HGO595/1996
ID intern unic:  303277
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 595
din  29.10.1996
cu privire la perfecţionarea gestionării gospodăriei silvice
şi protejarea vegetaţiei forestiere
Publicat : 05.12.1996 în Monitorul Oficial Nr. 078     Promulgat : 29.10.1996
    În scopul unei   ameliorări   substanţiale   privind   administrarea gospodăriei silvice, folosirea resurselor forestiere, paza arboreturilor verzi,  păstrarea  terenurilor  arabile şi  sporirea  fertilităţii  lor, extinderea suprafeţei acoperite cu păduri şi redresarea stării ecologice în ţară, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se pune în  sarcina Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei (dl V.  Gorincioi),  Asociaţiei de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva"  (dl Gh.  Vdovîi),  Departamentului  Protecţia Mediului Înconjurător  (dl  S. Fandofan),   Ministerului   Apărării  (dl  P.   Creangă),   Ministerului Transporturilor  şi  Gospodăriei Drumurilor (dl. V. Iovv),  Ministerului Afacerilor  Interne  (dl.  C. Antoci), comitetelor  executive  raionale, primăriilor  municipiilor  şi  unităţii  teritoriale  autonome  Găgăuzia (Gagauz-Yeri)  elaborarea şi realizarea  unor măsuri concrete în vederea combaterii   tăierilor   ilicite  şi  prevenirii  altor  încălcări   ale legislaţiei  silvice în păduri, plantaţii forestiere şi spaţii verzi din oraşe  şi alte localităţi, folosirii raţionale şi complexe a  resurselor forestiere,   sporirii   productivităţii  pădurilor,  asigurării   pazei corespunzătoare   a   arboreturilor  silvice,  îmbunătăţirii   calităţii lucrărilor  realizate  şi  a eficacităţii gospodăriei  silvice  pe  baza implementării   schemelor   tehnologice  progresiste,   a   realizărilor ştiinţifice şi experienţei avansate.
    2. Comitetele   executive   raionale,  primăriile  municipiilor   şi unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri):
    în termen de  trei  luni,  în  comun cu deţinătorii  de  păduri  vor întocmi   materialele   pentru   transmiterea   tuturor   pădurilor   şi plantaţiilor  de  arbori  şi arbuşti ale  primăriilor  şi  gospodăriilor agricole   în  administrarea  Asociaţiei  de  Stat  pentru  Silvicultură "Moldsilva" şi le vor prezenta Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei spre generalizare;
    vor acorda ajutorul  necesar Asociaţiei de Stat pentru  Silvicultura "Moldsilva"  la  realizarea lucrărilor de regenerare a pădurilor  tăiate ilicit şi celor afectate de păşunatul animalelor, precum şi la plantarea arboreturilor forestiere de protecţie pe terenurile necultivabile.
    3. Se obligă  primăriile, gospodăriile agricole, alte  întreprinderi şi organizaţii, în administrarea cărora vor rămîne perdele forestiere de protecţie  şi altă vegetaţie de arbori şi arbuşti cu suprafaţa totală de peste  50 ha, să prevadă în schema de încadrare şi salarizare funcţia de pădurar,  care  va  asigura  paza plantaţiilor  silvice  contra  tăierii ilicite,  păşunatului  animalelor  şi  prevenirea  altor  încălcări  ale legislaţiei  silvice.  În  caz dacă în administrare sînt  arboreturi  cu suprafaţa mai mică, paza lor se atribuie altor persoane.
    4. Asociaţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" va asigura:
    efectuarea pe  parcursul anilor 1996-1997 a inventarierii  pădurilor şi a plantaţiilor de arbori şi de arbuşti transmise în administrarea sa, iar  în anii 1997-2000 - realizarea măsurilor de regenerare a  pădurilor indicate;
    plantarea arboreturilor   forestiere  de  protecţie  pe   terenurile accidentate   şi   cele  afectate  de  alunecări  ale   primăriilor   şi gospodăriilor   agricole,  care  se  transmit  în  fondul  forestier  în conformitate cu punctul 5 alineatul 3 al prezentei hotărîri;
    paza şi protecţia pădurilor, sporirea productivităţii şi folosirea raţională a resurselor forestiere,   implementarea   tehnologiilor forestiere contemporane, bazate pe realizările ştiinţifice şi experienţa avansată.
    5. Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei:
    în termen de  două  luni,  va generaliza materialele  prezentate  de comitetele  executive  raionale,  primăriile  municipiilor  şi  unitatea teritorială   autonomă  Găgăuzia  (Gagauz-Yeri)  în  vederea  executării prevederilor  punctului  2  al prezentei hotărîri  privind  transmiterea pădurilor   şi  plantaţiilor  de  arbori  şi  arbuşti  în  administrarea Asociaţiei   de   Stat  pentru  Silvicultură   "Moldsilva",   prezentînd respectivul proiect de hotărîre a Guvernului Republicii Moldova;
    în termen de pînă la 1 decembrie 1996, va stabili suprafaţa totală a terenurilor  necultivabile,  accidentate şi afectate de alunecări,  care urmează  a fi împădurite în cadrul raioanelor administrative şi de către beneficiarii funciari;
    în termen de pînă la 1 mai 1998, va transmite, în modul stabilit, în administrarea  întreprinderilor  de stat pentru silvicultură  terenurile necultivabile  care urmează a fi împădurite pe parcursul următorilor  10 ani,  cu păstrarea dreptului de folosinţă asupra acestor terenuri pentru beneficiarii funciari pînă la împădurire;
    în comun cu Asociaţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva":
    va elabora Programul  de stat de regenerare şi plantare a  pădurilor în  Republica Moldova pe anii 1997-2015, prevăzînd în acesta  extinderea considerabilă a suprafeţelor acoperite cu păduri şi sporirea gradului de împădurire a teritoriului şi, în termen de pînă la 1 septembrie 1997, îl va prezenta spre examinare Guvernului;
    în termen de o lună, va elabora şi prezenta spre examinare proiectul de  hotărîre a Guvernului privind modul de ţinere a evidenţei de stat a pădurilor şi a cadastrului silvic de stat;
    în termen de  două  luni,  va  elabora şi  prezenta  spre  examinare proiectul  de  hotărîre  a  Guvernului privind  aprobarea  regulilor  de eliberare  a  lemnului pe picior şi proiectul de hotărîre  a  Guvernului privind precizarea divizării pădurilor pe grupe şi categorii funcţionale;
    în termen de   două  luni,  va  prezenta  Guvernului  spre  aprobare posibilitatea  de recoltare a produselor lemnoase principale pentru anul 1997 şi anii următori;
    va reexamina şi aproba modul  stabilit,  pe  parcursul anilor 1996-1997,  actele  normative  ce reglementează  relaţiile  în  domeniul silvic.
    6. Ministerul  Economiei  şi  Ministerul  Finanţelor  la  întocmirea planurilor  anuale  şi  de perspectivă vor include în  comanda  de  stat volumul  de  lucrări,  precum şi de  cheltuieli  necesare  administrării gospodăriei silvice (lucrări de amenajare a pădurilor şi alte lucrări de organizare  a gospodăriei silvice, lucrări de protecţie şi regenerare  a pădurilor,  măsuri antiincendiare şi cheltuieli ce ţin de paza  pădurii, dezvoltarea silviculturii şi monitoringului forestier).
    7. Asociaţia  de  Stat pentru Silvicultură  "Moldsilva",  Ministerul Agriculturii  şi Alimentaţiei, de comun acord cu Ministerul  Finanţelor, vor  elabora  şi aproba, în termen de trei luni, Instrucţiunile  privind modul  de  constituire a indicatorilor comenzii de stat şi  finanţare  a cheltuielilor   pe   operaţii  ale  întreprinderilor  de   stat   pentru silvicultură,   rezervaţiilor   naturale   şi  altor   organizaţii   ale gospodăriei silvice.
    8. Academia de   Ştiinţe  a  Moldovei  în  comun  cu   Departamentul Protecţia   Mediului   Înconjurător   şi  Ministerul   Agriculturii   şi Alimentaţiei   va  efectua  pe  parcursul  anilor  1997-1998   cercetări ştiinţifice  complexe în vederea stabilirii gradului de împădurire optim pe   zone  fitogeografice  şi  raioane  administrative  şi  va  prezenta Guvernului,  în termen de pînă la 1 ianuarie 1998, proiectul de hotărîre privind chestiunea în cauză.
    9. Departamentul  Protecţia Mediului Înconjurător, Asociaţia de Stat pentru  Silvicultură "Moldsilva", Compania de Stat  "Teleradio-Moldova", redacţiile  ziarelor republicane şi raionale vor intensifica  propaganda vizînd  paza  fondului  forestier  şi  activitatea  silvicultorilor  din republică.
    Prim-Ministru
    al Republicii Moldova                      Andrei SANGHELI
    Chişinău, 29 octombrie 1996.
    Nr. 595.