HGO168/1994
ID intern unic:  299789
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 168
din  05.04.1993
Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
atestare a locurilor de muncă pentru confirmarea dreptului la acordarea
pensiilor în condiţii avantajoase
Publicat : 30.04.1993 în Monitorul Oficial Nr. 004     Promulgat : 05.04.1993     Data intrarii in vigoare : 30.04.1993
   1. Întru îndeplinirea  hotărîrii Guvernului Republicii Moldova din 15 decembrie  1992 nr. 822 "Cu privire la aprobarea Listelor nr.1 şi nr.2 a unităţilor   de   producţie,  lucrărilor,  profesiilor,  funcţiilor   şi indicilor,  în temeiul cărora se acordă dreptul la pensie pentru  limită de vîrstă în condiţii avantajoase, Guvernul Republicii Moldova  hotărăşte:
   1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de atestare a locurilor de muncă pentru confirmarea dreptului la acordarea pensiilor în condiţii avantajoase (se anexează).
   2. Conducătorii de întreprinderi (asociaţii) instituţii, organizaţii, cooperative şi alţi patroni să efectueze atestarea locurilor de muncă în conformitate  cu  Regulamentul  sus-menţionat,  luînd,  totodată,  toate măsurile   necesare  pentru  îmbunătăţirea  condiţiilor  de  muncă   ale lucrătorilor,  care  îşi  desfăşoară activitatea în  condiţii  de  muncă nefavorabile.  În  baza atestării să se stabilească lista  locurilor  de muncă, denumirile profesiilor şi funcţiilor lucrătorilor cărora, conform
Listelor  nr.1  şi nr.2 li se acordă dreptul la pensie pentru limită  de vîrstă   în   condiţii  avantajoase  şi  să  fie  aduse  la   cunoştinţa salariaţilor.
   3. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale:
   să exercite controlul  asupra calităţii atestării locurilor de  muncă şi  raportării  lor  la categoria celor cu condiţii de  muncă  grele  şi nocive;
   să dea explicaţiile  necesare secţiilor de asistenţă socială raionale şi  orăşeneşti, agenţilor economici cointeresaţi în problemele atestării locurilor  de muncă pentru confirmarea dreptului la acordarea  pensiilor în  condiţii  avantajoase în corespundere cu Regulamentul  aprobat  prin prezenta hotărîre.
             PRIM-MINISTRU
             AL REPUBLICII MOLDOVA                 ANDREI SANGHELI
Aprobat
prin hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
din 5 aprilie 1993 nr. 168
R E G U L A M E N T U L
cu privire la modul de atestare a locurilor de muncă
pentru confirmarea dreptului la acordarea pensiilor
în condiţii avantajoase
I. Dispoziţii generale
   1. Prezentul   Regulament  stabileşte  modul  unic  de  efectuare   a atestării  locurilor  de  muncă  în  vederea  confirmării  dreptului  la acordarea pensiilor în condiţii avantajoase.
   2. Atestarea   locurilor   de  muncă  constă  în   studierea   stării condiţiilor   de   muncă  şi  aprecierea  lor  pe  calea  relevării   şi confruntării  indicilor cantitativi şi calitativi ai mediului ambiant de producţie  cu  valorile normative, prevăzute de standardele  securităţii muncii  şi  de  normele  sanitaro-igienice, precum  şi  în  determinarea locurilor de muncă cu condiţii de muncă nafavorabile.
   În conformitate  cu  prezentul  Regulament vor  fi  supuse  atestării locurilor  de muncă din unităţile de producţie, lucrările, profesiile şi funcţiile   prevăzute  de  Listele  nr.1  şi  nr.2,  în  temeiul  cărora lucrătorilor  li se acordă dreptul la pensie în condiţii avantajoase (în continuare-Liste), aptobate prin hotărîrea Guvernului Republicii Moldova din 15 decembrie 1992, nr. 822.
   În anumite ramuri,  unde  condiţiile  de muncă nocive  şi  grele  sau periculoase  pentru  sănătatea omului se menţin, indiferent  de  nivelul progresului tehnico-ştiinţific (anexa nr.1), este inutil să se efectueze atestarea  locurilor de muncă pentru confirmarea dreptului la  acordarea pensiilor în condiţiile avantajoase.
   NOTA: Lista unităţilor   de  producţie,  lucrărilor,  profesiilor  şi funcţiilor,  unde  atestarea locurilor de muncă în  vederea  confirmării dreptului   la  acordarea  pensiilor  în  condiţii  avantajoase  nu   se efectuează  (anexa  nr.1), poate fi completată de Ministerul  Muncii  şi Protecţiei  Sociale, de comun acord cu Consiliul Federaţiei Sindicatelor Independente  din  Moldova, cu condiţia înaintării de  către  ministere, departamente,  asociaţii  şi întreprinderi, precum şi de către  organele sindicale de ramură a unor propuneri argumentate.
   În unităţile  de  producţie,  lucrările, profesiile şi  funcţiile,  a căror  indici  privind condiţiile de muncă sînt prevăzuţi nemijlocit  în Liste, atestarea locurilor de muncă se efectuează conform acestor  indici.
   Atestarea locurilor  de  muncă se efectuează cu scopul de  a  stabili locurile   de   muncă,  profesiile  şi  funcţiile,  în  temeiul   cărora lucrătorilor,  conform  Listelor,  li  se  fixează  pensie  în  condiţii avantajoase.
   3. Periodicitatea   efectuţrii   atestării  locurilor  de  muncă   se stabileşte de către întreprindere (cel puţin o dată în trei ani).
   4. Atestarea  locurilor  de muncă se efectuează în baza  unor  metode obiective   (măsurări   instrumentale)  de  stabilire   a   parametrilor factorilor  nocivi  şi  periculoşi ai mediului ambiant de  producţie,  a solicitării fizice şi intensităţii procesului de muncă, comparîndu-le cu standardele şi normarivele igienice.
   În cazurile cînd  întreprinderea sau organizaţia nu are  posibilitate să  efectueze  de sine stătător măsurările instrumentale ale  factorilor menţionaţi, aceste lucrări se efectuează de către laboratoarele speciale lista  cărora  este  confirmată de Expertiza de Stat  a  condiţiilor  de muncă de comun acord cu organele serviciului de supraveghere sanitară de stat.
   5. Atestare locurilor  de  muncă se efectuează în  baza  următoarelor acte normarive:
   Lista nr.1 a   unităţilor   de  producţie,  lucrărilor,   profesiilor funcţiilor  şi  indicilor  la  lucrări  în  subteran,  la  lucrările  cu  condiţiile  de  muncă foarte nocive foarte grele, în temeiul  cărora  se acordă dreptul la pensie pentru limită de vîrstă în condiţii  avantajoase;
   Lista nr.2 a   unităţilor  de  producţie,  lucrărilor,   profesiilor, funcţiilor şi indicilor de lucrări cu condiţii de muncă nocive şi grele, în temeiul cărora se acordă dreptul la pensie pentru limită de vîrstă în condiţii avantajoase;
   Clasificarea  igienică a muncii (conform indicilor ce  caracterizează nocivitatea şi periculozitatea factorilor mediului ambiant de producţie, solisitarea  fizică  şi intensitatea procesului de muncă),  adoptată  de Ministerul Sănătăţii;
   standardele naţionale ale securităţii muncii adoptate, de Departamentul de Stat pentru Standarde, Metrologie  şi  Supraveghere Tehnică;
   prezentul Regulament.
II. Pregătirea pentru efectuarea atestării locurilor de muncă
   6. Pentru organizarea  şi efectuarea atestării locurilor de muncă  la întreprindere  se  emite un ordin, coordonat cu comitetul  sindical,  în care se stabileşte:
   termenul şi graficul efectuării atestării locurilor de muncă;
   componenţa comisiei  permanente de atestare a locurilor de muncă  (în continuare - comisia de atestare) şi funcţiile ei, şi se precizează alte chestiuni ce ţin de efectuarea atestării locurilor de muncă.
   7. Comisia de atestare are următoarele funcţii principale:
   desfăşurarea  muncii organizatorice şi metodice în vederea  atestării locurilor de muncă;
   crearea bazei  legislative  şi  normative de  referinţă  necesară  şi organizarea  studierii  acesteia  de  către  specialiştii  antrenaţi  în efectuarea atestării locurilor de muncă;
   scoaterea la  iveală a motivelor abaterii condiţiilor de muncă de  la valorile  normarive, fixarea lor pînă la efectuarea atestării, luarea de măsuri pentru lichidarea acestor abateri;
   desfăşurarea  activităţii  de  pregătire necesară  pentru  efectuarea măsurării valorilor factorilor nocivi şi periculoşi;
   studierea rezultatelor   cercetărilor   de  laborator  efectuate   la locurile de muncă şi apreciarea lor;
   întocmirea tabelului  locurilor de muncă, profesiilor şi  funcţiilor, în  temeiul cărora lucrărilor, conform Listelor, li se fixează pensii în condiţii avantajoase.
III. Efectuarea atestării locurilor de muncă
   8. Comisia de atestare de la întreprinderi (subdiviziune):
   alcătuieşte tabelul  unităţilor de producţie, lucrărilor, profesiilor şi funcţiilor raportate la Liste.
   Pentru fiecare  loc de muncă (sau un grup de locuri asemănătoare)  se completează  Fişa de evidenţă şi atestare a locurilor de muncă, în  care se introduc caracteristicile principale (anexa nr.2);
   se stabileşte,  conform  Indicatorului unic de tarife  şi  calificare pentru   lucrări  şi  profesii  (I.U.T.C.),  corespunderea   denumirilor profesiilor şi funcţiilor cu caracterul lucrărilor executate.
   În cazul cînd  conţinutul  lucrărilor executate nu corespunde cu  cel indicat   în  I.U.T.C.,  denumirea  profesiei  (funcţiei)  se  aduce  în corespundere cu lucrul executat;
   stabileşte parametrui  valorilor  factorilor nocivi şi periculoşi  în producţie, depistaţi la aceste locuri de muncă;
   apreciază condiţiile  de  muncă la locurile de muncă  (se  stabileşte gradul  abaterilor  de la norme), comparîndu-se valorile reale  obţinute ale  factorilor  periculoşi şi nocivi cu valorile lor  normative  (anexa nr.3);
   în baza aprecierii   condiţiilor   de  muncă  stabileşte  gradul   de nocivitate  şi  periculozitate,  reieşind din  Clasificarea  igienică  a muncii;
   stabileşte apartenenţa  locurilor de muncă la Liste în baza  gradului de  nocivitate şi periculozitate conform Clasificării igienice a  muncă şi indicilor aprobaţi pentru acordarea pensiilor în condiţii  avantajoase;
   alcătuieşte tabelul unităţilor de producţie, lucrărilor, profesiilor, funcţiilor,  în temeiul cărora lucrătorilor, în conformitate cu  Listele sus-menţionate  şi  cu rezultatele atestării locurilor de muncă,  li  se acordă  pensii în condiţii avantajoase şi aduce la cunoştinţă lucrărilor acest tabel;
   elaborează măsuri  pentru  îmbunătăţirea şi asanarea  condiţiilor  de muncă.
   9. Pentru scoaterea  la  iveală a factotilor nocivi şi periculoşi  în mediul  ambiant  de producţie, ce urmează să fie supuşi  unei  aprecieri instrumentale  în scopul stabilirii valorilor reale ale parametrilor, se efectuează  analiza procesului tehnologic, stării tehnice a  utilajului, materiei  prime,  materialelor şi caracterului muncii la fiecare loc  de muncă  supus  atestării. Lista factorilor nocivi şi periculoşi scoşi  la iveală se introduc în fişa atestării locului de muncă.
   10. La stabilirea valorilor reale ale factorilor nocivi şi periculoşi în  producţie,  solicitării  fizice în procesul muncii se ţine  cont  de următoarele:
   în timpul atestării   locului   de  muncă  urmează  să   fie   supuşi măsurărilor instrumentale toţi factorii nocivi şi periculoşi de la locul de muncă (chimici, fizici, biologici, psihofiziologici);
   valorile reale  ale  factorilor  nocivi  şi  periculoşi  ai  mediului ambiant  de producţie se stabilesc în baza măsurărilor instrumentale sau a calculelor;
   măsurările instrumentale   de  stabilire  a  parametrilor  factorilor nocivi   şi  periculoşi  în  cadrul  atestării  locurilor  de  muncă  se efectuează în baza metodicilor aprobate în modul stabilit:
   termenul de verificare  a funcţionării aparatelor şi dispoziţiilor de măsurare  a  factorilor din producţie trebuie să  corespundă  cerinţelor metrologice;
   măsurările instrumentale  a  factorilor fizici,  chimici,  biologici, precum  şi determinarea factorilor psihofiziologici la locurile de muncă trebuie  efectuate în timpul lucrului, adică în condiţiile de  producţie caracteristice  (tipice)  pentru zona de lucru cercetată,  dispunînd  de mijloacele  de protecţie colective şi individulae în stare bună şi  care funcţionează eficint.
IV. Aprecierea stării reale a condiţiilor de muncă
   11. Aprecierea  stării  reale a condiţiilor de muncă la  locurile  de muncă   se  efectuează  în  baza  comparării  rezultatelor   măsurărilor factorilor  nocivi  şi  periculoşi al mediului ambiant de  producţie  cu normele  în  vigoare,  urmînd ca locurile de muncă să fie  raportate  la categoria condiţiilor de muncă nefavorabile.
   Totodată:
   rezultatele măsurărilor  factorilor  nocivi şi periculoşi se trec  în Fişa de evidenţă şi atestare a locurilor de muncă (L.M.);
   pentru fiecare  factor  este necesar să se stabilească  corespunderea valorii  lui  cu normativele, iar în caz contrar se determină gradul  de abatere  de la normă; 1, 2 sau 3 ale calsei a 3-a a condiţiilor de muncă şi caracterului ei;
   se calculează  numărul total al factorilor la locul de muncă, care nu corespund normativelor;
   indicii stării  condiţiilor  de muncă la locul de muncă,  se  compară consecutiv  cu indicii, în baza cărora se confirmă dreptul la asigurarea cu pensii în condiţii avantajoase (anexa nr.4);
   aprecierea condiţiilor  de muncă ale personalului de conducere şi ale specialiştilor se efectuează conform aprecierii condiţiilor de muncă ale lucrărilor subordonaţi lor.
   12. În baza totalurilor  aprecierii condiţiilor de muncă la  locurile de  muncă  comisia  de atestare le raportează la locurile  de  muncă  cu condiţii nefavorabile, pentru care fapt:
   datele atestării locurilor de muncă şi hotărîrea comisiei de atestare se fixează în Fişa de evidenţă şi atestare a locurilor de muncă, semnată de preşedintele comisiei de atestare;
   rezultatele atestării  în  fiecare  subdiviziune  structurală  şi  în întregime  pe  întreprindere  sînt  prezentate  sub  formă  de  tabel  a unităţilor  de  producţie, lucrărilor profesiilor şi  funcţiilor  (anexa nr.5), în temeiul cărora lucrătorilor întreprinderii, în corespundere cu Listele  li  se  acordă  pensii  în  condiţii  avantajoase.  Tabelul  se coordonează  cu  comitetul  sindical  al  întreprinderii  şi  se  aprobă printr-un ordin;
   în cazul cînd   la  locul  de  muncă  nu  există  factori  nocivi  şi periculoşi sau cînd aceşti factori se află la nivelul condiţiilor optime sau  admise,  un  asemenea  loc  de  muncă  se  consoderă  corespunzător cerinţelor sanitaro-igienice şi în Tabelul sus-numit nu se include.
V. Dispoziţii finale
   13. Lucrătorilor  angajaţi,  care  pînă la 1 ianuarie  1993  au  avut dreptul  la pensie în condiţii avantajoase, acest drept li se păstrează, indiferent  de rezultatele atestării locurilor de muncă, conform  art.62 ai  Legii Republicii Moldova "Cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova".
   14. În cazurile  cînd,  potrivit rezultatelor atestării locurilor  de muncă,  condiţiile de muncă respective nu corespund indicilor  prevăzuţi pentru  a  i  se  acorda  lucrătorului dreptul  la  pensie  în  condiţii avantajoase   conform  Listei  nr.1,  dar  corespund  indicilor   pentru acordarea  pensiei  în  condiţii  avantajoase conform  Listei  nr.2,  se recomandă  să se ia o decizie respectivă privind acordarea dreptului  la pensie în condiţii avantajoase conform Listei nr.2.
   15. Prezentul   Regulament   serveşte  drept  bază  metodică   pentru efectuarea de către întreprinderi, a atestării locurilor de muncă pentru confirmarea  corespunderii  lor  cu normativele şi  regulile  protecţiei muncii  conform  art.23  al  Legii Republicii  Moldova  "Cu  privire  la protecţia muncii".
L I S T A
unităţilor de  producţie, lucrărilor,  profesiilor
funcţiilor, care nu vor fi supuse atestării pentru
confirmarea dreptului la acordarea pensiilor
în condiţii avantajoase
L I S T A nr. 1
a unităţilor    de  producţie,  lucrărilor, profesiilor,  funcţiilor  şi indicilor la lucrări în subteran, la lucrări cu condiţii de muncă foarte nocive  şi  foarte grele, în temeiul cărora se acordă dreptul la  pensie pentru limită de vărstă în condiţii avantajoase
   10100000 I.          Exploatări miniere
   12300000 XIX.      Înstituţiile de ocrotire a sănătăţii
   12200000 XXII.     Lucrările cu substanţe radioactive, surse de
                        radiaţii ionizate, cu beriliu şi elenemte chimice  rare
L I S T A nr. 2
a  unităţilor  de  producţie, lucrărilor, profesiilor, funcţiilor  şi  a indicilor  la  lucrări cu condiţii de muncă nocive şi grele, în  temeiul cărora  se acordă dreptul la pensie pentru limită de vîrstă în  condiţii avantajoase
   20100000 I.          Exploatări miniere
   22400000 XXII.     Industria alimentară
   22414000 14.         Prelucrarea intestinelor
            15.         Prelucrarea iniţială a pieilor la combinatele de carne şi în îtreprinderile agricole
            16.         Prelucrarea oaselor şi producerea adezivilor
            17.         Pescuitul şi prelucrarea peştelui
            19.         Industria cărnii
   22419000-11206     Sacrificator animale
   22600000 XXIV.     Instituţiile de ocrotire a sănătăţii şi asistenţă socială
   2290000 XXVII.     Construcţii, reconstrucţii, reutilarea tehnică, restaurarea şi repararea capitală a clădirilor,
                        construcţiilor şi altor obiective
   23000000 XXVIII.   Transporturi
   23500000 XXX.      Deservirea agrochimică a agriculturii, prelucrarea şi utilizarea cadavrelor de animale
   23501000      1.     Colectarea, prelucrarea şi utilizarea cadavrelor   de animale la fabricile (în secţiile) sanitar-                                   veterinare  specializate
   23300000 XXXII.    Lucrări cu substanţe radioactive, surse de radiaţii ionizante şi cu beriliu.
Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la modul
de atestare a locurilor de muncă
pentru confirmarea dreptului la
acordarea pensiilor în condiţii
avantajoase
                 Fişa de evidenţă şi atestare a locului de muncă
                 (L.M.)
   Întreprinderea (asociaţia)_________________________________________  
    Uzina (unitate de producţie)______________________________________
   Hală________________________________________________________
   Sector ______________________________________________________
   Brigadă _____________________________________________________
   Loc de muncă (denumirea)_______________________________________
                Caracteristica locului de muncă
   Profesia (funcţia)_______________________________________________
   Categoria personalului___________________________________________
   Numărul lucrătorilor la locul de muncă (L.M.)_________________________
   dintre care femei_______________________________________________
                Rezultatele aprecierii condiţiilor de muncă

Data efectuării atestării locului de muncă Numărul locului de muncă Denumirea factorilor nocivi şi periculoşi Gradul de nocivitate şi periculozitate (conform Clasificării igienice  a muncii) Numărul indicelui (anexa nr.4) Apartenenţa la Lista, în temeiul căreia se acordă pensie (nr. Listei)

   Preşedintele comisiei
   de atestare         ____________________  ___________________________
                                 (semnătură)         (prenumele, numele de
                                               familie).                        
Anexa nr.3
la Regulamentul cu privire la modul
de atestare a locurilor de muncă
pentru confirmarea dreptului la
acordarea pensiilor în condiţii
avantajoase
Aprecierea stării condiţiilor de muncă la                      
locul de muncă
nr. L.M. ----------------

Denumirea factorilor nocivi şi periculoşi (existenţa lor la L.M.) Unitatea de măsură Valoarea conform normativelor Valoarea reală Abateri de la normă (gradul de abatere)
1 2 3 4 5
Substanţe Chimice nocive mg/m3      
Aerozii cu acţiune fibrogenică "      
Praf industrial "      
Factori fizici "      
Vibraţii dB      
Zgomot "      
Cîmpuri electromagnetic de radiofrecvenţă W/m2      
UIF (de frecvenţă ultraînaltă A/m      
Radiaţie infraroşie W/m2      
Temperatura aerului C      
Viteza circulaţiei aerului   m/s      
Umiditatea (relativă) %      
Ultrasunet dB      
Infrasunet        
Radiaţie ionizată roentgen      
Presiune atmosferică Pa      
Factori biologici        
Factori psihofiziologi        
Sarcina statistică pe    schimb kg/s      
Sarcina dinamică pe   schimb kg/m      
Altele        

  Membrii comisiei     __________________   _______________________
                                 (semnătură)         (prenumele, numele
                                                     de familie)
   Data
   Lucrătorul         -------------------    ---------------------------
                         (semnătura)          (prenumele, numele
                                                 de familie)
   Data.
Anexa nr.4
la Regulamentul cu privire la modul
de atestare a locurilor de muncă
pentru confirmarea dreptului la
acordarea pensiilor în condiţii
avantajoase
Indicii care confirmă dreptul la asigurarea cu pensii
în condiţii avantajoase

Conform Listei  nr. 1 Conform Listei  nr. 2
1. Existenţa la locul de muncă fie şi a unui singur factor al condiţiilor de muncă, valoarea căruia corespunde clasei 3 de perculozitate a gradului 3 de abateri de la normele  Clasificării egienice a muncii 1. Existenţa la locul de muncă fie şi a unui singur factor al condiţiilor de muncă, valoarea căruia corespunde cel puţin clasei 3 de periculozitate a gradului 2 de abateri de la normele Clasificării igienice a muncii
sau sau
2. Existenţa la locul de muncă a 4 şi mai mulţi factori ai condiţiilor de muncă, valoarea cărora corespunde clasei 3 de periculozitate a gradului 2 de abateri de la normele Clasificării igienice a muncii 2. Existenţa la locul de muncă a 2 şi mai mulţi factori ai condiţiilor de muncă, valoarea cărora corespunde clasei 3 de periculozitate a gradului 1 sau 2 de abateri de la normele Clasificării igienice a muncii.
sau  
Existenăa în aerul din zona de muncă fie a unei singure substanţe chimice nocive cu acţiune superdirecţionată de clasa 1 sau 2 de periculozitate  

   Note: 1. La caracterizarea factorului chimic, fiecare substanţănchimică este examinată ca fictor separat (izolat) al mediului de producţie.
         2. La evaluarea rezultatelor privind măsurarea concentraţiei substanţelor chimice se va lua în consideraţie acţiunea unidirecţională a substanţelor chimice în corespundere cu sistemul de standarde ale securităţii muncii, caracteristicile sanitaro-igienice generale pe care trebiue să le cumuleze aerul din zona de muncă.
T A B E L U L
unităţilor de producţie, lucrărilor, profesiilor, funcţiilor,
în temeiul cărora lucrătorilor li se acordă dreptul la pensie
în condiţii avantajoase
                                                             Aprobat:
                                                         Şeful
            întreprinderii

Denumirea unităţilor structurale (unităţilor de producţie, lucrări) Denumirea locurilor de muncă, profesiilor, funcţiilor Nr. Listei şi codul profesiei conform Listei Codul şi denumirea profesiilor conform clasificatorului Numărul total al l se acordă dreptul la asigurare cu pensii în condiţii avantajoase
Lista nr.1 Lista nr.2
1 2 3 4 5 6

   Preşedintele comisiei
   de atestare         ___________________  ________________________________
                            (semnătura)                (prenumele, numele)
                                                            de familie)