HGO268/2005
ID intern unic:  300640
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 268
din  09.03.2005
cu privire la aprobarea Modului de formare a preţurilor
pentru proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentare
cu gaze naturale şi apă potabilă
Publicat : 01.04.2005 în Monitorul Oficial Nr. 51-54     art Nr : 355
În conformitate cu art.10 alin.(1) al Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.507), precum şi în scopul protecţiei intereselor economice ale consumatorilor, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Modul de formare a preţurilor pentru proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă (se anexează).
2. Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, pînă la 15 martie 2005, va elabora, coordonînd cu Ministerul Finanţelor şi Ministerul Energeticii, explicaţiile metodice privind implementarea în practică a Modului aprobat.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcină dlui Iacob Timciuc, ministru al energeticii şi dlui Igor Semenovker, director general al Departamentului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.

PRIM-MINISTRU                                                        Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor                                                        Zinaida Grecianîi
Ministrul energeticii                                                      Iacob Timciuc

Chişinău, 9 martie 2005.
Nr. 268.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 268
din 9 martie 2005
MODUL
de formare a preţurilor pentru proiectarea şi construcţia sistemelor
de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă
În conformitate cu art.10 alin.(1) al Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 126-131, art. 507) şi în scopul protecţiei intereselor economice ale consumatorilor, pentru toate organizaţiile, indiferent de forma de proprietate şi subordonare departamentală, se stabileşte prezentul mod de formare a preţurilor pentru proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă.
I. Pentru montarea gazoductelor de presiune înaltă şi medie
Organizaţiile de proiectări şi  prospecţiuni:
a) să elibereze, în mod obligatoriu şi în volum deplin, pentru obiectivele, finanţate de la  bugetele de stat şi locale în componenţa documentaţiei de proiect şi documentaţia de deviz;
b) să respecte cu stricteţe modul stabilit pentru determinarea valorii lucrărilor de proiectări şi prospectări, cu corectarea obligatorie a valorii proiectului, în cazul în care nu se execută toate părţile proiectului, prevăzute în tabelele valorii relative a documentaţiei de proiect şi deviz;
c) să întocmească documentaţia de deviz pentru obiectivele noi numai prin metoda de resurse, aplicînd noua bază normativă de deviz.
Beneficiarii lucrărilor de proiectări, prospecţiuni şi de construcţii:
a) să comande lucrările de proiectări şi prospecţiuni pentru gazificarea localităţii integral, dar nu parţial, ceea ce va conduce la micşorarea valorii acestor lucrări;
b) să respecte cu stricteţe Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr. 1166-XIII din 30 aprilie 1997(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.67-68, art.551) şi să efectueze adjudecarea contractelor pentru executarea lucrărilor de proiectări, prospecţiuni şi de construcţii prin organizarea tenderelor şi concursurilor, respectînd legislaţia în vigoare şi Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 15 septembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 204-207, art.1181), cu aplicarea sistemului de punctaj pentru  selectarea cîştigătorului.
Organizaţiile de antrepriză:
în scopul simplificării întocmirii documentaţiei de licitaţie şi devizelor-oferte pentru construcţia gazoductelor de presiune înaltă şi medie se recomandă să întocmească calculele costului lucrărilor, reieşind din costul montării 1 m.l. (1 km) de conducte, calculat în calitate de preţ comasat.
II. Pentru racordarea la reţelele de alimentare cu gaze naturale
şi apă potabilă a populaţiei din localităţile  rurale ale Republicii Moldova
1. Valoarea elaborării condiţiilor tehnice (CT):
- la racordarea la reţelele de apă potabilă se determină conform pct. TK16 al normelor de construcţii republicane RSN 29-90 "Catalogul normelor republicane de timp şi preţuri pentru lucrările executate de către birourile de arhitectură de pe lîngă comitetele executive ale consiliilor locale de deputaţi ale RSSM şi serviciile de exploatare din gospodăria comunală", aprobate prin ordinul Comitetului de Stat pentru Construcţii al RSSM din 14 iunie 1990, (Monitorul construcţiilor, 2000, vol. 1(21), pag. 146), aplicînd coeficientul de actualizare 4030, dar nu mai mult de 80 lei (inclusiv TVA);
- în conformitate cu pct. 5.4. al Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, aprobat prin hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 49 din 6 martie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 46-48, art. 116) condiţiile tehnice pentru racordarea la reţelele de alimentare cu gaze se eliberează fără plată.
2. Valoarea lucrărilor de prospecţiuni şi ridicări geodezice se determină conform Catalogului de preţuri pentru lucrări de prospecţiuni pentru construcţii, 1981 (Monitorul construcţiilor, 2000, vol. 1(21), pag.145), ţinînd cont de indicaţiile privind utilizarea lui, dar nu mai mult de 80 lei (inclusiv TVA) pentru un consumator1.
3. Valoarea lucrărilor de proiectare a reţelelor de distribuţie de stradă se determină conform tabelelor 64-4, 49-23 ale Catalogului de preţuri pentru lucrări de proiectări pentru construcţii, 1990 (Monitorul construcţiilor, 2000, vol. 1(21), pag. 146), ţinînd cont de indicaţiile privind utilizarea lui şi se împarte în mod egal pentru fiecare consumator, care va fi racordat la acestea.
4. Valoarea lucrărilor de proiectare a instalaţiilor interne de alimentare cu gaze naturale, inclusiv reţelele de racordare de la reţelele de stradă pînă la un consumător2, se determină conform Catalogului de preţuri pentru lucrări de proiectări pentru construcţii, tabela 64-3 sau tabela 6, pct. 3 al RSN 29-90, ţinînd cont de indicaţiile privind utilizarea lor, dar nu mai mult de 130 lei (inclusiv TVA) pentru un consumator.
5. Valoarea lucrărilor de proiectare a instalaţiilor interne de alimentare cu apă potabilă se determină conform tabelei 6, pct. 1 al RSN 29-90, ţinînd cont de indicaţiile privind utilizarea lui, dar nu mai mult de 100 lei (inclusiv TVA) pentru un consumator.
6. În conformitate cu pct. 19 al Regulamentului de organizare şi executare a lucrărilor de proiectare, montare şi recepţie a sistemelor de aprovizionare cu gaze, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1226 din 19 septembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-134, art. 1356), lucrările de executare a reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor interne de alimentare cu gaze naturale se efectuează de către organizaţiile de antrepriză numai după încheierea contractului cu fiecare consumator.
7. Determinarea valorii lucrărilor executate se efectuează prin metoda de resurse cu aplicarea noii baze normative de deviz, puse în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2003 prin Hotărîrea Guvernului "Cu privire la măsurile urgente de trecere la noua bază normativă de deviz în construcţii" nr. 1570 din 9 decembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.170-172, art. 1708). Totodată, în conformitate cu pct. 4.2.2 al documentului normativ CP L.01.01-2001 "Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse", aprobat prin ordinul ministrului ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului nr. 69 din 7 septembrie 2001, normele utilizate urmează se fie corectate reieşind din condiţiile reale de lucrări.
În cazul în care materialele şi utilajele sînt procurate de către consumator şi el execută toate lucrările pregătitoare: montarea suporturilor pentru gazoducte, executarea lucrărilor de terasament, perforarea pereţilor, instalarea manşonului de racordare, manipularea materialelor etc., iar antreprenorul execută numai lucrările de sudură şi conectare a conductelor şi instalaţiilor, în valoarea lucrărilor se include numai îmbinarea de ţevi prin sudură şi proba de rezistenţă a conductei.
În toate cazurile, în calculele valorii lucrărilor costul materialelor şi al altor resurse se include în baza consumurilor lor reale şi costurilor, confirmate prin documentele contabile corespunzătoare.
Note:
1. Consumator - proprietar al casei de locuit.
2. Pînă la un consumator - pînă la casa sau altă clădire a consumatorului.