HGO247/1996
ID intern unic:  300460
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 247
din  03.05.1996
privind măsurile de realizare a  prevederilor Legii Drumurilor
Publicat : 20.06.1996 în Monitorul Oficial Nr. 040     Promulgat : 03.05.1996
      Întru  executarea  prevederilor  Legii   Drumurilor,    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
      1. Se  aprobă  Cerinţele  speciale  faţă  de deţinătorii şi utilizatorii terenurilor din zona de protecţie a drumurilor (anexa nr. 1).
      2. Se  aprobă  Regulile  de  înlăturare  a  obstacolelor  pentru circulaţia  pe  drumuri,  apărute  în  urma  avariilor,  calamităţilor naturale, schimbării bruşte a condiţiilor climaterice sau altor cazuri fortuite (anexa nr. 2).
      3. Ministerul  Transporturilor  şi  Gospodăriei  Drumurilor   va elabora şi aproba pînă la 1 aprilie 1997 regulamentele tehnice  pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor.
    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                        Andrei SANGHELI
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 247
din 3 mai 1996
CERINŢE SPECIALE
faţă de proprietarii şi utilizatorii terenurilor
din zona de protecţie a drumurilor
      În scopul protecţiei,  creării  posibilităţilor  de  dezvoltare, asigurării condiţiilor de întreţinere a drumurilor şi  circulaţiei  pe ele, în funcţie de destinaţia şi funcţionalitatea lor,  pe  terenurile adiacente drumurilor, conform Legii Dru murilor, se creează o zonă  de protecţie.
      Lăţimea zonei de protecţie a drumurilor naţionale este stabilită în proiect, iar pentru drumurile locale - de către organele respective ale Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor şi organele administraţiei  publice  locale,  în  dependenţă  de  destinaţia    şi amplasarea lor, dar nu mai mică de 20  m  de  ambele  părţi  ale  axei drumului.
      Terenurile zonei de protecţie rămîn în  folosinţa  deţinătorilor de terenuri. Pe terenul zonei de protecţie a drumurilor deţinătorul de terenuri prin activitatea sa nu trebuie să aducă  prejudicii  drumului sau traficului, care se desfăşoară pe el.
      În scopul protecţiei drumurilor şi desfăşurării în  condiţii  de siguranţă a traficului rutier, în zona de protecţie a drumurilor  este interzisă amplasarea de construcţii, instalaţii şi panouri publicitare ce nu aparţin drumului, precum şi efectuarea următoarelor activităţi:
      a) lichidarea  plantaţiilor  din  perdelele  de   protecţie  a drumurilor;
      b) executarea de împrejmuiri  sau  plantaţii  care  să  provoace înzăpezirea drumurilor ori să împiedice vizibilitatea pe drum;
      c) executarea  unor  lucrări,  care  periclitează  stabilitatea, integritatea, aspectul estetic al drumului sau modifică regimul apelor subterane.
      În  cazuri  excepţionale  executarea   lucrărilor,    amplasarea mijloacelor de producţie şi materialelor,  precum  şi  proiectarea  şi amplasarea în zona  de  protecţie  a  drumului  public  a  clădirilor, construcţiilor sau altor obiecte, ce nu ţin de exp loatarea  drumului, se permite numai cu autorizaţia administratorului drumului, urmînd  ca beneficiarul  să  execute  pe  cont  propriu  demolarea,  mutarea  sau modificarea lor, dacă aceste operaţii  sînt  impuse  de  modernizarea, modificarea şi exploatarea drumu lui public în condiţii de siguranţă.
      Persoana fizică sau juridică, ce execută lucrări pe drum sau  în zona lui  de  protecţie,  asigură  siguranţa  circulaţiei  rutiere  şi respectă termenele de executare a lucrărilor şi prescripţiile indicate în autorizaţia eliberată de  administrat  orul  drumului.  În  caz  de refacere a elementelor drumului  sau  de  înlăturare  a  defecţiunilor pricinuite,  beneficiarul  respectă  întocmai  cerinţele  tehnice  ale normativelor de construcţie.
      Pentru încălcarea  termenelor  de  executare  a  lucrărilor,  de înlăturare a defecţiunilor sau pentru eschivarea  de  la  îndeplinirea lucrărilor,  înlăturarea  defecţiunilor,  se  percepe  o  amendă    în conformitate cu legislaţia.
      Plata amenzii nu scuteşte de obligaţiunea de a efectua lucrările de  înlăturare  a  defecţiunilor  sau  de  a   transfera    mijloacele financiare, materiale şi tehnice necesare pentru executarea lor.
      În cazul cînd lucrările de dezvoltare, rectificare de traseu sau alte lucrări legate de drum implică ocupări de terenuri  din  zona  de protecţie a drumului, exproprierea lor se va face în  corespundere  cu legislaţia în vigoare.
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 247
din 3 mai 1996
R E G U L I L E
de înlăturare a obstacolelor pentru circulaţia
pe drumuri, apărute în urma avariilor, calamităţilor
naturale, schimbării bruşte a condiţiilor climaterice
sau altor cazuri fortuite
      1. Obstacole pentru  circulaţia  pe  drumuri,  apărute  în  urma avariilor, calamităţilor naturale,  schimbării  bruşte  a  condiţiilor climaterice  sau  altor  cazuri  fortuite  (denumite  în    continuare obstacole), în înţelesul prezentelor reguli, sînt:
      deteriorările podurilor, altor construcţii inginereşti, rambleurilor înalte ale drumurilor în urma cutremurelor de pămînt;
      deteriorările  podurilor,   podeţelor,    rambleurilor,    altor construcţii,  apărute  în  urma  viiturilor  de  primăvară,    ploilor torenţiale;
      deteriorările terasamentelor, lucrărilor artificiale, apărute în urma alunecărilor de teren;
      deteriorările terasamentelor în urma efectuării în zona drumului a diverselor lucrări fără coordonarea cu organele  de  administrare  a drumului;
      obstacolele apărute în urma  înzăpezirilor  puternice,  formării poleiului pe partea carosabilă a drumurilor;
      obstacolele apărute în urma avariilor  pe  drumuri,  cauzate  de deteriorarea mijloacelor de transport;
      obstacolele apărute în urma descărcării samavolnice sau spontane pe partea carosabilă a drumului a diverselor materiale şi construcţii;
      obstacolele create de mijloacele de transport lăsate  pe  partea carosabilă din cauza defectării  lor  sau  neglijenţei  utilizatorilor drumului;
      alte deteriorări  şi  obstacole  care  creează  pericole  pentru securitatea circulaţiei sau pentru traficul continuu al mijloacelor de transport.
      2. În componenţa  sectoarelor  de  exploatare  a  drumurilor  se constituie servicii rutiere de patrulare, cărora li se pune în sarcină revizia  stării  tehnice  a  drumurilor,    construcţiilor    rutiere, mijloacelor tehnice de organizare şi dirijare a circulaţiei rutiere.
      Revizia se va efectua:
      pe drumurile magistrale cel puţin o dată pe zi;
      pe drumurile republicane cel puţin o dată în două zile.
      3. Sursele de informare despre apariţia obstacolelor pe  drumuri sînt comunicările:
      serviciului rutier de patrulare prin intermediul mijloacelor  de telecomunicaţii;
      lucrătorilor  Direcţiei  Poliţiei   Rutiere    a    Ministerului Afacerilor Interne;
      participanţilor  la  trafic,  ale  reprezentanţilor    organelor administraţiei publice locale, altor persoane.
      4. La  primirea  informaţiei  despre    crearea    obstacolelor, administraţia serviciului rutier este obligată:
      să  întreprindă  măsuri  urgente  pentru  asigurarea  îngrădirii sectoarelor, în care s-au creat obstacole, în  scopul  preîntîmpinării accidentelor rutiere şi avariilor;
      în comun cu serviciul Direcţiei Poliţiei Rutiere  să  organizeze de urgenţă circulaţia, ocolind obstacolele;
      în comun cu serviciul Direcţiei Poliţiei  Rutiere  să  înlăture, după caz, din zona de creare a obstacolelor  mijloacele  de  transport (dacă  ele  sînt  acolo),  în  scopul    restabilirii,    în    măsura posibilităţilor, a circulaţiei normale;
      să analizeze volumul  lucrărilor  şi  termenele  de  execuţie  a acestora în scopul restabilirii operative a circulaţiei normale.
      5. În  cazul  deteriorării  podurilor,   rambleurilor    înalte, debleurilor  adînci,  altor  construcţii  rutiere,  apărute  în   urma cutremurelor,  viiturilor   de    primăvară,    ploilor    torenţiale, alunecărilor de teren, administraţia serviciului rutier est e obligată:
      să  raporteze  Departamentului  Protecţie  Civilă  şi   Situaţii Excepţionale despre calamităţile naturale produse;
      să  asigure,  în  comun  cu    serviciul    Poliţiei    Rutiere, continuitatea traficului pe o rută de ocolire a sectorului  deteriorat al drumului, temporar închis pentru circulaţie;
      să  întreprindă  măsuri  pentru  crearea  variantei  locale   de ocolire. În acest scop se pot ocupa  temporar,  pînă  la  restabilirea drumului, terenuri situate în zona de protecţie sau în afara acesteia, conform legislaţiei;
      să  întreprindă,  în  modul   stabilit,    măsuri    (elaborarea documentaţiei de proiect,  soluţionarea  problemelor  de  finanţare  a lucrărilor etc.) pentru restabilirea ţ construcţiei sectorului de drum deteriorat.
      6. În  cazul  apariţiei  obstacolelor  în  urma   înzăpezirilor, formării poleiului pe  partea  carosabilă  a  drumului,  administraţia serviciului rutier este obligată:
      să informeze organele administraţiei publice locale  şi  Poliţia Rutieră  despre  apariţia  ostacolului  şi  să  asigure  continuitatea traficului pe rute ocolitoare;
      să organizeze deszăpezirea şi  înlăturarea  obstacolelor  pentru circulaţia mijloacelor de transport  auto,  antrenînd  în  acest  scop tehnica rutieră şi de construcţii  a  altor  organizaţii,  inclusiv  a unităţilor militare.
      7. În cazul apariţiei obstacolelor în urma efectuării de lucrări în zona drumului fără autorizarea  respectivă,  administraţia  rutieră este obligată:
      să sisteze de urgenţă desfăşurarea lucrărilor, consemnînd  acest fapt într-un act sau proces-verbal;
      în corespundere cu legislaţia în vigoare, să întreprindă  măsuri pentru remedierea deteriorărilor şi tragerea vinovaţilor la răspundere administrativă.
      8. În cazul apariţiei obstacolelor în urma accidentelor  rutiere cauzate  de  deteriorarea  mijloacelor  de   transport, descărcarea samavolnică sau spontană a diverselor  materiale  sau  construcţii  de mijloacele de transport, maşinile şi mecanism  ele  lăsate  de  partea carosabilă a drumului, administraţia serviciului rutier este  obligată să întreprindă, în  coordonare  cu  Poliţia  Rutieră,  măsuri  urgente pentru eliberarea părţii carosabile de obiectele menţionate. În astfel de situaţii serviciul ru tier nu poartă răspundere pentru integritatea valorilor materiale lăsate de proprietarii lor pe drumuri.