HGO1226/2002
ID intern unic:  298287
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1226
din  19.09.2002
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi
executare a lucrărilor de proiectare, montare şi recepţie
a sistemelor de aprovizionare cu gaze
Publicat : 26.09.2002 în Monitorul Oficial Nr. 131-133     art Nr : 1356
    În temeiul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1492 din 28 decembrie 2001 "Cu privire la aprobarea Programului de gazificare a Republicii Moldova pînă în anul 2005" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.9-10, art.62), Legii privind transportul prin conducte magistrale nr.592-XIII din 26 septembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.8-9, art.78), Legii cu privire la gaze nr.136-XIV din 17 septembrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113, art.679), Legii privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase nr. 803-XIV din 11 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.59-62, art.401), Legii cu privire la protecţia muncii nr. 625-XII din 2 iulie 1991, Legii privind calitatea în construcţii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.25, art.259) şi în scopul reglementării procesului specific tehnologic de montare, reglare şi recepţie a utilajelor tehnologice, a conductelor magistrale, gazoductelor, ca obiecte industriale cu grad sporit de pericol, ridicării responsabilităţii persoanelor juridice şi fizice ce desfăşoară asemenea activităţi, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi executare a lucrărilor de proiectare, montare şi recepţie a sistemelor de aprovizionare cu gaze (se anexează).
    2. Ministerele, departamentele şi organele administraţiei publice locale vor aduce în conformitate cu prezenta hotărîre actele normative şi dispoziţiile sale ce se referă la recepţia sistemelor de aprovizionare cu gaze, inclusiv a instalaţiilor tehnice şi tehnologice aferente acestora, raportate la categoria obiectelor industriale periculoase.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                             Vasile TARLEV

    Contrasemnată:
    Ministrul energeticii                                              Iacob Timciuc
    Ministrul ecologiei,
    construcţiilor şi dezvoltării
    teritoriului                                                               Gheorghe Duca
    Ministrul justiţiei                                                    Ion Morei

    Chişinău, 19 septembrie 2002.
    Nr. 1226.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1226
din 19 septembrie 2002

REGULAMENTUL
de organizare şi executare a lucrărilor de proiectare, montare
şi recepţie a sistemelor de aprovizionare cu gaze
    Prezentul regulament stabileşte regulile de organizare şi executare a lucrărilor de proiectare, montare, reglare şi recepţie a obiectelor de gazificare, raportate la categoria obiectelor energetice de importanţă strategică şi este executoriu pentru beneficiari (investitori), organele administraţiei publice centrale şi locale, persoanele fizice şi juridice ce desfăşoară activităţi în domeniul vizat.
    Sistemele de aprovizionare cu gaze, inclusiv complexul de măsuri tehnologice specifice în vederea montării, reglării, recepţiei şi exploatării acestora, se supun supravegherii de stat pentru menţinerea unui grad înalt de livrare permanentă şi sigura a gazelor către obiectele economiei naţionale, pentru asigurarea fiabilităţii şi securităţii tehnice, protecţia intereselor vitale ale personalului de deservire şi societăţii de eventualele avarii industriale, catastrofe cu caracter tehnogen.
I. Noţiuni generale
    1. Prezentul regulament prevede etapele de stabilire a principiilor organizatorice de bază, expuse în cele ce urmează, în vederea proiectării, montării/reglării şi recepţiei obiectelor de gazificare:
    a) obţinerea avizului economic la utilizarea gazelor;
    b) primirea condiţiilor tehnice pentru proiectarea obiectului de gazificare şi a postului de evidenţă a consumului de gaze;
    c) elaborarea studiului de fezabilitate pentru montarea obiectului de gazificare. Întocmirea temei de proiect pentru proiectarea obiectului de gazificare;
    d) elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz;
    e) selectarea executantului pentru efectuarea lucrărilor de montaj şi reglare tehnologică a utilajelor;
    f) recepţia şi punerea în exploatare a utilajului tehnologic al sistemelor de aprovizionare cu gaze.
II. Aviz economic de utilizare a gazelor
    2. Funcţia de coordonator unic al dezvoltării sistemului de gaze o exercită Ministerul Energeticii.
    3. Beneficiarul (investitorul), pentru a iniţia lucrări de gazificare, urmează să obţină de la Ministerul Energeticii în baza studiului de fezabilitate a proiectului, un aviz economic de utilizare a gazelor naturale (conform anexei).
    Avizul economic constituie o argumentare administrativ-economică pentru eliberarea condiţiilor tehnice de către organizaţia furnizoară de gaze din zona respectivă.
III. Condiţiile tehnice pentru proiectare
    4. Pînă la întocmirea temei de proiect pentru proiectarea sistemelor de gazificare, beneficiarul (investitorul) urmează să obţină de la proprietarul gazoductelor - S.A. "Moldova-Gaz" condiţiile tehnice de gazificare (a localităţilor orăşeneşti, săteşti, obiectelor energetice şi industriale, gospodăriilor agricole şi termocentralelor, obiectelor social-comunale), conform schemei generale de gazificare a Republicii Moldova.
    5. Condiţiile tehnice de conectare la reţelele existente de distribuţie a gazelor sau la cele de perspectivă se eliberează în conformitate cu schema generală de gazificare a localităţilor respective (în corespundere cu cerinţele SNIP 2.04.08-87 ,,Gazosnabjenie'', pct.11.4).
    6. Condiţiile tehnice de conectare la conductele şi reţelele existente de distribuţie a gazelor se eliberează de proprietarul reţelelor, de comun acord cu S.A. "Moldova-Gaz", în baza proiectului condiţiilor tehnice primite de beneficiar (investitor) de la unitatea de distribuţie şi transport (în corespundere cu cerinţele SNIP 2.05.06-85 ,,Maghistralinîe gazoprovodî'').
    7. Modernizarea posturilor existente de măsurare a gazelor se efectuează de benificiar, conform cerinţelor documentaţiei tehnice de profil, condiţiilor tehnice şi se coordonează cu serviciul metrologic de stat, cu organul respectiv de standardizare şi întreprinderea de distribuţie şi transport al gazelor (S.A. "Moldova-Gaz").
    8. Întreprinderea de distribuţie şi transport al gazelor poate introduce modificări în condiţiile tehnice în cazurile în care:
    a) condiţiile tehnice eliberate anterior nu corespund situaţiei reale din teritoriu;
    b) există solicitări ale beneficiarului;
    c) a expirat termenul de valabilitate.
    9. Condiţiile tehnice de conectare a consumatorilor la reţelele de transport/distribuţie a gazelor sînt valabile în decurs de 12 luni din data eliberării. După expirarea acestui termen, condiţiile respective urmează a fi actualizate, prelungite.
IV. Studiul de fezabilitate şi proiectarea
    10. Proiectarea noilor obiecte de gazificare de semnificaţie naţională se efectuează în baza unui studiu de fezabilitate, efectuat de instituţiile ce deţin licenţă în domeniul respectiv.
    11. Caietul de sarcini pentru proiectarea obiectului de gazificare.
    Caietul de sarcini pentru proiectarea obiectului de gazificare este întocmit de beneficiar, în comun cu organizaţia de proiectare, conform Normativului în Construcţie Moldovenesc (în continuare - NCM) A.07.02-99.
    Partea componentă a caietului de sarcini pentru proiectare o constituie datele iniţiale prezentate de beneficiar (investitor).
    Caietul de sarcini pentru modernizarea nodurilor existente de evidenţă a gazelor este întocmit de beneficiar (investitor) în comun cu organizaţia de proiectare şi urmează a fi coordonat cu unitatea de distribuţie/transport şi aprobat de beneficiar (investitor).
    12. Studiul de fezabilitate pentru montarea obiectului de gazificare trebuie să conţină următoarele:
    a) date iniţiale şi condiţiile de bază, adoptate la etapa de elaborare;
    b) schema generală de aprovizionare cu gaze a obiectului;
    c) schema hidraulică a sistemului de gaze;
    d) elementele tehnice şi constructive principale;
    e) calculele economic şi financiar pentru realizarea proiectului, estimate în preţuri curente;
    f) indicii eficienţei montării obiectului;
    g) concluzii şi propuneri.
    13. Elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz
    Elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz se efectuează în modul stabilit, cu respectarea actelor normative în vigoare, regimului arhitectural-urbanistic, regimului tehnic, juridic şi economic, specificate în certificatul de urbanism, eliberat de autorităţile administraţiei publice locale, în baza studiului de fezabilitate, condiţiilor tehnice pentru gazificarea obiectului, temei de proiect pentru proiectare, schemei generale de gazificare şi contractului de executare a proiectului.
    Proiectarea reţelelor de gazificare a oraşelor, satelor şi a consumatorilor individuali trebuie să prevadă evidenţa consumului de gaze, asigurarea permanentă cu gaze, precum şi posibilitatea deconectării operative a reţelei de gaz pe sectoare, a microraioanelor, întreprinderilor industriale, gospodăriilor agricole, comunale, precum şi a fiecărui consumator în parte.
    Documentaţia de proiect şi deviz, elaborată pentru gazificare, trebuie să corespundă cerinţelor actelor normative (documentelor tehnice de profil) în vigoare.
    Proiectele de gazificare se elaborează de instituţiile care dispun de autorizaţia corespunzătoare şi sînt luate la evidenţă de către Ministerul Energeticii.
    Documentaţia de proiect pentru gazificarea obiectelor, construcţia cărora este prevăzută din mijloace bugetare, se elaborează preponderent de IP "Gazproiect" S.A. Pentru a fi puse în aplicare, proiectele necesită să fie verificate şi vizate de către IP "Gazproiect" S.A.
    Documentaţia de proiect şi deviz, pîna la aprobare de către beneficiar (investitor), va fi coordonată cu toate organizaţiile corespunzătoare din teritoriu, inclusiv cu unităţile de distribuţie şi transport al gazelor.
    Proiectele obiectelor de gazificare se supun recoordonării, dacă în decursul a 24 luni lucrările de construcţie nu au fost începute.
    Proiectul trebuie să corespundă cerinţelor Normativelor în construcţii, inclusiv NCM A.07.02-99.
V. Executarea (antreprenorul) lucrărilor de montaj
    14. Proiectul de execuţie a sistemului de gazificare urmează a fi înregistrat în Registrul de stat al obiectelor industriale periculoase la organul respectiv de standardizare, abilitat cu supravegherea tehnică de stat în domeniul securităţii tehnice.
    15. Documentaţia de proiect şi deviz se supune, în mod obligatoriu, expertizării ecologice şi tehnice, conform categoriei obiectului.
    16. Executarea lucrărilor de construcţie-montaj se efectuează de întreprinderile ce dispun de autorizaţie pentru tipul respectiv de activitate, eliberată în modul stabilit, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    17. Executantul lucrărilor de montaj la obiectele de gazificare se desemnează în urma licitaţiei sau este selectat de către beneficiar în coordonare cu Ministerul Energeticii.
    18. Executantul lucrărilor de montaj poartă răspundere pentru calitatea lucrărilor îndeplinite, conform legislaţiei în vigoare.
    19. Lucrările de montaj se îndeplinesc în baza contractului încheiat între beneficiar şi antreprenor, în conformitate cu documentaţia de proiect şi deviz, cu respectarea cerinţelor SNIP 3.05.02-88 ,,Gazosnabjenie'', Regulilor de securitate în ramura gazificării şi legislaţiei în vigoare.
    20. Supravegherea tehnică
    Organizaţia antreprenor înştiinţează în scris Ministerul Energeticii şi organele administraţiei publice centrale şi locale, abilitate cu supravegherea tehnică în domeniul securităţii tehnice, organul naţional de standardizare "Moldovastandard" şi unitatea de distribuţie a gazelor despre începerea lucrărilor de montaj.
    Beneficiarul asigură verificarea autoadministrativă a procesului de montare a obiectelor de gazificare.
    Obiectele finanţate din alte fonduri publice (Fondul de investiţii sau alte surse de finanţare) sînt supravegheate de investitor.
VI. Recepţia
    21. Recepţia reprezintă un proces de verificare a fiabilităţii şi securităţii tehnice a sistemelor de aprovizionare cu gaze, a instalaţiilor tehnice şi tehnologice aferente, prin care comisia constată gradul de finisare a lucrărilor tehnice de montaj şi autorizează începerea lucrărilor (în complex) de testare, reglare şi recepţie finală.
    22. Recepţia construcţiilor care se raportează la categoria obiectelor industriale periculoase din ramura gazificării (conductele magistrale, utilajul tehnologic aferent acestora, gazoductele, reţelele de distribuţie şi transport al gazelor, staţiile de protecţie anticorosivă, sistemele interioare de gazificare, utilajul tehnologic de gaze al staţiilor de depozitare şi îmbuteliere (SDI), staţiilor de alimentare a automobilelor cu gaze (SAAG), staţiilor de distribuţie a gazelor (SDG), staţiilor de compresare a gazelor (SCG), staţiilor de măsurare a gazelor (SMG), a posturilor de îmbuteliere a gazelor (PIG), utilajul tehnologic de gaze al termocentralelor, obiectelor industriale, agricole de menire social-comunală) se efectuează de către comisia de recepţie, în conformitate cu legislaţia.
    23. Recepţia şi darea în exploatare a clădirilor, inclusiv a instalaţiilor de alimentare cu apă rece şi caldă, energie electrică şi termică, a instalaţiilor de telecomunicaţii, canalizare, a sistemelor de radioficare, amplasate pe teritoriul centralelor termice, punctelor de distribuţie a gazelor (PDG), staţiilor de depozitare şi îmbuteliere a gazelor (SDÎG), punctelor de îmbuteliere a gazelor (PÎG), staţiilor de alimentare a automobilelor cu gaz (SAAG), staţiilor de distribuţie a gazelor (SDG), staţiilor de măsurare a gazelor (SMG) se efectuează conform Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.285 din 23 mai 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.42-44, art.349).
    24. În componenţa comisiei de recepţie se includ reprezentanţi ai:
    a) beneficiarului (preşedintele comisiei);
    b ) antreprenorului general;
    c) Ministerului Energeticii, organului administraţiei publice locale;
    d) organizaţiei de proiectare;
    e) organului de supraveghere tehnică de stat în domeniul securităţii industriale, organului respectiv de standardizare;
    f) altor organizaţii abilitate, conform categoriei tehnologice a obiectului.
    Membrii comisiei de recepţie trebuie să fie înformaţi despre data şi locul recepţiei obiectului nu mai puţin de cinci zile pînă la începerea lucrărilor de recepţie.
    25. Comisia de recepţie urmează să controleze complexitatea şi corectitudinea executării lucrărilor de montare, să efectueze verificarea vizuală a obiectului (sistemului), rezultatele încercărilor tehnice ale utilajelor de gaze, să constate gradul de pregătire a obiectului (sistemului) şi să decidă admiterea începerii lucrărilor de reglare, în scopul determinării corespunderii îndeplinirii lucrărilor de montaj finisate, stabilite de proiect, cu cerinţele normelor, standardelor, reglamentărilor de securitate tehnică de profil în vigoare, precum şi întocmirii documentaţiei de execuţie şi dării în exploatare.
    26. Comisia de recepţie este în drept să efectueze încercări suplimentare ale gazoductelor, utilajului, proceselor izotermice prin crearea subcomisiilor şi implicarea specialiştilor de profil.
    Se interzice recepţia şi darea în exploatare a obiectului (sistemului) în cazurile în care se depistează:
    a) lucrări efectuate în lipsa proiectului de execuţie;
    b) că obiectul nu este înregistrat la organul abilitat cu supraveghere tehnică de stat în domeniul securităţii tehnice;
    c) lucrări de montaj nefinisate;
    d) indisponibilitatea consumatorului de recepţie a gazelor;
    e) devieri de la proiect.
    27. Beneficiarul sistemului de gazificare nou montat asigură organizarea exploatării obiectului, sistemului de gaze, în conformitate cu cerinţele legislaţiei şi documentaţiei tehnice de profil în vigoare.