HGM451/2004
ID intern unic:  302117
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 451
din  29.04.2004
despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de distribuire
a taloanelor de călătorie în cadrul statelor membre ale C.S.I. pentru
veteranii şi
persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului
Publicat : 07.05.2004 în Monitorul Oficial Nr. 73-76     art Nr : 587
    HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422


    NOTĂ:
   
în titlul și în textul hotărîrii, precum și pe tot parcursul Regulamentului, cuvintele „invalizi de război”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „persoane cu dizabilităţi de pe urma războiului”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727
   
în Regulament:
    a) cuvintele „au devenit invalizi” se substituie cu cuvintele „au fost încadraţi în grad de dizabilitate”;
    b) cuvintele „au devenit invalide” se substituie cu cuvintele „au fost încadrate în grad de dizabilitate”;
    c) textul „un invalid de gradul I” se substituie cu cuvintele „o persoană cu dizabilităţi severe”;
    d) cuvintele „legitimaţia de invalid” se substituie cu cuvintele „legitimaţia de persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului”;
    e) cuvintele „ale căror invaliditate” se substituie cu cuvintele „a căror dizabilitate” prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727
    Pe parcursul întregului text al Regulamentului, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”, la cazul respectiv prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437
    Pe parcursul întregului text, precum şi în anexa nr.5, cuvintele "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se substituie prin cuvintele "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale", la cazul gramatical respectiv prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422

    Întru executarea Legii nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.84-86, art.392), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de distribuire a taloanelor de călătorie în cadrul statelor membre ale C.S.I. pentru veteranii şi persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului (se anexează).
    2. Se stabileşte că Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei va comanda şi va procura, la fiecare cinci ani, în modul stabilit, taloane de călătorie în cadrul statelor membre ale C.S.I. pentru veteranii şi persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului.
   
[Pct.2 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]
    [Pct.2 modificat prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]
    [Pct.2 modificat prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]

    PRIM-MINISTRU                                           Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul muncii şi
    protecţiei sociale                                              Valerian Revenco
    Ministrul finanţelor                                          Zinaida Grecianîi
    Ministrul transporturilor
    şi comunicaţiilor                                                Vasile Zgardan
    Ministrul apărării                                              Victor Gaiciuc
    Ministrul justiţiei                                               Vasile Dolghieru

    Chişinău, 29 aprilie 2004.
    Nr. 451.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 451
din 29 aprilie  2004
REGULAMENT
cu privire la modul de distribuire a taloanelor de călătorie în
cadrul s
tatelor membre ale C.S.I. pentru veteranii şi
persoanele
cu dizabilităţi de pe urma războiului
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la modul de distribuire a taloanelor de călătorie în cadrul statelor membre ale C.S.I. pentru veteranii şi persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului (în continuare - Regulament) este elaborat în scopul realizării Legii nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani.
    2. Prezentul Regulament determină modul de distribuire a taloanelor de călătorie  în cadrul statelor membre ale C.S.I. pentru veteranii şi persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului.
II. Categoriile beneficiarilor de taloane de călătorie
    3. De taloane de călătorie beneficiază veteranii de război specificaţi în anexa nr. 1 la prezentul Regulament, şi persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului specificaţi în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    De prevederile prezentului Regulament beneficiază şi militarii, persoanele din corpul de comandă şi soldaţii din organele afacerilor interne, din sistemul penitenciar şi din organele securităţii naţionale care au fost încadraţi în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecţiuni contractate în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu.
    [Pct.3 modificat prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]
III. Modul de distribuire a taloanelor de călătorie
    4. În conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera c) din Legea cu privire la veterani, veteranii de război specificaţi în anexa nr. 1 la prezentul Regulament au dreptul la o călătorie (tur-retur) pe an cu transportul feroviar sau auto de pasageri în cadrul statelor membre ale C.S.I. cu o reducere de 50% a costului biletului de călătorie ori o călătorie gratuită la doi ani.
    5. În conformitate cu articolul 15 alineatul (1) litera c) din Legea cu privire la veterani, persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului specificaţi în anexa nr. 2 la prezentul Regulament au dreptul la o călătorie (tur-retur) pe an gratuită cu transportul feroviar sau auto de pasageri în cadrul statelor membre ale C.S.I. De acest drept beneficiază şi persoana care însoţeşte o persoană cu dizabilităţi severe.
    6. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei va comanda şi va procura, la fiecare cinci ani, în modul stabilit, taloane de călătorie în cadrul statelor membre ale C.S.I. pentru veteranii şi invalizii, pe care le va repartiza "conform comenzii".
   
[Pct.6 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]
    [Pct.6 modificat prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]
    7. 
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei va distribui taloanele de călătorie secţiilor asistenţă socială şi protecţie a familiei (direcţiilor asistenţă socială) în baza procurii respective.
   
[Pct.7 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]
    [Pct.7 modificat prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]
    8. Taloanele de călătorie se eliberează centralizat tuturor beneficiarilor (inclusiv persoanelor care primesc pensia în baza altor legi) de către secţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei (direcţiile asistenţă socială) la locul de trai.
    9. Eliberarea taloanelor de călătorie se înscrie într-un registru special de evidenţă a călătoriilor în cadrul C.S.I., care este numerotat, sigilat şi legiferat prin semnătura şi ştampila şefului secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei sau şefului Direcţiei asistenţă socială care a eliberat talonul.
    10. Taloanele de călătorie se eliberează nemijlocit beneficiarului, contra semnătură, în baza cererii depuse la Secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei (Direcţia asistenţă socială) la locul de trai, la prezentarea  legitimaţiei sau buletinului de identitate (paşaportului).
    11. Cererea şi documentele necesare (paşaportul, buletinul de identitate, legitimaţia de persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului sau participant la război), care confirmă faptul că persoana are dreptul la călătorie în conformitate cu legislaţia în vigoare, se prezintă Secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei (Direcţiei asistenţă socială) la locul de trai al solicitantului.
    12. Evidenţa persoanelor care au depus cererea şi documentele specificate la punctul 11 al prezentului Regulament este ţinută de către specialiştii responsabili de primire şi perfectare a documentelor cetăţenilor ai secţiilor asistenţă socială şi protecţie a familiei (direcţiilor asistenţă socială) în registrul de evidenţă a taloanelor de călătorie, menţionîndu-se  (fără prescurtări) numele, prenumele, patronimicul, adresa, seria, numărul şi organele care au eliberat documentul respectiv şi data eliberării talonului.
    [Pct.12 modificat prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]
    13. La completarea taloanelor de călătorie, înscrierile necesare se efectuează fără prescurtări şi se confirmă prin semnătura şi ştampila şefului secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei (direcţiei asistenţă socială) care a eliberat talonul, în modul stabilit. Dacă în talon s-au făcut înscrieri incorecte sau greşite, se completează unul nou, iar cel  completat incorect se lichidează, întocmindu-se un act respectiv.
    14. În cazul în care beneficiarul îşi schimbă locul de trai, eliberarea talonului se suspendă (la locul precedent de trai) şi este reluată prin decizia Secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei (Direcţiei asistenţă socială) la locul nou de trai.
    15. În cazul neutilizării, pînă la expirarea termenului fixat, taloanele de călătorie se restituie secţiilor asistenţă socială şi protecţie a familiei (direcţiilor asistenţă socială), iar în registru se fac înscrierile de rigoare. În acest caz, beneficiarul nu are dreptul la o călătorie suplimentară.
    16. Beneficiarii care nu au necesitatea de a călători în cadrul statelor membre ale C.S.I., au dreptul, la cerere, la o compensaţie nominativă pentru călătoria în transportul urban, suburban şi interurban (cu excepţia taximetrelor), care se acordă la locul de reşedinţă de către autorităţile administraţiei publice locale, din contul bugetului respectiv. Secţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei (direcţiile asistenţă socială) vor ţine evidenţa acestora în registrul de evidenţă a călătoriilor în cadrul statelor membre ale C.S.I. în mod separat.
IV. Modul de finanţare şi evidenţă contabilă
    17. Cheltuielile ce ţin de plata călătoriei în cadrul statelor membre ale C.S.I. a persoanelor specificate în anexele nr.1 şi nr. 2 la prezentul Regulament vor fi suportate anual din contul mijloacelor bugetului de stat.
    18. Organele abilitate cu eliberarea şi evidenţa taloanelor de călătorie prezintă lunar, pînă la data de 10 a lunei următoare celei de gestiune, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei informaţia privind eliberarea taloanelor de călătorie în cadrul statelor membre ale C.S.I., de forma specificată în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
   
[Pct.18 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]
    [Pct.18 modificat prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]
    19. Agenții economici prestatori de servicii de transport cu facilități prezintă lunar Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei materialele generalizatoare cu privire la călătoriile în cadrul statelor membre ale C.S.I. de către persoanele specificate în anexele nr.1 şi nr.2 la prezentul Regulament, întocmite în baza datelor evidenţei ţinute de casele de bilete ale staţiilor şi gărilor privind comercializarea efectivă a biletelor cu înlesniri sau gratuite, conform modelului specificat în anexa nr. 4 la prezentul Regulament.
   
[Pct.19 modificat prin HG738 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.850]
    [Pct.19 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]
   
[Pct.19 modificat prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]
    20. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în baza documentelor prezentate, transferă lunar sumele necesare de pe contul său trezorerial pe contul agenților economici prestatori ai serviciilor de transport cu facilităţi.
   
[Pct.20 modificat prin HG738 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.850]
    [Pct.20 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]
    [Pct.20 modificat prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]
    21. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei întocmeşte darea de seamă conform anexei nr.5 la prezentul Regulament şi o prezintă trimestrial Ministerului Finanţelor.
   
[Pct.21 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]
    22. Controlul asupra corectitudinii, păstrării, evidenţei şi eliberării taloanelor de călătorie în cadrul statelor membre ale C.S.I. pentru veteranii şi persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului este exercitat de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
    
[Pct.22 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]
    [Pct.22 modificat prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]
    23. Taloanele de călătorie (în teritoriu) se păstrează în contabilitate, ca documente de strictă evidenţă, şi se eliberează de către persoana responsabilă pentru evidenţa, păstrarea şi eliberarea taloanelor de călătorie, contra semnătură, la cererea beneficiarului.
V. Dispoziţii finale
    24. Responsabilitatea  (în teritoriu) pentru păstrarea şi eliberarea taloanelor de călătorie o poartă conducătorii secţiilor asistenţă socială şi protecţie a familiei (direcţiei asistenţă socială).
    [Pct.24 în redacţia HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]
    25. Controlul asupra aplicării prevederilor prezentului Regulament şi utilizării mijloacelor bugetare după destinaţie, îl exercită Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
   
[Pct.25 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]

Anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire la modul
de distribuire a taloanelor de călătorie
în cadrul statelor membre ale C.S.I.
pentru veteranii şi persoanele cu dizabilităţi
de pe urma războiului

LISTA
veteranilor de război
    Veterani de război se consideră persoanele care au participat la acţiunile de luptă în cel de-al doilea război mondial, la  acţiunile de luptă desfăşurate pe teritoriul altor state şi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova sau care au asigurat unităţile militare ale armatei active în zonele în care s-au desfăşurat acţiunile de luptă, precum şi persoanele care şi-au îndeplinit serviciul militar sau au lucrat în spatele frontului în anii celui de-al doilea război mondial şi au fost decorate cu ordine sau medalii ale fostei U.R.S.S. pentru serviciu ireproşabil şi muncă plină de abnegaţie în anii celui de-al doilea război mondial.
    Participanţii de război sînt recunoscuţi:
    a) militarii care şi-au satisfăcut serviciul în subunităţile, unităţile militare, statele majore şi instituţiile militare, care în timpul celui de-al doilea război mondial sau în timpul altor acţiuni de luptă pentru apărarea fostei U.R.S.S. se aflau în componenţa armatei active, precum şi persoanele care au activat în detaşamentele de partizani;
    b) militarii care au participat  la cel de-al doilea război mondial în cadrul armatei române şi sînt cetăţeni ai Republicii Moldova;
    c) angajaţii civili ai Forţelor Armate, ai organelor afacerilor interne şi ai organelor securităţii de stat ale fostei U.R.S.S., care în timpul celui de-al doilea război mondial au ocupat funcţii conform statelor în subunităţi, unităţi militare, state majore şi instituţii militare din componenţa armatei active;
    d) persoanele care în timpul  celui de-al doilea război mondial s-au aflat în componenţa subunităţilor, unităţilor militare, statelor majore şi instituţiilor militare ale armatei active şi flotei ca fii  (discipoli) ai regimentului sau elevi marinari;
    e) persoanele care în timpul celui de-al doilea război mondial au participat la acţiunile militare împotriva Germaniei fasciste desfăşurate pe teritoriile altor state, aflîndu-se în componenţa detaşamentelor de partizani, în organizaţiile de ilegalişti şi în alte formaţiuni antifasciste;
    f) persoanele participante la acţiunile de luptă din Afganistan, precum şi la acţiunile de luptă de pe teritoriile altor state, din rîndul militarilor şi angajaţilor civili ai Armatei Sovietice, Flotei Maritime Militare, ai organelor securităţii de stat, colaboratorii organelor afacerilor interne ale fostei U.R.S.S., lucrătorii din aceste categorii, care au fost trimişi de organele puterii de stat ale fostei U.R.S.S. în alte state şi care au participat la acţiuni de luptă pe teritoriul acestora.

LISTA
persoanelor asimilate participanţilor la război
    a) militarii, inclusiv cei trecuţi în rezervă (în retragere), şi angajaţii civili decoraţi cu medalia "Pentru victorie asupra Germaniei în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945" sau cu medalia "Pentru victorie asupra Japoniei", care şi-au îndeplinit serviciul militar în perioada de la 22 iunie 1941-3 septembrie 1945 în unităţi militare, instituţii militare, instituţii de învăţămînt militar, ce nu făceau parte din armata activă;
    b) persoanele decorate cu medalia "Pentru apărarea Leningradului" şi cele decorate cu  insigna "Locuitor al oraşului Leningrad în blocadă", care în perioada  blocadei, 8 septembrie 1941 - 27 ianuarie 1944, au lucrat la întreprinderi, instituţii şi organizaţii din oraşul Leningrad;
    c) persoanele decorate cu ordine sau medalii pentru muncă plină de abnegaţie în anii celui de-al doilea război mondial, care în perioada 22 iunie 1941 - 9 mai 1945 au lucrat în spatele frontului cel puţin şase  luni, cu excepţia perioadelor de lucru pe teritoriile temporar ocupate ale fostei U.R.S.S.;
    d) persoanele antrenate de organele puterii locale la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al doilea război mondial şi în perioada de după acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;  
    e) foştii deţinuţi minori ai lagărelor de concentrare, ghetourilor şi  altor  locuri de detenţie forţată, create de Germania fascistă şi aliaţii ei, în perioada celui de-al doilea război mondial.

Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la modul
de distribuire a taloanelor de călătorie
în cadrul statelor membre ale C.S.I.
pentru veteranii şi persoanele cu dizabilităţi
de pe urma războiului

Lista
persoanelor recunoscute ca persoane
cu dizabilităţi de pe urma războiului
    Invalizi de război se consideră persoanele a căror dizabilitate este cauzată de rănire, contuzie, schilodire sau de o afecţiune contractată în perioada celui de-al doilea război mondial sau a acţiunilor de luptă în timp de pace.
    Invalizii de război sînt recunoscuţi:
    a) militarii, inclusiv cei trecuţi în rezervă (în retragere), care şi-au îndeplinit serviciul militar (inclusiv fiii (discipolii) regimentului sau elevii marinari) ori s-au aflat temporar în subunităţile, unităţile militare, statele majore şi instituţiile militare ce făceau parte din armata activă, partizanii, muncitorii şi funcţionarii care au fost încadraţi în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecţiuni contractate în timpul celui de-al doilea război mondial în zonele în care s-au desfăşurat acţiunile de luptă, în sectoarele din apropierea frontului ale căilor ferate, drumurilor auto, la construirea aliniamentelor de apărare, bazelor maritime militare, aerodromurilor;
    b) persoanele din corpul de comandă şi soldaţii din organele afacerilor interne, instituţiilor penitenciare şi organele securităţii naţionale, care au fost încadraţi în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecţiuni contractate în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu în zonele în care s-au desfăşurat acţiunile de luptă;
    c) persoanele care au fost încadrate în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii, fiind antrenate de organele puterii locale la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al doilea război mondial şi în perioada de după acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;
    d) militarii care au participat la acţiunile de luptă şi persoanele care au deservit contingente militare active aflate în alte state şi care au fost încadraţi în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecţiuni contractate în timpul acţiunilor de luptă;
    e) persoanele participante la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, care au fost încadraţi în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau  a unei afecţiuni contractate în timpul acţiunilor de luptă.

Anexa nr. 3
la Regulamentul cu privire la modul
de distribuire a taloanelor de călătorie
în cadrul statelor membre ale C.S.I.
pentru veteranii şi persoanele cu
 dizabilităţi de pe urma războiului

N/O Numele
 beneficiaului
Codul
personal
Adresa Seria buletinu-
lui (b) /
paşaportului
(p)
Numărul
 legitimaţiei
Numărul
 talonului
Categoria
 beneficiarului
Data
prezentării
 cererii
Data
eliberării
talonului
Note
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
  TOTAL                  

    Şeful direcţiei (secţiei) asistenţă socială ____________ ______________ ____________
                                                                                       (semnătura)             (numele, prenumele)                     (nr. telefonului)
    Contabil    _____________      _____________________      ______________
                              (semnătura)                                   (numele, prenumele)                   (nr. telefonului)

    L. Ş.

Anexa nr. 4
la Regulamentul cu privire la modul
de distribuire a taloanelor de călătorie
în cadrul statelor membre ale C.S.I.
pentru veteranii şi persoanele cu
dizabilităţi de pe urma războiului

Darea de seamă
privind eliberarea taloanelor de călătorie în cadrul
statelor membre ale C.S.I.penru veteranii şi
persoanele
cu dizabilităţi de pe urma războiului
pentru
luna________ anul______localitatea________

N/O Denumirea
teritoriului
Numele
bene-
ficiaru-
lui
Codul
personal
Adresa Seria
buleti-
nului (b)/
paşapor-
tului (p)
Numărul
legiti-
maţiei
Numărul
talonului
(tiche-
tului)
Categoria
beneficiarului
 (indicat concret)
Destinaţia Costul
total
al talonului
pentru
călătorie
(lei)
Suma totală
cheltuită
pentru
transpor-
tare
(mii lei)
Note
        tur retur feroviar Auto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                     
TOTAL

    Conducătorul agentului economic prestator de servicii
         ____________ _______________ _______________
       
  (semnătura)                (numele, prenumele)         (nr. telefonului)

    Contabil -şef  
    _____________      _____________________      ________________ 
     (semnătura)                       (numele, prenumele)                                (nr. telefonului)
            L. Ş.

    [Anexa nr.4 modificată prin HG738 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.850]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]


Anexa nr. 5
la Regulamentul cu privire la modul
de distribuire a taloanelor de călătorie
în cadrul statelor membre ale C.S.I.
pentru veteranii şi persoanele cu
dizabilităţi de pe urma războiului

Darea de seamă
privind călătoria în cadrul statelor membre ale C.S.I.
penru veteranii şi persoanele cu dizabilităţi de
pe urma războiului
pentru perioada________

N/o Denumirea
teritoriului
Plan
aprobat
(mii lei)
Plan
precizat (mii lei)
Finanţat (mii lei) Numărul
beneficiarilor
Categoria
 beneficiarului
(indicat concret)
Suma de facto
pentru
călătorie
(mii lei)
Note
       
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                       
TOTAL

    Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului
    ____________ _______________ _____________
        (semnătura)                (numele, prenumele)         (nr. telefonului)

    Contabil -şef 
     _____________      _____________________      ________________
       (semnătura)                  (numele, prenumele)                                 (nr. telefonului)
            L. Ş.
    [Anexa nr.5 modificată prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]