HGM476/2002
ID intern unic:  302326
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 476
din  17.04.2002
pentru aprobarea Regulamentului privind modul
de transportare a produselor petroliere importate
Publicat : 25.04.2002 în Monitorul Oficial Nr. 57-58     art Nr : 564

   
MODIFICAT
   
HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19
   
HG356 din 18.06.18, MO126-132/20.04.18 art.398
    HG744 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.836
    HG1117 din 02.10.08, MO182/07.10.08 art.1117

    NOTĂ:
    pe tot parcursul textului hotărîrii și al Regulamentului, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG356 din 18.06.18, MO126-132/20.04.18 art.398


    În conformitate cu Legea privind piaţa produselor petroliere nr. 461-XV din 30 iulie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art. 821) şi Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1027 din 1 octombrie 2001 "Cu privire la unele măsuri de implementare a Legii privind piaţa produselor petroliere" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 120, art. 1074), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Regulamentul privind modul de transportare a produselor petroliere importate (se anexează);
lista punctelor vamale de trecere a produselor petroliere importate, conform anexei.
2. Controlul asupra executării prevederilor sus-numitului regulament se pune în sarcina Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii şi Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.
   
[Pct.2 modificat prin HG356 din 18.06.18, MO126-132/20.04.18 art.398]
    [Pct.2 modificat prin HG744 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.836]
3. Ministerul Finanţelor, în comun cu Ministerul Economiei și Infrastructurii,  va prezenta Guvernului pînă la data de 15 a fiecărei luni un raport referitor la importul produselor petroliere pentru luna precedentă.
    [Pct.3 modificat prin HG356 din 18.06.18, MO126-132/20.04.18 art.398]
    [Pct.3 în redacţia HG744 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.836]

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                             Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul finanţelor                                                Zinaida Grecianîi
    Ministrul transporturilor
    şi comunicaţiilor                                                      Anatolii Cupţov
    Ministrul justiţiei                                                    Ion Morei

    Chişinău, 17 aprilie 2002.
    Nr. 476.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 476
din 17 aprilie 2002

REGULAMENTUL
privind modul de transportare a produselor petroliere importate
I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament stabileşte regulile generale şi principiile organizatorice de transportare a produselor petroliere, pe care importatorii le vor comercializa ulterior de la producător la consumator.
2. Noţiunile utilizate în prezentul Regulament au următoarele semnificaţii:
importator - participant la piaţa produselor petroliere, titular de licenţă, care importă produse petroliere, fapt consemnat la trecerea frontierei vamale a Republicii Moldova, care le depozitează şi le comercializează cu ridicata;
import - regim vamal în care mărfurile introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova preiau statutul de marfă introdusă în circuitul economic numai după ce au fost vămuite;
transportator - agent economic care dispune de mijloace de transport specializat şi transportă cu ele produse petroliere în teritoriul vamal al Republicii Moldova;
mijlocul de transport utilizat pentru transportarea produselor petroliere importate este transportul feroviar, auto şi naval;
frontiera vamală constituie frontiera de stat a Republicii Moldova, perimetrul zonelor libere şi ale antrepozitelor vamale;
   
[Pct. 2 al.(6) modificat prin HG1117 din 02.10.08, MO182/07.10.08 art.1117]
punctele de trecere a frontierei vamale - punctele vamale amplasate la frontieră, stabilite prin hotărîre de Guvern;
legislaţia vamală - totalitatea actelor normative din domeniul plasării mărfurilor şi mijloacelor de transport sub orice regim vamal, inclusiv măsurile de prohibiţie, restricţie şi control, precum şi actele normative emise de Departamentul Vamal în limitele competenţelor sale;
controlul fizic - verificarea mărfurilor sub aspectul corespunderii cantitative a mărfurilor declarate cu cele prezentate.
II. Organizarea vămuirii produselor petroliere importate
3. Toate produsele petroliere introduse în teritoriul vamal al Republicii Moldova urmează a fi supuse declarării şi vămuirii obligatorii.
4. Perfectarea actelor vamale la importul produselor petroliere include interacţiunea colaboratorilor organelor autorităţilor centrale de specialitate.
Modul de activitate a organelor vamale este stabilit de legislaţia vamală.
Modul de activitate a subdiviziunilor Căii Ferate din Moldova la efectuarea transporturilor internaţionale este stabilit prin Acordul privind traficul internaţional de mărfuri (ATIM), actele normative ale Consiliului pentru transportul feroviar al statelor CSI şi statutul Căii Ferate din Moldova.
Modul de interacţiune a organelor vamale şi ale căii ferate este stipulat în "Regulamentul privind interacţiunea organelor vamale ale Departamentului Vamal şi Căii Ferate din Republica Moldova la perfectarea actelor vamale la mărfurile transportate pe calea ferată".
5. Perfectarea actelor vamale pentru produsele petroliere introduse în teritoriul vamal al Republicii Moldova se efectuează de către agenţii economici în locurile şi termenele stabilite de legislaţia vamală.
6. Perfectarea actelor vamale pentru produsele petroliere introduse în teritoriul vamal al Republicii Moldova începe odată cu informarea colaboratorilor serviciului vamal aflaţi în exerciţiul funcţiunii despre importul de astfel de produse şi cu transmiterea de către colaboratorii staţiei căii ferate de frontieră a documentelor de însoţire a mărfii.
7. Durata staţionării mijloacelor de transport este stabilită de organul vamal în funcţie de timpul necesar vămuirii, efectuării controlului vamal şi altor tipuri de control, conform legislaţiei vamale.
8. Întocmirea declaraţiei vamale este efectuată conform normelor privind completarea, circulaţia şi folosirea formularelor declaraţiei vamale.
9. Calcularea şi perceperea taxelor de import pentru produsele petroliere importate se efectuează conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
10. Plecarea mijlocului de transport din locul staţionării este posibilă doar cu permisiunea organului vamal după efectuarea tuturor operaţiilor necesare vămuirii şi după prelevarea probelor de produse petroliere de către organismul de inspecție recunoscut de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
  
  [Pct.10 modificat prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    101. Produsele petroliere destinate agenților economici din raioanele de est ale Republicii Moldova înregistrați la Instituția publică „Agenția Servicii Publice”, care traversează frontiera de stat prin punctul de trecere (pe cale ferată) Cuciurgan și punctul de trecere a frontierei de stat Pervomaisk–Cuciurgan vor fi exonerate de obligativitatea prelevării probelor de produse petroliere de către Întreprinderea de Stat „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare”.
    [Pct.101 introdus prin HG356 din 18.06.18, MO126-132/20.04.18 art.398]
11. Modul de perfectare a actelor vamale în cazul readresării mărfii este stabilit de Regulamentul privind interacţiunea organelor vamale ale Serviciului Vamal din subordinea Ministerului Finanţelor şi Căii Ferate din Republica Moldova la perfectarea actelor vamale la mărfurile transportate pe calea ferată.
   
[Pct.11 modificat prin HG744 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.836]
12. Produsele petroliere importate de cale maritimă prin punctul vamal Giurgiuleşti pot fi transportate importatorului la destinaţie pe calea ferată sau cu mijloace de transport auto specializat, autorizat de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
   
[Pct.12 modificat prin HG356 din 18.06.18, MO126-132/20.04.18 art.398]
    [Pct.12 modificat prin HG744 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.836]
[Pct.13 exclus prin HG1117 din 02.10.08, MO182/07.10.08 art.1117]
14. Transportatorul este obligat să deţină asupra sa documentul de însoţire, certificatul de provenienţă şi de identificare a produselor petroliere, documentul ce confirmă recepţionarea lor de la importator.
15. Importatorul este obligat să sigileze, în modul stabilit de actele normative, recipientele mijloacelor de transport specializat, cu care sînt transportate produsele petroliere.
III. Responsabilităţi
16. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului Reuglament, importatorii şi transportatorii de produse petroliere poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
   
[Capitolul IV exclus prin HG744 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.836]

Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 476
din 17 aprilie 2002
Întru executarea prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1027 din 1 octombrie 2001, se stabilesc următoarele puncte de trecere (pe calea ferată) la introducerea în teritoriul vamal al Republicii Moldova a produselor petroliere:
1. Ocniţa;
2. Cuciurgan;
3. Etulia;
4. Giurgiuleşti;
5. Ungheni.
Pentru executarea prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.435 din 10 aprilie 2002, mijloacele de transport auto vor trece prin punctele de trecere a frontierei Leuşeni–Albiţa, Tudora–Starokazacie, Otaci – Moghiliov – Podolski și Pervomaisk – Cuciurgan.
   
[Anexă modificată prin HG356 din 18.06.18, MO126-132/20.04.18 art.398]
    [Anexă modificată prin HG744 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.836]
    [Anexă modificată prin HG1117 din 02.10.08, MO182/07.10.08 art.1117]