HGM1311/2005
ID intern unic:  298750
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1311
din  12.12.2005
cu privire la aprobarea nomenclatoarelor serviciilor cu plată
prestate de către Ministerul Culturii şi instituţiile subordonate
Publicat : 23.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 172-175     art Nr : 1423     Data intrarii in vigoare : 01.01.2006
    HG1210 din 23.10.06, MO174-177/10.11.06 art.1344
   
    NOTĂ:
    În denumire, în preambul, în tot textul hotărîrii, în titlul anexei nr.1, în tot textul anexei nr.2, în titlul anexei nr.5, în titlul şi în tot textul anexei nr.6, sintagma „Ministerul Culturii şi Turismului” se substituie cu sintagma „Ministerul Culturii” la cazul gramatical respectiv prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418


  
  În scopul creării bazei normative privind prestarea serviciilor cu plată de către Ministerul Culturii şi instituţiile subordonate şi în conformitate cu prevederile Legii culturii nr. 413-XIV din 27 mai 1999, Legii muzeelor nr. 1596-XV din 27 decembrie 2002, Legii nr. 251-XVI din 4 decembrie 2008 privind constituirea Rezervaţiei cultural-naturale „Orheiul Vechi, Legii nr. 286-XIII din 16 noiembrie 1994 cu privire la biblioteci, Legii nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Clauza modificată prin HG679 din 10.09.12, MO190-192/14.09.12 art.734]
    1. Se aprobă:
    nomenclatoarele serviciilor cu plată prestate de către Ministerul Culturii şi instituţiile subordonate, conform anexelor nr. 1-3;
    lista serviciilor fără plată prestate de biblioteci, conform anexei nr. 4.
    nomenclatorul serviciilor şi lucrărilor, prestate şi executate de către instituţiile de învăţămînt artistic subordonate Ministerului Culturii şi cuantumul taxelor de studii pe bază de contract, conform anexei nr.5;
    modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale Ministerului Culturii şi ale instituţiilor subordonate, conform anexei nr.6
    [Pct.1 modificat prin HG1210 din 23.10.06, MO174-177/10.11.06 art.1344]
    2. Soldul mijloacelor speciale acumulate în anii precedenţi de la serviciile neincluse în nomenclatoarele serviciilor cu plată sînt accesibile pentru utilizare în anul 2006.
    [Pct.2 introdus prin HG1210 din 23.10.06, MO174-177/10.11.06 art.1344; pct.2 devine pct.3]
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2006.

    PRIM-MINISTRU                                                    Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                       Valerian Cristea
    Ministrul culturii şi turismului                                    Artur Cozma
    Ministrul finanţelor                                                    Mihail Pop
    Ministrul economiei şi comerţului                             Valeriu Lazăr

    Chişinău, 12 decembrie 2005.
    Nr. 1311.
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1311
din 12 decembrie 2005
Nomenclatorul serviciilor cu plată prestate de
Ministerul Culturii

Denumirea serviciului Tariful, lei
Expertiza şi certificarea valorilor culturale mobile şi imobile (pentru un obiect) 11

    anexa nr. 2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG679 din 10.09.12, MO190-192/14.09.12 art.734]

   
anexa nr.21
    [Anexa nr.21 introdusă prin HG679 din 10.09.12, MO190-192/14.09.12 art.734]
Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 1311
din 12 decembrie 2005

Nr.d/o Denumirea serviciului Tariful,lei
1 2 3
  1. Servicii prestate contra plată de către biblioteci  
1.1 Servicii documentare  
  Împrumutul documentelor pentru perioada de timp în care biblioteca nu funcţionează pentru cititori (cu excepţia secţiilor de împrumut la domiciliu), pentru o unitate de împrumut cu preţul:  
  pînă la 50 lei 2
  de la 50 lei pînă la 200 lei 3-5
  de la 20 lei 6
  Împrumutul documentelor audiovizuale şi electronice la domiciliu: discuri, benzi magnetice, casete, CD, diapozitive, filme sonore / video, CD-ROM-uri (cu excepta bibliotecilor care servesc persoanele dezavantajate), pentru un document 5
  Împrumutul documentelor suprasolicitate la domiciliu: reviste de modă, cursuri de studiere a limbilor străine, best-sellere etc. (pentru un document) 5
1.2 Servicii informaţionale şi de referinţă  
  Alcătuirea listelor bibliografice pentru teme de curs, de diplomă, de doctorat (pentru o descriere) 1
  Elaborarea indicilor bibliografici la comanda (pentru un titlu) 2
  Prelucrarea informaţilor / documentelor la cerere (catalogare, clasificare, indexare, adnotare , referat), pentru un document 5-10
  Cercetări stiinţifico-bibliografice şi informaţionale care depăşesc nivelul regulamentar de complexitate şi termenele de executare peste normele de timp în vigoare preţ contractual
1.3 Servicii electronice  
  Utilizarea Internetului peste limita de timp oferită gratis prevăzută în regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii (pentru o oră) 5
1.4 Servicii comunicative  
  Servirea utilizatorului  nespecific (care nu este  prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii), pe zi, pe luna 5 (pe o zi)20 (pe lună)
1.5 Servicii auxiliare  
  Copiere:  
  xerocopiere (pentru o pagina):  
  format A4 0,25-0,30
  format A3 0,50-0,60
  scanare (pentru o imagine) 1-2
  Listare (pentru o pagină scoasă la imprimantă) 0,60-1
  Înregistrare pe dischetă, CD, casetă (pentru o minută) 1
  Servicii editoriale (culegere, redactare, tehnoredactare, machetare), pentru o coală de autor   preţ contractual
  Lucrări de legare, copertare (în funcţie de format şi volum) pentru un volum 10-20
  Restaurarea publicaţiilor (în funcţie de format şi volum), pentru o pagină       preţ contractual
  Laminare (pentru o pagină):  
  7 cm x 10 cm 3
  format A 4 10
  II.Taxe compensatorii  
  Imprimarea/barcodarea cadrul-legitimaţiei de utilizator pentru împrumut în sistemul de citire optică preţ contractual
  expedierea publicaţiilor prin împrumutul interbibliotecar (pentru un colet) taxe poştale pentru expediere
  III.Penalităţi  
  Depăşirea termenului de restituire a unui document împrumutat (stabilit în regulamentul de ordine interioara a bibliotecii), pentru un volum / zi 0,5
  Pierderea permisului de intrare 5-15
  Pierderea sau deteriorarea documentului şi a echipamentului (conform prevederilor Legii nr.1583-XIII din 27 februarie 1998 pentru completarea Codului cu privire la contravenţiile administrative)  
  IV. Servicii prestate contra plată de către Camera Naţională a Cărţii  
4.1 Elaborarea indicilor auxiliari (sistematic, cronologic, de nume pe subiecte, titluri ele.) pentru autori individuali şi colectivi (pentru o unitate) 0,50
4.2 Furnizarea de informaţii faptice în scris (pentru o informaţie) 10
4.3 Prelucrarea informaţiilor / documentelor (catalogare, clasificare, indexare, adnotare ele,):  
  a) CZU (Clasificare Zecimală Universală), acordare (literatura ştiinţifică 15
  b) CZU, acordare (celelalte domenii) 10
  c) ISBN (Număr Standardizat Internaţional al Cărţii), acordare 15
  d) ISMN (Număr Standardizat Internaţional al Publicaţiilor Muzicale),acordare 15
  f) CIP (Catalogare în Publicare) 10
4.4 Eliberarea  certificatelor  de  sistematizare a publicaţiilor la importarea în ţara pentru persoanele fizice şi juridice în funcţie de titlurile sau poziţiile din facturi:  
  - factura cu 1 titlu 2
  - facturi cu 2-25 de titluri 17
  - facturi cu 26-50 de titluri 33
  - facturi cu 51-100 de titluri 66
  - facturi cu mai mult de 100 de titluri 131
  Nată. Organelor oficiale (Preşedinţie, Parlament, Guvern, ministere, birouri, servicii, agenţii), bibliotecilor li se vor elibera certificate fără plată  
4.5 Abonarea la buletinul "Bibliografia naţională a Moldovei" preţ contractu

    [Anexa nr.3 modificată prin HG1210 din 23.10.06, MO174-177/10.11.06 art.1344]

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 1311
din 12 decembrie 2005
Lista
serviciilor fără plată prestate de biblioteci
    Servicii documentare
    1. Accesul la toate documentele din colecţia bibliotecii
    2. Consultarea şi împrumutul de documente din colecţia bibliotecii
    3. Primirea şi îndeplinirea comenzilor preliminare
    4. Rezervarea documentelor pentru un anumit termen
    5. Prelungirea termenului de împrumut al documentelor , inclusiv prin telefon
    6. Servirea la domiciliu a unor categorii speciale de utilizatori (persoane dezavantajate)
    7. Împrumutul interbibliotecar naţional
    8. Expertiza publicaţiilor pasibile de scoaterea din ţară
    Servicii informaţionale şi de referinţă
    9.  Accesul la aparatul de referinţă
    10.  Cercetări bibliografice tematice
    11.  Oferirea de informaţii faptice
    12.  Difuzarea selectivă a informaţiei
    13.  Prezentări şi reviste bibliografice
    14.  Organizarea activităţilor cu caracter informaţional
    Servicii electronice
    15.  Accesul la Internet
    16.  Accesul la catalogul on-line OPAC
    17.  Site-ul Web al bibliotecii
    18.  Livrarea electronică a documentelor
    19.  Serviciul de referinţe electronice
    20.  Consultarea bazelor de date, inclusiv a celor comerciale achiziţionate de bibliotecă
    21.  Utilizarea echipamentului pentru consultarea  documentelor AV, multimedia, a programelor şi aplicaţiilor de computer
    Servicii comunicative
    22.  Înregistrarea utilizatorilor
    23.  Vizitarea bibliotecii
    24.  Orientarea şi îndrumarea utilizatorilor
    25.  Instruirea utilizatorilor
    26.  Organizarea activităţilor culturale, educative, ştiinţifice
    27.  Vernisarea expoziţiilor
    28.  Organizarea excursiilor
    29.  Oferirea publicaţiilor promoţionale
Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr.1311
din 12 decembrie 2005
Nomenclatorul
serviciilor şi lucrărilor, prestate şi executate de către instituţiile
de învăţămînt artistic subordonate Ministerului Culturii şi
cuantumul taxelor de studii pe bază de contract

Nr.d/o Specialitatea  (specializarea) Anii de studii Cuantumul taxei de studii, secţia cu frecvenţa la zi, lei, echivalentul în lei a valutei străine
1 2 3 4
Academia de Muzică, Teatru şi Arte PlasticeStudii superioare de licenţă
Facultatea Arte Dramatice şi Management Artistic
1. Regie imagine film şi televiziune I-IV 6000
2. Actorie I-IV 6000
3. Coregrafie I-IV 5500
4. Culturologie I-IV 4500
5. Management social I-IV 5000
6. Teatrologie I-IV 5000
7. Scenografie I-IV 5000
Facultatea Arte Plastic
1. Design vestimentar ( stilistică, visage ) I/II-IV 7000/5500
2. Design interior I/II-IV 7000/5500
3. Arte decorative  ( ceramică ) I/II-IV 3500/3000
4. Pictură  ( pictură bisericească ) I/II-IV 7000/4000
5. Grafică I/II-IV 7000/4000
Facultăţile muzicale
1. Muzică (metodica educaţiei muzicale) I/II-IV 7500/6000
2. Canto:    
  a) canto academic I/II-IV 10000/8000
  b) canto muzică uşoară, jazz I/II-IV 10000/7000
  c) canto popular I/II-IV 7000/6000
3. Dirijare corală I/II-IV 6500/6000
4. Interpretare instrumentală I/II-IV 7000
5. Muzicologie I-IV 6000
6. Compoziţie I-IV 7000
  Toate specialităţile muzicale    
  Cetăţenii din CSI şi Romănia   1000 euro
  Cetăţenii din alte state   1500  euro
  Curs  preuniversitar, inclusiv    
  a) Facultatea arta instrumentală, compoziţie şi muzicologie I-II 5500
  b) Facultatea artă vocală, dirijat şi pedagogia muzicii I-II 5000
Studii superioare de masterat
  Toate specialităţile    
  Cetăţenii Republicii Moldova I-II 4500
  Cetăţenii din CSI şi Romănia I-II 750 Euro
  Cetăţenii din alte ţări I-II 1500 Euro
Doctoratul
  Toate specialităţile    
  Cetăţenii Republicii Moldova I-III 5500
  Cetăţenii din CSI şi Romănia I-III 1200 Euro
  Cetăţenii din alte ţări   I-III 1500 Euro
Învăţămînt mediu de specialitateColegiile
               Colegiul de Muzică "Şt. Neaga"
1. Canto:    
  canto popular I-IV 7800
  canto academic I-IV 7600
2. Interpretare instrumentală:    
  instrumente populare   I-IV 8100
  instrumente aerofone şi percuţie   I-IV 8100
  pian   I-IV 7600
  instrumente cu corzi   I-IV 6800
3. Dirijat coral I-IV 7900
4. Muzicologie   I-IV 6100
                              Filiala Tvardiţa
1. Canto ( canto popular ) I-IV 4900
2. Interpretare instrumentală (instrumente populare bulgăreşti) I-IV 8200
  Cursuri de scurtă durată 10 luni 4000
Colegiul de Arte Plastice "Al. Plămădeală"
1. Pictură:      
  instruire în artele plastice   I-IV 4700
  pictură bisericească, iconografie I-IV 4700
2. Design vestimentar I-IV 4700
3. Design interior I-IV 4700
4. Arte decorative (ceramică artistică, tapiserie artistică) I-IV 4700
Colegiul Naţional de Coregrafie
  Coregrafie ( dans popular ) I-IV 2500
Colegiul de Muzică şi Pedagogie din mun. Bălţi
1. Dirijat coral I-IV 5000
2. Instrumente populare I-IV 6600

    [Anexa nr.5 introdusă prin HG1210 din 23.10.06, MO174-177/10.11.06 art.1344]
Anexa nr.6  
la Hotărîrea Guvernului nr.1311
din 12 decembrie 2005
Modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale
ale Ministerului Culturii şi ale instituţiilor subordonate
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Mod este elaborat în temeiul articolului 12 al Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar şi stabileşte modul şi direcţiile de utilizare a veniturilor obţinute de la prestarea serviciilor contra plată de către Ministerul Culturii şi instituţiile subordonate: muzeele, Rezervaţia cultural-naturală „Orheiul Vechi, bibliotecile, Camera Naţională a Cărţii şi instituţiile de învăţămînt artistic.
   
[Pct.1 modificat prin HG679 din 10.09.12, MO190-192/14.09.12 art.734]
    2. Veniturile de la mijloacele speciale ale instituţiilor se formează din prestarea serviciilor, taxelor de studii pe bază de contract, executarea lucrărilor sau desfăşurarea altor activităţi contra plată, autorizate prin actele legislative şi normative în vigoare, în conformitate cu tarifele, normele şi normativele stabilite de Guvern.
    3. Planificarea şi executarea mijloacelor speciale se efectuează în conformitate cu actele normative în vigoare.
    4. Instituţiile din subordine întocmesc planurile secundare de finanţare din contul mijloacelor speciale care includ estimările de venituri pe anul în curs, cu detalierea cheltuielilor pe articole şi alineate, conform clasificaţiei economice a cheltuielilor bugetare, cu prezentarea acestora Ministerului Culturii spre aprobare.
    5. La planurile de finanţare se anexează:
    nota explicativă;
    calculele pe sursele de venituri aferente tipului respectiv de mijloace speciale;
    calculele cheltuielilor pentru fiecare articol şi alineat.
    6. Veniturile din contul mijloacelor speciale ale instituţiilor din subordine se formează din plăţile achitate în numerar de către persoanele fizice şi juridice prin casieriile instituţiilor, care se depun zilnic la conturile trezoreriale ale acestora, deschise în modul stabilit în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, sau prin virament direct la contul trezorerial al instituţiei. Utilizarea mijloacelor speciale direct din casierie fără depunerea prealabilă a acestora la contul trezorerial nu se admite.
   
[Pct.6 modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    7. Mijloacele acumulate de la prestarea serviciilor, taxelor de studii pe bază de contract, executarea lucrărilor sau desfăşurarea altor activităţi contra plată, se direcţionează la acoperirea tuturor cheltuielilor aferente prestării serviciilor, executării lucrărilor sau desfăşurării activităţilor specifice instituţiilor, în conformitate  cu planurile de finanţare aprobate în modul stabilit.
    8. Cheltuielile pentru retribuirea muncii se efectuează conform prevederilor actelor normative în vigoare.
    9. Defalcările contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, achitate de patroni, se planifică şi se achită în mărimile cotelor stabilite de legislaţie pentru anul financiar curent.
II. Particularităţile de formare şi utilizare a mijloacelor
 speciale ale instituţiilor
    2.1. Veniturile instituţiilor de învăţămînt artistic de la taxa de studii pe bază de contract
    2.1.1. Studiile pe bază de contract în cadrul Ministerului Culturii se efectuează în instituţiile de învăţămînt artistic din subordine: Liceul-internat Republican de Muzică "Ciprian Porumbescu", Liceul-internat de Arte Plastice "Igor Vieru", Colegiul de Muzică "Ştefan Neaga", Colegiul de Arte Plastice "Alexandru Plămădeală", Colegiul de Muzică şi Pedagogie din mun.Bălţi, Colegiul de Arte din Soroca, Colegiul Naţional de Coregrafie, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice care prestează servicii educaţionale în domeniu la nivel gimnazial, liceal, mediu de specialitate, universitar şi postuniversitar şi în sfera cercetare-dezvoltare.
    2.1.2. Constituirea veniturilor de la taxa de studii pe bază de contract este autorizată prin Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 şi se formează din plăţile pentru taxa de studii achitate de persoane fizice sau juridice pentru instruirea în bază de contract.
    2.1.3. Cuantumul taxei de studii pe bază de contract pentru pregătirea cadrelor în bază de contract se stabileşte de organele de conducere din fiecare instituţie de învăţămînt artistic, reieşind din cheltuielile reale aferente desfăşurării procesului de studii, cu excepţia cheltuielilor pentru plata burselor. Cheltuielile se estimează conform actelor normative în vigoare, aplicînd tarifele şi preţurile prognozate pentru perioada respectivă de studii, iar în lipsa acestora - conform cheltuielilor reale medii în baza dărilor de seamă, indexate la rata anuală a inflaţiei potrivit datelor statistice oficiale.
    2.1.4. Taxele de studii pe bază de contract pentru fiecare specialitate se stabilesc la începutul anului de studii de către consiliile profesorale, senatele universitare, se coordonează cu Ministerul Culturii şi se aprobă de Guvern.
    Cuantumul plăţii pentru învăţămîntul cu frecvenţă redusă se va stabili cu 50 la sută  mai puţin decît pentru învăţămîntul cu frecvenţă la zi, în funcţie de planul-cadru de studii.
    În caz de necesitate taxele de studii pe bază de contract se modifică în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    2.1.5. Instituţia încheie contracte pentru studii cu persoanele fizice şi juridice care au depus cereri de obţinere a studiilor prin contract, în limita cotelor de înmatriculare, aprobate anual de Guvern.
    2.1.6. Plata taxei pentru studii se achită la începutul fiecărui an de studii sau în două rate (la începutul fiecărui semestru de studii).
    Veniturile preconizate pentru a fi obţinute în anul financiar includ veniturile semestrului II al anului de studii în curs şi veniturile semestrului I al noului an de studii.
    Veniturile acumulate ca urmare a plăţilor taxei integrale pentru un an complet de studii, dar destinate pentru utilizare şi în anul bugetar viitor, sînt venituri tranzitorii pentru anul bugetar viitor şi nu pot fi atribuite la veniturile de bază ale bugetului respectiv.
    2.1.7. Veniturile acumulate de la studiile în bază de contract se direcţionează la acoperirea tuturor cheltuielilor aferente desfăşurării acestui proces în anul respectiv şi se utilizează pentru:
retribuirea muncii personalului implicat nemijlocit în procesul de pregătire a cadrelor pe bază de contract, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
    acoperirea cheltuielilor pentru plata mărfurilor şi serviciilor generate de desfăşurarea procesului de studii, precum şi asigurarea întreţinerii şi îmbunătăţirii bazei tehnico-materiale a instituţiei respective;
    acordarea sporurilor, suplimentelor, ajutorului material şi premierea angajaţilor instituţiei;
    acoperirea altor cheltuieli legate de activitatea instituţiei, neasigurate cu alocaţii bugetare.
    2.2. Veniturile instituţiilor de învăţămînt artistic de la pregătirea, perfecţionarea şi reciclarea cadrelor şi de la cursurile de scurtă durată
    2.2.1. Pregătirea, perfecţionarea şi reciclarea cadrelor, cursurile de scurtă durată în cadrul Ministerului Culturii se efectuează în instituţiile de învăţămînt artistic universitar şi mediu de specialitate din subordine.
    2.2.2. Constituirea veniturilor de la pregătirea, perfecţionarea şi reciclarea cadrelor, cursurile de scurtă durată este autorizată prin Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 şi se formează din plăţile achitate de persoanele fizice sau juridice pentru serviciile prestate.
    2.2.3. Mărimea plăţilor pentru perfecţionarea şi reciclarea cadrelor, instruirea cadrelor la cursurile de scurtă durată se stabileşte pentru un audient în baza devizului de cheltuieli pentru o grupă de audienţi pe toată perioada de instruire, estimat de către instituţie sau reieşind din cheltuielile real efectuate pentru instruirea unei persoane în cadrul instituţiei de învăţămînt artistic.
    2.2.4. Mărimile concrete ale plăţilor pentru perfecţionare, reciclare şi instruire la cursurile de scurtă durată a cadrelor se stabilesc de consiliile profesorale, senatele universitare, se coordonează cu Ministerul Culturii şi se aprobă de Guvern.
    2.2.5. Plăţile se stabilesc pentru fiecare an de studii.
    2.2.6. Instituţia încheie contract cu fiecare persoană fizică sau juridică care a depus cerere de a obţine asemenea studii.
    2.2.7. Plata pentru studii se achită integral la începutul studiilor şi nu se restituie în cazul anulării unilaterale (din partea persoanei fizice sau juridice) a contractului.
    2.2.8. Mijloacele acumulate de la perfecţionarea şi reciclarea cadrelor, de la instruire la cursurile de scurtă durată se direcţionează la acoperirea tuturor cheltuielilor aferente procesului de instruire a audienţilor pe toată perioada de instruire în anul planificat:
    retribuirea muncii personalului antrenat în prestarea serviciilor respective;
    acordarea sporurilor, suplimentelor, ajutorului material şi premierii angajaţilor instituţiei;
    acoperirea cheltuielilor pentru plata mărfurilor şi serviciilor generate de desfăşurarea procesului de studii, precum şi asigurarea întreţinerii şi îmbunătăţirii bazei tehnico-materiale a instituţiei respective;
    acoperirea altor cheltuieli legate de activitatea instituţiei, neasigurate cu alocaţii bugetare.
    2.3. Veniturile de la instruirea la cursurile de pregătire pentru admitere în instituţiile de învăţămînt artistic
    2.3.1. Instruirea la cursurile de pregătire pentru admitere în instituţiile de învăţămînt artistic în cadrul Ministerului Culturii se efectuează în instituţiile de învăţămînt artistic universitar, mediu de specialitate.
    2.3.2. Constituirea veniturilor de la instruirea la cursurile de pregătire pentru admitere în instituţiile de învăţămînt artistic este autorizată prin Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 şi se formează din plăţile achitate de persoanele fizice sau juridice pentru serviciile prestate.
    2.3.3. Cuantumul taxelor pentru instruirea la cursurile de pregătire pentru admitere în instituţiile de învăţămînt artistic se stabileşte pentru un audient în baza devizului de cheltuieli pentru o grupă de audienţi pe toată perioada de instruire, estimat de către instituţie sau reieşind din cheltuielile reale efectuate pentru instruirea unei persoane în cadrul instituţiei de învăţămînt artistic.
    2.3.4. Cuantumul concret al taxelor pentru instruirea la cursurile de pregătire pentru admiterea în instituţiile de învăţămînt artistic se stabileşte de consiliile profesorale, senatele universitare, se coordonează cu Ministerul Culturii şi se aprobă de Guvern.
    2.3.5. Taxele se stabilesc pentru fiecare an de studii.
    2.3.6. Instituţia încheie contract cu fiecare persoană fizică sau juridică care a depus cerere de a obţine asemenea studii.
    2.3.7. Plata pentru studii se achită integral la începutul studiilor şi nu se restituie în cazul anulării unilaterale (din partea persoanei fizice sau juridice) a contractului.
    2.3.8. Mijloacele acumulate de la instruirea la cursurile de pregătire pentru admitere în instituţiile de învăţămînt artistic se direcţionează la acoperirea cheltuielilor aferente procesului de instruire a audienţilor pe toată perioada de instruire în anul planificat:
    retribuirea muncii personalului antrenat în prestarea serviciilor respective;
    acordarea sporurilor, suplimentelor, ajutorului material şi  premierea angajaţilor instituţiei;
    acoperirea cheltuielilor pentru plata mărfurilor şi serviciilor generate de desfăşurarea procesului de studii, precum şi asigurarea întreţinerii şi îmbunătăţirii bazei tehnico-materiale a instituţiei respective;
    acoperirea altor cheltuieli legate de activitatea instituţiei, neasigurate cu alocaţii bugetare.
    2.4. Veniturile bibliotecilor de la deservirea informaţională şi restabilirea fondului de carte
    2.4.1. Prestarea serviciilor de deservire informaţională şi restabilire a fondului de carte în cadrul Ministerului Culturii se efectuează de către Biblioteca Naţională şi Biblioteca pentru Copii "Ion Creangă".
    2.4.2. Veniturile respective se constituie în conformitate cu articolul 33 din Legea nr. 286-XIII din 16 noiembrie 1994 cu privire la biblioteci şi se formează din plăţile persoanelor fizice şi juridice.
    2.4.3. Tariful se stabileşte pentru fiecare tip de servicii, reieşind din cheltuielile medii reale aferente prestării serviciilor respective, precum şi conform actelor normative în vigoare, aplicînd tarifele şi preţurile prognozate şi se aprobă de Guvern.
    2.4.4. Mijloacele speciale obţinute de la prestarea serviciilor informaţionale de către biblioteci se utilizează pentru:
    retribuirea personalului antrenat în prestarea serviciilor respective;
    achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patron;
    acordarea sporurilor, suplimentelor, ajutorului material şi premierea angajaţilor instituţiei;
    cheltuieli de regie;
    aprovizionarea cu materiale necesare pentru funcţionarea tehnicii de calcul, hîrtie, rechizite de birou, reparaţii curente ale utilajului etc.;
    alte cheltuieli neasigurate cu alocaţii bugetare.
    2.5. Veniturile muzeelor, expoziţiilor de la plata de intrare, plata excursiilor, comercializarea exponatelor şi altă activitate de profil
    2.5.1. Prestarea serviciilor de către instituţiile muzeistice în cadrul Ministerului Culturii se efectuează de către Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie al Moldovei cu filiale, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală cu filiale, Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Casa-muzeu "A.S.Puşkin", Rezervaţia cultural-naturală „Orheiul Vechi".
   
[Pct.2.5.1 modificat prin HG679 din 10.09.12, MO190-192/14.09.12 art.734]
    2.5.2. Veniturile respective se constituie în conformitate cu Legea muzeelor nr. 1596-XV din 27 decembrie 2002, Legea nr. 251-XVI din 4 decembrie 2008 privind constituirea Rezervaţiei cultural-naturale „Orheiul Vechişi" se formează din plăţile persoanelor fizice şi juridice.
   
[Pct.2.5.2 modificat prin HG679 din 10.09.12, MO190-192/14.09.12 art.734]
    2.5.3. Tarifele se stabilesc pentru fiecare tip de servicii, reieşind din cheltuielile medii reale aferente prestării serviciilor respective, precum şi conform actelor normative în vigoare, aplicînd tarifele şi preţurile prognozate şi se aprobă de Guvern.
    2.5.4. Mijloacele speciale obţinute de la prestarea serviciilor de către muzee se utilizează pentru:
    retribuirea personalului antrenat în prestarea serviciilor respective;
    achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patron;
    acordarea sporurilor, suplimentelor, ajutorului material şi  premierea angajaţilor instituţiei;
    acoperirea cheltuielilor pentru plata mărfurilor şi serviciilor ce ţin de prestarea serviciilor, precum şi asigurarea întreţinerii şi îmbunătăţirii bazei tehnico-materiale a instituţiei respective;
    alte cheltuieli neasigurate cu alocaţii bugetare.
    2.6. Veniturile de la expertiza bunurilor culturale mobile şi imobile
    2.6.1. Expertiza şi certificarea bunurilor culturale mobile şi imobile se efectuează de către serviciile de resort ale aparatului Ministerului Culturii.
    2.6.2. Veniturile respective se constituie în conformitate cu Legea privind ocrotirea monumentelor nr. 1530-XII din 22 iunie 1993 şi se formează din plăţile percepute de la persoanele fizice şi juridice pentru certificatele eliberate, Legea culturii nr.413-XIV din 27 mai 1999, cu modificările ulterioare, şi se compun din mijloacele de plată, primite de la persoanele fizice şi juridice, pentru certificatul eliberat.
    2.6.3. Tariful serviciilor se stabileşte reieşind din cheltuielile medii reale aferente prestării serviciilor respective şi se aprobă de Guvern.
    2.6.4. Mijloacele speciale obţinute de la prestarea serviciilor de expertiză se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor necesare prestării serviciilor respective.
    2.7. Veniturile de la efectuarea expertizelor de protecţie a moralităţii
    2.7.1. Expertizele de protecţie a moralităţii se efectuează de către Agenţia pentru Protecţia Moralităţii pe lîngă Ministerul Culturii.
    2.7.2. Veniturile respective se constituie în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1400 din 17 decembrie 2001 "Cu privire la Agenţia de Stat pentru Protecţia Moralităţii pe lîngă Ministerul Culturii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 158-160, art. 1455) şi se formează din plăţile de la acordarea autorizaţiilor în baza expertizei pentru persoanele fizice şi juridice care prestează servicii de difuzare a producţiei editoriale, a casetelor video şi audio cu caracter erotic, precum şi pentru acei care prezintă programe distractive cu elemente de strip-tease în localuri publice sau care deţin "sex-shop"-uri.
    2.7.3. Tarifele pentru servicii se stabilesc reieşind din cheltuielile medii reale aferente prestării serviciilor respective şi se aprobă de către Ministerul Culturii.
    2.7.4. Mijloacele speciale obţinute de la prestarea serviciilor respective se utilizează pentru:
    aprovizionarea comisiilor de experţi cu mijloace tehnice, materiale de referinţă şi formulare cu antet necesare pentru activitate;
    remunerarea membrilor comisiilor de experţi.
    2.8. Veniturile Camerei Naţionale a Cărţii de la abonarea la buletinul "Bibliografia naţională a Moldovei" şi de la prestarea altor servicii
    2.8.1. Veniturile respective se constituie în conformitate cu Legea nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială şi se formează din plăţile persoanelor juridice şi fizice pentru serviciile de specialitate, prestate de către Camera Naţională a Cărţii, precum şi de la abonarea instituţiilor publice la buletinul "Bibliografia naţională a Moldovei".
    2.8.2. Tarifele se stabilesc pe fiecare tip de servicii, reieşind din cheltuielile medii reale aferente serviciilor respective, precum şi conform actelor normative în vigoare, aplicînd tarifele şi preţurile prognozate şi se aprobă de Guvern.
    2.8.3. Serviciile respective se prestează după achitarea taxei.
    2.8.4. Mijloacele speciale obţinute de la prestarea serviciilor se utilizează pentru:
    retribuirea personalului antrenat în prestarea serviciilor respective;
    achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patron;
    acordarea sporurilor, suplimentelor, ajutorului material şi premierea angajaţilor instituţiei;
    acoperirea cheltuielilor pentru plata mărfurilor şi serviciilor generate de prestarea serviciilor, precum şi asigurarea întreţinerii şi îmbunătăţirii bazei tehnico-materiale a instituţiei;
    alte cheltuieli neasigurate cu alocaţii bugetare.
    2.9. Venituri de la comercializarea maculaturii
    2.9.1. Veniturile respective se constituie în conformitate cu articolul 33 din Legea nr. 286-XIII din 16 noiembrie 1994 cu privire la biblioteci, în urma trecerii la pierderi a fondurilor de carte uzate ale bibliotecilor publice şi celor din incinta muzeelor şi a instituţiilor de învăţămînt artistic din subordinea Ministerului Culturii, cu excepţia celor care sînt atribuite la mijloace (fonduri) fixe.
    2.9.2. Mijloacele speciale respective se obţin din comercializarea exemplarelor de carte pasibile casării şi predarea acestora organizaţiilor de colectare a maculaturii, conform actelor de predare-recepţie şi a tarifelor negociate între părţi la data comercializării.
    2.9.3. Mijloacele speciale acumulate din vînzarea maculaturii se utilizează pentru reînnoirea şi întreţinerea fondului de carte.
    2.10. Veniturile instituţiilor de la comercializarea literaturii
    2.10.1. Mijloacele speciale respective se constituie în conformitate cu articolul 33 din Legea nr. 286-XIII din 16 noiembrie 1994 cu privire la biblioteci şi se formează din comercializarea publicaţiilor pasibile casării, materialelor editate de către bibliotecile publice, cele din cadrul muzeelor şi instituţiilor de învăţămînt artistic etc., cu excepţia celor care sînt atribuite la mijloace (fonduri) fixe.
    2.10.2. Comercializarea exemplarelor publicaţiilor pasibile casării şi a literaturii proprii poate fi organizată în incinta instituţiei, pentru comercializare cu bucata (într-un loc special amenajat) sau direct din depozitul bibliotecii pentru un lot angro.
    2.10.3. Tarifele pentru comercializarea publicaţiilor se stabilesc de către instituţie la data casării.
    2.10.4. Mijloacele speciale acumulate din comercializarea literaturii se utilizează pentru reînnoirea şi întreţinerea fondului de carte.
    2.11. Veniturile instituţiilor de la prestarea serviciilor comunale
    2.11.1. Mijloacele speciale de la prestarea serviciilor comunale de către instituţiile din subordinea Ministerului Culturii se constituie conform Codului civil, capitolul VIII "Locaţiunea", Legii nr. 861-XII din 14 ianuarie 1992 cu privire la arendă şi legii bugetului pe anul respectiv.
    2.11.2. Veniturile se formează din plăţile persoanelor juridice şi fizice, care sînt locatari de încăperi sau consumători de servicii comunale prestate de instituţie.
    2.11.3. Costul serviciilor comunale se stabileşte din volumul de servicii comunale estimat (sau consumat) şi tariful (preţul) în vigoare la serviciile respective. Costul altor servicii aferente dării în locuţiune a spaţiilor (servicii de telecomunicaţii, pază, menaj etc.) se constituie din cheltuielile suportate de instituţie pentru serviciile respective.
    2.11.4. Tarifele pentru serviciile comunale şi alte servicii aferente locaţiunii încăperilor se stabileşte în contractul de arendă, fiind precizată de proprietar în cazul modificării preţurilor şi tarifelor reglementate de stat, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie. Modul de achitare a plăţilor pentru serviciile comunale şi alte servicii aferente locaţiunii se stabileşte de instituţie şi se fixează în contractul de arendă.
    2.11.5. Încasările provenite din prestarea serviciilor respective se vor utiliza strict la acoperirea cheltuielilor pentru serviciile comunale şi alte servicii aferente.
    2.12. Veniturile de la prestarea serviciilor auxiliare
    2.12.1. Veniturile respective includ plăţi pentru serviciile de executare a lucrărilor de copiere, scanare, listare, înregistrare pe floppy-disc, CD, casetă, laminare, servicii editoriale, a lucrărilor de legare, copertare, solicitate de beneficiari, de către instituţiile de cultură şi învăţămînt artistic din subordinea Ministerului Culturii.
    2.12.2. Constituirea veniturilor respective este autorizată de Legea nr. 286-XIII din 16 noiembrie 1994 cu privire la biblioteci, Legea culturii nr. 413-XIV din 27 mai 1999, Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995.
    2.12.3. Tariful serviciilor se stabileşte reieşind din cheltuielile real suportate în procesul desfăşurării acestor lucrări şi include cheltuielile pentru procurarea consumabilelor utilizate nemijlocit în procesul efectuării lucrărilor nominalizate, cheltuielile pentru serviciile comunale aferente lucrărilor de multiplicare, cheltuielile pentru remunerarea muncii personalului încadrat în procesul efectuării lucrărilor de multiplicare, alte cheltuieli aferente.
    2.12.4. Tarifele serviciilor auxiliare se elaborează de către instituţii, se coordonează cu Ministerul Culturii şi se aprobă de Guvern.
    2.12.5. Mijloacele provenite din serviciile respective se utilizează la acoperirea cheltuielilor aferente prestării acestora (consumabile, servicii comunale, remunerarea muncii), alte cheltuieli aferente.
    2.13. Plata pentru chiria spaţiului în căminele instituţiilor
    2.13.1. Constituirea mijloacelor speciale din plata pentru chirie de la cămine este autorizată prin Hotărîrea Guvernului nr.367 din 28 aprilie 1999 "Cu privire la cuantumul plăţilor de cazare în căminele instituţiilor de învăţămînt secundar, profesional, superior şi de cercetare-dezvoltare".
    2.13.2. Taxele pentru cazare pe categorii de locatari se stabilesc de instituţii la începutul anului calendaristic, reieşind din cheltuielile aferente cazării în conformitate cu normele prevăzute de legislaţia în vigoare.
    2.13.3. Taxele de cazare pentru cetăţeni străini şi apatrizi, care îşi fac studiile contra plată, se stabilesc prin negocieri directe cu părţile interesate, dar nu vor fi mai mici decît cheltuielile reale de cazare.
    2.13.4. Achitarea plăţii pentru chirie poate fi efectuată direct în casieria instituţiei sau prin virament la contul trezorerial al instituţiei.
Studenţii achită plata la începutul anului calendaristic pentru toată perioada de cazare sau în două rate: pentru perioada de studii ianuarie-iunie şi perioada de studii septembrie-decembrie. În cazuri excepţionale, la decizia consiliului profesoral sau a senatului universitar, achitarea plăţii de către studenţii din familii socialmente vulnerabile poate fi efectuată pe o perioada mai mică sau lunar.
    Audienţii cursurilor de perfecţionare şi reciclare a cadrelor achită plata pentru chirie la începutul ciclului de perfecţionare (reciclare) pentru toată perioada.
    Doctoranzii, masteranzii, colaboratorii instituţiilor şi alte categorii de locatari achită plata pentru chirie lunar sau pentru toată perioada de cazare în anul calendaristic.
    2.13.5. Veniturile obţinute în urma prestării serviciilor respective se vor utiliza, primordial, la:
    acoperirea cheltuielilor legate nemijlocit de activitatea căminelor (plata pentru consumul de resurse termice şi energetice, apă, canalizare, salubritate, servicii de telecomunicaţii);
    remunerarea muncii persoanelor angajate în căminele instituţiilor;
    procurarea inventarului şi efectuarea lucrărilor de reparaţie curentă şi capitală în blocurile căminelor.
    2.13.6. Instituţiile sînt în drept să utilizeze veniturile suplimentar acumulate din diferenţa dintre plăţile pentru cazare, încasate de la cetăţenii străini şi apatrizi şi costurile real calculate pentru un locatar la stabilirea suplimentară a sporurilor, adaosurilor, suplimentelor la salariu şi premierea curentă a personalului încadrat în activitatea căminelor, cu condiţia îndeplinirii punctului 2.13.5.
    2.14. Veniturile de la darea în locaţiune a bunurilor-proprietate publică
    2.14.1. Mijloacele speciale de la darea în locaţiune de către instituţiile din subordinea Ministerului Culturii a bunurilor-proprietate publică se constituie conform Legii nr. 861-XII din 14 ianuarie 1992 cu privire la arendă şi legii bugetului pe anul respectiv.
    2.14.2. Veniturile se formează din plăţile persoanelor juridice şi fizice, care sînt arendaşi de încăperi, utilaj, mijloace de transport şi alte fonduri fixe şi bunuri materiale, aflate la bilanţul  instituţiei.
    2.14.3. Cuantumul plăţii pentru chirie/arendă anuale pentru utilizarea fondurilor fixe se calculează conform prevederilor legii bugetului pe anul respectiv.
    2.14.4. Plata pentru chirie/arendă se stabileşte în contractul de arendă, fiind precizată de proprietar în cazul modificării preţurilor şi tarifelor reglementate de stat, schimbării destinaţiei încăperilor, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
    2.14.5. Contractele de chirie/arendă a încăperilor, utilajului, mijloacelor de transport, fondurilor fixe şi altor bunuri materiale se elaborează de instituţie şi se aprobă de Ministerul Culturii.
    2.14.6. Modul de achitare a plăţilor pentru chirie/arendă a încăperilor, utilajului, mijloacelor de transport, fondurilor fixe şi altor bunuri materiale se stabileşte de instituţie şi se fixează în contractul de arendă.
    2.14.7. Mijloacele acumulate din darea în locaţiune a bunurilor-proprietate publică se folosesc la:
    întreţinerea şi reparaţia fondurilor fixe;
    remunerarea muncii personalului antrenat în exploatarea şi reparaţia fondurilor fixe;
    acordarea sporurilor, suplimentelor, ajutorului material şi premierea angajaţilor instituţiei;
    alte cheltuieli ce ţin de activitatea instituţiei neasigurate cu alocaţii bugetare.
    2.15. Veniturile de la comercializarea cărţilor editate din contul mijloacelor bugetare
    2.15.1. Mijloacele speciale de la comercializarea cărţilor editate din contul mijloacelor bugetare se constituie conform Legii nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială şi regulamentelor pentru punerea acesteia în aplicare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 813 din 19 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 123-124,  art. 982).
    2.15.2. Veniturile se formează din comercializarea de către editurile de stat a cărţilor editate din contul mijloacelor bugetare.
    2.15.3. Preţul exemplarelor transmise spre vînzare se stabileşte de către editură.
    2.15.4. Mijloacele obţinute din comercializarea cărţilor se utilizează la editarea titlurilor noi de carte.
    2.15.5. Ministerul Culturii, anual, la data de 1 ianuarie a anului curent, aduce la cunoştinţa editurilor de stat soldul mijloacelor la contul special pentru a se ţine cont de acesta la elaborarea listelor de cărţi care urmează a fi editate în anul respectiv.
III. Dispoziţii finale
    3.1. Modalitatea primirii, păstrării şi utilizării mijloacelor băneşti şi controlul asupra respectării disciplinei de casă se efectuează în conformitate cu regulile de efectuare a operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25 noiembrie 1992.
    3.2. Ţinerea evidenţei contabile a mijloacelor speciale acumulate şi utilizarea lor se efectuează în conformitate cu Instrucţiunea privind evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin ordinul nr.85 din 9 octombrie 1996 al ministrului finanţelor şi devizele de cheltuieli aprobate.
    3.3. Darea de seamă privind executarea devizelor pentru mijloacele băneşti speciale se prezintă în modul stabilit Ministerului Culturii şi Ministerului Finanţelor.
    3.4. Responsabilitatea pentru corectitudinea stabilirii taxelor şi respectarea prezentului Mod se pune în sarcina personalului de conducere al instituţiilor şi ministerului de resort, care aprobă devizele de venituri şi cheltuieli pe tipul respectiv de mijloace speciale.
    [Anexa nr.6 introdusă prin HG1210 din 23.10.06, MO174-177/10.11.06 art.1344]