HGO161/1993
ID intern unic:  299684
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 161
din  31.03.1993
Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la momentul de
expertizare a condiţiilor de muncă
Publicat : 30.03.1993 în Monitorul Oficial Nr. 003     Promulgat : 31.03.1993     Data intrarii in vigoare : 30.03.1993
    Întru îndeplinirea hotărîrii  Gucernului Republicii Moldova  din  15 decembrie  1992 nr. 820 "Cu privire la constitutuirea expertizei de Stat a  Condiţiilor  de  Muncă a Republicii Moldova  în  cadrul  Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Guvernul Republicii Moldova  h o t ă r ă şt e:
    1. Se aprobă   Regulamentul cu  privire  la  modul  de  expertiză  a condiţiilor de muncă (se anexează).
    2. Expertiza de Stat a Condiţiilor de Muncă a Republicii Moldova  în scopul  perfecţionării Rerulamentului menţionat, poate elabora şi aproba metodologii   pentru  realizarea  unor  genuri  aparte  de  expertiză  a condiţiilor de muncă.
    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                       Andrei SANGHELI
Aprobat
prin hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova din
31 martie 1993 nr. 161
R E G U L A M E N T U L
Cu privire la modul de expertizare a condiţiilor de muncă
I. Dispoziţii generale
    1. Expertiza condiţiilor de muncă se efectuează, potrivit Legii  din 27  decembrie  1990  "Cu  privire la asigurarea cu  pensii  de  stat  îi Republica  Moldova",  Legii  din 2 iulie 1991 "Cu privire  la  protecţia muncii" şi hotărîrii Guvernului Republicii Moldova din 15 decembrie 1992 nr.  820 "Cu privire la constituţia Expertizei de Stat a Condiţiilor  de Muncă  a Republicii Moldova în cadrul Ministerului Muncii şi  Protecţiei Sociale",  de către experţii de stat ai Expertizei de Stat a Condiţiilor de Muncă.
    2. Expertiza  condiţiilor  de muncă la întreprinderi şi organizaţii, indiferent  de formele de proprietate, se efctuează în scopul asigurării corectitudinii  la aplicarea listelor de asigurare cu pensii în condiţii avantajoase    şi   acordarea   concediilor   suplimentare,   pregătirii propunerilor    vizînd   perfecţionarea   acestor   liste,   exercitării controlului asupra calităţii atestării locurilor de muncă, diferenţierii tarifelor  de asigurare socială, protecţiei lucrătorilor care desfăşoară activitate în locuri de muncă cu condiţii nefavorabile.
    Expertiza de Stat  a  Condiţiilor de Muncă, reieţind  din  sarcinile concrete, efectuează următoarele genuri de expertiza:     expertiza condiţiilor de muncă la locurile de muncă;
    expertiza aplicării corecte  a  alistelor unităţilor  de  protecţie, lucrărilor,  profesiilor,  funcţiilor  şi indicilor, conform  cărora  se stabilesc pensii în condiţii avantajoase şi concedii suplimentare;
    expertiza calităţii efectuării la întreprinderi şi în organizaţii  a atestării  locurilor de muncă privind condiţiile de muncă şi  raportarea lor la categoria cu condiţii de muncă nocive şi grele;
    expertiza condiţiilor   de  muncă  privind  evaluarea  cheltuielilor legate  de înlesnirile şi compensaţiile prevăzute prntru munca, prestată în  condiţii  nefavorabile, pentru diferenţierea tarifelor de  asigurare socială;
    expertiza condiţiilor  de muncă privind soluţionarea litigiilor care apar  între  persoanele  juridice  şi cetăţeni  (salariaţi)  în  vederea aprecierii  condiţiilor de muncă, acordării de înlesniri şi  compensaţii pentru  activitate desfăşurată în condiţii nefavorabile, precum şi altor diferende  care  urmează  să  fie soluţionate de  Expertiza  de  Stat  a Condiţiilor de muncă;
    expertiza condiţiilor   de  muncă  în  conformitate cu   propunerile întreprinderilor,  organizaţiilor  sau  organelor  sindicale  în  scopul modificării  listelor unităţilor de producţie, lucrărilor,  prifesiilor, funcţiilor   şi  indicilor  pentru  asigurarea  cu  pensii  în  condiţii avantajoase şi acordareacondiţiilor suplimentare;
    alte genuri de expertiză, care decurg din atribuţiile Expertizei  de Stat a Condiţiilor de Muncă.
II. Organizarea expertizării condiţiilor de muncă
    3. Expertiza condiţiilor de muncă se efectuează în mod planificat şi operativ.
    4. Expertiza  de Stat  a  Condiţiilor  de  Muncă  poate  informa  în prealabil,  administraţia întreprinderii, organizaţiei despre efectuarea oricărui  gen de expertiză de stat a condiţiilor de muncă, în cazul cînd consideră  că  această informaţie nu poate afecta eficienţa  expertizei.
Notificarea la timp se face în scopul efectuării expertizei calitativ şi operativ.  Totodată,  poate  fi indicat genul sau  scopul  expertizării, caracterul documentelor necesare la efectuarea ei.
    5. La efectuarea concretp  a unui gen de expertiză a condiţiilor  de muncă   în  modul  stabilit  pot  fi  antrenaţi  specialişti  de  înaltă calificare  din  ramurile economiei naţionale şi savanţi,  munca  cărora este  remunerară,  precum  şi reprezentanţi al  organelor  supravegherii sanitare, tehnici şi ai organelor sindicale.
    În cazul efectuării expertizei condiţiilor de muncă în  conformitate cu  propunerile întreprinderilor şi organizaţiilor privind  modificările în  listele unităţilor de producţie, lucrărilor, profesiilor, funcţiilor îi  indicilor  pentru  asigurarea cu pensii în condiţii  avantajoase  şi acordarea  concediilor  suplimentare, întreprinderile  şi  organizaţiile achită  taxa  pentru  serviciile de măsurare de laborator  a  factorilor nocivi  şi periculoşi în mediul ambiant de lucru, precum şi plata pentru muncă experţilor netitulari atraşi.
    Măsurări de laborator al condiţiilor de muncă necesare expertizei le pot  efectua laboratoarele specializate, lista cărora o aprobă Expertiza de Stat a Condiţiilor de Muncă.
    6. După efectuarea  expertizei, efectul de stat  eliberează  decizia respectivă,   conform   formei  stabilite  cu  privire  la   rezultatele expertizei sau recomandării necesare - ca ajutor consultativ.
III. Modul de efectuare a expertizei condiţiilor de  muncă
    7. Expertiza  condiţiilor de  muncă la locurile de muncă  constă  în determinarea  factorilor (fizici, chimici, biologici,  psihofiziologici) în  mediu  ambiant  de lucru conform indicilor  care  acţionează  asupra sănătăţii şi capacitîţii de muncă a omului în procesul activităţii.
    Totodată, locul de  muncă  este considerat locul dotat  cu  mijloace necesare,  în  care salariatul sau un grup de lucrători  îşi  desfăşoară activitatea  de muncă, realizînd în comun sarcina de producţie. Locul de muncă   este   o   parte  a  structurii  tehnologice  de   producţie   a întreprinderii  destinat realizării procesului tehno;ogic (de producţie) şi  se  stabileăte  în baza normelor de muncă şi a  altor  normative  în vigoare.
    8. La efectuarea  expertizei condiţiilor de muncă, expertul de, stat să  călăuzeşte de legislaţia în vigoare, actele normative care stabilesc cerinţe  privind condiţiile de muncă la locurile de muncă, precum şi  de alte  acte  normative  care reglementează dreptul  oamenilor  mincii  la înlesniri  şi compensaţii pentru activitatea desfăşurată în condiţii  de muncă nefavorabile.
    9. În procesul  expertizării  condiţiilor  de muncă la  locurile  de muncă expertul de stat are obligaţia:
    să stabilească factorii  şi cauzele apariţiei condiţiilor  de  muncă nefavorabile;
    să determine  corespunderea  dintre  uneltele  de  muncă,  obiectele muncii   produsele  muncii,  mediul  ambiant,  normele  şi   normativele respective;
    să supună controlului   respectarea    de   către    executanţi    a cerinţelortehnologiei  executării  lucrărilor,  a  regulilor  protecţiei muncii  şi  tehnicii  securităţii, normelor sanitare în producţie  şi  a altor acte normative;
    să scoată la iveală totalizarea factorilor mediului ambiant de lucru (fizici,    chimici,   biologici,   psihofiziogici),   care   acţionează nefavorabil  asupra  stării  sănătăţii lucrătorilor. În  acest  scop  se folosesc date existente privind cercetarea de laborator ale locurilor de muncă   efectuate  în  anul  curent  (registre,  procesele-verbale   ale măsurărilor,   deciziile   terapeuţilor  de  sector,  de  hală  şi   ale consiliului  de  expertiză medicală a vitalităţii (CEMP) cu  privire  la existenţa  cazurilor de îmbolnăvire profesională, alte date  referitoare la prezenţa factorilor nocivi.
    să confrunte datele  privind existenţa reală a factorilor nocivi  în mediul ambiant de lucru cu indicii prevăzuţi de normative.
    În cazul cînd standardele  privind normativele factorilor nocivi  nu sînt  încă   aprobate, pot fi folosite datele cercetărilor  ştiinţifice, fiind însoţite de argumentarea respectivă a deciziilor adoptate.
    10. La efectuarea   expertizei  privind   corectitudinea   aplicării listelor unităţilor de producţie, lucrărilor, profesiilor, funcţiilor şi indicilor, conform cărora se stabilesc pensii ăn condiţii avantajoase şi concedii suplimentare, expertul de stat are obligaţii:
    să confrunte  lista aprobată de întreprindere a locurilor de  muncă, denumirilor  de  profesii şi funcţii conform cărora se stabileşte şi  se efetuează  pentru  lucrători plata pensiilor în condiţii avantajoase  în baza  articolului  18 din Legea "Cu privire la asigurarea cu  pensii  de stat   în  Republica  Moldova"  cu  Listele  unităţilor  de   producţie, lucrărilor,  profesiilor,  funcţiilor şiindicilor în temeiul  cărora  se acordă dreptul la asigurare cu pensii în condiţii avantajoase;
    se stabilescă   identitatea denumirii  profesiilor  muncitorilor  şi funeţiilor  conducătorilor,  specialiştilor  şi  funcţionarilor  conform datelor  evidenţei primare de la întreprinderi şi organizaţii şi a celor înscrise  în  carnetele de muncă cu denumirile prevăzute în  indicatorul unic de tarife şi calificare pentru lucrări şi profesii (I.U.T.C.) şi în Indicatorul  de calificare pentru funcţii de conducători, specialişti şi funcţionari (I.C.).
    în caz de necesitate,    să   verifice   corespunderea    structurii lucrărilor  prevăzute  pentru  profesiile  şi  funcţiile  respective  în documentele  iniţiale  (norme, bonuri de lucru, rapoarte, instituţii  de funcţie etc.), conform structurii lucrărilor în I.U.T.C. şi I.C.;
    să analizeze conform Fişelor de evidenţă şi atestare a locurilor  de muncă  rezultatele  atestării locurilor de muncă privind  condiţiile  de muncă   şi  să  supună  controlului  corespunderea  raportării  lor   la categoriile  condiţiilor de muncă nosive şi grele cu modul de atestare a locurilor de muncă, să compare rezultatele atestării cu condiţiile reale de muncă;
    să stabilească corectitudinea  aplicării criteriilor,  indicilor  şi normativelor  aprobate  în  modul stabilit vizînd  condiţiile  de  muncă pentru acordarea înlesnirilor şi compensaţiiloe;
    să examineze rezultatele  măsurărilor privind  existenţa  factorilor nocivi şi periculoşi în mediul ambiant la locurile de muncă şi în caz de necesitate,  să  organizeze măsurări repetate, antrenînd în  acest  scop unele laboratoare specializate.
    să verifice dacă   documentele,  prezentate   organelor   asigurării sociale  de către întreprindere pentru a stabili lucrătorilor pensii  în condiţii  avantajoase,  corespund cu rezultatele atestării locurilor  de muncă  şi  cu listele unităţilor de producţie, lucrărilor,  profesiilor, funcţiilor şi indicilor, conform cărora se stabilesc pensii avantajoase, precum şi corectitudinea întocmirii lor;
    să stabilească corectitudinea  aplicării  unităţilor  de  producţie, lucrărilor,  profesiilor  şi funcţiilor cu condiţii de muncă  nocive  la activităţi  pentru care se acordă dreptul la concediu suplimentar şi  la ziua  de muncă redusă, precum şi alte acte normative, care reglementează modul  de  acordare  pentru  lucrători  a  concediilor  suplimentare  în legătură cu condiţiile de muncă nefavorabile.
    11. La efectuarea expertizei lacităţii atestării locurilor de  muncă privind  condiţiile de muncă şi raportarea lor la categoria  condiţiilor de muncă nocive şi grele, expertul de stat are obligaţia:
    să verifice corespunderea   atestării   efectuate   conform  modului stabilit  şi să scoată la iveală abaterile existente;
    să analizeze, conform Fişelor de evidenţă şi atestare a locurilor de muncă  rezultatele  atestării  locurilor  de  muncă  şi  să  stabilească corectitudinea lor raportate la categoria locurilor de muncă cu condiţii de  muncă  nocive  şi  grele,  să  confrunte  rezultatele  atestării  cu condiţiile reale de muncă;
    să examineze  rezultatele  măsurilor  privind  existenţa  factorilor nocivi  şi periculoşi în mediul ambiant la locurile de muncă şi, în  caz de  necesitate,  să organizeze măsurări repetate, antrenînd  laboratoare specializate.
    12. La efectuarea   expertizei  condiţiilor  de  muncă  în   vederea estimării  cheltuielilor  privind  înlesnirile şi  compensaţiile  pentru activitatea   desfăşurată   în  condiţii  nefavorabile  şi   în   scopul diferenţierii   terifelor  asigurării  sociale,  expertul  de  stat  are următoarele atribuţii:
    să examineze conform Fişelor de evidenţă şi atestare a locurilor  de muncă   rezultatele  atestării  locurilor  de  muncă  şi  corectitudinea raportării  lor  la  categoriile  cu condiţii de  muncă  necesitate,  să efectuieze măsurări repetate, antrenînd laboratoare specializate;
    să facă cunoştinţă  cu  rezultatele  măsurărilor  privind  existenţa factorilor  nocivi şi periculoşi în mediul ambiant la locurile de  muncă şi,  în  caz  de necesitate, să efectueze măsurări  repetate,  antrenînd laboratoare specializate;
    conform unei metodici  speciale să stabilească corespunderea  dintre tarifele  de asigurare socială stabilite şi condiţiile de muncă reale şi rezultatele atestării locurilor de muncă.
    13. La expertizarea condiţiilor  de  muncă  în  scopul  soluţionării litigiilor dintre persoanele juridice şi cetăţeni (salariaţi) cu privire la  condiţiile  de  muncă şi acordarea  înlesnirilor  şi  compensaţiilor pentru  muncă  în condiţii nefavorabile expertul de stat, în funcţie  de caracterul  litigiilor apărute, trebuie să efectuieze unul din  genurile de expertiză, prevăzute în punctul 2 din prezentul Regulament.
    14. Expertiza  condiţiilor  de muncă efectuează conform propunerilor întreprinderilor   şi   organizaţiilor   cu  privire   la   introducerea modificărilor   în   listele   unităţilor  de   protucţie,   lucrărilor, profesiilor, funcţiilor îi indicilor în temeiul cărora se acordă dreptul la  pensii în condiţii avantajoase şi acordarea concediului suplimentar, expertul de stat are obligaţia:
    să examineze,   reieşind  din  materialele  întreprinderii, dinamica condiţiilor de muncă la locurile de muncă, inclusiv datele cu privire la îmbolnăvirile  profesionale  şi  morbuditare  generală,  datele  privind vechimea în muncă şi vîrsta lucrătorilor;
    să organizeze  (sau să  întreprindă de sine stătător)  măsurări  ale factorilor  nocivi şi periculoşi în mediul ambiant la locurile de muncă, antrenînd laboratoare specializate, cronometrarea şi fotografierea zilei de  muncă,  comparînd  datele obţinute cu caracteristica  din  capitolul respectiv al I.U.T.C.;
    să contrapună  datele  obţinute în procesul  măsurărilor  factorilor existenţi nocivi şi periculoşi în mediul ambiant cu criteriile aprobate, indicii şi normativele privind stabilirea înlesnirilor şi compensaţiilor în legătură cu condiţiile de muncă nefavorabile )foarte nocive şi foarte grele, nocive şi grele);
    să efectueze    conform   materialelor   întreprinderii    evaluarea prealabilă a cheltuielilor prevăzute pentru plata pensiilor;
    să soluţioneze  problema  vizînd  raportarea  locului  de  muncă  la categoria  celor  cu condiţii de muncă nocive şi grele sau  să  respingă propunerea respectivă a întreprinderii (organizaţiei).
IV. Rezultatele expertizei condiţiilor de muncă
    15. În conformitate cu  rezultatele expertizei şi  călăuzîndu-se  de criteriile  aprobate, indicii şi normativele privind condiţiile de muncă pentru  stabilirea  înlesnirilor şi a compensaţiilor, expertul  de  stat întocmeşte  un aviz conform formei stabilite (anexa nr. 1), în care  îşi expune  deciziile.  Un exemplar al avizului îl adresează  conducătorului întreprinderii (organizaţiei).
    În cazul cînd  sînt scoase  la iveală încălcări ale  legislaţiei  în vigoare,  odată cu avizul este prezentată o prescripţie (anexa nr. 2) cu privire  la  înlăturarea  lor.  Avizul  privind  rezultatele  expertizei condiţiilor  de muncă trebuie să fie înmînat într-un termen de cel  mult 10 zile din momentul încheierii ei.
    În cazul cînd  expertiza  condiţiilor  de  muncă  se  efectuează  în conformitate  cu propunerea organului sindical, cîte un exemplar de aviz este adresat administraţiei întreprinderii şi organului sindical.
    În cazul cînd  expertizarea condiţiilor  de muncă se  efectuează  în vederea  soluţionării litigiilor dintre persoanele juridice şi  cetăţeni (salariaţi)  cu privire la condiţiile de muncă şi acordarea înlesnirilor şi  compensaţiilor  pentru activităţi desfăşurate în condiţii  de  muncă nefavorabilecîte un exemplar de aviz şi prescripţie se expediază ambelor părţi ale conflictului.
    În cazurile cînd înlălcările  scoase  la iveală  vizează  raportarea nejustificată  de către administraţia întreprinderii sau organizaţiei  a locului  de  muncă  la  Listele  unităţilor  de  producţie,  lucrărilor, profesiilor, funcţiilor şi indisilor în temeiul cărora se acordă dreptul la  pensii  în  condiţii  avantajoase, un exemplar de  aviz  însoţit  de propunerea cu privire la încasarea de la întreprinderi a sumelor de bani plătite  nelegitim  este  expediat organului care a  acordat  pensia  în condiţii evantajoase.
    Despre înfăptuirea oricărui gen de expertiză a condiţiilor de  muncă expertul  de  stat face o notă în jurnalul de serviciu conform  mediului stabilit.  Forma  şi  modul  de ţinere a  jurnalului  sînt  aprobate  de expertiza de Stat a Condiţiilor de Muncă.
    16. Expertul de stat în baza avizului privind rezultatele expertizei prezintă    administraţiei   întreprinderii,   organizaţiei,   organelor asistenţei  sociale o recomandare (anexa nr.3) cu privire la suspendarea deciziilor luate de acestea în privinăa asigurării cu pensii în condiţii avantajoase şi a condiţiilor suplimentare, care nu corespund legislaţiei în vigoare.
    17. Expertul  de  stat, în caz de necesitate,  conform  rezultatelor expertizei,  de  sine stătător sau în comun cu reprezentanţii  organelor supravegherii de stat şi controlului asupra stării condiţiilor de muncă, interzice exploatarea obiectelor de producţie şi a locurilor de muncă.
    18. Deciziile experţilor din cadrul Expertizei de Stat a Condiţiilor de  Muncă pot fi contestate la Ministerul Muncii şi protecţiei  Sociale, Contestarea  nu  suspendă acţiunea deciziilor experţilor  Expertizei  de Stat a Condiţiilor de Muncă.
Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire
la modul de expertizare a
condiţiilor de muncă  Forma
ES - 1
(Stema Republicii Moldova)
MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
EXPERTIZA DE STAT A CONDIŢIILOR DE MUNCĂ
________________nr.________________
AVIZ
(genul expertizei efectuate)
cu privire la______________________________________________________________________________  
                   (denumirea locului de muncă sau genul de
_______________________________________________________________________________________
activitate,profesia, precum  şi denumirea exactă a sectorului, secţiei,
_______________________________________________________________________________________
            unităţii de producţie şi întreprinderii)
    Conform expertizei  condiţiilor de muncă, efectuată de la data ________pînă la__________şi documentelor prezentate (lista se anexează) s-a stabilit:
    În funcţie de  genul  expertizei  avizul poate  conţine  următoarele capitole:
1. Caracteristica condiţiilor de muncă
    (La efectuarea expertizei condiţiilor de muncă în corespundere cu p. 9-12  şi p. 14, acest capitol trebuie să cuprindă natura factorilor care constituie  condiţiile de muncă la desfăşurarea activităţilor respective la locul de muncă sau la locurile de muncă, şi prezenţa lor în raport cu normativele).
2. Înlesnirile şi compensaţiile acordate şi
corespunderea lor cu condiţiile de muncă
   (se indică toate   tipurile  de  înlesniri  şi  compensaţii  de  care beneficiază  salariaţii la locul respectiv de muncă sau pentru profesia, genul de activitate, funcţia respectivă şi pe ce bază se acordă)
      3. Abaterile  de  la normele şi normativele în vigoare  scoase  la iveală  sau încăţcarea legislaţiei în vigoare privind genul respectiv al expertizei, indicîndu-se legislaţia şi actele normative    încălcate.
4. Concluzie şi soluţii
(se expun concluziile şi deciziile luate în baza documentelor respective de expertul de stat cu privire la totalurile expertizei efectuate).
(denumirea completă a                           (prenumele, numele)
funcţiei expertului de
stat care a întocmit
avizul)                                           (semnătura).
                                                  Anexa nr.2
                                             la Regumentul cu privire
                                             modul de expertizare a
                                             condiţiilor de muncă
                         (Stema Republicii Moldova)
                MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
               EXPERTIZA DE STAT A CONDIŢIILOR DE MUNCĂ
                 __________________nr._______________
                           P R E S C R I P Ţ I E
   În corespundere  cu Regulamentul Expertizei de Stat a Condiţiilor  de Muncă,  aprobat  prin  hotărîrea Guvernului Republicii  Moldova  din  15 decembrie  1992  nr.  820  şi în baza expertizei  condiţiilor  de  muncă efectuată de la data de ______pînă la ___________ şi avizul de la ________ nr.______ propun ca în termen de pînă la __________        să fie înlăturate următparele încălcări:
      1. (enumerarea încălcărilor scoase la iveală)
      2. _____________________________________________________________
      3. _____________________________________________________________
   (denumirea completă a                            (prenumele,numele)
   funcţiei expertizei de
   stat care a eliberat
   prescripţia                                            (semnătura).
Anexa nr. 3
la Regulamentul cu privire
la modul de expertizare a
condiţiilor de muncă
Forma ES - 3
(Stema Republicii Moldova)
MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
EXPERTIZA DE STAT A CONDIŢIILOR DE MUNCĂ
_________________nr.________________
R E C O M A N D A R E
           În corespundere   cu   Regulamentul  Expertizei  de  Stat   a Condiţiilor  de  Muncă,  aprobat prin  hotărîrea  Guvernului  Republicii Moldova   din   15  decembrie  1992  nr.  820  şi  în  baza   expertizei condiţiilor de muncă, efectuată de la data                    pînă la                         şi avizului de la                         nr.              se propune suspendarea din momentul înmînării prezentei  recomandări (indicîndu-se denumirea completă a întreprinderii sau  a organului de asistenţă socială) a acţiunii deciziilor (se  indică denumirea  documentului) cu privire la asigurarea cu pensii în  condiţii avantajoase şi acordarea condiţiilor suplimentare pentru:
   1. (urmează enumerarea locurilor de muncă sa a genului de activitate, a profesiilor, funcţiilor)
   2. ____________________________________________________________________________________
   3. ____________________________________________________________________________________
   (denumirea completă a                           (premunele, numele)
   funcţiei expertului de
   stat care a întocmit
   recomandarea)                                   (semnătura).