HGM632/2000
ID intern unic:  303549
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 632
din  04.07.2000
cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului
 material sinistraţilor în urma calamităţilor naturale din Republica
Moldova, provocate de procese geologice periculoase
Publicat : 13.07.2000 în Monitorul Oficial Nr. 81-83     art Nr : 722

   
MODIFICAT
    HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214
   
HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455

      În scopul lichidării consecinţelor grave în urma calamităţilor naturale şi acordării ajutorului sinistraţilor,
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Regulamentul privind acordarea ajutorului material sinistraţilor în urma calamităţilor naturale din Republica Moldova, provocate de procese geologice periculoase (se anexează).

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                      Dumitru BRAGHIŞ
Contrasemnată:
Ministrul mediului şi amenajării teritoriului                  Arcadie Capcelea
Ministrul finanţelor                                                         Mihail Manoli

Chişinău, 4 iulie 2000.
Nr. 632.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 632
din 4 iulie 2000

REGULAMENTUL
privind acordarea ajutorului material sinistraţilor în urma
calamităţilor naturale din Republica Moldova, provocate de procese
geologice periculoase
1. În cazul declanşării calamităţilor naturale, provocate de procese geologice periculoase de caracter local, regional sau naţional primul ajutor de urgenţă privitor la salvarea sinistraţilor din zonele afectate şi a bunurilor materiale, indiferent de apartenenţă şi forma de proprietate, se efectuează de către Departamentul Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale şi serviciile desconcentrate în teritoriu.
2. Organele administraţiei publice locale, în comun cu prefecturile judeţene, vor constitui comisii locale în componenţa cărora vor fi incluşi reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, inspecţiei de stat în construcţii, organelor locale de arhitectură, protecţiei civile şi Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
    [Pct.2 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    [Pct.2 modificat prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]
3. Estimarea prejudiciului, care, în urma calamităţilor naturale, se manifestă prin deteriorarea construcţiilor, dotărilor edilitare şi amenajărilor, se va efectua în temeiul avizului de expertiză tehnică, elaborat de experţii tehnici, numiţi prin ordinul Ministerului Mediului şi Amenajării Teritoriului.
4. Se stabileşte următoarea modalitate de lichidare a consecinţelor calamităţilor naturale şi restabilire a obiectivelor afectate:
restabilirea obiectivelor de importanţă naţională se va efectua de către ministerele de resort din contul alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor capitale;
restabilirea obiectivelor de importanţă locală se va efectua din contul bugetelor locale;
restabilirea sau postutilizarea obiectivelor economice se va efectua din contul agenţilor economici;
restabilirea sau postutilizarea caselor de locuit şi anexelor gospodăreşti se va efectua de către proprietari din cont propriu, din contul fondurilor de asigurări, din asistenţa umanitară sau cu acordarea ajutorului material din contul bugetelor locale în funcţie de vulnerabilitatea socială a proprietarilor;
familiile socialmente vulnerabile, care nu au în componenţa sa membri apţi de muncă vor beneficia de ajutor material, inclusiv construcţia de case noi din bugetele locale.
5. Acordarea ajutorului pentru sinistraţi la restabilirea caselor de locuit (construite legal), independent de surse, se va efectua în baza deciziilor consiliilor judeţene, locale şi a deciziei consiliului unităţii teritoriale autonome cu statut special.
6. În baza evaluării stării tehnice a construcţiilor, efectuate de experţii tehnici, comisiile locale prezintă materiale şi propuneri argumentate cu privire la acordarea ajutorului financiar, care se aprobă de consiliile judeţene, municipale şi locale, precum şi de consiliul unităţii teritoriale autonome cu statut special. Ajutorul financiar se acordă în baza procesului-verbal al şedinţei comisiei.
7. Consiliile judeţene şi locale, precum şi consiliul unităţii teritoriale autonome cu statut special vor institui fonduri speciale care, în caz de calamitate, se vor utiliza pentru finanţarea lucrărilor de expertiză tehnică, la restabilirea obiectivelor sociale şi la acordarea susţinerii financiare pentru sinistraţi.
8. Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor se stabilesc de către comisiile locale, în funcţie de vulnerabilitatea teritoriilor localităţilor.
9. Utilizarea fondurilor se va efectua conform deciziilor consiliilor judeţene şi locale, precum şi a deciziei consiliului unităţii teritoriale autonome cu statut special, adoptate în baza documentelor respective, prezentate de comisiile locale pentru combaterea calamităţilor naturale provocate de procese geologice periculoase.
10. Volumul ajutorului financiar se stabileşte din estimarea costului construcţiei unei case de locuit, care acordă condiţii minime de trai.
11. În cazul declanşării calamităţilor de proporţii mari, cînd restabilirea activităţii curente din contul mijloacelor locale este imposibilă, ajutorul financiar şi material va fi acordat din fondul de rezervă al Guvernului. Modul finanţării se va stabili în cazuri concrete conform hotărîrilor respective ale Guvernului.
12. Ministerele, departamentele şi autorităţile administraţiei publice locale în activitatea lor de protecţie a localităţilor contra calamităţilor şi de lichidare a consecinţelor acestora, inclusiv la acordarea ajutorului material pentru cei sinistraţi, se vor călăuzi de prezentul Regulament.