HGO52/1995
ID intern unic:  302707
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 52
din  27.12.1995
Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare a Consiliului Biblioteconomic
Naţional şi a Statutului Bibliotecii Naţionale
Publicat : 21.03.1996 în Monitorul Oficial Nr. 017
    Întru executarea Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 287-XIII din16 noiembrie 1994 pentru punerea în aplicare a Legii cu privire la biblioteci, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă:
    Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Biblioteconomic Naţional (anexa nr. 1);
    Statutul Bibliotecii Naţionale (anexa nr. 2).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                       Andrei SANGHELI

    Contrasemnată:
    Ministerul justiţiei                                           Vasile Sturza
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.852
din 27 decembrie 1995
R E G U L A M E N T
de organizare şi funcţionare a Consiliului
Biblioteconomic Naţional
I. Dispoziţii generale
    1. Consiliul Biblioteconomic Naţional (C.B.N.) este un organ de stat care  exercită conducerea profesională, coordonează şi cooperează activitatea bibliotecilor de toate tipurile, asigură controlul asupra aplicării   univoce a reglementărilor naţionale privind domeniul biblioteconomic.
    2. C.B.N. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu strategia culturală şi ştiinţifică, promovată de către Parlamentul şi  Guvernul Republicii Moldova, cu legislaţia şi reglementările în vigoare.
    3. C.B.N. colaborează cu asociaţiile profesionale (Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, Asociaţia Bibliofililor), centrele de informare şi documentare, Camera Naţională a Cărţii şi instituţiile de învăţămînt în domeniu.
    4. C.B.N. are statut de persoană juridică şi dispune de următoarele atribute:
    sigiliu şi cont curent în bancă;
    foaie cu antet;
    emblemă;
    atribute de birotică  (registre  de corespondenţă intrată şi  ieşită etc.).
    5. Sediul C.B.N. se află în or. Chişinău.
II. Atribuţii de bază
    6. C.B.N. are următoarele atribuţii:
    elaborează şi pune în discuţie proiectele actelor legislative şi ale hotărîrilor Guvernului privind activitatea bibliotecară;
    elaborează principiile unice de funcţionare a sistemului naţional de biblioteci;
    aprobă programe strategice de activitate bibliologică;
    sprijină metodologic aplicarea standardelor naţionale în domeniul biblioteconomiei, informării şi documentării;
    elaborează şi aprobă documente reglementatoare şi  normative de funcţionare a bibliotecilor;
    analizează activitatea bibliotecară, stabileşte domeniile critice ale acesteia şi elaborează programe de soluţionare;
    asigură interacţiunea bibliotecilor, centrelor de informare şi documentare, instituţiilor de învăţămînt bibliologic privind completarea şi integritatea colecţiilor, activitatea de informare şi documentare, investigaţiile bibliologice, asistenţa metodologică şi de specialitate, automatizarea proceselor de bibliotecă etc.;
    întreţine relaţii profesionale internaţionale, contribuind la alinierea bibliotecilor din Moldova la metodologiile şi tehnologiile biblioteconomice moderne;
   examinează alte probleme de activitate bibliotecară.
III. Drepturile Consiliului
Biblioteconomic Naţional
    7. Pentru exercitarea atribuţiilor încredinţate, C.B.N. are dreptul:
    să vizeze proiectele actelor legislative şi normative, ce ţin de funcţionarea bibliotecilor, elaborate de alte organisme;
    să examineze cererile persoanelor juridice vizînd aderarea sau excluderea acestora din sistemul naţional de biblioteci (în conformitate cu reglementările în vigoare);
    să ceară şi să i se pună la dispoziţie de către biblioteci materialele necesare privind chestiunile ce ţin de competenţa sa;
    să creeze grupuri de lucru pentru întocmirea unor proiecte de programe vizînd activitatea bibliotecilor;
    să formuleze propuneri cu privire la finanţarea din bugetul de stat şi din alte surse a activităţii bibliotecare;
    să supună controlului aplicarea de către biblioteci a standardelor bibliologice în vigoare.
IV. Componenţa Consiliului
Biblioteconomic Naţional
    8. Din C.B.N. fac parte: cîte un reprezentant din partea Comisiei Parlamentului pentru cultură, a aparatului Guvernului, responsabilii de biblioteci ai ministerelor şi departamentelor, directorii centrelor biblioteconomice naţionale, departamentale şi teritoriale, specificate în anexa la prezentul Regulament, precum şi directorul Camerei  Naţionale a Cărţii, Preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţămînt în domeniu.
    Centrele biblioteconomice  teritoriale  sînt reprezentate de către unul din directorii acestora la propunerea Ministerului Culturii.
    Centrele biblioteconomice din învăţămînt sînt reprezentate de către unul din directorii acestora la propunerea consiliului director al bibliotecilor universitare şi de colegii.
    9. Componenţa nominală a C.B.N. este aprobată şi revizuită anual de către Guvernul Republicii Moldova.
V. Membrii Consiliului Biblioteconomic Naţional
    10. Membrii C.B.N. au dreptul:
    să înainteze  propuneri, să intervină cu obiecţii asupra activităţii Consiliului  şi să solicite orice fel de informaţii şi documente privind activitatea acestuia;
    să participe sau să  înainteze candidaturi pentru a  participa la conferinţe, simpozioane, alte activităţi ştiinţifice şi culturale din republică şi din străinătate;
de vot.
    11. Membrii C.B.N. sînt obligaţi:
    să participe activ la realizarea programelor de activitate şi scopurilor C.B.N.;
    să respecte Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Biblioteconomic Naţional.
VI. Structura şi modul de funcţionare
    12. Activitatea  C.B.N. este condusă de către preşedinte şi vicepreşedintele acestuia.
    Funcţionarea C.B.N. este asigurată organizatoric şi documentar de către secretariat, acesta fiind salarizat de stat şi avînd următoarea componenţă: un secretar responsabil şi un contabil.
    13. Preşedintele organizează activitatea C.B.N. şi are următoarele atribuţii:
    realizarea obiectivelor, sarcinilor şi deciziilor C.B.N.;
    asigurarea respectării în cadrul sistemului naţional de biblioteci a documentelor reglementatoare;
    reprezintă C.B.N.  în  instanţele superioare, în raporturile lui  cu alte instituţii din republică şi de peste hotare;
    îndeplineşte alte activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare.
    Preşedintele conduce şedinţele C.B.N. (ele fiind forma principală de activitate), în cadrul cărora se iau în dezbatere probleme de activitate sînt elaborate rezoluţii, adoptate hotărîri asupra lor, luîndu-se  în considerare obiecţiile şi propunerile expuse în timpul discuţiilor.
    În lipsa preşedintelui  obligaţiunile lui sînt exercitate de către vicepreşedinte.
    14. Secretariatul C.B.N. are următoarele atribuţii:
    elaborarea şi  înaintarea spre discuţie a  proiectelor  programelor anuale de activitate ale Consiliului Biblioteconomic Naţional;
    convocarea şi pregătirea şedinţelor C.B.N.;
    ţinerea lucrărilor de secretariat,  întocmirea şi redactarea proceselor verbale;
    controlul realizării  hotărîrilor adoptate, înformînd în  permanenţă preşedintele, vicepreşedintele C.B.N., iar la solicitare - şi pe membrii acestuia.
    îndeplineşte diverse misiuni  operative ale preşedintelui şi vecepreşedintelui C.B.N.
    15. C.B.N. constituie comisii conform direcţiilor de activitate:
    completarea şi organizarea colecţiilor;  informare şi documentare;
    relaţii cu publicul; asistenţă de specialitate, studii  şi cercetări;
    automatizare  etc.
    Fiecare comisie este condusă de cîte un preşedinte (ales dintre membrii C.B.N.), asistat de un secretar, care este ales dintre membrii comisiei. Din componenţa comisiilor fac parte specialişti delegaţi de către factorii interesaţi.
    Deciziile şi propunerile  comisiilor sînt aprobate la şedinţele  C.B.N.
    16. Deciziile profesionale ale C.B.N. sînt promovate de către consiliile biblioteconomice departamentale şi teritoriale. Organizarea, structura, atribuţiile şi competenţele consiliilor biblioteconomice teritoriale sînt determinate de un regulament-cadru, aprobat de către Consiliul Biblioteconomic Naţional. Consiliile biblioteconomice departamentele  îşi desfăşoară activitatea conform regulamentelor de organizare  şi  funcţionare,   aprobate de către ministerele şi departamentele respective.
VII. Modul de adoptare a deciziilor
    17. Şedinţele C.B.N. se convoacă ori de cîte ori este nevoie, cel puţin o dată în trimestru, conform programului anual de activitate. În caz de necesitate, la şedinţele C.B.N. sînt invitaţi, cu drept de  vot consultativ, şi alţi specialişti, care nu sînt membri ai lui.
    18. Şedinţele  C.B.N.  se consideră deliberative dacă la  ele  sînt prezenţi 2/3 din numărul total al membrilor lui.
    19. Hotărîrile  C.B.N.  se aprobă cu 2/3 de voturi ale membrilor prezenţi la şedinţă.
Anexă
la Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Consiliului
Biblioteconomic Naţional
L I S T A
centrelor biblioteconomice reprezentate în C.B.N.
Naţionale:
    Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
    Biblioteca Republicană pentru Copii "Ion Creangă"
    Departamentale:
    Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Republica Moldova,
    Chişinău
    Biblioteca Centrală Republicană Specializată şi Studioul de
    Imprimări Sonore ale Societăţii Orbilor din Moldova
    Biblioteca Republicană de Bază a Sindicatelor Independente din
    Moldova
    Biblioteca Republicană de Informaţie Tehnico-Ştiinţifică
    Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă din Moldova
    Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    Biblioteca Ştiinţifică Republicană de Medicină
                                            
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 852
din 27 decembrie 1995
S T A T U T U L
Bibliotecii Naţionale
I. Dispoziţii generale
    1.1. Biblioteca Naţională este principala instituţie de stat din subordinea administrativă a Ministerului Culturii, care asigură completarea exhaustivă şi conservarea repertoriului de publicaţii scoase pe teritoriul republicii, întrunind cerinţele fundamentale prevăzute de schema UNESCO pentru această categorie de biblioteci.
    1.2. Biblioteca Naţională îşi desfăşoară activitatea potrivit strategiei administrative,  culturale şi ştiinţifice,  promovate de Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova, conform Legii cu privire la biblioteci,  în baza principiilor autonomiei, libertăţii, neangajării politice şi identităţii culturale naţionale, conducîndu-se de hotărîrile Parlamentului  şi  Guvernului, legislaţia în vigoare şi de prezentul statut.
    1.3. Biblioteca Naţională are personalitate juridică, dispune de sigiliu  cu  Stema de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea sa în limba de  stat, de emblemă, pecete de inventar, ştampilă de extincţie, cont curent la bancă şi alte atribute corespunzătoare  statutului  şi situaţiei sale.
    1.4. Biblioteca Naţională  îşi are sediul în or. Chişinău, str.  31 August 1989, nr. 78 A.
    II. Atribuţii şi sarcini
    2.1. Biblioteca are următoarele atribuţii şi sarcini:
    2.1.1. Ca Bibliotecă Naţională:
    Constituirea unei colecţii exhaustive de publicaţii  scoase  pe teritoriul Republicii Moldova.
    Conservarea memoriei  naţionale cuprinse în  patrimoniul  imprimat, furnizarea ei către beneficiari şi transmiterea către generaţiile noi.
    Controlul bibliografic naţional şi,  în  colaborare cu  Camera Naţională a Cărţii, valorificarea bibliografică a repertoriului naţional de publicaţii.
    Constituirea unei colecţii reprezentative de producţie străină (publicaţii  francofone, repertorii bibliografice naţionale, lucrări originale în domeniul literelor şi al ştiinţelor umanistice, lucrări capitale de sinteză).
    Exercitarea funcţiilor de centru naţional de informare bibliografică şi documentară (difuzarea cataloagelor diferitelor colecţii, editarea de bibliografii  etc.), de centru naţional al împrumutului interbibliotecar şi   centru republican în domeniul automatizării şi informatizării bibliotecilor.
    Publicarea repertoriului bibliografic naţional retrospectiv.
    Realizarea şi coordonarea activităţii de colaborare interbibliotecară şi  internaţională a bibliotecilor publice din republică.
    2.1.2. Ca bibliotecă  în sistemul de servire a Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova:
    constituirea unei bănci de informaţie asupra vieţii politice, sociale, economice şi culturale a Republicii Moldova, care să cuprindă colecţii exhaustive de informaţii, documente, materiale privind activitatea autorităţilor legislativă, executivă şi judecătorească, precum şi de copii ale actelor emise de acestea;
constituirea unei bănci de informaţii şi documente privind activitatea autorităţilor legislativă, executivă şi judecătorească din ţările lumii, precum şi activitatea economico-financiară, viaţa socială şi culturală a acestora; crearea unui  sistem  unic de asistenţă informaţională şi bibliografică, asigurarea transparenţei activităţi administrative (accesul la informaţie) prin:
    - editarea catalogului actelor legislative şi normative, comunicatelor oficiale etc., emise de organele legislative şi administrative din republică;
    - editarea unei cronologii periodice a  vieţii  politice, administrative şi  culturale a Moldovei, însoţită de bibliografia analitică a presei naţionale şi internaţionale referitoare la evenimentele cuprinse în ea;
    - prestarea de servicii informaţionale la cererea beneficiarilor:
eliberarea de copii xerox, fotografice etc., ale documentelor oficiale, cu  sau  fără perceperea contravalorii, cu excepţia acelora care nu  pot face obiectul unei atare difuzări.
    Asistenţa informativ-documentară, bibliografică şi bibliotecară a deputaţilor,  a lucrătorilor  aparatului şi membrilor comisiilor Parlamentului, a Guvernului şi conducătorilor de ministere prin:
    - furnizarea regulată a informaţiei asupra temelor şi  problemelor solicitate  în cadrul sistemelor de difuzare selectivă a informaţiei  şi de asistenţă diferenţiată a autorităţilor publice;
    - prelucrarea analitică a informaţiilor bibliografice, la cererea Parlamentului, a structurilor guvernamentale şi ministeriale;
    - împrumutul de publicaţii la sediu şi la domiciliu;
    - utilizarea altor forme de asistenţă bibliografică şi informaţională,  inclusiv cele bazate pe tehnica modernă de calcul şi pe tehnologiile de vîrf de informatizare.
    2.1.3. Ca aşezămînt ştiinţific:
    Valorificarea ştiinţifică a colecţiilor patrimoniale de care dispune.
    Exercitarea funcţiilor de centru metodologic de organizare şi coordonare a activităţii ştiinţifice fundamentale şi aplicative în toate compartimentele bibliografiei (istoria cărţii, biblioteconomia, teoria bibliografiei, sociologia cărţii şi a lecturii, patologia şi restaurarea publicaţiilor etc.).
    Coordonarea activităţii sistemului naţional de biblioteci.
    Asistenţa metodologică  de specialitate a bibliotecilor. Coordonarea cooperării şi colaborării acestora cu biblioteci din alte ţări.
    Editarea revistei  "Magazin  Bibliologic", a  unor publicaţii de referinţă în bibliografie,  valorificarea editorială a  monumentelor literare, tipografice, bibliofile din colecţiile sale.
    2.2. Fiind instituţie publică de stat, Biblioteca Naţională este accesbilă tuturor cetăţenilor, cărora le asigură toată gama de servicii prevăzute pentru o astfel de activitate (asistenţă bibliografică de referinţă, împrumutul de publicaţii în spaţiu de amplasament şi la domiciliu, comunicarea  colecţiilor, activităţi culturale etc.).
    Desfăşoară activitate comercială de profil, care nu  aduce prejudicii instituţiei şi nu contravine legislaţiei în vigoare.
    2.3. Pe lîngă bibliotecă, în scopul asigurării ei financiare, pot fi înfiinţate fundaţii, companii şi alte organisme publice sau cooperatiste în condiţiile legii.
    2.4. Biblioteca Naţională poate fi  membru  activ al Federaţiei Internaţionale a Bibliotecilor şi  Bibliotecarilor  (I.F.L.A.),  al Asociaţiei  Bibliotecarilor din Moldova, al Asociaţiei Bibliofililor din Moldova etc.
III. Organizarea
    3.1. Structura organizaţională a Bibliotecii  Naţionale cuprinde compartimente,  care să asigure exercitarea funcţiilor principale  ale acestei instituţii, conform principiilor directorii prevăzute de UNESCO.
    3.2. Structura şi statele de funcţii ale Bibliotecii Naţionale sînt aprobate anual de către directorul general al instituţiei cu avizul Ministerului Culturii.
    3.3. Structura detaliată a Bibliotecii Naţionale este reflectată în Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii.
IV. Conducerea Bibliotecii Naţionale
    4.1. Biblioteca Naţională este condusă de către directorul  general desemnat de Ministerul Culturii.
    4.2. Directorii adjuncţii sînt desemnaţi de către directorul general şi confirmaţi prin hotărîrea Colegiului Ministerului Culturii.
    4.3. Pentru fundamentarea ştiinţifică a orientării şi  programelor Bibliotecii  Naţionale, pe lîngă consiliul director (directorul general, directorii  adjuncţi, directorul administrativ) se constituie consiliul de administraţie şi consiliul ştiinţific.
    4.3.1. Consiliul director exercită ordinele Ministerului Culturii privind Biblioteca Naţională, organizează şi răspunde de desfăşurarea activităţii curente a instituţiei, de angajarea, sancţionarea şi promovarea personalului.
    4.3.2. Consiliul de administraţie elaborează bugetul  bibliotecii, examinează problemele de organizare generală, programul de activitate şi darea de seamă anuală a bibliotecii.
    4.3.3. Consiliul ştiinţific defineşte orientările şi temele de investigaţie ştiinţifică, estimează rezultatele acestei activităţi.
    Componenţa consiliului este aprobată de către directorul general. Activitatea lui este condusă de către directorul general, iar sub aspect organizatoric - de către secretarul ştiinţific al bibliotecii. Consiliul activează în baza unui regulament aprobat de către directorul general.
    4.4. Directorul general reprezintă biblioteca în instanţele ierarhic superioare, în raporturile ei cu alte biblioteci şi instituţii din republică şi de peste hotare, organizează activitatea bibliotecii şi poartă răspundere deplină pentru realizarea obiectivelor şi sarcinilor ce îi revin acesteia; dispune de patrimoniul ei material şi financiar, promovează politica de cadre, asigură respectarea în cadrul bibliotecii a legilor Republicii Moldova  şi a disciplinei de stat, asigură şi exercită  alte activităţi  prevăzute de legislaţia  în  vigoare pentru conducătorii instituţiilor de stat.
    4.5. Şefii de servicii sînt desemnaţi în posturi de către directorul general  la propunerea directorilor adjuncţi şi sînt confirmaţi de către consiliul de administraţie.
    4.6. Lucrătorii bibliotecii sînt angajaţi  de către directorul general la propunerea directorilor adjuncţi şi a şefilor de servicii.
    4.7. Biblioteca este finanţată de la bugetul de stat. Ca surse suplimentare de acoperire a cheltuielilor pot servi mijloacele rezultate din prestarea serviciilor cu plată şi alocaţiile (donaţiile) sponsorilor (mecenaţilor).
    4.8. Activitatea bibliotecii se desfăşoară conform programului de activitate anual, avizat de către Ministerul Culturii, căruia biblioteca îi prezintă anual darea de seamă.
V. Dispoziţii finale
    5.1. Gestiunea şi inventarul colecţiilor, măsurile de securitate a patrimoniului, statutul serviciilor, obligaţiunile de serviciu şi  alte aspecte  de  funcţionare, ce nu sînt cuprinse de prezentul Statut,  sînt reglementate prin acte aprobate de către directorul general (regulamente instrucţiuni, ordine etc.).
    5.2. În baza  prezentului Statut Biblioteca Naţională va elabora  în decurs de o lună regulamentul său de organizare şi funcţionare.