HGM1246/2003
ID intern unic:  298392
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1246
din  16.10.2003
despre aprobarea Regulamentului-tip
cu privire la funcţionarea cantinelor de ajutor social
Publicat : 24.10.2003 în Monitorul Oficial Nr. 218-220     art Nr : 1297
    HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422

    NOTĂ:
    Pe parcursul întregului text al Regulamentului-tip, cuvintele "secţiile teritoriale de asistenţă socială şi protecţie a familiei" se substituie prin cuvintele "secţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei (direcţia generală asistenţă socială) prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422    Întru executarea articolului 2 al Legii nr. 81-XV din 28 februarie 2003 privind cantinele de ajutor social, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul-tip cu privire la funcţionarea cantinelor de ajutor social (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                              Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul muncii
    şi protecţiei sociale                                              Valerian Revenco
    Ministrul sănătăţii                                               Andrei Gherman
    Ministrul finanţelor                                             Zinaida Grecianîi
    Ministrul justiţiei                                                 Vasile Dolghieru

    Chişinău, 16 octombrie 2003.
    Nr. 1246.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1246
din 16 octombrie 2003
                                                                                                                                                       
Regulamentul-tip
cu privire la funcţionarea cantinelor de ajutor social
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul-tip cu privire la funcţionarea cantinelor de ajutor social (în continuare - Regulamentul-tip) este elaborat în conformitate cu Legea nr.81-XV din 28 februarie 2003 privind cantinele de ajutor social.
    2. Scopul  prezentului Regulament-tip este determinarea modului de:
    organizare şi funcţionare a cantinelor de ajutor social;
    monitorizare a activităţilor cantinelor de ajutor social pentru persoanele socialmente  vulnerabile;
    realizare a obiectivelor activităţii cantinelor de ajutor social;
    desemnare a categoriilor de persoane socialmente vulnerabile care  necesită această formă de ajutor social;
    deservire a persoanelor imobilizate.
    3. Monitorizarea activităţii cantinelor de ajutor social al persoanelor  socialmente vulnerabile se efectuează în baza următoarelor principii:
    accesibilitatea persoanelor socialmente vulnerabile la serviciile cantinelor de ajutor social;
    flexibilitatea serviciilor de alimentare, conform necesităţilor reale ale beneficiarilor;
    respectarea  normelor etico-morale ale beneficiarilor, regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat de către prestatorii acestor servicii.
    4. Obiectivele funcţionării cantinelor de ajutor social rezidă în prestarea serviciilor de alimentaţie pentru persoanele socialmente vulnerabile şi distribuirea hranei la domiciliu persoanelor imobilizate.
    5. De serviciile cantinelor de ajutor social beneficiază următoarele categorii de persoane socialmente vulnerabile, ale căror venituri lunare, pe anul precedent, constituie 1-2 pensii minime pentru limită de vîrstă:
    a) persoanele care au atins vîrsta de pensionare (fără domiciliu, fără susţinători legali, fără venituri sau cu venituri mici);
    b) persoanele cu dizabilităţi;
    [Pct.5 lit.b) modificată prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    c) copiii pînă la 18 ani (din familiile cu mulţi copii, monoparentale şi din alte familii considerate socialmente vulnerabile în baza anchetei sociale întocmite de secţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei (direcţia generală asistenţă socială).
    [Pct.5 modificat prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]
    6. Persoanele cuprinse în categoriile menţionate beneficiază de serviciile cantinelor de ajutor social, în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament-tip,  pe o perioadă de cel mult 30 de zile în trimestru (120 de zile anual).
    7. Nu beneficiază de serviciile cantinelor de ajutor social persoanele, cărora le sînt aplicabile reglementările legislaţiei privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională.
    8. Dreptul la serviciile cantinei de ajutor social se stabileşte în baza următoarelor documente:
    a) cererea-tip a solicitantului (anexa nr.1 la prezentul Regulament-tip), adresată primarului satului (comunei), oraşului (municipiului), pretorului (în municipiul Chişinău), la care se anexează copiile, după caz, ale:
    buletinului de identitate (paşaport) sau adeverinţei de naştere, pentru cei care nu au atins vîrsta majoratului;
    adeverinţelor de naştere ale tuturor copiilor (pentru familiile cu mulţi copii);
    certificatului despre componenţa familiei, eliberat de primărie, sau extrasului din cartea de imobil;
    certificatului de divorţ;
    adeverinţei medicale a solicitantului, care să certifice că acesta nu suferă de boli transmisibile;
    b) alte acte ce atestă starea social-vulnerabilă  a familiei solicitantului :
    adeverinţa de la primărie, confirmînd că solicitantul nu are în proprietate pămînt - teren agricol, sau, dacă îl posedă, nu obţine venit de pe el din cauza calamităţilor naturale sau din alte motive  întemeiate;
    adeverinţa de salarizare, cu specificarea salariului net, ajutorului de şomaj etc.
    9. Reprezentanţii primăriilor, în comun cu specialiştii secţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei (direcţia generală asistenţă socială), perfectează anchetele sociale (anexa nr.2 la prezentul Regulament-tip) ale solicitanţilor serviciilor prestate de cantinele de ajutor social, în baza cererii depuse de aceştia, cu anexele respective, şi le prezintă lunar spre examinare grupului de lucru, format din specialiştii secţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei (direcţia generală asistenţă socială), reprezentanţi din primărie (pretură) şi reprezentanţi ai organizaţiilor obşteşti.
    Rezultatul evaluării va stabili dreptul şi durata beneficierii persoanei solicitante de serviciile cantinei de ajutor social.
    Reprezentantul primăriei (preturii) informează fiecare solicitant despre rezultatele evaluării anchetei sociale.
   10. Listele beneficiarilor de hrană la cantina de ajutor social (anexa nr.3 la prezentul Regulament-tip) se perfectează de către secţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei (direcţia generală asistenţă socială), în baza evaluării anchetelor sociale, şi se prezintă pentru aprobare primarilor (pretorilor) unităţilor administrativ-teritoriale.
    11. Primarii  unităţilor administrativ-teritoriale şi pretorii (în mun.Chişinău) vor emite dispoziţia care atestă dreptul la serviciile cantinei de ajutor social pentru persoanele solicitante.
    12. Cantinele de ajutor social prestează, după caz, persoanelor ce fac parte din categoriile de beneficiari stabilite de lege, următoarele servicii :
    prepararea şi servirea  zilnică a unei mese de persoană (de regulă, a prînzului);
    aprovizionarea beneficiarilor, contra cost, de la sediul unităţilor de alimentare publică, cu produse agroalimentare de bază, la preţurile  achiziţionării acestora;
    livrarea gratuită la domiciliu a hranei, numai pentru persoanele socialmente-vulnerabile care, din motive obiective (constatate în ancheta socială), nu se pot deplasa la sediul cantinei de ajutor social;
    pregătirea şi distribuirea gratuită a hranei pentru o masă zilnică la domiciliu, prin centre mobile de deservire (echipe de lucru instituite în acest scop, asigurate de către autorităţile administraţiei publice locale cu transport şi echipament pentru deservire).
    13. Beneficiarii de serviciile cantinelor de ajutor social, în scopul bunei funcţionări a acestora, se obligă să respecte programul stabilit pentru servirea mesei, să păstreze curăţenia localurilor şi bunurile unităţii, precum şi să respecte măsurile de igienă.
   14. Prin decizia autorităţilor administraţiei publice locale, în subordinea cărora funcţionează cantinele de ajutor social, se poate stabili participarea beneficiarilor de servicii la unele activităţi gospodăreşti.
II. Managementul  organizării şi funcţionării
cantinelor de ajutor social
    15. Cantinele de ajutor social îşi încep activitatea prin decizia unităţilor administrativ-teritoriale, cu scopul de a presta servicii de alimentaţie corespunzătoare categoriilor de persoane socialmente vulnerabile, în conformitate cu Legea privind cantinele de ajutor social.
    16. În localităţile unde nu există cantine de ajutor social sau acestea nu acoperă necesităţile existente, autorităţile administraţiei publice locale, în comun cu organele teritoriale de asistenţă socială, pot conveni cu întreprinderile de stat, cu societăţile comerciale şi instituţiile publice care dispun de cantine proprii, precum şi cu asociaţiile de alimentaţie publică, asupra prestării serviciilor de alimentaţie categoriilor de beneficiari, conform listelor emise în baza anchetelor sociale, aprobate prin dispoziţia primarului sau pretorului.
    17.  Administraţia cantinei va întocmi graficul săptămînal de prestare a serviciilor, care va fi adus la cunoştinţa beneficiarilor. Fiecare deservire cu hrană va fi confirmată de către beneficiar prin semnătură.
    18. Cantinele de ajutor social vor corespunde regulilor sanitare în vigoare pentru unităţile de alimentaţie publică şi vor deţine autorizaţie sanitară de funcţionare, eliberată de organele serviciului sanitaro-epidemiologic de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Pct.18 modificat prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]
    19.  Activitatea cantinelor de ajutor social se va desfăşura în baza contractului încheiat între primar (pretor) şi managerul cantinei de ajutor social (anexa nr.4 la prezentul Regulament-tip).
    20. Autorităţile administraţiei publice locale asigură baza materială necesară funcţionării cantinelor de ajutor social, controlul activităţii acestora, inclusiv respectarea normelor etico-morale, regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat,  normelor de protecţie a muncii, conform legislaţiei.
    21. Secţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei (direcţia generală asistenţă socială) şi direcţia sănătăţii participă la exercitarea controlului asupra funcţionării cantinelor de ajutor social, respectării prevederilor Legii privind cantinele de ajutor social şi ale prezentului Regulament -tip.
    22.  Personalul cantinelor de ajutor social şi devizul de cheltuieli pentru întreţinere se aprobă de către consiliile administraţiei publice locale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    23. Autorităţile administraţiei publice locale vor deschide conturi speciale pentru transferul şi acumularea mijloacelor financiare de la agenţii economici, organizaţiile şi instituţiile de binefacere, din donaţiile persoanelor fizice sau juridice, de la organizaţiile nonguvernamentale, din activitatea sponsorilor de la fondurile locale de susţinere socială a populaţiei, de la organizaţiile religioase şi de altă natură din republică, utilizîndu-le ulterior pentru asigurarea funcţionării cantinelor de ajutor social.
    [Pct.23 modificat prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]
III. Modul de finanţare şi darea de seamă
    24. Finanţarea cantinelor de ajutor social se efectuează din contul fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei, al sponsorilor, al organizaţiilor neguvernamentale, filantropice şi religioase, al altor persoane juridice şi fizice.
    [Pct.24 în redacţia HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]
    25. Cuantumul alocaţiei zilnice de hrană pentru o persoană la cantina de ajutor social se stabileşte de către consiliul local, în comun cu administraţia cantinei de ajutor social, şi se indexează în baza mijloacelor financiare existente pentru aceste scopuri.
    26. Managerul cantinei de ajutor social prezintă primarului (pretorului), la data de 10 a lunii următoare, darea de seamă lunară despre funcţionarea cantinei, despre numărul persoanelor care au beneficiat de serviciile cantinei, precum şi despre volumul mijloacelor financiare utilizate în aceste scopuri.
   27. Primarul (pretorul) informează secţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei (direcţia generală asistenţă socială), pînă la data de 15 a lunii următoare, despre funcţionarea cantinei de ajutor social, numărul persoanelor care au beneficiat de serviciile cantinei de ajutor social şi despre mijloacele financiare utilizate în acest scop, prezentînd anchetele sociale ale noilor solicitanţi.
    28.  Secţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei (direcţia generală asistenţă socială):
   examinează şi perfectează lista noilor solicitanţi de serviciile cantinei de ajutor social şi o prezintă, pînă la data de 20 a lunii curente, primarului (pretorului) unităţii administrativ-teritoriale;
    informează lunar Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi direcţiile generale finanţe, pînă la data de 25, despre situaţia în domeniul activităţii cantinelor de ajutor social.
   
[Pct.28 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]
    [Pct.28 modificat prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]
    [Pct.28 modificat prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]
    29.  Primarul (pretorul)  aprobă, prin dispoziţie, listele beneficiarilor şi le prezintă, pînă la data de 25 a lunii curente, managerului cantinei de ajutor social.
    30. Fondurile locale de susţinere socială a populaţiei vor planifica mijloace pentru finanţarea cantinelor de ajutor social, reieşind din necesităţile populaţiei unităţii administrativ-teritoriale şi posibilităţile financiare.
    [Pct.30 în redacţia HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]
    31. Consiliul local şeful secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei şi directorul executiv al fondului local de susţinere socială a populaţiei, primarul (pretorul) şi administraţia cantinei de ajutor social se vor întruni în şedinţă cel puţin o dată  în lună, cu scopul de a studia situaţia în domeniul funcţionării cantinei de ajutor social, acumularea mijloacelor băneşti, necesităţile şi posibilităţile financiare pentru susţinerea şi dezvoltarea serviciilor prestate de cantinele de ajutor social.
    [Pct.31 modificat prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]
IV. Responsabilităţi
    32. Responsabilitatea pentru corectitudinea prestării serviciilor la cantinele de ajutor social, controlul asupra folosirii mijloacelor financiare conform destinaţiei, precum şi asupra respectării normelor sanitaro-igienice revine primarilor (pretorilor) şefilor secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei (direcţiei generale asistenţă socială) şi directorului executiv al fondului local de susţinere socială a populaţiei.
    [Pct.32 modificat prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]

Anexa nr. 1
la Regulamentul-tip cu privire
la funcţionarea cantinelor de ajutor social
CERERE - TIP
a persoanei socialmente  vulnerabile care solicită hrană
la cantina de ajutor social
    Primăria (pretura) satului (comunei), oraşului (municipiului) _____________________
    Subsemnatul (a) _____________________________________________________
    domiciliat (ă)  în _______________________________ str.___________________
                                                      satul (comuna), oraşul (municipiul)
    nr. ______bl._______ scara__________ ap._______________________ buletin de
    identitate (paşaport) seria _______________ nr. ___________________________
    născut(ă) la data de  _________________________________________________
    Prin prezenta, vă rog să-mi acordaţi asistenţă socială sub formă de hrană la cantina de
    ajutor social, deoarece _______________________________________________
                                                                        (cauza apariţiei necesităţii)
    _________________________________________________________________
    _________________________________________________________________
    _________________________________________________________________
    _________________________________________________________________
    _________________________________________________________________
    _________________________________________________________________
    _________________________________________________________________
    _________________________________________________________________
    Menţionez că familia este compusă din _________ persoane şi avem următoarele venituri:
    - salariul net_____________________        - alocaţie _______________________
    - pensie_________________________       - pensie alimentară________________
    - şomaj_________________________       - bursă__________________________
    - indemnizaţie___________________          - compensaţie ___________________
    - alte venituri _______________________________________________________
    _________________________________________________________________
    _________________________________________________________________
    _________________________________________________________________
    _________________________________________________________________
    Data ____________________
    Semnătura solicitantului___________________
    __________________________________________________________________
  
Anexa nr. 2
la Regulamentul-tip cu privire
la funcţionarea cantinelor de ajutor social

ANCHETA SOCIALĂ Nr. ___________din_______________200__
a solicitantului de hrană  la cantina de ajutor social

    Întocmită în urma cererii nr._____________ adresate primarului (pretorului) satului (comunei),
    oraşului (municipiului)_____________________________________________________
    de către cetăţeanul (a)  ___________________________________________________
                                                                (numele, prenumele, patronimicul )
    domiciliat (ă)  în _______________________________ str._______________________
                                                            satul (comuna), oraşul (municipiul)
    nr. ______bl._______ scara__________ ap.___________________ buletin de identitate
    (paşaport) seria _______________ nr. _________________________________
    născut(ă) la data de  _______________________________________________
    În rezultatul examinării
    Comisia_______________________________________________________________
                              (denumirea deplină a  autorităţii administraţiei  publice locale)
    în componenţa:__________________________________________________________
                                            (numele, prenumele, funcţia)
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    a constatat situaţia la următoarele compartimente:
    1. Starea  socială:
    a) apartenenţa la categoria de persoane socialmente vulnerabile:____________________
                                                                                                                                    (persoană care a atins vîrsta de
    _____________________________________________________________________
           pensionare  (fără domiciliu, fără susţinători legali, fără venituri sau cu venituri mici); persoană cu dizabilităţi;
    _____________________________________________________________________
   copil pînă la 18 ani  (din familie cu mulţi copii, din familie monoparentală sau din alte familii considerate
    _______________________________________________________________________________
                      socialmente vulnerabile)
    b)  componenţa familiei _________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    Observaţii_____________________________________________________________
    __________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    2. Condiţii de trai:
      a) Locuinţa este proprietate ________________________________________________
        (de stat, privată,  apartament la bloc, cameră în cămin sau închiriază  spaţiul locativ)
         __________________________________________________________________________________________
      compusă din______ camere, anexe la locuinţă ________________, grădină _______
                                                                                                                                                                           (ari)
   b) starea tehnică şi sanitară a spaţiului locativ________________________________________
                                                                                             (adecvate sau  neadecvate  pentru prepararea bucatelor)  
    Observaţii_____________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    3. Evaluarea veniturilor:
     a) venitul familiei în sumă de ______________lei/an este compus din cuantumul veniturilor
    membrilor obţinute in_____________________________________________________
   (salariul net, alocaţii, pensie, pensie alimentară,  bursă,  indemnizaţie,  compensaţie,  agricultură, alte venituri ,   
    ________________________________________________________________________________________
                                        cu indicarea sumelor )
     b) venitul  net lunar, revenit  unui membru al familiei _____________________lei
     c) posedă în proprietate bunuri de valoare_____________________________________
                                                            (automobile, tehnică agricolă, utilaj special, clădiri în afara locuinţei,
        _________________________________________________________________________________________
                                  terenuri agricole, etc.)
    Observaţii___________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
    4. Starea ănătăţii______________________________________________________
                             (diagnoze, gradul de dizabilitate, capacitatea de a se autodeservi, de a-şi prepara de sine
                                                stătător hrana etc.)  
    Observaţii_____________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
    5. Veridicitatea circumstanţelor care au înrăutăţit starea materială   __________________
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
    6. Concluziile şi propunerile comisiei:
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
    Titularul cantinei de  ______________ Membrii comisiei: 1.______________/_________
    ajutor social:                (semnătura)                                                                 (semnătura)             (numele)
    LŞ                                                                                  2.   ____________/ _________
                                                                                                       (  semnătura)          (numele)
                                                                                          3.   _____________/__________
                                                                                                      (semnătura)             (numele
    Şeful direcţiei (secţiei) asistenţă socială şi protecţia familiei _____________ /___________
                                                                                            (semnătura)           (numele)

    [Anexa nr.2 modificată prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]  
Anexa nr. 3
la Regulamentul-tip cu privire
la funcţionarea cantinelor de ajutor social
 
Lista beneficiarilor de hrană la cantina de ajutor social

    Primăria (pretura) _____________________________

Nrd/o Numele, prenumele Data naşterii Categoria beneficiarului Perioada alimentării Numărul  porţiilorde hrană
           
           
           
           
           

Anexa nr. 4
la Regulamentul-tip cu privire
la funcţionarea cantinelor de ajutor social
CONTRACT Nr._________
pentru funcţionarea  cantinelor de ajutor social
    Încheiat azi ____________
    Din registrul organizaţiei______________________
    I. Părţile contractante
    Primăria (pretura) ___________________
    Şi:
    Cantina de ajutor social ____________ , cu sediul în _______________
    au încheiat prezentul contract pentru  prestarea serviciilor de alimentaţie persoanelor socialmente vulnerabile, conform Legii nr. 81-XV din 28 februarie 2003.
    II. Durata contractului
    Prezentul contract se încheie pentru o perioadă:
    a)  nedeterminată,  începînd cu data de ________________________________________
    b)  determinată,  în perioada cuprinsă între __________________ şi _________________
    III. Obiectul contractului
    Cantina de ajutor social ________________  va presta următoarele tipuri de servicii
    sociale/ activităţi / lucrări către beneficiar_____________________________________
                                                                       (se specifică tipul serviciului)
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    ________________________________________________________________
    IV. Condiţii speciale
    (se menţionează aspectele negociate între Părţi)
    Părţile prezentului contract au convenit următoarele:
    1.  Controlul asupra prestării serviciilor  de alimentare a persoanelor socialmente vulnerabile
    constă în ________________________________________________________________
    2.  Direcţia asistenţă socială şi secţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei (direcţia generală asistenţă socială)
    vor oferi consultaţii şi se vor implica în toate etapele procesului de funcţionare a cantinei de ajutor social, fiind în drept să propună variante optime pentru aceasta;
    vor primi lunar un plan de activitate a cantinei de ajutor social în scris;
    vor participa la exercitarea controlului asupra stării igienico-sanitare a cantinei de ajutor social.
    V. Drepturile şi obligaţiile Părţilor
    1. Primăria are dreptul:
    să aprobe  sau să suspende activitatea de prestare a serviciilor de alimentare  persoanelor socialmente vulnerabile în cadrul cantinelor de ajutor social;
    să creeze condiţii optime pentru  activitatea de prestare a serviciilor de alimentare în cadrul cantinelor  de ajutor social;
    să participe la executarea controlului  stării igienico-sanitare a cantinelor  de ajutor social;
    să colaboreze cu autorităţile administraţiei publice locale, în vederea eficientizării activităţii de prestare a serviciilor de alimentare în cadrul cantinelor de ajutor social.
    2. Primăria se obligă să asigure:
    funcţionarea eficientă a cantinei de ajutor social;
    transportarea gratuită şi distribuirea hranei la domiciliu pentru persoanele specificate în Regulamentul-tip cu privire la activitatea cantinelor de ajutor social.
    3. Cantinele de ajutor social sînt în drept să utilizeze mijloacele financiare constituite din sumele oferite de fondurile locale de susţinere socială a populaţiei, sponsori, organizaţiile neguvernamentale, filantropice şi religioase, de alte persoane juridice şi fizice.
    4. Cantina de ajutor social se obligă:
    să respecte  normele igienico-sanitare la prestarea serviciilor de alimentare, precum şi normele etico-morale ale beneficiarilor acestor servicii;
    să informeze în prealabil (prin diverse metode accesibile) beneficiarii serviciilor cantinelor de ajutor social despre programul stabilit pentru servirea mesei, respectarea măsurilor igienice şi păstrarea curăţeniei localurilor şi  bunurilor unităţii.
    VI. Modificarea contractului
    Modificarea  prezentului contract se poate face numai  prin înţelegerea Părţilor, convenită în scris, prin act adiţional.
    VII. Încetarea contractului
    Prezentul contract încetează:
    prin acordul scris al părţilor;
    la expirarea termenului;
    din iniţiativa temeinic motivată a uneia dintre Părţi, cu un preaviz de_____________ zile lucrătoare.
    VIII.  Răspunderea Părţilor
    Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate în prezentul contract atrage răspunderea Părţii în culpă (prin desfiinţare), în afara cazurilor de exonerare, prevăzute de lege.
    Litigiile  apărute în derularea prezentului contract se soluţionează pe cale amiabilă.
    Prezentul contract a fost elaborat  în două exemplare, cîte unul pentru fiecare Parte.
    Primăria (pretura)                                        Cantina de
                                                                      ajutor social
                                                                      (executant)
    ___________________                 _____________________
 
    __________________
     Data, luna,  anul

    [Anexa nr.4 modificată prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]