HGO252/1990
ID intern unic:  300501
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 252
din  08.08.1990
Cu privire la pregătirea şi desfăşurarea sărbătorii naţionale "Limba noastră"
Publicat : 08.08.1990 în B.Of. Nr. 000     Promulgat : 08.08.1990     Data intrarii in vigoare : 08.08.1990
La 31 august se împlineşte un an din ziua cînd limba noastră, autentica limă maternă a populaţiei autohtone, prin legea "Despre statutul limbii de stat a RSSM", adoptată de Sovietul Suprem al RSS Moldova, şi-a recăpătat dreptul istoric de a funcţiona ca limba de stat pe teritoriul RSS Moldova. Fiind cea mai profundă expresie a voinţei naţionale acest eveniment, garantînd dreptul la istorie şi cultură, este  crucial în destinele neamului. În memoria poporului această zi a rămas drept cea mai semnificativă victorie în procesul de renaştere naţională, cea mai sfîntă sărbătoare. Sovietul Suprem al RSS Moldova prin hotărîrea din 23 iunie 1990 a declarat ziua de 31 august zi de sărbătoare naţională şi de odihnă.
În conformitate cu hotărîrea menţionată Guvernul RSS Moldova HOTĂRĂŞTE:
1.  A obliga  ministerele şi departamentele ale RSS Moldova , comitetele executive ale Sovietelor raionale şi orăşeneşti de deputaţi ai poporului să întocmească un program special de pregătire şi desfăşurarea a sărbătorii naţionale "Limba noastră", asigurînd festivităţile respective prin acţiuni organizatorice, financiare şi culturale în toate localităţile.
2.  A lua act de scenariul-model al sărbătorii "Limba noastră", întocmit de coitetul coordonator pentru pregătirea sărbătorii, aprobat de Prezidiul Sovietului Suprem Al RSS Moldova şi a recomanda comitetelor executive ale Sovietelor raionale şi orăşeneşti de deputaţi ai poporului să ia drept călăuză în acţiune acest scenariu în desfăşurarea sărbătorii, ţinînd cont de cadrul social-politic şi posibilităţile materiale locale (anexa nr. 1).
3.  A aproba planul de acţiuni pentru organizarea sărbătorii naţionale "Limba noastră" (anexa nr. 2).
Prim-ministru al
RSS Moldova          M. Druc
Anexa nr.1
La hotărîrea Guvernului RSS Moldova din 8 august 1990 nr. 252
SCENARIUL-MODEL
al Sărbătorii "Limba noastră" din 31 august 1990
Orele 10.00 - 12-00   Semnalele de chemare la sărbătoare (fonogramă, clopote, bucium etc.)
Expoziţie şi vînzare de cărţi
Concursul exponatelor de artă populară, artizanat şi a meşterilor populari
Ceremoniile de inaugurare, sfinţire, decernare, comemorări
Programul festiv al copiilor
Orele 12.00 - 14.00    Imnul sărbătorii (fonogramă, corul, toată lumea cîntă "Limba noastră")
Schiţă istorică a neamului "Cuvînt întru adevăr", "Cine-am fost şi cine sîntem"
Cuvînt rostit de deputaţii poporului din RSS Moldova, de foştii deputaţi - participanţi la sesiunea a XIII-ea a Sovietului Suprem al RSS Moldova, de scriitori, poeţi, artişti, reprezentanţi ai intelectualităţii, persoane oficiale - "Ce-am făcut şi ce vom face"
Program artistic solemn "Limba noastră cea romănă"
Fonogramă, corul, toţi participanţii cîntă melodia de închidere a solemnităţii "La moartea lui Ştefan"
Orele 14.00 - 18.00    Programul de cîntece şi dansuri de sărbătoare
Concursul artiştilor amatori
Concursul costumelor naţionale
Menţionarea învingătorilor, înmînarea premiilor
Sub fonograma muzicii populare, relaxare în lăcaşurile imitate: ale cramei, stînei, la cuptor etc.
Orele 18.00 - 20.00    Hora satului
Ora 22.15   Emisiunea Televiziunii naţionale din 31 august 1990 "Sfinţirea   monumentului lui Ştefan cel Mare"
Anexa nr. 2
la hotărîrea Guvernului RSS Moldova din 8 august 1990 nr. 252
PLANUL
de acţiuni pentru organizarea sărbătorii naţionale "Limba noastră"
1.  La acţiunile comitetelor executive ale Sovietelor locale de deputaţi ai poporului:
a întocmi şi a aproba planuri de acţiuni, scenarii de sărbătoare în toate localităţile republicii;
a institui comitete de coordonare responsabile de pregătirea şi desfăşurarea sărbătorii sub conducerea personală a preşedinţilor comitetelor executive;
a trece în revistă activitatea de reînviere a graiului nostru în decurs de un an, apreciind totalurile realizării programului complex de asigurare a funcţionării limbilor vorbite pe teritoriul respectiv;
a iniţia şi a aproba la solicitarea locuitorilor şi în caz de necesitate schimbarea denumirilor de străzi, unităţi economice, instituţii, şcoli etc.
2. A Asigura aspectul sărbătoresc, amenajarea localităţilor rurale şi urbane, drumurilor în stilul tradiţiilor naţionale.
Comitetele executive ale Sovietelor locale de deputaţi ai poporului
3. A întocmi şi aproba devizul de cheltuieli cu prevederea surselor de acoperire (buget, unităţi economice, sindicate, persoane particulare, organizaţii obşteşti, instituţii) şi categoriile de cheltuieli (lucrări de amenajare, reclamă şi propagandă, transport, suvenire, cadouri, premii etc.)
A organiza deschiderea conturilor bancare pentru formarea fondurilor speciale, destinate desfăşurării sărbătorii, din vărsămintele benevole ale unităţilor economice, organizaţiilor obşteşti, persoanelor particulare etc.
Ministerul finanţelor al RSS Moldova, Băncile republicane din RSS Moldova, comitetele executive ale Sovietelor locale de deputaţi ai poporului
4.  A asigura condiţii favorabile de trecere a frontierei pentru invitaţii la sărbătoarea, de cazare şi întreţinerea lor.
Ministerul relaţiilor externe al RSS Moldova, Ministerul afacerilor interne al RSS Moldova, Comitetul pentru securitatea de stat al RSS Moldova, Comitetele executive ale Sovietelor locale de deputaţi ai poporului
5.  A organiza în ziua sărbătorii:
expoziţii cu vînzare a cărţilor, dicţionarelor, mărfurilor de artizanat, bucatelor naţionale;
instalarea echipamentului tehnic în locurile stabilite pentru manifestări publice;
deservirea medicală şi menţinerea ordinii în zonele de concentrarea publicului.
Ministerul comerţului al RSS Moldova, Uniunea republicană a asociaţiilor de consum din Moldova, Ministerul industriei şi energeticii al RSS Moldova, Ministerul agriculturii şi industriei alimentare al RSS Moldova, Ministerul informaticii, informaţiei şi telecomunicaţiilor al RSS Moldova, Ministerul sănătăţii al RSS Moldova, Ministerul afacerilor interne al RSS Moldova, comitetel executive ale Sovietelor locale de deputaţi ai poporului
6.  A organiza în localităţile republicii manifestări cultural-festive:
întîlniri cu scriitori, poeţi, compozitori, actori, pictori, sculptori, jurnalişti, oameni de seamă, savanţi, slujitori ai cultelor, deputaţi ai poporului;
conferinţe şi simpozioane, şedinţe publice ale cenaclurilor literare, spectacole, şezători folclorice;
expoziţii de cărţi vechi, icoane de valoare şi alte atribute bisericeşti, de costume naţionale şi alte obiecte de artizanat;
decada filmelor documentare şi artistice consacrate istoriei, tradiţiilor, culturii naţionale;
excursii prin locurile legate de numele cronicarilor, clasicilor literaturii romăne, la muzeele de literatură, de studiere a ţinutului natal ş.a.;
adunări festive speciale în instituţiile de învăţămînt, antrenarea studenţilor şi elevilor în acţiunile cultural festive din localităţile respective;
iniţierea în localităţi (în şcoli, cămine culturale)a studierii istoriei satului, oraşului, scrierea cronicii evenimentelor.
Ministerul culturii şi al cultelor al RSS Moldova, Ministerul ştiinţei şi al învăţămîntului al RSS Moldova, Academia de ştiinţe al RSS Moldova, uniunile de creaţie, asociaţia "Cartea", fondul culturii din Moldova, societatea "Ştiinţa", studioul "Moldova-film", EREN, comitetele executive ale Sovietelor locale de deputaţi ai poporului
7.  A desfăşura cu ocazia sărbătorii:
acţiuni speciale de omagiere a oamenilor iluştri, care au luptat pentru cauza limbii; te-deum la mormintele lui A. Mateevici şi A. Cristea; schimbarea şi sfinţirea numelor noi de străzi în memoria neamului, inaugurarea plăcilor comemorative, a pietrelor de temelie a viitoarelor monumente;
consumarea oamenilor notori, devotaţi cauzei ştiinţei, învăţămîntului şi culturii naţionale, a reprezentanţilor marcanţi ai organizaţiilor politice şi obşteşti, ai uniunilor de creaţie din republică şi din afara ei, care s-au evidenţiat în opera de renaştere spirituală a poporului, revenirea limbii materne la veşmîntul ei firesc.
Ministerele şi departamentele RSS Moldova, comitetele executive ale Sovietelor locale de deputaţi ai poporului
8. A stabili situaţia la ora actuală şi a contribui la finisarea tuturor lucrărilor de schimbare a firmelor, indicatoarelor, materialelor informative, trecerea corespondenţei oficiale la limba de stat.
Ministerele şi departamentele RSS Moldova, comitetele executive ale Sovietelor locale de deputaţi ai poporului
9.  A organiza:
lansarea pe ecranele cinematografice a filmelor despre istoria neamului, evenimentele mari naţionale, sesiunea a treisprezecea a Sovietului Suprem al RSS Moldova etc.;
realizarea unui serial de videofilme şi fotomontaje, fixînd desfăşurarea sărbătorii în localităţile republicii;
un program vast de emisiuni radiofonice şi televizate, articole, relatări, informaţii permanente în ziarele republicane şi locale consacrate istoriei limbii, sărbătorii, îndeplinirii legilor despre funcţionarea limbilor pe teritoriul republicii etc.;
confecţionarea şi repartizarea către participanţii la sărbătoare a atributicii necesare, reclamarea materialelor ilustrativ-informative în locurile publice.
Ministerul ştiinţei şi învăţămîntului al RSS Moldova, Ministerul culturii şi cultelor al RSS Moldova, Comitetul de stat pentru edituri, poligrafie şi comerţul cu cărţi al RSS Moldova, Radioteleviziunea naţională, studioul "Moldova-film", Academia de ştiinţe al RSS Moldova, "Moldova-pres", comitetele executive ale Sovietelor locale de deputaţi ai poporului.