HGA532/2003
ID intern unic:  302803
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 532
din  06.05.2003
privind aprobarea Statutului Agenţiei Informaţionale
de Stat "Moldpres" Î.S.
Publicat : 16.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 84-86     art Nr : 565
    HG1192 din 13.10.06, MO164-167/20.10.06 art.1281

    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Statutul Agenţiei Informaţionale de Stat "Moldpres" Î.S. (se anexează).

    Prim-ministru
    al Republicii Moldova                                        Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul finanţelor                                             Zinaida Grecianîi
    Ministrul justiţiei                                                Vasile Dolghieru

    Chişinău, 6 mai 2003.
    Nr. 532.

APROBAT
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 532
din 6 mai 2003
S T A T U T U L
Agenţiei Informaţionale de Stat "Moldpres" Î.S.
I. PRINCIPII GENERALE
    1. Întreprinderea de Stat "Agenţia Informaţională de Stat "Moldpres" (în continuare - întreprinderea), în calitate de mijloc de informare în masă, este creată în baza Întreprinderii de Stat "Agenţia de Stat "Moldpres", înregistrată cu nr.102088676 la 28 aprilie 1998. Scopul întreprinderii este producerea şi difuzarea informaţiei, publicarea şi editarea actelor oficiale, informarea opiniei publice din ţară şi de peste hotare asupra politicii de stat şi activităţii curente a autorităţilor publice din Republica Moldova, prestarea serviciilor editoriale, poligrafice şi de reclamă, producerea şi comercializarea materialelor foto şi video.
    2. Fondatorul întreprinderii este Aparatul Guvernului Republicii Moldova (în continuare - Fondator).
    [Pct.2 modificat prin HG1192 din 13.10.06, MO164-167/20.10.06 art.1281]
    3. Întreprinderea este persoană juridică şi activează în condiţii de autogestiune, are balanţă autonomă, conturi în bănci, inclusiv în valută, poate încheia, în numele propriu, contracte, îşi poate asuma obligaţiuni, poate participa, în calitate de reclamant şi reclamat, în instanţele de judecată. Întreprinderea dispune de ştampilă cu Stema de Stat şi formulare cu numărul înregistrării de stat.
    4. Întreprinderea obţine dreptul de persoană juridică din momentul înregistrării ei în modul stabilit.
    5. În activitatea sa întreprinderea se călăuzeşte de Constituţia şi legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, hotărîrile şi dispoziţiile Fondatorului, Regulamentul Consiliului de administraţie şi de prevederile prezentului Statut.
    6. Denumirea deplină a întreprinderii este: Întreprinderea de Stat "Agenţia Informaţională de Stat "Moldpres", iar denumirea prescurtată - "MOLDPRES" Î.S.
    7. Termenul de activitate a întreprinderii este nedeterminat.
    8. Sediul întreprinderii: Republica Moldova, 2012, municipiul Chişinău, str. Puşkin, nr. 22.
II. SARCINILE ŞI FUNCŢIILE ÎNTREPRINDERII
    9. Întreprinderea are următoarele sarcini:
    să asigure operativ mijloacele de informare în masă din ţară şi de peste hotare cu informaţii obiective şi veridice privind politica de stat şi activitatea curentă a autorităţilor publice din Republica Moldova şi actualitatea politică, economică şi socială din ţară şi de peste hotare;
    să editeze "Monitorul Oficial al Republicii Moldova", în conformitate cu Legea privind modul de publicare şi intrare in vigoare a actelor oficiale nr. 173-XIII din 6 iulie 1994, recepţionînd şi publicînd legi şi alte acte oficiale ale Parlamentului, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova, acte internaţionale, hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului, acte normative ale Curţii Constituţionale, Curţii de Conturi, ministerelor, departamentelor şi Băncii Naţionale a Moldovei;
    să editeze suplimente la "Monitorul Oficial al Republicii Moldova", în care să publice actele normative, materialele cu caracter informaţional-juridic şi publicitar;
    să difuzeze agenţiilor de presă, ziarelor, posturilor de radio şi televiziune, altor beneficiari din ţară şi de peste hotare informaţii şi materiale scrise, foto şi video, prin abonament, pe bază de reciprocitate, contra cost sau servicii;
    să editeze publicaţii periodice şi cărţi cu caracter oficial, informativ, documentar, cognitiv-distractiv, social-politic etc.;
    să efectueze  operaţiuni de import-export, în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova.
    10. Întru realizarea sarcinilor ce îi revin, întreprinderea exercită următoarele funcţii:
    colaborează cu agenţii şi publicaţii periodice, cu agenţi economici din ţară şi de peste hotare în scopul realizării unui schimb eficient de informaţie, literatură, materiale foto şi video;
    completează banca de date cu materiale privind construcţia statală, actualitatea politica şi economică, relaţiile internaţionale ale Republicii Moldova etc.;
    prestează lucrări şi servicii în domeniul său de activitate: traduceri, redactări, filmări, redactează şi difuzează materialele destinate publicării în mass-media etc.;
    coordonează activitatea mijloacelor de informare în masă subordonate instituţiilor statale vizînd reglementarea difuzării materialelor oficiale;
    produce şi comercializează fotografii, filme video;
    îşi dezvoltă baza tehnico-materială, asigură crearea condiţiilor social-economice, de trai şi muncă pentru membrii colectivului întreprinderii.
III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ÎNTREPRINDERII
    11. Întreprinderea are următoarele drepturi:
    să recepţioneze, să difuzeze ştiri, informaţii, materiale informaţionale şi să editeze acte oficiale;
    să recepţioneze şi să obţină informaţii oficiale despre activitatea autorităţilor publice;
    să presteze servicii editorial-poligrafice, foto, de publicitate, marketing, mediere, din propria iniţiativă sau la solicitările întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi persoanelor fizice;
    să efectueze filmări foto şi video;
    să editeze cărţi, albume foto şi video;
    să organizeze concursuri profesionale de jurnalistică şi de artă fotografică;
    să creeze saloane, galerii de artă fotografică;
    să organizeze expoziţii cu vînzare de diferite genuri de artă, inclusiv cea fotografică;
    să recepţioneze de la autori materiale foto şi video în scopul creării unei bănci de ilustraţii cu dreptul comercializării lor ulterioare;
    să organizeze cursuri cu plată în domeniul artei fotografice;
    să comercializeze producţie proprie, materiale şi tehnică fotografică, alte mărfuri şi materiale neinterzise de legislaţia în vigoare;
    să deschidă, cu acordul Fondatorului, conturi proprii în instituţiile bancare, să beneficieze de mijloacele depuse pe aceste conturi;
    să încheie contracte, cu acordul Fondatorului, privind obţinerea unor împrumuturi;
    să determine, cu acordul Fondatorului, direcţiile şi modul de utilizare a proprietăţii transmise spre administrare;
    să stabilească legături economice şi comerciale cu orice parteneri, inclusiv din străinătate;
    să stabilească, ţinînd cont de cerinţele pieţei, preţurile şi tarifele la producţia proprie, la serviciile prestate, cu excepţia cazurilor în care, conform legislaţiei, preţurile, tarifele şi alţi indici sînt reglementaţi de către stat;
    să intre, cu permisiunea Fondatorului şi organului ce exercită controlul asupra respectării legislaţiei antimonopol, în componenţa asociaţiilor de întreprinderi şi altor asociaţii de stat;
    să pregătească, pe cont propriu sau prin acord cu alte instituţii, cadre de specialişti.
    12. Întreprinderea este obligată:
    să păstreze, să utilizeze raţional şi să sporească patrimoniul statului, transmis spre administrare;
    să onoreze obligaţiile ce decurg din legislaţie şi contractele încheiate;
    să încheie contracte de muncă cu cetăţenii angajaţi;
    să se achite complet cu salariaţii întreprinderii, conform contractelor încheiate, independent de starea ei financiară;
    să efectueze asigurarea socială, medicală şi alte tipuri de asigurări obligatorii pentru salariaţi, să le creeze condiţii adecvate pentru activitate;
    să achite la timp impozitele şi alte plăti, în modul şi în mărimile stabilite de legislaţie;
    să anunţe insolvabilitatea  întreprinderii  în cazul  apariţiei  imposibilităţii  de a-şi onora obligaţiunile faţă de creditori;
    să prezinte, în modul stabilit, organelor de stat respective şi Fondatorului dări de seamă financiare şi statistice şi de alte tipuri;
    să remunereze munca angajaţilor nu mai jos de salariul minim stabilit pe ţară;
    să asigure condiţii de muncă, respectarea securităţii muncii, normelor de producţie şi sanitare, securităţii antiincendiare, precum şi protecţia mediului ambiant;
    să îmbunătăţească condiţiile de trai şi de odihnă ale salariaţilor, să acorde ajutor  familiilor acestora, precum şi să ia parte la acţiuni de binefacere, să aloce mijloace pentru ocrotirea sănătăţii populaţiei, pentru cultură, învăţămînt, ştiinţă, educaţie fizică şi sport, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    să obţină licenţe, în modul stabilit de Guvern, pentru a desfăşura  activităţi ce necesită licenţă.
    13. Întreprinderea va asigura, în limita posibilităţilor, bunurile de care dispune în una din organizaţiile de asigurări, înregistrate în Republica Moldova.
    14. Întreprinderea nu este în drept, fără autorizaţia Fondatorului, să investească patrimoniul statului în alt stat.
IV. CONDUCEREA ÎNTREPRINDERII
    15. Întreprinderea este condusă de directorul general, numit în funcţie şi eliberat din funcţie de Fondator.
    16. Fondatorul încheie cu directorul general al întreprinderii un contract privind transmiterea proprietăţii de stat în administrare operativă şi a împuternicirilor pentru desfăşurarea activităţii de antreprenoriat.
    17. Consiliul de administraţie este constituit din 9 persoane, desemnate pe un termen de 2 ani. Din componenţa Consiliului fac parte, în mod obligatoriu, directorul general al întreprinderii, reprezentanţi ai Fondatorului, în număr de 3 persoane, şi ai colectivului de muncă, în număr de 5 persoane. Preşedintele Consiliului de administraţie şi membrii acestuia, reprezentanţii Fondatorului sînt confirmaţi de către Fondator.
    18. Consiliul de administraţie:
    aprobă direcţiile de activitate a întreprinderii;
    examinează problemele cardinale ce ţin de activitatea întreprinderii;
    analizează rezultatele activităţii întreprinderii şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi;
    aprobă devizul anual de venituri şi cheltuieli, dările de seamă contabile şi contul veniturilor şi cheltuielilor;
    adoptă decizii cu privire la obţinerea şi utilizarea creditelor în mărimile stabilite de Fondator;
    prezintă Fondatorului propuneri cu privire la operarea unor modificări şi completări în Statutul întreprinderii, reorganizarea sau lichidarea întreprinderii;
    adoptă măsuri de asigurare a integrităţii şi utilizare eficientă a bunurilor întreprinderii;
    ia decizia asupra casării pierderilor întreprinderii de la 0,5% pînă la  5% pe unitate şi casarea activelor  cu valoarea de 1-5% pe unitate din capitalul statutar.
    19. Şedinţele Consiliului de administraţie se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar decît o dată în trimestru. Şedinţele lui sînt prezidate de către directorul general al întreprinderii. Deciziile Consiliului sînt adoptate cu simpla majoritate de voturi şi se aduc la îndeplinire prin ordinul directorului general.
    20. Consiliul de administraţie nu are dreptul de amestec în activitatea directorului general, desfăşurată întru exercitarea funcţiilor, stipulate de Statutul întreprinderii şi contractul încheiat între directorul general şi Fondator.
    21. Directorul general al întreprinderii:
    reprezintă, fără procură, întreprinderea în relaţiile cu autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice din ţară şi de peste hotare;
    exercită conducerea curentă a întreprinderii, asigură respectarea legislaţiei în vigoare în activitatea întreprinderii;
    numeşte în funcţie şi eliberează din funcţie conducătorii subdiviziunilor, angajează la lucru pe bază de contract şi concediază lucrătorii întreprinderii, în corespundere cu legislaţia în vigoare;
    aprobă regulamentele subdiviziunilor;
    încheie contracte, inclusiv cu persoane juridice străine, supraveghează realizarea lor;
    emite ordine şi instrucţiuni obligatorii pentru toţi funcţionarii întreprinderii, controlează executarea lor;
    adoptă decizia asupra casării pierderilor întreprinderii pînă la 0,5%  pe unitate şi asupra casării activelor cu valoarea de pînă la 1% pe unitate din capitalul statutar.
V. BUNURILE ŞI MIJLOACELE ÎNTREPRINDERII,
ASIGURAREA FINANCIARĂ A ACTIVITĂŢII EI
    22. În scopul exercitării funcţiilor ce îi revin, întreprinderea utilizează, în conformitate cu legislaţia în vigoare, proprietatea de stat ce i-a fost transmisă pentru administrare economică, precum şi patrimoniul dobîndit, în modul stabilit, ca urmare a activităţii economice.
    23. Fondatorul transmite în capitalul statutar al întreprinderii bunuri în valoare de    4128,6 mii lei.
    Volumul capitalului statutar al întreprinderii poate fi modificat de Fondator la propunerea Consiliul de administraţie.
    24. Administraţia întreprinderii este obligată să efectueze acoperirea financiară a capitalului, reieşind din considerentele că profitul se repartizează numai în cazul în care  suma financiară (bănească) a activelor nete  la finele perioadei de gestiune depăşeşte suma financiară (bănească) a activelor nete la începutul perioadei de gestiune după deducerea oricăror repartizări ale profitului între proprietari sau a contribuţiilor acestora în cursul perioadei de gestiune.
    25. Administraţia întreprinderii nu are dreptul  să dea în arendă bunurile transmise, fără acordul  Fondatorului, precum şi să fie implicată în activitatea structurilor nestatale.
    26. Administraţia întreprinderii elaborează de sine stătător planul de producţie şi determină perspectivele sale de dezvoltare, ţinînd cont de indicii economici, stabiliţi de Fondator, contractele încheiate pentru vînzarea producţiei către beneficiari şi necesitatea dezvoltării sociale şi de producţie a întreprinderii.
    27. Administraţia întreprinderii este în drept să dispună de patrimoniu (utilajul, maşinile, mecanismele, mijloacele de transport, resursele materiale), în conformitate cu necesităţile de producţie.
    28. Directorul general poartă răspundere pentru administrarea eficientă a patrimoniului reflectat în bilanţul propriu, precum şi pentru folosirea alocaţiilor bugetare cu destinaţie specială, asigură integritatea proprietăţii de stat şi utilizarea ei raţională, funcţionarea şi dezvoltarea pe aceste baze a potenţialului de producţie. Riscul distrugerii sau deteriorării neprevăzute a proprietăţii transmise în gestiune economică îl poartă întreprinderea şi directorul general, în conformitate cu legislaţia.
    29. Pierderile întreprinderii se recuperează din contul: beneficiului rămas la dispoziţia întreprinderii; mijloacelor fondului de rezervă al întreprinderii; sponsorizărilor, dotaţiilor şi subvenţiilor acordate, inclusiv  de Fondator.
    30. Sursele de constituire a patrimoniului întreprinderii sînt: proprietatea de stat (depunerile Fondatorului); veniturile obţinute ca rezultat al activităţii desfăşurate în conformitate cu prezentul Statut; alocaţiile din buget cu destinaţie specială şi investiţiile capitale; cotele de amortizare; creditele bancare şi alte credite; donaţiile benevole ale organizaţiilor întreprinderilor şi cetăţenilor; alte surse licite.
    31. Beneficiul întreprinderii, după achitarea tuturor plăţilor prevăzute de legislaţie,  coordonat cu Fondatorul, va fi repartizat, pînă la 1 aprilie a anului ce urmează după anul de gestiune, în următoarele scopuri:
    defalcări în fondul pentru dezvoltarea producţiei - cel puţin 40%;
    defalcări în fondul pentru stimularea materială - cel mult 45%;
    defalcări în fondul de rezervă - cel puţin 15% (fondul de rezervă se completează pînă la atingerea a 15 la sută din capitalul statutar).
    Întreprinderea are dreptul, cu acordul Fondatorului, să creeze alte fonduri cu destinaţie specială (excluzînd utilizarea în aceste scopuri a mijloacelor bugetare cu destinaţie specială).
    Condiţiile, modul de creare şi cheltuire a fondurilor cu destinaţie specială sînt reglementate printr-o dispoziţie respectivă, aprobată de Consiliul de administraţie al întreprinderii.
VI. EVIDENŢA ŞI DĂRILE DE SEAMĂ, CONTROLUL
ASUPRA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE
A ÎNTREPRINDERII
    32. Întreprinderea ţine evidenţa operativă, contabilă şi statistică, în modul stabilit, poartă răspundere pentru modul de ţinere a evidenţei şi prezentarea dărilor de seamă.
    33. Controlul asupra activităţii întreprinderii este exercitat de organele de control, abilitate conform legislaţiei, precum şi de către Fondator.
VII. ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII
    34. Întreprinderea îşi sistează activitatea în baza deciziei Fondatorului, prin reorganizarea (fuziune, contopire, absorbţie, asociere, dezmembrare, divizare, separare, transformare) sau lichidarea ei.
    35. Întreprinderea poate fi lichidată şi prin hotărîre judecătorească, conform legislaţiei în vigoare.