HGA388/2003
ID intern unic:  301583
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 388
din  31.03.2003
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la numirea, transferarea
şi concedierea personalului din învăţămîntul preuniversitar şi din
direcţiile generale judeţene (municipale) învăţămînt
Publicat : 04.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 62-66     art Nr : 407
    Abrogată prin HG31 din 01.02.16, MO25-30/05.02.16 art.38

    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul cu privire la numirea, transferarea şi concedierea personalului din învăţămîntul preuniversitar şi din direcţiile generale judeţene (municipale) învăţămînt (se anexează).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                           Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul educaţiei                                               Gheorghe Sima
    Ministrul muncii
    şi protecţiei sociale                                              Valerian Revenco
    Ministrul justiţiei                                                  Vasile Dolghieru

    Chişinău, 31 martie 2003.
    Nr. 388.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 388
din 31 martie 2003

REGULAMENT
cu privire la numirea, transferarea şi concedierea personalului
din învăţămîntul preuniversitar şi din direcţiile generale
judeţene (municipale) învăţămînt
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea privind administraţia publică locală nr.186-XIV din 6 noiembrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.14-15, art.60), cu modificările şi completările ulterioare, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1272 din 27 septembrie 2002 "Cu privire la aprobarea Regulamentului Ministerului Educaţiei" şi Regulamentul-tip al direcţiei generale judeţene (municipale) învăţămînt, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1380 din 29 octombrie 2002.
    2. Prezentul regulament cuprinde dispoziţii privind numirea, transferarea şi concedierea cadrelor didactice, conducătorilor şi personalului auxiliar din învăţămîntul preuniversitar, precum şi a salariaţilor din direcţiile generale judeţene (municipale) învăţămînt.
    3. Prevederile prezentului regulament se aplică personalului didactic, auxiliar şi de conducere din întregul sistem de învăţămînt de stat şi particular preuniversitar, precum şi personalului din direcţiile generale judeţene (municipale) învăţămînt.
Capitolul II
Dispoziţii privind numirea, transferarea
şi concedierea cadrelor didactice
    4. Cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt de stat preşcolar, primar, gimnazial, mediu de cultură generală, complementar (extraşcolar), artistic şi sportiv sînt numite, transferate şi concediate în condiţiile legii de conducătorul instituţiei respective de învăţămînt, după coordonarea prealabilă cu direcţia generală judeţeană (municipală) învăţămînt.
    5. Cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt de stat special, secundar profesional, liceal, precum şi cele din instituţiile de învăţămînt de subordonare republicană sînt numite, transferate şi concediate în condiţiile legii de conducătorul instituţiei respective de învăţămînt, după coordonarea prealabilă cu Ministerul Educaţiei.
    6. Pentru coordonare conducătorul instituţiei de învăţămînt va prezenta direcţiei generale judeţene (municipale) învăţămînt sau, după caz, Ministerului Educaţiei dosarul personal al cadrului didactic care urmează a fi numit sau transferat. În cazul în care numirea se face prin coordonare cu Ministerul Educaţiei, dosarul personal al persoanei în cauză se prezintă de către conducătorii instituţiilor de învăţămînt preuniversitar prin intermediul direcţiei generale judeţene (municipale) învăţămînt. Direcţia generală judeţeană (municipală) învăţămînt prezintă actele respective Ministerului Educaţiei în termen de cel mult trei zile.
    La concedierea cadrelor didactice se va prezenta pentru coordonare prealabilă numai cererea cadrului didactic (în cazul concedierii din proprie iniţiativa), iar în cazul rezilierii contractului individual de muncă din iniţiativa administraţiei se vor prezenta actele care justifică concedierea. Cererea de concediere din iniţiativa cadrului didactic se prezintă pentru coordonare cu cel puţin 3 zile înainte de data expirării termenului menţionat în cerere, iar actele care justifică concedierea cadrului didactic din iniţiativa administraţiei - cu cel puţin două săptămîni înainte de data expirării termenului de aplicare a sancţiunii disciplinare.
    7. Direcţia generală judeţeană (municipală) învăţămînt sau, după caz, Ministerul Educaţiei va examina în termen de cel mult trei zile actele prezentate şi va elibera avizul prin care se va atesta faptul coordonării prealabile.
    8. Conducătorul instituţiei de învăţămînt va emite ordinul de angajare, transferare sau concediere a cadrului didactic numai după coordonarea cu direcţia generală judeţeană (municipală) învăţămînt sau, după caz, cu Ministerul Educaţiei.
    9. Cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt preuniversitar particular sînt numite, transferate şi concediate de conducătorul instituţiei de învăţămînt sau conform procedurii prevăzute în statutul instituţiei respective.
    Ordinul (decizia) de numire în funcţie a cadrelor didactice se comunică în scris direcţiei generale judeţene (municipale) învăţămînt - în cazul instituţiilor de învăţămînt preşcolar, primar, gimnazial, mediu de cultură generală, complementar (extraşcolar), artistic şi sportiv şi Ministerului Educaţiei - în cazul instituţiilor de învăţămînt special, secundar profesional şi liceal.
    Persoanele care solicită angajarea într-o funcţie didactică din instituţiile de învăţămînt preuniversitar particular trebuie să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute pentru funcţia respectivă.
Capitolul III
Dispoziţii privind numirea, transferarea şi concedierea
personalului auxiliar
    10. Personalul auxiliar al instituţiei de învăţămînt este numit şi concediat prin ordinul conducătorului instituţiei de învăţămînt conform legislaţiei muncii. Angajarea se va efectua numai în funcţiile indicate în statele de personal ale instituţiei de învăţămînt.
    11. Transferarea personalului auxiliar dintr-o funcţie în alta se efectuează numai cu consimţămîntul salariatului, cu excepţia situaţiilor prevăzute de legislaţia muncii.
Capitolul IV
Dispoziţii privind numirea, transferarea şi concedierea
conducătorilor instituţiilor de învăţămînt
    12. Funcţiile de conducere din instituţiile de învăţămînt preuniversitar sînt cele de director şi director-adjunct.
    13. Funcţiile de director şi director-adjunct pot fi ocupate de personalul didactic cu studii superioare pedagogice, grad didactic sau managerial şi vechime în muncă pedagogică de cel puţin 5 ani, în baza criteriilor de conformitate şi competenţă profesională.
    14. Ocuparea funcţiilor de director şi director-adjunct în învăţămîntul de stat se face prin concurs. Concursul pentru funcţia de director se organizează de către:
    a) direcţia generală judeţeană (municipală) învăţămînt - pentru directorii din învăţămîntul de stat preşcolar, primar, gimnazial, mediu de cultură generală, complementar (extraşcolar), artistic şi sportiv de subordonare locală;
    b) Ministerul Educaţiei - pentru directorii din învăţămîntul de stat special, secundar profesional, liceal, precum şi pentru directorii din instituţiile direct subordonate Ministerului Educaţiei;
    c) ministerele corespunzătoare - pentru directorii din instituţiile subordonate direct acestor ministere.
    15. Funcţia de director în instituţiile de învăţămînt particular se ocupă prin concurs organizat de fondatorul instituţiei de învăţămînt.
    16. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor se reglementează printr-un regulament aprobat de Ministerul Educaţiei.
    17. Numirea, după concurs, în funcţia de director se face în bază de contract, pentru o perioadă de 4 ani, de către organul care organizează concursul. Anterior emiterii ordinului de numire în funcţie a directorilor instituţiilor de învăţămînt de stat preşcolar, primar, gimnazial, mediu de cultură generală, complementar (extraşcolar), artistic şi sportiv de subordonare locală, direcţia generală judeţeană (municiplă) învăţămînt va consulta autoritatea publică locală de nivelul corespunzător.
    Fondatorul instituţiei de învăţămînt particular va informa Ministerul Educaţiei şi direcţia generală judeţeană (municipală) învăţămînt despre persoana numită în funcţia de director al instituţiei.
    18. În cazul neocupării prin concurs a funcţiei de director, direcţia generală judeţeană (municipală) învăţămînt, Ministerul Educaţiei, ministerele de resort sau, după caz, fondatorul instituţiei de învăţămînt au dreptul de a numi temporar, pe o perioadă de cel mult un an şcolar, o persoană în funcţia de director. Instanţele menţionate în prezentul articol pot realiza această numire temporară după fiecare concurs, în cazul în care funcţia de director nu a fost ocupată prin concurs.
    19. Directorii-adjuncţi ai instituţiilor de învăţămînt de stat şi particular sînt numiţi în funcţie în condiţiile prevăzute la art.14, pe o perioadă de 4 ani, de către directorul instituţiei de învăţămînt prin coordonare prealabilă cu:
    a) direcţia generală judeţeană (municipală) învăţămînt, în cazul instituţiilor de învăţămînt de stat preşcolar, primar, gimnazial, mediu de cultură generală, complementar (extraşcolar), artistic şi sportiv de subordonare locală;
    b) Ministerul Educaţiei, în cazul instituţiilor de învăţămînt de stat special, secundar profesional, liceal, precum şi al celor direct subordonate Ministerului Educaţiei;
    c) ministerele, în subordonarea directă a cărora se află instituţia respectivă de învăţămînt de stat;
    d) fondatorul instituţiei de învăţămînt, în cazul instituţiilor de învăţămînt particular.
    Pentru coordonare prealabilă conducătorul instituţiei de învăţămînt va prezenta, după caz, direcţiei generale judeţene (municipale) învăţămînt, Ministerului Educaţiei, ministerului în subordonarea directă a căruia se află instituţia respectivă de învăţămînt sau fondatorului acesteia dosarul personal al cadrului didactic care urmează a fi numit sau transferat.
    La concedierea directorilor-adjuncţi se va prezenta pentru coordonare prealabilă numai cererea directorului-adjunct (în cazul concedierii din proprie iniţiativă), iar în cazul rezilierii contractului individual de muncă din iniţiativa administraţiei se vor prezenta actele care justifică concedierea. Instanţele menţionate vor examina în termen de cel mult trei zile actele prezentate şi vor elibera un aviz prin care se va atesta faptul coordonării prealabile.
    Conducătorul instituţiei de învăţămînt emite ordinul de angajare, transferare sau concediere a directorului-adjunct numai după coordonarea, după caz, cu instituţiile menţionate în prezentul articol.
    20. Concedierea directorilor şi directorilor-adjuncţi ai instituţiilor de învăţămînt, prin transfer sau prin rezilierea contractului individual de muncă, se efectuează de către organul care a dispus angajarea, potrivit legii.
Capitolul V
Dispoziţii privind numirea, transferarea şi concedierea personalului
din direcţiile generale judeţene (municipale) învăţămînt
    21. Directorul general al direcţiei generale judeţene (municipale) învăţămînt este propus de consiliul judeţean (municipal) şi este numit în funcţie prin ordin al ministrului educaţiei pe termen de 4 ani. Consiliul judeţean (municipal) este obligat să propună în termen de o lună de la solicitarea Ministerului Educaţiei o candidatură pentru funcţia de director general al direcţiei generale judeţene (municipale) învăţămînt.
    22. În situaţia în care Consiliul judeţean (municipal) în termen de o lună de la solicitare nu înaintează nici o candidatură pentru a fi numită în funcţia de director general al direcţiei învăţămînt, ministrul educaţiei are dreptul de a numi, din proprie iniţiativă, persoana care va exercita funcţia respectivă.
    În cazul în care candidatura propusă de consiliul judeţean (municipal) nu întruneşte condiţiile necesare pentru a fi numită în funcţia de director general al direcţiei generale judeţene (municipale) învăţămînt, ministrul educaţiei este în drept să numească temporar (pînă consiliul judeţean (municipal) va propune o nouă candidatură şi pînă la acceptarea acesteia de către Ministerul Educaţiei) o persoană în funcţia de director general.
    23. Contractul individual de muncă, încheiat cu directorul general, poate fi reziliat înainte de expirarea termenului din iniţiativa proprie a directorului general, la propunerea consiliului judeţean (municipal) sau din iniţiativa Ministerului Educaţiei.
    Directorul general depune cererea de concediere pe numele ministrului educaţiei, care emite ordinul de concediere conform legislaţiei muncii. Ministrul educaţiei informează consiliul judeţean (municipal) despre concedierea directorului general.
    Propunerea consiliului judeţean (municipal) de concediere, în conformitate cu legislaţia, a directorului general se examinează de către Ministerul Educaţiei în termen de două săptămîni. În cazul în care propunerea consiliului judeţean (municipal) este considerată justificată, ministrul educaţiei emite ordinul de concediere a directorului general.
    Concedierea directorului general din iniţiativa Ministerului Educaţiei poate avea loc în temeiurile prevăzute de legislaţie. Ministerul Educaţiei va informa consiliul judeţean (municipal) cu privire la motivele concedierii directorului general.
    24. Funcţiile de director general-adjunct, şef al centrului metodic, inspector şcolar şi metodist se ocupă prin concurs de către persoane cu studii superioare universitare pedagogice, în baza criteriilor de competenţă şi de conformitate, avînd grad didactic sau managerial şi o vechime în muncă pedagogică sau de conducere de cel puţin 5 ani.
    25. Directorul general-adjunct, şeful centrului metodic, metodiştii şi inspectorii şcolari sînt numiţi în funcţie de către directorul general cu acordul în scris al Ministerului Educaţiei. Pînă la numirea acestora în funcţie, directorul general va prezenta Ministerului Educaţiei dosarul personal al candidatului la care se va anexa şi cererea solicitantului. Ministerul Educaţiei va examina actele prezentate în termen de cel mult trei zile.
    26. Numirea în alte funcţii (cu excepţia celor menţionate în art.25) se efectuează în condiţiile legii prin ordin al directorului general.
    27. Concedierea personalului menţionat în art.24 se efectuează conform temeiurilor prevăzute în legislaţie prin ordin al directorului general, cu acordul prealabil (după caz) al Ministerului Educaţiei. În acest scop, directorul general al direcţiei judeţene (municipale) învăţămînt va prezenta Ministerului Educaţiei actele care justifică concedierea.
Capitolul VI
Acordarea concediilor şi dosarele personale
    28. Concediile personalului din învăţămîntul preuniversitar şi din direcţiile generale judeţene (municipale) învăţămînt se acordă, după caz, de organul cu atribuţii de angajare a personalului respectiv.
    29. Datele privind situaţia profesională a persoanei angajate se consemnează în dosarul personal. Dosarul personal cuprinde date privind starea civilă, studiile, curriculum vitae, evoluţia profesională şi evaluările periodice.
    Accesul la dosarul personal este permis titularului, conducătorului instituţiei şi personalului de control al direcţiei generale judeţene (municipale) învăţămînt şi al Ministerului Educaţiei.
    30. Dosarul personal, precum şi carnetul de muncă al salariatului se păstrează după cum urmează:
    a) la instituţiile de învăţămînt de stat, pentru personalul didactic, auxiliar şi directorii-adjuncţi din aceste instituţii;
    b) la direcţiile generale judeţene (municipale) învăţămînt, pentru directorii instituţiilor de învăţămînt de stat preşcolar, primar, gimnazial, mediu de cultură generală, complementar (extraşcolar), artistic şi sportiv din subordine, precum şi pentru personalul angajat în aceste direcţii;
    c) la instituţiile de învăţămînt particular, pentru personalul de conducere, didactic şi auxiliar din aceste instituţii;
    d) la Ministerul Educaţiei, pentru directorii generali ai direcţiilor generale judeţene (municipale) învăţămînt, directorii instituţiilor de învăţămînt de stat special, secundar profesional, liceal, precum şi pentru directorii instituţiilor de învăţămînt de stat din subordinea directă a Ministerului Educaţiei;
    e) la ministerele de resort, pentru directorii instituţiilor de stat de învăţămînt preuniversitar din subordinea directă a acestor ministere.
Capitolul VII
Dispoziţii finale
    31. Prezentul regulament este obligatoriu pentru toate instituţiile de învăţămînt preuniversitar şi direcţiile generale judeţene (municipale) învăţămînt.
    32. Regulamentul se va aduce la cunoştinţa tuturor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar, direcţiilor generale judeţene (municipale) învăţămînt şi ministerelor care au în subordine instituţii de învăţămînt preuniversitar.
    33. Nerespectarea de către persoanele cu funcţii de răspundere a prevederilor prezentului regulament se consideră abatere disciplinară, iar persoanele vinovate se sancţionează disciplinar, inclusiv prin concediere.