HGM32/2001
ID intern unic:  301052
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 32
din  16.01.2001
cu privire la măsurile de stabilire a zonelor şi fişiilor riverane
 de protecţie
a apelor rîurilor şi bazinelor de apă
Publicat : 31.05.2001 în Monitorul Oficial Nr. 57-58     art Nr : 366

    MODIFICAT
    HG904 din 09.08.07, MO127-130/17.08.07 art.942

    NOTĂ:
   
În textul hotărîrii sintagma “Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor “Apele Moldovei” se substituie prin sintagma “Agenţia “Apele Moldovei” prin HG904 din 09.08.07, MO127-130/17.08.07 art.942

     Întru executarea Legii nr. 440-XIII din 27 aprilie 1995 "Cu privire la zonele şi fişiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă", Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Organele administraţiei publice locale, în comun cu Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie şi Agenţia “Apele Moldovei”":
vor stabili, în termen de pînă la 1 ianuarie 2002, dimensiunile zonelor şi fişiilor riverane de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă din Republica Moldova, conform condiţiilor concrete ale sistematizării şi construcţiei prevăzute în planul general, aprobat în conformitate cu legislaţia;
vor marca pe teren hotarele zonelor şi fişiilor de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă în strictă conformitate cu prevederile legii nominalizate şi în locurile destinate prin indicatoare de model standard.
2. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului al Agenţiei Naţionale Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie va transmite, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, Ministerului Mediului şi Amenajării Teritoriului, organelor administraţiei publice locale, Agenţia “Apele Moldovei”şi Serviciului Silvic de Stat documentaţia de proiect precizată ce ţine de stabilirea zonelor şi fişiilor riverane de protecţie a apelor, inclusiv a celor destinate împăduririi.
3. Serviciul Silvic de Stat va asigura efectuarea lucrărilor pentru împădurirea zonelor şi fişiilor riverane de protecţie a apelor în conformitate cu comanda de stat la compartimentul "Regenerarea pădurilor" din contul mijloacelor alocate din bugetul de stat.
4. Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie, în comun cu organele administraţiei publice locale, vor întocmi documentaţia necesară pentru transmiterea în gestiunea Serviciului Silvic de Stat a terenurilor zonelor şi fişiilor riverane de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă şi preconizate pentru împădurire.
5. Ministerul Finanţelor, la elaborarea proiectelor bugetelor anuale, va examina posibilitatea finanţării volumului de lucrări ce ţin de stabilirea, întreţinerea şi exploatarea zonelor şi fişiilor riverane de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă (anexa nr. 1).
6. Departamentul Analize Statistice şi Sociologice va stabili, începînd cu 1 ianuarie 2001, raportarea datelor statistice privind efectuarea lucrărilor de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă din republică şi folosirea tuturor surselor de finanţare în aceste scopuri (anexa nr. 2).
7. Controlul de stat asupra stabilirii hotarelor zonelor şi fişiilor riverane de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă, întreţinerea şi respectarea regimului de exploatare a acestora se efectuează de către Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului, iar controlul operativ - de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare (Agenţia “Apele Moldovei”) şi organele administraţiei publice locale.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                        Dumitru BRAGHIŞ
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi reformelor                                     Andrei Cucu
    Ministrul agriculturii  
    şi industriei prelucrătoare                                                  Ion Russu
    Ministrul mediului      
    şi amenajării teritoriului                                                     Ion Răileanu
    Ministrul finanţelor                                                            Mihail Manoli
    Ministrul justiţiei                                                                Valeria Şterbeţ

    Chişinău, 16 ianuarie 2001.
    Nr. 32.

     anexa nr.1

    anexa nr.2