HGM1307/2005
ID intern unic:  298727
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1307
din  12.12.2005
cu privire la aprobarea Regulamentului privind
atestarea şi omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar
şi a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură
Publicat : 30.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 176-181     art Nr : 1446

   
MODIFICAT
   
HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19
    HG376 din 25.04.18, MO133-141/27.04.18 art.418
    HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214
    HG710 din 12.10.15, MO291-295/23.10.15 art.805
   
HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455
    HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437


    NOTĂ:
   
Pe tot parcursul textului Regulamentului, cuvintele „Centrul de stat”, la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „Laboratorul”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19
    Pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul gramatical corespunzător prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214
    Pe parcursul întregului text al Regulamentului, sintagma „Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale” se substituie cu sintagma „Ministerul Mediului”, la cazul gramatical corespunzător prin HG710 din 12.10.15, MO291-295/23.10.15 art.805
    Pe parcursul întregului text al Regulamentului, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”, prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437
     Întru executarea Legii nr. 612-XIV din 1 octombrie 1999 cu privire la protecţia plantelor şi Legii nr.119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Regulamentul privind atestarea şi omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                              Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii
şi industriei alimentare                                         Anatolie Gorodenco
Ministrul sănătăţii şi
protecţiei sociale                                                   Ion Ababii  
Ministrul ecologiei
şi resurselor naturale                                            Constantin Mihailescu

Chişinău, 12 decembrie 2005.
Nr. 1307.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1307
din 12 decembrie 2005REGULAMENT
privind atestarea şi omologarea  de stat a produselor de uz fitosanitar
şi a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul privind atestarea şi omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură (în continuare - Regulament) este elaborat în baza Legii nr. 612-XIV din 1 octombrie 1999 cu privire la protecţia plantelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 133-134, art.651), cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 100-103, art.510), cu modificările şi completările ulterioare.
La elaborarea Regulamentului s-a ţinut cont de Directiva Uniunii Europene  nr. 91/414CEE din 15 iulie 1991 "Cu privire la introducerea pe piaţă a produselor fitofarmaceutice".
2. Pe teritoriul Republicii Moldova se permite importul, fabricarea, transportarea, păstrarea, comercializarea şi utilizarea doar a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, omologate de Consiliul republican interdepartamental pentru aprobarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor (în continuare - Consiliu) şi incluse în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor, permise pentru utilizare în Republica Moldova (în continuare - Registrul de stat).
3. Atestarea şi omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor include următoarele etape:
a) depunerea cererii de către solicitant, conform modelului specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament;
b) recepţia şi expertiza materialelor prezentate;
c) includerea produsului  în Programul de cercetare-testare-experimentare de stat şi efectuarea cercetărilor în condiţii de cîmp în zonele pedoclimaterice, conform anexei  nr. 2 la prezentul Regulament;
d) expertiza rezultatelor cercetărilor-testărilor-experimentărilor de stat ale produsului în scopul omologării ulterioare a  acestuia;
e) omologarea, înregistrarea şi eliberarea cetificatului de omologare;
f) includerea produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului în Registrul de stat.
II. Noţiuni de bază
4. În sensul prezentului Regulament, noţiunile de bază utilizate se definesc după cum urmează:
substanţă activă - componentă sau componente biologic active, cu diferite forme preparative, ce fac parte din compoziţia unui produs de uz fitosanitar sau fertilizant, acţionînd nociv asupra organismului sau asupra creşterii şi dezvoltării plantelor;
omologare - procedură prin care autorităţile competente recunosc oficial şi aprobă utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova a produselor de uz fitosanitar sau a fertilizanţilor pe baza datelor ştiinţifice care atestă eficienţa şi inofensivitatea lor pentru sănătatea oamenilor, animalelor şi mediului înconjurător;
reomologare - omologare repetată, în modul stabilit, a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor la expirarea termenului de valabilitate a Certificatului de omologare a produsului de uz fitosanitar sau a Certificatului de omologare a fertilizantului;
produse de uz fitosanitar - toate produsele de natură chimică, biologică sau biotehnică, precum şi cele cu efect stimulator de creştere, cu efect desicant, repelent, adjuvant, sinergetic, capcane feromonale, alte produse a căror utilizare are drept scop îmbunătăţirea stării fitosanitare a culturilor agricole, a vegetaţiei forestiere şi a produselor depozitate;
pesticid - substanţă sau amestec de substanţe, destinate combaterii sau reglării densităţii numerice a populaţiilor organismelor, provocatoare de daune pe parcursul producerii, prelucrării, păstrării şi transportării produselor alimentare, agricole şi silvice;
pesticid interzis - produs pentru care sînt interzise toate metodele de utilizare în ţară prin hotărîrea Consiliului sau sînt respinse toate cererile de omologare;
pesticid combinat  - produs ce conţine două sau mai multe substanţe active;
pesticid de utilizare limitată - pesticid pentru care sînt permise doar anumite metode de utilizare;
analog complet al pesticidului omologat - pesticid al cărui compoziţie corespunde cu cea a unui produs omologat anterior;
fertilizanţi - produse utilizate pentru nutriţia plantelor, precum şi pentru ameliorarea sau menţinerea proprietăţilor agrochimice şi biologice ale solului şi care nu afectează alte însuşiri şi regimuri ale acestuia;
solicitant - agenţi economici autohtoni, instituţii de stat, inclusiv de cercetări ştiinţifice, implicate în activităţi agricole, asociaţii profesionale ale producătorilor agricoli, persoane responsabile de prima intrare pe piaţă a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor şi firme străine interesate în omologarea, fabricarea şi/sau lansarea acestor produse pe teritoriul Republicii Moldova;
înregistrare - eliberare a Certificatului de omologare a produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului şi înscrierea acestuia în Registrul de stat, în urma cărora se permite introducerea lui pe piaţă şi utilizarea conform destinaţiei;
cercetare-testare-experimentare de stat a produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului - sistem ştiinţific şi practic de evaluare a eficienţei biologice, agropedologice, toxico-igienice, ecologice şi economice a produselor de uz fitosanitar sau a fertilizanţilor, a riscului posibil de la aplicarea lor, precum şi în scopul elaborării regulamentelor de utilizare argumentată a acestora în agricultură şi silvicultură;
certificat de omologare - act oficial care atestă că un produs de uz fitosanitar sau fertilizant este aprobat pentru plasare pe piaţă şi utilizare pe teritoriul Republcii Moldova;
regulament de utilizare - totalitate a cerinţelor ce reglementează utilizarea eficientă şi inofensivă a produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului;
risc - pericol posibil la utilizarea pesticidului sau a fertilizantului în condiţii concrete;
etalon - produs deja omologat în republică contra organismului nociv respectiv, identic produsului studiat, conform modului de acţiune şi termenelor de aplicare.
III. Procedura de prezentare a documentelor aferente produselor
solicitate pentru cercetarea-testarea-experimentarea
şi omologarea de stat
5. Pentru produsele sau formele preparative noi solicitantul prezintă, pe numele directorului Instituției Publice „Laboratorul central fitosanitar” (în continuare – Laborator), o cerere de modelul specificat în  anexa nr.1 şi materialele referitoare la produs.
     
[Pct.5 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
6. Documentele prezentate sînt examinate de către experţii Laboratorului şi coordonate cu instituţiile abilitate cu dreptul de efectuare a lucrărilor de cercetare-testare-experimentare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
7. În cazul rezultatelor pozitive ale expertizei documentelor prezentate, Laboratorul stabileşte, de comun acord cu Consiliul, organizaţiile ştiinţifice abilitate pentru efectuarea cercetărilor-testărilor-experimentărilor de stat, asigurate  din punct de vedere tehnico-material, precum  şi cu specialişti calificaţi de profil, iar produsul este inclus în Programul cercetării-testării-experimentării de stat.
8. Produsul propus pentru omologarea de stat este supus cercetărilor-testărilor-experimentărilor de stat, inclusiv în cazul în care produsul sau substanţa activă a acestuia sînt cunoscute şi se utilizează practic în alte ţări.
9. Ultimul termen de includere a produsului în Programul cercetării-testării-experimentării de stat este 31 martie. Produsele înaintate după expirarea acestui termen pot fi introduse în Programul cercetării-testării-experimentării de stat pentru anul următor.
10. Programul cercetării-testării-experimentării de stat se aprobă de către Laboratorul, de comun acord cu Consiliul, în termen de cel mult a doua decadă a lunii aprilie.
11. Producătorul (solicitantul) produsului poate participa, cu drept consultativ-explicativ, la întocmirea Programului cercetării-testării- experimentării de stat a produselor sale.
12. La acceptarea pentru cercetarea-testarea - experimentarea de stat a produsului cu o nouă compoziţie chimică sau a unor produse similare, solicitantul prezintă Laboratorului informaţia despre avantajele substanţei noi în comparaţie cu cele deja cunoscute.
IV. Cercetarea-testarea-experimentarea de stat
13. Cercetarea-testarea-experimentarea de stat constituie baza omologării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor de fabricaţie internă sau de import.
14. Cercetările-testările-experimentările de stat sînt efectuate de către instituţiile de cercetări ştiinţifice de profil din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și, Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale.
      [Pct.14 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
15. Cercetarea-testarea-experimentarea de stat se efectuează în baza îndrumărilor metodice aprobate de Consiliu.
Relaţiile dintre Laboratorul şi instituţiile abilitate pentru cercetare-testare-experimentare se reglementează prin contract de colaborare tehnico-ştiinţifică, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Organizarea, coordonarea şi controlul asupra mersului investigaţiilor de omologare, efectuate în instituţiile de cercetare, sînt puse în sarcina Laboratorului.
V. Procedura de efectuare a cercetării- testării-experimentării de stat
16. Cercetarea-testarea-experimentarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se efectuează în cel puţin 4 variante: martor (de control)-varianta fără tratare, produsul solicitat pentru cercetare-testare- experimentare de stat în minimum 2 doze (se consideră două variante) şi varianta etalon - pentru comparaţie. Toate variantele sînt prevăzute pentru cel puţin 3 repetări, conform schemelor unitare aprobate de Consiliu.
17. Produsele de uz fitosanitar care conţin o substanţă activă nouă (cu o nouă compoziţie chimică) sînt supuse cercetării-testării-experimentării de stat, în funcţie de condiţiile climaterice, timp de 2-3 cicluri de vegetație, cele ale căror substanţă activă este cunoscută sub alte forme preparative (produse analogice) - timp de 1-2 cicluri de vegetație.
    [Pct.17 modificat prin HG710 din 12.10.15, MO291-295/23.10.15 art.805]
18. Fertilizanţii sînt supuşi cercetării-testării-experimentării de stat timp de 1 ciclu de vegetație.
   
[Pct.18 modificat prin HG710 din 12.10.15, MO291-295/23.10.15 art.805]
    19. Îngrăşămintele organice naturale sau compostate, inclusiv gunoiul de grajd și gunoiul de grajd procesat din Republica Moldova nu necesită cercetare-testare-experimentare şi omologare de stat, dacă legislaţia nu prevede altfel.
    Nămolul rezultat de la staţiile de epurare a apelor uzate din Republica Moldova se utilizează ca îngrășămînt în conformitate cu Reglementarea tehnică „Măsurile de protecţie a solului în cadrul practicilor agricole”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1157 din 13 octombrie 2008.
    Nu se admite importul, cercetarea-testarea-experimentarea şi omologarea de stat a îngrăşămintelor organice naturale, inclusiv gunoiul de grajd și gunoiul de grajd procesat, şi a nămolurilor rezultate de la staţiile de epurare, produse pe teritoriul altor state.
   
[Pct.19 în redacția HG710 din 12.10.15, MO291-295/23.10.15 art.805]
   
191. Îngrășămintele (fertilizanții) destinate fertilizării florilor, rondourilor florale, arbuștilor decorativi, gazonului și plantelor de apartament nu se supun cercetării-testării-experimentării de stat.
    [Pct.191 introdus prin HG710 din 12.10.15, MO291-295/23.10.15 art.805]
VI. Etapele cercetării-testării-experimentării de stat
A. Cercetarea-testarea-experimentarea în condiţii de laborator şi în condiţii de cîmp pe parcele experimentale
20. Scopul cercetării - testării - experimentării în condiţii de laborator şi în condiţii de cîmp pe parcele experimentale rezidă în stabilirea şi/sau confirmarea eficienţei biologice a unui produs nou în raport cu produsele utilizate actualmente şi/sau anterior, a rolului acestuia şi transformării lui în sistemul plantă - sol - mediu, în elaborarea unor regulamente de aplicare.
21. Suprafaţa parcelelor, în cazul cercetării-testării- experimentării în condiţii de cîmp pe microparcele, este nu mai mică de:
a)  100 m2  - pentru culturile prăşitoare;
b)  50 m2 - pentru culturile dense (grîu, orz, mazăre, lucernă etc.) şi legumicole;
c) 20-30 butuci - pentru viţa de vie;
d) 8-10 pomi - pentru pomii fructiferi.
22. Dacă încercările de cîmp se soldează cu rezultate pozitive, se elaborează recomandările respective pentru utilizarea produselor cu respectarea regulilor şi condiţiilor tehnice ale produselor (aprobate de Consiliu). Concomitent, în conformitate cu cerinţele de determinare a reziduurilor, aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale şi în caz de necesitate (în lipsa materialelor respective în dosarul toxicologic), pot fi studiate şi evaluate nivelul inofensiv aproximativ de acţiune (NIAA) şi concentraţia maxim admisibilă (CMA) în aerul zonei de lucru, aerul atmosferic, apa bazinelor piscicole, apa potabilă, în sol şi în produsele alimentare, în bază de contract cu Laboratorul.
23. Cercetările-testările-experimentările de stat privind parametrii toxico-igienici şi ecologici se efectuează în conformitate cu metodele aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale şi Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
   
  [Pct.23 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
24. Producţia agricolă obţinută pe loturile unde s-au efectuat cercetările-testările-experimentările de stat cu produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi, pînă la aprobarea lor, este supusă nimicirii, cu respectarea cerinţelor sanitare de inofensivitate pentru om, animale şi mediu.
B. Cercetările - testările - experimentările de producţie postomologare
[Capitolul VI secțiunea B, titlul modificat prin HG710 din 12.10.15, MO291-295/23.10.15 art.805]
25. Cercetările-testările-experimentările de producţie efectuate în cîmp au drept scop confirmarea eficienţei biologice şi economice a produsului în diferite zone ale ţării, precizarea şi argumentarea regulilor şi procedeelor de utilizare, a normativelor sanitaro-igienice şi ecologice, elaborarea şi modificarea metodelor de determinare a reziduurilor de produse fitosanitare şi de fertilizanţi şi a metaboliţilor acestora. O condiţie specială la efectuarea cercetărilor-testărilor- experimentărilor de producţie este utilizarea maşinilor şi tehnologiilor recomandate pentru cultivarea plantelor agricole.
Suprafaţa parcelelor, în cazul experienţelor de producţie este de cel puţin  1000 m2.
26. În unele cazuri, pe parcursul efectuării experimentărilor de producţie în scopul concretizării indicilor ecologici şi toxico-igienici, Agenția Națională pentru Sănătate Publică şi Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, pot studia (determina) în bază de contract cu Laboratorul, în conformitate cu instrucţiunile metodice aprobate, parametrii ecologici, toxicologici şi igienici, prezentînd în final Laboratorului documentele respective. În caz de necesitate, Laboratorul are dreptul să adopte decizia sa referitor la studierea ecologo-toxico-igienică a produselor de import.
   
[Pct.26 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
    [Pct.26 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    [Pct.26 modificat prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]
    27. Grupurile de experţi ecotoxicologi ai Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului şi toxico-igienişti ai Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale sînt responsabile de analiza şi determinarea reziduurilor produselor şi a metaboliţilor (lucrări care se efectuează conform metodelor ştiinţifice, aprobate pentru determinarea reziduurilor pesticidelor şi metaboliţilor lor în sol, apă, plante şi produse alimentare), prezentînd avizele conform modelelor aprobate de către ministerele respective.
   
[Pct.27 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
28. Instituţia responsabilă de determinarea reziduurilor produselor asigură colectarea probelor de produse agricole, apă potabilă, sol şi aer, iar beneficiarul asigură instituţia responsabilă cu mijloacele respective de transport pentru colectarea probelor, conform prezentului Regulament.
29. Necesitatea studiilor toxico-igienice şi ecotoxicologice ale produsului este stabilită de Agenția Națională pentru Sănătate Publică şi Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, de comun acord cu Laboratorul.
   
[Pct.29 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
    [Pct.29 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    [Pct.29 modificat prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]
VII. Asigurarea cu mostre ale produsului supus
cercetării-testării-experimentării de stat
30. Programul cercetării-testării-experimentării de stat a produselor este prezentat anual, pînă la 10 aprilie, de către Laboratorul instituţiilor abilitate pentru efectuarea lucrărilor în cauză.
31. Produsele de uz fitosanitar sau formele preparative noi, fabricate în baza elaborărilor instituţiilor de cercetări ştiinţifice ale Republicii Moldova, conform comenzii de stat, sînt supuse cercetării-testării-experimentării de stat şi expertizei toxico-igienice şi toxico-ecologice.
32. Solicitantul şi instituţiile responsabile de fabricarea lotului experimental de produse coordonează preventiv cu Laboratorul volumul şi termenele lucrărilor, pun la dispoziţie gratuit mostre de produse şi documentaţia privind utilizarea corectă, spectrul de acţiune biologică, culturile şi organismele dăunătoare împotriva cărora se aplică, metodele de aplicare şi regulile de protecţie a muncii şi a mediului înconjurător.
33. Mostrele de produse autohtone, precum şi cele de import sînt prezentate de către solicitant sau producător pe cont propriu, conform listei de distribuire, coordonată anterior cu Laboratorul, pînă la finele lunii aprilie. Informaţia despre produsul prezentat este folosită pe parcursul cercetărilor- testărilor-experimentărilor de stat.
VIII. Prezentarea raportului privind cercetarea-
testarea-experimentarea de stat
34. Instituţiile abilitate cu dreptul de a efectua cercetări -testări-experimentări de stat prezintă anual (pînă la 30 noiembrie) Laboratorului raportul, în 2 exemplare, conform unui model aprobat de Consiliu, despre rezultatele privind cercetarea-testarea-experimentarea produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului sau motivaţia argumentată despre cauzele netestării acestuia, în conformitate cu contractul încheiat între acestea şi Laboratorul.
Sumarul privind recomandarea utilizării practice a produsului testat se anexează la raport.
35. Instituţiile de cercetări ştiinţifice anunţă, în mod obligatoriu, administraţia Laboratorului şi solicitantul (producătorul) despre cazurile de forţă majoră. Printr-o dispoziţie a sa, instituţia aprobă o comisie care examinează situaţia de facto, consemnînd-o într-un proces-verbal şi aducînd-o la cunoştinţă solicitantului (producătorului).
36. Instituţiile de cercetări ştiinţifice care, în termenul stabilit, nu au prezentat dările de seamă sau motivaţia argumentată despre cauzele neefectuării cercetării-testării-experimentării produsului, pot fi private de dreptul de cercetare-testare-experimentare a produselor de uz fitosanitar şi a ferilizanţilor.
IX. Finanţarea cercetării-testării-experimentării de stat
37. Cercetarea-testarea-experimentarea de stat a produsului este finanţată de firma solicitantă prin transfer, conform contractelor de colaborare tehnico-ştiinţifică, încheiate între firma respectivă şi Laboratorul, şi, respectiv,  Laboratorul şi institutul abilitat cu dreptul de a efectua cercetări-testări- experimentări, conform legislaţiei în vigoare.
38. Expertizarea cererii de testare biologică, a dosarului toxicologic, în conformitate cu prezentul Regulament, se efectuează de instituţiile şi organizaţiile respective ale Republicii Moldova, la cererea Laboratorului.
39. Laboratorul, potrivit normelor în vigoare, asigură plata experţilor pentru expertizarea cererii de cercetare-testare-experimentare de stat şi a dosarului toxicologic al produselor înaintate spre omologare, cu eliberarea încheierilor respective, conform contractului încheiat între Laboratorul şi instituţiile respective.
X. Omologarea şi înregistrarea de stat
40. Omologarea de stat constituie etapa finală a autorizării oficiale de utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, cu conferirea numărului de înregistrare, înscris în Registrul de stat. Omologarea de stat este obligatorie pentru toate produsele străine şi autohtone de uz fitosanitar şi pentru fertilizanţi în vederea utilizării lor în agricultură şi silvicultură. Publicitatea oricărui gen şi prin orice mijloc a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor neomologaţi spre utilizare pe teritoriul Republicii Moldova este interzisă.
41. Responsabil de pregătirea materialelor pentru omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în Republica Moldova este Laboratorul.
42. Sînt supuse omologării produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii care au demonstrat o eficienţă biologică şi economică înaltă şi ai căror parametri toxico-igienici şi ecologici au fost evaluaţi, cu prezentarea avizelor respective.
43. Omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se efectuează la solicitarea persoanei responsabile de prima lor introducere pe piaţă. Instituţiile de stat, inclusiv de cercetări ştiinţifice, care desfăşoară activitate în domeniul agricol, organizaţiile agricole, profesionale şi utilizatorii profesionişti pot propune spre examinare Laboratorului extinderea domeniului de aplicare a unui produs de uz fitosanitar şi a unor fertilizanţi omologaţi deja în alte scopuri decît cele reglementate de respectiva omologare.
Decizia despre extinderea domeniului de aplicare ţine de competenţa Consiliului.
44. Nu sînt supuse omologării produsele, în urma testării cărora, în rapoartele prezentate, se indică nivelul lor redus de eficienţă biologică, economică, sînt determinate proprietăţi toxice, mutagenice sau neurotoxice sau referinţe negative privind acţiunea lor asupra sănătăţii omului, echilibrului ecologic al mediului înconjurător, efectul negativ asupra florei şi faunei în procesul de aplicare, posibilitatea produsului de a deriva în metaboliţi cu proprietăţile menţionate.
XI. Procedura de efectuare a omologării de stat
45. Procedura omologării de stat prevede subordonarea solicitanţilor privind prezentarea documentaţiei şi a formularelor obligatorii, expertizarea lor în termenul stabilit. Omologarea de stat pe teritoriul Republicii Moldova este garantată prin eliberarea Certificatului de omologare a produsului de uz fitosanitar de modelul specificat în anexa nr.3 sau a Certificatului de omologare a fertilizantului de modelul specificat în anexa nr.4.
46. Multiplicarea, după caz, a documentelor necesare pentru omologarea de stat a produsului se efectuează de către solicitant.
47. Solicitantul (instituţia, firma) omologării de stat a produsului depune cerere pe numele preşedintelui Laboratorului şi, în termen de cel mult 3 luni pînă la şedinţa Consiliului, prezintă în limba moldovenească sau moldovenească şi rusă dosarul toxicologic complet al produsului de uz fitosanitar sau al amestecului de fertilizanţi cu produse de uz fitosanitar sau condiţiile tehnice ale fertilizantului, solicitat pentru omologare, care va conţine:
informaţii generale;
informaţii despre produs;
informaţii despre utilizarea produsului;
evaluarea toxicologică;
evaluarea igienică;
acţiunea asupra obiectelor mediului înconjurător;
proprietăţile fizice şi chimice;
informaţii despre substanţa activă;
destinaţia produsului;
măsurile de protecţie.
Suplimentar, solicitantul va prezenta:
informaţia privind cercetarea-testarea-experimentarea de stat (raportul de la instituţia unde a avut loc cercetarea-testarea-experimentarea);
recomandările privind utilizarea produsului;
concluziile Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale şi ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului despre posibilitatea omologării, conform recomandărilor de aplicare şi reglementare;
metodele de determinare a reziduurilor produsului de uz fitosanitar propus spre omologare în culturile agricole (produsele alimentare) şi în obiectele mediului înconjurător (apă, sol, aer);
instrucţiunile preliminare privind utilizarea, transportarea şi păstrarea produsului, măsurile de protecţie individuală, metodele de diagnosticare, în caz de intoxicare.
Documentele menţionate,  conform modelelor aprobate de Consiliu, se prezintă Laboratorului şi se examinează în termen de 60 de zile;
exemplarul etichetei, în limba moldovenească sau moldovenească şi rusă, conform modelului aprobat de Laborator.
       [Pct.47 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
48. Certificatul de omologare a produsului de uz fitosanitar sau Certificatul de omologare a fertilizantului, în urma deciziei Consiliului, se eliberează de către preşedintele Laboratorului, cu indicarea numărului de omologare.
49. În cazul adoptării unei decizii pozitive de omologare de stat a produsului, solicitantul achită plata de omologare pe contul Laboratorului, conform tarifelor stabilite de Guvern.
50. Omologarea produsului se efectuează pe un termen de 7 ani. La expirarea acestui termen, produsul se reomologhează, la cererea solicitantului, cu examinarea datelor noi de securitate, în cazurile apariţiei acestora.
51. Nesolicitarea prolongării valabilităţii, în termen de 3 luni de la expirarea acesteia, atrage după sine anularea de drept a Certificatului de omologare şi radierea produsului din Registrul de stat.
Datele necesare şi numărul de omologare a produsului se fixează în Registrul de stat.
52. Omologarea poate fi anulată, dacă rezultă că:
a) eficienţa biologică a produsului în Republica Moldova şi peste hotarele ei este insuficientă;
b) au apărut noi date ştiinţifice şi tehnice referitor la efecte ce pun în pericol sănătatea omului, animalelor şi au acţiune negativă asupra mediului înconjurător;
c) nu sînt îndeplinite condiţiile necesare pentru obţinerea omologării;
d) au fost furnizate indicaţii false sau înşelătoare privind datele în baza cărora a fost acordată omologarea.
53. Omologarea, de asemenea, poate fi anulată sau modificată la cererea deţinătorului Certificatului de omologare, care trebuie să precizeze motivele. Modificările pot fi acordate numai în cazul în care se constată că sînt respectate în continuare prevederile punctului 42 al prezentului Regulament şi ale tratatelor internaţionale respective, la care Republica Moldova este parte. Despre faptul anulării omologării deţinătorul Certificatului de omologare este informat imediat de Laborator, cu acordarea unui termen limitat, decis de Consiliu, dar nu mai mult de un an calendaristic, pentru suprimarea, deversarea sau utilizarea stocurilor existente ale produsului. În acest caz, publicitatea produsului respectiv va fi interzisă, reomologarea de stat se va stopa, iar produsul va fi inclus în lista produselor interzise pentru utilizare.
54. Revocarea Certificatului de omologare o efectuează Laboratorul, în baza raportului prezentat de un institut de cercetări ştiinţifice, deciziei Consiliului sau avizelor negative ale Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale sau Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Decizia referitoare la perioada de valabilitate a Certificatului de omologare sau de interzicere a produsului este prezentată solicitantului în termen de 30 zile.
  
  [Pct.54 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
55. Apelul împotriva deciziei Consiliului se prezintă Laboratorului de către solicitant în termen de 30 zile de la data primirii deciziei. Laboratorul prezintă Consiliului spre examinare nota de apel a solicitantului, care se studiază în termen de 30 zile. Decizia referitoare la apel se prezintă solicitantului de către Laborator. Interzicerea omologării şi utilizării produselor de uz fitosanitar sau fertilizanţilor poate fi contestată de către solicitant în instanţa de judecată.
56. Dacă riscul, potrivit caracteristicii toxico-igienice a produsului şi limitelor de aplicare a acestuia, se consideră pentru om şi mediul înconjurător neînsemnat, iar informaţia respectivă nu este anexată la dosar la momentul omologării, prin decizia Consiliului, acest produs poate fi supus omologării provizorii. În fiecare caz concret, experţii Laboratorului evaluează volumul necesar de date suplimentare pentru solicitant, care trebuie să fie prezentate şi anexate la compartimentul respectiv al dosarului. Omologarea provizorie se efectuează pe un termen de 2 ani.
57. Produsului i se atribuie un număr de omologare, se include în Registrul de stat cu menţiunea "Doar pentru 2 ani", la cultura respectivă, iar solicitantului i se  eliberează Certificatul de omologare.
58. Certificatul de omologare provizorie a produsului nu poate fi folosit de către solicitant pentru o omologare permanentă, dacă în perioada de 2 ani vor fi depistate efecte negative.
59. În toate cazurile, pentru adoptarea deciziei privind omologarea de stat, dosarele produselor sînt supuse examinării de către grupul de experţi al Laboratorului, conform procedurii şi condiţiilor aprobate.
60. Laboratorul va asigura confidenţialitatea informaţiei referitoare la produs, dacă acesta nu prezintă pericol pentru sănătatea omului şi mediul înconjurător.
61. Orice modificare în componenţa produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului omologat va fi comunicată Consiliului, modificările considerabile fiind obiectul unei noi cereri de testare şi omologare de stat.
62. Asigurarea calităţii produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor omologaţi, proveniţi din import sau de producţie internă, este pusă în seama producătorilor acestora.
63. Producătorii de fertilizanţi, cu una şi aceeaşi denumire comercială a produsului, sînt obligaţi să depună cereri de testare şi omologare de stat în mod individual.
XII. Omologarea produselor de uz fitosanitar, fertilizanţilor,
precum și a fertilizanţilor marcaţi cu menţiunea „Fertilizant CE”
prin procedura de recunoaştere a autorizaţiilor acordate de către
un stat-membru al Uniunii Europene
    64. Laboratorul:
    a) în termen de 30 zile lucrătoare, va elabora şi prezenta spre aprobare Consiliului, formularele de cereri și declaraţie de confidenţialitate, obiectivitate şi imparţialitate;
    b) va examina cererile şi documentele prevăzute la pct. 73 și 75 din prezentul Regulament, în scopul omologării produselor de uz fitosanitar, fertilizanţilor, precum și a fertilizanţilor marcaţi cu menţiunea „Fertilizant CE” prin procedura de recunoaştere a autorizaţiilor acordate de către un stat-membru al Uniunii Europene (în continuare – procedura de recunoaștere), în termen de pînă la 30 de zile lucrătoare.
    65. Formularele cererii pentru efectuarea procedurii de recunoaștere, înregistrare și declaraţiei de confidenţialitate, obiectivitate şi imparţialitate vor fi aprobate de Consiliu şi gestionate de Laborator.
    66. Procedura de recunoaştere constă în recunoașterea și utilizarea evaluărilor efectuate de către unul din statele-membre ale Uniunii Europene asupra produsului ce conţine indici identici cu indicii produsului înaintat spre omologare în Republica Moldova, cu condiţia ca:
    a) produsul să conţină o substanţă activă aprobată conform rigorilor europene;
    b) autorizaţia să fie emisă în conformitate cu principiile uniforme de evaluare şi autorizare a produselor de uz fitosanitar ale Uniunii Europene.
    67. Lista substanţelor active, aprobate conform rigorilor europene va fi recunoscută necondiționat de Consiliu.
    68. Pentru produsele de uz fitosanitar autorizate în unul din statele-membre ale Uniunii Europene, se vor efectua teste de eficacitate biologică în condiţii de cîmp pe parcele experimentale (microparcele), în scopul adaptării cerinţelor de utilizare la condiţiile de mediu, sănătate publică şi agricultură specifice teritoriului Republicii Moldova, în termen de cel mult un ciclu de vegetaţie, pentru:
    a) identificarea factorilor şi a condiţiilor agricole ce pot afecta siguranţa culturilor;
    b) stabilirea eficacităţii biologice a produsului de uz fitosanitar împotriva organismelor dăunătoare în condiţiile pedoclimatice ale zonei respective;
    c) verificarea corespunderii menţiunilor de utilizare indicate pe eticheta originală a produsului cu cele propuse;
    d) efectuarea cercetărilor toxicoigienice asupra produselor de uz fitosanitar, în condiţii de cîmp, din contul executorului.
    69. Condiţiile de utilizare a produselor de uz fitosanitar, care cad sub incidența procedurii de recunoaștere, pot fi modificate (convenite de comun acord cu solicitantul), pentru a depăşi diferenţele de comparabilitate, precum norma de aplicare în sensul diminuării acesteia, şi/sau a instrucţiunilor de aplicare etc.
    70. Omologarea produselor de uz fitosanitar, autorizate în unul din statele-membre ale Uniunii  Europene pentru utilizare în sere, ca tratament administrat după recoltare pentru păstrarea producţiei agricole vegetale sau ca tratament pentru spaţii goale, sau pentru containerele folosite la depozitarea plantelor şi/sau a produselor vegetale, sau pentru tratamentul seminţelor depozitate, avînd practici agricole comparabile, se efectuează în baza evaluărilor asupra produsului, prezentate de către solicitant, fără efectuarea cercetării-testării-experimentării de stat.
    71. În cazul în care titularul autorizaţiei solicită modificarea formulării, normei de consum, condiţiilor, culturii sau modului de aplicare, în vederea abordării diferenţelor, acesta va prezenta suplimentar informaţia privind evaluarea riscurilor, iar produsul va fi supus testării de stat în condiţii de cîmp.
    72. Omologarea, în baza procedurii de recunoaştere, a produselor de uz fitosanitar, autorizate în unul din statele-membre ale Uniunii Europene, se va efectua în termen de pînă la 30 zile lucrătoare de la obţinerea Raportului testelor de eficacitate biologică menţionate la pct.68 litera b).
    Pentru produsele de uz fitosanitar, autorizate în unul din statele-membre ale Uniunii Europene, utilizate în sere, ca tratament administrat după recoltare pentru păstrarea producţiei agricole vegetale sau ca tratament pentru spaţii goale, sau pentru containerele folosite la depozitarea plantelor şi/sau produselor vegetale, sau pentru tratamentul seminţelor depozitate, omologarea se va efectua în termen de pînă la 30 zile lucrătoare de la întocmirea Raportului şi concluziilor privind omologarea produselor.
    73. Solicitantul omologării produselor de uz fitosanitar, conform procedurii de recunoaştere, poate fi titularul autorizaţiei, care va prezenta:
    a) cererea, conform formularului;
    b) copia legalizată de pe autorizaţia, acordată de către unul din statele-membre ale Uniunii Europene și traducerea legalizată a acesteia în limba română;
    c) proiectul de etichetă pentru produsul propus spre omologare în limba română, şi copia de pe originalul etichetei, cu traducere în limba română;
    d) declaraţia pe propria răspundere, în limba română, prin care se confirmă că produsul solicitat pentru omologare prin procedura de recunoaştere este acelaşi cu cel autorizat în unul din statele-membre ale Uniunii Europene;
    e) raportul de evaluare al statului-membru al Uniunii Europene, care va conţine informaţii privind evaluarea şi deciziile de referinţă privind produsul de uz fitosanitar, inclusiv informații despre evaluarea riscului pentru operatori, lucrători şi consumatori.
    74. Fertilizanţii care îndeplinesc condiţiile tehnice specificate în Reglementarea tehnică „Fertilizanţi minerali. Cerinţe esenţiale”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 268 din 26 aprilie 2012 şi rigorile europene, cei înregistrați conform cerinţelor naţionale ale unui stat-membru al Uniunii Europene se supun omologării şi înregistrării fără cercetare-testare-experimentare de stat și fără avizare sanitară şi de mediu.
    741. Introducerea şi circulaţia pe piaţă a fertilizanţilor marcaţi cu menţiunea „Fertilizant CE” sînt permise fără efectuarea cercetării–testării–experimentării de stat şi fără înregistrarea în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor. Pentru fertilizanții menționați, cercetarea–testarea–experimentarea de stat şi înregistrarea în Registrul de stat nu sînt obligatorii pentru introducerea și circulația pe piață a acestora şi se fac doar la cererea solicitantului.
    [Pct.741 introdus prin HG376 din 25.04.18, MO133-141/27.04.18 art.418]
    75. Solicitantul omologării fertilizantului în Republica Moldova, în condiţiile prezentei hotărîri poate fi producătorul unui fertilizant marcat cu menţiunea „Fertilizant CE” sau titularul autorizaţiei unui fertilizant înregistrat conform cerinţelor naţionale ale unui stat-membru al Uniunii Europene, care va prezenta:
    a) cererea pentru omologarea fertilizantului, conform formularului, şi procura, în cazul în care solicitantul este altul decît producătorul;
    b) declaraţia pe proprie răspundere că produsul este fertilizant-tip, corespunde cerințelor Reglementării tehnice „Fertilizanţi minerali. Cerinţe esenţiale” şi rigorilor europene, sau este înregistrat conform cerinţelor naţionale ale unui stat-membru al Uniunii Europene;
    c) certificatul de calitate al fertilizantului care atestă compoziţia și proprietățile fizico–chimice ale acestuia;
    d) certificatul de origine al produsului, emis de producător;
    e) fişa cu date de securitate pentru produs, întocmită conform cerinţelor UE;
    f) proiectul etichetei pentru fertilizant în limba română și copia de pe originalul etichetei cu traducere în limba română;
    g) pentru fertilizanţii autorizaţi conform cerințelor naţionale ale unui stat membru al Uniunii Europene se prezintă copia de pe documentele aferente acestei autorizări, în limbile română și engleză.
    76. Grupul de experţi din cadrul autorităţilor publice de specialitate în domeniile agricultură, sănătate publică şi mediu, efectuează verificarea documentară a indicilor de calitate, condiţiilor şi normelor de utilizare în baza materialelor prezentate de solicitant, evaluarea riscurilor previzibile, imediate sau pe termen lung, pe care le poate comporta  produsul de uz fitosanitar sau fertilizantul pentru om, animale şi mediu cu cele declarate, conform cerinţelor specifice de evaluare  a produselor în cauză, cu întocmirea Raportului şi concluziilor privind omologarea produsului respectiv, în termen de 10 zile lucrătoare.
    77. Consiliul, în baza Raportului şi concluziilor grupului de experţi, în termen de pînă la 30 zile lucrătoare, adoptă decizia privind omologarea sau refuzul omologării produselor prevăzute în prezentul capitol.
    78. În condițiile pct. 5 lit. e) din Regulamentul Consiliului republican interdepartamental pentru aprobarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor şi a Laboratorului pentru atestarea şi omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 897 din 8 decembrie 1994, Consiliul este în drept să adopte decizia de interzicere a utilizării și radierea produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului omologatе prin procedura de recunoaștere din Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanților, permise pentru utilizare în Republica Moldova.
    79. Experţii în domeniul evaluării riscurilor previzibile, imediate sau pe termen lung pe care le poate comporta produsul de uz fitosanitar sau fertilizantul pentru om, animale şi mediu înaintat spre omologare prin procedura de recunoaștere, vor întruni următoarele condiţii:
    - sînt angajaţi ai autorităţilor publice de specialitate, responsabili de verificarea documentară a dosarelor, pe domenii de referinţă”;
    - sînt angajaţi, pe bază de contract, de Laborator pentru verificarea documentară a dosarelor pe domeniile de referinţă;
    - sînt persoane cu pregătire universitară în domeniu, cu specializare în toxicologie, ecotoxicologie, chimie sau protecția plantelor;
    - au vechime în muncă în domeniu de cel puţin 5 ani.
    80. Experţii sînt obligaţi să completeze o declaraţie de confidenţialitate, obiectivitate şi imparţialitate.
    81. Funcţia de expert este incompatibilă cu funcţia deţinută în organele de administrare sau de fondator (membru) în societăţile economice, care se ocupă de fabricarea, importul şi/sau comercializarea produselor de uz fitosanitar și/sau a fertilizanţilor şi cu funcţia de preşedinte, vicepreşedinte sau membru al Consiliului.
    82. Nu se admite antrenarea directă a experţilor în realizarea studiilor de toxicitate, ecotoxicitate, eficacitate biologică şi agronomică a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, înaintate spre omologare sau extinderea utilizării.
    [Capitolul XII modificat prin HG376 din 25.04.18, MO133-141/27.04.18 art.418]
    [Capitolul XII introdus prin HG710 din 12.10.15, MO291-295/23.10.15 art.805]

   
anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]

 
   anexa nr.4
     [Anexa nr.4 modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]