HGA323/2002
ID intern unic:  301075
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 323
din  18.03.2002
despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele
pentru serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică
Publicat : 04.04.2002 în Monitorul Oficial Nr. 46-48     art Nr : 435

   
Abrogată prin HG118 din 11.02.13, MO31-35/15.02.13 art.163

    În temeiul art. 22, alin. 1 din Legea telecomunicaţiilor nr. 520-XIII din 7 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 65-66, art. 713; 1998, nr. 114-115, art. 692; 2000, nr. 59-62, art. 403), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la tarifele pentru serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică (se anexează).
    2. În temeiul art. 9, alin. (1) din Legea telecomunicaţiilor, pînă la rebalansarea tarifelor pentru serviciile publice de telecomunicaţii ale Societăţii pe Acţiuni "Moldtelecom", Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică va continua reglementarea tarifului pentru deficitul de acces, în scopul subvenţionării reţelelor publice locale ale Societăţii pe Acţiuni "Moldtelecom".

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                 Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul transporturilor
    şi comunicaţiilor                                                                         Anatolii Cupţov

    Chişinău, 18 martie 2002.
    Nr. 323.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 323
din 18 martie 2002
REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA TARIFELE
PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE TELECOMUNICAŢII
ŞI INFORMATICĂ
Secţiunea A.
Capitolul I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul cu privire la tarifele pentru serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică (denumit în cele ce urmează Regulamentul) este elaborat în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare,  convenţiile şi acordurile internaţionale, la care Republica Moldova  este parte, şi statuează modul de stabilire şi de calculare a tarifelor pentru serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică, prestate de operatorii cu o situaţie dominantă pe piaţa acestor servicii.
2. Prezentul Regulament defineşte:
- elementele tarifelor pentru serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică;
- aplicabilitatea prevederilor prezentului Regulament operatorilor de telecomunicaţii şi informatică;
- lista serviciilor publice de telecomunicaţii şi informatică, tarifele cărora se reglementează conform prezentului Regulament;
- principiile de determinare a nivelului de rentabilitate a serviciilor de telecomunicaţii şi informatică;
- modul de calculare, aprobare, modificare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică  ale operatorilor cu o situaţie dominantă pe piaţa acestor servicii;
- componenţa consumurilor, incluse în costul serviciilor publice de telecomunicaţii şi informatică  pentru calcularea tarifelor;
- metodologia de distribuire şi de calcul a costurilor pe subramuri şi servicii publice de telecomunicaţii şi informatică, prestate de operatori.
3. Mecanismul de reglementare a tarifelor pentru serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică se bazează pe următoarele principii, armonizate cu principiile Comitetului European pentru Poştă şi Telecomunicaţii, cu Politica şi strategia naţională în domeniul telecomunicaţiilor:
-  tarifele pentru serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică, prestate de operatorii cu o situaţie dominantă pe piaţa acestor servicii, trebuie să fie bazate pe costurile lor;
-  tarifele trebuie să asigure un nivel rezonabil de rentabilitate, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
-  tarifele se stabilesc pe principiul nediscriminării utilizatorilor şi consumatorilor;
-  stabilirea tarifelor va fi transparentă, ele urmînd să fie făcute publice conform legislaţiei în vigoare;
-  tarifele trebuie să creeze oportunităţi pentru reinvestiri şi pentru dezvoltarea serviciilor şi reţelelor.
4. În  sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noţiuni:
consumuri - resursele folosite pentru prestarea serviciilor publice de telecomunicaţii şi informatică  în scopul obţinerii unui venit;
consumuri directe - consumurile identificate nemijlocit la prestarea unui anumit serviciu sau alt obiect de cheltuieli;
consumuri directe de materiale - valoarea materialelor şi pieselor de schimb, consumate la prestarea serviciilor publice de telecomunicaţii şi informatică ce intră în mod substanţial în componenţa lor şi se includ direct în costul serviciilor;
consumuri directe pentru retribuirea muncii - consumurile pentru remunerarea lucrătorilor, incluse direct în costul serviciilor prestate;
consumuri indirecte de producere - consumuri care nu pot fi raportate direct la un anumit serviciu sau la un alt obiect de cheltuieli;
cheltuieli - toate cheltuielile şi pierderile perioadei respective, care se scad din venit la calcularea profitului (pierderii) perioadei de gestiune;
cheltuieli ale activităţii operaţionale - cheltuielile aferente desfăşurării activităţii de bază a întreprinderii;
cheltuieli ale perioadei de gestiune - cheltuielile pentru comercializarea serviciilor, cheltuielile administrative, de deservire şi organizare a procesului de prestare a serviciilor;
costul serviciilor - o parte din consumuri, care se trec în costul serviciilor prestate;
tariful pentru serviciu - preţul stabilit pentru prestarea serviciului în cauză;
servicii de telecomunicaţii - serviciile în domeniul telecomunicaţiilor destinate utilizatorilor şi prestate contra plată;
servicii publice de telecomunicaţii - serviciile de telecomunicaţii prestate prin intermediul reţelelor de telecomunicaţii publice;
servicii de telecomunicaţii de bază - servicii de telecomunicaţii de utilitate publică, destinate utilizatorilor şi prestate contra plată în interiorul ţării şi în traficul internaţional:
comunicaţii telefonice rurale, urbane, interurbane şi internaţionale;
servicii de telegraf şi telex;
subramură de telecomunicaţii - o parte din reţeaua de telecomunicaţii şi informatică, care asigură prestarea serviciilor de telecomunicaţii şi informatică de un anumit tip (telefonie interurbană, telefonie urbană);
reţea de telecomunicaţii - ansamblul canalelor de transmisiune, al circuitelor, echipamentelor şi centrelor de comutare, care asigură conexiuni între două sau mai multe puncte terminale pentru realizarea telecomunicaţiilor între acestea;
reţea publică de telecomunicaţii - reţeaua de telecomunicaţii la care are acces orice persoană în locurile publice, în oficii, la domiciliu etc.;
punct de interconectare - punctul fizic, în care reţeaua unui operator este conectată cu reţeaua altui operator, prin aceasta realizîndu-se o interfaţă între două reţele;
trafic - totalitatea informaţiilor şi datelor, transmise prin intermediul reţelelor de telecomunicaţii şi informatică (în unităţile de măsură respective);
operator - persoană juridică ce prestează servicii de telecomunicaţii şi informatică;
canal de transmisiune - modalitatea de transmitere unidirecţională a semnalelor între două puncte;
operator informatic - persoană juridică, capabilă să presteze o gamă largă de servicii informatice în condiţii de calitate şi securitate, la nivelul cerinţelor internaţionale;
reţea publică de transport date - reţea informatică ce se utilizează în domeniul public;
serviciu informatic - serviciu oferit pe piaţă privind utilizarea şi întreţinerea produselor de program, echipamentelor şi sistemelor informatice;
serviciu informatic public - serviciu informatic prestat prin intermediul reţelei publice de transport date;
trafic informatic - circulaţie a datelor şi programelor între doi sau mai mulţi utilizatori.
Capitolul II. Elementele tarifelor şi venitului tarifar
5. Structura tarifului la serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică este următoarea:
•costul serviciului;
•marja inclusă a rentabilităţii;
•taxele şi impozitele prevăzute de legislaţia în vigoare.
6. Venitul tarifar de la prestarea serviciilor publice de telecomunicaţii şi informatică este compus din două elemente:
1) elementul de acces la reţea, utilizat pentru acoperirea cheltuielilor legate de prestarea serviciului de acces la reţeaua publică de telecomunicaţii şi informatică. Acest element cuprinde:
a) tariful pentru conectare (nu este periodic şi se achită la momentul conectării la reţea);
b)  tariful pentru arenda liniei (abonamentul);
2) elementul de utilizare a reţelei, care este o parte din costul serviciului, în funcţie de gradul de folosire a reţelei de către utilizator.
7. Tariful pentru elementul de utilizare a reţelei trebuie să fie proporţional volumului de informaţii transmise şi/sau duratei legăturii.
La stabilirea tarifelor sînt luaţi în considerare următorii factori:
•costul serviciilor;
•categoriile de utilizatori;
• volumul informaţiilor şi/sau durata legăturii;
•distanţa legăturii;
• tranşa orară (orele de vîrf sau orele şi zilele cu intensitate redusă de utilizare a reţelei).
Capitolul III. Aplicabilitatea prevederilor
prezentului Regulament operatorilor prestatori
de servicii publice de telecomunicaţii şi informatică
8. Prevederile prezentului Regulament sînt obligatorii pentru toţi operatorii prestatori de servicii publice de telecomunicaţii şi informatică, care au o situaţie dominantă pe piaţa acestor servicii.
9. Lista operatorilor ce deţin o situaţie dominantă pe piaţa serviciilor de telecomunicaţii şi informatică este întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare.
10. Lista serviciilor publice de telecomunicaţii şi informatică, tarifele cărora sînt aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii  şi Informatică (în continuare - Agenţia), este determinată de prezentul Regulament.
11. Declararea unui operator ca avînd o situaţie dominantă va conţine şi determinarea serviciilor prestate de acest operator, pe piaţa cărora el deţine o situaţie dominantă.
12. Dacă concurenţa pe piaţa serviciului respectiv evoluează pînă la un nivel suficient şi se constată că acest serviciu (operatorul respectiv) nu mai deţine o situaţie dominantă pe piaţa internă, Agenţia decide liberalizarea tarifelor pentru acest serviciu.
Capitolul IV. Rentabilitatea serviciilor
13. Nivelul rentabilităţii serviciilor se determină în conformitate cu prevederile prezentului capitol.
14. Pentru serviciile de telecomunicaţii şi informatică, ale căror tarife nu sînt aprobate de Agenţie, nivelul rentabilităţii nu se reglementează.
15. Rentabilitatea serviciilor, ale căror tarife sînt aprobate de Agenţie, trebuie să întrunească următoarele condiţii:
a)  să aibă un nivel suficient pentru a atrage investiţiile în dezvoltarea reţelelor de telecomunicaţii şi informatică;
b)   să fie rezonabilă, pentru a asigura accesibilitatea serviciilor şi a permite realizarea interconectării eficiente a reţelelor de telecomunicaţii şi informatică.
Capitolul V. Serviciile publice
de telecomunicaţii şi informatică, tarifele
cărora sînt aprobate de Agenţie
16. Indiferent de tehnologia folosită la prestarea serviciilor şi forma de proprietate a operatorilor, Agenţia  aprobă tarifele pentru următoarele tipuri de servicii:
1)  tarifele pentru serviciile telefonice locale (rurale şi urbane), inclusiv:
•tariful pentru conectarea unui telefon, circuit sau unei linii (pe categorii de utilizatori);
•tariful pentru arenda liniei telefonice sau a circuitului (pe categorii de utilizatori);
•tariful pentru convorbirile telefonice locale;
2) tarifele pentru convorbirile telefonice interurbane;
3) tarifele pentru convorbirile telefonice internaţionale;
4) tarifele pentru arenda circuitelor locale, interurbane şi internaţionale:
•tariful pentru conectarea unui circuit;
•tariful pentru arenda circuitelor (inclusiv interurbane şi internaţionale);
•tariful pentru arenda circuitelor internaţionale de transport date;
5) tarifele pentru serviciile de acces al utilizatorilor la reţelele altor operatori de telecomunicaţii;
6)  tarifele pentru serviciile telegrafice;
7)  tarifele pentru alte servicii publice de telecomunicaţii şi informatică, care ar putea apărea în urma dezvoltării tehnologiilor.
În cazurile cînd se va constata că un operator şi/sau serviciile acestuia deţin o situaţie dominantă pe piaţă, Agenţia va include serviciile respective în lista serviciilor reglementate.
Capitolul VI. Modul de aplicare
şi de revizuire a tarifelor
17. Operatorul cu o situaţie dominantă pe piaţa serviciilor respective înaintează Agenţiei proiectele noilor tarife la serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică, care sînt reglementate conform prezentului Regulament.
18. Odată cu proiectele noilor tarife, operatorul prezintă Agenţiei şi informaţiile necesare pentru argumentarea oportunităţii aprobării acestor tarife.
19. În setul de documente prin care solicită aprobarea unor noi tarife la serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică, operatorul cu o situaţie dominantă pe piaţa acestor servicii va depune la Agenţie şi informaţiile privind:
•argumentarea introducerii noilor tarife;
•calculul noilor tarife;
•dările de seamă contabile şi statistice;
•alte informaţii necesare, solicitate de Agenţie.
20. În termen de o lună din data primirii tuturor informaţiilor necesare, Agenţia începe examinarea proiectului noilor tarife, conform prevederilor art.9, lit. d) al Legii telecomunicaţiilor sau respinge argumentat proiectul înaintat de operator.
21. Consiliul de Administraţie al Agenţiei va aproba sau va respinge argumentat tarifele propuse într-un termen care nu va depăşi două luni din data depunerii de către operator a setului integral de documente, indicat în pct. 20 al prezentului Regulament.
22. Decizia Consiliului de Administraţie al Agenţiei este executorie pentru operatori. Ea poate fi atacată în justiţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
23. Titularul licenţei va face publice tarifele pentru serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică, aprobate de Agenţie, cu cel puţin 15 zile înainte de data introducerii lor în aplicare.
24. La publicarea şi punerea în aplicare a noilor  tarife, mărimea fiecăruia şi taxa pe valoare adăugată se vor indica separat, indiferent de categoria de utilizatori.
25. Operatorii cu o situaţie dominantă pe piaţa serviciilor publice de telecomunicaţii şi informatică aprobă de sine stătător tarifele pentru serviciile care nu sînt incluse în capitolul V al Regulamentului. Aceste tarife vor fi  făcute publice de către titularul licenţei cu cel puţin 15 zile înainte de data punerii lor în aplicare.
Secţiunea B.
Metodologia de calcul al tarifelor pentru
serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică
Capitolul VII. Componenţa consumurilor
şi cheltuielilor
26. Costul prestării serviciilor publice de telecomunicaţii şi informatică  şi tarifele se calculează conform Metodologiei de calcul al tarifelor pentru serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică. Costul serviciilor, dedus conform Metodologiei de calcul al tarifelor pentru serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică, va sta la baza calculării şi reglementării tarifelor la serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică, prestate de operatorii cu o situaţie dominantă pe piaţa acestor servicii.
27. Structura consumurilor şi cheltuielilor operatorilor este stabilită conform Standardului Naţional de Contabilitate nr.3 "Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii".
28. Prezentul capitol expune structura consumurilor şi cheltuielilor înregistrate de operatori în procesul activităţii lor, precum şi componenţa consumurilor incluse în costul serviciilor prestate conform Standardului Naţional de Contabilitate nr.3.
29. Consumurile operatorilor se compun din:
1) consumuri directe de producere:
a) consumuri directe de materiale;
b) consumuri directe privind retribuirea muncii;
2) consumuri indirecte de producere.
30. Cheltuielile operatorilor se compun din:
1) cheltuielile perioadei de gestiune, care includ:
a) cheltuielile comerciale;
b) cheltuielile generale şi administrative;
c) alte cheltuieli operaţionale;
2) cheltuielile activităţii investiţionale;
3) cheltuielile activităţii financiare;
4) pierderile excepţionale.
31. Consumurile directe de producere se consideră acele consumuri, care au participat nemijlocit la prestarea unui anumit serviciu. Consumurile directe de materiale includ:
•materiale şi piese de schimb;
•carburanţi şi lubrifianţi, consumaţi în scopuri tehnologice şi în alte scopuri de producţie;
•alte materiale.
32. Consumurile directe privind retribuirea muncii cuprind:
•salariul de bază şi cel suplimentar, calculate personalului ocupat nemijlocit de prestarea serviciilor;
•diverse sporuri, adaosuri şi premii;
•contribuţiile pentru asigurările sociale.
33. Consumurile indirecte de producere cuprind:
•uzura mijloacelor fixe cu destinaţie productivă;
•cheltuielile de întreţinere a mijloacelor fixe de producere în stare de funcţionare (asistenţa tehnică, reparaţiile curente, medii şi capitale), inclusiv a mijloacelor tehnice de dirijare, comunicaţie şi semnalizare;
•valoarea amortizării activelor nemateriale şi a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, utilizate în procesul de producere;
•cheltuielile aferente perfecţionării tehnologiilor şi organizării producţiei, precum şi  îmbunătăţirii parametrilor de calitate a serviciilor;
•costul materialelor utilizate în procesul de producere pentru asigurarea unui proces tehnologic normal sau consumate pentru alte necesităţi de producere, care nu pot fi raportate direct la un  tip concret de servicii;
•plăţile stimulatorii, acordate salariaţilor încadraţi în producere, dar neincluse  în cheltuielile directe de retribuire a muncii;
•cheltuielile necesare pentru asigurarea în procesul de producere a condiţiilor normale de lucru şi respectarea tehnicii securităţii, prevăzute de legislaţia în vigoare;
•cheltuielile pentru asigurarea pazei secţiilor de producere, inclusiv  serviciul antiincendiar;
•cheltuielile de detaşare a personalului şi de asigurare obligatorie a salariaţilor ocupaţi în sfera de producere şi a activelor de producţie;
•uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată;
•alte cheltuieli prevăzute de lege.
34. Cheltuielile perioadei de gestiune includ:
a) cheltuielile comerciale, în care intră toate cheltuielile, legate nemijlocit de comercializarea serviciilor de telecomunicaţii şi informatică, precum sînt:
•cheltuielile pentru serviciile de marketing;
•cheltuielile legate de achitarea comisioanelor;
•cheltuielile pentru  publicitate;
•cheltuielile pentru studierea pieţei;
•cheltuielile privind acumularea de fonduri pentru datoriile dubioase etc.;
b) cheltuielile generale şi administrative, în care intră:
•cheltuielile de retribuire a personalului de conducere şi administrativ, premiile şi adaosurile de orice tip;
•contribuţiile pentru asigurările sociale şi cele medicale, pentru fondul de pensii;
•plăţile suplimentare, indemnizaţiile, sporurile la salarii, compensaţiile, ajutoarele materiale acordate salariaţilor întreprinderii;
•cheltuielile pentru întreţinerea, amortizarea şi reparaţia mijloacelor fixe cu destinaţie administrativă, pentru gospodărie şi protecţia mediului, amortizarea activelor nemateriale cu destinaţie generală ale întreprinderii;
•cheltuielile pentru întreţinerea  şi deservirea mijloacelor fixe, care nu se raportează la mijloacele de producere;
•cheltuielile poştale, alte cheltuieli de comunicaţii efectuate în scopuri administrative;
•cheltuielile tipografice, pentru procurarea rechizitelor de birou, formularelor de evidenţă, de dări de seamă etc.;
cheltuielile pentru paza obiectelor administrativ-gospodăreşti şi asigurarea securităţii antiincendiare;
•cheltuielile pentru întreţinerea transportului auto de serviciu, pentru delegarea personalului de conducere şi cheltuielile de reprezentare;
•cheltuielile pentru asigurarea salariaţilor şi a bunurilor cu destinaţie generală şi administrativă, prevăzute de actele normative în vigoare;
•impozitele şi taxele prevăzute de lege;
•cheltuielile pentru ocrotirea sănătăţii, procurarea literaturii de specialitate, actelor normative şi instructive, abonarea la ediţiile specializate necesare în activitatea  de producere;
•alte cheltuieli aferente activităţii de prestare a serviciilor de către operator;
c) alte cheltuieli operaţionale.
Cheltuielile întreprinderii, care nu pot fi raportate la cheltuielile comerciale sau la cele generale şi administrative, se includ în alte cheltuieli operaţionale. Acestea sînt:
a)  amenzile, penalităţile, despăgubirile;
b)  lipsurile şi pierderile generate de deteriorarea valorilor;
c)  cheltuielile privind dobînzile pentru credite şi împrumuturi;
d)  alte cheltuieli operaţionale.
35. Cheltuielile activităţii investiţionale.
Cheltuielile activităţii investiţionale sînt generate de scoaterea din funcţiune a activelor pe termen lung. Acestea cuprind următoarele cheltuieli:
a)  privind ieşirea activelor nemateriale;
b)  privind ieşirea activelor materiale pe termen lung;
c)  privind ieşirea activelor financiare pe termen lung;
d)  legate de reevaluarea activelor pe termen lung;
e)  aferente participaţiilor în alte întreprinderi;
f)  privind operaţiile cu plăţile legate;
g)  alte cheltuieli ale activităţii de investiţii.
36. Cheltuielile activităţii financiare.
Cheltuielile activităţii financiare sînt generate de modificarea mărimii şi structurii capitalului propriu, împrumuturilor şi creditelor întreprinderii şi se constituie din cheltuielile:
a)  privind plata redevenţelor;
b)  privind arenda finanţată a activelor materiale pe termen lung;
c)  privind diferenţele de curs valutar;
d)  alte cheltuieli ale activităţii financiare.
37. Pierderile excepţionale.
Pierderile excepţionale apar în rezultatul unor evenimente sau operaţiuni rare şi atipice, nefiind legate de activitatea financiar-economică (curentă) a întreprinderii. Acestea cuprind:
a)  pierderile provocate de calamităţile naturale;
b)  pierderile rezultate din perturbările politice;
c)  pierderile ocazionate de modificarea legislaţiei Republicii Moldova.
38. La calcularea tarifelor, în costul serviciilor se includ atît consumurile directe, cît şi consumurile indirecte de producere.
Capitolul VIII. Metodologia de distribuire
a consumurilor şi de calculare
a costurilor pe subramuri şi servicii
de telecomunicaţii şi informatică
39. Pentru calcularea costurilor serviciilor publice de telecomunicaţii şi informatică  sînt necesare, în primul rînd, informaţiile despre consumurile şi serviciile prestate în perioada de calcul atît pe subdiviziunile specializate (care prestează un singur tip de servicii), cît şi pe  subdiviziunile combinate (care prestează două sau mai multe tipuri de servicii).
Pentru calculele sale întreprinderea va utiliza informaţiile necesare din datele evidenţei sale contabile şi statistice.
40. Luînd în considerare specificul ramurii telecomunicaţiilor şi informaticii, unde un echipament este implicat în prestarea diferitor tipuri de servicii şi invers - prestarea unui tip de serviciu implică diverse echipamente, ceea ce face imposibilă determinarea consumurilor directe pe tipuri de servicii de telecomunicaţii şi informatică, pentru calcularea costului serviciilor prestate se impune repartizarea consumurilor indirecte pe tipuri de servicii (pe subdiviziuni).
41. Distribuirea consumurilor pe subdiviziuni şi servicii are drept scop calcularea:
- costului brut de operare al reţelei urbane, care cuprinde totalul consumurilor efectuate de reţeaua urbană pentru prestarea serviciilor locale;
- costului brut de operare al reţelei rurale, acesta încorporînd totalul consumurilor efectuate de reţeaua rurală pentru prestarea serviciilor locale;
- costului brut de operare al reţelei interurbane, constituit din totalul  consumurilor efectuate de reţeaua interurbană pentru prestarea serviciilor interurbane, internaţionale, de legătură cu reţelele celulare mobile şi altor servicii;
- costului de operare al serviciului telegrafic, acesta incluzînd consumurile legate de prestarea serviciilor telegrafice;
- costului de operare al serviciilor informatice, constituit din consumurile legate de prestarea serviciilor informatice.
42. Determinarea costurilor brute de operare ale reţelelor de telecomunicaţii şi informatică se efectuează în conformitate cu principiile de repartizare a consumurilor indicate mai jos.
Consumurile directe şi indirecte se distribuie pe subramuri conform tabelei din anexa nr.1 la prezentul Regulament (dacă este necesar, tabela se detaliază pe tipuri de servicii, în conformitate cu tipurile de servicii prestate de către subdiviziuni), ţinîndu-se cont de următoarele:
a) consumurile directe
Consumurile directe se determină pe subramuri şi servicii (în cazul cînd ele pot fi identificate pe acestea) astfel:
1) după numărul normativ al personalului implicat în prestarea serviciului respectiv, la acestea  se distribuie:
  cheltuielile privind retribuirea muncii (inclusiv premiile, sporurile la salarii etc.);
  cheltuielile pentru asigurarea socială a salariaţilor angajaţi nemijlocit în subramură.
Consumurile legate de retribuirea personalului, care participă la prestarea mai multor tipuri de servicii, se repartizează conform timpului folosit (dacă este posibil) pentru acordarea serviciului de un anumit tip sau conform normativelor şi coeficienţilor de utilizare a timpului de muncă, calculaţi de unitatea prestatoare, ori potrivit salariului tarifar pentru prestarea fiecărui tip de serviciu (în cazul cumulului de profesiuni);
2) uzura poate fi atribuită la consumurile directe în cazul folosirii unor utilaje specializate, destinate prestării unui tip de servicii (de exemplu, echipamentele destinate conectării altor operatori la reţea);
3) consumurile de materiale, combustibili de toate tipurile şi de alte componente materiale se consideră drept consumuri directe, dacă pot fi raportate la un tip de servicii sau subramură.
Dacă resursele consumate nu pot fi atribuite direct la un tip de servicii sau nu poate fi determinată o cotă de raportare (un normativ sau un coeficient calculat de întreprindere), atunci aceste consumuri sînt considerate  drept indirecte;
b) consumurile indirecte
Se propun două metode de distribuire a consumurilor indirecte pe subramuri şi servicii:
1)  distribuirea conform  ponderii consumurilor directe ale  fiecărei subramuri /fiecărui serviciu în totalul consumurilor directe ale subdiviziunii;
2)  distribuirea conform ponderii personalului de producere pe subramuri şi servicii. În cazul cînd personalul din producţie participă la acordarea mai multor tipuri de servicii, numărul personalului pe tipuri de servicii se acceptă fracţionar şi se determină conform metodologiei de distribuire a consumurilor directe privind retribuirea muncii, indicate la lit. a) a prezentului punct.
Capitolul IX. Metodologia calculării tarifelor
pentru serviciile publice de telecomunicaţii
43. În baza acestei metodologii se vor calcula tarifele pentru serviciile publice de telecomunicaţii prestate populaţiei şi altor categorii de abonaţi: organizaţii, instituţii, agenţi economici  etc.
Aceste tarife se vor determina, luîndu-se în calcul analiza detaliată a veniturilor, consumurilor şi cheltuielilor suportate de operator în perioadele anterioare de activitate.
Tarifele calculate conform prezentului capitol sînt nete şi nu includ taxa pe valoare adăugată.
44. În rezultatul determinării consumurilor directe şi indirecte pe subramuri se va obţine costul brut de operare al acestor subramuri. La estimarea costului brut de operare nu se va ţine cont de participarea unor subramuri la prestarea serviciilor de alt tip (altor subramuri). De exemplu, dat fiind că reţeaua locală participă la prestarea serviciilor de telefonie interurbană, internaţională şi mobilă, tarifele pentru convorbirile interurbane şi internaţionale includ şi tarifele pentru convorbiri locale. Totodată, reţeaua interurbană participă la prestarea serviciilor de telefonie internaţională şi mobilă.
Pentru a calcula costul prestării unei unităţi de serviciu de un anumit tip va trebui de calculat iniţial costul net de operare al subramurii, corectînd costul brut de operare al subramurii cu sumele ce-i revin de la alte subramuri ori servicii sau cu sumele ce le revin altor subramuri şi servicii conform cheii de repartizare. Ca cheie de repartizare se ia ponderea diferitor tipuri de trafic în totalul traficului operatorului. Procedura de corectare a costului brut de operare este următoarea:
1)  costul brut de operare al reţelelor urbane şi rurale (obţinut de fiecare subdiviziune conform tabelei din anexa nr.1 la prezentul Regulament) se va agrega la nivel de întreprindere;
2)  se va calcula ponderea traficului interurban total (inclusiv a traficului  internaţional şi traficului de interconectare cu reţelele celulare mobile) în totalul convorbirilor;
3) costul net de operare al reţelelor locale se va calcula conform formulei:
unde:
Cnru / = Cbru / r *(1- Pint)
Cnru / r     reprezintă costul net de operare al reţelei urbane/rurale;
Cbru / r - costul brut de operare al reţelei urbane/rurale;
Pint -    ponderea convorbirilor totale interurbane (inclusiv interurbane, internaţionale, de intrare-ieşire spre reţelele celulare mobile) în totalul minutelor de convorbiri înregistrate de operator în perioada de calcul, evaluată conform formulei:
Pint = (Tiu+ Tit + TRCM ) / Ttotal
în care:
Tiu - constituie traficul interurban al operatorului (în minute);
Tit - traficul internaţional de ieşire şi de intrare al operatorului (în minute);
TRCM - traficul de interconectare cu reţelele celulare mobile (în minute);
Ttotal - traficul total înregistrat de operator, inclusiv: local, interurban, de intrare-ieşire spre reţelele celulare mobile, internaţional (în minute);
4)  cota consumurilor reţelei locale ce-i revine reţelei interurbane se va calcula conform formulei:
Cat_int = Cbru / r * Pint
unde:
Cat_int  reprezintă suma consumurilor reţelei locale ce se alocă reţelei interurbane;
Cbru / r - costul brut de operare al reţelei urbane/rurale;
Pint     - ponderea convorbirilor totale interurbane (inclusiv interurbane, internaţionale, de intrare-ieşire spre reţelele celulare mobile) în totalul minutelor de convorbiri înregistrate de operator în perioada de calcul;
5) aceste consumuri se vor repartiza între serviciile interurbane (convorbiri interurbane, internaţionale, cu abonaţii reţelelor celulare mobile) conform ponderii consumurilor subramurilor în totalul costului brut de operare al interurbanei, excluzînd costul arendei circuitelor, asupra căreia nu se repartizează costurile de operare ale reţelei locale.
45. Costurile nete de operare obţinute ale reţelelor vor servi ca bază la calcularea costurilor următoarelor servicii:
  costul întreţinerii lunare al unei linii telefonice (post) în reţeaua urbană;
  costul întreţinerii lunare al unei linii telefonice (post) în reţeaua rurală;
  costul unui minut de convorbiri interurbane;
  costul unui minut de convorbiri internaţionale;
  costul unui minut de convorbiri (de intrare-ieşire) cu reţelele celulare mobile;
  costul unui minut de convorbiri (de intrare-ieire) cu reţele conectate;
  costul unui cuvînt expediat prin telegraf;
  costul circuitelor arendate;
  costul altor servicii publice de telecomunicaţii şi informatică.
Calculul tarifului de conectare a unui post de telefon
46. Tariful pentru conectarea unui post de telefon la reţeaua publică acoperă costul serviciului de conectare la reţea şi este o sursă suplimentară de recuperare accelerată a investiţiilor, efectuate pentru crearea unei linii telefonice.
Tariful pentru conectarea unui post de telefon la reţeaua publică cuprinde costul serviciului de conectare la reţea, o parte din investiţia efectuată pentru crearea unei linii telefonice şi marja de  rentabilitate a serviciului.
Formula prin care se determină mărimea investiţiei recuperabile la conectarea telefonului este:
unde:
Cri =[ е(Ccen+ Cret + Ccl) / (Ntlt* K)]*C
Cri este valoarea cotei investiţiei ce urmează să fie recuperată la conectarea telefonului;
Ccen - consumurile legate de procurarea şi montarea centralei telefonice;
Cret - consumurile legate de procurarea şi montarea reţelei telefonice;
Ccl - cheltuieli pentru construirea încăperilor, reglarea şi punerea în funcţiune a centralei;
Ntlt - numărul mediu de linii telefonice (capacitatea montată) în perioada de calcul;
K - coeficientul ce reprezintă rezerva tehnică a capacităţii centralei, egală cu 2% din capacitatea echipată (Kă0,98);
C - coeficientul care se ia în calcul la determinarea cotei investiţiei  de recuperat la conectarea telefonului, valoarea căruia variază între 0,1 şi 0,45.
47. La calcularea tarifului pentru conectare se va utiliza următoarea formulă:
Tcon = (Cc+ Cri)* (1+ Rt/100)
unde:
Tcon  reprezintă tariful pentru conectarea unui post de telefon;
Cc - consumurile medii efectuate la conectarea unui post de telefon;
Cri - valoarea cotei investiţiei ce urmează să fie recuperată la conectarea telefonului;
Rt - marja de rentabilitate a serviciului.
Calculul tarifului pentru arenda liniеi
telefonice (tariful de abonament)
48. Tariful pentru arenda liniei telefonice (abonamentul lunar) este în strînsă corelaţie cu tariful pentru convorbirile locale. Ambele, în ansamblu, sînt destinate acoperirii integrale a costului de întreţinere a unei linii telefonice şi  asigurării unui nivel suficient de rentabilitate. Tariful pentru arenda liniei (plata de abonament) ţi tariful pentru convorbiri locale trebuie stabilite astfel, încît să asigure proporţia optimă între posibilităţile utilizatorilor şi gradul de utilizare de către aceştia a reţelei.
Formula de calculare a costului lunar al liniei telefonice, raportat la tariful (plata de abonament), este:
Cab = [(Cnru / r -  еCcon+ еCas)/(Nl*Ntlt* K)]*C
unde:
Cab reprezintă costul lunar al unei linii telefonice, raportat la tariful de abonament;
Cnru / r - costul net de operare al reţelei locale urbane/rurale;
еCcon - costul atribuit conectării telefoanelor la reţeaua locală. (Acest indicator poate fi calculat şi în mod indirect din venitul efectiv, obţinut de la conectarea telefoanelor, potrivit formulei:
еCcon = Vtcon / (1+Rt/100)
unde:
Vtcon constituie venitul tarifar obţinut de la conectarea telefoanelor în perioada de calcul;
Rt - marja de rentabilitate a serviciului;
еCas - costul atribuit altor servicii;
Nl - numărul de luni ale perioadei de calcul;
Ntlt - numărul mediu de linii telefonice (capacitatea montată) în perioada de calcul;
K - coeficientul ce reprezintă rezerva tehnică a capacităţii centralei egale cu 2% din capacitatea echipată (Kă0,98);
C2 - coeficientul utilizat la determinarea costului lunar al unei linii telefonice, raportat la tariful de abonament. Se determină în baza metodei normative şi se aprobă de Agenţie.
49. La calcularea tarifului de abonament se utilizează următoarea formulă:
Tab = Cab * (1+Rt/100)
unde:
Tab este tariful (plata) de abonament;
Cab - costul lunar al unei linii telefonice, raportat la tariful de abonament;
Rt - marja de rentabilitate a serviciului.
Calculul tarifului pentru un minut
de convorbiri prin reţeaua locală
50. Costul unui minut de convorbiri prin reţeaua locală se calculează după formula:
Cmin_loc = (Cnru / r -  еCcon+ еCas - еCab)/ Tloc
unde:
Cmin_loc reprezintă costul  unui minut de convorbiri prin reţeaua locală;
Cnru / r - costul net de operare al reţelei urbane/rurale;
еCcon - costul atribuit conectării telefoanelor la reţeaua locală;
еCas - costul atribuit altor servicii;
еCab - costul atribuit tarifului de abonament;
Tloc - numărul total de minute de convorbiri locale înregistrate în perioada de calcul.
51. La determinarea tarifului pentru un minut de convorbiri prin reţeaua locală, în calcul se ia costul unui minut de convorbiri şi indicele rentabilităţii serviciului, potrivit formulei:
Tmin_loc = Cmin_loc * (1+Rt/100)
unde:
Tmin_loc este tariful pentru un minut de convorbiri prin reţeaua locală;
Cmin_loc - costul unui minut de convorbiri prin reţeaua locală;
Rt - marja de rentabilitate a serviciului.
52. La calcularea costului mediu şi a tarifelor pentru minutele de convorbiri telefonice prin reţeaua locală conform formulelor sus-indicate nu se ţine cont de încărcarea reţelei pe parcursul diferitor tranşe orare şi de volumul  traficului generat de utilizatori. În scopul stimulării traficului, operatorul poate aplica (conform capitolului VI al prezentului Regulament) reduceri la tarifele în vigoare (mizînd pe relaţia indirectă ce se stabileşte între nivelul tarifului şi volumul traficului şi majorînd astfel coeficientul de utilizare a reţelei în afara orelor de vîrf) pentru convorbiri în afara orelor de vîrf şi pentru traficul generat în cantităţi semnificative de către utilizatori.
Calculul tarifului pentru un minut
de convorbiri prin reţeaua interurbană
53. Pentru determinarea tarifului la serviciile telefonice interurbane se utilizează următoarele formule, prin care se calculează:
a) costul brut de operare al reţelei interurbane, care se deduce după formula:
Cic = Cbint - [Car + (Tiu + Tit + TRCM )/ Ttotal ]* Cbru / r
unde:
Cic reprezintă costul brut de operare corectat al interurbanei (după atribuirea cotei din costul de operare al reţelei locale, conform traficului, şi excluderea costului de operare atribuit arendei circuitelor interurbane);
Cbint - costul brut de operare al reţelei interurbane, inclusiv reţelele interurbană şi internaţională, interconectarea cu reţelele celulare mobile, arenda circuitelor (datele din tabelul de distribuţie ramurală a cheltuielilor indicat în anexa nr.1 la acest Regulament);
Car - costul de operare, raportat la arenda circuitelor interurbane;
Tiu - traficul interurban al operatorului (în minute);
Tit - traficul internaţional de ieşire şi de intrare al operatorului (în minute);
  TRCM - traficul de interconectare cu reţelele celulare mobile (în minute);
Ttotal - traficul total înregistrat de operator, inclusiv: local, interurban, de intrare-ieşire spre reţelele celulare mobile, internaţional  (în minute);
Cbru / r - costul brut de operare al reţelei locale urbane/rurale;
b) costul unui minut de convorbiri interurbane, care se calculează conform formulei:
Cmi = Cic * [1-(Tiu + TRCM )/( Tiu + Tit+ TRCM )]/Tiu
unde:
Cmi reprezintă costul unui minut de convorbiri în reţeaua interurbană;
Cic - reprezintă costul brut de operare corectat al interurbanei (după atribuirea cotei din costul de operare al reţelei locale, conform traficului, şi excluderea costului de operare atribuit arendei circuitelor interurbane);
Tiu - traficul interurban al operatorului (în minute);
Tit - traficul internaţional de ieşire şi de intrare al operatorului (în minute);
TRCM - traficul de interconectare cu  reţelele celulare mobile (în minute);
c) tariful pentru un minut de convorbiri prin reţeaua interurbană, acesta fiind calculat conform formulei:
Tmi = Cmi * (1+ Rt/100)
unde:
Tmi este tariful pentru un minut de convorbiri interurbane;
Cmi - costul unui minut de convorbiri în reţeaua interurbană;
Rt - marja de rentabilitate a serviciului.
Calculul tarifului pentru convorbiri de pe reţeaua operatorilor
reţelei de telefonie fixă spre reţ
elele celulare mobile
54. Costul unui minut de convorbiri de ieşire spre reţelele celulare mobile se calculează după formula:
CRCM = {Cic* [TRCM/(Tiu+ Tit+TRCM)]}/TRCM+ Tterm1
unde:
CRCM - reprezintă costul unui minut de ieşire cu reţelele celulare mobile, pe direcţii;
Cic - costul brut de operare corectat al interurbanei (după atribuirea cotei din costul de operare al reţelei locale, conform traficului, şi excluderea costului de operare atribuit arendei circuitelor interurbane);
Tiu - traficul interurban al operatorului (în minute);
Tit - traficul internaţional de ieşire şi de intrare al operatorului (în minute);
TRCM - traficul de interconectare cu reţelele celulare mobile (în minute);
Tterm1 - tariful pe care îl achită operatorul de telefonie fixă operatorului de telefonie mobilă pentru un minut de trafic terminal în reţeaua acestuia.
55. Tariful pentru un minut de convorbiri din reţeaua de telefonie fixă spre reţelele celulare mobile se calculează conform formulei:
TM = C RCM*(1+Rt/100)
unde:
TM este tariful pentru un minut de convorbiri spre reţelele celulare mobile, pe direcţii;
C RCM - costul unui minut de ieşire spre reţelele celulare mobile, pe direcţii;
Rt - marja de rentabilitate a serviciului.
Calculul tarifului pentru un minut
de convorbiri internaţionale
56. Deoarece orice convorbire telefonică internaţională implică utilizarea atît a  reţelei operatorului local, cît şi a reţelei din ţările de destinaţie a apelurilor, tarifele cuprind următoarele elemente:
1) costul unui minut de convorbiri prin reţeaua interurbană;
2) plăţile pentru tranzit;
3) rata de decontare (plata terminală stabilită de către operatorul din ţara de destinaţie) a ţării respective;
4) marja de rentabilitate a serviciului.
57. Costul unui minut de convorbiri internaţionale se calculează conform următoarei formule:
CRCM = {Cic* [TRCM/(Tiu+ Tit+TRCM)]}/Tit+ еSttir+Tterm2
unde:
Cmit reprezintă costul unui minut de convorbiri prin reţeaua internaţională, pe direcţii;
Cic - costul brut de operare corectat al interurbanei (după atribuirea cotei din costul de operare al reţelei locale, conform traficului, şi excluderea costului de operare atribuit arendei circuitelor interurbane);
Tit - traficul internaţional de ieşire şi de intrare al operatorului (în minute);
Tiu - traficul interurban al operatorului (în minute);
TRCM - traficul de interconectare cu reţelele celulare mobile (în minute);  
еSttir - suma plăţilor de tranzit pentru un minut internaţional de ieşire, pe direcţii;
Tterm2 - plata de terminaţie a traficului stabilită de operatorul din ţara de destinaţie.
58. Tariful pentru un minut de convorbiri internaţionale se calculează conform următoarei formule:
Ti = Cmit*(1+Rt/100)
unde:
Ti reprezintă tariful pentru un minut de convorbiri internaţionale, pe direcţii;
Cmit - costul unui minut de convorbiri prin reţeaua internaţională, pe direcţii;
Rt - marja de rentabilitate a convorbirilor internaţionale, care va corespunde recomandărilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor.
Calculul tarifelor pentru circuitele închiriate
59. Plata lunară pentru circuitele analogice închiriate se calculează aplicînd următoarea formulă:
Tar_an = {[(Car*Pan)-Ccon1]/Ntl*K}* (1+Rt/100)
unde:
Tar_an este tariful pentru circuitele analogice închiriate;
Car - costul de operare, raportat la arenda circuitelor închiriate;
Pan - ponderea circuitelor analogice în numărul total (capacitatea) de canale;
Ccon1 - costul de operare atribuit conectării circuitelor închiriate;
Ntl - numărul total de circuite (capacitatea) analogice;
K -  coeficientul ce reprezintă rezerva tehnică a capacităţii centralei, egală cu 2% din capacitatea echipată (0,98);
Rt - marja de rentabilitate a serviciului.
60. Tariful lunar pentru circuitele digitale închiriate se calculează după următoarea formulă:
Tar_dg = {[(Car*Pdg)-Ccon1]/Ntc*K}* (1+Rt/100)
unde:
Tar_dg este tariful lunar pentru circuitele digitale închiriate;
Car - costul de operare, raportat la arenda circuitelor închiriate;
Pdg - ponderea circuitelor digitale în numărul total (capacitatea) de canale;
Ccon1 - costul de operare atribuit conectării circuitelor;
Ntc - numărul total de circuite digitale convenţionale;
K - coeficientul ce reprezintă rezerva tehnică a capacităţii centralei,  egală cu 2% din capacitatea echipată (0,98);
Rt - marja de rentabilitate a serviciului.
Tariful pentru conectarea la reţeaua operatorului
cu o situaţie dominantă pe piaţa serviciilor publice
de telecomunicaţii şi informatică
61. Tariful pentru conectarea circuitului la reţeaua operatorului cu o situaţie dominantă pe piaţa serviciilor respective se calculează prin aplicarea următoarei formule:
Starif = еPA/M
unde:
Starif este tariful pentru conectarea circuitului;
еPA - este suma părţii active a fondurilor fixe (care sînt implicate nemijlocit în prestarea serviciilor de telecomunicaţii şi informatică) utilizate de către operatorul cu o situaţie dominantă pe piaţa acestor servicii, care include costul echipamentelor necesare pentru conectarea altor operatori la reţeaua lui;
M -  capacitatea montată a liniilor de interconectare ale operatorului ce conectează.
Plata de abonament pentru arenda
punctului de conectare
62. Calculul plăţii de abonament pentru arenda punctului de conectare se efectuează conform formulei:
Sab= Cd*(1+Rt/100)
unde:
Sab este plata de abonament pentru arenda punctului de conectare;
Cd - costul deservirii liniilor de interconectare (se calculează conform recomandărilor de distribuire a cheltuielilor şi de determinare a costurilor serviciilor de telecomunicaţii şi informatică);
Rt - marja de rentabilitate a serviciului.
Tarifele pentru serviciile telegrafice
63. Tariful pentru serviciile telegrafice reflectă costul serviciului acordat la expedierea unei telegrame de către un utilizator şi achitat de acest utilizator.
Tarifele pentru serviciile telegrafice locale se compun din tariful pentru telegramă, care reflectă costul primirii şi livrării telegramei către destinatar, şi tariful pentru numărul de cuvinte, mărimea căruia este în funcţie  de:
-  numărul cuvintelor plătite;
-  tipul telegramei.
Tariful pentru telegramele internaţionale include şi taxa terminală a ţării de destinaţie.
64. Tariful pentru serviciile telegrafice se calculează după formula:
Vtg=Ctg*(1+Rt/100)
unde:
Vtg  reprezintă venitul ce urmează a fi obţinut de la prestarea serviciilor telegrafice;
Ctg - costul întreţinerii serviciului telegrafic;
Rt - marja de rentabilitate a serviciului.
Pentru a deduce tarifele la serviciile telegrafice, suma calculată a venitului preconizat din prestarea serviciilor telegrafice se va împărţi la numărul serviciilor telegrafice (un cuvînt sau o telegramă) planificate (sau efectiv prestate) în perioada de calcul.
Anexă
la Regulamentul cu privire la tarifele publice
de telecomunicaţii şi informatică
Reparizare consumurilor (pe tipuri de activităţi)
în subdiviziune _____________ pentru __ luni ale anului ______
(conform situaţiei din _____________ 20__)

Nrdo Indicatorii Total Atribuirea consumurilor, inclusiv: Comunicaţii telefonice rurale Comunicaţii telegra-
fice
Comunicaţii interurbane Comunicaţii telefonice urbane inclusiv:
total pe re-
ţeaua interurbană
comuni-
caţii telefonice interurbane
arenda circuitelor interurbane comunicaţii telefonice internaţio-
nale
aren-
da circu-
itelor exter-
ne tran-
sport date
servi-
cii telefonice abonaţilor opera-
torului
servi-
cii de conectare a altor opera-tori
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Costul serviciilor prestate                    
1. Total consumuri directe                    
A. Consumuri directe de materiale                    
  a) materiale şi piese de schimb                    
  b) combustibil în scopuri tehnologice                    
  c) energie electrică în scopuri tehnologice                    
  d) cheltuieli pentru serviciile transportare, prestate de terţi                    
  e) alte consumuri directe de materiale                    
B. Consumuri directe privind retribuirea muncii                    
C. Contribuţii pentru asigurări şi protecţia socială                    
  Ponderea consumurilor directe                    
2. Consumuri indirecte de producţie                    
  a) uzura mijloacelor fixe utilizate în producţie                    
  b) arenda legată de producţie                    
  c) întreprinderea şi repararea mijloacelor fixe                    
  d) consumuri indirecte vizînd retribuirea muncii                    
  e) contribuţii pentru asigurări şi protecţia socială                    
  f) alte consumuri indirecte de producţie