HGO554/2004
ID intern unic:  302972
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 554
din  24.05.2004
cu privire la aprobarea Programului Naţional în domeniul turismului
"Drumul Vinului în Moldova"
Publicat : 04.06.2004 în Monitorul Oficial Nr. 088     art Nr : 700
În scopul dezvoltării şi promovării turismului vitivinicol ca una din formele prioritare ale turismului şi ca instrument de recunoaştere a Moldovei pe plan internaţional, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Programul Naţional în domeniul turismului "Drumul Vinului în Moldova", conform anexei nr. 1;
Planul de acţiuni organizatorice pentru implementarea Programului Naţional în domeniul turismului "Drumul Vinului în Moldova", conform anexei nr.2;
rutele turistice vitivinicole, conform anexei nr. 3.
2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui Dmitrii Todoroglo, viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi industriei alimentare.
Prim-ministru                    Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul agriculturii şi
industriei alimentare               Dmitrii Todoroglo
Ministrul economiei          Marian Lupu
Ministrul finanţelor                   Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei                 Vasile Dolghieru
Chişinău, 24 mai 2004.
Nr. 554.
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 554
din 24 mai 2004
Programul Naţional în domeniul turismului
"Drumul Vinului în Moldova"
1. Introducere
Programul Naţional în domeniul turismului "Drumul Vinului în Moldova" (în continuare - Program) are drept scop impulsionarea dezvoltării turismului vitivinicol şi integrarea acestuia în reţeaua internaţională a turismului vitivinicol.
Ramura vitivinicolă şi industria turistică contribuie la atragerea unui număr cît mai mare de consumatori ai producţiei turistice vitivinicole, promovînd  adiţional  toate facilităţile turistice existente în Moldova.  
2. Potenţial existent
Moldova este recunoscută pe plan mondial ca ţară vitivinicolă dezvoltată. Cultura viţei de vie pe meleagul moldav cunoaşte o istorie de veacuri. Amprentele frunzelor de Vitis Teutonica găsite lîngă Naslavcea au vîrsta ce variază între 6 şi 25 milioane ani.
Cultivarea viţei de vie îşi are începutul încă din anul 2800 î.e.n. Producerea vinului în Moldova a acumulat o experienţă de veacuri venită de la traci, daci, greci, romani, francezi ş.a.
Actualmente, în ţara noastră plantaţiile viticole de producţie marfă ocupă o suprafaţă de 107 mii ha. Condiţiile climaterice caracteristice şi relieful ei specific creează condiţii unice de cultivare a viţei de vie. Conform condiţiilor climaterice Moldova se împarte în 4 zone vitivinicole: Centrală, Sud-Estică, Sudică şi Nordică. Moldova este printre primele zece state din lume exportatoare de vinuri. Capacitatea frigiderelor destinate păstrării strugurilor se estimează la circa 5 mii tone anual. Cu un potenţial global de 350-500 mii tone struguri-marfă, Moldova produce 23-33 milioane decalitri de vinuri din cele mai prestigioase soiuri europene şi autohtone. Valoarea exportului anual al producţiei vinicole se estimează la cca. 230 mil. dolari SUA. În ansamblu pe ţară funcţionează peste 180 de întreprinderi vinicole.  În anul 2003 s-au produs 29 mil. decalitri de vin şi s-au îmbuteliat cca. 18 mil. decalitri de vin de struguri, 12 mil. sticle - vinuri spumante şi spumoase, 660 mii decalitri - divin (coniac) şi 2,1 mil. decalitri băuturi spirtoase. Peste 90 % din volumul produs a fost exportat.
Produsele vitivinicole au o faimă binemeritată şi sînt apreciate în multe ţări ale lumii. O adevărată carte de vizită a ţării sînt vinurile ce au obţinut distincţii înalte la prestigioase concursuri internaţionale.
În staţiunile balneoclimaterice se aplică pe larg tratamentul cu struguri şi sucuri din struguri (uvoterapia).
Oenotecile, centrele expoziţionale, sălile de degustare cu o arhitectură excepţională, oraşele şi cavernele subterane, diversitatea producţiei, magazinele specializate - reprezintă un potenţial deosebit pentru promovarea turismului vitivinicol în Moldova, prezintă motivaţii apte să plaseze la justa valoare produsul turistic vitivinicol al republicii în circuitul turistic internaţional.
3. Noţiuni de bază
În cadrul prezentului Program, noţiunile utilizate semnifică:
turism vitivinicol - formă de turism practicată de turişti pentru vizitarea regiunilor vitivinicole, gospodăriilor viticole şi întreprinderilor vinicole în scopul îmbinării savoarei degustării produselor vitivinicole cu cunoaşterea stilului de viaţă local, mediului rural şi activităţilor culturale;
obiectiv turistic  - atracţie turistică a unei destinaţii care constituie, de regulă, motivaţia deplasării turiştilor;
birou de informare turistică - spaţiu amenajat în scopul oferirii de informaţii turiştilor despre gama locală sau naţională de atracţii turistice, despre evenimentele, posibilităţile de transport şi cazare.
4. Scopul Programului
Prezentul  Program are drept obiective de bază:
de a promova pe plan internaţional Moldova ca destinaţie turistică vitivinicolă;
de a stabili legătura între sectorul turistic şi vitivinicol;
de a oferi vizitatorilor produse turistice de calitate;
de a amplifica potenţialul economic şi valorifica potenţialul uman din mediul rural;
de a îmbunătăţi rentabilitatea întreprinderilor vinicole şi agenţilor economici ce practică activitatea de turism;
de a  proteja, conserva, dezvolta  patrimoniul naţional de valoare turistică şi a-l valorifica la nivel competitiv;
de a extinde procesul de conştientizare a importanţei dezvoltării turismului vitivinicol.  
5. Sarcinile Programului
Prezentul Program are următoarele sarcini:
de a lansa o campanie eficientă de promovare a produsului turistic vitivinicol;
de a include rutele turistice vitivinicole moldoveneşti în circuitele europene, în special în Ruta Vinului în Europa;
de a încuraja includerea componentei vitivinicole la formarea pachetelor de servicii turistice elaborate de turoperatori;
de a ameliora şi dezvolta infrastructura de primire turistică la întreprinderile vinicole;
de a îmbunătăţi căile de acces spre obiectivele  incluse în prezentul Program;
de a încuraja fluxul de investiţii spre obiectivele incluse în prezentul Program;
de a majora numărul de locuri de muncă, ca rezultat al prestării serviciilor turistice;
de a promova caracteristicile existente ale fiecărei regiuni vitivinicole, gama de producţie, tradiţiile de cultivare a viţei de vie şi  prelucrare a strugurilor (atît la nivel industrial cît şi la nivelul unei gospodării ţărăneşti), arhitectura tradiţională a cramelor, colecţia oenotecilor etc.;
de a încuraja populaţia locală (în special rurală) la acordarea unor servicii turistice adiţionale, precum: cazare, servire a mesei, producere de suvenire, desfăşurarea unor spectacole folclorice, demonstrarea stilului de viaţă şi gospodărire rurală;
de a asigura pregătirea şi perfecţionarea profesională a forţei de muncă încadrate în prestarea serviciilor turistice;
de a asigura un parteneriat între sectoarele public şi privat implicate în realizarea prezentului Program;
de a asigura gestionarea  rutelor turistice incluse în prezentul Program.
6. Conştientizarea importanţei dezvoltării turismului vitivinicol
Implementarea prezentului Program va fi însoţită de desfăşurarea unei campanii vaste de conştientizare a importanţei dezvoltării turismului vitivinicol la toate nivelurile  societăţii.
În acest aspect vor fi realizate următoarele acţiuni:
antrenarea mass-media în promovarea potenţialului şi produsului turistic vitivinicol;
elaborarea unui program de conştientizare turistică, în special a turismului vitivinicol, ce va include diferite acţiuni pentru toată societatea;
introducerea în programele de învăţămînt, în licee, şcoli polivalente, colegii şi instituţii de învăţămînt superior a unor cursuri ce ţin de conştientizarea importanţei patrimoniului turistic vitivinicol, incluzînd şi excursii de studiu;
antrenarea societăţii civile în realizarea programelor de conştientizare;
promovarea codului de comportament al oricărei persoane faţă de turişti şi al său în calitate de turist.  
7. Direcţii strategice de dezvoltare a turismului vitivinicol
Principalele direcţii strategice de dezvoltare a turismului vitivinicol ale prezentului Program sînt:
renovarea căilor de acces şi a zonelor publice aferente întreprinderilor  vitivinicole incluse în prezentul Program;
stabilirea unei gestionări şi administrări corporative a rutei turistice internaţionale "Drumul Vinului în Moldova";
stabilirea unui parteneriat coerent între gospodăriile viticole, întreprinderile vinicole, Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin", Departamentul Dezvoltarea Turismului, autorităţile administraţiei publice locale şi întreprinderile industriei turismului pentru implementarea şi promovarea prezentului Program;    
elaborarea unui program de marketing general pe ţară şi individual pe instituţii;
crearea în cadrul întreprinderilor a unor sectoare / secţii de marketing turistic;
elaborarea şi promovarea, pentru gospodăriile viticole şi întreprinderile vinicole, a unor proiecte investiţionale ce ţin de infrastructura turistică a lor. Crearea unui regim facilitar investiţional pentru investitorii care doresc să participe la finanţarea acestor proiecte;
implementarea unui program de training pentru personalul antrenat în primirea şi servirea turiştilor, în special cursuri de ghidaj şi somelărie.
8. Dirijarea şi  monitorizarea Programului
Dirijarea şi monitorizarea prezentului Program va fi asigurată de un comitet de coordonare condus de viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi industriei alimentare, compusă din reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor, Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, Ministerului Sănătăţii, Departamentului Agroindustrial "Moldova-Vin", Departamentului Dezvoltarea Turismului, Agenţiei de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva", Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Institutului  Naţional al Viei şi Vinului, Catedrei de viticultură a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, Catedrei de oenologie a Universităţii Tehnice a Moldovei.
La realizarea prezentului Program îşi vor da concursul ministerele, departamentele, alte instituţii de stat, precum şi autorităţile administraţiei publice locale, agenţii economici din domeniile turismului şi vitivinicol, organizaţiile nonguvernamentale.  
9. Autorizarea rutelor turistice
şi a obiectivelor incluse în Program
Departamentul Dezvoltarea Turismului:
va ţine Registrul rutelor turistice şi a obiectivelor admise pentru prestarea serviciilor în cadrul prezentului Program;
va aproba, în comun cu autorităţile administraţiei publice centrale respective,  regulamentul şi componenţa Comisiei de verificare a rutelor turistice şi a obiectivelor din cadrul prezentului Program.
În componenţa Comisiei  vor fi incluşi reprezentanţi ai Departamentului Dezvoltarea Turismului, Departamentului Agroindustrial "Moldova-Vin", autorităţilor administraţiei publice locale, altor instituţii interesate.
Comisia va controla gradul de corespundere a rutelor turistice şi obiectivelor cerinţelor/criteriilor stabilite în prezentul Program şi va elibera agenţilor economici respectivi (fără plată) extrasul din decizia Comisiei.    
Cerinţe faţă de gospodăriile viticole incluse în rută:
existenţa  unor plantaţii de viţă de vie  cu un nivel de gospodărire înalt, ce conţin soiuri  reprezentative de struguri, în special de masă;
deţinerea unor instalaţii frigorifice ce va permite degustarea strugurilor pe o perioadă îndelungată, minimum pînă în luna ianuarie;
existenţa unui turn de observare;
oferirea unui ghidaj corespunzător.
(Plasamentul în apropierea unei localităţi rurale reprezentative sau a unei întreprinderi de prelucrare a  strugurilor adecvate va fi considerată un avantaj).
Cerinţe faţă de localitatea rurală:
amenajare teritorială şi căi de acces adecvate;
posedarea unui colorit folcloric specific;
existenţa unor gospodării ţărăneşti unde turiştii străini vor putea vizualiza echipamentul şi procesul de prelucrare a strugurilor, producerea şi păstrarea vinului în condiţii de casă;
existenţa unor pensiuni agro-turistice clasificate conform legislaţiei în vigoare;
existenţa unor meşteri populari unde turiştii ar putea vizualiza procesul de creaţie şi procura suvenire;
existenţa unor prezentări folclorice specifice localităţii;
existenţa unui agrement adiţional precum vînătoarea, pescuitul, excursii spre obiectivele turistice din apropiere, vizitarea beciurilor.
Criterii de evaluare ale întreprinderilor vinicole
Criterii generale:
căi de acces spre întreprindere, accesibile pentru transportul rutier;
aspectul exterior al clădirii în stare bună;
spaţii verzi amenajate şi îngrijite;
denumirea firmei la intrare în clădire;
informaţie la intrare în limbile de stat, engleză şi rusă cu privire la programul de primire a turiştilor (orele şi zilele de primire; descrierea obiectivelor ce se propun a fi vizitate);
spaţii şi utilaj de producţie în stare adecvată cerinţelor internaţionale;
parcare auto păzită;
telefon la dispoziţia turiştilor;
hol de primire şi aşteptare;
vestiar;
grup sanitar cu apă caldă / rece, separat pe sexe;
temperatura minimă de 18 0C în sălile de degustare, aşteptare şi în grupurile sanitare.
Sală de degustare:
sală de degustare pentru minimum 20 de locuri;
mobilier în stare bună;
liste de bucate şi băuturi, cu indicarea preţurilor, în limbile de stat, engleză şi rusă;
inventar de servire a mesei adecvat fiecărui tip de băutură şi bucate.
Personal:
personal în uniforme corespunzătoare funcţiei ocupate;
ghizi titulari de brevete;
sommelieri titulari de brevete;
chelneri titulari de brevete.
Servicii adiţionale:
vînzări de vinuri/divinuri de producţie proprie;
vînzări de ghiduri, hărţi, pliante, broşuri, vederi, suvenire;
informarea turiştilor despre zona în care se află întreprinderea;
asigurarea securităţii turiştilor şi a bunurilor lor.
10. Finanţarea Programului
Finanţarea prezentului Program se preconizează din următoarele surse:
mijloace ale fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului;
mijloace ale fondului ecologic din Moldova;
investiţii ale gospodăriilor viticole şi întreprinderilor vinicole, incluse în
rută;
mijloace ale agenţilor economici licenţiaţi în domeniul turismului;
atragerea unor linii de creditare preferenţiale;
sponsorizări şi donaţii;
alte surse în conformitate cu legislaţia în vigoare.
În baza devizului general de cheltuieli al prezentului Program vor fi elaborate devize anuale, ţinînd cont de activităţile ce urmează a fi întreprinse în anul respectiv.
Pentru modernizarea căilor rutiere spre obiectivele incluse în rutele turistice vitivinicole vor fi utilizate mijloacele fondului rutier în baza programelor Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor, precum şi mijloacele prevăzute de către autorităţile administraţiei publice locale.
11. Promovarea investiţiilor
În condiţiile funcţionării unui buget de stat auster, obiectivele de bază ale promovării investiţiilor în sectoarele turistic şi vitivinicol se vor axa pe următoarele măsuri principale:  
crearea unui regim facilitar investiţional pentru investitorii care vor participa la finanţarea  proiectelor investiţionale ce ţin de infrastructura turistică;
elaborarea unor mecanisme de stimulare financiară pentru dezvoltarea şi renovarea întreprinderilor mici şi mijlocii din mediul rural;
participarea cu oferte investiţionale la conferinţe şi foruri internaţionale investiţionale;
acordarea unor credite de lungă durată pentru dezvoltarea turismului rural;
organizarea trainingurilor pentru administratorii obiectivelor incluse în prezentul Program în domeniul elaborării proiectelor investiţionale, conform standardelor internaţionale şi colaborării cu investitorii străini;
elaborarea unui program separat pentru identificarea, specificarea şi promovarea oportunităţilor de investiţii în industria turismului.
12. Susţinerea dezvoltării turismului vitivinicol de către stat
Întru asigurarea reală a dezvoltării turismului vitivinicol vor fi elaborate şi realizate activităţi legate de acordarea unor facilităţi pentru obiectivele turistice incluse în realizarea prezentului Program:
elaborarea unui sistem de măsuri pentru susţinerea materială a acestora, prin stabilirea unui regim facilitar;
stabilirea unor tarife speciale la prestarea serviciilor de transport şi cazare pentru turiştii ce intenţionează să procure pachete de servicii incluse în prezentul Program.
13. Regimul de vize şi trecerea frontierei
În prezent Moldova are regim de vize cu majoritatea statelor lumii, cu excepţia ţărilor-membre ale C.S.I. şi Rom\x01+niei. Vizele pot fi aplicate atît de către misiunile diplomatice şi consulare ale Moldovei peste hotare cît şi de oficiile consulare amplasate la punctele internaţionale de  trecere a frontierei (Aeroportul Chişinău, Sculeni, Leuşeni, Cahul).
Atragerea unui flux considerabil de turişti străini pe rutele turistice invocate în prezentul Program, se află în dependenţă directă de facilitarea regimului de intrare-ieşire din ţară.  În acest scop se impune necesară implementarea următoarelor măsuri:
introducerea unui regim facilitar de vize, fără perceperea taxelor consulare pentru perfectarea vizelor la prezentarea voucherului turistic ce conţine notificări privind procurarea pachetului de servicii turistice din cadrul prezentului Program;
majorarea numărului oficiilor consulare amplasate la frontiera de stat;
modificarea regimului de lucru al oficiilor consulare amplasate la frontiera de stat pînă la 24 ore;
instalarea sistemului de coridoare verzi pentru turiştii care deţin voucher turistic ce conţine notificări privind procurarea pachetului de servicii turistice din cadrul prezentului Program.
14. Instruirea şi perfecţionarea cadrelor
Resursele umane reprezintă unul din factorii decisivi în domeniul prestării serviciilor turistice. Respectiv, implementarea prezentului Program în corespundere cu exigenţele internaţionale presupune o calificare corespunzătoare a personalului implicat în servirea turiştilor.
Perfecţionarea şi instruirea  personalului ce activează în cadrul obiectivelor incluse în Program va fi realizată prin intermediul Centrului Naţional pentru perfecţionarea cadrelor din industria turismului, care urmează a fi creat.
Totodată, întru asigurarea unei funcţionalităţi durabile a prezentului Program, urmează a introduce în programele de studii pentru învăţămîntul secundar profesional şi superior, la specialităţile adiacente ramurilor turismului şi vitivinicolă specialităţi noi, discipline, cursuri în domeniul turismului vitivinicol.
15. Administrarea rutelor
Administrarea curentă a rutelor turistice vitivinicole va fi efectuată de către o întreprindere de stat, fondată de Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin" în comun cu Departamentul Dezvoltarea Turismului.
Scopul principal al creării unei astfel de structuri de administrare este asigurarea funcţionalităţii rutelor pe parcursul implementării prezentului Program.
Întreprinderea va activa pe principii de autogestiune financiară cu susţinere de la bugetul de stat în primul an de activitate.
Întreprinderea va activa în calitate de unic tur-operator al produselor turistice vitivinicole din Moldova.
Întru executarea sarcinii de bază - administrarea rutei - întreprinderea în cauză va exercita următoarele funcţii:
comercializarea rutelor tur-operatorilor şi agenţiilor de turism din ţară şi străinătate;
promovarea rutelor pe pieţele internă şi internaţională.
16. Marketingul Programului
O atenţie deosebită se va acorda activităţilor de marketing ale prezentului Program, realizate nemijlocit prin intermediul Departamentului Dezvoltarea Turismului, Departamentului Agroindustrial "Moldova-Vin", gestionarului rutelor Programului, agenţilor economici din industria turismului şi vitivinicolă.
La acest compartiment vor fi realizate următoarele:
participarea activă la expoziţiile şi tîrgurile internaţionale din domeniul turismului şi vitivinicol;
realizarea spoturilor TV publicitare;
invitarea jurnaliştilor străini pentru mediatizarea turismului vitivinicol;
organizarea de tururi informaţionale pentru tur-operatorii străini;
organizarea anuală a sărbătorii  "Ziua Naţională a Vinului"  şi internaţionalizarea ei;
editarea ghidului anual al rutelor incluse în prezentul Program;
editarea de hărţi turistice, inclusiv de domeniul turismului vitivinicol;
publicarea de informaţii publicitare în reviste de specialitate internaţionale;
îmbunătăţirea accesului la informaţia turistică prin:
misiunile diplomatice şi reprezentanţele comercial-economice ale Moldovei, precum şi oficiile companiilor aeriene amplasate în străinătate;
instituirea birourilor de informare turistică în punctele de aglomeraţie a turiştilor străini (aeroporturi internaţionale, puncte de trecere a frontierei ş.a.);
amplasarea panourilor şi indicatoarelor informaţionale pe parcursul rutelor incluse în prezentul Program;
instalarea în gări, autogări, aerogări şi în punctele de trecere a frontierei a unor standuri informaţionale şi promoţionale;
crearea bazelor de date computerizate ale produselor, serviciilor turistice şi ale prestatorilor din domeniul turistic. Acestea vor include programul de lucru, preţurile, procedurile de rezervare etc.;
dezvoltarea şi promovarea în continuare a website-ului www.turism.md, în special compartimentul "Turismul vitivinicol";
introducerea sistemului de rezervare a pachetelor de servicii turistice incluse în prezentul Program prin website-ul www.turism.md.
17. Relaţii internaţionale
Recunoaşterea şi promovarea prezentului Program pe plan internaţional implică o colaborare strînsă cu guvernele statelor care au dezvoltate rutele turistice vitivinicole şi cu organismele internaţionale de specialitate.
Colaborarea bilaterală internaţională va fi orientată spre statele cu tradiţii în domeniul turismului şi a vinificaţiei (Franţa, Italia, Spania, Germania, Rom\x01+nia, ş.a.).
Obiectivele de bază ale colaborării bilaterale se vor axa pe următoarele măsuri principale:
schimbul de experienţă cu privire la implementarea unor astfel de programe;
elaborarea unor programe comune de dezvoltare a turismului vitivinicol;
colaborarea în domeniul pregătirii şi perfecţionării cadrelor;
promovarea comună a produselor turistice vitivinicole;
atragerea investiţiilor în domeniul turismului vitivinicol;
înfiinţarea întreprinderilor mixte.
În scopul promovării prezentului Program, atragerii de asistenţă tehnică, realizării unor proiecte comune:
va fi intensificată colaborarea cu organismele internaţionale şi regionale la care Republica Moldova este parte;
vor fi întreprinse măsuri necesare pentru aderarea Moldovei la organismele internaţionale de specialitate.
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 554
din 24 mai 2004
        
PLANUL
DE ACŢIUNI ORGANIZATORICE PENTRU IMPLEMENTAREA
PROGRAMULUI NAŢIONAL în domeniul turismului "DRUMUL VINULUI ÎN MOLDOVA"

Nr.d/o Denumirea acţiunii Termen de implementare Responsabili
1 2 3 4
1.   Verificarea corespunderii rutelor turistice vitivinicole incluse în Program criteriilor şi condiţiilor generale, în special următoarele compartimente:-  întreprinderi vinicole şi gospodării viticole;-  localităţi rurale;-  curiozităţi turistice;-  structuri de cazare şi alimentaţie;-  drumuri Trimestrul II-III2004 Departamentul Dezvoltarea Turismului, Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin", Ministerul Culturii , Ministerul Sănătăţii, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale,Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor, Agenţia de Stat pentru Silvicultură "MoldSilva", autorităţile administraţiei publice locale
2.   Autorizarea rutelor turistice vitivinicole şi a obiectivelor din cadrul lor: - aprobarea componenţei Comisiei de verificare a rutelor turistice vitivinicole şi a obiectivelor din cadrul acestora şi a regulamentului respectiv-  verificarea rutelor turistice vitivinicole şi a obiectivelor din cadrul acestora PermanentTrimestrul II-III2004 -  Departamentul Dezvoltarea Turismului -  Departamentul Dezvoltarea Turismului, Comisia de verificare a rutelor turistice vitivinicole  şi a obiectivelor din cadrul acestora
3.   Prezentarea planurilor de ajustare a obiectivelor incluse în traseele vitivinicole la cerinţele specificate în Program:-  întreprinderi vinicole şi gospodării viticole-  localităţi rurale -  curiozităţi turistice-  structuri de cazare şi alimentaţie-  drumuri Trimestrul II-III 2004 -  Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin", Ministerul Sănătăţii-  autorităţile administraţiei publice locale -  Ministerul Culturii, Agenţia de Stat pentru Silvicultură "MoldSilva"-  autorităţile administraţiei publice locale, Departamentul Dezvoltarea Turismului, Ministerul Sănătăţii -  Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor, autorităţile administraţiei publice locale
4.   Înaintarea propunerilor de modificare a legislaţiei în vigoare în scopul ajustării ei la prevederile prezentului Program, în special:-  Legii bugetului de stat-  completării şi modificării Codului fiscal (referitor la acordarea de facilităţi fiscale pentru agenţii economici incluşi în rutele turistice vitivinicole)-  privind simplificarea regimului de vize pentru turiştii străini care doresc să viziteze rutele turistice vitinicole Trimestrul II-III 2004 -   Departamentul Dezvoltarea Turismului     Ministerul Economiei,      Departamentul Agroindustrial "Moldova Vin" Ministerul Afacerilor Externe
5.   Organizarea gestionării rutelor turistice vitivinicole:-  crearea instituţiei de gestionare a rutelor-  acordarea unui local pentru amplasarea instituţiei de gestionare a rutelor Trimestrul II2004 - Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin" Deparatmentul Dezvoltarea Turismului-  Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin
6.   Asigurarea atragerii investiţiilor în scopul finanţării activităţilor necesare pentru implementarea prezentului Program Permanent Ministerul Economiei, Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor, Ministerul Culturii, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Departamentul Dezvoltarea Turismului, Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin",autorităţile administraţiei publice locale, agenţii economici
7.   Elaborarea proiectelor de investiţii din cadrul prezentului Program şi promovarea acestora pe piaţa investiţională internaţională   Permanent Departamentul Dezvoltarea, Turismului,  Ministerul Economiei, Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin", Organizaţia de promovare a exportului din Moldova, agenţii economici
8.   Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale:-cu statele în care aceste trasee activează, în scopul schimbului de experienţă -  organizarea activităţilor necesare pentru aderare la Asambleea Regiunilor Europene Vinicole  (A.R.E.V.), în scopul recunoaşterii rutelor turistice vitivinicole ale Moldovei  pe plan internaţional PermanentÎncepînd  cu trimestrul II 2004 - Departamentul Dezvoltarea Turismului, Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin", Ministerul Afacerilor Externe- Departamentul Dezvoltarea Turismului, Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin", Ministerul Afacerilor Externe
9.   Implementarea unui program de conştientizare a populaţiei vizînd importanţa şi oportunităţile  dezvoltării turismului şi a prezentării adecvate a localităţilor din punct de vedere al amenajării teritoriale, comportamentului populaţiei faţă de turişti, păstrării patrimoniului naţional de valoare turistică etc. prin intermediul emisiunilor televizate şi radio Începînd cu  Trimestrul II 2004 -  Departamentul Dezvoltarea Turismului -  Compania "Teleradio-Moldova"
10. Activităţi de perfecţionare şi instruire a personalului antrenat în deservirea turiştilor pe tot parcursul traseelor turistice vitivinicole, în special:-  includerea disciplinei "Turismul vitivinicol" la specialităţile adiacente industriei turismului şi vitivinicole din instituţiile de învăţămînt secundar profesionale şi superioare-  organizarea de cursuri de perfecţionare profesională în cadrul Centrului de Instruire Continuă în Turism (C.I.C.T.) pe lîngă Departamentul Dezvoltarea Turismului Permanent -  Ministerul Educaţiei-  Departamentul Dezvoltarea Turismului
11. Activităţi de promovare a traseelor turistice vitivinicole:  participarea activă la expoziţiile şi tîrgurile internaţionale din domeniul turismului şi vitivinicol  realizarea spoturilor TV publicitare  invitarea jurnaliştilor străini pentru mediatizarea turismului vitivinicol  organizarea de tururi informaţionale pentru tur-operatorii străini  organizarea anuală a sărbătorii "Ziua Naţională a Vinului" şi internaţionalizarea ei  editarea ghidului anual al rutelor incluse în prezentul Program  editarea de hărţi turistice, inclusiv  de domeniul turismului vitivinicol  publicarea de informaţii publicitare în reviste de specialitate internaţionale  îmbunătăţirea accesului la informaţia turistică şi rezervările electronice prin:-  misiunile diplomatice şi reprezentanţele comercial-economice ale Moldovei, precum şi oficiile companiilor aeriene amplasate în străinătate-  instituirea birourilor de informare turistică în punctele de aglomeraţie a turiştilor străini (aeroporturi internaţionale, puncte de trecere a frontierei ş.a.)-  amplasarea panourilor şi indicatoarelor informaţionale pe parcursul rutelor incluse în prezentul Program-  instalarea în gări, autogări, aerogări şi în punctele de trecere a frontierei a unor standuri informaţionale şi promoţionale-  crearea bazelor de date computerizate ale produselor, serviciilor turistice şi ale prestatorilor din domeniul turistic. Aceste baze de date vor include programul de lucru, preţurile, procedurile de rezervare etc.-  dezvoltarea şi promovarea în continuare a website-ului www.turism.md, în special compartimentul "Turismul vitivinicol"-  introducerea sistemului de rezervare a pachetelor de servicii turistice incluse în prezentul Program prin website-ul www.turism.md   Permanent Departamentul Dezvoltarea Turismului,Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin",Ministerul Afacerilor Externe,autorităţile administraţiei publice locale
  Monitorizarea realizării prevederilor prezentului Program Permanent Comitetul de coordonare

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 554
din 24 mai 2004
Ruta turistică vitivinicolă
"ORHEIUL VECHI"
1.  Municipiul Chişinău
2.  Satul Stăuceni - "Colegiu Naţional de Viticultură şi Vinificaţie"
3.  Satul Peresecina - "Vinul Codrilor" S.A.
4.  Satul Brăneşti - "Pivniţile din Brăneşti" S.A.
5.  Oraşul Dubăsari -  Fabrica de Vinuri "Buchetul Moldovei"
6.  Oraşul Cricova - "Combinatul de Vinuri "Cricova" S.A.
7.  Municipiul Chişinău
Curiozităţi turistice adiţionale
I. Arii naturale protejate
   Rezervaţia peisagistică "Trebujeni", s. Trebujeni
II. Mănăstiri şi biserici istorice
   Mănăstirea "Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron" (1858), mun. Chişinău
   Mănăstirea  Curchi (1720), s. Curchi
   Biserica "Sf. Arhanghel Mihail" (1846), s. Peresecina
   Biserica "Sf. Ioan Teologul" (1910), s. Peresecina
   Biserica "Sf. Treime" (1924), s. Ivancea
   Biserica "Naşterea Maicii Domnului" (începutul secolului XX), s. Brăneşti
   Biserica "Schimbarea la faţă" (1844), s. Trebujeni
   Biserica "Naşterea Domnului" (1890), s. Butuceni
   Mănăstirea rupestră a pîrcălabului Bosie (1675), s. Butuceni
   Schitul rupestru "Peştera", clopotniţa şi crucea de piatră (secolele XIII - XIX), s. Butuceni
III. Muzee, cetăţui şi monumente istorice
   Clădirea Conacului Cristi, s. Romăneşti
   Vila-conac a familiei Romanov (începutul secolului XX), s. Romăneşti
   Casa-muzeu "Al. Donici"(1870), s. Donici
   Complex muzeal "Etnografie, Arhitectură şi Natură", fostul Conac al familiei Balioz  (1847 - încep. sec.XX), s. Ivancea
   Complex de arhitectură populară, s. Brăneşti
   Complexul muzeal "Oraşul medieval Orhei", s. Trebujeni şi s. Butuceni
   Cetăţuia "Orheiul Vechi", s. Trebujeni
   Cetăţuia "Trebujeni - Potîrcă" (secolele IV - III Î. H.), s. Trebujeni
   Cetăţuia getică (secolele IV - III Î. H.), s. Butuceni
   Complex de arhitectură populară (începutul seclului XX), s. Butuceni
   Complex de grote cu semne runice, s. Butuceni
IV. Meşteri populari
   s. Brăneşti (Centru de prelucrare artistică a pietrei)
   s. Trebujeni (încondeierea ouălor,  prelucrarea artistică a lemnului, ţesutul,    
   confecţionarea obiectelor din pănuşi de porumb, confecţionarea naiurilor)
   s. Butuceni (împletit în lozie, ţesut)
  
Ruta turistică vitivinicolă
"CODRII MOLDOVEI"
1.  Municipiul Chişinău
2.  Satul Iurceni - "Vinis-NLG" S.R.L.
3.  Oraşul Nisporeni - "Nis-Struguraş" S.A.
4.  Satul Bucovăţ - "Codru-ST" S.R.L.
5.  Oraşul Călăraşi - Î.M "Călăraşi-Divin" S.A.
6.  Satul Cojuşna - Fabrica de Vinuri "Cojuşna" S.A.
7.  Municipiul Chişinău
Curiozităţi turistice adiţionale
I. Arii naturale protejate
   Rezervaţia ştiinţifică "Codru"
   Rezervaţia ştiinţifică "Plaiul Fagului"
   Ocolul silvic "Căpriana"
   Rezervaţia peisagistică "Dolna"
   Lacul Ghidighici
II. Mănăstiri istorice
   Mănăstirea "Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron" (1858), mun. Chişinău
   Mănăstirea  Căpriana  (1429), s. Căpriana
   Mănăstirea Vărzăreşti (1420), s. Vărzăreşti
   Mănăstirea Hîrbovăţ (1730), s. Hîrbovăţ
   Mănăstirea Hîrjauca (1740), s. Hîrjauca
   Mănăstirea Răciula (1794), s. Răciula
   Mănăstirea Suruceni (1785), s. Suruceni
III. Muzee, cetăţui şi monumente istorice
   Conacul "Ralli Arbore", s. Dolna
IV. Meşteri populari
   or. Nisporeni (icoane, împletit în lozie)
   s. Lozova (broderii)
   s. Iurceni (olărit, împletit în lozie)
V. Staţiuni balneo-climaterice
   "Codru", s.Hîrjauca
Ruta turistică vitivinicolă
"LĂPUŞNA"
1.  Municipiul Chişinău - Institutul Naţional al Viei şi Vinului
2.  Satul Bardar - "Vinăria Bardar" S.A.
3.  Oraşul Hînceşti - "Vitis - Hînceşti" S.A.
4.  Oraşul Cimişlia - Agrofirma "Cimişlia" S.A.
5.  Oraşul Ialoveni - "Vinuri - Ialoveni" S.A.
6.  Satul Mileştii Mici - Î.S. "Combinatul de Vinuri de Calitate  "Mileştii Mici"
7.  Municipiul Chişinău
Curiozităţi turistice adiţionale
I. Arii naturale protejate
   Rezervaţia Peisagistică "Pădurea din Hînceşti"
   Rezervaţia naturală silvică "Moleşti - Răzeni"  
II. Mănăstiri, biserici
   Mănăstirea "Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron" (1858), mun. Chişinău
   Biserica "Sf. Nicolae" (1879), s. Bardar
   Biserica "Adormirea Maicii Domnului" (1865), or. Căuşeni
   Biserica "Sf. Nicolae" (1870), s. Mileştii Mici
III. Muzee, cetăţui şi monumente istorice
   Case ţărăneşti cu coloane sculptate în lemn (secolul XIX), s. Bardar
   Complex de clădiri ale Conacului familiei Mirzoian Manuc-Bei (sececolul XIX), or.Hînceşti
   Muzeu de Etnografie şi Istorie Naturală, or. Hînceşti
   Cetăţuie (secolul XV), s. Costeşti
   Moara de vînt (începutul secolului XX), s. Mileştii Mici
Ruta turistică vitivinicolă
"STEPA BUGEACULUI"
1.  Municipiul Cişinău
2.  Oraşul Taraclia - "Combinatul de vinuri Taraclia" S.A.
3.  Oraşul Vulcăneşti - Fabrica de vinuri "Aurvin"
4.  Satul Corten - C.P.C. "Corten"
5.  Satul Tvardiţa - Î.M "VinImpex" S.R.L.
6.  Oraşul Basarabeasca -  Î.M"Lvin-Invest" S.R.L.
7.  Oraşul Ceadîr-Lunga - " Kazaiak-Vin" S.A.
8.  Municipiul Chişinău
Curiozităţi turistice adiţionale
I. Arii naturale protejate
   Rezervaţia ştiinţifică "Prutul de Jos"
   Monumente ale naturii geologice şi paleontologice "Rîpele de la Ceadîr - Lunga" şi  
"Secţiunea geologică din valea rîului Ialpug"
   Rezervaţia peisagistică "Codrii Tigheci"
II. Mănăstiri, catedrale, biserici istorice
   Mănăstirea "Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron" (1858), mun. Chişinău
   Catedrala "Sf. Ioan Botezătorul" (1858), or. Comrat
   Biserica "Sf. Gheorghe" (1873), or. Taraclia
   Biserica "Sf. Dumitru" (1911), or. Ceadîr - Lunga
   Catedrala "Sf. Mihail" (1850), s. Ciumai
   Biserica "Sf. Cuvioasa Paraschiva" (1842), s. Tvardiţa
III. Muzee, cetăţui şi monumente istorice
   Muzeul de Etnografie şi Istorie a Găgăuziei, s. Beşalma
   Monumentul eroilor Bătăliei de la Cahul din 1770 (1845), or. Vulcăneşti
   Monumentul Contelui Voronţov, (1845), or. Vulcăneşti
   Monumentul lui Aleksandr Suvorov, or. Vulcăneşti
   Bustul lui Ioan Viteazul B.P. Hajdeu. Parc (jumătatea II a secolului XIX), s. Ciumai
  Casa memorială a lui Olimpii Panov, erou naţional al Bulgariei, participant la lupta de la Plevna, or. Taraclia
Ruta turistică vitivinicolă
"PURCARI"
1.  Municipiul Chişinău
2.  Satul Mereni - Î.M "Dionysos - Mereni" S.A.
3.  Oraşul Ştefan  Vodă  - "Carahasani - Vin"  S.A.
4.  Satul Purcari -  Î.M "Vinăria Purcari" S.R.L.
5.  Satul Tudora - "Tudora - Vin" S.A.
6.  Satul Talmaza - "Gospodărie viticolă "Talmaza"
7.  Oraşul Tiraspol -  Combinatul de vinuri şi coniacuri "KVINT"
8.  Municipiul Chişinău
Curiozităţi turistice adiţionale
I. Arii naturale protejate
   Rezervaţia naturală silvică "Misilindra"
II. Mănăstiri şi  biserici istorice
   Mănăstirea "Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron" (1858), mun. Chişinău
   Biserica "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil" (1818), s. Mereni
   Biserica "Adormirea Maicii Domnului" (secolele XV-XVI), or. Căuşeni
   Biserica "Sf. Apostoli Petru şi Pavel " (1870), or. Căuşeni
   Biserica "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena" (1829), or. Căuşeni
   Biserica "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil" (1871), s. Zaim
III. Muzee, cetăţui şi monumente istorice
   Clădirea fostei mori cu abur a lui P.E. Regepa (1910), s. Mereni
   Clădirea fostei şcoli parohiale bisericeşti (anii 40 secolul XIX), s. Mereni
   Bustul poetului Alexei Mateevici, or. Căuşeni
   Valul lui Traian de sus (între Grigorievca şi Căuşeni)
   Casa memorială a poetului Alexei Mateevici (1990), s. Zaim
   Clădirea de lemn a gării feroviare (1877), s. Zaim
   Movila Mare, monument arheologic antic, s. Talmaza
   Moara de vînt "Moş Tihon" (secolul XIX), s. Talmaza
IV. Altele
   Crescătorie de  fazani, s.Talmaza
Ruta turistică vitivinicolă
"CHIŞINĂU-BĂLŢI"
1.  Municipiul Chişinău - Î.M "Vismos" S.A.
2.  Municipiul Chişinău - "Aroma" S.A.
3.  Oraşul Cricova - Î.M "Acorex Wine Holding"
4.  Municipiul Bălţi - "Barza Albă" S.A.
5.  Satul Brăneşti - "Pivniţele din Brăneşti" S.A.
6.  Municipiul Chişinău
Curiozităţi turistice adiţionale
I. Arii naturale protejate
   Rezervaţia ştiinţifică "Pădurea Domnească"
   Lacul Costeşti
   Monumente ale naturii:
  - "Suta de movile", s.Cobani şi Branişte
  - Peştera "Emil Racoviţă", s.Criva
  - Cheile Buteşti, s.Buteşti
  - Defileul "Duruitoarea", s.Duruitoarea
  - Casturile de la Raşcov, s.Raşcov
  - "Toltrele Prutului"
II. Mănăstiri şi  biserici istorice
   Mănăstirea "Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron" (1858), mun. Chişinău
   Biserica "Naşterea Maicii Domnului" (începutul secolului XX), s. Brăneşti
   Catedrala "Sf. Dumitru" (1634 - 1640), or. Orhei
   Mănăstirea Curchi (1720), s. Curchi
   Biserica "Sf. Nicolae" (1810), s. Işnovăţ
   Biserica "Sf. Spiridon" (1802), s. Micleşti
   Catedrala "Sf. Nicolae" (sf. sec. XVIII), mun. Bălţi
   Catedrala "Sf. Constantin şi Elena" (1924 - 1936), mun. Bălţi
III. Muzee, cetăţui şi monumente istorice
   Cetatea "Soroca", or. Soroca
   Muzeul de istorie şi etnografie, or.Soroca
   Monumentul  "Lumînarea Recunoştinţei", or.Soroca
   Conacul familiei Russo, s. Micăuţi
   Complexul muzeal "Oraşul medieval Orhei", s. Trebujeni şi s. Butuceni
  Complex muzeal "Etnografie, Arhitectură şi Natură", fostul Conac al familiei Balioz 1847 - încep. sec. XX), s. Ivancea
   Muzeul de studiere a ţinutului, mun. Bălţi
IV. Meşteri populari
   s. Brăneşti şi Cosăuţi (Centre de prelucrare artistică a pietrei)
Ruta turistică vitivinicolă
"Dunărea de Jos"
1.  Municipiul Chişinău
2.  Satul Pleşeni - Î.M  "Imperial- Vin" S.A.
3.  Oraşul Cahul - Î.M "Podgoria Dunării" S.R.L.
4.   Satul Borceag - Î.M "Grape-Valley" S.R.L.
5.  Satul Brînza -  Fabrica de vinuri  "Prut" S.A.
6.  Satul Slobozia Mare - Fabrica de vinuri "Slobozia Mare" S.A.
7.  Municipiul Chişinău
Curiozităţi turistice adiţionale
II. Arii naturale protejate
   Rezervaţia ştiinţifică "Prutul de Jos"
   Lacul Beleu, s. Văleni
II. Mănăstiri şi  biserici istorice
   Mănăstirea "Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron" (1858), mun. Chişinău
   Mănăstirea "Sf.Cneaz Vladimir", or.Cahul
   Soborul "Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil", or.Cahul
   Biserica  "Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil", s.Colibaşi
III. Muzee,  monumente istorice, vestigii
   Casa muzeu "Nichita Lebedenco", s. Lebedenco
   Muzeul "Plai Natal", s.Slobozia Mare
   Monumentul "Rumeanţev", s. Badicul Moldovenesc
   Valul lui Traian, s. Văleni
IV. Meşteri populari
   s. Pelinei  (confecţionarea instrumentelor populare)
   s. Paşcani (împletit în lozie)
V. Staţiuni balneo-climaterice
   "Nufărul Alb", or.Cahul