HGM250/2005
ID intern unic:  300493
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 250
din  09.03.2005
cu privire la aprobarea Regulamentului pentru
desfăşurarea  concursului "Cel mai bun antreprenor
din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii"
Publicat : 25.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. 46-50     art Nr : 335
    HG56 din 22.01.07, MO14-17/02.02.07 art.75

    NOTĂ:
    În titlu şi în tot textul, cuvintele "micul business" se înlocuiesc cu cuvintele "sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii" la cazul respectiv; prin HG56 din 22.01.07, MO14-17/02.02.07 art.75
    În scopul susţinerii întreprinderilor mici şi mijlocii, sporirii competitivităţii mărfurilor şi serviciilor, stimulării exportului, atragerii investiţiilor autohtone şi străine, precum şi pentru încurajarea antreprenorilor, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se stabileşte că, anual, la nivel naţional, se organizează concursul pentru conferirea titlului "Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii". Concursul se desfăşoară în două etape:
    la nivel local - în a III-a decadă a lunii aprilie;
    la nivel republican - în cadrul Forumului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.
    [Pct.1 modificat prin HG1279 din 25.11.16, MO416-422/02.12.16 art.1378]
    [Pct.1 modificat prin HG297 din 20.04.10, MO62-63/27.04.10 art.367]
    2. Se aprobă:
    Regulamentul pentru desfăşurarea concursului "Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii", conform anexei nr.1;
    lista nominalizărilor pentru conferirea titlului "Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii", conform anexei nr.2;
    cererea-tip de participare la concursul "Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii", conform anexei nr.3;
    Indicatorii financiar-economici pentru conferirea titlului "Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii", conform anexei nr.4;
    componenţa nominală a Comisiei republicane de concurs pentru conferirea titlului "Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii", conform anexei nr.5.
   
[Pct.2 modificat prin HG1279 din 25.11.16, MO416-422/02.12.16 art.1378]
    3. Preşedinţii raioanelor şi Başcanul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) vor institui, în termen de o lună, comisii de concurs pentru organizarea şi desfăşurarea, la nivel local, a concursului şi conferirea titlului "Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii", conform regulamentului aprobat prin prezenta hotărîre.
    4. În caz de eliberare din funcţii a membrilor Comisiei republicane, sarcinile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-confirmate în funcţiile respective, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                                      Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei                                                     Marian Lupu
    Ministrul finanţelor                                                      Zinaida Grecianîi

    Chişinău, 9 martie 2005.
    Nr. 250.
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr. 250 din 9 martie 2005

 
REGULAMENT
pentru desfăşurarea concursului „Cel mai bun antreprenor
din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. În vederea stimulării dezvoltării antreprenoriatului, promovării produselor şi serviciilor agenţilor economici, participanţi la concurs, sub patronajul Guvernului, Ministerul Economiei, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, organizează anual, nu mai tîrziu de 30 decembrie, concursul pentru decernarea titlului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii” (în continuare – concurs).
    2. Prezentul Regulament stabileşte modul şi condiţiile de organizare a concursului, de desfăşurare şi decorare a învingătorilor concursului.
    3. La concurs participă agenţii economici – subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu prevederile articolului 2 din Legea nr.206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
    4. Concursul are un caracter deschis şi transparent, iar informația privind desfășurarea acestuia se publică pe pagina-web oficială a Ministerului Economiei.
    5. Participanţilor la concurs li se garantează evaluarea obiectivă a indicatorilor activităţii lor economice în anul desfăşurării concursului şi dreptul de a învinge în competiţie.
II. COMISIILE DE CONCURS
Secțiunea 1
Comisia locală de concurs
    6. Organizarea, desfăşurarea şi totalizarea rezultatelor concursului la nivel local se efectuează de către Comisia locală de concurs, conform prevederilor prezentului Regulament (în continuare – Comisia locală).
    7. Comisia locală este constituită dintr-un număr impar de membri și  exercită următoarele funcţii:
    1) stabileşte bugetul local al concursului, inclusiv mărimea premiilor;
    2) plasează, cu 2 luni înainte de derularea concursului, pe pagina-web oficială a autorității publice locale și, după caz, în mass-media informaţia privind condiţiile de participare la concurs;
    3) oferă informaţii și consultații referitoare la organizarea și desfășurarea concursului la nivel local și republican;
    4) colectează şi analizează cererile depuse de solicitanţi pentru participare la concursul local;
    5) determină învingătorii concursului la nivel local, organizează ceremonia de decernare a distincţiilor şi premiilor la nivel local;
    6) prezintă candidaturile învingătorilor locali în calitate de participanţi la concursul republican, însoțite de:
    a) cererea depusă de solicitant pentru participare la concurs;
    b) informația exhaustivă privind activitatea desfășurată de solicitant;
    c) indicatorii privind desfășurarea activității economico-financiare a solicitantului conform anexei nr.4 la prezenta hotărîre.
Secțiunea 2
Comisia republicană de concurs
    8. Organizarea, desfăşurarea şi totalizarea rezultatelor concursului republican se efectuează de către Comisia republicană de concurs, conform prevederilor prezentului Regulament (în continuare – Comisia republicană).
    9. Comisia republicană este constituită dintr-un număr impar de membri și  exercită următoarele funcţii:
    1) stabileşte bugetul republican al concursului, inclusiv mărimea premiilor;
    2) plasează, cu 2 luni înainte de derularea concursului, pe pagina-web oficială a Ministerului Economiei și, după caz, în mass-media informaţia privind condiţiile concursului;
    3) oferă informaţii și consultații referitoare la organizarea și desfășurarea concursului;
    4) colectează şi analizează cererile depuse de solicitanţi pentru participare la concurs, preselectate și înaintate de comisia locală și informația adițională prevăzută în punctul 10 al prezentului Regulament;
    5) determină învingătorii concursului la nivel republican, organizează ceremonia de decernare a distincţiilor şi premiilor la nivel republican.
Secțiunea 3
Componența comisiilor de concurs
    10. Componenţa nominală a Comisiei de concurs este constituită din preşedinte, secretar şi membri (cel puțin 7 persoane). Componenţa nominală a Comisiei republicane se aprobă prin hotărîre de Guvern, iar a Comisiei locale – prin dispoziţia preşedintelui raionului, primarului municipiului sau Guvernatorului (Başcanului) Găgăuziei.
    11. În componenţa comisiilor de concurs se includ reprezentanţi ai autorităților și instituţiilor publice, Camerei de Comerţ şi Industrie, patronatelor, asociaţiilor de business şi mediului academic, organizaţiilor neguvernamentale şi subiecţi ai infrastructurii de susţinere a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
III. PARTICIPANŢII LA CONCURS
    12. La concurs pot participa întreprinderile micro, mici și mijlocii înregistrate în Republica Moldova, care își desfășoară activitatea conform prevederilor legislației în vigoare, cu excepţia celor menţionate în pct.13).
    13. Nu se acceptă cererile de participare la concurs în cazurile în care:
    1) agentul economic nu şi-a onorat, în termenele stabilite, obligaţiile ce ţin de achitarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor de asigurări sociale de stat, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, penalităţilor şi amenzilor aferente;
    2) față de  agentul economic a fost intentat procesul de insolvabilitate;
    3) faţă de agentul economic au fost intentate procese penale sau asemenea procese se află în stadiu de examinare;
    4) există demersuri ale organelor de drept şi de control din ţările cu care Republica Moldova are semnate acorduri internaţionale de colaborare;
    5) există reclamații din partea Inspecţiei Muncii, a sindicatelor privind încălcarea legislaţiei muncii.
    14. Participanţii la concurs și autoritățile publice locale poartă răspundere pentru veridicitatea informaţiei prezentate Comisiei republicane. În cazul depistării unei informaţii eronate, participantul este exclus din concurs.
    15. Participanţii la concurs acceptă ca datele cu caracter personal transmise comisiilor spre examinare să poată fi prelucrate, păstrate, comunicate și folosite în orice alt mod, în scopul și în contextul concursului, iar organizatorul concursului să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/cîștigătorilor la prezentul concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare.
    16. Prin participarea la concurs, toți participanții și cîștigătorii acceptă cerințele și condițiile prevăzute de prezentul Regulament și se obligă să respecte și să se conformeze acestora.
IV. MODUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
A CONCURSULUI
    17. Comisia republicană şi comisiile locale organizează desfăşurarea concursului de sine stătător.
    18. Cererile de participare la concurs, la nivel local, sînt depuse la consiliile raionale, municipale și la Comitetul executiv al Găgăuziei, de către solicitanţi personal, pînă la 15 aprilie a anului desfăşurării concursului.
    19. Şedinţele comisiilor sînt publice şi se consideră deliberative dacă la ele sînt prezenţi mai mult de jumătate din membrii acestora.
    20. Deciziile comisiilor se adoptă prin vot majoritar.
    21. Învingătoare ale concursului sînt recunoscute întreprinderile care au obţinut cel mai mare punctaj conform indicatorilor din anexele la prezenta hotărîre și cele mai bune rezultate în activitatea lor pe parcursul anului desfăşurării concursului.
    22. Rezultatele concursului vor fi date publicității prin intermediul paginilor-web oficiale ale Ministerului Economiei și autorităților publice locale și/sau  prin difuzarea lor în mass-media centrală sau locală, după caz.
    23. Învingătorii și participanții la concurs pot utiliza în scop publicitar faptul decernării distincțiilor și premiilor.
V. DECERNAREA DISTINCŢIILOR ŞI ACORDAREA
PREMIILOR ÎNVINGĂTORILOR CONCURSULUI

    24. Fiecărei nominalizări îi sînt atribuite două locuri – locul întîi şi locul doi.
    25. Titlul „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii” se acordă conducătorului (directorului) întreprinderii învingătoare la concurs, care dispune de dreptul de a semna documentele financiare.
    26. Învingătorilor concursului li se conferă Diploma de Onoare a Guvernului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii” şi li se acordă premii şi cadouri comemorative.
    27. Învingătorii concursului pentru anul următor, beneficiază de reduceri de pînă la 50% din taxa de participare la una din expozițiile tematice republicane şi un spaţiu gratuit de 4 m2.
    28. Finanţarea lucrărilor ce ţin de organizarea şi desfăşurarea concursului, determinarea învingătorilor şi decernarea premiilor la nivel republican se efectuează din contul mijloacelor Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii pe lîngă Ministerul Economiei, iar la nivel local – din contul bugetelor locale. După caz, susținerea și încurajarea învingătorilor concursului se efectuează din donaţii şi din alte surse ce nu contravin legislaţiei în vigoare.
    30. Decernarea distincţiilor şi premiilor învingătorilor concursurilor locale are loc nu mai tîrziu de 30 iunie.
    31. Ceremonia de decernare a distincţiilor şi premiilor învingătorilor concursului republican și conferirea titlului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii” se desfăşoară în cadrul Forumului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, organizat nu mai tîrziu de 30 decembrie.
    [Anexa nr.1 în redacția HG1279 din 25.11.16, MO416-422/02.12.16 art.1378]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG297 din 20.04.10, MO62-63/27.04.10 art.367]
    [Anexa nr.1modificată prin HG56 din 22.01.07, MO14-17/02.02.07 art.75]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.250
din 9 martie 2005
LISTA
nominalizărilor pentru conferirea titlului
"Cel mai bun antreprenor din micul business"
    1.  Cel mai bun antreprenor în sfera de producţie
    2. Cel mai bun antreprenor, implementator al modelului economic „verde”
    3.  Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului
    4.  Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii
    5.  Cel mai bun antreprenor - exportator
    6.  Cel mai bun antreprenor - inovator
    7. Cel mai bun antreprenor în sfera turismului rural;
    8. Cel mai bun antreprenor în sfera serviciilor de consultanță;
    9. Cel mai tînăr antreprenor
   
10. Cel mai bun antreprenor-femeie.
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1279 din 25.11.16, MO416-422/02.12.16 art.1378]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG297 din 20.04.10, MO62-63/27.04.10 art.367]
Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 250
din 9 martie 2005

Preşedintelui
Comisiei de concurs
"Cel mai bun antreprenor din micul business"
C E R E R E - TIP
de participare la concursul "Cel mai bun antreprenor
 din
sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii"
pe anul ______
    1. Solicitantul (agentul economic)
    Denumirea întreprinderii___________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    Adresa juridică_________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    Forma de organizare juridică_______________________________________________
    _____________________________________________________________________
    Activitatea de bază ______________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    Data înregistrării de stat ___________________________________________________
    Rechizitele bancare ______________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    2. Conducătorul
    Numele, prenumele______________________________________________________
    Datele de contact: telefon; fax; E-mail ________________________________________
    De condiţiile de participare la concursul "Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor
    mici şi mijlocii
" am luat act şi le accept.
    Semnătura conducătorului          ___________________
    Data "____"___________            (semnătura)
    L.Ş.

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 în redacția HG1279 din 25.11.16, MO416-422/02.12.16 art.1378]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG297 din 20.04.10, MO62-63/27.04.10 art.367]

Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului
nr. 250 din 9 martie 2005

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei republicane de concurs pentru conferirea titlului
„Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”
    IURCU Vitalie           -    viceministru al conomiei, preşedinte al Comisiei
                                     -    şef al Direcţiei politici de dezvoltare a întreprinderilor
                                           mici şi mijlocii şi comerţ, Ministerul Economiei,
                                           secretar al Comisiei
    UȘURELU Iurie         -    viceministru al agriculturii și industriei alimentare
                                      -    director al Direcţiei generale dezvoltarea mediului
                                           de afaceri şi investiţii, Ministerul Economiei
    BRAGUȚA Aurelia    -    președinte al Asociației Naționale a Tinerilor Manageri
                                            din Moldova
    DUCA Ludmila          -    şef al Direcţiei economie şi finanţe, Organizaţia pentru
                                           dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
    PANĂ Viorel             -    şef al Direcţiei finanţele economiei naţionale, cheltuieli
                                            capitale şi achiziţii publice, Ministerul Finanţelor
    NAGORNÎI Maria     -    şef al Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluarea
                                            politicilor, Ministerul Mediului
    LAZĂR Svetlana        -    preşedinte al Asociației Naționale de Turism Rural,
                                            Ecologic și Cultural
    CHIRCA Roman        -    director general al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer
                                            Tehnologic
    PETROVA Marina      -   specialist în cadrul  Direcţiei dezvoltare instituțională,
                                            Camera de Comerţ şi Industrie
    CERESCU Leonid      -   preşedinte al Confederaţiei Naţio-nale a Patronatului
                                            din Republica Moldova
    CARCHILAN Elena    -  șef al Inspectoratului muncii, Confederația Națională
                                            a Sindicatelor din Moldova
    [Anexa nr.5 în redacția HG1279 din 25.11.16, MO416-422/02.12.16 art.1378]
    [Anexa nr.5 în redacţia HG297 din 20.04.10, MO62-63/27.04.10 art.367]