HGM367/2000
ID intern unic:  301413
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 367
din  13.04.2000
privind aprobarea Programului naţional de acţiuni
pentru combaterea deşertificării
Publicat : 27.04.2000 în Monitorul Oficial Nr. 46-49     art Nr : 470
    HG56 din 22.01.07, MO14-17/02.02.07 art.75

    NOTĂ:
    În tot textul Programului naţional de acţiuni pentru combaterea deşertificării, cuvintele "micului business" se înlocuiesc cu cuvintele "sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii" prin HG56 din 22.01.07, MO14-17/02.02.07 art.75

    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Programul naţional de acţiuni pentru  combaterea deşertificării (se anexează).
    2. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, în comun cu ministerele, agenţiile şi agenţii economici, vor întreprinde măsuri în vederea implementării Programului naţional de acţiuni pentru combaterea deşertificării.
    [Pct.2 modificat prin HG1416 din 11.12.08, MO226-229/19.12.08 art.1430]

    Prim-ministru
    al Republicii Moldova                           Dumitru BRAGHIŞ
    Contrasemnată:
    Ministrul mediului
    şi amenajării teritoriului                        Arcadie Capcelea

    Chişinău, 13 aprilie 2000.
    Nr. 367.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr. 367 din 13 aprilie 2000
P R O G R A M U L
naţional de acţiuni pentru combaterea deşertificării
INTRODUCERE
    Deşertificarea reprezintă degradarea terenurilor în zone aride, semiaride şi uscat-subumede, cauzată de diferiţi factori, inclusiv variaţiile climatice şi activităţile antropice, în rezultatul cărora potenţialul biologic al solului se reduce sau se distruge şi se creează premise pentru apariţia condiţiilor de pustiu.
    În anul 1977 Conferinţa Naţiunilor Unite a adoptat Planul de acţiuni pentru combaterea deşertifcării. Cu toate acestea, problema degradării solurilor în zonele aride, semiaride şi uscat-subumede nu numai că nu a fost soluţionată, ci s-a agravat. Ca urmare, căile de combatere a acestui fenomen s-au aflat în centrul atenţiei Conferinţei Naţiunilor Unite asupra mediului şi dezvoltării, care a avut loc în anul 1992 în or. Rio de Janeiro.
    Conferinţa a solicitat  Naţiunilor Unite constituirea unui  comitet pentru  elaborarea Convenţiei pentru combaterea deşertificării în ţările afectate grav de secetă şi/sau deşertificare, în special în Africa, care a fost adoptată la Paris la 17 iunie 1994 şi a intrat în vigoare la  26 decembrie 1996, în a 90-a zi din data depunerii celui de al 50-lea instrument  de  ratificare. Pînă în prezent la Convenţie au  aderat  139 ţări.
    Republica Moldova  a  aderat  la Convenţia Naţiunilor  Unite  pentru combaterea  deşertificării  în ţările afectate grav de secetă şi/sau  de deşertificare, în special în Africa, la 24 decembrie 1998.
    Scopul Convenţiei îl constituie combaterea deşertificării şi reducerea efectelor secetei în ţările afectate grav de secetă şi/sau deşertificare prin acţiuni eficiente la toate nivelurile, sprijinite de acorduri de cooperare  internaţională şi parteneriat  în cadrul  unei abordări   integrate,  în  concordanţă  cu  prevederile Agendei  21,  a problemei privind asigurarea unei dezvoltări durabile în zonele afectate.
    Transpunerea în viaţă a acestui obiectiv va implica strategii integrate pe termen lung, care să se concentreze simultan, în zonele afectate, pe sporirea productivităţii terenurilor, refacerea, conservarea şi managementul durabil al resurselor funciare şi  acvatice şi să conducă la ameliorarea condiţiilor de viaţă.
    Conform Convenţiei, părţile-ţări afectate se angajează:
    - să acorde prioritatea cuvenită combaterii deşertificării şi reducerii efectelor secetei şi să aloce resurse  adecvate,  potrivit situaţiei şi posibilităţilor lor;
    - să elaboreze strategii şi să stabilească priorităţi  în  cadrul planurilor şi politicilor de combatere a deşertificării;
    - să creeze un  cadru  favorabil  prin  optimizarea, după  caz,  a legislaţiei  privind  protecţia  mediului, inclusiv adoptarea  unor  noi legi,  şi prin aprobarea politicilor pe termen lung şi a programelor  de acţiune.
    Pe lîngă obligaţiile generale, părţile-ţări dezvoltate se angajează:
    - să furnizeze  resurse  financiare  substanţiale şi alte  forme  de sprijin pentru susţinerea concretă a părţilor-ţări în curs de dezvoltare afectate;
    - să elaboreze şi să aplice propriile planuri şi strategii pe termen lung de combatere a deşertificării;
    - să promoveze  şi  să faciliteze accesul părţilor-ţări afectate  la tehnologiile, cunoştinţele şi produsele know-how corespunzătoare.
    Părţile-ţări vor încuraja:
    - coordonarea activităţilor care se realizează potrivit Convenţiei şi altor acorduri  internaţionale  relevante, în special a Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice şi Convenţiei asupra diversităţii biologice pentru obţinerea unui beneficiu maxim  din  activităţile desfăşurate în virtutea  fiecărui  acord, evitîndu-se dublarea eforturilor;
    - realizarea unor programe comune, pregătirea unor cadre ştiinţifice şi tehnice, efectuarea unor observaţii sistematice şi a schimbului  de informaţii în domeniul vizat.
    Convenţia şi-a instituit organul suprem - Conferinţa părţilor, care adoptă, în limitele mandatului ei, deciziile necesare pentru aplicarea eficientă a prevederilor sale. Ca parte-ţară şi întru îndeplinirea măsurilor preconizate de numita Convenţie, Republica Moldova  şi-a elaborat  propriul  Program  naţional de acţiuni  pentru  combaterea deşertificării.
Obiectivele Programului naţional de acţiuni pentru
combaterea deşertificării
    Programul naţional de acţiuni pentru combaterea deşertificării (în continuare - Programul) are următoarele obiective:
    - identificarea factorilor ce contribuie la deşertificare;
    - trasarea şi  realizarea  acţiunilor  practice  necesare  pentru combaterea deşertificării şi reducerea efectelor secetei;
    - specificarea atribuţiilor ce-i revin Guvernului, comunităţilor locale  şi utilizatorilor de terenuri, precum şi precizarea  necesarului de resurse disponibile pentru implementarea măsurilor trasate.
    În aceste scopuri Programul:
    a) va preconiza  strategia  pe termen lung pentru combaterea deşertificării şi  reducerea  efectelor  secetei, punînd accentul pe aplicarea ei  integrată  în cadrul politicii  naţionale de dezvoltare durabilă;
    b) va permite efectuarea  modificărilor, ca răspuns  la schimbarea situaţiilor, şi va fi suficient de flexibil, la nivel local, pentru a fi adaptat diferitor condiţii socio-economice, biologice şi geofizice;
    c) va acorda o atenţie  specială  aplicării  măsurilor  preventive pentru  terenurile  care nu sînt încă degradate sau care sînt doar  uşor degradate;
    d) va consolida  capacităţile naţionale climatologice, meteorologice şi  hidrologice şi  mijloacele pentru a asigura  avertizarea  din  timp asupra secetei;
    e) va promova o politică şi va consolida structurile instituţionale, apte să stimuleze cooperarea şi coordonarea la toate nivelurile, în spiritul parteneriatului, între donatori, Guvern, comunităţi locale şi grupuri comunitare, şi va facilita  accesul  populaţiei  locale  la informaţiile şi tehnologia corespunzătoare;
    f) va prevedea  participarea efectivă, la nivel local, naţional şi regional, a organizaţiilor neguvernamentale şi a populaţiei, în special a utilizatorilor de resurse, la îndeplinirea acţiunilor planificate, la elaborarea deciziilor, precum şi la analiza şi aplicarea Programului;
    g) va cere participanţilor analiza periodică şi prezentarea de rapoarte asupra progreselor realizate în activitatea lor.
    Scopul final al Programului este menţinerea  şi ridicarea fertilităţii  solurilor în raioanele secetoase, afectate de procesele de deşertificare.
    În acest context, problemele de bază în domeniul mediului sînt:
    - menţinerea  productivităţii teritoriilor afectate de procesele de deşertificare prin implementarea sistemelor ecologice social acceptabile şi economic realizabile de folosinţă a solurilor;
    - protecţia teritoriilor  nedegradate sau puţin degradate  şi/sau conservarea lor pentru restabilirea naturală;
    - derularea acţiunilor  care să asigure evitarea secetelor şi  altor fenomene apte să destabilizeze economia;
    - ridicarea nivelului de trai al locuitorilor din raioanele afectate de deşertificare, inclusiv ocrotirea sănătăţii  publice, ameliorarea condiţiilor sanitare şi planificarea familiei;
    - prevenirea  impactului  negativ al  proceselor de deşertificare asupra schimbărilor climatice şi biodiversităţii.
    Programul se constituie din următoarele compartimente:
    - introducerea,  care  conţine lista convenţiilor internaţionale  în domeniul  mediului,  la care a aderat ţara noastră, şi  caracteristicile generale ale Republicii Moldova;
    - capitolul I "Fundamentarea Programului", care dezvăluie factorii, condiţiile, agenţii şi consecinţele  deşertificării  în  teritoriul naţional;
    - capitolul II  "Strategia  combaterii deşertificării", în care se specifică acţiunile de prevenire şi combatere a  fenomenelor deşertificării în teritoriul ţării;
    - capitolul III  "Evaluarea financiară a acţiunilor  strategice  şi tactice pentru combaterea deşertificării".
Aderarea Moldovei la alte convenţii internaţionale
în domeniul protecţiei mediului
    Strategia statului în ceea ce priveşte promovarea relaţiilor internaţionale în domeniul protecţiei  mediului cu organisme internaţionale, structuri şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din diverse ţări se bazează pe următoarele mecanisme:
    - aderarea la  diferite convenţii  internaţionale în domeniul protecţiei mediului;
    - participarea la realizarea programelor şi proiectelor internaţionale, desfăşurarea activităţii în domeniul protecţiei mediului conform  acordurilor bilaterale şi multilaterale (la nivel regional  şi internaţional);
    - stabilirea   relaţiilor  cu  eventualii  sponsori  şi  organizaţii interesate, indentificarea suporturilor financiare etc.
    Pînă în prezent  Republica Moldova a aderat la următoarele convenţii internaţionale:
    1) pe 23 iunie 1993 - la Convenţia privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale (Helsinki,17 martie 1992);
    2) pe 23 iunie  1993 - la Convenţia privind protecţia şi  utilizarea cursurilor de apă  transfrontaliere  şi  a  lacurilor  internaţionale (Helsinki, 17 martie 1992);
    3) pe 23 iunie  1993  -  la Convenţia privind  evaluarea  impactului asupra  mediului  înconjurător  în  context  transfrontalier (Espoo, Finlanda, 25 februarie 1991);
    4) pe 23 iunie  1993  -  la  Convenţia  privind  conservarea  vieţii sălbatice  şi  a habitatelor naturale din Europa (Berna,  19  septembrie 1979);
    5) pe 16 martie  1995 - la Convenţia privind diversitatea  biologică (Rio de Janeiro, 5 iunie 1992);
    6) pe 9 iunie  1995 - la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite  privind schimbările climatice (Rio de Janeiro,12 iunie 1992);
    7) pe 9 iulie  1995 - la Convenţia privind poluarea transfrontalieră a aerului la distanţe mari (Geneva,13 noiembrie 1979);
    8) pe 24 aprilie  1996 - la Convenţia privind protecţia stratului de ozon (Viena, 22 martie 1995);
    9) pe 10 martie 1998 - la Convenţia Basel privind controlul  asupra transportării transfrontaliere a deşeurilor periculoase şi neutralizarea lor (Basel,22 martie 1989);
    10) pe 17 martie  1999  -  la Convenţia  privind  cooperarea  pentru protecţia  şi  utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Sofia, 29  iunie 1994);
    11) pe 7 aprilie  1999 - la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea  publicului în procesul adoptării deciziilor şi accesul  la justiţie privind problemele de mediu (Aarhus, Danemarca, 29 iunie 1998);
    12) pe 14 iulie   1999  -  la  Convenţia  asupra  zonelor  umede  de importanţă  internaţională, în special ca habitat al păsărilor  acvatice (Ramsar, 1971).
    Republica Moldova a aderat, de asemenea,  la Consiliul  Ecologic Interstatal  din  cadrul C.S.I., stabilind relaţii permanente cu unele organisme internaţionale care derulează programe de protecţie a mediului  (CEE, OCED, Consiliul Europei, UICN, PNUD, NATO).
CARACTERISTICILE GENERALE ALE REPUBLICII MOLDOVA
    Poziţia geografică şi diviziunea administrativă
    Republica Moldova  este  situată  în partea de  sud-est  a  Europei, ocupînd o parte considerabilă din suprafaţa interfluvială Nistru-Prut şi o falie îngustă pe malul stîng al Nistrului. În vest ea se mărgineşte cu Romînia, la nord, est şi sud - cu Ucraina. De la nord spre sud republica se  întinde  pe  o lungime de 350 km şi de la vest spre est  - 150  km. Punctele ei extreme sînt: nordic - s.Naslavcea (48 grade 29' lat.nord), sudic -  s.Giurgiuleşti (45 grade 28'  lat.nord),  vestic - s.Criva (26 grade 30' long.est) şi estic - s.Palanca (30 grade 05'long.est), ocupînd o suprafaţă totală  de 33,8 mii km2.
Teritoriul Republicii  Moldova  este divizat în 9  judeţe, Unitatea Teritorial-Autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri) şi municipiul Chişinău.
Relieful
    Sub aspect geografic, teritoriul republicii ţine de Cîmpia Europei de Est. Suprafaţa  ei este puternic dezmembrată de văile Nistrului, Prutului şi  ale afluenţilor acestora, iar în ansamblu este  deluroasă, puţin  înclinată de la nord-vest spre sud-est, cu decalaje de altitudini între  300 şi 150 m. Excepţie face partea centrală a  republicii, unde interfluviile au atins cota de 300-400 m deasupra nivelului mării.
    Pe teritoriul  Republicii  Moldova se disting 7 unităţi  orografice:
    Platoul  Moldovei  de Nord, Cîmpia Moldovei de Nord, Cîmpia Moldovei  de Sud, Cîmpia Nistrului Inferior, Podişul Central  Moldovenesc, Podişul Nistrului şi Podişul Tigheci.
    Dintre procesele exogene de formare şi evoluţie a reliefului Republicii Moldova o importanţă  mai  mare au cele erozionale, de alunecare, surpare, tasare carstică şi de sufoziune.
    O arie de raspîndire mai largă  au  procesele  erozionale  şi  de alunecare.
    Republica Moldova  este situată într-o zonă seismică activă. În cea mai  mare parte a teritoriului ei sînt posibile cutremure de pămînt cu intensitatea  maximă de 7 grade, cu maxime în partea sud-estică de  pînă la 8 grade pe scara Richter.
Resursele minerale
    Baza de resurse minerale ale Moldovei o constituie minereurile utile nemetalifere, o cantitate neînsemnată de combustibili şi apele subterane. Necesitatea anuală de resurse a republicii în anii de dezvoltare  industrială intensivă era satisfăcută din contul extragerii din subsol a 40 mil.t de zăcăminte şi a 300-350 mil.m3 de ape subterane.
    În prezent se  extrag numai materiale de construcţie: piatră, ghips, var,  nisip,  pietriş,  resurse pentru producerea  cimentului (98%  din resursele necesare industriei se importă).
    Moldova dispune de puţine  resurse de ape de adîncime.  Rezervele totale cercetate sînt de 1,5 mil.km3. Fiecărui locuitor îi  revine  în medie 100  l/24  ore,  iar  în Chişinău  - 350  l/24  ore, necesarul constituind, conform normelor ONU, 1000 l/24 ore.
    Mai sărace în  resurse de apă sînt raioanele  sudice,  unde unei persoane pe alocuri îi revin doar 17-18 l/24 ore.
    În majoritatea lor rezervele cercetatede apă se află în valea r.Nistru. În valea r.Prut şi în sudul republicii se simte un deficit de ape de adîncime. Prin compoziţia chimică şi calitatea lor doar o treime din resursele  de ape subterane corespund principalelor cerinţe ale standardului "Apă potabilă". Aproximativ 20% din rezervele totale pot fi utilizate numai pentru alimentarea cu apă tehnică din cauza conţinutului sporit de fluor, nitraţi şi sulfaţi, a  mineralizării  excesive  şi poluării bacteriologice.
Fondul funciar
    Conform situaţiei din 1.01.1999 fondul funciar naţional constituie 3 mil.384,4 mii ha. Suprafaţa terenurilor cu destinaţie agricolă este de 2 mil. 556,6  mii  ha sau 75,5% din suprafaţa totală,  inclusiv  terenuri arabile - 1 mil. 809,9 mii ha (53,5%), plantaţii pomiviticole -  370,7 mii  ha  (10,9%), fîneţe şi păşuni - 376  mii  ha  (11,1%).  Pădurile, crîngurile şi arboretele ocupă 422,9 mii ha sau 12,5%. În Moldova, ca şi în  alte ţări, are loc reducerea suprafeţelor arabile pe cap de locuitor care,  potrivit datelor recente, constituie 0,407 ha. Solurile  afectate de diverse procese de degradare ocupă peste 2 mil.ha.
    Clima Moldovei
    Clima Moldovei este moderat continentală şi se caracterizează prin ierni blînde şi scurte, cu puţină zăpadă, şi veri calde de lungă durată, cu cantităţi reduse de precipitaţii. Fenomenele de secetă şi caracterul schimbător al timpului constituie aspectul negativ al climei din regiune.
    Situat în sud-estul Europei, într-un areal cu insuficienţă de umiditate, teritoriul Republicii  Moldova înregistrează un  bilanţ radioactiv  pozitiv  pe parcursul a 11 luni din an. Moldova este  numită "însorită" dat fiind faptul că durata insolaţiei oscilează pe teritoriul ţării de la 1940 la 2180 ore.
    Iarna temperatura  aerului este instabilă. Dezgheţurile frecvente şi zilele fără ger au un impact  negativ asupra culturilor agricole, compromiţînd  adesea culturile de toamnă, care uneori işi reîncep vegetaţia. Cea mai rece lună a anului este luna ianuarie, temperatura medie situîndu-se între  -2,5  şi -5,5  grade C. Odată cu  pătrunderea aerului  arctic  şi cu  staţionarea lui  în  anticicloane,  temperatura aerului  poate să coboare pînă la -28 grade C la sudul ţării (la nord  - pînă la -36  grade  C). Iarna temperatura medie lunară a solului  la adîncimea  stratului de arătură (20 cm) este pretutindeni pozitivă  sau aproape  de  0 grade C, însă dacă solul nu are un înveliş  permanent  de zăpadă, el poate îngheţa pînă la 100 cm adîncime.
    Pe parcursul iernii cad 100-140 mm precipitaţii, ceea ce constituie 20%  din cantitatea anuală. În majoritatea cazurilor precipitaţiile  cad sub formă de zăpadă şi ploi, iar intensitatea lor nu este mare. Stratul de zăpadă  apare la  sfîrşitul  lunii  noiembrie  sau  începutul  lui decembrie,  înălţimea  lui fiind mică. Doar în 10% din ierni stratul  de zăpadă  atinge înălţimea de 0,5 m în raioanele nordice şi 20-30 cm -  în cele sudice şi centrale.
    Vara este uscată  şi  caldă. Cea  mai  caldă  lună  este  iulie, temperatura  medie  a aerului în această lună fiind de 19-22 grade C. Temperatura  maximă în unele zile poate ajunge la 37-40 grade C, iar  la suprafaţa solului - la 62-66 grade C. În perioada caldă a anului, în 60-95 zile se atestă temperaturi înalte de 25 grade C şi mai  mult şi numai 10 zile pe an se menţin temperaturi de peste 30 grade C. Durata sumară a temperaturii aerului de 25 grade C şi mai mult variază de la 300 pînă la 600 ore.
    Predominarea situaţiilor anticiclonice determină în mare măsură regimul precipitaţiilor atmosferice. Perioadele fără precipitaţii sînt o trăsătură caracteristică a regimului climatic  regional. Durata  lor sumară alcătuieşte 66 zile la nordul ţării şi 88 zile la sudul ei.
    Lipsa precipitaţiilor o perioadă  îndelungată  pe fondul temperaturilor înalte conduce  la apariţia fenomenului de  secetă,  cu manifestări  frecvente în partea centrală a teritoriului naţional o dată în 6-7 ani, iar în partea sudică - de 3-4 ori în aceeaşi perioadă.
  Indicii demografici
    Numărul populaţiei  constituie  4320 mii cu o densitate  de  127,8 persoane pe un km2, predominînd populaţia rurală (53,8%).
    Situaţia demografică se agravează prin reducerea continuă a natalităţii. În anii 1990-1996 indicele natalităţii s-a micşorat de la 17,7 pînă la 12,0. Cauzele principale constau în agravarea condiţiilor social-economice şi scumpirea coşului minim de consum.
    Reducerea numărului noilor născuţi se explică şi prin diminuarea numărului de căsătorii: în 1996 numărul căsătoriilor a fost cu 36%  mai mic  decît  în 1990. În oraşe ritmul reducerii numărului noilor  născuţi este  mai mare decît la sate, diminuînd în perioada 1990-1996 de la 16,7 pînă la 9,8%, iar în localităţile săteşti - de la 18,5 pînă la 13,8%.
    Totodată, creşte indicele mortalităţii, care în 1996 a fost mai mare cu  17,3% faţă de anul 1990. De două ori s-a mărit numărul  decesurilor, acestea  sporind  din contul omorurilor şi intoxicaţiilor. Concomitent, are loc reducerea longevităţii. În comparaţie cu anul 1994, în anul 1999 longevitatea  s-a  redus cu 1,2 ani şi a constituit 67,8 ani,  inclusiv 64,3 ani la bărbaţi şi 71,1 ani la femei. În  ţările dezvoltate  ale Europei,  Americii de Nord şi Japoniei longevitatea este cu 6-10 ani mai mare.
    Una din problemele demografice acute o constituie mortalitatea infantilă  înaltă. Dacă în ţările dezvoltate acest  indice alcătuieşte 5-9%, în Moldova el se menţine la nivel de 20-23%. Acest fenomen este legat  de dezvoltarea frecventă a bolilor respiratorii, infecţioase  şi parazitare şi a anomaliilor congenitale la pruncii de pînă la un an.
Indicii social-economici servesc drept factori
antropici ai deşertificării
    Criza social-economică  a condiţionat reducerea resurselor de muncă. Potenţialul  economic al populaţiei apte de muncă constituie doar 56,4% din  numărul  total. În activitatea economică sînt antrenate  46,1%  din totalul populaţiei. Scade numărul populaţiei în vîrstă de pînă la 15 ani şi creşte numărul persoanelor de vîrsta a treia: are loc fenomenul supranumit "îmbătrînirea demografică". În 1996 indicele de îmbătrînire a populaţiei a alcătuit 13,3.
    Stagnarea economiei, inflaţia şi  scăderea veniturilor  reale ale populaţiei a condiţionat reducerea bruscă a  nivelului de trai al locuitorilor.  În perioada 1990-1996 consumul produselor alimentare  s-a micşorat astfel: de 2-3 ori - carnea şi produsele din carne, de 1,9 ori - laptele, produsele lactate şi cele din ouă, de 2,6 ori - zahărul, de 1,7 ori - uleiul, de 1,9 ori - legumele, fructele, strugurii. Sub pragul sărăciei se află majoritatea populaţiei ţării.
    În planul de acţiuni al Programului se prevede majorarea veniturilor şi  identificarea posibilităţilor de plasare în cîmpul  muncii  a populaţiei,  apte să contribuie la dezvoltarea social-economică durabilă a ţării şi la diminuarea procesului de deşertificare.
I. FUNDAMENTAREA PROGRAMULUI
Factorii deşertificării
    Conform actualei concepţii, factorii deşertificării (fig. 1) sînt de natură climatică şi antropică.
-----------------------+ +------------------------+ +------------------+
Factorii deşertificării| |       Condiţiile       | |       Agenţii     |
                       | |   deşertificării     | |    deşertificării |
-----------+-----------| |----------------------  | |------------------|
Climatici | Antropici | | Regulatorii            | Obiectele  | |Dezechilibrul eco-|
           |           | | influenţei             |influenţei  | | logic, eroziunea |
           |           | | |                 | |solului, inclusiv      |
           |           | | |                 | | deflaţia, sărătu-   |
           |           | | |                 | |   rarea solului      |
-----------+-----------+ |------------+-----------| +------------------+
                                       |Proprietăţile solului,      |
                                      |resursele acvatice  lo-    |
                                      |cale (nivelul, de mine-    |
                                      |ralizare a apelor frea-    |
                                      |tice etc.). Regnul vege-  |
                                      |tal şi animal. Suprafaţa   |
                                      |terestră (nono-, mezo-   |
                                      |şi microrelieful)              |
                                     +------------------------+
------------------------------------------------------------------------
            Rezultatele deşertificării (consecinţele influenţei)
----------------------+--------------------------------+----------------
Modificarea proprie- | Modificarea nivelului de mine- | Modificarea în-
tăţilor solului şi a | ralizare a apelor freatice: a- | velişului vege-
proceselor din so-   | dîncimea apelor freatice, creş-| tal: rărirea,
luri. Degradarea fi- | terea nivelului apelor subtera-| xerofitizarea,
zică şi chimică      | ne mineralizate şi componente- | halofitizarea
                      | lor toxice                     | etc.
----------------------+--------------------------------+----------------
    Fig.1. Factorii, condiţiile, agenţii şi consecinţele deşertificării.
Tabelul 1
 
Asigurarea cu umezeală şi căldură a
teritoriului Republicii Moldova
-------+-----+-----------------------------------------------------------------
Indicii  |Media   |
asigu-   |   pe   |           Raioanele agroclimatice
rării    |  teri- |
cu ume-  | torii  |
zeală    |        |
şi căl-  |        |-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
dură     |        |   1 |    2|   3 |    4|   5 |    6|   7 |    8|   9 |   10|   11
-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
Înălţi-    150-   240-  160-  160-   40-    150-  150-   80-    120-  240-   20-    20-
mile       300    320    260    240   120   300    300    180    220   280    100    100
predo-                                      300-
minan-                                      360
te, m
Bilan-   1970-  1970-  2010  2010  2050  2050- 2050- 2050- 2100  2140  2100  2140-
ţul ra-   2010    2010                   2100  2000  2100                    2220
diativ,                                              2050-
MDj/m2                                          2090
Tempe-   7,5-  7,1-  7,6-  8,0-  9,1-  7,9-  8,2-  8,8   9,2-  8,7-  9,0-  10,1-
ratura   8,6   7,7   8,3   8,6   9,7   9,0   9,0   9,5   9,8   9,0   9,6   10,7
anuală                                       7,8-
a aeru-                                      8,2
lui,
grade C
Tempe-   -5,4  -5,5  -4,9  -4,5  -3,5  -5,2  -4,6  -3,4  -3,1  -4,1  -3,2  -2,1
ratura   ..    ..     ..   ..    ..    ..    ..    ..    ..    ..    ..    ..
lunii    -4,2  -5,9  -5,7  -5,1  -4,1  -4,0  -4,0  -4,2  -3,9  -4,4  -3,8  -2,8
ianua-                                             -5,2
rie,                                         ..
grade C                                             -4,6
  
Tempe-  19,4- 18,9- 19,7- 20,5- 21,2- 20,0- 20,1- 20,3- 21,1- 20,6- 21,4- 22,0,
ratura  20,5  19,5  20,4  21,1  21,8  21,1  21,1  21,6  21,7  20,9  22,0  22,6
lunii                                       19,7-
iulie,                                      20,1
grade C
Suma                                        2900-
tempe-                                      3100
raturi- 2750- 2600- 2750- 2900- 3150- 2850- 2800- 3050- 3100- 3000- 3150- 3350-
lor de  3000  2750  2900  3050  3300  3100  2900  3200  3300  3100  3300  3500
peste
10 gra-
de C
Durata  182-  165-  168-  179-  183-  187-  183-  189-  179-  178-  189-  194-
perioa- 184   168   171   181   184   190   190   191   180   179   191   195
dei fă-                                     181-
ră ger                                      183
(zile)
Canti-  540-  570-  550-  550-  510-  520-  520-  490-  510-  540-  470-  470-
tatea   590   600   580   570   530   580   580   530   540   560   500   500
anuală                                      580-
a pre-                                      560
cipita-
ţiilor,
mm
Evapo-  430-  440-  450-  410-  440-  420-  420-  410-  430-  450-  410-  420-
rarea,  450   450   460   430   450   440   440   430   450   460   420   440
mm/an                                       450-
                                            460
Idicele 1,43- 1,41- 1,78- 1,68- 2,16- 1,44- 1,44- 1,84- 2,04 1,94- 1,98- 2,34-
radia-  1,64  1,49  2,01  1,83  2,43  1,73  1,73  2,02  2,34 2,04  2,20  2,50
tiv de                                      1,37-
aridi-                                      1,41
tate
-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
Sînt enumerate următoarele raioane agroclimatice  notate cu cifre între
               1 şi 11: 1 - Silvostepa  Podişului Moldovei de Nord; 2 -
               Cîmpia Moldovei de Nord, Cîmpia Bălţilor; 3 - Silvostepa
               periferiei de sud-vest a Înălţimii  Podoliei; 4 - Cîmpia
               de terase a Prutului de mijloc; 5 - Silvostepa periferi-
               ei Codrilor; 6 - Codrii Centrali;  7 - Cîmpia Nistreană;
               8 - Cîmpia colino-deluroasă a Moldovei de  Sud; 9 - Dea-
               lurile Tigheciului; 10 - Cîmpia Nistrului inferior; 11 -
               Cîmpia văluroasă a Moldovei de Sud.
    1. Factorii climatici ca intensificatori ai deşertificării
    În conformitate  cu clasificarea internaţională UNEP a  teritoriilor aride  după raportul primit (Y) al volumului însumat al  precipitaţiilor (X)  faţă  de evapotranspiraţia potenţială (E), teritoriul  Moldovei  se atribuie în cea mai mare parte zonei uscat-subumede (0,50L<=Y>=0,65), în partea sud-estică a republicii fiind pămînturi semiaride cu YL<=0,48. Cele mai nordice teritorii şi cea mai înaltă parte a teritoriului codrilor (350-400  m deasupra nivelului mării) se atribuie zonei  cu  o climă moderată (Y>=0,65).
    Media anuală de precipitaţii constituie circa 490-620 mm. Maximele precipitaţiilor  (570-620  mm) se atestă în partea nord-vestică  şi pe versanţii  Podişului Central Moldovenesc, iar cele mai mici (490-520 mm) - în raioanele sud-estice şi sudice ale Moldovei.
    Raioanele fizico-geografice de nord şi Podişul Central Codrii ţin de teritoriile umed-subumede, iar raioanele centrale şi  sudice  - de teritoriile subumede şi semiaride. Cca 10% din  teritoriul  Republicii Moldova este bîntuit de secete intensive o dată în 2-3 ani, iar 50% - o dată  în 10-12 ani. Accentuăm că în legătură cu variaţiile planetare  şi regionale ale climei, fenomenul secetelor denotă o tendinţă de majorare şi intensificare.
Mezo- şi microclima
    Luînd în considerare ghipsometria  teritoriului, legităţile schimbărilor  structural-climatice, geomorfologice şi ale vegetaţiei, în ţară s-au configurat 11 raioane agroclimatice cu diverse tipuri de mezoclimă. Diversitatea mezoreliefului şi a vegetaţiei are o  influenţă esenţială asupra schimbării principalilor indici agroclimaterici privind asigurarea cu căldură şi umezeală (tabelul 1).
2. Factorii antropici intensificatori ai deşertificării
    În condiţiile  naturale şi economice ale Republicii Moldova factorii de  intensificare a procesului de deşertificare sînt factorii  agricoli, întrucît terenurile agricole ocupă în medie 75,5% din suprafaţa totală a ţării, iar în partea de sud-est - 81%.
Terenurile arabile
    Aspectul negativ şi  factorul principal de intensificare a deşertificării  este cota majorată a terenurilor arabile, inclusiv a terenurilor pomiviticole care alcătuiesc în medie pe republică  64,4%, variind pe întreg  teritoriul ţării de la 85,1% (nord) pînă  la  93,1% (sud-est).
Tabelul 2
Utilizarea teritorială a resurselor funciare
--------------+------------- +------------- +-------------+--------------
Resursele fun-|    La nord:  |   La centru:     La sud:   | La sud-est:
     ciare    |              |             |             |
--------------|-------+------|-------+------|------+------|------+-------
              |  ha       %  |    ha     %  |    ha|   %  |    ha|   %
--------------+------+------+------+------+------+------+------+-------
Terenuri agri- 982977  78,7  556128  66,8  716505  78,8  195125  81,0
cole
Terenuri ara-  739137  75,7  341702  61,4  480631  67,0  154000  79,0
bile
Plantaţii      96911   9,9   122982  22,1  127985  17,9  27646   14,1
multianuale
Livezi         77652   7,9   50813   9,1   35843   19,0  19330   9,9
Vii            13157   1,3   69015   12,4  87446   12,2  7325    3,8
Fîneţe şi      144889  14,4  91444   16,4  108159  15,0  13479   6,9
păşuni
--------------+------+------+------+------+------+------+------+-------
    Ponderea majorată a terenurilor arabile în cadrul întregului teritoriu  naţional (tabelul 2) amplifică impactul agenţilor deşertificării: eroziunea de suprafaţă şi liniară, deflaţia şi alunecările de teren, care, în consecinţă, intensifică  dezechilibrul ecologic.
Diminuarea fertilităţii solului
    Ignorarea principiilor  ecologice  ale agriculturii  contemporane  a condus la scăderea fertilităţii solului.
    S-a stabilit  că  pe parcursul ultimilor 100 de ani din sol au  fost extrase  şi exportate,  odată cu recoltele obţinute, 2,8 t azot,  0,8  t fosfor  şi  6,1  t/ha  potasiu,  însumînd un total  de 9,1  t  elemente nutritive pe ha. De pe întreaga suprafaţă a terenurilor agricole au fost extrase circa 20  mil.t de elemente nutritive, inclusiv 4,8  mil.t  de azot, 1,7 mil.t fosfor şi 13,8 mil.t de potasiu.
    Pe parcursul istoriei agriculturii Moldovei, numai în perioada chimizării intensive (cca 20 ani, 1970-1990) a existat un bilanţ pozitiv al elementelor nutritive în sol. Actualmente circa 80% din suprafaţa totală se caracterizează  printr-o capacitate de  nitrificare  foarte scăzută  (sub 10 mg/100 g de sol), 59% din suprafaţa totală avînd un conţinut foarte scăzut (21%) şi scăzut (38%) de fosfor mobil. În ultimii 5-6  ani, anual se încorporează în sol numai cîte 8-11 kg/ha de elemente nutritive. Odată cu recoltele obţinute se extrag din sol şi se  exportă circa 200-220 kg/ha de elemente nutritive.
    Deci, bilanţul  elementelor  nutritive în agricultură  este  profund negativ  - minus 190-210 kg/ha. Conform  normativelor,  returnarea elementelor nutritive în sol prin aplicarea fertilizanţilor  în doze optime asigură majorarea recoltelor cu 35-40% şi invers.
    Pierderile anuale de humus în procesul de denitrificare şi bilanţul profund negativ al elementelor  nutritive în agricultură conduc la degradarea  cernoziomurilor, odinioară atît de fertile şi apreciate ca fiind de "prima  calitate" de fondatorul  pedologiei  genetice V.V.Dokuceaev.
    Necompensarea pierderilor de substanţe organice şi  micşorarea  în fiecare an a elementelor nutritive va conduce  implicit  la  scăderea fertilităţii şi reducerea esenţială a volumului şi calităţii recoltelor, îndeosebi ale celor de grîu.
Consecinţele manageriale şi tehnologice
    Actuala stare de lucruri denotă lipsa abordării şi argumentării ştiinţifice a culturilor de cîmp, pomiculturii, viticulturii, legumiculturii şi zootehniei în corespundere cu condiţiile pedo-ecologice teritoriale şi ale landşafturilor existente. Nu se respectă  asolamentele, inclusiv cele antierozionale, care să  includă corelaţia  necesară  între culturile prăşitoare, cerealele păioase şi leguminoase şi ierburile perene. Sînt limitate teritorial sistemele: de prelucrare minimă a solului, de introducere a îngrăşămintelor  organice provenite din toate sursele posibile, de  aplicare  a  managementului integrat pentru protecţiea plantelor.
    S-au redus esenţial suprafeţele de recoltare a mazării (de 3,9 ori), soiei  (de 16,2 ori), floarea-soarelui (de 1,4 ori). Volumul mediu anual al producţiei globale de cereale în ultimii 10 ani a constituit 2584 mii tone sau cu 500-700 tone mai puţin decît volumele preconizate.
    Scăderea bruscă  a  recoltelor  de cereale şi a celor de  sfeclă  de zahăr,  tutun  şi alte culturi se explică în mare măsură prin  reducerea bruscă  a dozelor de fertilizanţi încorporaţi în sol, prin  neefectuarea la timp a măsurilor agrotehnice de combatere a buruienilor, dăunătorilor şi bolilor, prin tărăgănarea termenelor de recoltare.
    Aspectele manageriale şi tehnologice sus-enumerate şi lipsa unei strategii pe un orizont mai mare de timp împiedică trecerea actualei agriculturi la o agricultură durabilă, aptă să combată eficient procesul de deşertificare.
Consecinţele aplicării agriculturii irigabile
    În Republica  Moldova terenurile irigate ocupă 308700 ha sau 0,07 ha pe cap de locuitor, în timp ce suprafaţa irigată mondială la un locuitor constituie doar 0,05 ha.
    Desi există multe exemple convingătoare privind  sporirea fertilităţii  efective a solurilor irigate de 1,5-2 ori, productivitatea pămînturilor irigate în Republica Moldova este redusă. Sporirea acestei productivităţi  este direct condiţionată de calitatea apei, metodele şi regimul irigării, indicii proprietăţilor solului, particularităţile asolamentelor  şi  agrotehnicilor  folosite, precum şi  de  sistemul de gospodărire.
    Folosirea incorectă a terenurilor irigate condiţionează  degradarea solurilor şi constituie  un factor de intensificare  a  proceselor  de aridizare şi deşertificare.
    Într-o stare ameliorativă  nesatisfăcătoare se află terenurile agricole irigate cu o suprafaţă de 12,8 mii ha (4%), dintre care 8,54 mii ha (6%) avînd nivelul apelor freatice ridicat, 1,5 mii ha  fiind salinizate,  iar  2,8  mii ha - soloneţizate şi cu un nivel al apelor freatice inadmisibil. Deoarece majoritatea solurilor irigate reprezintă cernoziomuri, ele sînt uşor vulnerabile la irigare.
    Cauzele principale  ale fenomenelor  defavorabile  cernoziomurilor irigate vizează trei aspecte:
    1) tehnologia irigării nu corespunde ecologiei naturale a cernoziomurilor. Actualmente regimul de irigare creează un regim hidric percolativ cu formarea unui  surplus de apă în sol, ce provoacă  în consecinţă abaterea regimurilor hidric, de aeraţie, de oxidare-reducere şi a altor regimuri.  Dinamica  rezervelor de apă în sol  nefiind controlată, în unele cazuri se acumulează un surplus de apă, lucru care condiţionează ridicarea apelor freatice şi dezvoltarea  proceselor de salinizare secundară şi înmlăştinire. În cazul micşorării normelor de irigare se constată insuficienţa umidităţii în sol, fapt ce influenţează negativ asupra condiţiilor ecologice ale solurilor şi  reduce  recolta culturilor;
    2) lucrarea permanentă şi tasarea solului cu agregatele agricole. În condiţiile  irigării compactarea artificială a cernoziomurilor sporeşte, ceea ce condiţionează degradarea proprietăţilor lor fizice;
    3) calitatea nesatisfăcătoare a apelor de irigare. Irigarea cernoziomurilor  cu ape mineralizate sporeşte degradarea lor,  provocînd procese de salinizare. Apele cu mineralizarea sporită (peste 2 g/l) exercită  acţiuni extrem de nefavorabile asupra complexului adsorbtiv al cernoziomurilor  irigate. Avînd  o reacţie alcalină (pH  8,7-9,2),  ele provoacă  îmbogăţirea  complexului  coloidal cu  sodiu  şi  substituirea calciului adsorbtiv.
    Irigarea cernoziomurilor, chiar şi cu apele nesalinizate ale Prutului şi Nistrului, provoacă o diferenţiere  texturală  slabă şi moderată, formează cruste, reduce porozitarea totală şi de aeraţie, provoacă decalcifierea solurilor.
    Apele mineralizate cu un conţinut total de săruri de peste 1 g/l şi, în deosebi, de peste 2 g/l cu reacţie alcalină, deja peste cîţiva ani de utilizare cauzează salinizarea cernoziomurilor şi reducerea considerabilă a productivităţii lor.
    Pentru a majora productivitatea terenurilor irigate, precum şi pentru a mări posibilităţile de combatere a secetei şi a diminua consecinţele negative ale deşertificării se impune realizarea unui set de măsuri organizaţionale şi tehnologice, specificat în  compartimentul II.
Suprapăşunatul
    Păşunile ocupă  în ţară 369,6 mii ha sau 10,9 %, iar fîneţele -  2,4 mii ha sau 0,1% din terenurile agricole. În zonele pedoclimatice de nord, centru şi sud păşunile se extind pe o suprafaţă de 14,4-16,4% din terenurile agricole şi numai în zona semiaridă de sud-est ocupă 6,9% din aceste  terenuri. Majorarea în sectorul privat a numărului de bovine şi ovine, lipsa unei reglementări funciare, precum şi aşezarea păşunilor cu precădere pe versanţi a condiţionat procesul de suprapăşunare.
    Utilizarea neraţională, fără o fundamentare ştiinţifică, a păşunilor a condus la degradarea lor. În urma creşterii impactului asupra păşunilor are loc schimbul  succesiv a două stadii de degradare: distrugerea  învelişului vegetal şi distrugerea stratului superficial al solului.
    Dacă la nord  degradarea  pajiştilor, ca factor de  intensificare  a procesului  de deşertificare, se menţine la primul stadiu, în zonele  de sud  şi  sud-est degradarea pajiştilor include ambele stadii.  Procesul degradării intensive a pajiştilor se desfăşoară mai cu seamă în sectorul Vulcăneşti, judeţul Cahul, şi în judeţul Tighina.
    Cercetările au demonstrat că păşunatul excesiv conduce la reducerea diversităţii  biologice a păşunilor şi poluarea lor biologică cu  specii necalitative (boz, urzică, lăptucă, pelin etc.).
    Degradarea solurilor  conduce  la reducerea gradului de  stabilitate antierozională,  majoritatea  păşunilor  fiind  prin  urmare puternic erodate. Totodată, ele toate sînt puternic afectate de procesele de alunecare. În cadrul raionului geomorfologic Răut-Ciuluc păşunile  sînt afectate de salinizare şi alcalinizare.
    În acest context, se  impune  cu necesitate  aplicarea complexă a măsurilor de protecţie şi reconstruire ecologică a vegetaţiei pajiştilor.
3. Evaluarea condiţiilor deşertificării ca obiecte
şi regulatori de acţiune
A. Proprietăţile solului
    Solul, fiind baza  fiecărui  landşaft sau  al  fiecărei  biocenoze, exprimă  în mod  integral specificul bioclimatic al  fiecărei  regiuni naturale. Legităţile  formării şi răspîndirii geografice a unităţilor genetice de sol depind de componenţa biocenozelor şi  amplasarea  lor teritorială.
    Aflîndu-se la intersecţia a trei zone biogeografice, Republica Moldova prezintă o îmbinare a condiţiilor naturale ale acestor zone. Centrul Moldovei şi Podişul Codrilor reprezintă avanpostul estic al pădurilor de foioase ale Europei Centrale cu gorun, fag, tei  argintiu etc. În partea de nord, condiţiile naturale reprezintă aripa vestică  a zonei de silvostepă. Stepa xerofită din partea de sud reflectă influenţa anumitor condiţii din zona mediteraneană. Această regiune este cea  mai vulnerabilă  la deşertificare. Învelişul de sol include elemente specifice, caracteristice zonelor respective.
    Solurile brune s-au format pe cele mai înalte coline ale  Podişului Codrilor  în condiţiile pădurilor de fag şi gorun pe intervalul altitudinilor de 300-430 m. Acestor soluri le este caracteristic regimul de  umezeală percolativ. Profilul solurilor brune are un caracter cambic (deosebit  de culoarea rocii materne) şi aciditatea slabă. Conţinutul de humus în stratul superior constituie 5-7%, iar în stratul arabil 1,2-2%. Solurile brune sînt reprezentate de două subtipuri: luvice şi tipice.
    Solurile cenuşii ocupă înălţimile predominante (220-350 m) ale Podişului de Nord, Colinelor Prenistrene şi ale Codrilor Centrali, parţial întîlnindu-se şi pe alte înălţimi (Tigheci, Puhoi,  Rădoaia etc.).  S-au  format  în condiţiile pădurilor de  foioase - carpenite, quarcete,  diferite  amestecuri - şi se caracterizează printr-un  profil diferenţiat, cu un regim hidric periodic percolativ. Fiind valorificate, solurile cenuşii devin slab humificate   (1,5-2,5%),  practic nestructurate,  cu  reacţia slab acidă. Tipul de sol cenuşiu  este reprezentat de 4 subtipuri: albice, tipice, molice şi vertice.
    Solurile brune  şi cenuşii, fiind amplasate în cele mai umede  zone, practic nu sînt vulnerabile la deşertificare.
    Cernoziomurile  ocupă  cea mai mare parte din  suprafaţa  Republicii Moldova  - peste 75%. Acest tip de sol se deosebeşte  prin  caracterul cumulativ,  bine humificat (pînă la adîncimea de 80-100 cm conţinutul de humus depăşeşte 1%), structurat şi afînat (molic).
    Regimul de umiditate  - periodic  percolativ  şi  nepercolativ. Conţinutul de humus  în solurile  valorificate  este  foarte variat (6-1,5%),  în funcţie de subtip şi componenţa  granulometrică. Reacţia solului este neutră sau slab alcalină. Cernoziomurile se asociază cu vegetaţia stepelor, însă se întîlnesc şi se formează şi sub păduri, preponderent quarcete cu  înveliş  încheiat  de  ierburi. Profilul cernoziomurilor atît din  orizontul A, cît şi B are caracter molic, ultimul fiind un orizont de tranziţie relativ humificat şi structurat. Cernoziomul ca tip este reprezentat de 5 subtipuri - argiloiluvial, levigat, tipic, carbonatic şi vertic, care se caracterizează prin diverse grade de vulnerabilitate la secetă şi deşertificare.
    Solurile intrazonale (litomorfe,  hidromorfe  şi  halomorfe)  sînt reprezentate  de 7 tipuri genetice cu diverse grade de  vulnerabilitate. Ele sînt răspîndite fragmentar pe fondul solurilor zonale (automorfe).
Cele mai vulnerabile  la  deşertificare  sînt  rendzinele şi vertisolurile.
    Rendzinele se formează pe calcare şi marne, atît sub influenţa asociaţiilor  ierboase  de  stepă, cît şi a celor de  pădure. Procesele pedogenetice  se produc doar în stratul alterat de la suprafaţa  rocilor calcaroase.
    Vertisolurile se formează în condiţiile de stepă şi silvostepă, sub vegetaţie ierboasă pe roci argiloase grele (cu conţinut mare de argilă fină). Procesele pedogenetice sînt condiţionate de proprietăţile specifice ale acestor roci, care în stare umedă gonflează, iar în stare uscată crapă.
    Solurile cernoziomoide,  mocirlele şi solurile turboase se formează în  condiţii  cu exces de umiditate. Vulnerabile la  deşertificare  sînt soloneţurile, solonceacurile şi solurile salinizate.
    Republica Moldova se deosebeşte printr-un  grad  sporit de valorificare a solurilor. Solurile valorificate, folosite în decurs de decenii  în agricultură, ca regulă, sînt supuse diferitelor procese de degradare, printre care se numără şi deşertificarea.
    Deşertificarea afectează, în primul rînd solurile cu regimuri de apă (hidrice) nepercolativ şi exudativ. Cele mai vulnerabile sînt cernoziomurile tipice slab humifere şi carbonatice. Procesul de deşertificare afectează intens solurile erodate. Eroziunea modifică regimul de umiditate, componenţa şi proprietăţile  fizico-chimice ale solurilor, ceea ce contribuie la agravarea proceselor de deşertificare pe versanţi. De aceea, este imperativ necesară  elaborarea unui  program special  de  restabilire  ecologică  a  solurilor,  pentru a diminua vulnerabilitatea lor la deşertificare.
B. Resursele acvatice
    În condiţiile de deşertificare  a  teritoriului  ţării  resursele acvatice au o importanţă colosală pentru ramurile economiei  naţionale, îndeosebi  pentru irigare şi aprovizionarea cu apă a complexului agricol şi industral.
Resursele acvatice ale rîurilor constau din debitele fluviilor mari - Nistru şi  Prut - şi ale rîurilor mici şi se  divizează  în  resurse acvatice  reale şi  resurse acvatice protejate (tabelele 3, 4 şi  5). Mineralizarea apei rîurilor Nistru şi Prut constituie 380 - 800 mg/l, a rîlui  Prut  în  secţiunea superioară (s. Şireuţi) -  420-460  mg/l,  în secţiunea  inferioară  (or. Cahul) - 650-680 mg/l. Majoritatea  rîurilor republicii  (Camenca, Molochiş, Ciornaia etc.) au mineralizarea la nivel de 500-1000 mg/l. Printr-o mineralizare înaltă se disting apele r.Răut - 1400-1850 mg/l, r.Lunga - 3200-3700 mg/l şi r.Botna - 1000-2500 mg/l.
    Debitul resurselor cercetate şi aprobate ale apelor subterane constituie 2724 mii m3/24 ore. Din ele municipiilor Chişinău, Bălţi, Tighina şi Tiraspol le revin însumat 921 mii m3/24 ore, iar unităţilor administrativ-teritoriale - 1803 mii m3/24 ore.
Tabelul 3
Resursele naturale şi reale de aprovizionare
cu apă ale Moldovei (mil.m3)
-------------------------+------------------------------  +------------------------
                         |   Resursele naturale       |  Resursele reale
  Rîurile şi locali-     |-------+----------------------  |-------+-----------------
       tăţile            |       |aprovizionare|         | aprovizionare
|-------+------------|  |-------+---------- | medii | 75%  |  95%   |medii | 75%    |  95%
-------------------------  +------  +------  +--------------  
Nistru- M.Podolsk          8510     6550     4610       8250     6290     4380
Nistru- s.Olăneşti         10700   8670     6420       10400     8270     6120
Prut- s.Corpaci             2120     1650     1190       2060     1590     1110
Prut- delta                 2900     2380     1830       2810     2300     1710
Ciugur- s.Bîrlădeni         8,73     5,76     3,49       8,22     5,31     3,13
Dradişte- s.Trinca          11,9     7,97     4,76       11,3     7,33     4,28
Camenca- s.Cobani           11,2     6,83     3,58       10,5     6,20     3,08
Delia- s.Pîrliţa            5,00     3,00     1,50       4,68     2,82     1,43
Cahul- s.Găvănoasa          3,33     1,23     0,30       3,05     1,14     0,26
Ialpug- or.Comrat           4,10     1,70     0,49       3,78     1,46     0,46
Iagorlîc- s.Doibani         30,7     18,2     9,20       29,4     16,8     8,30
Răut- mun.Bălţi             36,0     20,5     10,1       33,5     18,5     8,4
Răut- s.Jeloboc             276      160      77,3       266      146      65,8
Cubolta- s.Cubolta          38,4     23,0     11,5       35,6     20,4     9,50
Cainar- s.Sevirova          31,3     22,0     12,5       29,0     20,2     11,7
Ciuluc- or.Teleneşti        18,7     10,4     4,78       17,9     9,50     4,00
Bîc- mun.Chişinău*          35,1*    19,0     9,82       33,6     17,9     8,81
Bîc- mun.Chişinău**         38,6**  20,9     10,8       37,3     19,7     9,70
Işnovăţ- s.Sîngera          31,3     22,0     12,5       29,0     20,2     11,7
Botna- or.Căuşeni           22,9     9,16     2,52       21,9     8,30     1,96
-------------------------  +------  +------  +--------------  +------  +------
    Note:   * Secţiunea hidrologică este situată în amonte.
            ** Secţiunea hidrologică este situată în aval.
Tabelul 4
Resursele protejate şi disponibile ale rîurilor
Moldovei (mil.m3)
---------------------------------  +----------------------+------------------------
  Resursele disponibile  Rîurile şi locali- | Resursele de apă pro- |------+------
               tăţile                              tejate           |                 
                                            | aprovizionare
                                            |                       |         
                                             |------+----------
|                                            | medii | 75%  |  95%
---------------------------------  +----------------------+------+------+----------
Nistru- s.Olăneşti                3700               6700    4570     2420
Prut- s.Corpaci                   490                1570    1100     620
Prut- delta                       550                2260    1750     1160
Ciugur- s.Bîrlădeni               3,49               4,73    1,82      0
Dradişte- s.Trinca                4,76               6,54    2,57      0
Camenca- s.Cobani                 3,58               6,92    2,62      0
Delia- s.Pîrliţa                  1,50               3,18    1,32      0
Cahul- s.Găvănoasa                0,30               2,75    0,84      0
Ialpug- or.Comrat                 0,49               3,29    0,97      0
Iagorlîc- s.Doibani               9,20               20,2    7,60      0
Răut- mun.Bălţi                   10,1               23,4    8,40      0
Răut- s.Jeloboc                   77,3               189     69,0      0
Cubolta- s.Cubolta                11,5               24,1    8,90      0
Cainar- s.Sevirova                12,5               16,5    7,70      0
Ciuluc- or.Teleneşti              4,78               13,1    4,72      0
Bîc- mun.Chişinău*                9,82               23,8    8,08      0
Bîc- mun.Chişinău**               10,4               26,9    9,30      0
Işnovăţ- s.Sîngera                1,25               5,46    1,94      0
Botna- or.Căuşeni                 2,52               19,4    5,81      0
---------------------------------  +----------------------+------+------+----------
Note:   * Secţiunea hidrologică este situată în amonte.
        ** Secţiunea hidrologică este situată în aval.
Tabelul 5
Disponibilul rîurilor Moldovei
--------------------------------------------------------------------------------
                                            |   Resursele acvatice
               Rîurile                      |---------+-------------------------
                                            |             | aprovizionare
                                            |             |----------+----------
                                            |   medii     |    75%    |    95%
---------------------------------+----------+---------+-----------------------
Nistru                                      3,35       2,28       1,21
Prut                                        1,13       0,88       0,58
Mici (toate)                                0,77       0,27        0
Mici (cu excepţia bazinului Nistru-Prut)    0,05       0,02        0
În total                                    4,53       3,18       1,79
---------------------------------  +---------+----------+----------------------
    Avînd în vedere  situaţia gravă a resurselor acvatice, se  planifică aplicarea   procedeelor  moderne  pentr  îmbunătăţirea  calităţii   apei potabile şi prevenirea poluării surselor de apă.
C. Regnul vegetal şi animal
    Cele mai reprezentative  (după numărul de specii) sînt ecosistemele forestiere (cca 700 specii), de luncă (cca 600 specii) şi de stepă (cca 550  specii). Este necesar de subliniat că grupul  plantelor  ruderale, care înglobează  peste 450 de specii, este cel mai ponderat.  Taxonomii endemice nu se atestă, dar unele specii foarte  rare constituie un element  subendemic: Genista  tetragona, Centaurea  thirke, Centaurea angelescui, Euonymus nana. Unele specii sînt la hotarele arealelor  lor naturale:  Fagus  sylvatica, Quercus  pubescens, Carpinus  orientalis, Paeonia peregrina etc.
    Extinderea suprafeţelor valorificate condiţionează schimbarea florei spontane. Din acest motiv, un număr tot mai mare de specii de plante sînt  incluse în categoria  speciilor rare ce  necesită ocrotire. În prezent speciile rare ale florei Moldovei constituie peste 15%.
    Vegetaţia forestieră  a  Republicii Moldova (la data  de 1.01.1998) ocupă  o suprafaţă de cca 377 mii ha şi este reprezentată prin  terenuri acoperite  cu vegetaţie forestieră, administrate de autorităţile silvice de stat (295,3 mii ha păduri), o parte a fondului forestier aflîndu-se în  gestiunea primăriilor, gospodăriilor agricole şi altor deţinători (30,1 mii  ha), precum şi prin suprafeţele cu perdele  forestiere de protecţie şi ale plantaţiilor de arbori şi arbuşti din afara  fonduluiforestier (51,5 mii ha).
    Moldova este  una din  cele mai puţin împădurite ţări  din  Europa, rămînînd  cu  mult  în urmă faţă de Federaţia  Rusă,  Belarus, Ucraina, Romînia, Bulgaria, Ungaria etc. (fig.2).
     % _______________________________________________
    50| - ____________________________________________
    40|| |     - _____________________________________
    30|| |    | |      | |      - ____________________
    20|| |    | |      | |     | |      - ____________
    10|| |    | |      | |     | |     | |      _ ____
     0|| |    | |      | |     | |     | |     | |
      ------------------------------------------------
       Rusia  Bulgaria Belorus Romănia Ucraina Moldova
    Fig.2. Gradul de împădurire a Republicii Moldova în comparaţie  cu unele ţări europene

    Reducerea vegetaţiei  naturale pe teritoriul Republicii  Moldova  a condus şi la reducerea faunei.
    Ca urmare a valorificării stepelor, s-a micşorat numărul animalelor, care joacă un rol important în funcţionalitatea ecosistemelor naturale (popîndăii de cîmp etc.), şi au dispărut multe specii de acvile  şi mamifere, care  pînă nu demult populau teritoriul ei. În Cartea Roşie acum  sînt  incluse  69 de specii faunistice dispărute, ameninţate de dispariţie şi cu populaţii în descreştere.
    Ca indicator al deşertificării poate servi numărul nevertebratelor, care se micşorează vădit în cernoziomurile Moldovei de la 100-135  la nord  pînă  la 42-64 ex./m2 la sudul ţării. Micoflora păstrează  aceeaşi regularitate, micşorîndu-se de la 53-68 pînă la 15-22 mii/g.sol.
4. Agenţii deşertificării
A. Dezechilibrul ecologic teritorial
    Activitatea antropogenă a generat grave dezechilibre ecologice în teritoriul  naţional.  Ecosistemele  naturale  şi  natural-antropogene (păduri, inclusiv fîşii forestiere, fîneţe, păşuni, mlaştini, sisteme acvatice) constituie 17%, factor ce corespunde nivelului scăzut al echilibrului ecologic teritorial (10-20%). Zona semiaridă sud-estică se caracterizează prin cea mai nefavorabilă conjunctură, avînd un nivel foarte scăzut al sistemelor  natural-antropogene (<<10%) şi  o  pondere foarte înaltă a terenurilor arabile (>>80%).
    Cele 325,4 mii  ha de păduri sînt repartizate foarte neuniform (fig. 3). Din suprafaţa totală, zonei de centru îi revin aproape 60%  (gradul de  împădurire -13,5%), zonei de nord - cca 26% (gradul de împădurire  - 7,2%), iar  zonei de sud,  afectate în  mod  deosebit  de  secetă  şi caracterizate  printr-un deficit acut de resurse acvatice şi de eroziune a solurilor, îi revin doar 16% din păduri (gradul de împădurire - 6,7% - fiind, deci, de 2 ori mai mic în comparaţie cu zona de centru).
     % _____________________________
    15|               __
      |______________|  |___________
    10|              |  |
      |__ -- ________|  |___________
     5|  |  |        |  |       |  |
      |  |  |        |  |       |  |
     0|  |  |        |  |       |  |
       -----------------------------
         Nord        Centru     Sud
    Fig.3. Gradul de împădurire a zonelor geografice ale Moldovei.
Sporirea echilibrului ecologic  teritorial va permite  
trecerea actualei agriculturi la o agricultură durabilă şi de landşaft.
    În anumite regiuni, împădurirea terenurilor inutilizabile pentru agricultură va contribui în mod substanţial la reducerea gradului de eroziune a solurilor, în special în sudul Moldovei, la protejarea teritoriilor ameninţate permanent de alunecări şi  la diminuarea efectelor negative ale aridizării climei.
B. Eroziunea solurilor şi alunecările de teren
    Eroziunea solurilor şi  alunecarile  de teren  reprezintă cei  mai importanţi  agenţi  ai  deşertificării, mai ales în  ceea ce priveşte accelerarea acestui proces.
    Pe o treime din suprafaţele agricole, afectate de eroziune, procesul de deşertificare are toate premisele de a se accelera (tabelul 6).
Tabelul 6
Suprafeţele agricole erodate
----------------------------  +------------------------------  +-------------------------------
                              |Terenuri cu diferite     |Terenuri moderat şi pu-
      Zonele                  | grade de eroziune       |ternic erodate
|---------------  +--------------  |---------------  +---------------
                             |    ha       |     %             |    ha       |    %
                             |               |din suprafa-     |              |din suprafe-
                             |               |ţa agricolă      |              |ţele erodate
----------------------------  +--------------  +--------------  +--------------  
Nordică                       354255        39,0        88983         25,0
Centrală                      217472        45,6        97197          44,7
Sudică                       26909        44,0       119632          44,4
Sud-estică                   36031        19,2         8761          24,3
Total pe republică            876767        37,0       314573          35,9
----------------------------  +--------------  +--------------  +-------------- 
  
 Sînt afectate  puternic de eroziune suprafeţele agricole din centrul şi  sudul ţării. Pierderile anuale de sol fertil de pe toate terenurile agricole, cauzate de eroziune, constituie 26 mil. t, dintre care: humus - 700  mii t, azot - 50 mii t, fosfor - 34 mii t, potasiu - 597 mii  t. Aceste pierderi provoacă o scădere mare a recoltei culturilor agricole.
    Pierderile indirecte, exprimate în producţie agricolă, constituie valori stabile,  repetate din an în an. În prezent producţia agricolă prezumată şi  pierdută anual din cauza eroziunii solurilor constituie 525 mii tone de unităţi nutritive pe terenurile arabile şi 57 mii t de  fructe  şi struguri  pe  terenurile cu plantaţii  pomiviticole. Prejudiciu  anual cauzat  de  eroziune  este  221365 mii dolari S.U.A. În  mod  indirect, prejudiciile cauzate de eroziune prin înnămolirea iazurilor şi altor bazine acvatice, poluarea solurilor depresiunilor şi apelor subterane cu pesticide şi îngrăşăminte minerale, spălate de pe versanţi; distrugerea căilor de comunicaţie, a construcţiilor hidrotehnice şi cu  menire socială etc. afectează şi alte sfere ale activităţii umane.
    Combinarea condiţiilor complicate fizico-geografice cu metodele  de agricultură  intensivă pe versanţi a condus la dezvoltarea eroziunii liniare - de la şiroirile iniţiale pînă la sisteme întregi de ravene pe o suprafaţă de 8800 ha, pagubele anuale ale cărora au atins  cifra  de 7622 mii dolari S.U.A.
    Gradul de intensificare a  eroziunii solurilor creşte şi datorită alunecărilor de teren de pe versanţi care a deteriorat complet învelişul de  sol pe o suprafaţă de 24,1 mii ha, aducînd un prejudiciu esenţial de peste 8423 mii dolari S.U.A.
Programul prevede acţiuni de amenajare a teritoriului
şi de prevenire şi combatere a alunecărilor de teren.
C. Deflaţia solurilor
    Furtunile de  praf  constituie una din principalele  consecinţe  ale deflaţiei solurilor (eroziunii eoliene). Într-un răstimp foarte scurt straturi  masive de sol pulverizat pot fi ridicate şi transportate peste semănături, aceste depuneri acoperindu-le şi compromiţîndu-le definitiv.
    După indicatorii  climatici de bază, care definesc premisele apariţiei  furtunilor de praf, teritoriul republicii se încadrează  în parametrii zonei active, care se divizează pe regiuni potrivit gradului de manifestare a furtunilor de praf. Partea nordică a văilor Prutului şi Nistrului, precum şi Podişul Central Moldovenesc constituie regiuni cu o frecvenţă scăzută a furtunilor de praf, teritoriile de stepă şi cele de la frontierele sudice  şi  sud-estice se clasifică  drept  regiuni  cu furtuni de praf  puternice, iar restul  teritoriului  ţării  - stepa Bălţilor şi  periferia sudică a Codrilor - sînt regiuni cu  furtuni  de praf moderate.
    În părţile centrale  şi  sudice ale republicii furtunile de praf  se produc  aproape în fiecare an, în raioanele nordice - doar o dată în 3-5 ani.  Media zilelor cu furtuni de praf în teritoriul naţional constituie 2-10  zile în an şi acest indice se ia în considerare la elaborarea  şi desfăşurarea acţiunilor de combatere a deşertificării.
D. Sărăturarea solurilor
    Intensitatea sărăturării se evaluează prin gradul de salinizare (conţinutul excesiv de săruri solubile) şi de alcalinitate (conţinutul maxim de sodiu schimbabil) al diferitor orizonturi, luîndu-se  în considerare şi adîncimea situării acestora.
    Salinizarea solurilor  este indispensabil legată  de  acumularea compuşilor  solubili prin evapotranspiraţia apelor freatice ca  rezultat al climatului secetos, mai cu seamă în cîmpia Bălţilor, centrul şi sudul Moldovei. În condiţiile de silvostepă ale Moldovei de Nord (coeficientul hidrotermic  >0,7) aceste soluri, practic, lipsesc sau au areale  foarte restrînse.
    Suprafaţa soloneţurilor automorfe şi a complexului  de  soluri soloneţizate  (în  majoritatea  lor  cernoziomice),  formate  în  cadrul landşafturilor eluviale (interfluvii, pante), depăşeşte 25 mii ha.
    Suprafaţa lăcoviştilor  extraluviale  salinizate şi soloneţizate  în depresiuni constituie  cca 20 mii ha, iar a celor aluviale sărăturate (luncile Nistrului, Prutului şi ale rîurilor mici) depăşeşte 99 mii ha.
    În funcţie de  gradul de  susceptibilitate  la salinizare şi alcalinizare, solurile ţării pot fi divizate în următoarele grupuri:
    1) cernoziomuri şi soluri de pădure nesalinizate şi neerodate,  cu componenţa  granulometrică lutoasă  şi  argiloasă şi  gradul  maxim  de alcalinorezistenţă;
    2) cernoziomuri şi soluri de pădure moderat şi slab erodate sau  cu componenţa granulometrică mijlocie grosieră (luto-nisipoasă, nisipo-lutoasă), cu un grad parţial redus de alcalinorezistenţă;
    3) soluri umede nesalinizate în complex cu soluri slab salinizate cu un  grad  redus de alcalinorezistenţă. Din acest grup  mai  fac parte cernoziomurile şi solurile de pădure moderat şi puternic erodate;
    4) asociaţii de soluri nesalinizate şi salinizate, nesoloneţizate şi soloneţizate cu un grad moderat de alcalinorezistenţă;
    5) soluri salinizate şi soloneţizate, cu  un grad mic de alcalinorezistenţă;
    6) soloneţuri şi solonceacuri cu alcalinorezistenţa moderată.
    Dat fiind faptul că învelişul de sol pe toate terenurile agricole dispune de o structură complexă, putem conchide că în centrul şi sudul Moldovei persistă pericolul alcalinizării secundare, cu toate consecinţele ei negative. În planul de acţiuni  al Programului  sînt prevăzute măsuri concrete de combatere a solonizării şi soloneţizării.
5. Consecinţele deşertificării
A. Modificarea proprietăţilor solului
    Analiza factorilor,  condiţiilor  şi  agenţilor  deşertificării a confirmat eventualitatea amplificării  acestui  proces  pe  întreg teritoriul Republicii Moldova şi mai cu seamă în zonele pedoclimatice de sud şi sud-est.
    În primul rînd, în aceste zone solurile sînt în degradare fizică (formarea crustei, compactarea, deteriorarea structurii, reducerea porozităţii). În cazul solurilor cu componenţă granulometrică luto-argiloasă şi argiloasă  cu  valori mari (1,45-1,60 g/cm3) ale densităţii aparente şi un grad moderat de tasare, frecvenţa valorilor nesatisfăcătoare  ale porozităţii totale constituie 40-60%. Pentru solurile lutoase  frecvenţa valorilor nesatisfăcătoare ale porozităţii totale în acest interval de compactizare constituie 30-40%. La valori mai sporite ale densităţii aparente, solurile luto-argiloase şi argilo-lutoase dispun permanent de valori nesatisfăcătoare ale porozităţii. Chiar şi în cazul solurilor cu componenţă  granulometrică lutoasă  frecvenţa  valorilor nesatisfăcătoare constituie 70-80%. Ca urmare, se accelerează aridizarea solurilor şi a învelişului de sol.
    La nivelurile  superioare de organizare a solului (profil, orizont) aridizarea este cauzată de diferenţierea profilului fizic şi hidrofizic şi de compactizarea acestuia, soldîndu-se cu reducerea permeabilităţii şi a capacităţii de înmagazinare a apei.
    La nivelurile inferioare de funcţionare a sistemului de sol (agregat, microagregat, particulă elementară), aridizarea solurilor este cauzată de sporirea considerabilă a forţelor cu care este reţinută apa în sol, în urma compactizării agregatelor.
    S-a constatat că  sub  acţiunea  presiunilor tehnoantropogene, densitatea  agregatică  sporeşte  cu  0,2-0,3 g/cm3,  iar  procesele  de gonflare şi contracţie nu contribuie la reproducerea acesteia.
    Reducerea volumului total al porilor, în general, şi al celor interagregatici, în particular, conduce la reducerea semnificativă a permeabilităţii pentru apă şi a conductivităţii hidraulice. Ca urmare, se reduce considerabil capacitatea de înmagazinare a apei în sol.
    Deficitul de umididate condiţionează degradarea structurii, formarea crustei, accelerarea proceselor de slitizare şi sporire a rezistenţei la penetrare şi la arat, reducerea indicelui de rezistenţă antierozională.
    Degradarea fizică  progresează în solurile argiloase şi argilo-lutoase desfundate, irigate, precum şi supuse traficului  intens de maşini agricole. Compactări puternice şi extreme au loc în centrul şi sudul Moldovei.
    Degradarea chimică  se  exprimă prin dehumificare, salinizare şi alcalinizare secundară, precum şi prin pierderea capacităţii de nutriţie a solului. Menţionăm că procesul dehumificării se dezvoltă foarte intens mai cu seamă în solurile cernoziomice.
    S-a stabilit că pe parcursul ultimilor 90 de ani conţinutul de humus a scăzut de două ori (de la 5-7% pînă la 3,0-3,5%). Deci, în total de pe întreaga  suprafaţă a terenurilor agicole au fost pierdute circa 147 mil.t  de  humus. Actualmente, bilanţul humusului în  agricultură  este profund  negativ  (-1,5  t/ha), iar pierderile anuale se ridică  la  3,3 mil.t. Pierderile anuale din contul eroziunii constituie circa 0,6 mil. t (în total - 3,9 mil.t). Viteza anuală de mineralizare a humusului este de 0,02%.
    Conform datelor obţinute de către serviciul agrochimic, 40,6% din terenurile agricole se caracterizează printr-un conţinut foarte scăzut şi scăzut de humus (mai mic de 2%). În ultimii 8-10 ani cantitatea  de îngrăşăminte organice aplicate în agricultură a diminuat de la 5-6 pînă la  0,8-0,9  t/ha. Pe viitor, peste circa 50 ani, dacă nu se va  realiza complexul  respectiv de măsuri, conţinutul de humus se va micşora de  la 3-3,5%   pînă  la  2-2,5%.  Se  vor  majora,  de asemenea, suprafeţele terenurilor agricole cu un conţinut de humus în sol cu valori sub 2%.Ca rezultat, productivitatea solurilor se va micşora cu 30-40%.
    La periferia  Codrilor Centrali  şi  în zona de sud procesul de dehumificare  în solurile cernoziomice obişnuite şi carbonatice cunoaşte o  extindere masivă şi extremă. Gradele de manifestare a acestui  proces variază de la mediu pînă la puternic. Menţionăm, de asemenea, că aceste soluri au o rezistenţă scăzută la alcalinizare. Reducerea alcalinorezistenţei este cauzată de micşorarea rezervelor de humus, a capacităţii de reţinere a cationilor, de decalcifierea complexului adsorbtiv al  solurilor, sporirea  rolului  cationilor  de  magneziu, modificarea  regimului  carbonaţilor etc. Ca urmare a  procesului  de deşertificare, riscul alcalinizării şi, respectiv, al diminuării potenţialului productiv al solurilor sporeşte considerabil.
B. Schimbarea nivelului de mineralizare a apelor
    Mineralizarea  apelor  freatice  este legată de  regimul  hidric  al rîurilor şi nivelul lor de poluare.
    Calitatea apei Nistrului cade sub incidenţa standardului de clasa a doua - "poluare moderată", iar în zona inferioară - a standardului de clasa a treia -"poluată ". în apele rîului Prut se conţin substanţe organice  în  cantităţi  sporite şi substanţe  anorganice în cantităţi reduse, care  provoacă  un consum chimic de oxigen sporit  (CCO) şi  o cantitate relativ scăzută de oxigen dizolvat. La vărsarea Prutului în Dunăre  apa corespunde standardului de clasa a treia - "poluată", iar în localitatea Valea Mare - de clasa a patra: "puternic poluată".
    Apele freatice din  văile  rîurilor mici sînt  poluate  intens  cu nitraţi,  cauza fiind folosirea neraţională în trecut a  îngrăşămintelor minerale azotice, deversarea dejecţiilor din complexele zootehnice, a gunoaielor  şi altor deşeuri localizate pe teren fără strat de protecţie etc. În unele localităţi apele freatice sînt poluate intens cu substanţe petroliere (la Mărculeşti).
    Circa 50% din  populaţie  nu are acces la apă potabilă de  calitate. Principalul factor de risc privind consumul apei cu impact serios asupra sănătaţii  populaţiei este conţinutul ridicat de nitraţi. Fiind cea  mai răspîndită şi mai cunoscută substanţă toxică în apele freatice  ale Moldovei, nitraţii conduc la apariţia methemoglobinemiei,  numită  şi intoxicaţie  cu nitraţi în concentraţii ce depăşesc 50 mg/l. În  special afectează copiii pînă la 3 ani, mai cu seamă cei alimentaţi artificial. Ponderea  probelor cu depăşiri de concentraţie maxim admisă  (CMA) de nitraţi din  sursele centrale şi locale a constituit 50% în anul 1998, iar din sursele locale - respectiv 68,8%, creşterea ei fiind caracteristică  pentru  toate  zonele unde au sporit  şi  concentraţiile depistate - 500-1200 mg/l.
    Referitor la calitatea apelor subterane în  alimentarea cu apă potabilă a populaţiei urbane prin sistem centralizat (ponderea apelor subterane  fiind de 50-60%), peste o treime din surse nu corespund cerinţelor standardului de calitate la indicatorii chimici.  Principala problemă  o constituie conţinutul înalt de fluor (2-18 mg/l) în judeţele Bălţi,  Ungheni, Lăpuşna, Tighina, Chişinău, U.T.A. Găgăuzia; de amoniac (2-10  mg/l) - în toate zonele, dar mai frecvent în zona centrală; de stronţiu (7-15  mg/l) - în judeţele Orhei şi  Chişinău; de hidrogen sulfurat  (3-20 mg/l) - în judeţele Ungheni, Lăpuşna, Tighina, Chişinău şi  U.T.A. Găgăuzia; de fier (1-2,5 mg/l) - în judeţele Bălţi,  Edineţ, Cahul (sectorul Vulcăneşti).
C. Modificarea regnului vegetal
    Vegetaţia reprezintă blocul indicatorilor  biologici ai deşertificării. În componenţa vegetaţiei se schimbă  raportul  dintre speciile xerofite şi mezofite. Are loc xerofitizarea prin completarea învelişului vegetal cu graminee (Bolboschoemus maritimus, Guncus genardii, Beckmannia aurici formus, Alopecurus arundinaceus). Ca urmare a salinizării accelerate antropice are loc halofitizarea vegetaţiei (Salicornia europaea, Halimione verrucifera, Lepidium latifolium etc.)
    Un indicator important reprezintă densitatea de proiect a vegetaţiei naturale şi agrofitocenozelor. Densitatea fitocenozelor naturale în condiţiile deşertificării şi aridizării se reduce brusc din cauza suprapăşunatului şi a secetelor intense.
    Densitatea de  proiect a culturilor agricole diminuează de la nordul cu climă  moderată spre sudul şi sud-estul Moldovei  cu climă uscată subumedă şi chiar semiaridă.
    Dacă în partea de nord şi cea centrală densitatea maximă de proiect a  porumbului  la  boabe constituie 87-85%, a grîului de toamnă  - 79%, florii-soarelui  - 99% şi a tutunului - 97%, în condiţiile de sud ale Moldovei  densitatea de proiect a vegetaţiei scade corespunzător pînă la 76, 68, 92 şi 95%.
    În funcţie de caracterul densităţii de proiect, vegetaţia protejează solul  în  mod  diferit de influenţa dăunătoare a ploilor  pe  parcursul perioadei de ploi, astfel:
    - ierburile perene, întrebuinţate al doilea an şi în anii următori, şi plantaţiile multianuale sînt capabile să protejeze  solul  întreaga perioadă caldă a anului (aprilie-octombrie);
    - culturile cerealiere păioase (cu excepţia porumbului), mazărea, culturile  de toamnă  şi amestecurile din ierburile  de  primăvară  pot proteja solul la începutul perioadei ploioase (aprilie-mai);
    - ierburile perene care se utilizează în primul an, porumbul, floarea-soarelui şi tutunul protejează solul în perioada ploilor de vară (iunie-august);
    - sfecla de zahăr  şi cea furajeră, varza şi alte culturi legumicole tîrzii  protejează  solul  după  perioada  activă a  ploilor (septembrie-octombrie).
    Un indicator important al deşertificării este  productivitatea biologică a solului şi  pămînturilor, prin care se subînţelege randamentul  fitomasei  şi  al producţiei economice de pe o unitate de suprafaţă,  ţinîndu-se cont de toate culturile care alcătuiesc structura suprafeţelor semănate.
    În conformitate cu scara de evaluare a productivităţii  biologice, zona  de nord se  caracterizează  printr-un  nivel  foarte  înalt  al productivităţii  biologice  (peste 5,6 t/ha), zona centrală -  printr-un nivel înalt (5-5,5 t/ha), iar zonele de sud şi sud-est, unde factorii de deşertificare  se  manifestă  cel mai intens - printr-o  productivitate biologică scăzută (4,0-4,5 t/ha).
6. Concluzii
    Fundamentarea  Programului de acţiuni pentru combaterea deşertificării se bazează pe următoarele considerente.
    Republica Moldova  a  aderat  la Convenţia Naţiunilor Unite pentru combaterea deşertificării la 24 decembrie 1998, asumîndu-şi obligaţia de a-i îndeplini prevederile în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea secetei şi deşertificării.
    Programul trasează obiectivele şi acţiunile practice de protecţie a mediului reieşind din caracteristicile  geografice generale  ale Republicii Moldova.
    Principalii intensificatori ai deşertificării  sînt factorii climatici (zonele subumede şi  semiaride) şi  factorii antropici (agricultura intensivă, agricultura irigabilă şi suprapăşunatul). Un rol important în extinderea acestui proces îl are mezo- şi microclima.
    Evaluarea cauzelor  deşertificării  teritoriului Republicii Moldova decurge din analiza următorilor factori:
    a) învelişul solurilor: cele mai vulnerabile la procesul de deşertificare sînt solurile cu regimuri hidrice nepercolative  şi exudative  - cernoziomurile slab humifiere şi carbonatice,  solurile erodate, rendzinele, vertisolurile, soloneţurile şi solonceacurile;
    b) media resurselor acvatice ale rîurilor constituie 10919,3 mil.m3. 75% din ele oferă un disponibil de aprovizionare de 7561,6 mil.m3,  iar 95%  - 4200 mil. m3. Resursele acvatice subterane cercetate şi  aprobate constituie 2724 mii m3/24 ore;
    c) regnul vegetal şi animal. Regnul vegetal este reprezentat  prin 1850  specii, între care predomină fitocenozele forestiere, de luncă şi de stepă. Regionarea geobotanică cuprinde 9 districte şi 13  raioane. Reducerea vegetaţiei  naturale pe teritoriul  Republicii  Moldova  a condiţionat şi reducerea faunei.
    Agenţi ai deşertificării  în teritoriul naţional sînt: dezechilibrul ecologic teritorial, eroziunea solurilor, eroziunea eoliană, sărăturarea (salinizarea şi soloneţizarea) solurilor.
    Consecinţele proceselor de aridizare şi deşertificare  constau  în permanentizarea  tendinţelor de deteriorare a proprietăţilor  solurilor, inclusiv degradarea lor (dehumificarea şi compactarea).
    Majorarea nivelului de  mineralizare  şi poluare a  apelor  a  fost însoţită  de  creşterea impactului acestora asupra sănătăţii  omului  şi asupra  regnului  vegetal  (rărirea,  xerofitizarea  şi   halofitizarea vegetaţiei).
    Criza social-economică şi consecinţele negative ale proceselor de aridizare şi deşertificare în teritoriul  naţional impun  realizarea neamînată  a  strategiei şi tezelor tactice ale Programului de acţiuni pentru combaterea deşertificării.
II. STRATEGIA COMBATERII DEŞERTIFICĂRII
    În cadrul acţiunilor precedente de combatere a deşertificării cele mai  multe eforturi au fost depuse pentru a înlătura simptomele acestui fenomen, iar nu cauzele lui. Aceste eforturi erau orientate preponderent asupra  minimizării consecinţelor şi limitării activităţii umane,  care, aparent, contribuia nemijlocit la declanşarea lor.
    S-a încercat să se combată direct consecinţele dezastruoase ale activităţii  umane  cum  sînt  secătuirea solului, suprapăşunatul, defrişarea  pădurilor şi metodele incorecte de irigare, ignorîndu-se total mobilurile lor sociale şi economice. Astfel s-a ajuns la paradoxul cînd  înseşi victimele deşertificării erau învinuite că provoacă acest sinistru,  fără să se întreprindă eforturile cuvenite pentru a investiga circumstanţele care le impuneau exploatarea excesivă a pămîntului.
    În prezent se  recunoaşte că această abordare îngustă a fost una din principalele cauze ale eşecului planului de acţiuni din anul 1977. Prevederile Convenţiei  sînt  chemate să înlăture acest  neajuns prin situarea problemelor socio-economice în centrul activităţii analitice şi practice,  impunîndu-i  statului  să-şi  focalizeze atenţia şi asupra aspectelor fizice şi biologice ale deşertificării.
    Republica Moldova şi-a asumat angajamentul să examineze şi  să elimine premisele deşertificării,  acordînd  o deosebită atenţie factorilor socio-economici, care contribuie la amplificarea  proceselor de deşertificare. Totodată, ţara noastră se obligă să abordeze în complex interacţiunea aspectelor fizice, biologice şi socio-economice ale  procesului de deşertificare şi ale secetei. În speţă, se prevede integrarea strategiilor îndreptate spre eradicarea sărăciei, combaterea deşertificării şi diminuarea consecinţelor secetelor.
    Anume sărăcia îi face pe locuitorii raioanelor afectate să stoarcă la maximum solul pentru a supravieţui prezentului imediat, astfel încît acestora nu le rămîne decît să procedeze contrar intereselor lor de lungă durată. Orice  strategie efectivă trebuie să prevadă  măsuri de lichidare a principalelor cauze ale sărăciei.
    Într-o asemenea strategie este necesar să se ia în considerare structurile sociale şi problemele privind proprietătea asupra pămîntului, să se acorde atenţia cuvenită instruirii şi  pregătirii profesionale, transportului şi comunicaţiilor, pentru abordarea integrată a tuturor aspectelor care ar conduce la combaterea efectivă a deşertificării.
A. Promovarea politicilor de utilizare durabilă
a resurselelor naturale
1. Măsuri de minimizare a consecinţelor secetelor şi deşertificării
Aspecte climatice
    În prezent sistemul monitoringului republican al secetelor are ca bază observaţiile zilnice la 32 staţii meteorologice şi posturi agrometeorologice din cadrul Serviciului "Hidrometeo". Renovarea tehnicii computerizate va lărgi ponderea Serviciului  "Hidrometeo"  în sistemul de evaluare, monitorizare şi de prevenire a deşertificării.
    Perfecţionarea monitoringului climatic existent va permite:
    argumentarea  agroclimatică a măsurilor privind irigarea (normele şi termenele de irigare a culturilor agricole) în  funcţie de regimul hidrometeorologic;
    asigurarea hidrometeorologică a amplasării fîşiilor forestiere de protecţie în funcţie de direcţia predominantă a vîntului;
    fundamentarea utilizării raţionale a resurselor naturale, orientate spre stabilizarea landşafturilor în condiţiile unui climat arid;
    elaborarea strategiei  de utilizare a potenţialului agroclimatic  în funcţie de procesele de deşertificare;
    formarea reţelei regionale a monitoringului deşertificării.
Aspecte generale
    Deşertificarea ca fenomen sistemic ce afectează clima, solul, flora, fauna şi omul este rezultatul impactului a două categorii de factori - seceta puternică şi supraexploatarea de către om a teritoriilor aride, semiaride şi uscat-subumede.
    Acţiunile cu caracter general în combaterea deşertificării sînt:
    - stabilirea perimetrelor teritoriilor afectate de procesele de deşertificare prin efectuarea observaţiilor  meteorologice şi  a ridicărilor pedologice şi geobotanice;
    - revizuirea  structurii  folosinţelor  agricole şi  silvice, restructurarea  lor  în  funcţie de natura proceselor de degradare şi menţinerea  echilibrului  ecologic  între ecosistemele  naturale şi antropice;
    - stabilirea şi urmărirea măsurilor de prevenire a diferitelor forme de  degradare a solurilor şi ecosistemelor, cu precizarea  răspunderilor tehnologice şi financiare;
    - generalizarea unui ansamblu de mecanisme economice şi juridice de reglementare şi stimulare  la nivel naţional şi local a  măsurilor  de prevenire şi combatere a deşertificării;
    - elaborarea şi implementarea politicilor regionale de  dezvoltare care,  în  funcţie de situaţia social-economică şi culturală, să  ţină seama de problemele combaterii secetei şi deşertificării;
    - gestionarea acţiunilor de combatere a deşertificării pe baze contractuale între agricultori, silvicultori, proprietari, guvern şi/sau asociaţii benevole, cu prevederea remunerării şi a compensaţiilor pentru lucrările efectuate;
    - asigurarea  tuturor judeţelor cu  resursele  necesare, conform cerinţelor de combatere a secetei şi deşertificării antropice;
    - crearea infrastructurii corespunzătoare pentru instruire, educaţie şi  însuşirea de către populaţia locală a noilor deprinderi în ceea ce priveşte  prevenirea şi combaterea deşertificării, protecţia şi utilizarea durabilă a resurselor naturale;
    - instituirea şi  întreţinerea monitoringului integrat  în vederea supravegherii şi controlului evoluţiei proceselor de deşertificare, precum şi pentru întocmirea prognozelor şi avertizarea factorilor de decizie privind efectuarea măsurilor urgente de prevenire şi combatere a deşertificării.
2. Agricultura durabilă - o premisă a combaterii
deşertificării
    În raportul Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare (1987), securitatea alimentară, fundamentarea biologică a agriculturii şi dependenţa ei de resursele naturale (sol, apă, energie solară, resurse genetice) au fost recunoscute  drept sectoare  prioritare  în cadrul soluţionării problemei dezvoltării umane durabile.
    Premisele principale ale agriculturii durabile în Moldova sînt:
    - respectarea  landşafturilor existente şi  adaptarea  la particularităţile acestora;
    - structurarea şi reconstruirea landşafturilor, lărgirea suprafeţelor împădurite şi a pajiştilor pe versanţi pentru  menţinerea echilibrului ecologic între ecosistemele naturale şi antropice, păstrarea biodiversităţii, protecţia resurselor de sol şi acvatice;
    - introducerea asolamentelor, în care raportul dintre culturile prăşitoare, cerealele păioase şi culturile leguminoase va contribui la protecţia fertilităţii solurilor, combaterea buruienilor, bolilor şi dăunătorilor şi la sporirea producţiei;
    - aplicarea îngrăşămintelor organice din toate sursele posibile - resturile vegetale tocate şi încorporate, gunoiul de grajd, composturile, îngrăşămintele verzi, culturile intermediare, nămolurile de la complexele de creştere a animalelor şi reziduurile  menajere (ultimele două tipuri aplicîndu-se numai după o pregătire specială);
    - aplicarea îngrăşămintelor chimice  în  doze  moderate,  numai  în completarea celorlalte măsuri;
    - aplicarea unui  sistem minim de lucrări  care să  asigure durabilitatea solului şi a sistemului agricol;
    - introducerea managementului integrat de protecţie a plantelor pentru a diminua folosirea pesticidelor, acordînd prioritate măsurilor agrotehnice şi biologice,biopesticidelor şi folosind soiurile şi hibrizii rezistenţi genetic, fenomenele alelopatice şi alte măsuri  de combatere a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor;
    - folosirea resurselor  interne (energiei solare şi a  pămîntului, stimularea  bacteriilor  fixatoare de azot, care trăiesc liber în  sol, cultivarea de soiuri şi hibrizi rezistenţi la boli, dăunători, secetă şi temperaturi extreme, aplicarea metodelor de folosire economică a apei de irigare  etc.) şi reducerea ponderii resurselor cumpărate (îngrăşăminte, pesticide);
    - integrarea sectorului culturi de cîmp cu sectoarele zootehnic şi horticol pentru crearea unui sistem de agricultură mai complex şi mai stabil, cu o diversitate biologică superioară, în care resursele interne sînt  folosite  mai eficient, circuitul substanţelor este  mai  complet, costurile  de producţie reduse, iar forţa locală de muncă este utilizată deplin, sporind stabilitatea populaţiei rurale;
    - organizarea teritoriului astfel încît componentele naturale şi antropice ale landşaftului agricol să formeze un complex organizaţional echilibrat şi exploatat armonios, care să asigure condiţii de sporire a productivităţii, conservarea şi  regenerarea  resurselor, armonizarea factorilor  naturali şi economici, un peisaj  plăcut şi  stabilitatea întregului sistem.
    Prin utilizarea raţională a terenurilor se va asigura  conlucrarea armonioasă între factorii naturali şi cei umani, fapt ce va contribui la prevenirea şi combaterea deşertificării.
Diagnosticarea rezistenţei ecologice a plantelor şi
căile de atenuare a deşertificării
    Elaborarea metodelor de estimare a rezistenţei plantelor la acţiunea complexă a factorilor externi (secetă, arşiţă, temperaturi  suboptime) este una dintre cele  mai stringente probleme ale agriculturii  şi reprezintă un obiectiv al biotehnologiilor vegetale.
    Sub acest aspect se prevăd următoarele etape de investigare:
    - elaborarea procedeului de diagnosticare a rezistenţei plantelor la acţiunea individuală şi complexă a factorilor nefavorabili de mediu;
    - estimarea soiurilor de plante agricole după criteriul rezistenţei ecologice  în vederea raionării lor corecte în zonele pedoclimatice  ale republicii;
    - prospectarea căilor de atenuare a impactului secetei tranziente asupra productivităţii plantelor prin  utilizarea  agenţilor  exogeni (nutriţie minerală, clasteri bioactivi nonpoluanţi).
Acţiuni organizatorice şi fitoameliorative de combatere a deşertificării
    Cultivarea pe  larg a culturilor furajere şi cerealiere-furajere  în cadrul complexului de acţiuni fitoameliorative:
    - în condiţiile valorificării raţionale a pămînturilor pe pante:
    plante perene: lucerna, sparcetă şi anuale: sorgul, amestecurile de borceag  şi ovăz, raigras, secară  de toamnă, cerealiere-furajere:
    porumbul, orzul de toamnă şi de primăvară, mazărea, rapiţa de  toamnă, mohorul, ciumiza;
    - în asolamentele ariilor protejate:
    a) pentru ariile neirigate în sudul Moldovei:
    I. var.: 1. -  sparcetă  -  I  a.; 2. - sparcetă  II  a. -  raigras italian;  3. - sparcetă, III a. - raigras italian; 4. - grîu de  toamnă; 5. - sorg pentru boabe; 6. - sorg sau iarbă de Sudan;
    II. var.: 1. -  sparcetă  -  I a.; 2. - sparcetă II  a. -  raigras italian; 3. - sparcetă III a. - raigras italian; 4. - grîu de toamnă; 5. - orz de toamnă; 6. - hibrid sorg-iarbă de Sudan;
    b) pentru condiţiile zonei de nord a Moldovei:
    1. - grîu de toamnă;  2. - mazăre şi alte  culturi  leguminoase  - cerealiere;  3. - grîu de toamnă sau orz de toamnă; 4.  - păioase  de primăvară cu însămînţarea ierburilor perene; 5. - ierburi perene; 6. - ierburi perene;
    c) pentru terenurile irigate:
    1-3. - lucernă (sau sparcetă cu obsigă nearistată); 4. - culturile cerealiere  de toamnă - porumb pentru siloz; 5. - hibrid sorg - iarbă de Sudan; 6. - borceag - ovăz pentru furaj verde - iarbă de Sudan; - în asolamentele specializate   cerealiere-furajere  de  scurtă  rotaţie, schemele principale ale cărora pot fi:
    a) asolamente cerealiere-furajere cu lucernă:
    1-3. - lucernă;  4. - grîu de toamnă; 5. - porumb pentru grăunţe; 6. - porumb pentru siloz (alte culturi furajere), culturi furajere de un an pentru fîn şi pentru furaj verde; 7. - grîu de toamnă;
    b) asolamente cerealiere-furajere cu sparcetă:
    1-2. - sparcetă; 3. - grîu de toamnă; 4. - porumb pentru grăunţe; 5. -  sorg-soia pentru monofuraj (alte culturi furajere de un an pentru fîn şi  furaj verde); 6. - porumb pentru siloz (alte culturi furajere de  un an pentru fîn şi furaj verde); 7. - grîu de toamnă;
    c) asolamente cerealiere furajere fără ierburi perene:
    1. - sfeclă pentru  furaj;  2. - porumb pentru siloz,  alte  ierburi furajere  de un an pentru fîn şi furaj verde; 3. - grîu de toamnă; 4. - soia  pentru seminţe, alte culturi leguminoase cerealiere; 5. - grîu  de primăvară sau de toamnă; 6. - porumb pentru grăunţe; 7. - grîu de toamnă;
    - în semănăturile  intermediare  (în  condiţiile irigării)  atît  în sistemul antierozional, cît şi în asolamentele  specializate cerealiere-furajere:
    a) culturile şi agrofitocenozele: rapiţa de toamnă, perko, borceag de toamnă şi amestecuri cu secară de toamnă, hibrizi de porumb timpuriu, sorg pentru siloz şi furaj verde în amestec cu culturi leguminoase-cerealiere,  iarbă de Sudan, amestecuri de hibrizi de porumb şi soia pentru furaj verde, soiuri timpurii de soia  pentru  seminţe, amestecuri  cu multe componente, constînd din culturi rezistente la frig şi cu creştere  rapidă:  păioase - ovăz, orz;  leguminoase  - mazăre, borceag; crucifere - rapiţă de primăvară, ridiche oleaginoasă;
    - în condiţiile ameliorării  şi utilizării raţionale a cîmpiilor furajere  naturale:  culturi  şi agrofitocenoze: lucernă,  trifoi  roşu, trifoi alb, raigras, sorg, semănături de toamnă pentru furaj verde.
Acţiuni de amenajare antierozională a teritoriului
    Acţiunile de  amenajare antierozională cuprind următoarele măsuri şi lucrări:
    - organizarea  teritorială: repartizarea folosinţelor pe versanţi în funcţie de pretabilitatea terenurilor la arabil sau  pentru culturile pomicole, viticole, pajişti, plantaţii forestiere (în conformitate cu condiţiile pedoclimatice şi de relief); stabilirea numărului de sole şi parcele de  lucru, a formei şi mărimii acestora pe fiecare versant,  în funcţie  de înclinarea, forma şi dimensiunile lui, orientarea solelor pe curbe  de  teren; stabilirea unei reţele optime de drumuri  tehnologice, dimensionarea şi amplasarea lor corectă pe pante; stabilirea unei reţele optime de canale pentru evacuarea dirijată a apei de pe  versanţi  în cazul ploilor torenţiale;
    - măsurile agrotehnice:  sisteme de culturi specifice pe  curbe  de nivel, în fîşii şi  în  benzi  înierbate, asolamente de protecţie antierozională, lucrări pedoameliorative etc.;
    - amenajările  fitoameliorative: înfiinţarea perdelelor forestiere pentru protecţia terenurilor agricole, fondarea în mod obligatoriu a plantaţiilor silvice pe versanţii cu înclinarea de peste 30 grade, împădurirea ravenelor, crearea zonelor forestiere de protecţie a resurselor acvatice, transformarea solurilor arabile puternic şi foarte puternic erodate în fîneţe şi pajişti, înierbarea talazurilor şi a canalelor de evacuare a excedentului de apă pluvială etc.;
    - lucrări pentru stingerea formaţiunilor torenţiale şi combaterea eroziunii în adîncime: nivelări-modelări şi umpluturi cu terasamente, canale de nivel, plantaţii silvice, împrejmuiri, talazuri, căderi în trepte, instalaţii de curent rapid; consolidări, cleonaje, gărduleţe, praguri, baraje, canale de evacuare în emisar etc.;
    - introducerea  în  sol a complexului de nevertebrate  şi  asociaţii microbiene  saprofite  pentru  refacerea biotei şi  sporirea  producţiei agricole;
    - elaborarea şi implementarea  în cadrul  Programului Naţional "Pămînt", în fiecare judeţ,  a unui proiect-pilot de organizare şi amenajare antierozională a teritoriului  unei comune cu condiţii pedoclimatice şi de relief tipice;
    - reglementarea  juridică  a  responsabilităţii  deţinătorilor  de terenuri pentru degradarea solurilor.
    Proiectele de organizare teritorială şi amenajare antierozională  a teritoriilor comunelor se elaborează în baza hărţilor recente de soluri la scara 1:10000 sau 1:5000, cu aplicarea altor hărţi şi materiale.
    Ameliorarea stării structurale a solurilor prin:
    - evitarea tasării  solurilor, eliminîndu-se circularea fără rost  a maşinilor şi utilajelor agricole;
    - neadmiterea lucrării solurilor în stare prea umedă sau prea uscată (lucrarea solului în stare de maturitate fizică);
    - aratul de toamnă al solului pentru  afînarea  şi  structurarea stratului arabil sub influenţa îngheţului şi dezgheţului;
    - încorporarea  îngrăşămintelor organice şi chimice pentru favorizarea  formării humusului care joacă rolul de liant al agregatelor de sol.
    Ameliorarea solurilor sărăturate prin:
    - reconstruirea şi ţinerea în stare de funcţionare a  reţelei de drene şi colectoare de desecare;
    - amendarea ghipsică şi spălarea sărurilor din solurile aluviale salinizate şi irigate din luncile Nistrului şi Prutului;
    - amendarea repetată cu ghips;
    - introducerea  de plante tolerante la salinizare şi soloneţizare pentru refacerea pajiştilor din luncile rîurilor mici, reglementarea păşunatului pe aceste teritorii;
    - afînări adînci pe terenurile cu soluri arabile soloneţizate;
    - introducerea îngrăşămintelor organice şi minerale.
    Reconstrucţia  ecologică a solurilor din punct de vedere  agrochimic prin:
    - minimizarea în limitele admisibile (5-6 t/ha) a eroziunii solului;
    - optimizarea  structurii asolamentelor: majorarea cotei  culturilor leguminoase  şi a ierburilor perene (lucerna, sparceta) pînă la  20-30%, ceea ce va conduce la acumularea a circa 50 mii tone de azot biologic;
    - asigurarea  unei  balanţe nedeficitare de humus prin  încorporarea anuală  în  sol  a  10-12 t/ha de gunoi de  grajd  (necesarul  anual  pe republică de gunoi de grajd fiind de 18-20 mil.t);
    - încorporarea  parţială în sol a producţiei secundare a culturilor păioase şi porumbului;
    - folosirea tuturor deşeurilor industriei alimentare, nămolurilor gospodăriilor comunale pentru producerea composturilor şi  îmbogăţirea solurilor cu humus şi elemente nutritive;
    - îmbunătăţirea regimului trofic al solurilor prin introducerea anuală pe întreaga suprafaţă ocupată de culturile agricole (2,184  mil. ha) a 120  mii tone de azot, 100 mii tone de fosfor, 50  mii  tone  de potasiu (în total 270 mii tone de substanţe active);
    - încorporarea  anuală  în sol în medie a cîte 5-6 t/ha de gunoi  de grajd, totalul constituind 9-10 mil.t.
    Irigarea ca măsură de regularizare a regimului de umiditate
a   solului şi combatere a deşertificării
    - finanţarea în mod centralizat de către stat a cheltuielilor pentru energia  electrică (cca 5 mil.lei) pentru irigarea terenurilor agricole, asigurate cu utilajele şi reţeaua de irigare;
    - restabilirea  reţelei  de irigare, demolată în  procesul  reformei funciare;
    - extinderea  treptată a suprafeţelor irigate în Moldova de sud prin utilizarea apelor din r.Dunărea;
    - ameliorarea solurilor irigate soloneţizate şi salinizate secundar, prin introducerea amendamentelor chimice (ghipsului) şi spălării;
    - ameliorarea stării hidroameliorative a terenurilor irigate din luncile Prutului şi Nistrului prin amenajarea  periodică  a  reţelei existente de drene şi colectare.
    Reconstruirea ecologică a solurilor
    Exercitarea funcţiilor  ecologice  ale  solului  în  ecosistem şi utilizarea  lui ca mijloc de producţie în agricultură este asigurată de însuşirile lui morfologice, fizice, chimice şi mineralogice, în primul rînd, ale orizontului de suprafaţă şi celor imediat subiacente.
    Stabilitatea structurală în stratul arabil, refacerea şi menţinerea rezervei de materie organică, atingerea unei balanţe pozitive a elementelor nutritive şi reducerea poluării solurilor pot fi asigurate prin măsuri ameliorative adecvate şi prin aplicarea tehnologiilor de cultură, specifice pentru valorificarea eficientă a terenurilor afectate de  procesele deşertificării  în condiţiile protecţiei mediului şi calităţii vieţii.
    Măsuri de refacere şi conservare a solurilor poluate
    Ca rezultat al scăderii în anii 1990-1999 a nivelului de chimizare în agricultură de cca 10-20 ori, problema poluării solurilor pe terenuri mari nu există. Anumite suprafeţe mici de soluri poluate cu substanţe chimice toxice pot fi separate în jurul actualelor şi fostelor depozite de pesticide şi  îngrăşăminte minerale. Cu  produse  petroliere sînt poluate cîteva  zeci  de hectare de sol  în  perimetrul  aerodromurilor militare din Mărculeşti şi Tiraspol.
    Măsurile principale  de  refacere  a solurilor puternic  poluate  pe suprafeţe mici sînt:
    - decopertarea  stratului poluat de sol şi înmormîntarea acestuia în locuri speciale;
    - recultivarea terenului printr-un aport de sol fertil;
    - conservarea   terenurilor  puternic  poluate  prin  înierbare  sau împădurire  cu  interzicerea oricăror activităţi  economice  (păşunatul, cositul fînului, colectarea fructelor şi a plantelor medicinale).
3. Acţiuni de prevenire şi combatere a alunecărilor de teren
    Valorificarea terenurilor alunecate este costisitoare, dar mult mai costisitoare este deplasarea şi abandonarea suprafeţelor afectate. Cea mai simplă şi eficientă valorificare a terenurilor alunecate este împădurirea  cu specii de arbori rapid crescători (salcie, plop, salcîm) ce vor contribui, în timp, la stoparea proceselor de alunecare.
    Măsurile principale  de  prevenire  şi combatere a  alunecărilor  de teren sînt:
    - construirea canalelor de evacuare rapidă a apei pluviale;
    - drenarea terenurilor prin diverse metode;
    - captarea izvoarelor de coastă;
    - împădurirea terenurilor afectate sau care pot fi afectate;
    - construirea împrejmuirilor, zidurilor de sprijin, contrabanchetelor etc.
4. Protecţia şi reconstruirea ecologică a vegetaţiei pajiştilor
    În Republica Moldova, în urma majorării necontrolate a  efectivului de animale în sectorul privat (impactul animalier) şi a nereglementării păşunatului, se observă o degradare puternică a pajiştilor, fapt ce conduce la  deşertificarea  terenurilor. Pajiştile ocupă  372  mii  ha, inclusiv  pe  versanţi  cu soluri erodate - 118 mii ha, iar  în  luncile rîurilor mari - 57 mii ha.
    Măsurile de refacere şi îmbunătăţire a pajiştilor existente sînt:
    - reglementarea  numărului  de vite şi a păşunatului în  funcţie  de capacitatea de producţie a pajiştilor;
    - efectuarea lucrărilor de suprafaţă; scoaterea cioturilor, adunarea pietrelor,  nivelarea  muşuroaielor, combaterea bolilor pe pajişti  prin cosiri repetate sau metode chimice;
    - autoînsămînţarea sau supraînsămînţarea, fertilizarea, amendarea cu ghips a terenurilor soloneţizate;
    - îmbunătăţirea  regimului  de apă:  freatic, stagnat,  captarea izvoarelor de coastă, combaterea deficitului de apă prin irigare;
    - folosirea raţională  a pajiştilor: păşunatul raţional sau limitat, folosirea mixtă fîneaţă-păşune sau păşune-fîneaţă;
    - combaterea eroziunii solului prin împăduriri, reglementarea păşunatului, supraînsămînţarea terenurilor degradate;
    - combaterea  salinizării prin lucrări de amenajări ameliorative  şi însămînţarea cu plante rezistente la salinizare;
    - refacerea radicală a pajiştilor degradate prin crearea terenurilor de pajişti semănate.
    În comparaţie cu păşunatul  haotic, păşunatul  reglementat şi reconstruirea  ecologică  a  pajiştilor pot ridica  capacitatea  lor  de producţie de 2-3 ori.
5. Măsuri de protecţie, restabilire şi extindere a pădurilor
    În Republica Moldova pădurile constituie o inestimabilă sursă de cele mai diverse beneficii. Pe lîngă aportul direct la creşterea economică naţională prin valorificarea masei lemnoase şi a produselor auxiliare, pădurileconstituie un factor de cea mai mare importanţă în menţinerea echilibrului ecologic. Concentraţiile sporite de biomasă, care le caracterizează, creează un microclimat propriu, capabil să diminueze impactul condiţiilor climatice  nefavorabile.  Este  bine cunoscut  aportul pădurilor la alimentarea continuă a pînzei freatice şi menţinerea  resurselor acvatice, filtrarea aerului atmosferic,  stocarea carbonului, azotului şi fosforului şi emisia oxigenului. Spre exemplu, pădurile existente în Moldova absorb 54% din cantitatea totală de CO2 din atmosferă. Datorită  potenţialului  lor de vegeţatie,  pădurile naturale şi cele seminaturale oferă un habitat adecvat celor mai diverse specii şi  un  refugiu  natural  păsărilor şi  animalelor  sălbatice, contribuind  în mod decisiv la conservarea biodiversităţii. În  calitate de elemente prioritare ale programului de acţiuni se impun:
    - crearea carcasei  ecologice  în  baza  terenurilor  împădurite, a sistemului de fîşii de protecţie în agrocenoze, a coridoarelor verzi în zonele de protecţie a rîurilor şi bazinelor acvatice;
    - efectuarea  unor  ample  lucrări de regenerare  şi  reconstrucţie, avînd drept  scop ameliorarea  compoziţiilor cu  biotopi  de  arbori rezistenţi la secetă şi alte impacturi;
    - limitarea regenerării prin lăstari şi puieţi crescuţi în pepiniere
    -  în favoarea regenerării prin seminţe implantate direct în punctele de înlocuire a arboretului extras;
    - crearea coridoarelor de interconexiune menţionate mai sus care, pe lîngă alte avantaje, ar spori vitalitatea trupurilor de pădure;
    - extinderea terenurilor împădurite (pînă la 10-15% din teritoriu);
    - excluderea  terenurilor  degradate  din  circuitul  agricol şi efectuarea măsurilor de împădurire, managementul silvic durabil;
    - aplicarea tehnologiilor noi de creştere şi renovare a pădurilor în baza managementului silvic.
6. Protecţia, extinderea şi restabilirea echilibrului
ecologic al teritoriilor cu exces de umiditate
    Teritoriile înmlăştinite din luncile rîurilor joacă un rol important în ameliorarea mediului  înconjurător: servesc ca regularizatori ai scurgerilor rîurilor mici şi medii; contribuie la autopurificarea apelor din rîuri; diminuează ariditatea climei şi consecinţele secetei;
    servesc ca  bază  spaţială pentru plantele rare şi animalele sălbatice,  sporind protecţia biodiversităţii.
    În luncile Nistrului, Prutului şi ale rîurilor mici, pînă în  anii 1950  mlaştinile şi semimlaştinile ocupau o suprafaţă de aproximativ 100 mii  ha. Astăzi în luncile rîurilor mari şi mici, în conformitate cu datele ultimului ciclu de cercetări pedologice, sînt doar 15,3 mii ha de soluri aluviale mlăştinoase şi semimlăştinoase. Micşorarea suprafeţelor mlaştinilor şi intensificarea păşunatului a condus la deşertificarea luncilor, degradarea biodiversităţii şi a solurilor, poluarea  apelor. Pentru  restabilirea  echilibrului ecologic în luncile rîurilor este necesară  îndeplinirea lucrărilor de extindere planificată a terenurilor înmlăştinite pe o suprafaţă de 10-20 mii ha. În luncile rîurilor mici este necesară crearea prin proiecte speciale a unei cascade de terenuri înmlăştinite care ar servi ca zone de autopurificare biologică a apelor fluviale şi ar contribui la conservarea biodiversităţii.
7. Favorizarea biodiversităţii
    Starea biodiversităţii  în Republica Moldova este  condiţionată  de impactul  antropic  provenit  din  activităţile sectoriale,  care se manifestă  prin extinderea  terenurilor agricole, poluarea excesivă a solului, apelor, aerului,  lipsa controlului asupra folosirii agrochimicalelor, stocarea neconformă a deşeurilor menajere şi industriale, defrişările de păduri şi păşunatul excesiv. Bazîndu-ne  pe datele analizei activităţilor sectoriale, putem conclude că  degradarea resurselor biologice se produce în toate sectoarele principale (agricultură, silvicultură, industrie, energetică, transporturi) în urma desfăşurării  unor activităţi umane în condiţii improprii.     O consecinţă directă a acestei probleme este reducerea biodiversităţii în rezultatul activităţilor intensive în agricultură, managementul defectuos în localităţi şi dezvoltarea nedurabilă în sectorul industrial. Procesul de deşertificare, care afectează teritoriul  republicii, constituie  un factor  puternic limitativ pentru dezvoltarea biodiversităţii spontane, conducînd la sporirea succesiunilor de  plante  xerofile, diminuarea diversităţii specifice şi degradarea fondului genetic, micşorarea suprafeţelor împădurite, desecarea rîurilor mici şi a zonelor umede şi la  apariţia zonelor de deşert. Totodată, menţinerea ecosistemelor cu  o biodiversitate bogată poate servi ca  factor pozitiv prioritar  în combaterea şi stoparea  proceselor de deşertificare, constituind concomitent şi un important element al echilibrului ecologic. Pentru combaterea proceselor de  deşertificare a fost elaborată strategia conservării biodiversităţii, care include evaluarea situaţiei  actuale, formulează  problemele şi determină obiectivele şi priorităţile  acestui domeniu.
    *Strategia conservării biodiversităţii
    Problemele strategice  formulate mai  jos derivă  din  obiectivele Convenţiei pentru combaterea deşertificării, ale Convenţiei privind conservarea biodiversităţii şi altor convenţii în domeniul protecţiei mediului, la care Republica Moldova este parte. Sursele de poluare, cu impact negativ asupra calităţii ecosistemelor, conduc la degradarea biodiversităţii  prin poluarea cu nutrienţi, creşterea eutroficării  în bazinele acvatice, schimbarea calităţii solurilor, apelor etc.
    *Reducerea impactului negativ al activităţilor economice
    În vederea minimizării  impactului negativ al activităţilor sectoriale  asupra diversităţii  biologice,  se  impune  cu  necesitate realizarea următoarelor obiective:
    - introducerea  practicilor  adecvate  de  creştere  a culturilor agricole şi în zootehnie - promovarea agriculturii ecologice;
    - retehnologizarea întreprinderilor industriale şi energetice  şi dotarea lor cu instalaţii de purificare şi de reciclare a deşeurilor;
    - perfectionarea  cadrului  legislativ  şi  normativ  în  vederea diminuării poluării în procesul de producţie;
    - aplicarea în managementul silvic a unor practici favorizante, apte să asigure dezvoltarea durabilă a pădurilor;
    - asigurarea  unui  control  riguros de stat asupra utilizării agrochimicalelor.
    *Conservarea biodiversităţii şi zonelor umede
    Analiza stării  biodiversităţii conduce la concluzia că diversitatea biologică  în  ecosistemele naturale s-a păstrat numai pe cca 10%  din teritoriu.  Actualmente cele  mai variate sînt ecosistemele de pădure (9,4% din teritoriul ţării) şi de luncă.
    Pentru a conserva biodiversitatea şi a conferi rezistenţă teritoriului naţional la procesele de deşertificare se impune realizarea următoarelor obiective:
    - extinderea ariilor naturale protejate de stat;
    - crearea Parcului  naţional  "Orhei"  şi a  Rezervaţiei  biosferice "Lunca Prutului";
    - substituirea  introducenţilor  prin  restabilirea   fitocenozelor autohtone;
   - implementarea prevederilor convenţiilor internaţionale, la care Republica Moldova este parte privind protecţia biodiversităţii  in-situ şi ex-situ;
    - restaurarea şi extinderea zonelor umede;
    - lansarea proiectelor bilaterale şi regionale;
    - dezvoltarea  cooperării  internaţionale  în  domeniul  protecţiei biodiversităţii.
8. Măsuri pentru gestionarea durabilă a resurselor acvatice
    În combaterea deşertificării un  rol important  îl  au resursele acvatice. Volumele acestor resurse sînt  limitate, fiind diminuate preponderent de apele transfrontaliere şi de tranziţie.
Măsurile şi politica privind utilizarea
resurselor acvatice
    Impactul negativ al deşertificării (secetelor) asupra economiei naţionale poate fi redus prin realizarea următoarelor măsuri:
    - utilizarea  rezervei de irigare a resurselor regularizate de  apă ale rîurilor, condiţionate de nesincronizarea variaţiei multianuale  a precipitaţiilor atmosferice;
    - utilizarea apelor de suprafaţă cu caracteristicile apei  potabile (în condiţiile secetoase) pentru alimentarea localităţilor şi ramurilor industriei alimentare.
    În condiţiile  deficitului de apă în timpul secetelor,  în  scopul irigării, se poate proceda la:
    - reducerea suprafeţelor irigate din contul excluderii din planul structural al irigării a culturilor agricole mai puţin pretenţioase la umezeală, precum şi reducerea consumului apei de irigare al culturilor agricole hidrofile, irigînd aceste culturi cu precădere în  perioadele critice (fazele generative), cînd se pune baza viitoarei recolte;
    - irigarea conform normei, dar cu reducerea suprafeţelor culturilor care constituie baza normativă pentru zootehnie;
    - neadmiterea utilizării  pentru necesităţi menajere (sub formă de consum) a  resurselor de apă ale rîurilor mici, destinate  satisfacerii necesităţilor ecologice minime; în cazuri exclusive - în anii  deosebit de secetoşi  - se admite utilizarea motivată numai a  unei  părţi  din acestea, ca supliment la consumul de apă al altor ramuri ale economiei;
    - trecerea r.Nistru  (în  condiţii  de  secetă) de la regimul satisfacerii  cerinţelor  hidrologice  (ecologice)  optime la cel  de satisfacere a cerinţelor minime;
    - utilizarea,  pentru irigarea pămînturilor secate, a unei părţi din consumul  apelor  industriale, care pot fi obţinute prin  implementarea tehnologiilor de  economisire a apelor prin  scurgere  mică  şi  fără scurgere, în baza folosirii repetate a apelor stătătoare;
    - trecerea la  utilizarea (pentru asigurarea neîntreruptă cu apă  şi alimentarea zonei sudice) a resurselor r.Dunărea şi ale lacurilor ei.
    Pentru asigurarea  utilizării raţionale şi protecţiei resurselor de apă este necesară elaborarea  schemei hidrologice a  ţării,  care  să reflecte  politica  utilizării  complexe  a apelor  şi  măsurile pentru protecţia apelor în condiţiile de deşertificare a teritoriului.
Calitatea apei potabile şi sănătatea populaţiei
    Procedeele de  îmbunătăţire a calităţii apei pentru consumul uman în condiţiile Republicii Moldova sînt:
    - dedurizarea  apei (înlăturarea  ionilor  de Ca, Mg  şi  Na)  prin aplicarea filtrelor cu cationit, anionit sau prin electrodializă;
    - înlăturarea metalelor (Sr,  Fe, Pb),  turbidităţii  şi  clorului rezidual prin diverse sisteme testate;
    - înlăturarea nitraţilor prin aplicarea sistemelor cu schimb de ioni;
    - defluorizarea/fluorizarea apei;
    - dezinfectarea apei.
    Măsurile necesare pentru prevenirea poluării surselor de apă sînt:
    - organizarea  şi  amenajarea zonelor de protecţie  sanitară  pentru sursele subterane, în special a unui perimetru cu regim sever de pază pe o rază de 15-30 m;
    - lichidarea  tuturor  surselor de poluare bacteriană şi chimică  în limitele perimetrelor de restricţii;
    - amenajarea corespunzătoare a tuturor surselor de apă;
    - curăţirea şi  dezinfectarea  fîntînilor  şi  a  instalaţiilor  de apeduct de cel puţin două ori pe an;
    - menţinerea surselor de apă şi a reţelelor de apeduct într-o stare sanitaro-tehnică satisfăcătoare, înlocuirea  porţiunilor  uzate cu materiale de folosinţă durabilă;
    - certificarea  igienică  anuală  a  surselor,  materialelor  şi substanţelor  folosite  pentru îmbunătăţirea calităţii apei şi transportarea apei la consumator;
    - schimbarea formelor de gospodărire a surselor de apă;
    - implementarea  sistemelor centralizate de canalizare şi evacuare a reziduurilor menajere în localităţile rurale.
9. Utilizarea raţională a surselor de energie existente şi a celor
renovabile (energia solară şi eoliană, biogazul)
pentru minimizarea supraconsumului de resurse   naturale
    Republica Moldova practic nu dispune de resurse energetice tradiţionale (cărbune, petrol, gaze) şi utilizarea raţională a celor importate este un obiectiv strategic de stat care, în mare măsură, contribuie la protecţia mediului  şi  combaterea deşertificării. Soluţionarea parţială a problemelor energetice este posibilă prin:
- elaborarea  şi  implementarea  în  industrie  şi  agricultură  a tehnologiilor moderne cu consum redus de energie;
    - crearea în zona  rurală (în  lunci, vîlcele, pe suprafeţele alunecărilor de teren) a plantaţiilor forestiere energetice cu specii de arbori în creştere rapidă;
    - folosirea surselor renovabile de energie.
    Cele mai importante  şi  ecologic inofensive surse de  energie  sînt vîntul şi soarele.
    Capacitatea potenţială sumară energetică a vîntului nu depăşeşte 100 vt/m2, dacă viteza lui este în limitele 3,5-5,5  m/sec. Resursele energetice ale vîntului pot fi folosite în zona rurală la producerea energiei electrice şi pomparea apei din fîntînile arteziene, fapt  care ar  contribui la rezolvarea problemei asigurării cu apă a zonei  practic semiaride din sudul Moldovei.
    Amplasarea teritoriului Moldovei între paralelele 45 grade 30' şi 48 grade 30' ale latitudinii nordice admite utilizarea efectivă a  energiei solare  pe parcursul întregii perioadei cu soare (310-320 zile la  sudul şi 290-300 zile la nordul Moldovei). Anual pe un m2 de teren cad pînă la 1200  kvt/oră de energie solară care poate fi transformată  în energie termică cu randamentul de pînă la 60% şi în energie electrică - cu randamentul 17%.
    Pentru utilizarea practică a energiei eoliene şi solare se impune:
    - studierea intensităţii şi  regimului  vîntului  şi crearea cadastrului energiei eoliene pe teritoriul naţional;
    - elaborarea,  montarea şi utilizarea instalaţiilor experimentale de utilizare a energiei eoliene şi solare;
    - crearea unui centru tehnico-ştiinţific pentru folosirea resurselor netradiţionale renovabile de energie;
    - aplicarea experienţei acumulate în folosirea resurselor renovabile de energie pe întreg teritoriul republicii.
    O sursă netradiţională importantă de energie pentru zonele rurale poate fi biogazul. Construirea instalaţiilor familiale sau sectoriale de producere a biogazului ar contribui concomitent la rezolvarea problemei gunoiului de grajd şi, în ultimă instanţă, la protecţia mediului.
B. Premisele social-economice, politice şi demografice privind
conservarea resurselor naturale şi combaterea deşertificării
1. Majorarea veniturilor populaţiei şi a posibilităţilor
de plasare în cîmpul muncii
    Una din priorităţile strategice ale perioadei pînă în anul 2005 o constituie atingerea şi menţinerea unui nivel de trai al populaţiei, care să contribuie efectiv la stabilitatea social-economică. În acest scop, se impune soluţionarea problemei şomajului şi a decalajelor enorme între veniturile populaţiei.
    La extinderea posibilităţilor de plasare a mîinii de lucru în cîmpul muncii  contribuie susţinerea antreprenoriatului şi dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
    Printre problemele ce frînează dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii primează:
    - accesul redus la resursele financiare, materiale şi investiţionale;
    - lipsa infrastructurii necesare;
    - lipsa unui mecanism de ameliorare a acestei activităţi.
    Pentru stimularea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii sînt necesare:
    - perfecţionarea bazei legislative şi normative;
    - consolidarea cadrului instituţional;
    - creşterea capacităţilor autorităţilor administraţiei publice locale privind managementul în acest domeniu;
    - reformarea sistemului de evidenţă contabilă şi statistică;
    - stimularea  creării  asociaţiilor cetăţeneşti de împrumut şi de asigurare a împrumuturilor;
    - asigurarea  suportului  informaţional şi a asistenţei  tehnice pertinente.
2.Aspectele dezvoltării durabile a economiei, în special a
agriculturii, în condiţiile de piaţă
    Republica Moldova a depăşit etapa dificilă de constituire a statalităţii sale şi de trecere la economia de piaţă. Ca urmare, a fost creată baza legislativă şi instituţională adecvată, a fost liberalizată activitatea întreprinderilor şi repus în  drepturi  sectorul  privat, asigurîndu-se stabilitatea macroeconomică.
    Priorităţile strategice pînă în anul 2005 sînt următoarele:
    a) refacerea capacităţii economiei naţionale de a asigura  procesul de reproducere lărgită;
    b) atingerea  şi menţinerea unui nivel de trai al populaţiei care să menţină stabilitatea social-economică;
    c) ecologizarea producţiei şi a societăţii.
    Agricultura şi industria  prelucrătoare formează nucleul  economiei naţionale, producînd circa 60% din PIB şi deţinînd cota cea mai mare a exporturilor. În aceste sectoare sînt antrenate peste 40% din populaţia activă a ţării.
3. Dinamica şi structura demografică în funcţie de procesele
de deşertificare
    Fiind extrem de sensibile, procesele demografice reacţionează direct sau indirect la toate schimbările economice, sociale, politice şi culturale. În linii mari, economia Republicii Moldova poartă amprenta nivelului de dezvoltare a sectorului agricol, fapt  care  exercită  o influenţă considerabilă asupra proceselor demografice.
    Din aceste considerente, în cadrul proiectului de studiere a proceselor de eşertificare este necesar să fie evaluate  următoarelor aspecte:
    - dinamica şi structura populaţiei în zonele supuse deşertificării;
    - migraţiunea naturală şi reproducerea populaţiei Republicii Moldova;
    - morbiditatea şi  mortalitatea  populaţiei în zonele  afectate  de deşertificare;
    - starea civilă  şi  formarea  familiilor  în  zonele  afectate  de deşertificare;
    - procesele migraţioniste în diferite localităţi;
    - dinamica indicatorilor dezvoltării umane durabile, monitorizaţi de O.N.U.
    Evaluarea proceselor demografice în zonele afectate de deşertificare şi analiza lor comparativă va face posibilă  evidenţierea problemelordemografice acute. În baza acestor elaborări vor fi făcute propuneri concrete pentru redresarea şi ameliorarea  situaţiei de  risc  în localităţile supuse deşertificării.
4. Mecanismele socio-economice de combatere
a deşertificării
    Combaterea deşertificării poate fi eficientă numai în  cazul  cînd statul reglementează riguros activităţile agenţilor economici.
    Orice activitate economică trebuie să fie reglementată, de asemenea, prin standarde şi norme de protecţie a mediului. În caz  contrar, interesele economice, sociale şi ecologice ale participanţilor la această activitate vin  în contradicţie, situaţie care în condiţiile crizei economice se agravează. Pentru soluţionarea conflictului de interese  în  beneficiul societăţii, strategia de combatere a deşertificării va conţine în mod inevitabil noţiunea "limita ecologică a teritoriului",  care caracterizează  limita de  regenerare a  mediului natural. În  conformitate  cu limitele ecologice se vor elabora  norme ecologice, care vor fi adoptate prin lege.
    Prescripţiile obligatorii ale acestor reglementări vor impune:
    - repararea prejudiciului cauzat prin utilizarea resurselor naturale;
    - responsabilitatea  pentru  nerespectarea normelor de exploatare  a resurselor naturale, inclusiv răspunderea penală;
    - expertiza ecologică a utilizării conforme a resurselor naturale de către agenţii economici;
    - gestionarea durabilă a resurselor naturale;
    - aplicarea mecanismelor  economice  de  stimulare  a  ecologizării activităţilor  antreprenoriale:  acordarea  de  credite  preferenţiale, scutiri şi înlesniri la taxe şi impozite;
    - modelarea comportamentelor  economice  în  favoarea protecţiei mediului şi a resurselor naturale;
    - acoperirea  costurilor privind managementul resurselor naturale la nivel naţional.
    Combaterea deşertificării în Republica Moldova este imposibilă fără o politică agricolă care să asigure premisele economice pentru realizarea acestui scop. O premisă esenţială pentru implementarea reformei fundamentale a sistemelor producţiei agricole,  care  trebuie susţinută  de  întreaga  societate,  ar fi  promovarea  unor  politici protecţioniste  pe  piaţa  agrară şi a unor preţuri  favorizante  pentru acest segment.
    Premisele politice şi socio-economice ale conservării resurselor naturale, ale combaterii deşertificării şi dezvoltării durabile sînt:
    - primatul componentei privind protecţia mediului şi resurselor naturale în toate programele naţionale de dezvoltare a economiei; toate ministerele şi organizaţiile guvernamentale trebuie să-şi definească explicit  misiunile şi responsabilitatea pentru dezvoltarea durabilă  şi protecţia mediului;
    - stabilirea normelor unitare pentru protecţia mediului, în  primul rînd a resurselor de sol şi acvatice;
    - adoptarea cadrului legislativ,  financiar şi bugetar care să favorizeze  atît  bunăstarea social-economică  a  populaţiei,  cît  şi protecţia mediului şi a resurselor naturale.
5. Moştenirea trecutului în problemele
combaterii deşertificării
    Modificările apărute în mediul geografic sînt consecinţele evoluţiei naturale a mediului şi ale factorului antropic.
    La începutul  secolului  XIX în Moldova existau mult mai  multe  ape curgătoare comparativ cu mijlocul aceluiaşi  veac. Reducerea considerabilă a debitelor de apă ale rîurilor s-a produs spre sfîrşitul sec. XIX. Modificarea regimului rîurilor a început, după părerea lui S. Babikov  (1974), încă în primele secole ale erei noastre, ca rezultat al defrişărilor masive.
    Defrişarea pădurilor seculare a condus la schimbarea climei în defavoarea omului şi la extinderea suprafeţelor arabile. Majorarea suprafeţelor arabile  a avut loc şi din contul micşorării păşunilor  şi fîneţelor, în  care, conform descrierilor, covorul ierbos era  atît  de înalt, încît animalele nu se vedeau din el.
C. Asigurarea cadrului legislativ, instituţional, ştiinţific
şi informaţional al combaterii deşertificării
    Strategia combaterii deşertificării  preconizează optimizarea structurilor  instituţionale şi coordonarea cadrului legislativ în  plan internaţional, regional, naţional şi local.
    1. Legislaţia în domeniul combaterii deşertificării
    Proclamarea independenţei şi integrarea Republicii Moldova în comunitatea mondială i-a deschis noi perspective dedezvoltare în toate domeniile, inclusiv protecţia mediului. Actuala ei politică socială şi economică  se bazează pe imperativul armonizării proceselor de producţie cu reglementările privind protecţia mediului, stimulînd conştientizarea importanţei problemelor ecologice cu care se confruntă.
    În spiritul acestei politici,  Moldova a adoptat  un amplu cadru legislativ şi normativ privind protecţia mediului şi  utilizarea judicioasă a resurselor naturale, îmbogăţindu-l substanţial şi prin ratificarea Convenţiei ONU privind combaterea deşertificării.
    Astfel baza legislativă  se perfecţionează şi se completează continuu,  fapt  ce-i  permite să corespundă cerinţelor şi  să  asigure realizarea reformelor economice.
Reglementarea legislativă a relaţiilor ecologice ia în  considerare drepturile şi obligaţiunile cetăţenilor, declarate  în Constituţia Republicii  Moldova,  scopurile statului privind protecţia  mediului  şi formele de proprietate asupra resurselor naturale.
    Cadrul legislativ şi normativ include:
    - legile adoptate de Parlamentul Republicii Moldova;
    - actele normative ale Guvernului Republicii Moldova;
    - angajamentele Republicii Moldova conform convenţiilor şi altor tratate internaţionale, la care ţara noastră este parte;
    - actele normative departamentale.
    Actualmente este necesară amendarea şi armonizarea legislaţiei existente în sensul reglementării aspectelor combaterii deşertificării.
    Se impune, de  asemenea, perfecţionarea regulamentului cu privire la gospodărirea  apelor şi elaborarea legilor cu privire  la  conservarea solului  şi  cu privire la gospodărirea şi protecţia apelor freatice  şi arteziene.
    Urmează să fie  modificată  Legea  cu privire la zonele şi fîşiile forestiere de  protecţie a  rîurilor şi bazinelor acvatice. Vor fi elaborate şi aprobate standardele naţionale privind calitatea apelor de irigare, de rînd cu perfecţionarea standardelor privind folosirea  apei în gospodăria comunală.
    Se stabileşte că optimizarea cadrului  legislativ  în domeniul protecţiei  mediului şi combaterii deşertificării se consideră una din sarcinile  prioritare ale reformei economice. În linii mari, cadrul legislativ autohton corespunde  cerinţelor internaţionale şi asigură realizarea reformelor economice interne.
    Este necesar ca legislaţia şi actele normative naţionale de diferite niveluri să fie aduse în concordanţă cu normele juridice ale acordurilor internaţionale, bilaterale şi multilaterale privind protecţia mediului.
    Participarea activă a Republicii Moldova la cele  mai  importante convenţii  ecologice şi acorduri internaţionale va depinde, în fond, de modul  în care prevederile acestora vor  fi  preluate  în legislaţia naţională.
    Se impune cu necesitate:
    - armonizarea  regulamentelor existente privind gospodărirea  apelor cu  tezele  Convenţiei  cu privire la combaterea deşertificării şi  ale Programului naţional de combatere a deşertificării;
    - elaborarea  proiectului de lege şi a regulamentului cu privire  la limitarea (restricţiile) extinderii urbelor.
2. Colaborarea regională şi internaţională în problemele
combaterii deşertificării
    Crearea pe plan  internaţional a  unei situaţii care ar favoriza rezolvarea  problemelor deşertificării  este  posibilă  numai  prin colaborarea  ţărilor afectate de acest proces, cu suportul  comunităţii mondiale.
    Părţile aderente la Convenţia ONU pentru combaterea deşertificării:
    - îşi coordonează  acţiunile întru elaborarea strategiei de  durată pentru combaterea deşertificării la nivel naţional, regional şi global;
    - colaborează prin intermediul organizaţiilor interguvernamentale la elaborarea programelor de acţiuni;
    - creează la nivel  naţional  şi local mecanisme de  coordonare a acţiunilor dintre ţările dezvoltate şi cele  aflate în stadiu de dezvoltare, dintre organizaţiile interguvernamentale şi nonguvernamentale, pentru realizarea mai eficientă a programelor naţionale şi soluţionarea problemelor prioritare;
    - acceptă o abordare complexă  a  aspectelor fizice,  biologice  şi socio-economice ale proceselor de deşertificare şi secetă;
    - acordă o atenţie  deosebită relaţiilor economice care  favorizează dezvoltarea durabilă a ţărilor;
    - integrează  strategiile  în domeniul  combaterii  sărăciei, deşertificării şi minimizării consecinţelor secetei;
    - contribuie  la  acordarea de către organizaţiile financiare internaţionale a  unor  ajutoare financiare  ţărilor  slab dezvoltate, pentru combaterea deşertificării şi secetei;
    - stimulează  şi  încurajează  perfecţionarea  şi  aplicarea tehnologiilor moderne în toate sferele economiei.
    Unul din cele mai importante elemente în  combaterea  secetei  şi deşertificării  în  ţara  noastră îl constituie  elaborarea  Programului naţional de combatere a deşertificării.
    De regulă, zonele climatice afectate periodic de  secetă  şi deşertificare  nu sînt situate numai într-o ţară, ci includ  teritoriile unui şir de state învecinate.
    Participarea  Republicii  Moldova  la Convenţia  privind  combaterea deşertificării îi oferă posibilitatea:
    - să colaboreze la nivel bilateral şi multilateral cu părţile-ţări în domeniul combaterii deşertificării  şi diminuării  consecinţelor secetei  prin  intermediul  instituţiilor  naţionale,  subregionale  şi internaţionale respective;
    - să-şi delege reprezentanţi  pentru  a  participa  la lucrările Conferinţei  Părţilor  Convenţiei,  la seminarele  şi  simpozioanele  pe problemele deşertificării şi secetei;
    - să conlucreze în modul stabilit cu Secretariatul Convenţiei şi cu reprezentanţii ONU, ai Băncii Mondiale,  UNEP, UNESCO, cu  alte organizaţii  şi  în  cadrul  programelor  regionale  de combatere  a deşertificării şi secetei.
    În cadrul acţiunilor de colaborare interregională şi internaţională se prevede:
    - elaborarea şi prezentarea în modul stabilit către Secretariatul Convenţiei a rapoartelor şi altor informaţii necesare;
    - înaintarea propunerilor privind modificarea şi completarea actelor legislative  în  vigoare  sau adoptarea celor în curs  de elaborare  în Republica Moldova;
    - propagarea  experienţei  internaţionale şi naţionale  în  domeniul combaterii deşertificării şi secetei;
    - colaborarea  şi  schimbul de informaţii cu organele  analoage  ale ţărilor participante la Convenţie;
    - pregărirea cadrelor naţionale.
3. Autorităţile guvernamentale şi instituţiile de stat
    În conformitate cu legislaţia  în vigoare, Programul naţional de combatere a deşertificării specifică competenţele Guvernului, instituţiilor guvernamentale, autorităţilor administraţiei publice locale, deţinătorilor de terenuri şi mijloacelor de informare în masă şi determină resursele necesare pentru realizarea acţiunilor sale.
    În funcţie de  necesităţi  şi potrivit competenţelor  acordate  prin lege,  organele guvernamentale  şi instituţiile de stat  efectuează  în complex  colectarea  şi analiza informaţiilor respective atît pe  termen lung,  cît şi de scurtă durată, organizează schimburile de informaţii şi de experienţă  în scopul asigurării observărilor asupra degradării solurilor  din zonele afectate şi studierii mai profunde a proceselor de secetă  şi deşertificare, precum şi pentru evitarea şi  lichidarea consecinţelor acestora. Ele au, de asemenea, datoria de a notifica din timp schimbările climei, planificarea şi efectuarea anticipată  a măsurilor  respective, potrivite pentru utilizare de către uzufructuarii de orice nivel.
    Pentru elaborarea  şi realizarea Programului naţional de combatere a deşertificării se preconizează:
    - coordonarea tuturor acţiunilor privind combaterea secetei şi deşertificării, inclusiv cu organismele internaţionale de resort, care se va pune în seama Ministerului Mediului şi Amenajării Teritoriului prin decizia respectivă a Guvernului:
    crearea Comisiei  naţionale pentru combaterea deşertificării,  prin includerea în componenţa ei a  reprezentanţilor   ministerelor, departamentelor şi altor instituţii de stat;
    antrenarea populaţiei la elaborarea, coordonarea şi realizarea planurilor de acţiuni pentru combaterea deşertificării, consultarea şi colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile statale şi neguvernamentale;
    examinarea stării  mediului întru stabilirea cauzelor şi  efectelor deşertificării şi determinarea obiectivelor acţiunilor prioritare;
    elaborarea programelor financiare de împădurire, de gospodărire  şi protecţie a apelor, resurselor funciare şi altor resurse naturale;
    asigurarea fermierilor şi businessmanilor cu informaţiile necesare;
    oluţionarea  litigiilor din domeniul  gospodăririi  apelor  şi resurselor funciare;
    crearea reţelelor  de  colectare  a  informaţiei,  de  evaluare   a rezultatelor  observărilor  şi de înştiinţare din timp  despre  evoluţia factorilor climatici, meteorologici, hidrologici, biologici etc.;
    elaborarea şi  încheierea  tratatelor de  parteneriat  internaţional întru realizarea intereselor comune în combaterea deşertificării;
    crearea centrelor  de consultanţă în condiţii critice, mai cu  seamă în localităţile rurale;
    elaborarea şi  realizarea programelor de asistenţă alimentară pentru sinistraţi;
    elaborarea strategiei  naţionale complexe de lungă  durată  pentru zonele serios  afectate  de  deşertificăre,  în  scopul  sporirii productivităţii  resurselor funciare, restabilirii resurselor  acvatice, menţinerii şi optimizării modului de utilizare raţională a acestora, mai cu seamă la nivel de comună, gospodărie, fermier;
examinarea şi adoptarea strategiei naţionale complexe de lungă durată pentru combaterea deşertificării şi desemnarea executorilor  de bază.
4. Autorităţile administraţiei publice locale
    Sarcinile principale ale autorităţilor administraţiei publice locale privind  realizarea prevederilor Convenţiei şi ale Programului  naţional de combatere a deşertificării sînt:
    - informarea  în  volum  deplin  a populaţiei  despre  procesele  de degradare  şi  deşertificare,  despre rolul  Convenţiei  şi  obiectivele Programului naţional de combatere a deşertificării;
    - perfecţionarea  sistemului  de combatere a  degradării  solurilor, landşafturilor  şi  florei,  cu  evidenţierea  specificului  condiţiilor naturale, sociale şi de gospodărire din zona de activitate;
   - colectarea informaţiei privind procesele de deşertificare;
    - participarea  la  realizarea noilor proiecte  tehnologice  privind restabilirea productivităţii solurilor;
    - efectuarea  măsurilor privind ameliorarea condiţiilor economice şi dezvoltarea durabilă la nivel de localităţi;
    - implementarea proiectelor privind sursele energetice alternative;
    - asigurarea  participării  maxime  a  populaţiei  la   realizarea acţiunilor trasate.
5. Rolul şi obligaţiile deţinătorilor de terenuri şi
agenţilor economici în gestionarea resurselor naturale
şi combaterea deşertificării
    Persoanele fizice  şi juridice, care deţin în folosinţă terenuri  cu orice titlu şi  în orice scop, participă la acţiunile de combatere a deşertificării, protecţie şi utilizare durabilă a resurselor naturale, au următoarele obligaţii:
   - să respecte regulamentele şi  normativele tehnice în vigoare privind utilizarea durabilă a terenurilor şi resurselor naturale;
    - să solicite  suportul  autorităţilor în protecţia  şi  exploatarea raţională a terenurilor;
    - să asiste persoanele abilitate cu funcţii de control, punîndu-le la dispoziţie planurile lor de măsuri şi toate documentele relevante, şi să le faciliteze controlul asupra activităţii lor pentru elucidarea problemelor privind starea şi calitatea solurilor şi altor resurse naturale;
    - să se supună ordinului de sistare temporară sau definitivă  a activităţii, definită  ca avînd riscuri de deteriorare  sau  distrugere irecuperabilă a terenurilor;
    - să suporte  cheltuielile  legate de repararea prejudiciului, adus bonităţii  terenului, şi  să lichideze urmările  acestuia, restabilind condiţiile anterioare producerii lui;
   - să asigure  paza şi integritatea patrimoniului şi amenajărilor  de îmbunătăţiri funciare;
    - să păstreze fîşiile forestiere de protecţie şi să respecte regimul silvic,  stabilit pentru conservarea vegetaţiei lemnoase de pe  păşunile împădurite, cu rol de protecţie a solurilor şi resurselor acvatice;
    - să asigure organizarea, amenajarea  şi exploatarea  raţională  a păşunilor  în funcţie de capacitatea lor de refacere şi  cerinţele  de protecţie a solului şi vegetaţiei ierboase.
6. Organizaţiile nonguvernamentale
    Alături de instituţiile guvernamentale, un rol important  în îndeplinirea prevederilor Convenţiei aparţine  societăţii   civile: organizaţiilor  nonguvernamentale (ONG), comunităţilor locale, diferitor pături  ale populaţiei.     Cele aproape 80 de organizaţii nonguvernamentale de  mediu din Moldova dispun de posibilităţi  considerabile  pentru educarea ecologică a populaţiei. O bună parte din ele, mai ales cele din teritoriu, pot  contribui real la realizarea unor acţiuni  practice de combatere a  deşertificării  în  zonele afectate de degradare  şi  cu insuficienţă de apă.
    Printre activităţile  mai  importante  ale ONG-urilor  ar  putea  fi următoarele:
    1) desfăşurarea   unui  seminar  naţional  cu  toate  ONG-urile   pe problemele combaterii deşertificării (trimestrul III, 2000);
    2) desfăşurarea  seminarelor zonale pentru ONG-urile teritoriu  - Cahul, Căuşeni, Hînceşti, Orhei, Bălţi (trimestrul II, 2000);
    3) crearea unui  centru  naţional al ONG-urilor care să activeze  în domeniul combaterii deşertificării (trimestrul IV, 2000);
    4) crearea unei  reţele informaţionale a  ONG-urilor  în  domeniul combaterii deşertificării, conectarea ei la RIOD (2000-2002);
    5) elaborarea unui ghid al ONG-urilor teritoriale privind combaterea deşertificării (trimestrul I 2000);
    6) realizarea   programului  de  acţiuni  informaţional-publicitare privind îndeplinirea Convenţiei:
    a) organizarea meselor rotunde, conferinţelor de presă şi publicaţiilor în mass-media consacrate Zilei  Mondiale  a  Combaterei Deşertificării (17 iunie);
    b) editarea pliantelor,   posterelor,  broşurilor,  altor  producţii tipografice consacrate combaterii deşertificării (permanent);
    c) confecţionarea  şi  instalarea  panourilor  publicitare  pe  tema combaterii degradării solurilor (permanent);
    d) lansarea unui  ciclu  de emisiuni audiovizuale şi de articole în presa scrisă despre combaterea degradării solurilor (sistematic);
    e) producerea  unor  filme  video despre procesele  de degradare  a solurilor din Moldova (anii 2000-2002);
    7) realizarea  unor  acţiuni practice menite să  diminueze  impactul deşertificării asupra naturii Moldovei:
    a) participarea ONG-urilor la acţiunea "Un arbore pentru  dăinuirea noastră" (anual);
    b) desfăşurarea  acţiunilor  de  salubrizare  a  teritoriului  şi lichidare a gunoiştilor neautorizate (permanent);
  c) desfăşurarea acţiunilor de îngrijire şi amenajare a surselor şi curenţilor de apă ("Izvoarele limpezi", "Săptămîna apelor curate", "Rîul copilăriei mele" etc. - permanent).
7. Informarea, sensibilizarea şi educarea populaţiei
în  problemele combaterii deşertificării
    Strategia acţiunilor practice în problemele informării, sensibilizării şi educării populaţiei în domeniul combaterii deşertificării include următoarele teze:
    - atragerea la  desfăşurarea  lor  a tuturor  categoriilor  sociale, începînd cu omul de  rînd,  specialiştii  din diverse domenii ale agriculturii  şi sfîrşind cu persoanele implicate direct sau indirect în activităţile economice de profil din cadrul gospodăriilor private  sau colective;
    - educaţia agroecologică  trebuie  să  cuprindă  persoane de toate vîrstele (de la tineretul  studios şi pînă la adulţii  din  perioada postuniversitară), aplicînd de fiecare dată mijloace metodice  adecvate etapelor de viaţă şi nivelului de pregătire al auditoriului;
    - organizarea  seminarelor  pentru lucrătorii din diferite domenii economice şi pentru  fermieri, desfăşurarea  treningurilor şi concursurilor pentru tineretul studios;
    - activizarea  şi  folosirea pe larg a mass-mediei autohtone (presa scrisă,  radioul, televiziunea)  în  procesele de conştientizare a problemelor de  mediu şi de sensibilizare a  opiniei  publice cu necesitatea minimizării proceselor de deşertificare;
    - organizarea cursurilor de iniţiere pentru fermieri, a şezătorilor, cenaclurilor şi meselor rotunde privind mijloacele agroecologice de protecţie antierozională a solurilor erodate şi de combatere a proceselor de deşertificare.
    Educarea şi instruirea populaţiei presupune:
    - crearea unui  centru  (comitet) obştesc  pentru  consultarea  şi informarea publicului despre deşertificare;
  - facilitarea accesului populaţiei la elaborarea actelor legislative şi normative şi la informaţia privind combaterea deşertificării;
    - elaborarea  programelor  şi  materialelor  instructive  pentru instituţiile  de învăţămînt de diferit nivel şi pentru diverse categorii ale populaţiei;
    - antrenarea   mass-mediei  în  procesele  de  pronosticare   a deşertificării;
    - publicarea  şi difuzarea broşurilor despre măsurile de păstrare  a resurselor naturale.
A. Asigurarea ştiinţifică a evaluării, prevenirii
şi combaterii deşertificării
    Moldova, ca parte aderentă la Convenţie, se obligă să susţină, pe măsura posibilităţilor sale, cercetările tehnico-ştiinţifice în domeniul combaterii deşertificării şi minimizării consecinţelor secetei, efectuate de către instituţiile naţionale în strînsă colaborare cu cele regionale şi internaţionale. Direcţiile principale ale cercetărilor sînt:
    - studierea proceselor de deşertificare şi a  secetei, elaborarea măsurilor şi tehnologiilor de adaptare la  secetă,  combatere   şi minimizare a consecinţelor ei;
    - studierea proceselor de degradare a solului şi biodiversităţii, elaborarea măsurilor de combatere şi  minimizare  a  proceselor  de degradare;
    - elaborarea sistemului de etaloane absolute şi relative de sol pentru solurile zonale ale republicii, evaluate în diferite condiţii hidrotermice (valoarea coeficientului hidrotermic de la 0,5 pînă la 0,9), cartografierea terenurilor deşertificate în baza  sistemului  de soluri-etalon şi elaborarea proiectelor de combatere a deşertificării;
    - determinarea  nivelurilor  optime  şi  critice  ale  indicatorilor fizici, chimici şi biologici ai solurilor şi  ale  normelor  ecologic admisibile ale bilanţului chimic în soluri;
    - fundamentarea bilanţului ecologic inofensiv  al substanţelor minerale  în  sol şi a sistemelor ecologic inofensive de  fertilizare  a solurilor;
    - crearea bazei  ştiinţifice a sistemului de agricultură durabilă, apt să asigure obţinerea producţiei agricole ecologic pure,  excluzînd deşertificarea terenurilor şi poluarea resurselor de sol şi acvatice;
    - studierea resurselor acvatice şi optimizarea tehnologiilor utilizării  lor durabile pentru irigare şi alte necesităţi în combaterea consecinţelor secetei;
    - elaborarea  sistemelor ecologic  fundamentate de  îmbunătăţiri funciare şi de refacere a regimului hidric şi a fertilităţii  solurilor degradate;
    - studierea factorilor economici, politici şi demografici, ce conduc la deşertificare şi sărăcie, elaborarea mecanismelor  şi  politicilor regionale şi locale de dezvoltare durabilă.
B. Monitoringul deşertificării
    Pentru managementul eficient al resurselor naturale şi dezvoltarea durabilă a economiei naţionale în baza menţinerii echilibrului ecologic este necesară organizarea sistemului de monitoring ecologic.
    În cazul deşertificării terenurilor  productive, sarcinile de bază ale  monitoringului constau în evaluarea stării ecologice şi funciare a terenurilor aflate în folosinţă economică, inclusiv evidenţierea proceselor de degradare a solului şi  estimarea eventualelor  daune economice.
    Convenţia privind  combaterea deşertificării prevede includerea,  ca parte componentă, în programele naţionale a obiectivelor  privind constituirea  unui  asemenea  monitoring: "Consolidarea şi crearea reţelelor  de informare, apreciere, observare şi avertizare în raioanele supuse  deşertificării şi secetei, cu evidenţierea factorilor climatici, meteorologici, hidrologici etc.".
    Baza conceptuală a monitoringului deşertificării va include:
    - stabilirea  sistemului  de  observări  speciale  pentru  evaluarea degradării solurilor;
    - evaluarea factorilor  de  impact, a tipurilor de deşertificare  şi efectului  lor sumar, determinarea indicatorului integral al gradului de deşertificare;
    - economia ca  factor  influent al  dinamicii  stării  ecologice  a ecosistemelor - al dezvoltării stabile, distrugerii şi restabilirii lor;
    - aprobarea complexului  de  sarcini privind rezolvarea  problemelor concrete  ale  deşertificării, determinat potrivit actualităţii  lor  la nivel local, că element component al sistemului de monitoring ecologic.
    În calitate de elemente de bază ale monitoringului deşertificării se consideră:
  - observările asupra climei (secete, îngheţuri, condiţii hidrotermice extreme), efectuate de serviciul hidrometeorologic;
    - observările  asupra stării resurselor funciare: învelişul de  sol, regnurile vegetal şi animal şi ecosistemele de diverse niveluri;
    - evidenţa terenurilor de utilizare agrară (arat,  păşunat  etc.), terenurilor  fondului silvic, terenurilor afectate industriei, inclusiv explorările geologice miniere şi ale complexului militar-industrial, a ariilor protejate şi rezervaţiilor ştiinţifice, parcurilor  naţionale, sectoarelor naturale şi de recreere;
    - reţeaua informaţională  geografică  care  conţine  baza de  hărţi electronice,  produse de program şi modele de prelucrare cartografică  a informaţiei.
    Monitoringul funciar cuprinde supravegherea şi aprecierea situaţiei funciare, inclusiv starea solului şi a vegetaţiei. Se  recomandă focalizarea  observărilor asupra degradării mediului natural, aprecierea evoluţiei  focarelor  de deşertificare, controlul  asupra  respectării normelor ecologice de utilizare a resurselor naturale, în baza raionării ecologice şi analizei cartografice periodice.
    Monitoringul  funciar  se  asigură  prin  efectuarea  sistematică  a prospecţiunilor  aero- şi  cosmofotogeodezice,  cartografic-pedologice, geobotanice etc.
    Monitoringul vegetaţiei  terenurilor furajere naturale se ţine  în baza  datelor prospecţiunilor geobotanice. Se efectuează observări şi se exercită controlul asupra schimbării stării terenurilor furajere prin comparaţie cu observările precedente.
    Reţeaua teritorială  a  punctelor  ecologice staţionare  ale monitoringului  este  necesară  în primul rînd în zonele cu  o  situaţie ecologică gravă.
III. PLANUL DE  ACŢIUNI STRATEGICE PENTRU COMBATEREA
DEŞERTIFICĂRII ŞI EVALUAREA LOR FINANCIARĂ
    Aceste acţiuni  rezultă din obiectivele strategiei de  combatere  a deşertificării, raportîndu-se la:
    a) crearea premiselor  pentru promovarea unei politici eficiente  în acest domeniu (cadrul juridic şi  instituţional, politici social-economice şi demografice);
    b) activităţi generale;
    c) activităţi sectoriale (promovarea agriculturii durabile, amenajarea antierozională a teritoriului, prevenirea şi combaterea alunecărilor de teren, reconstruirea ecologică a solurilor, protecţia pădurilor, utilizarea  apelor, cercetarea  ştiinţifică,  educaţia  şi monitoringul).
    Realizarea Planului de acţiuni strategice de combatere a deşertificării este  preconizată pe un  termen de 10 ani. Nucleul acţiunilor  îl constituie activităţile  sectoriale, orientate spre restabilirea echilibrului ecologic, în special a zonelor afectate. În acest context, se consideră  prioritare combaterea eroziunii şi amenajarea ecologic echilibrată a teritoriului prin  crearea  carcasei ecologice şi prevenirea extinderii zonelor afectate.
    Evaluarea financiară anuală a acţiunilor, prevăzute  în plan constituie  568  mil.  lei. Cea mai mare  pondere  revine  activităţilor sectoriale (99,9% din costul total). Din ele, o finanţare considerabilă necesită  măsurile de reconstruire ecologică a solurilor (50% din costul activităţilor  sectoriale),  promovarea agriculturii durabile  (47%)  şi protecţia pădurilor (1,9%).
    Conform surselor  de finanţare, acţiunile se divizează în acţiuni ce vor fi  finanţate din buget în limitele aprobate,  cele suportate de agenţii economici din propriile mijloace şi cele finanţate din fondurile extrabugetare, inclusiv fondul ecologic.
    Unele proiecte  specifice vor fi înaintate spre a fi susţinute financiar de organismele financiare străine şi guvernele altor state.
    Acţiunile prevăzute  în plan  au ca scop  reorganizarea (redirecţionarea)  activităţilor existente spre menţinerea  echilibrului în sistemele naturale şi combaterea deşertificării.
Tabelul 7
Planul pe acţiuni
---+------------------------------------  +--------------+--------------+------------
Nr.|  Descrierea succintă a indi-    | Termenele  | Responsabilii  Sursele de
d/o|           cilor de bază              |              |              | finanţare
---+------------------------------------  +--------------+--------------+------------
    Cadrul instituţional                            MMAT
1. Schimbul   informaţional  în
    problemele deşertificării în-
    tre părţile-ţări la Convenţie
2. Consolidarea    capacităţilor     2000-2002     CJ,MMAT        SB,FE,SD
    administraţiei publice locale
3. Expertiza  ecologică a utili-     2000-2002     MMAT           SB.FE.SD
    zării resurselor naturale
    Cadrul juridic
4. Elaborarea   proiectelor   de     2000-2001       MMAT,       SB,FE,SD
    legi                                            ANCRFG, CAM
5. Perfecţionarea  cadrului  le-     2000-2001      MMAT        SB,FE,SD
    gislativ
6. Repararea  prejudiciului cau-     2000-2001     MMAT, MER     SB,FE,SD
    zat resurselor naturale
7. Elaborarea proiectului de re-     2000-2001      MMAT        SB,FE,SD
    gulament   privind  limitarea
    extinderii urbelor
8. Amendarea    regulamentelor       2000-2002     MMAT, MER  SB,FE,SD
    existente cu  privire la uti-
    lizarea  resurselor  naturale
    şi corelarea lor cu cerinţele
    Convenţiei şi Programului
    Politici  socioeconomice   şi
    demografice
9. Aplicarea mecanismelor econo-     2000          MMAT, MER  SB,FE,SD
    mice,  acordarea   creditelor
    preferenţiale
10. Simplificarea  sistemului  de     2000          MF, MER        SB,FE,SD
    impozitare
11. Evidenţa structurii populaţi-     2000-2001     DASS           SB,FE,SD
    ei în zonele afectate
12. Mişcarea naturală a populaţi-     2000-2001     DASS           SB,FE,SD
    ei în zonele respective
13. Morbiditatea  şi mortalitatea     2000-2001     DASS           SB,FE,SD
    populaţiei din zonele afecta-
    te
14. Starea civilă şi formarea fa-     2000-2001     DASS           SB,FE,SD
    miliei în zonele afectate
15. Procesele migraţionale în zo-     2000-2001     DASS           SB,FE,SD
    nele afectate
16. Contribuţia organizaţiilor        2000-2009     ONG            FE,MP,SD
    nonguvernamentale
    Activităţi generale
17. Evidenţierea perimetrelor te-     2000-2009     MMAT, MAIP,  SB,FE,SD
    ritoriilor afectate de secetă                      AŞM
18. Elaborarea  şi  implementarea     2000-2002     MMAT, MAIP  SB,FE,SD
    măsurilor  de prevenire a di-
    feritor forme de  degradare a
    solurilor şi ecosistemelor
19. Crearea  la nivel naţional şi     2000-2004      MMAT        SB,FE,SD
    local a mecanismelor de coor-
    donare interstatală a  acţiu-
    nilor organizaţiilor guverna-
    mentale şi ale celor neguver-
    namentale
    Activităţi sectoriale
20. Reînzestrarea    Serviciului      2000-2001      MMAT        SB,FE,MP,
    "Hidrometeo"  pentru  activi-                                   SD
    tăţi vizînd prevenirea deşer-
    tificării
21. Elaborarea   şi implementarea     2000-2009     MAIP, MMAT,   SB,FE,MP,
    unui sistem complex de ferti-                     AE            SD
    lizare permanentă a solului
22. Elaborarea sistemului de pro-     2000-2001     MAIP, MMAT     SB,FE,SD
    tecţie a agrocenozelor
23. Organizarea  antierozională a     2000-2009     CJ, MAIP,      SB,FE,MP,
    teritoriului  comunelor,  im-                   MMAT, SSS,      SD
   plementarea măsurilor organi-                        AE
    zatorice, agrotehnice, fitoa-
    meliorative  şi  hidrotehnice
    de combatere a eroziunii
24. Ţinerea  cadastrului şi efec-     2000-2009     CJ, MMAT        SB
    tuarea  monitoringului deşer-
    tificării
25. Acţiuni  fitoameliorative  de     2000-2009     MAIP, MMAT,    SB,FE,MP,
    combatere a deşertificării                        AE            SD
26. Ameliorarea solurilor sărătu-     2000-2009     MAIP, MMAT,    SB,FE,MP,
    rate                                                            SD
27. Măsurile de reconstruire eco-     2000-2009     MAIP, MMAT,    SB,FE,MP,
    logică a solurilor din  punct                     AE            SD
    de vedere agrochimic
28. Irigarea ca măsură de regula-     2000-2009     MAIP, MMAT,    SB,FE,MP,
    rizare  a regimului de umidi-                                   SD
    tate a solului şi de combate-
    re a deşertificării
29. Măsuri de protecţie şi recon-     2000-2009     CJ,MAIP,       SB,FE,MP,
    struire ecologică a vegetaţi-                   MMAT           SD
    ei pajiştilor
30. Structurarea şi reconstruirea     2000-2009     SSS, MMAT      SB,FE,MP,
    landşafturilor,    extinderea                                   SD
    suprafeţelor împădurite, con-
    servarea biodiversităţii
31. Regenerarea şi  reconstrucţia     2000-2009     SSS, MMAT      SB,MP
    pădurilor
32. Crearea în lunci, vîlcele  şi     2000-2009     CJ,SSS         SB,FE,MP,
    pe alunecările de  teren  din                                   SD
    preajma localităţilor  rurale
    a plantaţiilor forestiere  cu
    specii de arbori cu  creştere
    rapidă  pentru  folosirea lor
    în scopuri energetice
33. Crearea  coridoarelor  de in-     2000-2009     SSS,MM         SB,MP
    terconexţiune
34. Elaborarea  metodologiei  vi-     2000-2002     MMAT           SB,FE,SD
    zînd  restaurarea şi extinde-
    rea  suplimentară  a  zonelor
    umede pe o suprafaţă de 10-20
    mii ha
35. Elaborarea măsurilor şi poli-     2000-2002     MAIP           SB,FE,SD
    ticii de utilizare a resurse-
    lor acvatice
36. Elaborarea  măsurilor de asi-     2000-2002     MMAT           SB,FE,SD
    gurare a calităţii apei pota-
    bile
37. Elaborarea  măsurilor de pre-     2000-2002     MMAT           SB,FE,SD
    venire a poluării surselor de
    apă
38. Elaborarea  măsurilor de uti-     2000-2002     MMAT, CAM      SB,FE,SD
    lizare în scopuri de  irigare
    a rezervelor de apă
39. Construirea şi montarea gene-     2000-2002     MIE            FE,MP,SD
    ratoarelor  experimentale  de
    energie prin utilizarea ener-
    giei eoliene şi solare
40. Transmiterea experienţei pri-     2000-2009     MIE, NGO       SB,FE,SD
    vind  utilizarea surselor ne-
    tradiţionale  de  energie  în
    teritoriul naţional
41. Studierea  factorilor   şi  a     2000-2002     AŞM            SB,FE,SD
    proceselor de  deşertificare,
    elaborarea  măsurilor de com-
    batere
42. Studierea  proceselor de deg-     2000-2002     AŞM            SB,FE,SD
    radare a solului şi biodiver-
    sităţii şi elaborarea măsuri-
    lor cuvenite de protecţie
43. Elaborarea  sistemului de so-     2000-2004     AŞM            SB,FE,SD
    luri-etalon  ale  zonelor ţă-
    rii, cartografierea  în  baza
    acestui sistem  a terenurilor
    deşertificate
44. Elaborarea  sistemelor ecolo-     2000-2002     AŞM            SB,FE,SD
    gic fundamentate de îmbunătă-
    ţiri  funciare, refacerea re-
    gimului  hidric şi a fertili-
    tăţii solurilor degradate
45. Elaborarea programului naţio-     2000-2002     AŞM            SB,FE,SD
    nal de creare şi  funcţionare
    a carcasei ecologice
46. Fundamentarea hidrometeorolo-     2000-2002     AŞM            SB,FE,SD
    gică  a  amplasării  fîşiilor
    forestiere
47. Studierea resurselor acvatice     2000-2002     AŞM            SB,FE,SD
    şi  elaborarea  tehnologiilor
    de utilizare  durabilă a apei
    pentru diferite necesităţi
48. Fundamentarea   măsurilor  de     2000-2003     AŞM, MMAT,     SB,FE,SD
    irigare                                           CAM
49. Elaborarea  normelor de păşu-     2000-2001     AŞM            SB,FE,SD
    nat pentru sectorul zootehnic
    privat
50. Crearea cadastrului  energiei     2000-2001       AŞM          SB,FE,SD
    eoliene
51. Studierea  factorilor  econo-     2000-2004     AŞM, MMAT      SB,FE,SD
    mici, demografici şi politici
    ce  cauzează  deşertificarea,
    elaborarea politicilor regio-
    nale şi locale  de dezvoltare
    durabilă
52. Implementarea  trainingurilor     2000-2004      NGO        SB,FE,SD
    pentru  agenţi  economici  şi
    diferite  categorii ale popu-
    laţiei
53. Informarea şi educarea publi-     2000-2009     MMAT, MAIP,    SB,FE,MP,
    cului  despre  problemele de-                    MEŞ            SD
    şertificării, conservarea re-
    surselor naturale, asigurarea
    securităţii   alimentare   şi
    ecologice
54. Propagarea în republică a ex-     2000-2009     MMAT, MAIP,    SB,FE,MP,
    perienţei  mondiale şi naţio-                                   SD
    nale  privind  combaterea de-
    şertificării şi secetei
55. Crearea  bazei normative, in-     2000-2001  MMAT        SB,FE,SD
    stituţionale,  tehnice şi in-
    formaţionale
56. Elaborarea metologiei             2000-2001      MMAT        SB,FE,SD
57. Elaborarea reţelei de monito-     2000-2001      MMAT        SB,FE,SD
    ring
58. Elaborarea metodei de genera-     2000-2001      MMAT        SB,FE,SD
    lizare  a  informaţiei  şi de
    prognozare
59. Finanţarea    monitoringului      2000-2009      MF            SB
    stării  mediului şi institui-
    rea monitoringului proceselor
    de deşertificare
60. Acumularea informaţiei despre     2000-2009   MMAT, CJ       SB
    procesele de deşertificare şi
    crearea bazei de date
---+------------------------------------  +--------------  +----------------------  +-----------
    Abrevieri:
    1. MEC       – Ministerul Economiei şi Comerţului
    2. MF          - Ministerul Finanţelor
    3. MAIA      – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentate
    4. MERN     – Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
    5. MIE         - Ministerul Industriei şi Energeticii
    6. MET        – Ministerul Educaţiei şi Tineretului
    7. BNS        – Biroul Naţional de Statistică
    8. AŞM         - Academia de Ştiinţe a Moldovei
    9. CJ            - consiliul judeţean
    10. AAM       – Agenţia „Apele Moldovei”
    11. ASM        – Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva”
    12. SSS         - Serviciul Silvic de Stat
    13. ONG         - organizaţiile neguvernamentale
    14. FE          - fondurile ecologice
    15. AE          - agenţii economici
    16. MP          - mijloacele proprii
    17. SB          - sursele bugetare
    18. SD          - sursele donatorilor

    [Anexa nr.7 modificată prin HG1416 din 11.12.08, MO226-229/19.12.08 art.1430]