HGM1396/2003
ID intern unic:  299096
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1396
din  24.11.2003
cu privire la instruirea medicilor şi farmaciştilor rezidenţi
şi plasarea în cîmpul muncii a tinerilor specialişti
Publicat : 28.11.2003 în Monitorul Oficial Nr. 235-238     art Nr : 1443

   
MODIFICAT
   
HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18

    NOTĂ:
   
în tot textul hotărîrii și al anexelor, cuvintele „Ministerul Sănătăţii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18     Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se stabileşte că, începînd cu anul de studii 2003-2004, instruirea medicilor şi farmaciştilor prin studii postuniversitare în rezidenţiat, cu finanţare de la bugetul de stat, se va efectua exclusiv în bază de contract individual încheiat cu Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
2. Se aprobă Contractul-tip privind instruirea în rezidenţiat şi plasarea în cîmpul muncii a medicilor şi farmaciştilor, conform anexei.
3. După absolvirea studiilor postuniversitare prin rezidenţiat, medicii şi farmaciştii, tineri specialişti, vor fi repartizaţi de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale pentru plasare în cîmpul muncii, conform necesităţilor statului, pe o perioadă de trei ani. La repartizarea medicilor de familie se va ţine cont de rezultatele concursurilor de atribuire a practicilor medicului de familie.
    [Pct.3 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
4. În cazul nerespectării de către tinerii specialişti a contractului semnat cu Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, ei sînt obligaţi să restituie cheltuielile pentru instruirea universitară, din contul bugetului de stat, şi postunviersitară în volumul calculat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
[Pct.5 abrogat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
   
    PRIM-MINISTRU                                        Vasile TARLEV

    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru                                          Valerian Cristea
    Ministrul sănătăţii                                         Andrei Gherman
    Ministrul muncii
    şi protecţiei sociale                                        Valerian Revenco
    Ministrul finanţelor                                        Zinaida Grecianîi
    Ministrul justiţiei                                            Vasile Dolghieru

    Chişinău, 24 noiembrie 2003.
    Nr. 1396.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 1396
din 24 noiembrie 2003
CONTRACTUL-TIP
privind instruirea în rezidenţiat şi plasarea în cîmpul
muncii a medicilor
şi farmaciştilor
I. Părţile contractante
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale,
    
în persoana dlui (dnei)_______________________
                                                       (funcţia, numele, prenumele)
şi medicul (farmacistul) rezident (a)_____________________________
                                                                             (numele, prenumele, specializarea)
au încheiat prezentul contract, convenind asupra celor ce urmează:
II. Obiectul contractului
Contractul are ca obiect instruirea din contul bugetului de stat a
    medicului (farmacistului) rezident______________________________
                                                                    (numele, prenumele, specializarea)
şi plasarea în cîmpul muncii a acestuia după absolvirea studiilor postuniversitare prin rezidenţiat.
III. Durata contractului
Contractul se încheie pentru perioada de la_______________________
                                                                                                       (data, luna, anul)
pînă la____________________
                          (data, luna, anul)
IV. Obligaţiile părilor
1. În perioada de acţiune a contractului Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale se obligă:
a) să asigure medicul (farmacistul) rezident cu bursă pe anii de studii__________, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
b) să-i asigure medicului (farmacistului) rezident condiţii optime de instruire.
2. În perioada de acţiune a contractului medicul (farmacistul) rezident
______________________
  (numele, prenumele, specializarea)
se obligă:
a) după absolvirea rezidenţiatului să activeze cel puţin trei ani conform repartizării Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
b) în cazul în care tînărul specialist va fi exmatriculat pe parcursul studiilor sau după absolvire nu va respecta stipulările contractului semnat, acesta este obligat să restituie integral cheltuielile pentru instruirea universitară, din contul bugetului de stat, şi postuniversitară în volumul calculat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
V. Drepturile părţilor
1. În perioada de acţiune a contractului Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale are dreptul:
a) să-i propună medicului rezident un alt loc de lucru la un alt prestator de servicii medicale sau farmaceutice cu condiţii mai bune de muncă decăt cele anterioare;
b) să-i acorde medicului rezident, cu cea mai înaltă notă din actul de studii, dreptul prioritar de a-şi alege locul de muncă din lista repartizărilor propuse de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale după absolvirea instituţiei de învăţămînt.
2. În perioada de acţiune a contractului medicul rezident, în ordinea descrescîndă a notelor din actul de studii, are dreptul să-şi aleagă locul de muncă din lista repartizărilor propuse de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
VI. Rezilierea contractului
Contractul se reziliază în cazul:
a) lipsei locurilor vacante de muncă pe specialitate;
b) exmatriculării medicului rezident de la studii postuniversitare.

    VII. Clauze finale
1. Prezentul contract poate fi modificat doar cu consimţămîntul ambelor părţi, faptul modificărilor consemnîndu-se într-un proces-verbal sub formă de anexă la contract.
2. Contractul este întocmit în____exemplare, fiecare avînd aceeaşi putere juridică.
3. Adresa părţilor:
    Ministerul Sănătăţii, Muncii
     şi Protecţiei Sociale                      Medicul (farmacistul) rezident
    _________________                ________________________
    _________________                ________________________
    _________________                ________________________
    ____ ____________                ____ ___________________
    data     semnătura                                             data        semnătura

   
[Anexa modificată prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]