HGM414/2000
ID intern unic:  301808
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 414
din  02.05.2000
privind aprobarea Regulamentului Cadastrului obiectelor
şi complexelor din fondu
l ariilor naturale protejate de stat
Publicat : 12.05.2000 în Monitorul Oficial Nr. 54-56     art Nr : 496
MODIFICAT
      HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19     Întru ţinerea Cadastrului obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat potrivit dispoziţiilor Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul Cadastrului obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat (se anexează).
2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului:
va coordona la toate nivelurile lucrările de întocmire a Cadastrului obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat;
va sistematiza informaţia cadastrală în termenele stabilite în regulamentul sus-aprobat.
      
[Pct.2 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
3. Autorităţile publice centrale şi locale vor ţine la zi documentaţia cadastrală şi o vor prezenta autorităţii centrale pentru mediu conform prevederilor prezentului regulament.
4. Finanţarea lucrărilor de ţinere a Cadastrului obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat se va efectua din fondurile ecologice, subvenţiile donatorilor străini şi locali, precum şi din mijloacele bugetare alocate Institutului Naţional de Ecologie pentru lucrările cadastrale în conformitate cu legislaţia în vigoare.

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                 Dumitru BRAGHIŞ
Contrasemnată:
Ministrul mediului şi amenajării teritoriului             Arcadie Capcelea
Ministrul finanţelor                                                    Mihail Manoli

Chişinău,  2 mai 2000.
Nr. 414.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova
nr. 414 din 2 mai 2000

Regulamentul
Cadastrului obiectelor şi complexelor din fondul
ariilor naturale protejate de stat
I. Principii generale
1. Regulamentul Cadastrului obiectelor şi complexelor din fondul ariilor protejate de stat (în continuare - Regulamentul) este elaborat în conformitate cu prevederile Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998.
2. Regulamentul stabileşte destinaţia, structura şi modul de ţinere a Cadastrului obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat (în continuare - cadastrul).
3. Autoritatea centrală pentru mediu organizează, coordonează şi controlează modul de executare şi calitatea lucrărilor cadastrale la nivel republican.
II. Destinaţia cadastrului
4. Cadastrul reprezintă un sistem unitar autonom şi obligatoriu de evidenţă, care realizează descrierea şi marcarea pe hărţi şi planuri topografice a tuturor terenurilor din complexele cuprinse în fondul ariilor naturale protejate de stat, indiferent de clasificare şi tipul lor de proprietate, şi asigură autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderile, instituţiile, organizaţiile interesate şi cetăţenii cu informaţii privind:
a) denumirea şi statutul juridic al obiectului protejat;
b) deţinătorul funciar al obiectului sau terenului;
c) amplasamentul terenurilor;
d) parametrii cantitativi şi calitativi ai obiectelor şi complexelor;
e) valoarea ecologică şi regimul de protecţie ale obiectelor şi complexelor;
f) importanţa ştiinţifică, congnitivă şi recreativă a obiectelor şi complexelor;
g) restricţii privind folosirea terenurilor.
III. Ţinerea cadastrului
5. Ţinerea cadastrului este competenţa autorităţii centrale pentru mediu. Banca de date a cadastrului se formează şi se ţine în cadrul Institutului de Ecologie și Geografie, subdiviziune a autorităţii centrale pentru mediu.
   
  [Pct.5 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
IV. Organizarea evidenţei obiectelor şi complexelor
din fondul ariilor naturale protejate
6. Lucrările privind colectarea şi evidenţa datelor cadastrului sînt organizate:
a) la nivel republican - de autoritatea centrală pentru mediu;
b) la nivel raional - de autorităţile raionale, în teritoriile administrative ale cărora se află ariile protejate de stat;
   
  [Pct.6 lit.b) modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
c) la nivel local - de primăriile, în teritoriul administrativ al cărora se află ariile protejate de stat şi deţinătorii terenurilor din cadrul obiectelor şi complexelor curpinse în fondul ariilor naturale protejate de stat.
7. Autorităţile publice şi persoane fizice şi juridice, în proprietatea sau gestiunea cărora se află obiectele şi complexele ariilor naturale protejate de stat, furnizează în mod obligatoriu şi gratuit informaţia necesară pentru ţinerea cadastrului, conform art. 16, lit. e), din Legea privind protecţia mediului înconjurător.
8. Coordonarea lucrărilor organizaţionale şi ştiinţifice de ţinere a cadastrului este efectuată de Consiliul ştiinţific general al fondului ariilor naturale protejate de stat, instituit pe lîngă autoritatea centrală pentru mediu.
9. Informaţia tehnico-economică despre ariile naturale protejate se sistematizează în registrul cadastral, alăturîndu-se planurile (schemele) cadastrale pentru fiecare obiect şi complex din fondul ariilor naturale protejate.
10. Registrul cadastral se întocmeşte o dată în zece ani şi conţine informaţii sistematizate despre obiectele şi complexele ariilor naturale protejate, cu caracteristica succintă a fiecărei categorii, potrivit tipizatei stabilite de autoritatea centrală pentru mediu.
11. Planul cadastral (schema cadastrală) al obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat, amplasate în limitele fondului forestier, conţine reprezentarea grafică a informaţiei privind aşezarea terenurilor incluse în registrul cadastral, cu divizarea parcelelor, subparcelelor şi evidenţierea principalelor specii silvoformante şi rare.
12. Pentru instituirea cadastrului se vor utiliza resurse financiare din Fondul ecologic naţional. Ţinerea cadastrului se finanţează din fondurile ecologice, subvenţiile donatorilor străini şi locali, precum şi din mijloacele destinate asigurării activităţii instituţiei, responsabile de ţinerea cadastrului.
13. Conţinutul de date al cadastrului şi informaţiile cadastrale care urmează să fie date publicităţii, modul şi termenele de editare a cadastrului se determină de către Consiliul ştiinţific general al fondului ariilor naturale protejate de stat.