HGM404/1994
ID intern unic:  301729
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 404
din  09.06.1994
despre aprobarea Principiilor de bază pentru restabilirea
terenurilor degradate
Publicat : 30.07.1994 în Monitorul Oficial Nr. 7     art Nr : 61

    MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19     Pentru restabilirea fertilităţii solului, precum şi pentru păstrarea şi folosirea raţională a stratului fertil decopertat la efectuarea lucrărilor ce duc la degradarea învelişului de sol, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Principiile de bază pentru restabilirea terenurilor degradate (se anexează).
    2. Se stabileşte că:
    1) întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile care efectuiează lucrări ce duc la degradarea învelişului de sol sînt obligate, la expirarea termenului de folosire a terenurilor, să le aducă la starea potrivită folosirii în scopuri agricole şi silvice. Aceste lucrări se efectuiează din contul instituţiilor şi organizaţiilor cărora li s-au atribuit terenuri;
    2) întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile care execută lucrări ce au drept urmare degradarea învelişului de sol sînt obligate să decoperteze, să transporte în locurile stabilite sau să depoziteze şi să păstreze stratul de sol fertil (sau să-l împrăştie pe terenurile care necesită lucrări de restabilire);
    3) restabilirea fertilităţii terenurilor degradate se efectuiează din contul organizaţiilor, care au efectuat lucrări ce duc la degradarea învelişului de sol;
    4) condiţiile de readucere a terenurilor, degradate se efectuiează din contul organizaţiilor, care au efectuat lucrări ce duc la degradarea invelişului de sol;
    4) condiţiile de readucere a terenurilor, învelişul de sol al cărora a fost degradat în urma efectuării lucrărilor de construcţie sau exploatarea zăcămintelor de minereuri, la starea potrivită folosirii în scopuri agricole sau silvice şi modul de folosire a stratului de sol fertil decopertat se stabilesc de către organele care au atribuit sectoarele de pămînt în folosinţă, în baza proiectelor corespunzătoare;
    5) atribuirea sectoarelor de pămînt pentru efectuarea lucrărilor ce duc la degradarea invelişului de sol se efectuiează după reducerea terenurilor anterior atribuite la starea potrivită folosirii lor conform destinaţiei.
    3. Toate proiectele de restabilire a terenurilor degradate se coordonează cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    [Pct.3 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
   
4. Se abrogă Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti din 21 iulie 1976, nr. 198.

    Prim-ministru-interimar
    al Republicii Moldova                                       ION GUŢU


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.404
din 9 iunie 1994

Principiile de bază
pentru restabilirea terenurilor degradate
    1. Principiile de bază pentru restabilirea (restabilirea fertilităţii solului) terenutilor degradate în urma exploatării zăcămintelor de minereuri, efectuării explorărilor geologice, construcţiei şi altor lucrări sînt elaborate în conformitate cu Codul Funciar al Republicii Moldova şi stabilesc principalele condiţii pentru readucerea acestor terenuri la starea iniţială sau la starea potrivită folosirii lor conform destinaţiei (pentru producţia agricolă, silvică, construcţia de bazine, amenajarea zonelor de odihnă etc.) şi sînt obligatorii pentru toate întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile care execută lucrări ce duc la degradarea învelişului de sol.
    2. Întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, efectuînd lucrări geodezice, explorări geologice şi alte lucrări de investigaţie şi construcţie care nu necesită retragerea definitivă a terenurilor de la deţinători, încheie cu ultimul un contract (anexa nr.1), în care se stipulează condiţiile atribuirii terenurilor în folosinţă temporară, plata pentru utilizarea lor, precum şi condiţiile de restituire deţinătorului.
    3. Readucerea terenurilor degradate la starea potrivită folosirii lor în agricultură sau cu altă destinaţie se face pe parcursul exploatării zăcămintelor de minereuri sau efectuării explorărilor geologice, construcţiei şi altor lucrări sau cel tîrziu în termen de un an de la terminarea lor.
    4. Întreprinderile,instituţiile, organizaţiile şi cetăţenii care execută lucrări ce au drept urmare degradarea învelişului de sol sînt obligaţi să decoperteze în mod selectiv stratul de sol sînt obligaţi să decoperteze în mod selectiv stratul de sol fertil şi să-l păstreze, ca ulterior săşl folosească la restabilirea fertilităţii solului degradat sau la sporirea fertilităţii solului cu o productivitate redusă (acoperirea cu un strat de sol fertil).
    La efectuarea lucrărilor de acoperire cu un strat de sol fertil, fără depozitarea lui prealabil, decopertarea, transportarea şi acoperirea terenurilor cu fertilitatea redusă sau a celor ce urmează să fie restabilite se face în decursul unui an.
    5. Condiţiile şi modul de decopertare, depozitare, păstrare şi folosire a stratului fertil decopertat, precum şi de readucere (restabilire a fertilităţii) a acestor terenuri la starea potrivită folosirii conform destinaţiei, se stabilesc de către organele care atribuie terenurile, de comun acord cu organele ce exercită controlul de stat asupra folosirii şi protecţiei terenurilor, şi se iau în consideraţie la elaborarea proiectului de restaurare a fertilităţii lor.
    6. La decopertarea, depozitarea şi păstrarea stratului de sol fertil se întreprind măsuri pentru a exclude reducerea calităţii lui (amestecarea cu roci de aşternere, poluarea cu substanţe lichide şi solide etc.), precum şi pentru prevenirea eroziunii fixîndu-se suprafaţa solului cu semănături de ierburi sau pe altă cale. Persoanele juridice şi fizice poartă răspundere pentru păstrarea calităţii şi cantităţii stratului de sol fertil decopertat şi depozitat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Comisia executivului raional recepţionează stratul de sol fertil decopertat, transportat şi depozitat, şi-l transmite spre păstrare deţinătorului de teren, care urmează să-l folosească la acoperirea terenurilor cu productivitatea redusă şi a altor terenuri, întocmind un proces-verbal conform modelului stabilit în anexa nr. 2.
    7. Readucerea terenurilor degradate la starea portivită folosirii lor conform destinaţiei, se efectuiează din contul mujloacelor proceselor juridice şi fizice care le-au degradat, cu forţele proprii sau cu antrenarea pe bază de subantrepriză, a altor întreprinderi, instituţii şi organizaţii, care dispin de posibilităţile respective pentru executarea lucrărilor.
    8. Restabilirea terenurilor degradate în urma exploatării zăcămuntelor de minereuri, efectuării explorărilor geologice, prospecţiunilor, construcţiilor şi altor lucrări se face în conformitate cu proiectul de restabilire a fertilităţii lor, care constituie o parte componentă a documentaţiei de poiect pentru exploatarea zăcămintelor de minereuri sau construcţia obiectivului.
    Principalele cerinţe privind elaborarea proiectelor de restabilire a terenurilor degradate se perfectează conform documentului respectiv (anexa nr. 3).
    9. Proiectele de restabilire a fertilităţii terenurilor se elaborează de către Institutul de proiectări pentru organizarea teritoriului său alte instituţii de proiectare şi persoanele care posedă licenţe pentru instituţii de proiectare şi persoanele care posedă licenţe pentru executarea acestor lucrări, se coordinează cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, se aprobă de către comanditar şi urmează să fie supuse expertizei ecologice.
    Comanditarul, dacă socoate de cuviinţă, poate să predea proiectul la expertiză oricărei instituţii sau dapertament competente pentru stabilirea corectitudinii calculelor de proiect ale lucrărilor şi proceselor tehniligice la restabilirea fertilităţii terenurilor degradate.
    [Pct.9 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
    10. Restabilirea terenurilor degradate se desfăşoară în două etape: restabilirea tehnică, care prevede pregătirea terenurilor pentru folosirea lor ulterioară în economia naţională, şi restabilirea biologică, dacă se preconizează ca ele să fie folosite în agricultură sau silvicultură, inclusiv măsurile privind restabilirea productivităţii terenurilor după restabilirea tehnică.
    11. Haldele de roci, de cenuşă şi alte reziduuri industriale se amplasează conform proiectului, ca regulă, pe terenurile nepotrivite folosirii în scopuri agricole sau neocupate cu păduri de grupă întîia, în afara şantierului de construcţie a întreprinderii şi teritoriului destinat construcţiei, respectîndu-se normele sanitare şi regulile tehnicii securităţii.
    12. În cazul cînd în componenţa masei strtului decopertat sînt roci pietroase şi toxice urmează să se prevadă excavarea şi aşezarea lor separată în baza haldei ce se formează.
    13. În conformitate cu destinaţia specială a terenurilor degradate loturile ce urmează să fie restabilite în funcţie de folosirea lor specială ulterioară, trebuie;
    1) să fie planificate oportun;
    2) să fie utilate, în cazurile necesare, cu drumuri, comunicaţii şi instalaţii ameliorative, antierozionale şi de alt gen;
    3) să aibă nivelul optim al apelor subterane;
    4) să fir asigurate cu protecţia corespunzătoare contra alunecării de teren, filtrării şi răbufnirii apelor;
    5) să fie acoperite cu un strat de sol fertil care ar asigura adîncimea necesară a orizontului de răspîndire a rădăcinilor pentru creşterea culturilor agricole şi silvice.
    14. Decopertarea, păstrarea şi folosirea stratului de sol fertil, precum şi restabilirea totală a terenurilor degradate în urma exploatării zăcămintelor de minereuri, efectuării explorărilor geologice prospecţiunilor şi a altor lucrări, se efectuiează sub controlul serviciului de reglementare a regimului proprietăţii funciare şi a inspectorilor de stat ai serviciilor ecologice zonale.
    15. După terminarea restabilirii tehnice terenurile în cauză se transmit deţinătorului lor. Totodată, deţinătorului de teren i se transmit mijloce şi resurse pentru efectuarea restabilirii biologice.
    Restituirea loturilor restabilite deţinătorilor de terenuri se face în baza recepţiei lor pe teren de către comisie.
    16. În componenţa comisiei executivului raional, care efectuiează recepţionarea stratului de sol fertil, transmiterea lui la păstrare şi recepţia-transmiterea terenurilor degradate restabilite, intră:
    preşedintele comisiei:
    reprezentantul serviciului raional de reglementare a regimului proprietăţii funciare;
    reprezentantul Inspectoratului pentru Protecția Mediului;
    reprezentantul primăriei comunei;
    reprezentantul întreprinderii, instituţiei, organizaţiei care recepţionează (transmite) terenuri;
    reprezentantul instituţiei de proiectare;
    reprezentantul organizaţiei de construcţie.
    În activitatea comisiei pot fi antrenaţi, pe bază de contract, specialişti-experţi de calificarea corespunzătoare din orice întreprindere, instituţie, organizaţie.
    Transmiterea-recepţia terenurilor restabilite se legalizează printr-un proces-verbal conform modelului stabilit în anexa nr. 4.
    Întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile prezintă comisiei toate documentele şi materialele necesare.
    [Pct.16 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
    17. Dacă comisia depistează defecte şi deficienţe, ea stabileşte un termen pentru înlăturarea acestora. Procesul-verbal privind transmiterea-recepţia terenurilor restabilire se aprobă, după înlăturarea defectelor şi deficienţelor, de către executivul raional (primăria oraşului).
    18. Nu se admite recepţionarea loturilor de pămînt, restabilite cu scopul de a fi folosite conform destinaţiei cu abateri de la proiectul de restabilire aprobat. Activitatea comisiei privind recepţiile ulterioare ale terenurilor restabilite în exploatare se desfăşoară din contul mijloacelor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor care efectuiează restabilirea.

Anexa nr. 1
la  Principiile de bază pentru
restabilirea terenurilor degradate

ACORD:
Primar _________________________
(numele de familie, pre-
           _________________________
numele, patronimicul)
C O N T R A C T
privind transmiterea terenului pentru
efectuarea lucrărilor _______________________________________
(denumirea lucrărilor)
    Comuna (oraşul)____________               "____"______________199___
   _______________________________________________________________________
          (denumirea completă a persoanei juridice sau fizice care a
_________________________________________________________________________
          atribuit terenul)
denumit  în continuare Deţinător de teren, în persoana _________________
_________________________________________________________________________
pe de o parte, şi ____________________________________________________________
                         (denumirea completă a persoanei juridice sau fizice
_________________________________________________________________________
care recepţionează terenul pentru efectuarea lucrărilor)
în persoana________________________________________________________________
denumit în continuare Executantul lucrărilor, pe de altă parte,
au încheiat prezentul contract, convenind următoarele:
    1. Executantul lucrărilor recepţionează un teren cu o suptafaţă
totală de ______ ha ce se află în ______________________________________
                                       (proprietatea, posesiunea,
_________________________________________________________________________
beneficierea, denumirea persoanei fizice sau juridice)
pentru efectuarea ___________________________________________________________
                             (denumirea lucrărilor)
pe termen de _______________________, în hotarele indicate în planul
anexat, care este parte componentă a prezentului contract.
    2. Terenul se transmite în folosinţă  temporară pentru efectuarea
lucrărilor_________________________________________________________________
___________________ cu următoarele condiţii:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
    3. Plata pentru folosirea terenului este stabilită în sumă de
_________________________lei, prejudiciile cauzate deţinătorului de
teren în urma efectuării lucrărilor_____________________________________
__________________________________ constituie suma_______________ lei
şi urmează să fie achitate prin virament  la contul de decontare al
deţinătorului de teren nr. ____________în ______________________________
_______________________________ nu mai tîrziu de _______________________
4. Executantul lucrărilor garantează respectivă tuturor ahgajamentelor ce reiese din legislaţia
funciară referitor la folosirea şi protecţia terenurilor, achitarea plăţilor pentru folosirea
terenului conform legislaţiei în vigoare.
5. La expirarea termenului de folosire a terenului pentru efectuarea
lucrărilor _____________________________________________________________
                          (denumirea lucrărilor)
executantul  lucrărilor  îşi  asumă angajamentul să restituie  lotul  în starea portivită
folosirii lui conform destinaţiei.
6. În cazul micşorării  fertilităţii solului executantul  lucrărilor poartă  răspundere,  
conform  legislaţiei  în  vigoare,  şi  compensează cheltuielile pentru restabilirea fertilităţii
solului.
7. Deţinătorul  de teren stimulează creşterea fertilităţii  solului, iar   mijlocele   investite
în  construcţia  capitală  le   compensează executantului   de  lucrări  în  volumul  deplin,
conform  documentelor prezentate.
8. Pentru nerespectarea  obligaţiilor  contractuale  părţile  poartă răspundere materială conform
legislaţiei în vigoare.
9. Prezentul  contract  este perfectat în două exemplare -  cîte  un exemplar pentru fiecare parte.
10. Contractul  intră  în  vigoare din momentul coordonării  lui  şi înregistrării  la  primăria
comunei, satului (oraşului)  pe  teritoriul căreia se află terenul în cauză.
    Adresele părţilor:
    1. __________________________________________________________________
       __________________________________________________________________
    2. __________________________________________________________________
       __________________________________________________________________
            Deţinătorul de teren (reprezentantul lui)
                         ______________________________
                                        (semnătură)
Executantul lucrărilor_______________________
                                        (semnătură)
Întocmit____________________________________________________________
                   (primăria, comuna, oraşul, raionul, judeţul)
Înregistrat în Registrul de contracte nr.___________________________
      
la "_____"____________________199____
    L.Ş.  Secretarul primăriei _________________________________________
                                   (numele de familie, prenumele,patronimicul)
                                    
                                ___________________
                                       (semnătura)
Anexa nr. 2
la  Principiile de bază pentru
restabilirea terenurilor
degradate
    Coordonat:                                          Aprob:
    Ministrul agriculturii,                             Vicepreşedintele comitetului
    dezvoltării regionale și mediului             executiv raional (viceprima-
                                                                rul oraşului)__________________
 

   _____________________                   _____________________
          (semnătura)                                    (semnătura)
    "_____"_________________199_____          "____"__________________199__
            L.Ş.                                            L.Ş.
PROCES-VERBAL
privind recepţia - transmiterea stratului de sol fertil decoprtat, transportat şi
depozitat de la şantierul de construcţie a obiectivului __________________________
_____________________________________________________________
(denumirea obiectivului şi locul amplasării)
_________________________________________
(comanditarul)
______________________________
    (localitatea)
"____"__________________199___
Comisia alcătuită din:
Preşedintele comisiei -
şeful secţiei raionale (orăşeneşti)                                  
pentru reglementarea regimului pro-
prietăţii funciare                          ________________________________
                                                 (numele de familie, prenumele,patronimicul)
                                        
Membrii comisiei:
    Reprezentantul Inspectoratului
    pentru Protecția Mediului
________________________________
  (numele de familie, prenumele,patronimicul)
                                        
Reprezentantul primăriei                  ________________________________
(comunei)                                           (numele de familie, prenumele, patronimicul)
                                  
Reprezentantul deţinătorului              ________________________________
de teren                                               (munele de familie, prenumele,patronimicul)
                                      
Reprezentantul comanditarului             ________________________________
construcţiei obiectivului                        (numele de familie, prenumele,patronimicul)
                                      
Reprezentantul organizaţiei de            ________________________________
construcţie (antreprenorului)               (numele de familie, prenumele,patronimicul)
                                        
au întocmit prezentul proces-verbal, convenind următoarele:
    În conformitate cu Hotărîrea  Guvernului Republicii Moldova  nr. ___
din "____"____________________199____ decizia comitetului executiv
raional (primăriei oraşului) nr._____din "_____"_______________199______
cu privire la repartizarea terenurilor pentru construcţia ______________
________________________________________________________________________
                     (denumirea obiectivului)
denumiţi mai sus comanditar şi antreprenor _____________________________
________________________________________________________________________
transmit, iar comisia comitetului executiv raional (primăria oraşului)
recepţionează stratul de sol fertil decopertat, transportat, depozitat
si-l transmite la păstrare____________________________________________________
________________________________________________________________________
      (denumirea întreprinderii, instituţiei,  organizaţiei)
pînă la folosirea lui conform destinaţiei .
    Conform materialelor privind repartizarea terenurilor urmează să fie decopertat  şi transportat
stratul de sol fertil cu grosimea de ____ cm, de  pe suprafaţa de ____ ha, în volum de _______
m. cub., la distanţa de____ km, costul acestor lucrări a fost calculat în sumă de _____lei.
    Transportarea   stratului  de  sol  fertil  în  volumul  indicat  înconformitate cu documentaţiei
de proiect elaborează de _________________
________________________________________________________________________
              (denumirea instituţiei de  proiectare)
este prevăzută pentru _______________________________________________________
                           (se indică în ce scopuri se va folosi
________________________________________________________________________
                      stratul fertil)
    La recepţionarea   lucrărilor  efectuate  comisiei  i  se   prezintă
următoarele documente:__________________________________________________
                             (se enumeră documentele)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
    Lucrările privind   decopertarea,   transportarea   şi   depozitareastratului de sol  fertil
s-au  început _________________________________şi au fost terminate___________cu
următorii indici:
    În realitate stratul de sol  fertil a fost decopertat cu grosimea de_______cm,  de  pe
suprafaţa de _______ha, în volum de ______m.  cub.,transportat  pe  terenri  la distanţa
de _______km de  la  şantierul  deconstrucţie  şi depozitat în volum de _______m. cub. În
aceste  scopuri,conform documentaţiei prezentate s-a cheltuit ______lei.
    Evidenţa consumării stratului de sol fertil se fixează în dispoziţia de plată.
    Avizul comisiei:  lucrătile  privind decopertarea, transportarea  şidepozitarea stratului
de sol fertil, în conformitate cu_________________
________________________________________________________________________
    (se indică condiţiile, cerinţele, dacă au fost admise încălcări , se
          indică ce anume)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
    Propunerile privind   înlăturarea  neajunsurilor  şi  condiţiile  de
recepţionare a stratului de sil fertil _________________________________
________________________________________________________________________
        (se indică termenul lichidării neajunsurilor şi volumele de
________________________________________________________________________
         lucrări suplimentare concrete)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
    Se recomandă ca statul de sol fertil în volum de ___________m. cub.,
conform documentaţiei de proiect, elaborate de către ___________________
________________________________________________________________________
să se folosească în viitor pentru_______________________________________
________________________________________________________________________
                (se indică concret pentru ce măsuri)
________________________________________________________________________
    Semnăturile comanditarului            ________________________________
     şi antreprenorului                     ________________________________
    A recepţionat comisia:          
(semnăturile membrilor comisiei)          ________________________________
                                              ________________________________
                                              ________________________________
                                              ________________________________
                                              ________________________________
rocesul-verbal  se întocmeşte în cinci exemplare:
primul exemplar  se prezintă inspectorului raional pentru  folosirea şi protecţia terenurilor;
al doilea - Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
al treilea -  deţinătorului de terenuri, pe teritoriul căruia a fost transportat stratul de sol fertil;
al patrulea - comanditarului construcţiei obiectivului;
al cincilea - antreprenorului construcţiei obiectivului.
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]

Anexa nr. 3
la  Principiile de bază pentru
restabilirea terenurilor degradate
    Coordonat
Ministrul agriculturii,                               Prim-vicepreşedinte al comite-
dezvoltării regionale și mediului               tului executiv  raional
                                                             (orăşenesc)_____________________
                                                             ________________________________
                                                              ________________________________
_________________________            (numele de familie, prenumele,
(numele de familie, prenumele,                              semnătură)
semnătură)
"____"___________________199____          "____"___________________199____
          
            L.Ş.                                             L.Ş.
 
CERINŢELE PRINCIPALE
faţă de elaborarea proiectului pentru
restabilirea terenurilor degradate
    1. Lotul de pămînt al ______________________________________________
                                (denumirea deţinătorului de teren)
cu o suprafaţă totală de _______ha, inclusiv: arabil ________________ha, plantaţii
de culturi multianuale_____________ha, alte terenuri agricole________ha, alte terenuri
decît cele agricole__________ha, este atribuit
________________________________________________________________________
   (denumirea întreprinderii, instituţiei, organizaţiei)
pentru__________________________________________________________________
              (destinaţia specială)
__________________________pe termen de _______________ani.
    2. Pe terenul atribuit este necesar să se efectuieze________________
________________________________________________________________________
    (volumele lucrărilor de extragere a minereurilor, de excavare şi
________________________________________________________________________
    construcţie, precum şi volumul şi locul transportării grundului)
________________________________________________________________________
    3. La executarea lucrărilor de extragere a minereurilor, de excavare şi de construcţie să
prevadă:
    decopertarea în mod selectiv a stratului de sol fertil:
orizontul   A  _____cm,  orizontul  B  ______  cm,  stabilite  în   baza materialelor investigaţiilor
pedologice;
    transportarea şi depozitarea orizontului selectiv de sol
________________________________________________________________________
   (se indică locul transportării  şi distanţa în km)
________________________________________________________________________
    4. Destinaţia specială a terenurilor după restabilirea lor
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Principalii parametri ai restabilirii tehnico-miniere:
amplasarea taluzului excavaţiei miniere _____________%, haldelor de minereuri_________%;
executarea lucrărilor de nivelare _______ha;
amenajarea ecranului  pe grundurile toxice cu grosimea de ______cm;
grosimea stratului  de sol fertil ce urmează să fie acoperit în mod selectiv ______m, inclusiv
orizontul A___________cm, orizontul B________cm.
    6. Să se prevadă măsuri de protecţie a terenurilor:
    împotriva eroziunii,
    împotriva inundării,
    de protecţie a mediului înconjurător.
    7. Să se asigure căile de acces spre terenurile restabilite.
    8. Să se efectuieze fixarea taluzurilor şi malurilor.
    9. Restabilirea bilogică să se facă cu forţele______________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
din contul______________________________________________________________
________________________________________________________________________
    10. Restabilirea tehnico-minieră să se execute pînă în __________________________,
după ce terenurile restabilite să se  transmită      (luna, anul)
________________________________________________________________________
         (denumirea întreprinderii, instituţiei, organizaţiei)
________________________________________________________________________
în scopul efectuării restabilirii biologice şi folosirii conform  destinaţiei lor.
    Şeful secţiei pentru regle-
    mentarea regimului proprietăţii
    funciare şi reforma funciară a
    Direcţiei Complexului Agroindus-
    trial a raionului________________________________________
                               (numele de familie, prenumele, semnătura)

    [Anexa nr.3 modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
Anexa nr. 4
la Principiile de bază pentru
restabilirea terenurilor degradate
    Coordonat:                                            Aprob:
Ministrul agriculturii,                                 Preşedintele comitetului
dezvoltării regionale și mediului                 executiv raional (primarul
                                                               oraşului)_____________________
 

______________________________                ______________________________
       (semnătura)                                                          (semnătura)
"____"___________________199__                "____"__________________199___
       L.Ş.                                                                         L.Ş.

       PROCES-VERBAL
privind transmiterea-recepţia terenurilor restabilite
            _________________________
                       (localitatea)
                  "_____"_____________________199____
________________________________________________________________________
     (denumirea obiectivului, construcţiei, edificiului)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
         (amplasamentul)
    Comisia alcătuită din:
    Preşedintele comisiei:
    vicepreşedintele comitetului executiv raional (viceprimarul  
oraşului)_______________________________________________________________
                 (numite de familie, prenumele, patronimicul)
    Membrii comisiei:
    Şeful secţiei pentru reglementarea
    regimului proprietăţii funciare_____________________________________
                                       (numele de familie, prenumele,patronimicul)
                                    
    Reprezentantul Inspectoratului pentru Protecția Mediului
            
_____________________________________
              
__________________________________________________________________
            (numele de familie, prenumele, patronimicul   funcţia)
    Reprezentantul primăriei
    comunei)                       _____________________________________
                                     (numele de familie, prenumele, patronimicul, funcţia)
                                    
    Reprezentantului deţinătorului
    de teren căruia i se transmit
    terenurile restabilite         _____________________________________
                                        (numele de familie, prenumele, patronimicul, funcţia)
                                  
    Reprezentantul întreprinderii,
    instituţiei, organizaţiei care
    transmite terenul              _____________________________________
                                     (numele de familie, prenumele, patronimicul, funcţia)
                                    
                                  
    Reprezentantul instituţiei de proiectare____________________________
                                                   numele de familie,
________________________________________________________________________
   prenumele, patronimicul, funcţia)
________________________________________________________________________
            (denumirea instituţiei)
Reprezentantul organizaţiei de
construcţie (antreprenorului)___________________________________________
                                    (numele de familie, prenumele,  patronimicul)
                              
________________________________________________________________________
                           (denumirea instituţiei)
Specialiştii (experţi) antrenaţi________________________________________
________________________________________________________________________
a efectuat cercetarea loturilor de pămînt restabilit şi a stabilit
următoarele:
    Lucrările de restabilire au început_________________________________
şi s-au terminat________________________________________________________
    Suprafaţa totală a terenurilor restabilite ce urmează să fie restituite pentru a fi folosite
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
constituie _______________________ha,inclusiv_______________________ha,
__________________________________ha, ______________________________ha.
Caracteristicile pedologice şi ameliorative ale terenurilor restabilite: grosimea stratului
fertil de sol pînă la degradare _____cm, conţinutul humusului pînă la degradare _________%
şi după restabilire ____________%, nivelul apelor subterane _____cm, conţinutul
sărurilor în roca de aşternere_____________% şi în stratul de sol fertil ___________%.
Avizul comisiei  privind  corespunderea  lucrărilor  de  restabilire executive  proiectului
aprobat, gradul de pregătire a obiectivul  pentru efectuarea   lucrărilor   de  restabilire  a
fertilităţii   terenurilor degradate şi folosirea lor în viitor conform destinaţiei ___________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Prezentul proces-verbal   se   întocmeşte  şn  trei  exemplare.   La procesul-verbal  se  anexează
copia terenului restabilit de  pe  planul terenurilor  atribiute  la  scara 1:10000 şi  planul-achiţă
general  cu notarea  terenului indicat mai sus. Un exemplar se transmite comitetului executiv
raional  (primăriei),  inginerului-şef  cadastral,  al  doilea exemplar  - deţinătorulu de teren care
îl recepţionează şi al treilea  - întreprinderii, instituţiei, organizaţiei care transmite terenul.
    Preşedintele comisiei
    de recepţionare __________________________________________________
                        (semnătura, numele de familie, prenumele, patronimicul)
    Membrii comisiei:
    1. _________________________________________________________________
            (semnătura)   (numele de familie, prenumele, patronimicul)
    2. _________________________________________________________________
    3. _________________________________________________________________
    4. _________________________________________________________________
    5. _________________________________________________________________
    Transmis                                   Recepţionat
   
[Anexa nr.4 modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]