HGM27/2004
ID intern unic:  300650
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 27
din  19.01.2004
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor
în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier
Publicat : 30.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 19-21     art Nr : 155
HG275 din 16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338

      NOTĂ:
    
Pe tot parcursul textului Regulamentului și al anexei la acesta, cuvintele „Inspectoratul Ecologic de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția de Mediu”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19În scopul reglementării activităţii ce ţine de autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier şi în temeiul Legii nr.1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului, 1993, nr.10, art. 283) şi Legii nr.1102-XIII din 6 februarie 1997 cu privire la resursele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.40, art. 337), Guvernul HOTĂRĂŞTE :
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier (se anexează).
2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
     
[Pct.2 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
[Pct.2 modificat prin HG346 din 30.04.09, MO86-88/08.05.09 art.396]
[Pct.2 modificat prin HG275 din 16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]
3. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta hotărîre.
     
[Pct.3 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
      [Pct.3 modificat prin HG346 din 30.04.09, MO86-88/08.05.09 art.396]

Prim-ministru                                             Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul agriculturii
şi industriei  alimentare                             Dmitrii Todoroglo
Ministrul ecologiei,
construcţiilor şi dezvoltării
teritoriului                                                   Gheorghe Duca
Ministrul transporturilor
şi comunicaţiilor                                          Vasile Zgardan
Ministrul justiţiei                                        Vasile Dolghieru

Chişinău, 19 ianuarie 2004.
Nr. 27.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 27
din 19 ianuarie 2004

REGULAMENT
cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier
şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier (în continuare - Regulament) stabileşte modul de autorizare a tăierilor în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier.
Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru toţi deţinătorii de terenuri din fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier, indiferent de forma de proprietate şi apartenenţă departamentală a acestora.
2. În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noţiuni principale:
autorizare - acordarea de către Agenția de Mediu sau de către subdiviziunile sale, conform competenţelor ce le revin, a autorizaţiilor, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare;
autorizaţie - act oficial, eliberat de către Agenția de Mediu sau de către subdiviziunile sale, care confirmă autorizarea tăierilor preconizate.
   
beneficiar de autorizaţie pentru tăieri ale vegetaţiei forestiere – autoritatea silvică centrală şi unităţile silvice teritoriale – pentru tăierile în fondul forestier de stat, autorităţile publice locale şi proprietarii de păduri private – pentru tăierile în fondul forestier care nu este gestionat de organele silvice de stat şi alţi proprietari/deţinători de terenuri – pentru tăieri ale vegetaţiei forestiere specificate în punctul 4 din prezentul Regulament”
      [Pct.2 al.3) introdus prin HG346 din 30.04.09, MO86-88/08.05.09 art.396]
3. Autorizaţia (de modelul specificat în anexa la prezentul Regulament) este un document de strictă evidenţă şi include:
denumirea autorităţii care o eliberează;
data eliberării;
deţinătorul autorizaţiei (denumirea, adresa juridică);  
caracteristica sectoarelor preconizate parcurgerii cu tăieri silvice;
prescripţii obligatorii.
Termenul de valabilitate a autorizaţiei pentru tăierile în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier este de un an de zile.
Cererea de autorizare a recoltării masei lemnoase în procesul de tăiere a vegetaţiei forestiere se examinează în termen de 10 zile de la depunerea setului complet de documente, cu excepţia cazurilor specificate în pct. 9, 14, 18 şi 19, pentru care acest termen va fi de pînă la 20 de zile.”
    [Pct.3 modidficat prin HG346 din 30.04.09, MO86-88/08.05.09 art.396]
4. Vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier este constituită din:
a)   spaţii verzi ale localităţilor urbane şi rurale;
b)   perdele de protecţie amplasate pe terenurile cu destinaţie agricolă;
c)   perdele  forestiere de protecţie şi plantaţii de arbori şi arbuşti amplasate de-a lungul căilor de comunicaţie (limitrofe drumurilor şi căilor ferate), care nu sînt incluse în fondul forestier;
d)   perdele forestiere din zonele de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă, care nu sînt incluse în fondul forestier.
II. Autorizarea tăierilor în fondul forestier
5. Volumul anual de recoltare a masei lemnoase prin tăieri de produse principale se stabileşte pe fiecare unitate de producţie, în limita posibilităţii prevăzute de amenajamentele silvice.
6. Tăierile de produse principale şi de reconstrucţie ecologică în fondul forestier sînt autorizate de către Agenția de Mediu.
7. Pentru eliberarea autorizaţiei beneficiarii trebuie să prezinte cererea de autorizare, actul inspectării întocmit de agenţiile sau inspecţiile ecologice, documentele de amenajare a vegetaţiei forestiere.
    [Pct.7 în redacţia HG346 din 30.04.09, MO86-88/08.05.09 art.396]
8. Tăierile de produse principale şi de reconstrucţie ecologică se efectuează  în corespundere cu Regulamentul efectuării tăierilor silvice în păduri, aprobat de autoritatea silvică centrală.
9.  Se autorizează următoarele tipuri de tăieri de produse principale şi reconstrucţie ecologică:
a)  tăieri de regenerare:
rase cu regenerare naturală, artificială sau mixtă;
succesive;
progresive;
combinate;
b)  tăieri de conservare:
cu o singură repriză (rase);
selective (în mai multe reprize), uniforme şi neuniforme;
c) tăieri de reconstrucţie ecologică:
cu o singură repriză (rase);
selective (în mai multe reprize), uniforme şi neuniforme;
d)  tăieri după stare - de igienă rase.
10. Recoltarea masei lemnoase prin tăieri de îngrijire şi conducere se stabileşte în baza amenajamentelor silvice şi stării reale a arboreturilor care necesită îmbunătăţirea compoziţiei, stării lor sanitare şi condiţiilor de creştere.
11.  Tăierile de îngrijire şi conducere în fondul forestier se autorizează de către Agenția de Mediu.
12. Pentru eliberarea autorizaţiei beneficiarii trebuie să prezinte cererea de autorizare, actul inspectării întocmit de agenţiile sau inspecţiile ecologice, documentele de amenajare a vegetaţiei forestiere.
    [Pct.12 în redacţia HG346 din 30.04.09, MO86-88/08.05.09 art.396]
13. Tăierile de îngrijire şi conducere în fondul forestier se efectuează în conformitate cu îndrumările tehnice privind îngrijirea şi conducerea arboretelor din fondul forestier al Republicii Moldova, elaborate şi aprobate de autoritatea silvică centrală.
14.  Se autorizează următoarele tăieri de îngrijire şi conducere:
a)  degajări;
b)  curăţiri;
c)  rărituri;
d)  tăieri de igienă;
e)  elagaj artificial;
f)   îngrijirea marginii de masiv;
g)  îngrijirea subarboretului;
h)  emondaj;
i)   deschiderea culoarelor de acces.
15. Recoltarea masei lemnoase prin tăieri diverse se stabileşte în funcţie de necesităţile de gospodărire ale fondului forestier; aceste tăieri nu ţin de îngrijirea, conducerea, regenerarea, conservarea şi reconstrucţia ecologică a pădurilor.
16. Tăierile diverse în fondul forestier sînt autorizate de către agenţiile sau inspecţiile ecologice.
   
[Pct.16 modificat prin HG346 din 30.04.09, MO86-88/08.05.09 art.396]
17. Pentru eliberarea autorizaţiei beneficiarii trebuie să prezinte cererea de autorizare şi documentele de inventariere a vegetaţiei forestiere.
    [Pct.17 în redacţia HG346 din 30.04.09, MO86-88/08.05.09 art.396]
18. Se autorizează următoarele tăieri diverse:
a)  tăieri rase:
tăieri rase de excludere a terenurilor din categoria "păduri" sau "plantaţii de arbori şi arbuşti", în cazuri excepţionale, conform prevederilor art.78 alineatul (2) al Codului silvic;
tăieri de igienă rase;
b)  lucrări de igienizare (curăţirea de rupturi şi doborîturi);
c)  tăieri de reconstrucţie a arboreturilor tinere de valoare scăzută;
d)  tăieri de îngrijire a arboreturilor - sursă de seminţe;
e)  tăieri de întreţinere şi reconstrucţie a plantajelor;
f)  tăieri sub liniile de comunicaţii şi liniile de transport al energiei electrice.
19. Tăierile pe terenurile din fondul forestier, care nu sînt gestionate de organele silvice de stat, se efectuează în limita posibilităţilor de recoltare prevăzute de amenajamentele silvice, iar în lipsa acestora -  în baza delimitării şi inventarierii suprafeţelor de către specialiştii silvicultori ai deţinătorilor funciari sau de către structurile teritoriale ale autorităţii silvice  centrale.
Autorizarea tăierilor pe terenurile din fondul forestier, care nu sînt gestionate de organele silvice de stat, se efectuează de către Agenția de Mediu.
    20. Pentru eliberarea autorizaţiei beneficiarii trebuie să prezinte cererea de autorizare, decizia deţinătorului de teren, avizul unităţii silvice teritoriale sau al autorităţii silvice centrale, actul de cercetare fitosanitară a arboretelor (pentru tăierile de igienă) şi actul de coordonare cu serviciul cadastral.
[Pct.20 în redacţia HG346 din 30.04.09, MO86-88/08.05.09 art.396]
III. Autorizarea tăierilor pe terenurile
din afara fondului forestier
21. Tăierea arborilor şi arbuştilor în spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale se autorizează de către agenţiile sau inspecţiile ecologice, cu marcarea prealabilă pe teren a arborilor preconizaţi pentru tăieri.
   
[Pct.21 modificat prin HG346 din 30.04.09, MO86-88/08.05.09 art.396]
22. Conform prevederilor Legii cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale, Regulilor sanitare în pădurile Republicii Moldova şi altor acte legislative şi normative în vigoare, tăierile arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale se autorizează:
a) în pădurile parc, parcuri şi grădini – în baza cererii de autorizare şi actului de cercetare fitosanitară a arboretelor
    [Pct.22 lit.a) în redacţia HG346 din 30.04.09, MO86-88/08.05.09 art.396]
  b) în alte categorii de spaţii verzi – în baza cererii de autorizare şi actului de cercetare fitosanitară a arboretelor
    [Pct.22 lit.b) în redacţia HG346 din 30.04.09, MO86-88/08.05.09 art.396]
23. În perdelele forestiere din zonele de protecţie a  apelor rîurilor şi bazinelor de apă tăierile se autorizează de către Agenția de Mediu.
    24. Pentru eliberarea autorizaţiei beneficiarii trebuie să prezinte cererea de autorizare, decizia deţinătorului de teren, avizul unităţii silvice teritoriale sau al autorităţii silvice centrale, actul de cercetare fitosanitară a arboretelor şi actul inspectării întocmit de agenţiile sau inspecţiile ecologice.
[Pct.24 în redacţia HG346 din 30.04.09, MO86-88/08.05.09 art.396]
25. În perdelele de protecţie amplasate pe terenuri cu destinaţie agricolă, perdele forestiere de protecţie şi plantaţii de arbori şi arbuşti situate de-a lungul căilor de comunicaţie (limitrofe drumurilor şi căilor ferate) tăierile se autorizează de către agenţiile sau inspecţiile ecologice.
   
[Pct.25 modificat prin HG346 din 30.04.09, MO86-88/08.05.09 art.396]
26. Pentru eliberarea autorizaţiei beneficiarii trebuie să prezinte cererea de autorizare şi actul de cercetare fitosanitară a arboretelor.
    [Pct.26 în redacţia HG346 din 30.04.09, MO86-88/08.05.09 art.396]
27. Nu este necesară autorizaţia pentru efectuarea tăierilor vegetaţiei forestiere provenite din lăstari şi seminţe aflate în afara plantaţiilor forestiere proiectate: în zonele de protecţie a liniilor de transport al energiei electrice, liniilor de comunicaţii, terasamentelor de cale ferată, debleuri, canalelor de evacuare a apei şi altor edificii, unde vegetaţia forestieră împiedică exploatarea normală a acestora.
   
[Pct.27 modificat prin HG346 din 30.04.09, MO86-88/08.05.09 art.396]
IV. Autorizarea tăierilor în cazuri excepţionale
28. Tăierea arborilor vătămaţi în urma calamităţilor naturale, avariilor sau în cazurile lichidării focarelor active de boli şi vătămători în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier se autorizează de către agenţiile sau inspecţiile ecologice, în baza recomandărilor comisiei constituite din reprezentanţii agenţiilor sau inspecţiilor ecologice, deţinătorilor de terenuri respective, autorităţii silvice centrale şi autorităţii responsabile.
    [Pct.28 în redacţia HG346 din 30.04.09, MO86-88/08.05.09 art.396]
29. Tăierea arborilor vătămaţi în urma calamităţilor naturale şi în cazurile lichidării focarelor active de boli şi vătămători în pădurile incluse în fondul ariilor naturale protejate de stat se autorizează de către Agenția de Mediu, în baza recomandărilor comisiei constituite din reprezentanţii Agenției de Mediu, agenţiilor sau inspecţiilor ecologice, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, autorităţii silvice centrale sau unităţilor silvice teritoriale.
    [Pct.29 în redacţia HG346 din 30.04.09, MO86-88/08.05.09 art.396]
30. Tăierea arborilor în cazurile de lichidare a avariilor, de reparaţie urgentă a reţelelor inginereşti, precum şi în alte cazuri care ar putea avea efecte negative asupra sănătăţii oamenilor şi asupra mediului, se realizează imediat, fără coordonare cu agenţiile ecologice, dar, după finalizarea lichidării situaţiilor de avarie, agenţii economici sînt obligaţi să înştiinţeze agenţiile sau inspecţiile ecologice despre lucrările efectuate şi să compenseze prejudiciul cauzat de avarie.
   
[Pct.30 modificat prin HG346 din 30.04.09, MO86-88/08.05.09 art.396]
31. În cazul căderii arborilor pe edificii civile, linii de transport al energiei electrice, linii de semnalizare, comunicaţii, calea ferată, precum şi în alte cazuri care pun în pericol securitatea circulaţiei trenurilor sau condiţionează reţinerea lor, măsurile ce se impun pentru lichidare se iau imediat, fără coordonare cu agenţiile sau inspecţiile ecologice, dar, după finalizarea lichidării situaţiilor de avarie, agenţii economici sînt obligaţi să comunice agenţiilor ecologice despre lucrările efectuate pentru controlul oportunităţii acestora.
   
[Pct.31 modificat prin HG346 din 30.04.09, MO86-88/08.05.09 art.396]
V. Dispoziţii finale
32. Autorizaţia pentru tăierile în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier se perfectează în două exemplare, primul fiind eliberat gestionarului/deţinătorului, iar al doilea păstrîndu-se la instituţia care a eliberat autorizaţia.
Evidenţa autorizaţiilor se efectuează de către autorităţile abilitate cu eliberarea lor, prin ţinerea unui registru special.
  33. Litigiile ce ţin de încălcarea prevederilor prezentului Regulament se soluţionează conform legislaţiei în vigoare.
Anexă
la Regulamentul cu privire la autorizarea
tăierilor  în  fondul  forestier şi vegetaţia
forestieră din afara fondului forestier
Agenția de Mediu
AUTORIZAŢIE  nr. _____
din  "___" _____________________20
PENTRU  TĂIERILE ÎN FONDUL FORESTIER ŞI
VEGETAŢIA FORESTIERĂ DIN AFARA FONDULUI FORESTIER
(deţinătorul: denumirea, adresa juridică)
Eliberat__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Organul care a eliberat autorizaţia pentru efectuarea tăierilor
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Perioada de valabilitate - un an
Locul       Semnăturile  1) _______________________(________________)
ştampilei          persoanelor responsabile             (numele, prenumele)
        2) _______________________(________________)
                        (numele, prenumele)
  Caracteristica sectoarelor preconizate
      pentru parcurgerea cu tăieri silvice

Nr. crt. Par-
cela nr.
Subpar-
cela nr.
Parche-
tul nr.
Supra-
faţa (ha)
Compozi-
ţia arboretu-
lui
Consis-
tenţa
Vîrsta arbore-
tului (ani)
Natura produ-
sului
Trata-
ment/ti-
pul tăierii
Volumul masei
lemnoase ce
 urmează a fi
extrasă (m3)
                     

Total pe tipuri de tratamente / tipuri de tăieri ________m3
Total pe produse (principale, secundare, diverse)_______ m3
Total pe unitate de producţie (ocol silvic, sector de producţie etc.)_______ m3
Total general (întreprindere, primărie, asociaţie etc.) ________ m3
.  Prescripţii obligatorii:
Tăierea vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier obligă beneficiarii să întreprindă măsuri pentru aducerea în stare satisfăcătoare a teritoriilor pe care s-au efectuat tăierile (defrişarea cioturilor, curăţirea de resturi de exploatare etc.) şi regenerarea, inclusiv plantarea de noi arbori şi arbuşti pe aceste terenuri.

  [Anexă modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]