HGO436/2004
ID intern unic:  302003
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 436
din  26.04.2004
despre aprobarea Regulamentului privind
construcţia/reconstrucţia centralelor electrice
Publicat : 07.05.2004 în Monitorul Oficial Nr. 073     art Nr : 578
În temeiul Legii cu privire la energetică nr. 1525-XIII din 19 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 50-51, art.366), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul privind construcţia/reconstrucţia centralelor electrice (se anexează).
2. Autorităţile administraţiei publice locale şi agenţii economici din teritoriu, la construcţia/reconstrucţia centralelor electrice, se vor conduce de cerinţele prezentului Regulament.
3. Ministerul Energeticii va acorda agenţilor economici, autorităţilor administraţiei publice locale, la solicitarea acestora, servicii consultative şi metodologice privind respectarea prevederilor Regulamentului.
4. Inspecţia de Stat în Construcţii a Departamentului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului va acorda servicii consultative şi metodologice în procesul de construcţie a centralelor electrice, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, a agenţilor economici.
Prim-ministru                   Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul energeticii                    Iacob Timciuc
Chişinău, 26 aprilie 2004.
Nr. 436.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 436
din 26 aprilie 2004
Regulamentul
privind  construcţia/reconstrucţia centralelor electrice
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul privind construcţia/reconstrucţia centralelor electrice  (în continuare - Regulamentul) stabileşte condiţiile tehnice şi tehnologice, procedurile organizatorice necesare la toate etapele de realizare a complexului de măsuri pentru construcţia/reconstrucţia centralelor electrice, care include:
adoptarea deciziilor pentru construcţia centralelor electrice noi sau reconstrucţia celor existente;
procedura de colectare a datelor pentru proiectare;
proiectarea, expertiza, construcţia şi darea în exploatare.
2. Obiectul prezentului Regulament îl constituie reglementarea procesului de construcţie/reconstrucţie a centralelor electrice în Republica Moldova, ţinîndu-se cont de realizarea obiectivelor din domeniul  energetic la etapa actuală.
II. Selectarea tipului centralelor electrice şi amplasamentul acestora.
Studiul de fezabilitate al construcţiei/reconstrucţiei staţiilor electrice
3. Tipurile, etapele de construcţie şi amplasamentul centralelor electrice noi se stabilesc în baza studiilor de fezabilitate, reieşind din cerinţele constituirii domeniului energetic ca un complex important în economia ţării. La alegerea soluţiilor se va ţine cont şi de factorii care nu pot fi exprimaţi valoric (sociali - crearea noilor locuri de muncă etc.), dar care, pentru evaluarea posibilităţilor reconstrucţiei, trebuie evidenţiaţi şi analizaţi calitativ.
4. Materialele studiului de fezabilitate pot fi utilizate pentru:
elaborarea business-planurilor;
negocierile cu organele de stat şi cu autorităţile administraţiei publice locale;
obţinerea actului de selectare a terenului pentru amplasarea obiectului;
executarea lucrărilor de cercetare-proiectare.
5. Studiul de fezabilitate al construcţiei centralelor electrice se efectuează în baza deciziei adoptate în conformitate cu rezultatul analizei cheltuielilor medii  şi al analizei eficacităţii economice, prin compararea a cel puţin două variante economic oportune, care diferă prin tipul utilajului folosit şi prin amplasarea staţiei şi va conţine:
soluţiile principiale de sistematizare spaţială;
calculele pentru stabilirea eficacităţii investiţiilor;
impactul social, ecologic, economic şi alte consecinţe ale realizării construcţiei/reconstrucţiei şi exploatării obiectului;
protecţia mediului înconjurător;
expertiza de stat în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare;
calculul pierderilor posesorilor de terenuri, arendaşilor, precum şi al pagubelor din agricultură, determinate de retragerea terenului şi altele.
6. La estimarea proiectului, beneficiarul va ţine cont de un şir de condiţii principale.
Prioritară se va considera construcţia centralelor electrice de tip combinat cu puterea instalată de peste 100 MW, cu diapazonul de reglare 60-70 %, şi cea de circa 100 MW.
Cele mai acceptabile din şirul utilajelor de generare existente ale centralelor termoelectrice (CTE) şi centralelor electrice cu termoficare (CET), cu puterea în diapazonul de la 5 pînă la 100 MW, sînt instalaţiile combinate gaze-abur, care funcţionează pe bază de gaze naturale. În prezent acestea reprezintă utilajul  cel mai modern şi cu randament înalt.
Preferinţă se va da construcţiei CET-urilor şi extinderii celor existente în baza instalaţiilor combinate gaze-abur, deoarece funcţionarea acestor staţii este bazată pe principiul de cogenerare şi în paralel permite soluţionarea problemelor de aprovizionare cu căldură.
Dintre toate tipurile de combustibil, predilecţie se va acorda gazelor naturale, datorită faptului că circa 98% din resursele energetice ale republicii se importă, iar din acestea gazele naturale constituie în prezent combustibilul cel mai ieftin şi ecologic pur.
7. Pentru staţiile mici (cu puterea de pînă la 20 MW) se poate examina posibilitatea utilizării resurselor energetice locale.
8. Din utilajul cu puterea de pînă la 15 MW, mai moderne şi econome sînt instalaţiile pe baza grupurilor de motoare cu piston ce funcţionează cu combustibil gazos.
9. Amplasarea centralelor electrice se stabileşte în conformitate cu cerinţele Concepţiei de dezvoltare şi Schemei de amplasare a centralelor electrice în Republica Moldova pînă în anul 2010, luîndu-se în considerare:
necesitatea şi posibilitatea instalării capacităţilor de generare în zone concrete;
posibilităţile de aprovizionare cu combustibil;
posibilităţile de alimentare cu apă şi de canalizare;
posibilităţile de funcţionare a centralei electrice atît pentru asigurarea cu energie electrică a necesităţilor proprii, cît şi pentru funcţionarea în paralel cu reţelele electrice de transport sau de distribuţie, în cazul în care centrala electrică se amplasează pe teritoriul agentului economic sau este proprietatea acestuia;
condiţiile ecologice existente ale teritoriului de amplasare a obiectului şi anume: dispersarea emisiilor substanţelor nocive, aerisirea terenului şi a spaţiului locativ adiacent; nivelul poluării aerului atmosferic cu poluanţi chimici şi fizici; particularităţile meteorologice ale regiunii, care influenţează asupra dispersărilor emisiilor industriale; direcţia dominantă a vîntului şi alte condiţii conform cerinţelor actelor normative în vigoare;
teritoriul disponibil ca relief şi structură geotehnică (se va urmări să nu fie afectate terenurile agricole în rezultatul montării şi exploatări staţiei);
seismicitatea zonei;
particularităţile zonei economice respective sub aspectul cooperărilor, asigurării cu materiale de construcţie şi forţă de muncă;
condiţiile sociale din  zonă, inclusiv posibilităţile de cazare şi transport al personalului;
necesitatea organizării şi respectării zonei de protecţie sanitară;
necestitatea respectării prevederilor tratatelor internaţionale în domeniul protecţiei aerului atmosferic, la care Republica Moldova este parte.
10. Pentru fiecare centrală se va examina posibilitatea extinderii şi, corespunzător, sporirii puterii instalate de generare, luîndu-se în considerare aprovizionarea cu combustibil, comercializarea în perspectivă a energiei termice şi electrice, precum şi prezenţa unui teren de construcţie şi a infrastructurii.
Caracteristicile tehnice şi etapele de dezvoltare a centralelor electrice se stabilesc în funcţie de necesităţile de putere şi energie electrică ale sistemului energetic al ţării, precum şi de necesarul de energie termică şi electrică ale consumatorilor din zonă.
III. Modul de obţinere a permisiunii de construcţie/reconstrucţie a centralelor electrice
11. Pentru începutul activităţii de construcţie/reconstrucţie a centralelor electrice este necesară permisiunea Comisiei guvernamentale pentru redresarea situaţiei în complexul energetic, care se eliberează beneficiarului după examinarea preliminară de către aceasta a studiului de fezabilitate, iar pentru construcţia/reconstrucţia centralelor electrice cu puterea mai mare de 20 MW este necesară, de asemenea, şi hotărîrea de Guvern corespunzătoare.
12. Pentru obţinerea permisiunii solicitantul va înainta o cerere organului central de specialitate în domeniul energeticii. Prin instrucţiunile autorităţii respective vor fi stabilite forma cererii şi lista actelor anexate, care dovedesc îndeplinirea condiţiilor economice, financiare, tehnice şi profesionale de către solicitant.
În acelaşi scop este necesar acordul prealabil al autorităţilor administraţiei publice locale asupra locului amplasării obiectului planificat pentru construcţie, autorizaţia de construire şi certificatul de urbanism, elaborate de către acestea în conformitate cu Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 18 aprilie 1997.
13. Solicitantul trebuie să fie agent economic înregistrat în Moldova. Solicitantul-persoană juridică străină trebuie să întemeieze în Republica Moldova, în condiţiile legii, reprezentanţa sa pe perioada construcţiei/ reconstrucţiei.
Nu pot obţine permisiuni solicitanţii falimentari sau aflaţi în procedura reorganizării juridice, inclusiv cei cărora li s-a refuzat sau le-a fost retrasă sau anulată licenţa pentru activitate în domeniul energeticii pe o perioadă de pînă la 5 ani de la data înregistrării cererii pentru licenţiere.
14. În cazul cînd solicitantului i se refuză permisiunea specială, acesta va fi informat în termenele stabilite de legislaţia în vigoare despre motivele refuzului, cu indicarea căilor de apel.
IV. Elaborarea sarcinii tehnice
15. La elaborarea sarcinii tehnice pentru proiectare beneficiarul se va conduce de:
studiul de fezabilitate al construcţiei/reconstrucţiei centralei electrice;
actul de selectare a terenului pentru amplasarea obiectului;
prezenţa reţelelor inginereşti corespunzătoare;
alte condiţii.
De asemenea, se va ţine cont de necesitatea participării staţiei în reglarea secundară a frecvenţei şi puterii, în conformitate cu condiţiile tehnice elaborate de Î.S. "Moldelectrica".
V. Elaborarea documentaţiei de proiect
pentru construcţia/reconstrucţia centralelor electrice
16. Documentaţia de proiect pentru construcţia/reconstrucţia centralelor electrice se elaborează de instituţiile de proiectare licenţiate, după coordonarea cu organul central de specialitate în domeniul energeticii.
17. Proiectarea se efectuează cu respectarea exigenţelor  actelor legislative şi normative în domeniul construcţiilor, altor acte normative care stabilesc cerinţele tehnice şi cele referitoare la asigurarea metrologică, respectarea cărora favorizează funcţionarea pieţei energiei electrice şi termice.
18. În stadiul de proiectare a obiectelor, vor fi coordonate cu Î.S. "Moldelectrica" caracteristicile de reglare a frecvenţei, tensiunii, puterii active şi reactive, în conformitate cu regulile de proiectare.
19. Proiectantul este obligat să îndeplinească toate cerinţele expuse în condiţiile tehnice de conectare la sistemul electric, soluţionînd de sine stătător problemele de proiectare a schemei de transmitere a puterii, sistemului de evidenţă comercială a energiei electrice.
20. Pentru proiectele de construcţie/reconstrucţie a сentralelor electrice este obligatorie expertiza tehnică efectuată de specialişti atestaţi  conform Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 361 din    25 iunie 1996.
VI. Selectarea antreprenorilor pentru
construcţia/reconstrucţia centralelor electrice
21. Construcţia/reconstrucţia centralelor electrice poate fi efectuată atît  în bază de concurs, cît şi prin negocieri directe.
22. În cazul în care se optează pentru procedura de selectare prin negocieri directe, organul central de specialitate în domeniul energeticii va stabili criteriile atribuite pentru construirea centralelor electrice care vor reflecta:
securitatea şi fiabilitatea tehnică a sistemului electroenergetic, utilajului şi instalaţiilor conectate;
eficacitatea construcţiei respective pentru economia naţională şi energetică;
posibilitatea utilizării terenurilor;
eficacitatea utilizării resurselor energetice primare;
protecţia mediului înconjurător;
particularităţile şi caracteristicile solicitantului, de exemplu, posibilităţile tehnice, economice şi financiare.
23. În cazul optării pentru procedura de selectare prin concurs, permisiunea pentru construcţie/reconstrucţie se eliberează de organul central de specialitate în domeniul energeticii  în baza rezultatelor tenderului, organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi Regulamentul cu privire la achiziţiile publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr. 1123 din 15 septembrie 2003, cu respectarea criteriilor necesare pentru construcţia capacităţilor generatoare.
24. Proiectarea şi construcţia/reconstrucţia centralelor electrice se efectuează de către instituţiile de proiectare şi organizaţiile de construcţie, licenţiate în conformitate cu legislaţia în vigoare, în strictă corespundere cu Regulamentul cu privire la verificarea proiectelor şi producerii lucrărilor de construcţie, expertizei tehnice a proiectelor şi  construcţiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, Normele de Amenajare a Instalaţiilor Electrice şi Regulamentul de exploatare a staţiilor şi reţelelor electrice.
VII. Finisarea construcţiei/reconstrucţiei şi darea
obiectului în exploatare
25. După finisarea construcţiei/reconstrucţiei, vor fi efectuate lucrările de recepţie a obiectului în conformitate cu Regulamentul de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 285 din 23 mai 1996. În componenţa comisiei de recepţie vor fi incluşi reprezentanţii organului central de specialitate în domeniul energeticii, Inspectoratului Energetic de Stat, altor instituţii interesate.
26. Comisia ia decizia cu privire la darea în exploatare a obiectului şi conectarea lui la reţelele electrice după verificarea corespunderii acestuia la cerinţele tehnologice, tehnice, ecologice şi alte cerinţe prevăzute în documentaţia de proiect şi în conformitate cu actele normative în vigoare.
VIII. Primirea autorizaţiei pentru exploatare
27. Pînă la darea în exploatare a obiectului energetic (obiectului reconstruit), personalul Î.S. "Moldelectrica" va efectua încercările individuale şi funcţionale ale unor sisteme aparte, care se vor încheia cu pornirea de probă a utilajului principal şi auxiliar, după care se va proceda la încercarea complexă a utilajului.
La încercarea complexă se vor pune în funcţiune aparatele de control şi de măsurare prevăzute în proiect, omologate pe teritoriul Republicii Moldova, bloc-sistemele, dispozitivele de semnalizare şi comandă la distanţă, schemele de protecţie şi de automatizare, sistemele de evidenţă a energiei electrice şi de transmitere a informaţiei.
28. Pînă la conectarea la reţea, instalaţiile electrice trebuie să suporte toate încercările de profilaxie necesare.
29. Dirijarea operativă a încercărilor şi punerea în funcţiune a noului utilaj se efectuează de personalul de dispecerat al Î.S. "Moldelectrica", iar a instalaţiilor electrice conectate la reţelele electrice de distribuţie - de personalul de serviciu al reţelelor electrice corespunzătoare.
30. Pe parcursul testării se verifică capacitatea mijloacelor de comunicare a obiectului construit de a  efectua schimbul de informaţii în cadrul funcţionării sistemului energetic şi de a recepţiona comenzile Î.S. "Moldelectrica", precum şi capacitatea de funcţionare a mijloacelor de evidenţă comercială în sistemul centralizat de evidenţă comercială.
IX. Dispoziţii finale
31. Iniţiativa în extinderea surselor de energie electrică trebuie să aparţină producătorilor şi furnizorilor de energie autohtoni. Organul central de specialitate în domeniul energeticii este abilitat să participe la procesul de organizare a construcţiei/reconstrucţiei şi să contribuie la adoptarea oportună a deciziilor cu privire la construcţia şi modernizarea centralelor electrice.