HGA594/1994
ID intern unic:  303268
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 594
din  05.08.1994
cu privire la aprobarea Concepţiei locative naţionale
Publicat : 02.09.1994 în Monitorul Oficial Nr. 2     art Nr : 18

   
Abrogată prin HG1103 din 29.09.08, MO180-181/03.10.08 art.1107

    Pentru a corela reforma desfăşurată în domeniul construcţiei locative şi exploatării fondului de locuinţe cu actualul proces de organizare şi stabilizare a economiei naţionale,
Guvernul Republicii Moldova H O T Ă R Ă Ş T E:
1. Se aprobă concepţia locativă naţională, înaintată de Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor (se anexează).
2. Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor, Ministerul Economiei Ministerul Finanţelor, Ministerul Servicilor Cominale şi Exploatării Fondului de Locuinţe, Ministerul Justiţiei, în comun cu ministerele şi departamentele interesate, să elaboreze şi să prezinte Guvernului  în semestrul  doi  al anului 1994 programul de acţiuni, susceptibile  să asigure realizarea efectivă a sus-numitei Concepţii.

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                       Andrei SANGHELI

Chişinău, 5 august 1994
nr. 594
Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.594
din 5 august 1994
CONCEPŢIA LOCATIVĂ NAŢIONALĂ
I. Argumentarea revirimentului politicii locative naţionale
Sfera locativă reprezintă o componentă de  maximă  importanţă  a economiei  Republicii  Moldova, care are o valoare determinată  în realizarea cu succes a actualei reforme social-economice.
În sectorul locativ starea de criză  este,  în fond, consecinţa proceselor obiective, generate de trecerea treptată de la reglementarea drastică  a sferei productive de către stat la economia de piaţă, precum şi de renunţarea statului la rolul de investitor-monopolist.
Devalorizate rapid prin creşterea spontană a preţurilor la lucrările şi materialele de construcţie şi prin intensificarea proceselor inflaţiei, investiţiile capitale ale statului şi întreprinderilor, prevăzute pentru realizarea programelor sociale, au devenit  evident insuficiente. În  rezultat,  în ultimii ani a scăzut brusc procentul locuinţelor de stat date  în exploatare,  s-a  redus considerabil capacitatea  populaţiei  de a-şi procura locuinţe şi a-şi construi  case individuale de locuit.
Gospodăria comunală şi de locuinţe, întreţinută în  principal din contul  dotărilor statului, s-a pomenit în urma reducerii acestora şi a liberalizării  preţurilor  într-o situaţie critică. Practic, nu se mai acordă atenţia cuvenită modernizării şi reconstrucţiei fondului locativ existent,  ceea  ce  a condus la uzura morală şi învechirea  înainte  de termen a multor clădiri.
Pînă nu demult construcţia locativă era considerată drept un segment al sferei neproductive, iar locuinţele - drept obiecte gratuite ce sînt repartizate reglementat, fără a avea, în fond, statul de marfă, adică de bunuri produse pentru a fi comercializate.
Subaprecierea rolului sectorului locativ în cadrul realizării transformărilor economice generale a condus practic la excluderea din reformă a unei părţi considerabiledin patrimoniul republicii.Deficitul locuinţelor  continuă să rămînă o problemă strigentă, care poate  afecta bunăstarea cetăţenilor, cît şi stabilitatea social-politică a statului.
Fiecare a treia familie de orăşeni stă la evidenţă în rîndul  pentru ameliorarea  condiţiilor  de trai, iar fiecare a zecea este  inclusă  în acest rînd de peste 10 ani.
Metodele tradiţionale,  cînd  statul îşi asumă întegral grija  pentru asigurarea cu spaţiu locativ a  tuturor  categoriilor de cetăţeni, acordîndu-le  locuinţe gratuite, în condiţiile economiei de piaţă nu mai pot fi folosite.
Modificarea politii naţionale locative este condiţionată de asemenea, de:
adoptarea actelor legislative privind structura  şi funcţiile organelor  autoadministrării locale, proprietatea funciară,  activitatea investiţională, privatizarea fondului locativ;
schimbarea situaţiei  demografice,  migraţia  internă  a  populaţiei, apariţia şomajului;
necesitatea strămutării  unor  contingente de populaţie în  teritorii ecologic  curate, nepericlitate de alunicări de teren, inundaţii şi alte calamităţi;
restructurarea  şi  reformarea sistemului de dirijare  a  complexului economic naţional;
nivelul redus  de confort şi amenajare al fondului locativ  existent, starea nesatisfăcătoare a infrastructurii lui tehnice şi sociale;
neconformitatea structurii construcţiei locative cu cerinţele actuale privind  tipurile de clădiri, numărul de nivele, precum şi tipurile de apartamente, cerinţe ce impun amplasamentul optim al locuinţelor separate pentru fiecare familie şi utilizarea maximă a specificului construcţiei fiecărei formaţiuni locative;
existenţa unui  număr considerabil de apartamente extrem de învechite şi  avariate (mai cu seamă în oraşe), care necesită o reconstrucţie  sau renovare complexă;
practicarea unor  noi forme de activitate economică individuală, care impun o nouă concepţie privind formarea mediului habitual în ansamblu şi organizarea construcţiei locative în special.
I. Principiile de bază ale politicii locative naţionale
1. Scopul noii  politici  locative  naţionale constă  în asigurarea dreptului  fiecărui  cetăţean de a-şi alege modul cel mai convenabil  de soluţionare a problemelor sale locative.
2. Baza acestei politici o constituie separarea distinctă a funcţiilor ce le revin statului şi persoanelor juridice şi fizice  în conducerea şi finanţarea procesului de construcţie, reconstruire şi exploatare a fondului locativ.
3. Întru realizarea  politicii locative naţionale, statul va asigura:
garanţiile constituţionale privind asigurarea gratuită cu locuinţe a păturilor social-vulnerabile ale populaţiei, cele privind procurarea locuinţei, diversitatea şi egalitatea în faţa legii a tuturor formelor de proprietate asupra locuinţelor, dreptul cetăţenilor de  a-şi  alege modul convenabil de satisfacere a necesităţilor ce ţin de locuinţă şi de a dispune de ea liber şi în conformitate cu legislaţia în vigoare;
crearea condiţiilor pentru formarea pieţei de locuinţe.
4. Formarea pieţei de locuinţe comportă:
perfecţionarea şi crearea noilor sisteme financiar-creditare şi fiscale în sfera construcţiei locative (acordarea creditelor de gaj şi ipotecare a împrumuturilor, crearea unei noi reţele ramificate de bănci investiţionale);
majorarea volumelor construcţiei de locuinţe competitive;
privatizarea locuinţelor;
crearea premiselor  obiective  pentru  transformarea  locuinţelor  în bunuri destinate comercializării;
asigurarea egalităţii  în  drepturi  a tuturor pesoanelor  fizice  şi juridice, care desfăşoară activităţi în construcţia locativă;
formarea pieţei produselor de proiect şi antrepriză în construcţie, a materialelor  de construcţie,  mecanismelor, construcţiilor  şi tehnologiilor;
soluţionarea problemelor locative pe bază de plată, prin dezvolatarea sistemului de acordare de subvenţii şi credite populaţiei;
restructurarea complexului  de construcţie  şi  adaptarea  lui  la condiţiile economiei de piaţă.
5. Politica locativă  naţională  se va realiza  conform  următoarelor direcţii principale:
trecerea de la principiul repartizării cu titlu gratuit a locuinţelor la principiul comercializării acestora pe piaţa de locuinţe;
modificarea structurii fondului locativ şi construcţiei locative  în corespundere  cu diverse surse de finanţare şi reorganizarea  procesului investiţional;
construirea blocurilor   de  locuit,  inclusiv a obiectelor  sferei sociale de primă necesitate, din contul:
a) bugetului  de  stat  şi al celui  municipal (orăşenesc,  raional, local)  pentru asigurarea cu locuinţe a persoanelor, care beneficiază în mod legal de protecţie socială în această sferă;
b) mijloacelor băneşti ale populaţiei;
c) investiţiilor  întreprinderilor,  asociaţiilor şi societăţilor  pe acţiuni, indiferent de formele proprietăţii lor;
d) mijloacelor organizaţiilor publice (diverse societăţi, organizaţii de cult etc.);
e) mijloacelor investitorilor străini;
f) diverselor surse de finanţare a construcţiei de locuinţe în scopul comecializării acestora către populaţie;
dezvoltarea construcţiei  locative de către fiecare raion şi oraş, în volumele  prevăzute  de  programele  regionale  şi  în  conformitate  cu programul general republican, care urmează să fie elaborat;
reconstruirea, modernizarea şi amenajarea fondului locativ  existent şi redistribuirea lui raţională;
dezvoltarea gospodăriei  comunale şi de locuinţe din contul mijloacelor  obţinute din  realizarea contractelor de deservire a locuinţelor  de diverse forme de proprietate; adoptarea normativelor de spaţiu locativ pentru  un membru al familiei (pentru cetăţenii  ce  se bucură  de  protecţie  socială în sfera  locativă),  diferenţiat  pentru fiecare localitate, ţinîndu-se seama de normativele sanitare stabilite;
achitarea diferenţiată a plăţii pentru  locuinţele municipale în funcţie de locul amplasării, în perimetrul oraşului sau orăşelului,  a casei sau apartamentului în cauză, de tipul locuinţei, gradul de confort şi de alţi factori;
exercitarea controlului  asupra preţurilor la construcţia obiectelor, finanţate de la buget;
aplicarea unor noi criterii în reglementarea evidenţei şi repartizării  locuinţelor pentru cetăţenii ce se bucură de protecţie socială  în  sfera locativă, atribuirii terenurilor pentru construcţia individuală şi introducerea sistemului de asigurare a locuinţelor;
crearea cadrului  legislativ şi normativ  necesar,  susceptibil să asigure bazele de drept şi garanţiile subiectelor în raporturile ce ţin de locuinţe, precum şi metodele economice corespunzătoare pentru reglementarea acestor raporturi.
III. Aspectele arhitectural-tehnice şi urbanistice ale
politicii locative naţionale
6. Pentru a realiza  revirimentul  preconizat al  politicii  locative naţionale  în  ceea  ce  priveşte  aspectul  arhitectural-urbanistic  al locuinţei se prevede:
stoparea extinderii teritoriale a oraşelor mari  prin  reducerea construcţiei industriale, suspendarea construcţiei ecologic defavorabile dezvoltarea  intensivă  a oraşelor mici şi medii,  instituirea  plăţilor diferenţiale   pentru teritoriile  amplasamentelor  şi plăţilor corespunzătoare pentru dezvoltarea  infrastructurii  inginereşti, ameneajarea şi crearea zonelor verzi în localităţi;
asigurarea dezvoltării prioritare a oraşelor  mici,  mijlocii  şi localităţilor  rurale  în baza stimulării economice de către stat a acestui proces şi extinderii autogestiunii economice, în primul rînd, în construcţia locativă;
păstrarea şi  realizarea  zonelor  istorice de  ansambluri  locative, reconstruirea  şi  restaurarea monumentelor de arhitectură locativă,  de istorie şi cultură;
compactizarea  parţială  (pentru a obţine un supliment  de  suprafaţă locativă) a  teritoriilor  raioanelor şi  microraioanelor  existente, asigurate cu reţele tehnice, modernizarea blocurilor locative construite conform proiectelor seriilor vechi, precum şi supraetajarea unor imobile de  locuit  atunci cînd posibilităţile tehnice existente permit  acest lucru;
introducerea  în practica edilitară din oraşe şi localităţile rurale:
a unor metode  şi procedee noi de formare a ansamblurilor locative cu un  număr redus de nivele (cu densitate înaltă, tip terasă, grupată, tip "conac" etc.);
a caselor pentru  familiile constituite din două-trei  generaţii, familii cu mulţi copii, familii de afini, bătrîni, invalizi etc.;
a unor spaţii  pentru întreprinderile mici familiale cu activităţi în sfera socială (oficii,  magazine, cafenele, hoteluri, ateliere de deservire etc.), încorporate în imobilele locative;
deferenţierea prescripţiilor urbanistice privind caracteristicile teritoriale ale soluţiilor de sistematizare spaţială şi cele estetice ale ansamblurilor locative, ţinîndu-se cont de tradiţiile locale şi dimensiunile formaţiunilor locative.
Pentru soluţionarea problemelor arhitectural-urbanistice sînt necesare:
elaborarea normelor  şi  standardelor de stat  pentru  construcţia diverselor  tipuri de clădiri, ţinîndu-se seama de condiţiile locale din raioanele republicii;
reconsiderarea şi crearea unei baze  normative  naţionale  pentru proiectarea şi construcţia  locativă, ajustată  la  normele  şi prescripţiile europene;
elaborarea noilor  tipuri de case de locuit (modele de  perspectivă);
elaborarea regulamentului  cu privire la modul de concepere  şi realizare a programelor locale de construcţie a locuinţelor;
estimarea valorii  urbanistice a teritoriilor destinate construcţiei;
diferenţierea  mărimii  loturilor de lîngă casă  pentru  localităţile urbane şi rurale în funcţie de valoarea teritoriului;
soluţionarea în fiecare localitate, în mod individual, a problemelor privind valorificarea teritoriilor noi, structura construcţiei conform numărului de nivele, tipurilor de apartamente şi dimensiunilor formaţiunilor locative, inclusiv a problemelor ce  ţin de  protecţia contra zgomotului;
ridicarea tuturor  restricţiilor neîntemeiate privitor la dotările tehnice şi nivelul de confort al casei individuale de locuit;
corectarea planurilor generale ale oraşelor şi proiectelor de amplasare a construcţiilor, avîndu-se în vedere dezvoltarea prioritară a construcţiei caselor de locuit cu un număr redus şi mediu de nivele, a caselor  tip "conac", menţinerea, modernizarea şi amenajarea tehnică  a teritoriilor cu construcţii individuale.
7. Modificarea structurii construcţiei locative (pe măsura realizării politicii locative) în conformitate cu tipurile de clădiri, numărul de nivele şi schemele constructiv-tehnologice, sporirea volumelor  şi accelerarea ritmurilor construcţiei comportă:
aplicarea unor  sisteme  constructive  cu  înaltă  fiabilitate  a construcţiilor, care  asigură  stabilitatea  blocurilor de  locuit  în condiţiile de seismicitate sporită, precum şi în caz de alte calamităţi naturale;
trecerea treptată de la betonul armat prefabricat, care este unul din materialele de bază  în actuala construcţie locativă,  la  materialele locale  tradiţionale (blocuri din calcar tăiat, cărămidă, cărămidă crudă etc.),   materiale şi  articole  moderne (panouri  uşoare  de  pereţi, termoizolante efective, articole din diverse deşeuri industriale etc.);
reorientarea bazei de producere a construcţiei locative de stat şi industriei materialelor de construcţie în vederea fabricării construcţiilor pentru casele de locuit cu un număr mic şi mediu de nivele, satisfacerii cerinţelor cetăţenilor în ceea ce priveşte materialele şi articolele de construcţie pentru înălţarea  caselor de locuit cu  un nivel înalt de confort, precum şi în vederea producerii construcţiilor, articolelor, semifabricatelor, materialelor de finisare şi  echipare tehnică, ce ar permite formarea ansamblurilor de aşezări cu noi caracteristici arhitectural-urbanistice şi constructive.
8. Una din direcţiile   principale  în  construcţia  şi  exploatarea imobilelor de  locuit, instalaţiilor şi reţelelor tehnice o  constituie reducerea consumului de energie şi resurse materiale din contul:
soluţiilor arhitectural-spaţiale eficiente şi modificării prescripţiilor urbanistice;
ridicării nivelului de protecţie termică a construcţiei caselor de locuit (a perieţilor exteriori şi închiderilor translucide);
împlementării unor noi materiale şi articole de construcţie efectivă şi reducerii pierderilor de energie la fabricarea lor industrială;
dotării apartamentelor cu echipament tehnic modern, inclusiv cu dispozitive de măsurare (contoare de apă, de căldură, de gaze), însuşirea procesului de fabricare a noilor materiale de utilaje tehnico-sanitare;
folosirii tipurilor netradiţionale de energie la încălzirea caselor de locuit cu un număr redus de nivele;
introducerii în unele aşezări şi clădiri a sistemelor autonome de asigurare tehnică compacte, ecologic pure, asigurării construcţiei locative individuale cu sisteme tehnice autonome;
soluţionării chestiunilor ce ţin de exploatarea sistemelor tehnice existente şi cele nou-construite în oraşe şi orăşele.
IV. Etapele realizării politicii locative naţionale
   Etapa I.
(3-5 ani)
               - Stoparea recesiunii în construcţie indentifi-
            carea noilor modalităţi de soluţionare a proble-.
            melor locative, adecvate economiei cu mai multe
            sectoare (perioada de trecere).
            Crearea temeiurilor organizaţional-juridice ale
            noii politici locative şi a mecanismelor ei credi-.
            tar-financiare, privatizarea intesivă a lo-.
            cuinţelor, elaborarea bazei normative de proiec-.
            tare şi construcţie a locuinţelor, restructurarea
            sferelor de antrepriză şi exploatare, moderniza-.
            rea bazei industriei construcţiilor, elaborarea pro-.
            gramelor regionale de construcţie locativă.
   Etapa II.
   (2-4 ani).
               - Reorganizării structurale. Sporirea
            volumelor construcţiei locative. Modificarea structurii
            construcţiei locative în conformitate cu tipurile
            de prorietate şi sursele de finanţare.
            Intensificarea construcţiei individuale cu
            precădere din contul mijloacelor cetăţenilor.
   Etapa III.
   (3-4 ani).
               - Încheierea procesului de trecere a sferei
            construcţiei locative la economia de piaţă. Reali-
            zarea scopurilor politicii locative naţionale; tre-
            cerea de la principiul realizării cu titlu gratu-
            it a locuinţelor la principiul comercializării aces-
            tora pe piaţa de locuinţe şi dezvoltarea
            concurenţei în sfera producţiei locative.