HGO1574/2003
ID intern unic:  299618
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1574
din  26.12.2003
despre instituirea Comisiei naţionale pentru implementarea
şi realizarea  prevederilor Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor
Unite cu privire la schimbarea climei, precum şi a mecanismelor
şi prevederilor Protocolului de la Kyoto
Publicat : 01.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 6-12     art Nr : 50
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Componenţa nominală a Comisiei naţionale pentru implementarea şi realizarea prevederilor Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, precum şi a mecanismelor şi prevederilor Protocolului de la Kyoto, conform anexei nr. 1;
Regulamentul Comisiei naţionale pentru implementarea şi realizarea prevederilor Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, precum şi a mecanismelor şi prevederilor Protocolului de la Kyoto, conform anexei nr.2.
2. Se desemnează comisia nominalizată în calitate de autoritate naţională supremă responsabilă pentru implementarea şi realizarea prevederilor Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, precum şi a mecanismelor şi prevederilor Protocolului de la Kyoto.
3. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul Comisiei vor fi executate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără a fi emisă o nouă hotărîre de Guvern.

Prim-ministru                                                          Vasile TARLEV
Contrasemnată:  
Ministrul ecologiei, construcţiilor
şi dezvoltării teritoriului                                         Gheorghe  Duca
Ministrul economiei                                                Marian Lupu
  
Chişinău, 26 decembrie 2003.
Nr. 1574.
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1574
din 26 decembrie 2003
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei naţionale pentru implementarea şi realizarea
prevederilor Conven
ţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite
cu privire la schimbarea climei, precum
şi a mecanismelor
ş
i prevederilor  Protocolului de la Kyoto
DUCA Gheorghe            - ministrul ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării
                                             teritoriului, preşedintele Comisiei
CAZAC Valeriu              - directorul Serviciului Hidrometeorologic de Stat,
                                        vicepreşedintele Comisiei
SCORPAN Vasile           - manager, oficiul schimbarea climei, Ministerul
                                              Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului,
                                              secretarul Comisiei
Membrii Comisiei:
CIOBANU Victor             - vicepreşedinte al Comisiei parlamentare
                                         pentru economie, industrie, buget şi finanţe
SILVESTRU Petru           - vicepreşedinte al Comisiei parlamentare
                                         pentru ecologie şi dezvoltarea teritoriului      
COVALIU Sergiu             -consultant principal în direcţia agricultură
                                         şi mediu a Cancelariei de Stat    
BEJENARU Elena             - seful direcţiei generale relaţii internaţionale şi
                                         asistenţă tehnică, Ministerul Ecologiei,
                                               Construcţiilor şi
Dezvoltării Teritoriului    
BOIAN Ilie                       - prim-vicedirector al Serviciului Hidrometeorologic
                                               de stat  
CHIORSAC Mihai            - directorul Institutului de Energetică al
                                                Academiei de Ştiinţe a Moldovei  
CONSTANTINOV Tatiana -directorul Institutului de Geografie al Academiei
                                                de Ştiinţe a Moldovei    
ARION Valentin                - profesor universitar, Universitatea de Stat
                                               din Moldova      
GALUPA Dumitru             - directorul Institutului de Cercetări şi Amenajări 
                                                Silvice
TIMCIUC Ala                   - directorul departamentului relaţii economice
                                                externe, Ministerul Economiei    
CIUREA  Lucreţia             - şeful direcţiei finanţare externă şi datorii,  
                                          Ministerul Finanţelor
ZAGORODNIUC Arcadii  - directorul direcţiei principale politică energetică,
                                           Ministerul Energeticii
BRATCENCO Veaceslav  -directorul departamentului transport auto,
                                          Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor      
COMENDANT Ion          - manager relaţii instituţionale, Compania  
                                           "Union Fenosa"    
TODOS Petru                   - profesor universitar, Universitatea Tehnică din Moldova
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1574
din 26 decembrie 2003
Regulamentul
Comisiei naţionale pentru implementarea şi realizarea
prevederilor Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite
cu privire la schimbarea climei, precum şi a mecanismelor şi
prevederilor Protocolului de la Kyoto
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul Comisiei naţionale pentru implementarea şi realizarea prevederilor Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, precum şi a mecanismelor şi prevederilor Protocolului de la Kyoto (în continuare - Comisia) este elaborat în baza Hotărîrii Parlamentului   nr.404-XIII din 16 martie 1995 "Pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 4, art. 61) şi Legii nr. 29-XV din 13 februarie 2003 pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 48, art. 193).
2. În activitatea sa Comisia se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile, ordonanţele şi dispoziţiile Guvernului, precum şi de prezentul Regulament.
3. Comisia este autoritatea naţională supremă care coordonează activităţile de implementare în Moldova a prevederilor Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, precum  şi a prevederilor Protocolului de la Kyoto.  
II. Sarcinile  şi funcţiile de bază ale Comisiei
4. Sarcinile şi funcţiile de bază ale Comisiei sînt următoarele:
coordonarea activităţilor la nivel naţional şi internaţional privind implementarea obiectivelor prevederilor Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, precum  şi a mecanismelor şi prevederilor Protocolului de la Kyoto;
elaborarea şi implementarea politicii şi strategiei privind realizarea în Moldova a activităţilor ce ţin de stoparea, diminuarea fenomenului privind schimbarea climei, adaptarea şi atenuarea impactului schimbării climei asupra aspectului socio-economic al ţării, sănătăţii populaţiei, ecosistemelor şi resurselor naturale;
elaborarea şi prezentarea spre examinare şi aprobare a actelor legislative pentru implementarea prevederilor Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, precum  şi a mecanismelor şi prevederilor Protocolului de la Kyoto;
elaborarea strategiilor de realizare şi supravegherea modului de implementare în Moldova a proiectelor de asistenţă tehnică sau investiţionale în cadrul Mecanismului Dezvoltării Nepoluante al Protocolului de la Kyoto al Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei;
coordonarea procesului de expertizare tehnică a propunerilor de proiecte preconizate spre a fi implementate în Moldova în cadrul Mecanismului Dezvoltării Nepoluante al Protocolului de la Kyoto;
coordonarea procesului de selectare şi aprobare a proiectelor ce urmează a fi implementate în Moldova în cadrul Mecanismului Dezvoltării Nepoluante al Protocolului de la Kyoto;
crearea condiţiilor de liberă concurenţă în procesul de promovare şi selectare a proiectelor din sectorul de stat, privat şi cel al societăţii civile;
certificarea proiectelor selectate pentru implementare la Secretariatul Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei;    
coordonarea procesului de negociere a condiţiilor de vînzare-cumpărare a cotelor de emisii certificate;
coordonarea procesului de certificare a cotelor de reducere a emisiilor gazelor cu efect de seră pentru fiecare proiect în parte;
selectarea şi aprobarea experţilor tehnici pentru fiecare proiect în parte;
asigurarea remunerării experţilor antrenaţi în expertiza tehnică din contul proiectelor examinate sau din alte fonduri bugetare şi extrabugetare;      
contribuirea la soluţionarea litigiilor apărute în procesul implementării proiectelor aprobate de către Comisie.
III.  Organizarea activităţii Comisiei
5. Componenţa nominală a Comisiei este constituită din persoane, desemnate de instituţiile implicate, şi aprobată prin hotărîre de Guvern.
6. Şedinţele Comisiei se convoacă în funcţie de necesităţi, dar nu mai rar decît o dată în trimestru.
7. şedinţele Comisiei sînt prezidate de către preşedinte, iar în absenţa lui -de către vicepreşedinte.
8. Şedinţele Comisiei sînt deliberative, dacă la ele participă cel puţin 2/3 din numărul membrilor.
9. Hotărîrile Comisiei sînt adoptate cu majoritatea simplă de voturi.
10. Supravegherea executării hotărîrilor Comisiei este efectuată de către secretar.
IV. Dispoziţii finale
11. Comisia elaborează şi aprobă documente privind efectuarea expertizei în cadrul Mecanismului Dezvoltării Nepoluante al Protocolului de la Kyoto.
12. Comisia îşi întrerupe activitatea în temeiul unei hotărîri de Guvern.