HGO19/2005
ID intern unic:  299990
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 19
din  12.01.2005
privind aprobarea nomenclatoarelor  mărfurilor pasibile
de pază şi însoţire specială la transportul pe cale ferată
Publicat : 21.01.2005 în Monitorul Oficial Nr. 13-16     art Nr : 71
În temeiul art.165 lit. b) din Codul transportului feroviar nr.309-XV din 17 iulie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 226-228, art. 892), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Nomenclatorul mărfurilor pasibile de pază şi însoţire specială din partea subdiviziunilor Ministerului Apărării la transportul pe  cale ferată, conform anexei nr.1;
Nomenclatorul mărfurilor pasibile de pază şi însoţire specială din partea subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne la transportul pe  cale ferată, conform anexei nr. 2;
2. Mărfurile periculoase, cu excepţia celor de clasele 1 şi 7, admise la transportul pe căile ferate în vagoane acoperite şi conteinere, conform Nomenclatorului prevăzut în Regulile de transportare a încărcăturilor periculoase pe căile ferate, aprobate de Consiliul pentru Transportul Feroviar la 5 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 45 din 24 ianuarie 1994 "Cu privire la reglementarea transportării încărcăturilor periculoase pe teritoriul Republicii Moldova şi lichidarea consecinţelor eventualelor avarii" (Monitor, 1994, nr. 1, art. 26), urmează a fi însoţite, în mod obligatoriu, de reprezentanţii expeditorului (destinatarului) de mărfuri, iar mărfurile periculoase de clasele 1 şi 7 - de gărzile (detaşamentele) militare ale Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate, de paza paramilitară a expeditorului (destinatarului) de mărfuri sau a căii ferate.

PRIM-MINISTRU                                                          Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor şi
comunicaţiilor                                                                  Vasile Zgardan
Ministrul afacerilor interne                                             Gheorghe Papuc
Ministrul justiţiei                                                             Victoria Iftodi

Chişinău, 12 ianuarie 2005.
Nr. 19.
 

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 19
din 12 ianuarie 2005
NOMENCLATORUL
mărfurilor pasibile de pază şi însoţire specială din partea subdiviziunilor
Ministerului Apărării la transportul pe cale ferată  

Nr.crt. Denumirea categoriilor de marfă
1 Rachete
2 Muniţie explozivă
3 Armament de infanterie
4 Baza materială de artilerie
5 Instalaţii de rachete şi reactive de lansare
6 Tehnică blindată
7 Maşini de luptă ale infanteriei şi desantului
8 Transportoare blindate
9 Tehnică militară, armament, alte bunuri cu destinaţie militară
10 Combustibil pentru rachete
11 Hărţi topografice şi de navigaţie secrete
12 Alte categorii de tehnică militară cu armamentul respectiv instalat

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.19
din 12 ianuarie 2005
NOMENCLATORUL
mărfurilor pasibile de pază şi însoţire specială din partea subdiviziunilor
Ministerului Afacerilor Interne la transportul pe cale ferată

Nr.crt. Denumirea categoriilor de marfă
1 Mijloace speciale din dotarea subdiviziunilor de poliţie
2 Tehnică specială şi militară
3 Armament şi muniţie
4 Alt echipament şi utilaj cu destinaţie specială