HGA556/1996
ID intern unic:  302980
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 556
din  10.10.1996
cu privire la protecţia sanitară a teritoriului Republicii Moldova
de importul şi răspînderea bolilor infecţioase convenţionale
şi extrem de periculoase
Publicat : 21.11.1996 în Monitorul Oficial Nr. 75-76     art Nr : 608

    Abrogată prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214 

    MODIFICAT
   
HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455
    HG1073 din 19.09.08, MO178/26.09.08 art.1080


    În scopul asigurării protecţiei sanitare a teritoriului Republicii Moldova de importul şi răspînderea infecţiilor convenţionale şi extrem de periculoase, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Principiile de bază ale protecţiei sanitare a teritoriului Republicii Moldova (se anexează) şi se pune în sarcina conducătorilor de ministere şi departamente, organizaţii şi instituţii (independent de forma de proprietate), persoanelor juridice şi fizice să asigure îndeplinirea lor necondiţionată.
2. Ministerul Sănătăţii va elabora în conformitate cu Regulile medico-sanitare internaţionale şi va aproba  în modul stabilit Regulamentul privind protecţia sanitară a teritoriului Republicii Moldova.
3. Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, administraţia de Stat a Aviaţiei Civile, Calea Ferată din Moldova, Departamentul Controlului Vamal şi Ministerul Sănătăţii, în comun cu prganele administraţiei publice locale, vor lua măsuri în vederea:
repartizării  încăperilor necesare pentru amplasarea punctelor sanitare de control în locurile de trecere a frontierei de stat;
organizării punctelor respective cu echipament pentru tratarea sanitară a mijloacelor de transport feroviar, auto şi aerian.
4. Departamentul Controlului Vamal, Ministerul Securităţii Naţionale Ministerul Sănătăţii, în comun cu organele administraţiei publice locale, vor asigura la punctele de trecere a frontierei crearea condiţiilor pentru  respectarea  igienei  individuale  şi sociale (aprovizionarea cu apă potabilă, canalizarea, WC, salubrizarea teritoriilor).
5. Departamentul Controlului Vamal în colaborare cu Serviciul Sanitar de Stat va elabora proiectul-tip al vamei, prevăzînd  încăperi pentru punctele sanitare (medicale).
6. Ministerul Sănătăţii va asigura cu utilaj şi  va  completa cu personal punctele sanitare  (medicale) vamale din contul  statelor existente ale instituţiilor medicale teritoriale.
7. Societatea pe Acţiuni "Moldova-tur" la eliberarea licenţelor pentru activitate turistică internaţională va asigura  în comun cu Ministerul Sănătăţii  pregătirea  conducătorilor de firme şi grupe turistice în materia de profilaxie a bolilor infecţioase.
8. Ministerul Serviciilor Comunale şi Exploatării  Fondului de Locuinţe şi Societatea pe Acţiuni "Moldova-tur" vor asigura respectarea regimului sanitaro-igienic în hoteluri, campinguri, moteluri şi la alte obiecte unde sînt cazaţi turişti de peste hotare.
9. Ministerul Afacerilor Interne va repartiza, la cererea instituţiilor medicale, mijloacele necesare în vederea asigurării regimului de pază a instituţiilor sanitare (medicale) speciale, sectoarelor contaminate şi spitalizării bolnavilor.
10. Instituţiile, organizaţiile, indiferent de forma de proprietate şi apartenenţa departamentală, care efectuează angajarea cetăţenilor Republicii Moldova la lucru în ţări străine:
vor efectua asigurarea  medicală  a persoanelor ce pleacă  la  lucru peste hotarele republicii;
vor organiza  imunizarea  contra febrei galbene şi  chimioprofilaxia malariei pentru persoanele ce pleacă în ţări nefavorabile în privinţa acestor boli infecţioase.
11. Organele administraţiei publice locale în comun cu centrele de igienă şi epidemiologie teritoriale vor elabora planuri  (programe) complexe de protecţie sanitară a teritoriilor respective.
12. Ministerul Sănătăţii  va  organiza realizarea măsurilor de protecţie sanitară a teritoriului, va coordona activitatea  serviciilor medicale departamentale şi va efectua controlul asupra activităţii acestora.
13. Deciziile Ministerului Sănătăţii, organelor ocrotirii sănătăţii şi instituţiilor medicale teritoriale vizînd problema în cauză, adoptate în limitele competenţei lor, sînt obligatorii pentru toat ministerele, departamentele, agenţii economici (indiferent de forma de proprietate), cetăţenii  Republicii  Moldova, apatrizii şi cetăţenii străinătate care desfăşoară activităţi pe teritoriul republicii.
14. Realizarea prevederilor prezentei  hotărîri se efectuează  în limita surselor prevăzute în aceste scopuri de bugetele anuale respective.
Controlul asupra  îndeplinirii prezentei hotărîri se atribuie viceprim-miniştrilor Valeriu Bulgari şi Grigore Ojog.

 PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                           Andrei SANGHELI

Chişinău, 10 octombrie 1996.
Nr. 556
Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 556
din 10 octombrie 1996
Principiile de bază ale protecţiei sanitare a
teritoriului Republicii Moldova
I. Noţiuni generale
Protecţia sanitară teritoriului prezintă un sistem de măsuri de stat în vederea diminuării  pericolului importului şi  răspîndirii bolilor convenţionale şi altor infecţii focarelor epidemice ale acestor maladii. Sistemul în cauză prevede măsuri organizatorice, administrative, medico-sanitare care sînt executorii pentru toate ministerele, departamentele, agenţii economici (indiferent de forma de proprietate), cetăţenii Republicii Moldova şi apatrizi şi se efectuează  pe întreg teritoriul  republicii, precum şi la punctele de trecere a frontierei de stat cu orice mijloc de transport.
II. Organizarea protecţiei sanitare
Protecţia sanitară a teritoriului se asigură prin realizarea legislaţiei ţării în domeniul ocrotirii sănătăţii, supravegherii de stat a sănătăţii publice, Regulilor medico-sanitare internaţionale. Ministerul Sănătăţii elaborează şi prezintă Guvernului propuneri privind formarea politicii de stat în domeniul protecţiei sanitare a teritoriului. Ministerele şi departamentele, agenţii economici, independent de apartenenţa departamentală şi forma de proprietate, posesorii mijloacelor de transport în rutele internaţionale poartă  răspundere pentru  nerespectarea măsurilor şi  regulilor de protecţie sanitară a teritoriului ţării şi asigură:
    [Al.1 modificat prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]
respectarea strictă a cerinţelor  Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice în mijloacele de transport interneţional, la gările feroviare de frontieră, aeroporturi, staţii auto, porturi fluviale etc.;
    [Al.2 modificat prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]
    pregătirea echipajelor (brigăzilor) şi personalului mijloacelor  de transport, ce deservesc rutele internaţionale, precum şi personalului aeroporturilor, gărilor prin  care se efectuează transportări internaţionale în  materia de profilaxie abolilor infecţioase convenţionale şi extrem de periculoase;
îndeplinirea prescripţiilor Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice privind efectuarea complexului de măsuri în caz de depistare a bolnavilor şi persoanelor suspectate de infecţii convenţionale sau alte boli extrem de periculoase, precum şi la depistarea rozătoarelor sau  insectelor infectate;
   
[Al.4 modificat prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]
instruirea, profilaxia specifică, investigaţiile de laborator (în caz de  necesitate) a persoanelor ce pleacă în ţări  nefavorabile, din punct  de vedere a bolilor infecţioase convenţionale, în comun cu instituţiile medicale teritoriale;
crearea condiţiilor pentru alimentare, aprovizionarea cu apă potabilă a pasagerilor şi personalului mijloacelor de transport, pentru întreţinerea mijloacelor de transport, pentru colectarea, eliminarea şi decontaminarea deşeurilor, condiţii caresă  excludă  accesul şi transportarea rozătoarelor şi insectelor.
Ministerul Sănătăţii, conform informaţiilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii  (O.M.S.), întocmeşte lista ţărilor pentru vizitarea cărora este obligatorie imunizarea şi comunică operativ această  informaţie instituţiilor medicale locale şi departamentale.
În caz de pericol de import şi răspîndire în teritoriul ţării a infecţiilor convenţionale şi extrem de periculoase, Guvernul, de comun acord cu O.V.S., poate să introducă restricţii temporare la trecerea frontierei de stat.
În scopul respectării regimului stabilit de trecere a frontierei, se antrenează  forţe ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, Ministerului Apărării.
În cazul anunţării în modul stabilit a carantinei, pentru perioada carantinei, la punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat se creează  posturi  sanitare de control, care activează în comun cu toate serviciile punctelor de trecere a frontierei. Măsurile restrictive concrete faţă de cetăţeni, inclusiv din ţări străine, în caz de depistare a bolilor extrem de periculoase, se efectuează în volumul şi termenele prevăzute de Regulile medico-sanitare internaţionale.
    [Al.10 modificat prin HG1073 din 19.09.08, MO178/26.09.08 art.1080]

III. Asigurarea informaţională
În caz de înregistrare în ţările străine a bolilor extrem de periculoase, misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova acreditate în aceste state informează neîntîrziat Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, cu indicarea denumirii regiunii afectate, numărul de cazuri înregistrate şi măsurilor întreprinse de organele locale.
Ministerul Sănătăţii,  în baza datelor proprii  şi  informaţiilor O.M.S., asigură  informarea operativă a  ministerelor, departamentelor interesate, instituţiilor medicale şi populaţiei ţării.
Ministerul Sănătăţii întreţine relaţii externe în chestiunile supravegherii epidemiologice internaţionale şi respectării Regulilor medico-sanitare internaţionale, informează O.M.S., Ministerul Afacerilor Externe, precum şi, la cerere, misiunile diplomatice ale ţărilor străine aflate în Republica Moldova.
Despre depistarea cazurilor de îmbolnăvire sau suspectare de boli infecţioase, ministerele şi departamentele informează operativ Ministerul Sănătăţii, iar agenţii economici, conducătorii mijloacelor de transport care participă la traficul internaţional informează conducerea gărilor, aeroporturilor şi instituţiile medicale teritoriale.