HGA1222/2003
ID intern unic:  298268
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1222
din  10.10.2003
despre instituirea Comisiei interdepartamentale
de control
pentru asigurarea securităţii asistenţei
farmaceutice
şi contracararea importului ilicit de
medicamente
Publicat : 24.10.2003 în Monitorul Oficial Nr. 218-220     art Nr : 1276
În scopul supravegherii şi perfecţionării activităţilor orientate spre asigurarea la nivel naţional a accesului populaţiei la medicamente eficiente, inofensive şi de bună calitate, precum şi pentru neadmiterea importului ilicit de medicamente, în temeiul Politicii de Stat în domeniul medicamentului, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1352-XV din 3 octombrie 2002, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se instituie Comisia interdepartamentală de control pentru asigurarea securităţii asistenţei farmaceutice şi contracararea importului ilicit de medicamente (anexa nr. 1).
   
11. Se stabileşte că, în cazul eliberării din funcţiile deţinute a persoanelor care fac parte din componenţa Comisiei, atribuţiile lor în cadrul Comisiei le vor exercita persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără a fi emisă o nouă hotărîre de Guvern.
    [Pct.1 introdus prin HG289 din 12.03.08, MO55-56/18.03.08 art.360]
2. Se aprobă Regulamentul Comisiei interdepartamentale de control pentru asigurarea securităţii asistenţei farmaceutice şi contracararea importului ilicit de medicamente (anexa nr. 2).

    PRIM-MINISTRU                                   Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru                                      Valerian Cristea
    Ministrul sănătăţii                                     Andrei Gherman
    Ministrul afacerilor interne                       Gheorghe Papuc
    Ministrul justiţiei                                        Vasile Dolghieru

    Chişinău, 10 octombrie 2003.
    Nr. 1222.
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1222
din 10 octombrie 2003

Comisia
interdepartamentală de control pentru asigurarea
securităţii asistenţei farmaceutice şi contracararea
importului ilicit de medicamente
Valerian CRISTEA             - viceprim-ministru, preşedinte
CATRINICI Larisa             - viceministru al sănătăţii, vicepreşedinte
BOTNARI Vladimir            - prim-viceministru al afacerilor interne, vicepreşedinte
BARBĂ Oleg                      - consultant principal, direcţia dezvoltare socială a
                                             Cancelariei de Stat, secretar
BURACOVSCHI Liliana    - şef de direcţie, Ministerul Sănătăţii, secretar
Membrii Comisiei:
POPESCU Alexandru         - şeful departamentului de combatere a corupţiei
                                              economice, Serviciul de Informaţii şi Securitate
ŞIMEICO Igor                    - director adjunct, Departamentul Trupelor de Grăniceri
PĂDURE Nadejda              - director general adjunct, Departamentul Vamal
MICŞANSCHI Nicolae      - şef de direcţie, Ministerul Economiei
DUCA Procopii                  - şef adjunct, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
COJOCARU Maria            - şeful Inspectoratului de Stat Farmaceutic
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938]
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1222
din 10 octombrie 2003

R E G U L A M E N T U L
Comisiei interdepartamentale de control pentru asigurarea
securităţii asistenţei farmaceutice şi contracararea
importului ilicit de medicamente
1. Comisia interdepartamentală de control pentru asigurarea securităţii asistenţei farmaceutice şi contracararea importului ilicit de medicamente (în continuare - Comisia) este o structură guvernamentală interdepartamentală, instituită în scopul supravegherii şi monitorizării activităţii desfăşurate de serviciile cu responsabilităţi în asigurarea importului, producerii, scoaterii pe piaţă şi comercializării medicamentelor, precum şi pentru perfecţionarea nivelului de monitorizare a pieţei farmaceutice.
2. În activitatea sa Comisia se conduce de Constituţia şi legile ţării, de hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului şi de prezentul regulament.
3. Sarcinile principale ale Comisiei sînt:
monitorizarea activităţilor desfăşurate de serviciile cu competenţe şi responsabilităţi în domeniul importului, producerii, scoaterii pe piaţă şi comercializării medicamentelor şi asigurării calităţii asistenţei cu medicamente acordate populaţiei;
studierea experienţei internaţionale de prevenire a importului şi comercializării ilicite de medicamente;
elaborarea şi înaintarea unor propuneri de modificare a legislaţiei privind controlul asupra combaterii importului şi comercializării ilicite de medicamente;
evaluarea datelor statistice privind circulaţia şi utilizarea medicamentelor la intern;
elaborarea, în comun cu ministerele şi departamentele interesate, a planurilor de activitate şi a măsurilor orientate spre prevenirea importului ilicit, falsificării şi comercializării medicamentelor contrafăcute;
coordonarea activităţii respective şi cooperarea cu organizaţiile non-guvernamentale şi asociaţiile obşteşti;
elaborarea mecanismelor de realizare a normativelor adoptate.
4. Comisia se întruneşte în şedinţe ordinare cel puţin o dată pe lună, iar în şedinţe neordinare - în funcţie de necesităţi.
5. În dependenţă de chestiunile incluse în ordinea de zi, în activitatea Comisiei pot fi antrenaţi reprezentanţi ai altor ministere şi departamente.
6. Comisia prezintă anual Guvernului un raport de activitate, în care este reflectată situaţia privind importul şi comercializarea ilicită de medicamente şi asigurarea securităţii asistenţei farmaceutice acordate populaţiei.
7. Comisia este abilitată:
să solicite şi să colecteze de la ministere, departamente, formaţiuni autonome, organele administraţiei publice locale, organizaţii non-guvernamentale informaţii, precum şi acte normative, ordine, dispoziţii emise de ele vizînd chestiuni ce ţin de competenţa Comisiei;
să solicite coordonarea cu ea a actelor normative şi deciziilor elaborate de ministere, departamente, formaţiuni autonome, organele administraţiei publice locale, precum şi de întreprinderi şi organizaţii în problemele ce ţin de competenţa Comisiei.
[Pct.7 modificat prin HG275 din 16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]
8. Recomandările Comisiei, în caz de necesitate, se aplică prin decizia Guvernului.