizării energiei electrice prin intermediul mijloacelor de informare în masă.
12. PETIŢIILE CONSUMATORILOR ŞI PROCEDURILE DE
SOLUŢIONRE A DIFERENDELOR
12.1. Furnizorul este obligat să dispună de centre pentru relaţii cu consumatorii, unde au acces liber toţi consumatorii pe parcursul programului de lucru, şi să desemneze personal cu drept de decizie, responsabil de examinarea petiţiilor şi soluţionarea problemelor consumatorilor legate de furnizarea energiei electrice.
12.2. Furnizorul trebuie să aducă periodic la cunoştinţa consumatorilor şi să prezinte Agenţiei următoarele date referitoare la activitatea centrelor pentru relaţii cu consumatorii:
a) adresele sediilor, numerele de telefon şi adresele poştei electronice (dacă sînt disponibile) unde consumatorii pot adresa petiţiile;
b) programul de lucru (de cel puţin 5 (cinci) zile pe săptămînă a cîte 8 (opt) ore pe zi) pe durata căruia consumatorul poate adresa petiţia.
12.3. Personalul responsabil de examinarea petiţiilor consumatorilor trebuie să dispună de aptitudini şi împuterniciri pentru:
a) a examina petiţiile şi a soluţiona diferendele direct, prin negocieri cu consumatorul;
b) a transmite petiţia către persoana furnizorului, competentă să examineze şi să soluţioneze problema abordată în petiţie;
c) a informa consumatorul despre drepturile lui în procesul de soluţionare a diferendelor etc.
12.4. Întreg personalul de conducere al furnizorului, unităţii de distribuţie este obligat să acorde audienţă consumatorilor care solicită aceasta, în scopul soluţionării operative a problemelor consumatorilor. Orele de audienţă sînt aprobate de Agenţie şi afişate în toate centrele pentru relaţii cu consumatorii.
12.5. Furnizorul ţine evidenţa petiţiilor. Informaţia despre petiţii inserează cel puţin:
a) data depunerii petiţiei;
b) numele persoanei care a înregistrat petiţia;
c) acţiunile întreprinse de furnizor pentru soluţionarea diferendului;
d) decizia furnizorului.
12.6. Furnizorul este obligat să prezinte Agenţiei orice informaţie solicitată privind petiţiile, copiile înregistrărilor şi deciziilor sau alte documente necesare.
12.7. Furnizorul este obligat să depună toate eforturile pentru soluţionarea rezonabilă a diferendelor cu consumatorii, pe cale amiabilă şi în termene cît mai restrînse.
12.8. În cazul în care diferendul dintre consumator şi furnizor nu este soluţionat pe cale amiabilă, furnizorul este obligat să examineze situaţia creată şi să răspundă în scris consumatorului, în termenele stabilite de Norme.
12.9. Consumatorul este în drept să prezinte o petiţie la Agenţie, în cazul în care nu a primit nici un răspuns de la furnizor, în termenul stabilit de Norme, sau dacă nu este satisfăcut de măsurile întreprinse de furnizor.
12.10. În cazul în care nu este de acord cu decizia Agenţiei, consumatorul este în drept să conteste, în conformitate cu legislaţia, decizia în cauză în instanţa de contencios administrativ.
12.11. În cazul în care consumatorul, după adresarea la Agenţie sau în instanţa de judecată reuşeşte să soluţioneze diferendul cu furnizorul pe cale amiabilă, el renunţă în scris la pretenţii, fapt consemnat în decizia instanţei respective.
13. CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE FURNIZATE
13.1. Furnizorul este obligat să asigure continuitatea furnizării energiei electrice consumatorilor la parametrii de calitate prevăzuţi de Norme şi clauzele contractuale.
13.2. În cazuri de supratensiuni sau goluri de tensiune repetate, furnizorul înregistrează fiecare sesizare de acest gen a consumatorului (inclusiv data şi ora), iar reclamantul este informat despre numărul de înregistrare a sesizării şi durata aproximativă de timp pentru înlăturarea defecţiunii.
13.3. Înlăturarea defecţiunilor în cazurile menţionate la pct. 13.2. din prezentul Regulament este precedată de măsurarea tensiunii în punctul (le) indicat (e) de consumator, cu consemnarea rezultatelor măsurărilor într-un act întocmit în două exemplare şi semnat de personalul furnizorului şi consumator. În cazul în care, ca urmare a supratensiunii, sînt defectate receptoarele electrice ale consumatorului, el demonstrează furnizorului faptul respectiv, iar lista receptoarelor defectate este inclusă în act.
13.4. Consumatorii depun la oficiul furnizorului petiţiile privind parametrii de calitate ai energiei electrice furnizate (stabiliţi de Norme şi menţionaţi în clauzele contractuale) în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data depistării încălcării parametrilor de calitate ai energiei electrice sau restabilirii furnizării energiei electrice după întreruperea neprogramată. Furnizorul analizează petiţiile împreună cu consumatorul pentru stabilirea responsabilităţilor care rezultă din circumstanţele create.
13.5. Furnizorul este obligat să înlăture supratensiunile şi golurile repetate de tensiune în termene cît mai restrînse, care să nu depăşească 24 ore de la înregistrarea sesizărilor sau petiţiilor consumatorilor.
13.6. Furnizorul este obligat să efectueze o analiză detaliată şi să răspundă consumatorului la petiţia privind parametrii de calitate a energiei electrice (pct.13.4. din prezentul Regulament) în decurs de 10 (zece) zile calendaristice de la înregistrarea petiţiei consumatorului.
13.7. Consumatorul va pune la dispoziţia furnizorului toate datele legate de susţinerea petiţiei şi cererea de reparare a prejudiciului.
13.8. În cazul în care este dovedită nerespectarea de către furnizor a parametrilor de calitate stipulaţi de Norme şi în clauzele contractuale, despăgubirea consumatorului se face în conformitate cu clauzele contractului şi ale Normelor.
13.9. În cazul deteriorării receptoarelor electrice ale consumatorului, repararea prejudiciului are loc cu respectarea următoarelor condiţii:
a) consumatorul a depus la furnizor o cerere în scris în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data apariţiei evenimentului care a produs deteriorarea receptoarelor electrice;
b) analiza efectuată în comun de către consumator, furnizor (unitatea de distribuţie) şi Inspectoratul Energetic de Stat, care este invitat de către furnizor, constată faptul producerii şocului sau golului de tensiune, invocat de consumator, care a cauzat deteriorarea receptoarelor electrice ale consumatorului;
c) consumatorul casnic a prezentat furnizorului documente care confirmă suma cheltuielilor pentru reparaţia sau înlocuirea receptoarelor defectate.
Furnizorul este în drept să organizeze reparaţia receptoarelor defectate ale consumatorului.
13.10. Furnizorul nu poartă răspundere pentru devierea peste limitele admisibile a parametrilor de calitate ai energiei electrice în cazul în care aceste devieri sînt cauzate de instalaţia de utilizare ce aparţine consumatorului.
13.11. Furnizorul este obligat să dispună de echipament pentru efectuarea controlului parametrilor de calitate ai energiei electrice.
14. CONDIŢII REFERITOARE LA FUNCŢIONAREA
INSTALAŢIILOR DE UTILIZARE ALE CONSUMATORILOR
14.1. Consumatorii care au montate instalaţii de compensare a puterii reactive sînt obligaţi să le exploateze conform regimului prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice.
14.2. Timpul pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie a instalaţilor unităţii de distribuţie, situate pe proprietatea consumatorului, este stabilit de comun acord cu consumatorul.
14.3. Personalul unităţii de distribuţie care instalează noi echipamente, efectuează reparaţia sau modifică instalaţiile existente este obligat să readucă la starea iniţială terenul, elementele de construcţii şi instalaţiile consumatorului, afectate în procesul executării acestor lucrări.
14.4. Consumatorilor le este interzis să ridice pe traseele liniilor electrice construcţii, să depoziteze materiale, precum şi să execute lucrări subterane sau alte lucrări care pot crea obstacole, pune în pericol viaţa oamenilor sau împiedica unitatea de distribuţie să efectueze operaţiile de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor ce-i aparţin, în conformitate cu Normele.
14.5. Consumatorii sînt obligaţi să instaleze şi să utilizeze numai aparate, receptoare, utilaj şi materiale electrice care corespund Normelor.
14.6. Consumatorul repară daunele justificate, produse în urma utilizării receptoarelor electrice, care periclitează calitatea energiei electrice sau continuitatea furnizării energiei electrice altor consumatori.
15. DISPOZIŢII FINALE
15.1. Consumatorul şi furnizorul au dreptul să propună şi să negocieze clauze contractuale suplimentare, care sînt incluse în contractul de furnizare a energiei electrice, cu acordul ambelor părţi.
15.2. Toate contractele de furnizare a energiei electrice aflate în derulare, la data adoptării prezentului Regulament, rămîn valabile, pînă cînd una din părţi nu va solicita rezilierea sau încheierea unui nou contract. Clauzele contractelor în derulare, care contravin prevederilor prezentului Regulament, sînt considerate nule.
15.3. În cazul în care furnizorul utilizează instalaţiile electrice ale unui consumator în scopul furnizării energiei electrice altor consumatori, furnizorul încheie cu consumatorul proprietar al instalaţiilor electrice respective un contract de arendă a instalaţiilor sau un contract de tranzitare a energiei electrice.
15.4. Prezentul Regulament poate fi modificat în conformitate cu procedura stabilită de Norme.
15.5. Consumatorii, furnizorii şi unităţile de distribuţie pot înainta Agenţiei propuneri în scris de modificare a Regulamentului.
15.6. Circumstanţele nereflectate în prezentul Regulament sînt reglementate în conformitate cu Normele.
Anexa nr.1
la Regulamentul pentru furnizarea
şi utilizarea energiei electrice
CONTRACT - CADRU
de furnizare a energiei electrice consumatorilor casnici
nr.___________ din _______ 200_
Prezentul Contract este încheiat între ______________________________, reprezentat(ă)
                                                                                         (denumirea furnizorului)
legal prin _________________________________________________________, cu
                                        (numele, prenumele, funcţia)
sediul________________________________________________________ denumit(ă)
                                                  (localitatea, strada, nr.)
în continuare Furnizor, şi ________________________________________________,
                                                 (numele, prenumele consumatorului)
buletinul de identitate (paşaportul) nr. ________________,
cod personal __________________________, eliberat la _________________ de către
oficiul  __________________ __________, domiciliat(ă) în_____________________,
         (localitatea)
str.___________________nr. ____ bl._____ ap. _____________,
denumit(ă) în continuare Consumator.
I. Date generale
1. Locul de consum ___________________________________________________
                                                (municipiu, oraş, sat, comuna, localitatea, strada,
                                                           numărul, blocul, apartamentul, numărul de telefon)
deţinînd titlul de proprietate nr.____________, Contractul de închiriere nr._________________din_________sau alte acte legale_____________________
2. Avizul de racordare (pentru noii consumatori) nr._____ din__________________, emis de _______________.
3. Echipamentul de măsurare (contorul): tipul _____ nr._________ , amperajul ________, data ultimei verificări de stat a contorului_____________care este în proprietatea _________________________, utilizat pentru evidenţa consumului de energie electrică.
4. Sigiliile aplicate echipamentului de măsurare şi data aplicării lor ___________________________.
5. Puterea contractată _________________ kW.
6. Tensiunea de alimentare _______________.
II. Obiectul şi durata Contractului
Art. 1. - Obiect al Contractului este furnizarea energiei electrice Consumatorului, la locul de consum specificat în datele generale.
Art. 2. - Contractul de furnizare a energiei electrice este încheiat pentru o durată de timp _______________ (nelimitată sau determinată la solicitarea Consumatorului), întocmit în două exemplare (cîte un exemplar pentru fiecare parte) şi intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi.
III. Obligaţiile şi drepturile Furnizorului
Art. 3. - Furnizorul are următoarele obligaţii:
a) să furnizeze fiabil şi continuu Consumatorului energie electrică pînă la aparatul de comutaţie, la parametrii de calitate stabiliţi în conformitate cu standardul în vigoare şi cu Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice;
b) să respecte parametrii de calitate pentru serviciul de furnizare a energiei electrice;
c) să restabilească, în regim de urgenţă, furnizarea energiei electrice, în caz de întrerupere neprogramată sau în cazul altor deteriorări din reţeaua electrică;
d) să anunţe Consumatorul (prin telefon, mass-media etc.) despre data şi durata întreruperii programate cu cel puţin 3 (trei) zile calendaristice pînă la întrerupere;
e) să expedieze lunar Consumatorului factura emisă în baza indicaţiilor echipamentului de măsurare pentru plata energiei electrice consumate la tariful în vigoare, aprobat de Agenţie, cu cel puţin 10 (zece) zile calendaristice înainte de expirarea termenului-limită de plată a facturii, indicat în această factură;
f) să determine cantitatea de energie electrică consumată pe parcursul perioadei de la ultima citire a indicaţiilor echipamentului de măsurare şi data restabilirii evidenţei consumului de energie electrică, conform consumului mediu zilnic înregistrat în 3 (trei) luni anterioare ultimei citiri a indicaţiilor echipamentului de măsurare sau în 3 (trei) luni ulterioare restabilirii evidenţei energiei electrice, în cazul în care echipamentul de măsurare este defectat din motive care nu dovedesc implicarea Consumatorului. Perioada pentru care este efectuat calculul consumului de energie electrică în baza consumului mediu zilnic nu va depăşi 3 (trei) luni;
g) să prezinte, la solicitarea Consumatorului, calculele sumelor incluse în factură ce nu sînt bazate pe indicaţiile echipamentului de măsurare, inclusiv calculul cantităţii de energie electrică în urma consumului fraudulos;
h) să reconecteze la reţeaua electrică instalaţia de utilizare ce aparţine Consumatorului şi să reia furnizarea energiei electrice în decurs de 2 (două) zile lucrătoare de la data depunerii cererii de către Consumator, dacă acesta a înlăturat toate motivele care au cauzat deconectarea instalaţiei lui de utilizare de la reţeaua electrică a unităţii de distribuţie şi a achitat plata pentru reconectare;
i) să prezinte, la cererea Consumatorului, informaţii despre istoricul de consum, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;
j) să răspundă operativ la sesizări orale şi la petiţii ale Consumatorului;
k) să recupereze prejudiciile materiale şi morale cauzate Consumatorului;
l) să restituie datoriile faţă de Consumator, acumulate pînă la data rezilierii contractului;
m) să monteze gratuit Consumatorului un alt echipament de măsurare în locul celui supus verificării sau defectat nu din vina Consumatorului;
n) să efectueze în termen verificarea metrologică regulamentară a echipamentului de măsurare ce aparţine Consumatorului.
Art. 4. - Furnizorul are următoarele drepturi:
a) să verifice şi să constate respectarea de către Consumator a prevederilor prezentului Contract;
b) să recalculeze consumul de energie electrică, conform sistemului pauşal, în cazul constatării consumului fraudulos;
c) să includă suma, cauzată de erori de facturare în defavoarea Furnizorului, în plata pentru luna ulterioară depistării erorii. Furnizorul nu este în drept să perceapă plata datorată erorii care este depistată după o perioadă ce depăşeşte durata de prescripţie stabilită de lege sau în cazul în care nu demonstrează faptul şi data comiterii erorii;
d) să aplice Consumatorului penalitate, în conformitate cu legislaţia, pentru fiecare zi de întîrziere a plăţii pentru energia electrică consumată;
e) să deconecteze, din propria iniţiativă, instalaţia de utilizare ce aparţine Consumatorului, conform articolului 11 al prezentului Contract.
IV. Drepturile şi obligaţiile Consumatorului
Art. 5. - Consumatorul are următoarele drepturi:
a) la furnizarea continuă a energiei electrice la parametrii de calitate, stabiliţi de standardul GOST 13109-97;
b)  la prezentarea de către Furnizor a informaţiilor privind istoricul de consum, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;
c) la repararea (conform prevederilor legislaţiei) prejudiciilor cauzate de către Furnizor, ca rezultat al furnizării energiei electrice cu încălcarea prevederilor Contractului şi cu devieri de la parametrii de calitate, stabiliţi de standardul GOST 13109-97;
d) să verifice şi să constate respectarea de către Furnizor a prevederilor prezentului Contract;
e) la înlăturarea de către Furnizor a deranjamentelor din reţelele electrice şi/sau reţelele interne ale blocurilor de locuit, la solicitare;
f) la suspendarea acţiunii Contractului şi la sistarea furnizării energiei electrice pentru o perioadă de timp determinată, dar nu mai mică de o lună;
g) la prelungirea sau rezilierea Contractului pentru furnizarea energiei electrice;
h) să fie prezent la citirea indicaţiilor, verificarea şi controlul echipamentului de măsurare a energiei electrice consumate;
i) la eliberarea de către unitatea de distribuţie a unui nou aviz de racordare, în cazul majorării puterii contractate;
j) la despăgubiri din partea Furnizorului pentru nerespectarea indicatorilor de calitate ai serviciului de furnizare a energiei electrice.
Art. 6. - Consumatorul are următoarele obligaţii:
a) să consume energie electrica numai pentru necesităţi casnice;
b) să utilizeze energia electrică în mod raţional, eficient, inofensiv şi fără încălcări;
c) să consume energie electrică numai prin receptoarele care corespund Normelor;
d) să achite integral şi la termenul indicat în factura (carnetul) plata pentru consumul energiei electrice;
e) să sesizeze imediat Furnizorul în cazul în care depistează defecţiuni în funcţionarea echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor;
f) să rezilieze Contractul de furnizare a energiei electrice, dacă nu necesită energie electrică, şi să achite Furnizorului integral plata pentru energia electrică consumată;
g) să nu permită conectarea instalaţiilor electrice ale altor persoane la instalaţia electrică proprie fără acordul prealabil în scris al Furnizorului;
h) să asigure, la prezentarea legitimaţiei corespunzătoare, accesul liber al personalului Furnizorului, în scopul controlului şi citirii indicaţiilor echipamentului de măsurare, precum şi în scopul controlului, deservirii şi reparaţia instalaţiilor ce aparţin Furnizorului, dar care sînt instalate pe proprietatea Consumatorului;
i) să păstreze intacte echipamentul de măsurare şi sigiliile aplicate acestui echipament;
j) să nu comită intervenţii asupra utilajului reţelei electrice a unităţii de distribuţie;
k) să nu permită altor persoane să intervină la echipamentul de măsurare sau la instalaţiile Furnizorului aflate pe proprietatea Consumatorului;
l) să utilizeze numai materiale electrice care corespund normelor tehnice;
m) să solicite un nou aviz de racordare la reţeaua electrică a unităţii de distribuţie, în caz de majorare a puterii contractate şi în cazul în care intenţionează să utilizeze energia electrică pentru alte necesităţi decît cele de menaj.
V. Răspunderea contractuală
Art. 7. - În conformitate cu legislaţia în vigoare, Furnizorul restituie suma percepută suplimentar de la Consumator şi repară prejudiciile cauzate Consumatorului în procesul de furnizare a energiei electrice.
Art. 8. - Repararea prejudiciului, în cazul deteriorării receptoarelor electrice, se efectuează cu respectarea următoarelor condiţii:
a) Consumatorul depune la Furnizor o cerere în scris, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data apariţiei evenimentului în urma căruia s-a produs deteriorarea receptoarelor electrice;
b) analiza efectuată de Consumator, Furnizor (unitatea de distribuţie) şi Inspectoratul Energetic de Stat confirmă faptul producerii şocului sau golului de tensiune invocat de Consumator, care a cauzat defectarea receptoarelor electrice ale Consumatorului;
c) Consumatorul prezintă Furnizorului chitanţa de confirmare a achitării de către Consumator a sumelor pentru reparaţia receptoarelor defectate.
Furnizorul este în drept să organizeze de sine stătător reparaţia receptoarelor electrice deteriorate ale Consumatorului.
Art. 9. - Furnizorul nu poartă răspundere pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale în situaţii de forţă majoră.
Art. 10. - Consumatorul repară prejudiciul cauzat prin utilizarea unor receptoare electrice care diminuează calitatea energiei electrice sau pun în pericol continuitatea furnizării energiei electrice altor consumatori.
VI. Deconectarea şi reconectarea la reţeaua electrică a
 instala
ţiei de utilizare ce aparţine Consumatorului
Art. 11. - Furnizorul este în drept să deconecteze de la reţeaua electrică a unităţii de distribuţie instalaţia de utilizare ce aparţine Consumatorului în următoarele cazuri:
a) de constatare a unui consum fraudulos;
b) conform prescripţiei Inspectoratului Energetic de Stat;