HGO599/1997
ID intern unic:  303310
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 599
din  01.07.1997
cu privire la măsurile de ameliorare a situaţiei privind
asigurarea agenţilor economici şi a populaţiei mun. Chişinău
cu apă potabilă şi servicii canalizare
Publicat : 31.07.1997 în Monitorul Oficial Nr. 049     Promulgat : 01.07.1997
    În scopul ameliorării   situaţiei  dificile  ce  s-a  creat  în mun.
Chişinău  privind asigurarea agenţilor economici şi a populaţiei cu  apă potabilă   şi   servicii   canalizare,  implementării   proiectului   de reconstrucţie  a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, elaborat în  comun cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare  (BERD), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă  proiectul  de  investiţii, în sumă  de  59,2  milioane dolari  S.U.A., propus în comun cu Banca Europeană pentru  Reconstrucţie şi  Dezvoltare,  privind  implementarea proiectului de  reconstrucţie  a sistemelor  de  alimentare  cu apă şi canalizare din  mun.  Chişinău  în perioada anilor 1997-2001.
    2. Se acceptă  propunerea Ministerului Privatizării şi Administrării Proprietăţii    de   Stat,   Ministerului   Dezvoltării    Teritoriului, Construcţiilor   şi  Gospodăriei  Comunale  şi  Primăriei   municipiului Chişinău  privind  reorganizarea  Regiei  "Apă-canal"  în  societate  pe acţiuni.
    Ministerul Privatizării  şi  Administrării Proprietăţii de Stat,  în comun   cu   Ministerul  Dezvoltării  Teritoriului,  Construcţiilor   şi Gospodăriei  Comunale  şi  Primăria municipiului Chişinău,  vor  asigura reorganizarea  Regiei  "Apă-canal"  în  societate  pe  acţiuni,  conform legislaţiei în vigoare.
    3. Ministerul  Finanţelor  va  prevedea în bugetul de stat  pe  anii 1998-2000  alocarea  investiţiilor  capitale în sumă echivalentă  cu  10 milioane dolari S.U.A., conform graficului anexat.
    4. Primăria municipiului Chişinău va contribui la finanţarea acestui proiect,   alocînd  în  anii  1997-2001,  conform  graficului,  o   sumă echivalentă cu 3 milioane dolari S.U.A.
    5. Regia "Apă-canal"  (succesorul - societatea pe acţiuni) va  aloca în   anii  1997-2001,  conform  graficului,  mijloace  financiare  întru implementarea  proiectului  în sumă echivalentă cu 13,2 milioane  dolari S.U.A. utilizînd în acest scop şi alte mijloce, provenite din donaţii.
    6. Se autorizează Ministerul Finanţelor:
    cu dreptul de  garant din partea statului, pentru împrumutul în sumă de 30 milioane dolari S.U.A. acordat Regiei"Apă-canal" de către BERD;
    pe perioada de   realizare  a  proiectului  să  prevadă  anual,   la întocmirea bugetului de stat, scutirea Regiei "Apă-canal" de plata taxei pe  valoarea  adăugată  (TVA) pentru lucrările executate  şi  serviciile prestate,  precum  şi  de  taxa vamală  pentru  materialele,  utilajele, echipamentele etc., importate şi procurate din contul investiţiilor;
    să încheie cu  Regia "Apă-canal" un contract, prin care aceasta  îşi asumă  obligaţia  să  plătească anual Ministerului Finanţelor,  în  cote egale,  pe  parcursul a cinci ani, 5 la sută din suma  garantată  pentru împrumutul acordat de către BERD.
    7. Se autorizează Regia "Apă-canal" să creeze:
    un fond special  din veniturile neimpozabile întru utilizarea lui în scopul  întreţinerii,  reconstrucţiei  şi dezvoltării  fondurilor  fixe, cifrat  anual, împreună cu fondul de amortizare, începînd cu anul  1997, la cel puţin 38 milioane lei, ţinînd cont de inflaţie;
    un fond de risc întru acoperirea datoriilor debitoare compromise.
    8. Ministerul  Finanţelor  şi  Primăria  municipiului  Chişinău  vor asigura,  pînă  la  15 iulie 1997, achitarea  datoriilor  organizaţiilor finanţate  de  la  bugetul  de stat şi bugetele  locale  faţă  de  Regia "Apă-canal".
    9. Consiliul  creditorilor  va examina posibilitatea şi  va  înainta propuneri   privind  îngheţarea  datoriilor  Regiei"Apă-canal"  faţă  de creditori,  faţă  de  Compania  de  Stat  "Moldenergo",  pentru  energia electrică  utilizată,  conform  situaţiei  de la  1  ianuarie  1997,  şi achitarea  eşalonată  a acestor datorii pe parcursul a opt ani  în  baza unui grafic elaborat de către părţile interesate.
    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                Ion CIUBUC
    Chişinău, 1 iulie 1997.
    Nr. 599.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 599
din 1 iulie 1997
G R A F I C U L
finanţării proiectului de reconstrucţie a sistemelor de
alimentare cu apă şi canalizare din Chişinău proiectul
de finanţare (mln. dolari S.U.A.)
---+---------------------------------------+-----+------+------+-------------+-------------+-------------+-------------+------
Nr|Elementele constitutive ale proiectului|sursa|valoa-| 1997 |     1998    |     1999    |    2000     |     2001    |  în
d/o|                                       |finan|rea   +------+------+------+------+------+------+------+------+------+ total
   |                                       |ţării|totală|iulie-|ianua-|iulie-|ianua-|iulie-|ianua-|iulie-|ianua-|iulie-|
   |                                       |     |      |dece- |rie-  |dece- |rie-  |dece- |rie-  |dece- |rie-  |dece- |
   |                                       |     |      |mbrie |iunie |mbrie |iunie |mbrie |iunie |mbrie |iunie |mbrie |
---+---------------------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------
1 |                   2                   |  3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10 |   11 |   12 |   13 |  14
---+---------------------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------
             Alimentarea cu apă
1. Reconstrucţia magistralelor (furnizarea mixtă  13,2          1,3    1,3,    2,1    2,1    2,1    2,1    2,2,         13,2
    şi efectuarea lucrărilor contr. I)       cu
                                            BERD
2. -"- (furnizarea  şi  execut. lucr.
    cont. 2)                                 -"-   13,2          1,3     1,3    2,1    2,1    2,1    2,1    2,2          13,2
3. Pomparea apei brute (furnizarea şi
    mont. utilaj.)                           -"-    3,6          0,36    1,62   1,62                                      3,6
4. Utilaj de clorurare (furnizarea şi
    instalarea)                              -"-    0,13         0,13                                                     0,13
5. Gestionarea cererii de apă şi
    contorizării  (furnizarea  şi
    instalarea)                            locală   1,2    0,12  0,27    0,27   0,27   0,27                               1,2
6. Controlul debitului pompării
    (furniz. şi instal.)                   BERD     0,71   0,07  0,32    0,32                                             0,71
7. Utilaj de diagnostic (furnizarea)      -"-      0,42         0,21    0,21                                             0,42
8. Rezervoare de apă brută
    (efectuarea lucrărilor)                locală   6,4          1,6     1,6    1,6    1,6                                6,4
             Apele de scurgere
9. Staţia de pompare 2
    (livrarea şi instalarea)               BERD     1,02         0,1     0,46   0,46                                      1,02
10. Aeratoare de difuzie
    (livrarea şi instalarea)               -"-      1,26         0,12    0,57   0,57                                      1,26
11. Dehidratarea mecanică -"-              -"-      2                           0,5    0,5    0,5    0,5                  2
12. Finalizarea lucrărilor de
    construcţie a staţiei de
    tratare a nămolului (BAPL)             locală   4,4                                0,44   1,98   1,98                 4,4
13. Inspectarea, măsurarea şi utilaj
    de laborator (livrarea)                BERD     0,47                 0,09   0,19   0,19                               0,47
14. Utilaj privind monitoringul la
    apele industriale reziduale            locală   0,3                         0,24   0,06                               0,3
Total investiţii  fizice:                          48,43   0,19  5,71    7,74   9,65   7,26   6,68   6,68   4,4          48,31
              Ajutor tehnic şi instituţional
1. Ajutor corporativ pentru
    dezvoltare                             donator  1,4    0,14  0,21    0,21   0,21   0,21   0,21   0,21                 1,4
2. Ajutor ingineresc  şi tehnic           -"-      1,6    0,2   0,2     0,2    0,2    0,2    0,2    0,2    0,2           1,6
3. Modelarea reţelei de alimentare
    cu apă                                 BERD     0,4          0,14    0,13   0,13                                      0,4
4. Gestionarea contabilă cu sisteme
    computerizate                          -"-      0,28                 0,14   0,14                                      0,28
5. Audit anual                            locală   0,2    0,03  0,03    0,03   0,03   0,03   0,03   0,02                 0,2
Total ajutor  tehnic şi instituţional:              3,88   0,37  0,58    0,71   0,71   0,44   0,44   0,43   0,2           3,88
              Costul financiar
1. Taxa iniţială (1 % din credit)         BERD     0,3    0,3                                                            0,3
2. Dobînda în  perioada construcţiei      locală   6,39   0,15  0,45    0,44   0,86   0,86   1,18   1,14   1,36          6,39
3. Plata pentru garanţie                  -"-      0,32         0,02    0,02   0,04   0,05   0,06   0,06   0,07          0,32
          Costul financiar  total:                  7,01   0,45  0,47    0,46   0,9    0,91   1,19   1,2    1,43          7,01
Total:                                             59,2    1,01  6,76    8,91  11,26   8,61   8,31   8,31   6,03         59,2
Sursele financiare:
a) venitul creditului  (BERD)                     30,0    0,37  3,35    5,49   6,7    3,79   3,6    3,6    3,1          30,0
b) venituri proprii ale Regiei
    "Apă-canal"                                    13,2    0,36  1,31    1,3    2,26   2,1    1,84   1,83   2,20         13,2
c) Guvernul (Ministerul Finanţelor)               10,00         1,4     1,42   1,42   1,82   1,94   1,95   0,05         10,00
d) Primăria municipiului Chişinău                  3,0          0,3     0,3    0,48   0,48   0,48   0,48   0,48          3,0
e) donatori                                        3,0    0,28  0,4     0,4    0,4    0,42   0,45   0,45   0,2           3,0
Total:                                             59,2    1,01  6,76    8,91  11,26   8,61   8,31   8,31   6,03         59,2