HGO554/1997
ID intern unic:  302966
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 554
din  16.06.1997
cu privire la drapelul, pavilionul şi însemnele organelor vamale
Publicat : 17.07.1997 în Monitorul Oficial Nr. 046     Promulgat : 16.06.1997
    Întru îndeplinirea  prevederilor  articolului  3  al  Codului  Vamal (Monitor, 1993, nr. 10, art. 279), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă  Regulamentul  cu  privire la drapelul,  pavilionul  şi însemnele organelor vamale (se anexează).
    2. Ministerul  Afacerilor  Externe  va  informa  Organizaţia  Vamală Mondială despre adoptarea prezentei hotărîri.
    3. Departamentul Controlului Vamal în decurs de o lună va elabora şi aproba  instrucţiunea cu privire la utilizarea drapelului,  pavilionului şi însemnelor organelor vamale.
    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                               Ion CIUBUC
    Chişinău, 16 iunie 1997.
    Nr. 554.
R E G U L A M E N T U L
cu privire la drapelul, pavilionul şi însemnele organelor vamale
I. Dispoziţii generale
    1. Drapelul Departamentului  Controlului Vamal al Republicii Moldova (în  continuare  -  Drapelul  Vămii Republicii  Moldova)  este  însemnul vexilologic  oficial şi simbolul autorităţii de stat al  Departamentului Controlului Vamal şi al întregului sistem vamal al ţării (anexa nr. 1).
    2. Drapelul Vămii    Republicii    Moldova   reprezintă   o    pînză dreptunghiulară  (1x1,5),  albastră, încărcată jos cu un brîu de  argint (alb)  crenelat,  avînd  deasupra o acvilă cruciată  de  aur  (galbenă), ciocată şi membrată roşu, cu aripile desfăcute, ţinînd în gheara dreaptă caduceul  lui  Mercuriu, iar în cea stîngă - o secure, ambele de  argint (albe)  şi purtînd pe piept un scut tăiat, roşu şi albastru, încărcat cu un  cap  de bour de aur (galben) cu o stea între coarne, flancat jos  în dextra  de  o roză heraldică, iar în senestra de o semilună  conturnată, toate de aur (galbene).
    3. Simbolurile  Drapelului  Vămii Republicii Moldova  au  următoarea semnificaţie:
    cîmpul albastru  al  drapelului, repetînd cromatica  din  Tricolorul naţional,   semnifică  loialitatea  şi  probitatea  lucrătorilor  Vămii, speranţa într-un cer senin şi o colaborare paşnică între popoare;
    brîul crenelat  de argint simbolizează frontiera Republicii Moldova, evocînd istoricele cetăţi de hotar ale Moldovei;
    acvila cruciată de aur purtînd scutul cu capul de bour - elemente de bază   ale   Stemei  de  Stat  a  Republicii  Moldova   -   simbolizează suveranitatea  ţării, evidenţiindu-se că Vama este o instituţie de  stat importantă;
    caduceul lui  Mercuriu  din  gheara dreaptă a  acvilei  simbolizează activitatea  economică a Vămii, legată de schimbul liber  internaţional, evidenţa  şi  controlul  intrării în şi ieşirii din ţară  a  mărfurilor, mijloacelor de transport etc., elementele lui semnificînd următoarele:
    bastonul - puterea legală,
    şerpii încolăciţi   -   lupta   permanentă  dintre  bine   şi   rău, înţelepciunea, apărarea intereselor statului;
    zborul (aripile)  - abilitatea trecerii rapide a oricăror  frontiere întru stabilirea unor legături reciproc avantajoase;
    securea - veche  armă  de luptă, care în heraldică avea rostul de  a ameninţa  duşmanul, aici înseamnă că vameşii, abilitaţi cu controlul  şi cu  taxarea mărfurilor ce trec prin vamă, veghează asupra legalităţii şi constituie  un avertisment de suprimare a oricăror activităţi ilicite la Vamă, care ar prejudicia statul şi cetăţenii lui.
    4. Vama Republicii   Moldova  posedă  trei  modele  ale   însemnului vexilologic   oficial:   drapelul  Departamentului   Controlului   Vamal (drapelul  departamental); drapelul uzual (standard), pavilionul maritim (fluvial).
II. Drapelul departamental
    5. Drapelul departamental  este executat într-un singur exemplar  şi se   păstrează  la  loc  de  cinste  în  incinta  sediului  central   al Departamentului  Controlului Vamal, fiind scos în public ori de cîte ori au loc ceremonii oficiale.
    6. Pînza drapelului departamental este de culoare albastră, similară cromaticii  azurii din Tricolorul naţional, cu dimensiunile de 1000:1500 mm.  Brîul  crenelat din partea inferioară este de argint (alb)  şi  are înălţimea  de  233 mm (2/3 din cea de a treia parte a  înălţimii  pînzei (latura  A). Crenelurile sînt pătrate, mărimea laturilor lui constituind 1/3 din înălţimea brîului.
    În centrul pînzei  este plasată emblema Departamentului  Controlului Vamal  reprezentînd  o  acvilă cruciată de aur, cu  ciocul  şi  ghearele roşii, cu aripile desfăcute, purtînd pe piept scutul din Stema de Stat a Republicii  Moldova: tăiat, roşu şi albastru, încărcat cu capul de  bour de  aur  avînd între coarne o stea cu opt raze, flancat în dextra  de  o roză  heraldică  (cu  cinci  petale),  iar în  senestra  de  o  semilună conturnată,  toate  de  aur (galbene). Acvila cruciată  ţine  în  gheara dreaptă  caduceul lui Mercuriu, iar în cea stîngă - o secure, ambele  de argint (albe).
    Toate abrisurile sînt negre.
    7. Drapelul departamental  este o construcţie vexilologică  complexă şi conţine următoarele elemente indispensabile:
    franjuri de aur  (galbeni) pe perimetrul pînzei, în afara laturii de la hampă, care este festonată cu fir de aur (galben);
    două şnururi  tricolore cu ciucuri tricolore (culorile Drapelului de Stat);
    o panglică, de  asemenea  în  culorile naţionale, legată  de  vîrful hampei;
    hampa este confecţionată  din  lemn şi vopsită în roşu  închis,  are vîrful standard pentru drapelele instituţiilor de stat: acvila cruciată, cu  aripile  desfăcute,  ţinînd pe piept ecusonul cu capul de  bour  din Stema  de  Stat a Republicii Moldova, toată compoziţia fiind turnată  în metal şi vopsită în aur (galben).
    Mai sus de brăţara  hampei  sînt  dispuse 11 scoabe  de  care,  prin intermediul unui şnur tricolor, se leagă pînza de hampă:
    talpa hampei este ferecată în metal.
III. Drapelul uzual (standard)
    8. Modelul uzual  (standard) al Drapelului Vămii Republicii  Moldova se   arborează  la  toate  punctele  vamale  ale  ţării  şi  la  sediile subdiviziunilor   Departamentului  Controlului  Vamal,  într-o   poziţie secundară faţă de Drapelul de Stat al Republicii Moldova (ocupînd partea stîngă,  în cazul în care ambele drapele sînt ridicate pe două hampe sau catarge, ori mai jos cu 1/2 din înălţimea pînzei (latura A), atunci cînd sînt arborate pe aceeaşi saulă a unui singur catarg).
    Drapelul uzual  (standard)  al  Vămii  Republicii  Moldova,  arborat concomitent  du  Drapelul de Stat al Republicii Moldova, nu  poate  avea înălţimea pînzei (latura A) mai mare decît cea a Tricolorului naţional.
    Acest model de  drapel  este  uzual  şi  pentru  toate  tipurile  de transport terestru.
    9. Modelul uzual  (standard) al Drapelului Vămii Republicii  Moldova repetă   drapelul  departamental  în  ceea  ce  priveşte  compoziţia  şi culorile, avînd aceleaşi proporţii de 1:1,5.
    Pînza este îmbrăcată  pe  o hampă obişnuită sau se prinde  de  saula catargului.
IV. Pavilionul maritim (fluvial)
    10. Pavilionul  maritim (fluvial) se arborează cu ajutorul saulei pe catargul  mare,  iar  pe cel de pupă al oricărui tip  de  vase  maritime (fluviale),  ce  aparţin  Departamentului Controlului Vamal,  se  ridică Drapelul  de Stat al Republicii Moldova, respectîndu-se aceleaşi  reguli de  utilizare  ca  şi  pentru drapelul uzual  (standard)  pentru  vămile terestre.
    11. Pavilionul  maritim  (fluvial)  al  Departamentului  Controlului Vamal  reprezintă  o  pînză dreptunghiulară (1:2) identică  cu  drapelul uzual  (standard),  avînd  la  capăt două cosiţe  (de  mărimea  1/4  din lungimea pavilionului (anexa nr. 2).
V. Înlocuirea drapelelor uzuale şi a pavilioanelor maritime (fluviale)
    12. În cazul  deteriorării sau distrugerii drapelelor arborate,  ele sînt înlocuite în cel mai scurt timp cu altele noi, conforme prezentului regulament.
    Toate subdiviziunile  serviciului vamal, care arborează Drapelul  de Stat  al  Republicii  Moldova şi cel al vămii, trebuie să dispună  de  o rezervă suficientă de drapele noi de ambele tipuri.
    Drapelele vechi  se predau la Departamentul Controlului Vamal,  unde se lichidează, cu acte legale, prin ardere.
    13. Se interzice  utilizarea drapelelor sau pavilioanelor neconforme prezentului regulament.
    14. Etalonul   însemnelor  vexilologice  oficiale  (desenele  color, alb-negru  şi descrierile aprobate) se păstrează la Comisia Naţională de Heraldică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova.