HGA477/2000
ID intern unic:  302334
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 477
din  19.05.2000
cu privire la reţeaua naţională de observare şi control de
laborator asupra contaminării (poluarii) mediului înconjurător
cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi
mijloace bacteriene (biologice)
Publicat : 01.06.2000 în Monitorul Oficial Nr. 63-64     art Nr : 561
    Abrogată prin HG961 din 21.08.06, MO142-145/08.09.06 art.1076

    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi mijloace bacteriene (biologice), conform anexei nr.1;
    Lista instituţiilor şi laboratoarelor incluse în componenţa reţelei naţionale de observare şi control de laborator, conform anexei nr.2.
    2. Finanţarea măsurilor prevăzute în sus-numitul regulament se va efectua în limitele mijloacelor aprobate în aceste scopuri în bugetul de stat şi bugetele locale.
    3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.474 din 29 august 1996 "Cu privire la reţeaua de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, drastice şi mijloace bacteriene (biologice) pe teritoriul Republicii Moldova" (Monitorul Oficial, 1996, nr.67-68, art.508).

    Prim-ministru
    al Republicii Moldova                                         Dumitru BRAGHIŞ
    Contrasemnată:
    Ministrul sănătăţii                                               Vasile Parasca
    Ministrul agriculturii
    şi industriei prelucrătoare                                   Ion Russu
    Ministrul mediului
    şi amenajării teritoriului                                      Arcadie Capcelea

    Chişinău, 19 mai 2000.
    Nr. 477.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 477
din 19 mai 2000
 
REGULAMENTUL
reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra
contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive,
otrăvitoare, puternic toxice şi mijloace bacteriene (biologice)
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi mijloace bacteriene (bilologice), denumit în cele ce urmează Regulamentul, stabileşte obiectivele controlului radiativ, chimic şi bacteriologic asupra obiectelor mediului înconjurător, modul de organizare şi componenţa reţelei naţionale de observare şi control, precum şi sarcinile acesteia în situaţii excepţionale.
    2. Observarea şi controlul de laborator asupra contaminării (poluării) obiectelor mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi mijloace bacteriene (biologice) se organizează şi se efectuează conform legilor cu privire la protecţia civilă nr.271-XIII din 9 noiembrie 1994, cu privire la radioprotecţie şi securitatea nucleară nr.1440-XIII din 24 decembrie 1997, cu privire la asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei nr.1513-XII din 16 iunie 1993, privind activitatea veterinară nr.1538-XII din 23 iulie 1993, cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive nr.1236-XIII din 3 iulie 1997, cu privire la activitatea hidrometeorologică nr.1536-XIII din 25 februarie 1998 şi privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr.191-XIV din 12 noiembrie 1998 şi prezentului Regulament.
    În Republica Moldova observarea şi controlul de laborator se organizează în scopul depistării oportune a contaminării (poluării) radioactive, chimice şi bacteriologice  (biologice) a solului, aerului, apei, materiilor prime alimentare, furajelor şi altor obiecte ale mediului înconjurător, precum şi pentru efectuarea la timp a măsurilor de protecţie a populaţiei şi efectivului formaţiunilor protecţiei civile, a animalelor, plantelor şi apei de impactul cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi mijloacele bacteriene (biologice).
    3. În sensul prezentului Regulament, principalele noţiuni utilizate au următoarele definiţii:
    observare - sistemul de măsuri întreprinse pentru depistarea la timp a faptului  contaminării (poluării) mediului înconjurător, determinarea tipului de  substanţe otrăvitoare, puternic toxice şi a nivelului radiaţiilor pe teren;
    controlul de laborator - studierea în condiţii de laborator a probelor obiectelor mediului înconjurător (aer, produse alimentare, materii prime alimentare, apă, precipitaţii etc.), contaminate (poluate) cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi mijloace bacteriene cunoscute (în continuare - SR,SO,SPT şi MB);
    situaţie excepţională - perturbarea condiţiilor normale de viaţă şi activitate a oamenilor în cadrul unor unităţi economice sau într-un teritoriu aparte în urma unei avarii, calamităţi, a unui dezastru sau a unei catastrofe ecologice, epidemii, epizootii, epifitotii, precum şi în cazul folosirii de către un potenţial inamic a armelor moderne de distrugere în masă, care au cauzat sau pot cauza pierderi umane şi materiale.
    4. Observarea şi controlul de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi mijloace bacteriene (biologice) sînt efectuate de reţeaua naţională de observare şi control de laborator (ROCL), baza căreia o constituie: centrele de medicină preventivă ale Ministerului Sănătăţii, centrele şi laboratoarele veterinare şi cele cu profil agrochimic, laboratoarele centrale de profil şi obiect ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare şi ale Serviciului "Hidrometeo", laboratoarele agenţiilor ecologice teritoriale, staţiile meteorologice şi laboratoarele de obiect ale Ministerului Mediului şi Amenajării Teritoriului, laboratoarele de obiect ale Întreprinderii de Stat "Calea Ferată din Moldova" şi  Uniunii Asociaţiilor de Consum "Moldcoop".
    Concomitent, în situaţii excepţionale sînt antrenate pentru cercetare şi observare echipele de cercetare şi observare ale comandamentelor, instituite de autorităţile administraţiei publice locale, şi ale obiectelor economiei naţionale.
    La declanşarea situaţiilor excepţionale sau prin decizia specială a Guvernului, instituţiile de cercetări ştiinţifice cu profil epidemiologic, toxicologic, epizootologic şi ecologic ale Ministerului Sănătăţii, Ministerului Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Ministerului Mediului şi Amenajării Teritoriului şi ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei formează, pe baza laboratoarelor lor, centre de indicare a mijloacelor bacteriene şi depistare a substanţelor chimico-toxicologice, cu sarcini de indicare a SR, SO, SPT şi MB, de identificare a tulpinilor de microorganisme depistate şi de acordare a ajutorului metodologic instituţiilor judeţene, municipale, centrale şi de obiect din cadrul ROCL.
    Numărul instituţiilor şi laboratoarelor ROCL se aprobă de către Guvern.
    5. Sarcinile de bază ale ROCL sînt:
    a) în caz de poluare radioactivă:
    - stabilirea componenţei izotopice a poluării radioactive;
    - stabilirea nivelelor de radiaţie gamma în teren;
    - stabilirea gradului de poluare radioactivă a obiectelor mediului înconjurător, apei, stratului de aer la suprafaţa solului, solului, produselor alimentare şi a materiilor prime alimentare, produselor animaliere şi fitotehnice;
    - estimarea pericolului ce-l prezintă pentru oamenii şi animalele din sectorul agricol poluarea cu substanţe radioactive a terenului şi obiectelor mediului înconjurător, în scopul argumentării acţiunilor privind radioprotecţia acestora;
    - efectuarea expertizei produselor alimentare, materiilor prime alimentare, furajelor şi apei potabile, cu eliberarea avizului privind utilizarea şi consumul lor;
    b) în caz de contaminare cu SO şi SPT:
    - atestarea faptului de contaminare a obiectelor mediului înconjurător cu substanţele indicate în situaţiile excepţionale;
    - stabilirea tipului de SO şi SPT (determinarea calitativă) conţinute în mediul înconjurător (aer, apă, sol, bazinele acvatice);
    - determinarea cantitativă a SO şi SPT în produsele alimentare, materiile prime alimentare, furaje şi apă, cu indicarea pericolului ce-l prezintă pentru oameni şi animale;
    - efectuarea expertizei produselor alimentare, furajelor şi apei şi eliberarea avizului privind utilizarea şi consumul lor;
    c) în cazul contaminării cu MB (biologice):
    - atestarea faptului de contaminare cu MB (indicaţie nespecifică);
    - stabilirea tipului de agent patogen (indicaţia specifică) a MB (bacterii, virusuri, rickettsii, ciuperci şi toxine) în mediul înconjurător şi în organismele oamenilor şi animalelor, stabilirea tipului de agenţi patogeni ai bolilor plantelor (bacterii, virusuri, ciuperci);
    - efectuarea controlului de laborator şi expertizarea produselor alimentare, materiilor prime alimentare, furajelor şi apei;
    - eliberarea avizului privind utilizarea şi consumul lor.
II.ORGANIZAREA OBSERVĂRII ŞI CONTROLULUI
DE LABORATOR
    6. În cadrul ROCL instituţiile şi laboratoarele au următoarele sarcini:
    A. Centrele de medicină preventivă ale Ministerului Sănătăţii:
    Centrul naţional ştiinţifico-practic de medicină preventivă:
    - dirijarea activităţii centrelor de medicină preventivă judeţene, ale municipiului Chişinău şi U.T.A. Găgăuzia vizînd lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale şi catastrofelor tehnogene;
    - examinarea situaţiilor sanitaro-epidemiologice în focare, cu pronosticarea eventualelor consecinţe;
    - concretizarea măsurilor prevăzute în planurile protecţiei civile pentru situaţiile excepţionale şi stabilirea regimurilor de observare şi/sau carantină;
    - elaborarea şi aprobarea la medicul sanitar principal de Stat al Republicii Moldova a normelor provizorii admisibile de radionuclizi, substanţe toxice, microorganisme patogene şi derivaţii lor în obiectele mediului înconjurător;
    - stabilirea conţinutului cantitativ de radionuclizi, metale grele, pesticide şi alte substanţe puternic toxice în produsele alimentare, materiile prime alimentare, apa potabilă şi alte obiecte ale mediului înconjurător;
    - stabilirea tipurilor de MB (bacterii, virusuri, rickettsii, hlamide, ciuperci, toxine) în probele prelevate din obiectele mediului înconjurător, precum şi în materialele prelevate de la bolnavi şi cadavre umane şi identificarea microorganismelor depistate;
    - efectuarea, în cazurile necesare, a expertizei sanitare a produselor alimentare, materiilor prime alimentare şi apei potabile contaminate (poluate) cu SR,SO,SPR şi MB, cu eliberarea avizului privind consumul lor de către populaţie;
    - participarea la elaborarea recomandărilor pentru asigurarea regimului de protecţie şi comportament al populaţiei în focarele de contaminare (poluare) cu SR,SO,SPR şi MB;
    - determinarea şi elaborarea măsurilor de intervenţie medicală în caz de urgenţe radiologice şi accidente (incidente) nucleare.
    Centrul metodologic de bază pentru pregătirea şi perfecţionarea cadrelor medicale ale ROCL din cadrul Ministerului Sănătăţii:
    - controlul amenajării şi supervizarea posibilităţilor de dotare cu aparataj şi utilaje a laboratoarelor din cadrul ROCL;
    - acordarea ajutorului practic specialiştilor în teren;
    - pregătirea şi repartizarea probelor-fantome la SR,SO,SPT şi MB în timpul antrenamentelor şi cantonamentelor.
    Centrele de medicină preventivă ale municipiului Chişinău şi judeţului Bălţi:
    - indicaţia specifică a MB (bacterii, viruşi, rickettsii, ciuperci, toxine) în probele prelevate din obiectele mediului înconjurător, precum şi în materialele prelevate de la bolnavi şi cadavre umane;
    - determinarea cantitativă a SO şi SPT în produsele alimentare, materiile prime alimentare şi apa potabilă;
    - expertiza sanitaro-bacteriologică a produselor alimentare, materiilor prime alimentare şi apei potabile contaminate (poluate) cu SR,SO,SPT şi MB, cu eliberarea avizului privind consumul lor de către populaţie;
    - supravegherea sanitară de stat în teritoriul arondat, precum şi efectuarea anchetei sanitaro-epidemiologice în cazul declanşării situaţiilor excepţionale şi lichidării consecinţelor lor;
    - determinarea nivelului de radiaţii gamma în zona amplasării centrului;
    - participarea la elaborarea prescripţiilor pentru regimul de protecţie şi comportament al populaţiei în teritoriul deservit în caz de contaminare (poluare) a mediului înconjurător cu SR,SO,SPT şi MB.
Centrele judeţene de medicină preventivă:
    - controlul de laborator asupra contaminării cu MB (pesta, holera, tularemia, bruceloza, antraxul etc.) a mediului înconjurător, produselor alimentare, materiilor prime alimentare şi a apei potabile;
    - determinarea cantitativă a SO şi SPT în produsele alimentare, materiile prime alimentare şi apă potabilă;
    - supravegherea sanitară de stat în teritoriul deservit, efectuarea anchetelor sanitaro-epidemiologice în arealul calamităţilor naturale, cu prelevarea probelor din mediul înconjurător şi transportarea lor, după caz, la centrele respective;
    - determinarea nivelelor de radiaţii gamma în teritoriul în care este amplasat centrul;
    - în cazurile necesare - expertiza produselor alimentare, materiilor prime alimentare şi apei potabile, cu eliberarea avizului privind folosirea lor de către populaţie.
    B. Instituţiile şi laboratoarele Ministerului Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare:
    Sectorul ştiinţifico-metodologic de asigurare a controlului radiologic în  complexul naţional agroindustrial:
    - organizarea şi acordarea asistenţei ştiinţifico-metodologice privind controlul radiologic în instituţiile şi întreprinderile agroindustriale;
    - elaborarea acţiunilor privind desfăşurarea activităţii de producţie agroindustrială în condiţiile poluării radioactive.
    Centrul republican de diagnostică veterinară:
    - indicaţia specifică a MB (bacterii, ciuperci, virusuri, rickettsii, toxine) conţinute în obiectele mediului înconjurător la întreprinderile complexului agroindustrial;
    - identificarea microorganismelor depistate;
    - diagnosticul de laborator al bolilor animalelor şi păsărilor;
    - expertiza veterinaro-sanitară a produselor animaliere, a hranei, furajelor şi apei din sursele de apă de la obiectele agricole contaminate (poluate) cu SR, SO, SPT şi MB, cu eliberarea avizului privind consumul lor de către populaţie sau hrănirea şi adăparea animalelor şi păsărilor din sectorul agroindustrial;
    - observarea şi efectuarea anchetei veterinare în focarele de contaminare bacteriologică la obiectele agricole;
    - determinarea nivelelor de radiaţii gamma în teritoriul arondat centrului;
    - executarea controlului asupra calităţii producţiei animaliere autohtone şi de import.
    Laboratoarele veterinare judeţene:
    - exercitarea observării şi controlului de laborator asupra contaminării (poluării) cu SR, SO, SPT (determinare calitativă şi cantitativă) şi cu MB a produselor animaliere, hranei, furajelor şi apei din sursele aflate la obiectele agricole;
    - diagnosticarea de laborator a bolilor animalelor şi păsărilor;
    - ancheta veterinară, prelevarea probelor la obiectele agricole şi transportarea lor la centrul veterinaro-diagnostic republican pentru cercetarea de laborator asupra tuturor tipurilor de contaminare (poluare);
    - determinarea nivelelor de radiaţii gamma pe terenul în care-i amplasat laboratorul.
    Centrul ştiinţific de producere şi asistenţă agrochimică şi staţiile de proiectări şi prospecţiuni chimice din municipiile Bălţi şi Cahul
    - observarea şi controlul de laborator asupra contaminării (poluării) cu SR, SO şi SPT (determinare calitativă şi cantitativă) a plantelor şi produselor fitotehnice la obiectele de producţie agricolă;
    - cercetarea în focarele de contaminare chimică şi în zonele de poluare radioactivă la obiectele agricole;
    - controlul asupra calităţii produselor fitotehnice autohtone şi de import;
    - elaborarea recomandărilor de folosire a produselor fitotehnice.
    Staţia republicană de protecţie a plantelor, inspecţiile judeţene de stat de protecţie a plantelor:
    - observarea fitopatologică asupra poluării plantelor şi asupra apariţiei şi răspîndirii agenţilor patogeni ai bolilor plantelor;
    - depistarea caracterului şi gradului de afectare cu mijloace biologice a semănăturilor de culturi agricole;
    - cercetarea fitopatologică la obiectele producţiei fitotehnice, prelevarea probelor pentru depistarea SR, SO, SPT şi a MB şi transportarea lor la centrele respective.
    Laboratoarele centrale, ramurale şi de obiect (din întreprinderile industriei alimentare, industriei cărnii şi laptelui, a conservelor, viniviticolă, ale Uniunei Asociaţiilor de Consum "Moldcoop" şi din  unităţile de panificaţie şi achiziţionare a cerealelor):
    - observarea şi controlul de laborator asupra contaminării (poluării) cu SR, SO şi SPT a rezervelor de grîne ale statului şi produselor obţinute din prelucrarea lor, a materiilor prime alimentare, a produselor alimentare şi mărfurilor alimentare fabricate, prelucrate şi stocate la întreprinderile, depozitele şi bazele aflate sub autoritatea lor, şi eliberarea avizului privind comercializarea acestora.
    C. Centrul pentru observaţii asupra poluării mediului ambiant, Centrul hidrometeorologie al Serviciului "Hidrometeo", laboratoarele agenţiilor ecologice teritoriale, laboratoarele de obiect ale Ministerului Mediului şi Amenajării Teritoriului:
    - determinarea nivelelor de radiaţii gamma în teritoriul în care-i amplasat centrul sau laboratorul;
    - depistarea substanţelor toxice din sol, apă, aer, precipitaţii şi produsele vegetale;
    - depistarea tipului şi conţinutului de metale grele, hidrocarburi poliaromatice şi policlorfenili din apă, precipitaţii şi aer;
    - depistarea substanţelor volatile şi a hidrocarburilor poliaromatice conţinute în aer;
    - observarea şi controlul de laborator asupra contaminării (poluării) cu SR, SO şi SPT a apei potabile la staţiile de aducţiune şi în reţeaua de alimentare cu apă (în cazul substanţelor otrăvitoare şi puternic toxice - identificarea şi determinarea cantitativă a acestora).
    D. Înteprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova":
    - observarea şi controlul de laborator asupra contaminării (poluării) obiectelor mediului înconjurător din teritoriul administrat cu SR, SO, SPT şi MB;
    - determinarea nivelelor de radiaţii gamma în teritoriul de amplasare a centrului.
    7. Statele şi tabelele de înzestrare ale instituţiilor ROCL se aprobă de către ministerele şi departamentele respective.
    8. Observarea cu ajutorul aparatelor şi mijloacelor tehnice respective de depistare se efectuează permanent cu forţele instituţiilor şi laboratoarelor ROCL, în funcţie de situaţie:
    a) în activitatea cotidiană:
    observarea se efectuează în cadrul îndeplinirii sarcinilor de producere şi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi prescripţiile expertizei veterinaro-sanitare, standardelor de stat, instrucţiunilor tehnice şi tehnologice, în locurile amplasării permanente a instituţiilor ROCL şi la obiectele, specificate în planurile protecţiei civile ale ministerelor şi departamentelor, planuri coordonate cu Departamentul Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale.
    De două ori pe zi, Serviciul "Hidrometeo" al Ministerului Mediului şi Amenajării Teritoriului raportează starea mediului înconjurător în modul stabilit serviciului operativ al Departamentului Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale, pentru a informa Guvernul.
    b) în caz de pericol şi declanşare a situaţiilor excepţionale:
    prin hotărîrea Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova (a consiliilor judeţene sau municipale) observarea poate fi efectuată şi de reţeaua laboratoarelor de obiect pe tot teritoriul republicii (judeţului) timp de 24 ore, în componenţă sporită, cu ridicarea indicilor şi raportului în ordinea stabilită, nu mai puţin de 4 ori în intervalul de 24 ore.
    Concomitent cu asistenţa de laborator a activităţii de producere, toate instituţiile şi laboratoarele ROCL efectuează controlul radiativ, chimic şi bacteriologic (biologic) asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător, în conformitate cu "Planul pregătirii centrului (laboratorului) pentru intervenţii în situaţii excepţionale".
    9. Conducerea instituţiilor subordonate din cadrul ROCL şi controlul capacităţii lor de intervenţie sînt atribuţii ale ministerelor, departamentelor, prefecturilor, consiliilor judeţene şi direcţiilor protecţie civilă şi apărare împotriva incendiilor ale judeţelor, U.T.A. Găgăuzia şi ale municipiilor.
    Coordonarea şi controlul asupra întregii activităţi a reţelei de observare şi control de laborator cad în sarcina Departamentului Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale.
    10. Estimarea şi determinarea de laborator a nivelelor de contaminare (poluare) cu SR, SO şi SPT a produselor alimentare, apei potabile şi apei bazinelor deschise, precum şi indicaţia specifică a mijloacelor bacteriene (biologice) din obiectele mediului înconjurător şi organismele umane se efectuează după metodele Ministerului Sănătăţii, iar controlul radioactiv, chimic şi bacteriologic al apelor din bazinele deschise, furajelor, plantelor şi solului, precum şi diagnostica de laborator a bolilor animalelor şi păsărilor - după metodele Ministerului Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare.
    11. Instituţiile ROCL trebuie să dispună de:
    - paşaportul instituţiei (laboratorului);
    - lista efectivului;
    - planul acţiunilor centrului (laboratorului) în situaţii excepţionale;
    - instrucţiunea şi schema privind modul de efectuare a observării radiative, chimice şi bacteriologice, colectarea datelor şi modul de înştiinţare despre contaminare (poluare);
    - metodele de efectuare a cercetărilor privind contaminarea (poluarea) cu SR,SO,SPT şi MB;
    - normele nivelelor de contaminare cu SR, ale concentraţiilor maxim admisibile de SO şi SPT în apa potabilă, produsele alimentare, materiile prime alimentare;
    - instrucţiunea privind modul de colectare, păstrare şi transportare a probelor;
    - harta (schema) teritoriului controlat;
    - documentele de evidenţă şi gestiune.
III. Transmiterea informaţiei de către instituţiile
şi laboratoarele ROCL
    12. Instituţiile reţelei de observare şi control de laborator transmit imediat informaţia despre contaminarea (poluarea) mediului înconjurător cu SR,SO,SPT şi MB organizaţiilor superioare şi direcţiilor teritoriale de protecţie civilă şi apărare împotriva incendiilor potrivit subordonării lor, în conformitate cu planurile protecţiei civile, prin canalele de comunicaţii existente.
    În cazul depistării în mediul înconjurător a poluării radioactive, contaminării cu SO, SPT şi MB, instituţiile şi laboratoarele ROCL raportează imediat despre aceasta prin mijloacele tehnice de care dispun preşedintelui comisiei pentru situaţii excepţionale şi şefului direcţiei protecţiei civile şi apărare împotriva incendiilor, precum şi şefului lor nemijlocit, conform subordonării.
    Conţinutul informaţiei care se comunică Departamentului Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi criteriile de apreciere a situaţiilor excepţionale sînt specificate în Regulamentul cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi determinarea atribuţiilor ministerelor şi departamentelor în vederea prevenirii şi lichidării consecinţelor acestora, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.259 din 9 martie 1998 (Monitorul Oficial 1998, nr.30-33, art.269).
IV. Pregătirea specialiştilor reţelei de observare
şi control de laborator
    13. Pregătirea şi reciclarea specialiştilor ROCL se organizează şi efectuează de către ministerele şi departamentele de resort o dată în 3 ani, conform planurilor şi programelor elaborate de acestea şi coordonate cu Departamentul Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale:
    - specialiştii centrelor de medicină preventivă - la Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă;
    - specialiştii laboratoarelor de obiect ale ministerelor şi departamentelor de resort - la instituţiile departamentale republicane sau la bazele de reciclare ale Ministerului Sănătăţii ori ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, conform  cererilor;
    - specialiştii de profil veterinar - la Centrul Republican de Diagnostică Veterinară;
    - specialiştii laboratoarelor agrochimice, laboratoarelor centrale şi de obiect ale complexului agroindustrial - la Centrul ştiinţific de producere şi asistenţă agrochimică al Ministerului Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare.
    Pregătirea, învăţămîntul şi antrenamentul efectivului ROCL nemijlocit la locul de  lucru se efectuează pe programe separate, din contul timpului rezervat pregătirii formaţiunilor protecţiei civile (pînă la 5 zile anual).
    Forma superioară de pregătire practică a instituţiilor şi laboratoarelor sînt antrenamentele speciale derulate de Departamentul Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale, cu înmînarea probelor din mediul înconjurător pentru depistarea  SR,SO,SPT şi MB.
V. Asigurarea tehnico-materială
    14. Asigurarea instituţiilor şi laboratoarelor reţelei de observare şi control de laborator cu bunuri din dotare, aparate pentru cercetarea radiativă, chimică,  bacteriologică şi controlul dozimetric, cu reactive chimice, medii de cultură, seruri diagnostice şi mijloace individuale de protecţie se efectuează  în limitele mijloacelor aprobate în aceste scopuri în bugetul de stat, bugetele locale şi ale obiectelor economiei naţionale, care dispun de laboratoare departamentale.
    15. Mijloacele tehnice de control, aparatele şi instalaţiile, mijloacele de protecţie şi alte materiale, necesare pentru lucrul în situaţii excepţionale cu caracter tehnogen, trebuie să se afle la păstrare îndelungată în instituţiile ROCL. Termenele de exploatare şi de control metrologic pentru aceste categorii de mijloace tehnice de protecţie civilă se majorează de  două ori faţă de normele existente.
    16. Ministerele, departamentele şi autorităţile administraţiei publice locale vor dispune transferul aparatelor şi echipamentelor de protecţie civilă din instituţiile departamentale şi a posturilor (echipelor) de observare radiativă şi chimică din cadrul laboratoarelor, scoase din componenţa ROCL, către centrele şi laboratoarele ramurale, cărora li s-a atribuit funcţia de observare şi control de laborator, pentru utilizarea optimă a acestora.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 477
din 19 mai 2000
LISTA
instituţiilor şi laboratoarelor incluse în reţeaua naţională
de observare şi control de laborator
ale Ministerului Sănătăţii:
    Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă                    1
    Centrele judeţene de medicină preventivă Bălţi, Edineţ, Cahul, Tighina,
    Soroca, Lăpuşna, Ungheni, Orhei, Chişinău şi Taraclia                          10
    Centrul de medicină preventivă al U.T.A. Găgăuzia                               1
    Centrul de medicină preventivă din mun.Chişinău                                   1
    TOTAL:                                                                                              13
    ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare:
    Centrul Republican de Diagnostică Veterinară                                       1
    Laboratoarele veterinare judeţene                                                         10
    Laboratorul veterinar al U.T.A. Găgăuzia                                              1
    Staţia Republicană de Protecţie a Plantelor                                           1
    Inspectoratele judeţene de stat de protecţie a plantelor
    şi Inspectoratul de protecţie a plantelor al U.T.A. Găgăuzia                   11
    Centrul Ştiinţific de Producere şi Asistenţă Agrochimică                        1
    Staţiile pentru proiectări şi prospecţiuni chimice ale mun.Bălţi şi Cahul    2
    Centrul de verificare a calităţii materiei prime şi a producţiei
    din industria cărnii şi laptelui din mun.Chişinău                                        1
    S.A. "Carmez", mun.Chişinău                                                                1
    S.A. "Lapte", mun.Chişinău                                                                   1
    S.A. "Incomlac", mun.Bălţi                                                                    1
    S.A. "Inlac", or.Cupcini                                                                         1
    S.A. "Fabrica de brînzeturi din Soroca"                                                  1
    S.A. "Fabrica de lapte din Orhei"                                                           1
    S.A. "Fabrica de lapte din Hînceşti"                                                        1
    S.A. "Fabind Lapte" din Căuşeni                                                            1
    S.A. "DAR" Combinatul de lapte din Ungheni                                         1
    S.A. "Fabrica de unt din Comrat"                                                           1
    S.A. "Fabrica de brînzeturi din Cahul"                                                     1
    S.A. "Iahnit" din Ceadîr-Lunga  1  
    S.A. "Basarabia-Nord", mun.Bălţi                                                          1
    Centrul de standardizare şi experimentare a calităţii producţiei de
     conserve, mun.Chişinău                                                                         1
    S.A. "Conservit", mun.Chişinău                                                              1
    S.A. "Fabrica de conserve din Cupcini"                                                  1
    S.A. "Fabrica de conserve din Cahul"                                                     1
    S.A. "Fabrica de conserve din Căuşeni"                                                  1
    S.A. "Fabrica de conserve din Orhei"                                                     1
    S.A. "Alfa-Nistru", mun.Soroca                                                              1
    S.A. "Rozmiar", mun.Ungheni                                                                 1
    Centrul de verificare a calităţii materiei prime şi producţiei vinicole,
    mun.Chişinău                                                                                         1
    Combinatul de vinuri şi coniacuri, municipiul Bălţi                                    1
    Combinatul de vinuri şi coniacuri din Călăraşi                                          1
    S.A. "Bulboaca"                                                                                     1
    S.A. "Vitis-Hînceşti"                                                                               1
    S.A. "Taraclia"                                                                                       1
    S.A. "Atlant" din Ungheni                                                                       1
    S.A.  "Vulcăneşti"                                                                                  1
    Centrul de standardizare şi stabilire a calităţii nutreţurilor
    şi produselor cerealiere, mun. Chişinău                                                   1
    S.A. "Cereale", mun.Chişinău                                                                 1
    S.A. "Produse cerealiere", municipiul Bălţi                                              1
    S.A. "Cereale", mun.Ungheni                                                                 1
    S.A. "Cereale - Cupcini"                                                                        1
    S.A. "Elevator", mun.Căuşeni                                                                 1
    S.A. "Eschini", or. Comrat                                                                      1
    S.A. "Cereale", mun.Soroca                                                                   1
    S.A. "Cereale", mun.Cahul                                                                     1
    S.A. "Combinatul de panificare "Franzeluţa", mun.Chişinău                      1
    S.A. "Combinatul de pîine" din mun.Bălţi                                                1
    S.A. "Combinatul de pîine" din mun.Soroca                                            1
    S.A. "Combinatul de pîine" din mun.Cahul                                               1
    S.A. "Combinatul de pîine" din mun.Orhei                                               1
    S.A. "Combinatul de pîine" din mun.Ungheni                                           1
    S.A. "Combinatul de zahăr Alexăndreni"                                                 1
    S.A. "Bucuria", mun.Chişinău                                                                  1
    S.A. "Floarea soarelui" din mun.Bălţi                                                       1
    S.A. Combinatul de tutun din Chişinău "TUTUN-CTC"                           1
    TOTAL:                                                                                                 76
    ale Ministerului Mediului şi Amenajării Teritoriului:
    Centrul Hidrometeorologic, mun.Chişinău                                                 1
    Centrul de observaţii asupra poluării mediului ambiant, mun.Chişinău         1
    Laboratorul de observaţii asupra poluării solului, mun.Chişinău                  1
    Laboratoarele de observaţii asupra poluării aerului din mun.Chişinău şi
    mun.Bălţi                                                                                                 2
    Laboratorul de observaţii asupra poluării apei, mun.Chişinău                    1
    Laboratoarele agenţiilor ecologice teritoriale Chişinău, Bălţi, Cahul            3
    Laboratoarele de obiect ale S.A. "Apă-Canal" din mun.Chişinău, Bălţi,
    Cahul şi Ungheni                                                                                     4
    Laboratorul de obiect al magistralei interraionale de aprovizionare cu apă  1
    Staţiile meteorologice                                                                              16
    TOTL:                                                                                                    30
    Întreprinderea de Stat  "Calea Ferată din Moldova":
    Centrul de medicină preventivă din mun.Chişinău                                      1
    TOTAL:                                                                                                  1
    Uniunea Asociaţiilor de Consum "Moldcoop":
    Laboratorul central de control şi producere din mun.Chişinău                   1
     TOTAL:                                                                                                1
    Total pe  republică                                                                                 121