HGA1338/2002
ID intern unic:  298874
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1338
din  14.10.2002
privind reorganizarea Agenţiei de Stat "Moldpres"
Publicat : 17.10.2002 în Monitorul Oficial Nr. 142-143     art Nr : 1469

   
Abrogată prin HG245 din 03.03.16, MO55-58/11.03.16 art.277


    În scopul eficientizării lucrului de informare oficială vizînd activitatea politică, socială şi economică a autorităţilor publice, precum şi optimizării structurii redacţionale şi atribuţiilor în domeniu, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se reorganizează, începînd cu 15 octombrie 2002, Agenţia de Stat "Moldpres" în Agenţia Informaţională de Stat "Moldpres", fiind subordonată Guvernului.
Agenţia Informaţională de Stat "Moldpres" este succesorul în drepturi şi obligaţiuni al Agenţiei de Stat "Moldpres".
2. Se fondează publicaţia periodică "Buletinul Oficial al Guvernului".
3. Agenţia Informaţională de Stat "Moldpres" va asigura:
editarea "Monitorului Oficial al Republicii Moldova" şi publicarea actelor oficiale în acesta;
informarea operativă şi veridică despre activitatea curentă şi de perspectivă a autorităţilor publice din republică prin editarea "Buletinului Oficial al Guvernului";
îndeplinirea funcţiilor de coordonator al mijloacelor de informare în masă statale;
exercitarea altor atribuţii stabilite în statut.
4. Directorul Agenţiei se numeşte în funcţie şi se eliberează din funcţie de Guvern, la propunerea Directorului Cancelariei de Stat.
5. Se aprobă structura redacţională Agenţiei, conform anexei.
6. Directorul Agenţiei:
în termen de 20 zile, va elabora şi prezenta spre aprobare Guvernului Statutul de activitate al Agenţiei;
în termen de 1 lună, va asigura completarea statelor de personal şi îndeplinirea atribuţiilor stabilite, inclusiv va edita primul număr al "Buletinului Oficial al Guvernului".
7. Ministerul Justiţiei, în termen de 15 zile, va înregistra publicaţia periodică "Buletinul Oficial al Guvernului".
8. Cancelaria de Stat va lua la control strict predarea-preluarea, în termen de 2 săptămîni, a patrimoniului de către Agenţia nou-creată.
9. Ministerul Finanţelor, în comun cu Cancelaria de Stat, în termen de 20 zile, va examina problema alocării mijloacelor financiare, necesare editării "Buletinului Oficial al Guvernului" şi va prezenta propuneri de modificare a Legii bugetului de stat pe anul 2002.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                            Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul justiţiei                                                                   Ion Morei
    Ministrul finanţelor                                                               Zinaida Grecianîi

    Chişinău, 14 octombrie 2002.
    Nr. 1338.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1338
din 14 octombrie 2002
STRUCTURA
Agenţiei Informaţionale de Stat "Moldpres"
Conducerea:
Director general
Vicedirector general
Contabil şef
Conducători de subdiviziuni
Subdiviziuni:
Redacţia agenţiei informaţionale
Redacţia ediţiilor oficiale ("Monitorul Oficial" şi anexele la el, "Buletinul Oficial al Guvernului")
Cronica foto
Contabilitatea
Serviciul statistică, informaţie, fără date
Serviciul editorial
Centrul de presă
Serviciul deservire electronică şi comunicaţii