HGM594/2005
ID intern unic:  303274
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 594
din  20.06.2005
cu privire la aprobarea Procedurii de stimulare a angajatorilor
pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de
învăţămînt superior finanţaţi de la bugetul de stat
Publicat : 01.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 89-91     art Nr : 660

   
MODIFICAT
    HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727
    HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437


    În temeiul prevederilor Legii nr.102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.70-72, art.312), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Procedura de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior finanţaţi de la bugetul de stat (se anexează).
2. Ministerul Economiei şi Comerţului:
va organiza un seminar cu factorii de decizie privind implementarea Procedurii de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior finanţaţi de la bugetul de stat;
va întreprinde măsurile de rigoare privind familiarizarea persoanelor din rîndurile absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior cu prevederile legale de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea lor în muncă;
va informa Guvernul, anual, către 25 februarie, despre implementarea prevederilor prezentei hotărîri.
3. Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Culturii şi Turismului vor prezenta Ministerului Economiei şi Comerţului, la finele anului de învăţămînt, listele absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior care au fost finanţaţi de la bugetul de stat şi nu au fost asiguraţi cu locuri de muncă.
   
[Pct.3 modificat prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]
4. Mijloacele financiare necesare pentru realizarea prezentei hotărîri vor fi alocate în limita mijloacelor prevăzute anual în bugetul de stat la capitolul  transferurile bugetului asigurărilor sociale de stat.

PRIM-MINISTRU                                      Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul economiei
şi comerţului                                                Valeriu Lazăr
Ministrul educaţiei,
tineretului şi sportului                                 Victor Ţvircun
Ministrul finanţelor                                     Zinaida Grecianîi

Chişinău 20 iunie 2005.
Nr.  594.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.594
din 20 iunie 2005

Procedura
de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă
a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior
finanţaţi de la bugetul de stat
1. Stimularea angajatorilor prevede acordarea unei sume lunare, în cuantumul unui salariu minim pe ţară, pe o perioadă de 12 luni calendaristice, pentru fiecare absolvent al instituţiei de învăţămînt superior încadrat în muncă, care a fost finanţat de la bugetul de stat, cu condiţia menţinerii raporturilor de muncă cel puţin 3 ani.
Pentru încadrarea absolvenţilor cu dizabilităţi, suma menţionată la pct.1 se acordă pe o perioadă de 18 luni.
    [Pct.1 modificat prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
2. Beneficiari ai sus-numitei stimulări, prevăzuţi la articolul 23 din Legea nr.102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.70-72, art.312) (în continuare - Legea), sînt angajatorii care încadrează în muncă, pe o perioadă nedeterminată, absolvenţi înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.
3. În sensul prezentei Proceduri, noţiunile utilizate semnifică următoarele:
absolvent al instituţiei de învăţămînt, finanţat de la bugetul de stat -  persoană care a obţinut o diplomă de licenţă/ studii în una din instituţiile de învăţămînt superior şi a fost finanţată de la bugetul de stat, care nu a fost angajată o perioadă de pînă la 12 luni calendaristice de la data absolvirii;
absolvent cu dizabilităţi al instituţiei de învăţămînt, finanţat de la bugetul de stat - persoană care îşi dovedeşte dizabilitatea prin prezentarea certificatului de dizabilitate şi capacitate de muncă, eliberat de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale, a obţinut o diplomă de licenţă/studii în una din instituţiile de învăţămînt superior, a fost finanţată de la bugetul de stat şi care nu a fost plasată în cîmpul muncii o perioadă de pînă la 12 luni calendaristice de la data absolvirii;
instituţii de învăţămînt superior - instituţii de învăţămînt fondate în temeiul Legii învăţămîntului.
   
[Pct.3 modificat prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
4. În scopul stimulării angajatorilor, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor înregistra absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior care au fost finanţaţi de la bugetul de stat (în continuare - absolvenţi) în conformitate cu Procedura de înregistrare şi soluţionare a cererilor de loc de muncă şi ajutor de şomaj, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.862 din 14 iulie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.155-158, art.911).
5. La solicitarea angajatorilor, agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă (în continuare - agenţii) vor prezenta informaţia solicitată referitor la statutul absolventului înregistrat.
6. În cazul în care angajatorul va accepta oferta agenţiei, relaţiile dintre angajator şi agenţie vor fi legalizate în baza contractului-tip de forma specificată în anexa nr.1, iar dintre absolvent şi agenţie - în baza contractului de forma specificată în anexa nr.2.
7. În conformitate cu punctul 6, angajatorul este obligat să încheie cu absolventul selectat un contract individual de muncă, pe un termen nelimitat, în formă scrisă, cu respectarea prevederilor Codului muncii.
8. Pentru încheierea contractului prevăzut la punctul 6 angajatorii vor depune la agenţie:
tabelul nominal al absolvenţilor încadraţi în muncă, de forma specificată în anexa la contract;
copia ordinului de plasare în cîmpul muncii pentru fiecare absolvent.
9. Contractul dintre angajator şi agenţie se încheie pentru fiecare absolvent încadrat în muncă.
10. Măsurile de stimulare se acordă din data încheierii contractului individual de muncă, prevăzut la punctul 7.
11. Mijloacele financiare aferente stimulării angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor se acordă absolvenţilor-beneficiari lunar, prin intermediul angajatorilor, în baza contractului încheiat între agenţie şi angajator.
12. Angajatorii vor utiliza mijloacele financiare primite de la agenţie pentru remunerarea suplimentară lunară a muncii absolvenţilor încadraţi, în baza informaţiei de forma specificată în anexa nr.3.
13. Suma lunară stabilită se acordă proporţional timpului efectiv lucrat în luna respectivă.
Pentru fracţiuni de lună suma se calculează prin împărţirea cuantumului sumei lunare stabilite la numărul de zile lucrătoare (conform regimului de lucru la întreprindere) din luna respectivă, iar rezultatul se înmulţeşte cu numărul de zile efectiv lucrate în această lună.
14. Finanţarea stimulării angajatorilor pentru încadrarea absolvenţilor încetează la expirarea termenului de 12 luni şi, respectiv, de 18 luni de la data angajării sau de la data emiterii ordinului privind încetarea raporturilor de muncă.
15. În cazul în care contractul individual de muncă este suspendat în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor, în conformitate cu lit.a) şi e) ale art.76 din Codul muncii, finanţarea stimulării angajatorilor pentru încadrarea absolvenţilor încetează pe toată perioada suspendării contractului individual de muncă.
16. Agenţia, în baza informaţiei prezentate de angajator, conform anexei nr.3, emite ordin de suspendare/repunere a finanţării stimulării angajatorilor pentru încadrarea absolvenţilor.
17. Angajatorii şi/sau absolvenţii care încetează, din iniţiativă proprie, raporturile de muncă anterior termenului de 3 ani, sînt obligaţi să restituie agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă suma integrală încasată drept rezultat al stimulării angajatorilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
18. Prevederile pct.17 nu se aplică în cazurile încetării raporturilor de muncă în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor în temeiul lit. a), d) şi i) ale art.82 şi lit.b) a art.86 din Codul muncii.
19. Prevederile pct.17 nu se extind asupra angajatorilor în temeiul alin.(1) lit. d), g), h), i), j), k), m), r), x) şi y) ale art.86 şi alin. (2) ale art.85 din Codul muncii.
20. Absolvenţii pot fi încadraţi, în condiţiile art.23 din Lege, o singură dată. În cazul desfacerii contractului individual de muncă, anterior expirării termenului de 12 luni de la data absolvirii instituţiei de învăţămînt superior, din motive neimputabile, absolvenţii se pot încadra la alţi angajatori care beneficiază de stimulare.
21. Angajatorii şi absolvenţii care au încetat raporturile de muncă din iniţiativă proprie, anterior termenului de 3 ani, sînt obligaţi să informeze agenţia în termen de 5 zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă.
22. Angajatorii prezintă agenţiei, pînă la data de 3 a fiecărei luni, date care servesc drept confirmare a continuităţii raporturilor de muncă cu absolvenţii angajaţi, conform anexei nr.3.
23. Cheltuielile ocazionate de stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor se efectuează în limita mijloacelor prevăzute anual în bugetul de stat, prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale, alocate Fondului de şomaj.
24. Agenţiile întocmesc informaţia privind necesităţile de mijloace financiare în scopul stimulării angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor, care se prezintă lunar Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pînă la data de 5 a lunii următoare celei gestionare.
În baza informaţiilor prezentate, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prezintă comenzile necesare Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
Casa Naţională de Asigurări Sociale, în baza acestor comenzi, transferă sumele necesare, aferente stimulării angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor, pe măsura finanţării de către Ministerul Finanţelor a mijloacelor prevăzute în legea bugetului de stat la capitolul transferurile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv.
25. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în baza informaţiilor agenţiilor, întocmeşte şi  prezintă trimestrial Casei Naţionale de Asigurări Sociale, pînă la data de 20 a lunii următoare trimestrului de gestiune, darea de seamă privind utilizarea mijloacelor bugetare, iar Casa Naţională de Asigurări Sociale, la rîndul său - Ministerului Finanţelor. Formele dărilor de seamă sînt specificate în anexele nr.4 şi nr.5.
26. Sumele plătite fără temei legal şi acumulările formate în condiţiile prezentei Proceduri, ca urmare a prezentării unor documente false, se confiscă de la persoanele care le-au primit în mod fraudulos.
Sumele nerecuperate de la beneficiarii decedaţi nu se urmăresc.
Funcţionarii agenţiilor, din a căror vină, ca urmare a nerespectării prevederilor legislaţiei în vigoare, au fost stabilite şi plătite fraudulos sume din Fondul de şomaj, sînt obligaţi să le restituie.
27. Sumele plătite nelegitim se restituie integral agenţiilor care au efectuat plata.
Încasarea are loc în temeiul deciziilor agenţiilor care au efectuat plata. Sumele rămase nerecuperate se urmăresc pe cale judiciară.
28. Litigiile apărute se soluţionează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi de către instanţele judecătoreşti, în modul stabilit de lege.

Anexa nr.1
la Procedura de stimulare a angajatorilor
pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor
instituţiilor de învăţămînt superior finanţaţi
de la bugetul de stat


CONTRACT-TIP
cu privire la stimularea angajatorilor pentru încadrarea
în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior
finanţaţi de la bugetul de stat
din ____ ____________200_ nr. _____
    r-nul (mun.)__________________________
                       (locul încheierii contractului)
Agentul economic________________________________
                                             (denumirea)
în persoana ____________________________________, 
                         (denumirea funcţiei, numele, prenumele)
care activează în bazaStatutului (în continuare - ANGAJATOR), pe de o  parte, şi Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă din r-nul (municipiul, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri)______________________________, care activează în baza Legii nr.102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (în continuare - Lege) şi a Regulamentului Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă (în continuare - AGENŢIA), pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract, convenind asupra următoarelor:
I. Obiectul Contractului
1. ANGAJATORUL încadrează în muncă, pe un termen nedeterminat, absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior finanţaţi de la bugetul de stat (în continuare - absolvenţi).
Tabelul nominal al absolvenţilor încadraţi în muncă este prezentat în anexă, care face parte integrantă a prezentului Contract.
2. AGENŢIA finanţează măsurile de stimulare a angajatorului pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor, în condiţiile prevederilor art.23 din Lege.
II. Drepturile Părţilor
3. ANGAJATORUL are dreptul să selecteze personalul din rîndurile absolvenţilor înregistraţi la AGENŢIE.
4. AGENŢIA are dreptul:
să ia cunoştinţă de condiţiile de muncă şi de cerinţele angajatorului faţă de absolvenţii angajaţi în condiţiile art.23 din Lege;
să verifice îndeplinirea contractului de către ANGAJATOR.
III. Obligaţiile Părţilor
5. ANGAJATORUL se obligă:
să încheie contract individual de muncă, pe un termen nedeterminat, cu absolvenţii specificaţi la pct.1 al prezentului Contract;
să menţină raporturile de muncă ale absolvenţilor pe o perioadă de cel puţin 3 ani de la data încadrării în muncă cu contract individual de muncă;
să utilizeze mijloacele financiare primite de la AGENŢIE pentru remunerarea suplimentară lunară a muncii absolvenţilor încadraţi;
să restituie integral AGENŢIEI sumele încasate pentru fiecare absolvent în cazul în care angajatorul încetează, din iniţiativă proprie, anterior termenului de 3 ani, raporturile de muncă cu absolvenţii, cu excepţia cazurilor prevăzute de pct.18 şi pct.19 din Procedură;
să deschidă un cont bancar special la care vor fi transferate mijloacele financiare publice destinate stimulării în temeiul art.23 din Lege;
să informeze AGENŢIA despre încetarea raporturilor de muncă în termen de 5 zile lucrătoare din data desfacerii contractului individual de muncă cu salariatul, angajat în condiţiile art.23 din Lege.
6. AGENŢIA se obligă:
să selecteze şi să recomande cadre din rîndurile absolvenţilor înregistraţi la AGENŢIE, în conformitate cu cerinţele ANGAJATORULUI;
se efectueze, în baza datelor lunare ce confirmă continuitatea raporturilor de muncă cu absolventul (conform anexei nr.4 la Procedură), transferuri lunare la contul bancar special al angajatorului pe o perioadă de 12 sau 18 luni calendaristice din data plasării în cîmpul muncii pentru fiecare absolvent, în mărimea unui salariu minim pe ţară, stabilit prin hotărîre de Guvern.
IV. Termenul de acţiune a Contractului
şi modul de modificare a lui
7. Prezentul Contact intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi.
8. Prezentul Contract poate fi reziliat la expirarea termenului de 3 ani din data angajării absolventului, precum şi o dată cu încetarea raporturilor de muncă din motivele angajatorului şi/sau ale absolventului angajat în condiţiile art.23 din Lege.
9. Toate modificările operate în prezentul Contract se perfectează prin acorduri adiţionale, semnate de Părţi, care constituie părţi integrante ale Contractului.
10. Litigiile apărute între părţi se soluţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
11. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare identice, care se transmit ambelor Părţi, fiecare avînd aceeaşi putere juridică.
  V. Adresele juridice ale Părţilor:
ANGAJATORUL                                AGENŢIA
Adresa_____________________      Adresa___________________________
Cont nr. ____________________      Cont nr. _________________________
Cont special nr._______________      Banca:___________________________
Banca:______________________      Cod bancar nr. ____________________
Cod bancar nr._______________      Cod fiscal: nr. _____________________
Cod fiscal: nr.________________      Tel/fax __________________________
Tel/fax _____________________      Directorul________________________
Conducătorul _________________                          (Semnătura)
                               (Semnătura)


L.Ş.                                                                 L.Ş.

Anexă
la Contractul-tip cu privire la stimularea
angajatorilor pentru încadrarea în muncă a
absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt
superior  finanţaţi de la bugetul de stat
Angajatorul ____________________________
Adresa________________________________
Telefonul ______________________________

TABEL NOMINAL
al absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior finanţaţi
de la bugetul de stat, încadraţi în muncă conform prevederilor
art.23 din Legea nr.102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea
forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate
în căutarea unui loc de muncă
În baza CONTRACTULUI nr. ______ din ___ ___________ 200_

Nr. d/o Numele şi prenumele absolventului Anul absolvirii/nr. diplomei Nr. ordinului/data angajării Funcţia Semnătura angajatului
           
           

Angajatorul
Directorul ____________________________
                                  (Semnătura)
L.Ş.

Anexa nr.2
la Procedura de stimulare a angajatorilor
pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor
instituţiilor de învăţămînt superior
finanţaţi de la bugetul de stat

CONTRACT
de plasare în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor
de învăţămînt superior finanţaţi de la bugetul de stat
din ____ ____________200_           nr. _____
r-nul (mun.)_______________________________
                      (locul încheierii contractului)
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă ________________ (în continuare - AGENŢIA), reprezentată de directorul____________________, pe de o parte, şi şomerul ____________________________, legitimat prin buletinul de identitate nr._________________, eliberat la ______________, anul ___________, de oficiul ________, cod personal _________________, absolvent al instituţiei de învăţămînt superior ____________________, finanţat de la bugetul de stat, __________________________________________,
                                         (data/anul absolvirii)
înregistrat  la Agenţie,   cu fişa   personală nr._______________ / certificatul de dizabilitate şi capacitate de muncă nr. _______, data ______________ (în continuare - Beneficiar), pe de altă parte, au convenit asupra următoarelor:
1. AGENŢIA finanţează stimularea angajatorului pentru încadrarea în muncă a beneficiarului, în conformitate cu art. 23 din Legea nr.102 din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (în continuare - Lege).
2. BENEFICIARUL îşi dă comsimţămîntul de a fi plasat în cîmpul muncii cu contract individual de muncă pe un termen de cel puţin 3 ani la _________________________________________, în condiţiile art. 23 din Lege.
                                                                                                                                                                                                                        (denumirea agentului economic)
II. Obligaţiile părţilor
3. Agenţia se obligă:
să efectueze transferuri lunare la contul special al angajatorului pe o perioadă de _____ luni calendaristice din data plasării beneficiarului în cîmpul muncii;  (12/18)
să exercite controlul asupra respectării de către Beneficiar a obligaţiilor prevăzute de prezentul Contract.
4. Beneficiarul se obligă:
să menţină raporturile de muncă pe o perioadă de cel puţin 3 ani de la data încadrării în muncă;
să restituie integral agenţiei prin intermediul Angajatorului sumele încasate în cazul în care a încetat raporturile de muncă anterior termenului de 3 ani, cu excepţia cazurilor prevăzute la pct.18 şi pct.19 din Procedură;
să informeze Agenţia despre încetarea raporturilor de muncă în termen de 5 zile lucrătoare din data desfacerii contractului individual de muncă.
III. Termenul de acţiune a Contractului şi modul de modificare a lui
5 . Prezentul Contact intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi.
6. Prezentul Contract poate înceta în condiţiile expirării termenului de 3 ani din data semnării lui, precum şi o dată cu încetarea raporturilor de muncă din motivele angajatorului şi/sau ale Beneficiarului, angajat în condiţiile art. 23 din Lege.
7. Toate modificările operate în prezentul Contract se perfectează prin acorduri adiţionale, semnate de Părţi, care constituie părţi integrante ale Contractului.
8. Litigiile apărute între părţi se soluţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
9. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare identice, care se transmit ambelor părţi, fiecare avînd aceeaşi putere juridică.
IV. Adresele juridice ale Părţilor:
BENEFICIARUL
Adresa________________________________
Strada________________________________
Nr._____apartament_____________________
Localitatea_____________________________
Telefon_______________________________
Beneficiarul
_____________________________________
      (Semnătura) 
L.Ş. 

AGENŢIA  
Adresa_______________________________  
Cont nr. ______________________________
Banca:________________________________
Cod bancar nr. _________________________
Cod fiscal: nr. __________________________
Tel/fax _______________________________
Directorul
_____________________________________
                                            (Semnătura)
L.Ş.
[Anexa nr.2 modificată prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
Anexa nr. 3
la Procedura de stimulare a  angajatorilor
pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor
instituţiilor de învăţămînt superior finanţaţi
de la bugetul de stat
Angajatorul ____________________
Adresa________________________
Telefonul_______________________

DATE
privind confirmarea continuităţii raporturilor de muncă
cu absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior finanţaţi de
la bugetul de stat, angajaţi conform prevederilor art. 23 al
Legii nr.102-XV din 3 martie 2003, în baza
Contractului ___________________
pentru luna______________200____

Nr. d/o Numele, prenumele absolventului Numărul total al zilelor lucrătoare în luna de raportare (conform regimului de lucru la întreprindere) Numărul zilelor efectiv lucrate pe parcursul lunii de raportare Suma suplimentului la salariu, plătit pentru luna precedentă (___________),(lei)   Perioada/motivul de suspendare a contractului individual de muncă* Semnătura angajatului
             

Angajator
Director___________________
                         (Semnătura)
* Se indică în cazul în care contractul individual de muncă este suspendat în circumstanţe ce nu depind de voinţa Părţilor, în conformitate cu lit.a) şi e) ale Codului muncii.

Anexa nr. 4
la Procedura de stimulare a  angajatorilor 
pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor
instituţiilor de învăţămînt superior finanţaţi
de la bugetul de stat

DATE
privind cheltuielile aferente stimulării angajatorilor
pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor
în trimestrul  _______200_____

Nr. d/o Denumirea unităţii administrativ-teritoriale S-a finanţat de Casa Naţională de Asigurări Sociale S-a plătit absolvenţilor Sume restituite de către:
Suma (lei) Numărul de absolvenţi Suma (lei) Angajator Absolvent
Numărul de absolvenţi Suma (lei) Numărul de absolvenţi Suma (lei)
                 
                 
                 
                 
                 

Directorul general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă ________________
Contabilul-şef al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă ____________________

Anexa nr. 5
la Procedura de stimulare a  angajatorilor
pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor
instituţiilor de învăţămînt superior finanţaţi
de la bugetul de stat

Darea de seamă privind finanţarea cheltuielilor aferente stimulării
angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor
în trimestrul _______ 200 _

Nr. d/o Unitatea administrativ-teritoriaia Numărul  de absolvenţi angajaţi (persoane) Alocaţii Calculat Real achitat Sold
conform planului la finele perioadei de gestiune conform planului finanţat numărulde beneficiari suma numărulde beneficiari suma pe contul Casei Naţionale de Asigurări Sociale pe contul angajato-rului
                       
                       
  TOTAL                    

Preşedintele
Casei Naţionale de Asigurări Sociale           _____________
Contabilul-şef
al Casei Naţionale de Asigurări Sociale          ______________