HGA636/2003
ID intern unic:  303581
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 636
din  26.05.2003
despre aprobarea Programului de valorificare a terenurilor noi
şi de sporire a fertilităţii solurilor
Publicat : 06.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 99-103     art Nr : 675
    În conformitate cu art.12 şi art.14 din Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.57-58, art.515), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Programul de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor (se anexează).
    2. Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Agenţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva", prefecturile şi consiliile judeţene şi ale mun.Chişinău, comitetul executiv al U.T.A. Găgăuzia şi organele administraţiei publice locale vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea programului nominalizat.
    3. Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru, la solicitarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Agenţiei de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva", prefecturilor şi consiliilor judeţene şi ale mun.Chişinău, comitetului executiv al U.T.A. Găgăuzia şi ale organelor administraţiei publice locale, va prezenta anual propuneri Ministerului Finanţelor de alocare a mijloacelor băneşti acumulate la Fondul extrabugetar al Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru pentru realizarea sus-numitului program.
    4. Ministerul Finanţelor, în comun cu ministerele şi departamentele interesate, vor examina anual, la propunerea Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi cadastru, posibilitatea finanţării programului menţionat.
    5. Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru va informa anual Guvernul despre executarea lucrărilor de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                             Dmitrii Todoroglo
    Ministrul finanţelor                                   Zinaida Grecianîi
    Ministrul justiţiei                                      Vasile Dolghieru

    Chişinău, 26 mai 2003.
    Nr. 636.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 636
din 26 mai 2003

Programul de valorificare a terenurilor noi şi de sporire
a fertilităţii solurilor în perioada anilor 2003-2010

I. Introducere
    Solurile reprezintă principala sursă naturală şi avuţia naţională a Republicii Moldova, pe utilizarea căreia se bazează 75% din economia naţională.
    În ultimele decenii solurile cu fertilitate înaltă sînt supuse tot mai mult degradării accelerate din cauza activităţii antropogene a omului, micşorării suprafeţelor de fîşii forestiere şi de protecţie, distrugerii construcţiilor hidrotehnice antierozionale, cataclismelor naturale, utilizării neraţionale a resurselor funciare, ignorării metodelor ştiinţific argumentate la cultivarea culturilor agricole (mai ales în perioada postprivatizării terenurilor agricole) şi altor factori, ceea ce a generat o scădere esenţială a capacităţii productive a solurilor.
    Pe lîngă aceasta, în condiţiile create este posibilă intensificarea ulterioară a proceselor de degradare şi agravarea situaţiei ecologice în Republica Moldova.
    Actualmente de procesele de degradare la diferit grad sînt atinse 56,4% din totalul terenurilor agricole şi, ca urmare, daunele anuale aduse economiei republicii constituie circa 3 miliarde lei.
    Luînd în considerare cele expuse şi prevederile Codului funciar, Legii despre reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrului funciar de stat şi monitoringului funciar şi altor legi, a apărut necesitatea stringentă de a adopta măsuri urgente pentru protecţia şi ameliorarea (îmbunătăţirea) solurilor degradate şi elaborarea unui program special în domeniul vizat.
    Programul de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor (în continuare - Program) a fost elaborat de Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului (executor responsabil), Institutul de Cercetări Ştiinţifice Pedologie, Agrochimie şi Hidrologie "N.Dimo", Institutul Naţional de Ecologie şi Institutul de Cercetări şi Proiectări Silvice.
    Scopul şi sarcinile prezentului Program rezidă în protecţia antierozională a solurilor, ameliorarea solurilor degradate, valorificarea terenurilor degradate şi celor puternic degradate. Programul determină măsurile necesare şi cheltuielile pentru realizarea lor pe unităţi administrativ-teritoriale, iar în cazuri aparte - pe grupe de comune (sectoare).
    Programul este elaborat în perspectivă şi stabileşte ordinea de îndeplinire a lucrărilor antierozional - ameliorative şi altor măsuri de ameliorare a terenurilor degradate, inclusiv pe perioada anilor 2003-2010.
    În Program sînt examinate formele de degradare a solurilor în funcţie de procesele de eroziune prin apă şi eoliană; umiditatea excesivă; salinizare, alcalinizare şi alunecările de teren.
    Principiul de bază al strategiei combaterii degradării constă în formarea unui carcas de protecţie în baza împăduririi teritoriului republicii, cu crearea concomitentă a fişiilor forestiere, construirea instalaţiilor hidrotehnice, efectuarea măsurilor antierozionale agrotehnice, care, în ansamblu, vor asigura protecţia terenurilor de procesele de degradare.
    Programul este elaborat în baza actualelor investigaţii ştiinţifice şi cercetărilor pedologice de amploare, evidenţei modificărilor curente în structura terenurilor agricole ale Republicii Moldova, cu excepţia terenurilor unităţilor administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, în conformitate cu instrucţiunea respectivă elaborată şi aprobată de către Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru în anul 2000.
    La elaborarea Programului au fost folosite materialele cercetărilor pe teren ale rîpilor, alunecărilor de teren, plantaţiilor silvice de protecţie a solurilor şi construcţiilor hidrotehnice antierozionale. S-a ţinut cont, de asemenea, de prevederile proiectelor de organizare a terenurilor unităţilor agricole şi ale Programului naţional de acţiuni pentru combaterea deşertificării.
    Programul reprezintă documentul de bază pentru planificarea şi realizarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale a politicii unice de stat pentru protecţia resurselor funciare.
    Programul prevede efectuarea lucrărilor teritorial-organizatorice, agrotehnice, silvoameliorative şi hidroameliorative (hidrotehnice) de combatere a eroziunii solului.
II. Lucrări teritorial-organizatorice
    Lucrările teritorial-organizatorice prevăd:
    elaborarea proiectelor de consolidare a terenurilor agricole;
    elaborarea şi utilizarea unui sistem de lucrări pentru conservarea solului;
    elaborarea proiectelor de organizare a terenurilor agricole, cu implementarea asolamentelor, în baza materialelor privind ridicările topografice şi cercetările pedologice, hidrotehnice, geobotanice şi economice;
    respectarea de către deţinătorii de terenuri a principiilor antierozionale de lucrare a solului etc.
III. Lucrări agrotehnice
    Lucrările agrotehnice vor fi executate de către deţinătorii de terenuri, conform proiectelor de organizare a terenurilor, cu implementarea asolamentelor.
    Conform cadastrului funciar, 81 % din terenurile agricole sînt situate pe pante, inclusiv 87 % constituie livezi , 92% - vii.
    Pentru plantaţiile pomiviticole se recomandă un complex de măsuri agrotehnice antierozionale care includ:
    afînarea solului prin fîşii la adîncimea de 40-60 cm în fiecare al 5-lea spaţiu dintre rînduri;
    fisurarea solului pe urmele roţilor de tractor (18-20 cm) împreună cu cultivarea spaţiilor dintre rînduri;
    înierbarea cu ierburi graminee perene a fiecărui al 4-lea spaţiu dintre rînduri o dată în 3-4 ani.
    Pentru terenurile în pantă aratul şi semănatul sînt considerate drept etape de bază ale lucrării solului, care urmează a fi executate numai pe direcţia generală a curbelor de nivel.
    Măsurile agrotehnice pentru combaterea eroziunii solului sînt mai puţin costisitoare, dar foarte eficiente.
    Toate măsurile agrotehnice, în volum complet, urmează a fi efectuate anual.
    Cheltuielile aferente executării tuturor lucrărilor agrotehnice antierozionale constituie cca 41339 mii lei, inclusiv: pe terenurile arabile - 25328 mii lei, în livezi - 1503 mii lei, în vii - 3023 mii lei şi pe păşuni - 11485 mii lei (tabelele nr. 1 şi nr. 2).
IV. Lucrări silvoameliorative
    Lucrările silvoameliorative prevăd:
    crearea noilor fîşii de protecţie, reconstrucţia plantaţiilor forestiere;
    împădurirea terenurilor deteriorate pe o suprafaţă de 133,1 mii ha (pe judeţe, conform tabelelor nr. 3 şi nr. 4),
    inclusiv:
    fîşiile de protecţie a cîmpurilor - 12,14 mii ha;
    fîşiile antierozionale - 28,33 mii ha;
    fîşiile riverane - 14,94 mii ha;
    plantaţiile forestiere pe terenurile degradate - 72,65 mii ha;
    reconstrucţia fîşiilor forestiere - 5,02 mii ha.
    La prima etapă se prevede reconstrucţia fîşiilor forestiere de protecţie existente, sădirea noilor fîşii de protecţie a cîmpurilor, iazurilor şi bazinelor acvatice (în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.32 din 16 ianuarie 2001 "Cu privire la măsurile de stabilire a zonelor şi fîşiilor riverane de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă"), precum şi a terenurilor degradate.
    Totodată, se prevede reconstrucţia, în funcţie de necesităţi, a plantaţiilor forestiere de protecţie a drumurilor auto şi liniilor de cale ferată.
    De obicei, terenurile degradate nu au fost supuse privatizării şi au rămas terenuri proprietate publică. Ele aparţin unităţilor administrativ-teritoriale (comunelor, oraşelor, municipiilor) şi pot fi transmise, cu acordul părţilor interesate, gratuit sau în bază de contract, Agenţiei de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva".
    Conform legislaţiei în vigoare, executarea lucrărilor de ameliorare prin împădurire a terenurilor degradate este obligatorie atît pentru persoanele fizice, cît şi pentru cele juridice în cazul în care neefectuarea acestor lucrări poate pune în pericol localitatea, obiectivele de interes naţional sau viaţa locuitorilor, precum şi pricinui daune materiale populaţiei şi agenţilor economici.
V. Lucrări hidroameliorative (hidrotehnice) de combatere
a eroziunii solurilor
    Lucrările hidroameliorative (hidrotehnice) de combatere a eroziunii solului, evaluate la 11246 mil. lei (pe judeţe, conform tabelelor nr. 5 -18), prevăd :
    stabilizarea alunecărilor de teren pe o suprafaţă de 38,2 mii ha;
    valorificarea şi recultivarea terenurilor deteriorate pe o suprafaţă de 4,3 mii ha;
    recultivarea carierelor cu o suprafaţă de 0,7 mii ha;
    ameliorarea chimică a terenurilor salinizate şi solonetizate pe o suprafaţă de 191 mii ha.
    La alegerea tipurilor de construcţii hidrotehnice antierozionale au fost luate în considerare eficienţa şi rentabilitatea lor. La prima etapă se prevede reconstrucţia digurilor iazurilor distruse din materiale locale mai ieftine.
    În primii 5-10 ani, construcţiile din beton armat se prevăd a fi efectuate numai în locurile unde eroziunea constituie pericol pentru localităţi.
    Valorificarea şi îmbunătăţirea radicală a terenurilor degradate prevăd ameliorarea terenurilor întretăiate de rîpi, stabilizarea alunecărilor de teren, desecarea terenurilor supraumidificate, ameliorarea chimică a solurilor alcalinizate, recultivarea solurilor puternic erodate şi a carierelor.
    Se prevede, în primul rînd, valorificarea rîpilor mici aflate pe terenurile arabile, pe versante cu înclinaţia de pînă la 80, apoi, treptat, astuparea definitivă şi nivelarea rîpilor, care ulterior vor fi împădurite.
    La prima etapă stabilizarea alunecărilor de teren se va efectuata doar în locurile care constituie pericol pentru localităţi, precum şi pe pămînturile (obiectivelor) preţioase, celelalte terenuri vor fi împădurite în modul stabilit.
    Întreprinderile, instituţiile, organizaţiile şi cetăţenii care execută lucrări de construcţie ce conduc la deteriorarea stratului de sol sînt obligaţi să păstreze stratul fertil al solului şi, după încheierea lucrărilor, să aducă terenurile în stare utilă din cont propriu, spre a fi folosite conform destinaţiei.
    Măsurile de desecare a terenurilor supraumidificate vor fi executate prin două metode:
    desecarea terenurilor mlăştinoase şi a celor ocupate cu fîneţe, prin drenaj închis;
    desecarea şi nivelarea terenurilor aluviale în lunci şi ravene, prin drenaj deschis.
    Realizarea acestor măsuri este posibilă numai în baza unor cercetări speciale, elaborării de propuneri concrete şi argumentate din punct de vedere ecologico-economic privind necesitatea şi utilitatea îmbunătăţirii terenurilor înmlăştinite din luncile rîurilor Nistru, Prut şi altor rîuri mai mici.
    Solurile hidromorfe salinizate vor fi valorificate (îmbunătăţite) treptat, paralel cu ameliorarea terenurilor, prin desecare. În primul rînd, se prevede ameliorarea cu gips a terenurilor arabile, apoi a livezilor şi viilor şi după aceasta a păşunilor. De menţionat că cea mai mare parte a soloneţurilor se extinde în luncile rîurilor zonei de sud.
    Programul va fi realizat în anii 2003-2010 (tabelele nr.19 şi nr.20).
    Finanţarea Programului se prevede a fi efectuată din contul fondurilor extrabugetare ale agenţiilor şi ale ministerelor interesate, din încasările acumulate în urma compensării pierderilor de la înstrăinarea terenurilor agricole, de la vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică, precum şi de la atragerea investiţiilor, perceperea impozitului funciar, din sursele agenţilor economici şi ale bugetului de stat.
    Vezi tabelele nr. 1-20 pag. 35-55 în MO99/06.06.03
    Cheltuieli aferente măsurilor antierozionale agrotehnice
pentru păşuni pe judeţe şi sectoare


Tabelul nr.1
Nr. d/o Unitatea adrninistrativ -teritorială Ameliorare radicală     Ameliorare de suprafaţă    
    volum (mii ha) Costul Iha(lei) Costul total (mil lei) Volum (mii ha) Costul 1ha (lel) Costul total (mii lei)
  Judeţul Bălţi            
1 Municipiul Bălti 0,220 70,00 15,40 0,520 20,00 10,40
2 Sectorul Glodeni 3,380 70,00 236,60 7,880 20,00 157,60
3 Sectorul Rîşcăni 3,800 70,00 266,00 8,865 20,00 177,30
4 Sectorul Făleşti 6,035 70,00 352,45 11,749 20,00 235,00
5 Sectorul Sîngerei 6,115 70,00 428,05 14,27 20,00 285,40
  Total pe judeţ 18,550 70,00 1298,50 43,284 20,00 865,70
  Judeţul Edineţ            
1 Sectorui Briceni 1,910 70,00 133,70 4,460 20,00 89,20
2 Sectorul Donduşeni 2,680 70,00 187,60 6,260 20,00 125,20
3 Sectorul Edineţ 2,940 70,00 205,80 6,860 20,00 137,20
4 Sectorul Ocniţa 1,800 70,00 126,00 4,217 20,00 84,34
  Totalpejudet 9,330 70,00 653,10 21,797 20,00 435,94
  Judeţut Soroca            
1 Sectorul Drochia 2,575 70,00 180,25 6,000 20,00 120,00
2 Sectorul Floreşti 3,140 70,00 219,80 7,329 20,00 146,58
3 Sectorol Soroca 2,815 70,00 197,05 6,570 20,00 131,40
4 Sectorul Sănătăuca 0,786 70,00 55,02 1,835 20,00 36,70
  Total pejudeţ 9,316 70,00 652,12 21,734 20,00 434,68
  Judeţul Cahul            
1 Sectorul Cahul 2,170 70,00 151,90 5,067 20,00 101,34
2 Sectorul Cantemir 3,610 70,00 252,70 8,422 20,00 168,44
3 Sectorul Vulcaneşli 1,060 70,00 74,20 2,480 20,00 49,60
  Total pe judeţ 6,840 70,00 478,80 15,969 20,00 319,38
  Judeţul Chişinău            
1 Sectorul Anenii Noi 2,216 70,00 155,12 5,172 20,01 103,44
2 Sectorul Criulenit 2,010 70,00 140,70 4,688 20,00 93,76
3 Sectorul laloveni 2,133 70,00 149,31 4,978 20,00 99,56
4 Sectorut Străşeni 1,400 70,00 98,00 3,265 20,00 65,30
  Total pe judeţ 7,759 70,00 543,13 18,103 20,00 362,06
  Judeţul Orhei            
1 Sectorul Orhei 4,187 70,00 293,09 9,770 20,00 195,40
2 Sectorul Rezina 1,828 70,00 127,96 4,265 20,00 85,30
3 Sectorul Şoldăneştii 0,900 70,00 63,00 2,010 20,00 40,20
4 Sectorul Teleneşti 2,897 70,00 202,79 6,760 20,00 135,20
  Tolal pe iudet 9,812 70,00 686,84 22,805 20,00 456,10
  Judeţul Lăpuşna            
1 Sectorul Basarabeasca 1,433 70,00 100,31 3,345 20,00 66,90
2 Scctorul Cimişlia 3,263 70,00 228,41 7,613 20,00 152,26
3 Sectorul Hînceştii 4,464 70,00 312,48 10,417 20,00 208,34
4 Sectorul Leova 4,000 70,00 280,00 9,335 20,00 186,70
  Total pe judet 13,160 70,00 921,20 30,710 20,00 614,20
  Judetul Tighina            
1 Sectorut Căinari 1,333 70,00 93,31\xae 3,110 20,00 62,20
2 Sectorul Căuşeni 2,440 70,00 170,80 6,690 20,00 113,80
3 Sectorui Ştefan Vodă 2,270 70,00 158,90 5,298 20,00 105,96
  Total pe judeţ 6,043 70,00 423,01 14,098 20,00 281,96
  Judeţul Taraclia 2,125 70,00 148,75 4,956 20,00 99,12
               
  Judeţul Ungheni            
1 Sectorul CălSraşi 1,938 70,00 135,66 4,520 20,00 90,40
2 Sectorul Nisporeni 1,687 70,00 118,09 3,937 20,00 78,74
3 Seetorul Ungheni 4,880 70,00 341,60 11,390 20,00 227,80
  Total pe judeţ 8,505 70,00 595,35 19,847 20,00 396,94
               
  Municipiul Chişinău 0,856 70,00 59,92 2,00 20,00 40,00
               
  U.T.A Gagăuzia:            
1 Seetorul Ceadîr- Lunga 1,711 70,00 119,77 3,993 20,00 79,86
2 Sectorul Comrat 3,906 70,00 273,42 9,114 20,00 182,28
3 Sectorul VulcJneşti 0,540 70,00 37,80 1,269 20,00 25,38
  Total pe U.T.A Găgăuzia 6,157 70,00 430,99 14,376 20,00 287,52
               
  Total pe republică 98,453 70,00 6891,71 229,670 20,00 4593,60

Tabelul nr.2
Cheltuieli pentru măsuri antierozionale agrotehnice
Unitatea adminîstrativ-teritorială Terenuri arabile Vii Livezi
Volumu] (miî ha) Costul 1 ha ( lei) Costul total (mii lei) Volumul (mii ha) Costul 1 ha  (lei) Costu!lotal (mii lei) Volumul miiha Costul 1ha (tei) Costul total (mii lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Judetul Bălţi
Municipiul Bălti 1,208 26,61 32,15            
Gtodeni 22,36 25,51 570,47 0,204 62 12,65 0,89 .41,4 36,85
Rlşcanl 43,3 26,43 1144,48 0.124 58,31 7,23 1,085 40.66 44,12
Făleşti 33,47 27,61 924,17 1,023 63.44 64,9 1,34.5 42,73 57,47
Sîngerei 42,675 28,92 1231,14 0,3 72,2 21,66 1,175 42,09 49,46
Totai pe judeţ 142,913 27,31 3902,41 1,651 64,47 106,44 4,495 41,8 187,9
Judetul Edineţ
Sectorul Briceni 20,625 22,72 468,54 0,016 59,37 0,95 0,655 37,8 24,76
Donduşeni 22,175 24,76 548,97 0,006 74,1 0,45 0,625 39,42 24,64
Edineţ 24,42 24,39 595,58 0,019 55,79 1.06 1,22 38,66 47,17
Ocnita 16,875 23,52 396,82       0,69 38,74 26.73
Total pe judeţ 84,095 23,9 2009,91 0,041 60 2,46 3,19 38,65 123,3
Judetul Soroca
Sectorul Drochia 26,05 24,04 626,28 0,01 58 0,58 1.185 39,82 47,19
Ftore^ti 41,215 27,32 1125,83 0,1 62,6 6,26 1,025 41,83 42,88
Soroca 30,535 25,76 786,47 0,088 47,5 4.18 1,14 40,8 46,51
Sanatauca 10,69 26 277,89 0,044 53,18 2,34 0,545 40,35 21,99
Total pe judet 108,49 25,96 2816,47 0,242 55,21 13,36 3,895 40,71 158,57
Judeţul Cahul
Sectorul Cahul 22,955 25,73 590,66 2,7 56.38 152,22 0,505 41,9 21,16
Cantemir 28,895 28,67 828,41 1,954 58,06 113,45 0,87 41,88 36,44
Vulcăneşti 21,04 25,25 531,35 2,83 57.1 161,58 0,32 39,37 12,6
Total pe iudet 72,89 26,76 1950,42 7,484 57,09 427,25 1,692 41,41 70,2
Judeţul Chişinău
Seclorul Anenii Noi 27,68 29,04 809,74 1,277 60,66 77,46 1.025 42.8 43,87
Crtuleni 35,955 31,86-- 1116,92 1,136 59,37 67,44 1.55 41..58 64,45
Ialoveni 23,775 32,13 763,92 3,108 65,46 203.46 1,295 43,97 56,93
Străşeni 11.5 33,15 381,22 2,728 66,73 182,03 1,38 44,51 61,43
Total pe judet 99,11 31 3071,8 8,249 64,3 530,39 5,25 43,18 226,68
Judeţul Orhei
Sectorul Orhei 34,91 29,29 1022,58 2,374 65,49 155,48 1,9 43,77 83,16
Rezina 24,595 27,66 680,36 0,098 60 5,88 1,015 43,52 44,17
Şoldăneşti 14,87 26,77 398,05 0,021 53,81 1,13 0,35 42,06 14,72
Teleneşti 24.515 28,45 697.3S 1.304 65,41 85,3 1.08S 43,42 47,11
Total pe judet 98,89 28,3 2798,38 3,797 65,26 247,79 4,35 43,48 189,16
Judeţul Lăpuşna
Sectorul Basarabeasca 10,95 27.87 305,22 1.287 55,45 71,36 0,305 39,48 12,04
Cimişlia 31,19 30,13 939,66 2,092 56,2 117,58 0,615 42,16 25,93
Hînceşti 38,685 31,49 1218,23 4,646 65,53 304,56 2,125 44,02 93,54
Leova 19,805 27,03 535,38 1.445 54,57 78,85 0,625 41,02 25,64
Total pe judet 100,63 29,8 2998,49 9,47 57,25 572,35 3,67 42,82 157,15
Judeţul Taraclia
Judeţul Taraclia 18,235 24,77 451.68 1,71 48,79 83,43 0,4 40,63 16,25
Judeţul Tighina
Sectorul Căînari 15,6 29,07 453,53 0,514 58,72 30,18 0,425 43,55 18,51
Căuşeni 29,15 25,43 741,2 1,821 61,81 112,55 1,215 41.4 50,3
Ştefan Vodă 27,99 23,7 863,44 2,172 56,3 122,28 0,895 41 36,7
Total pe judeţ 72,74 25,55 1858,17 4,507 58,8 265,01 2,535 41,62 105,51
Judeţul Ungheni
Sectorul Călăraşi 11,555 35,77 413,35 2,792 70,04 195,56 1,335 44.76 59,76
Nisporeni 14,33 32,7 468,58 2,113 69,43 146,7 1.38 44,51 61,43
Ungheni 29,615 30,53 904,23 1,189 62,51 74,32 1,465 42,96 62,94
Total pe judeţ 55,5 32,18 1786,16 6,094 68,36 416,58 4,18 44,05 184,13
Municipiul Chişinău
Municipiul Chişinău 12,8 31,67 405,33 1,189 62,54 74,36 0,9 43,93 39,54
U.T.A. Găgăuzia
Sectorul Ceadîr-Lunga 16,89 24,26 409,82 1,326 45,72 60,63 0,33 40,3 13.3
Comrat 25,94 26,07 676.28 1,797 49,91 89,69 0.66 41,83 27,61
Vulcăneştt 8.114 23,8 193,15 2,128 62,55 133,11 0,1 40,6 4,06
Total pe U.T.A Gigiuzia 50,944 25,11 1279,27 5,251 53,98 283,43 1,09 41,26 44,97
                   
Total pe republică 917,237 27,61 25328,49 49,685 60,84 3022,85 35,65 42,17 1503,36

Tabelul nr.3
Volumul şi costul înfiinţării plantaţiilor forestiere de
protecţie proiectate pe judeţe şi sectoare

Nr. d/o Unitatea administrativ -teritorială Tipurile plantaţillor forestiere proîectate Total
fiţiile de protecţie a cTmpurilor fişiile antierozionale plantaţiile de protecţie a apelor plantaţiile pe terenuri degradate
    ha mil lei ha mii lei ha mii lei ha mil lei ha mii lei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jutle|ul Băl|i
  Municipiul Balţi                    
  Seţtorul Făleşti 270 1161,0 629 2704.7 527 1690.1 2573 18602,8 3999 24156,6
  Seclorul Glodeni 267 1148,1 623 2678,9 183 5S6.9 892 6449,2 1965 10863,1
  Sectorul Rîşcani 432 1857,6 1009 4338,7 444 1423,9 2168 15674,6 4053 23294,8
  Sectorul STngerei 434 1666.2 1015 4364,5 464 1488.0 2265 16375,9 4178 24094,6
  Total pe judeţ 1403 6032,9 3276 14086,8 1618 5188,9 7898 57102,5 14195 82411,1
2 Judeţul Cahul
  Sectorul Cahul 320 1376,0 748 3216,4 100 320,7 486 3513,8 1654 8426,9
  Seclorul Cantemir 411 1767,3 959 4123,7 312 1000.6 1525 11025,8 3207 17917,4
  Sectorul Vulcăneşti 220 946.0 511 2197,3 226 724,8 1108 8010,8 2066 11878,9
  Totat pe judeţ 951 4089,3 2218 9537,4 638 2046,1 3119 22550,4 6926 38223,2
3 Judeţul Chişinău
  Sectorut Anenii Noi 444 1909,2 1036 4454,8 206 660,6 1003 7251,7 2689 14276.3
  Sectorul Criuleni 423 1818,9 987 4244,1 375 1202,6 1833 13252,6 3618 20518,2
  Sectorul laloveni 446 1917,8 1041 4476,3 311 997,4 1521 10996,8 3319 18368,3
  Sectorut Straşeni 416 1797,4 974 4188,2 666 2135,9 3251 23504,7 5309 31626,2
  Total pe judeţ 1731 7443,3 4038 17363,4 1558 4996,5 7608 55005,8 14935 84809
4 Judeţul Edineţ
  Sectorul Briceni 183 786,9 425 1827,5 212 679,9 1035 7483,1 1855 10777,4
  Sectorul Donduşeni 420 1806 1000 4300 426 1366,2 2081 15045,6 3927 22517,8
  Sectorul Edineţ 236 1014,8 550 2365 199 638.2 970 7013,1 1955 11031.1
  Sectorul Ocniţa 115 494.5 268 1152,4 228 731,2 1116 8068,7 1727 10446,8
  Total pe judeţ 954 4102,2 2243 9644,9 1065 3415,5 5202 37610,5 9464 54773,1
5 Judeţul Lăpuşna
  Sectorul Basarabeasca 135 580,5 314 1350,2 250 801,8 1224 8849,5 1923 11582
  Sectroul Cimişlia 259 1113,7 604 2597,2 550 1763,8 2664 19405,3 4097 24880
  Sectorul Hincesti 600 2580,0 1399 6015,7 958 3072,3 4679 33829,2 7636 45497,2
  Sectorul Leova 262 1126,6 612 2631.6 384 1231,5 1876 13563,5 3134 18553.2
  Total pe judeţ 1256 5400,8 2929 12594,7 2142 6869,4 10463 75647,5 16790 100512
6 Judeţul Orhei
  Sectorul Orhei 484 2081.2 1130 4859 1145 3672.1 5592 40430,2 8351 51042,5
  Sectroul Rezina 318 1367,4 741 3166,3 317 1016,6 1545 11170,4 2921 16740,7
  Sectorul Şoldaneşti 323 1388,9 752 3233,6 204 654,2 994 7186.6 2273 12463.3
  Sectoul Teleneşti 440 1692,0 1025 4407,5 535 1715,7 2614 16899,2 4614 26914,4
  Total pe judeţ 1565 6729,5 3648 15686,4, 2201 7058,6 10745 77686,4 18159 107161
7 Judeţul Soroca
  Seclorul Drochia 349 1500,7 813 3495,9 183 586,9 893 6456,4 2238 12039,9
  Sectorul Floreşti 278 1195,4 650 2795 268 859,5 1307 9449,6 2503 14299,5
  Sectorul Soroca 348 1496,4 811 3487,3 434 1391,8 2117 15305,9 3710 21681,4
  Sectorul Sănătauca 155 666,5 362 1556,6 99 317,5 481 3477,6 1097 6018,2
  Total pe judeţ 1130 4859 2636 11334,8 984 3155,7 4799 34689,5 9548 54039
8 Judeţul Taraclia
  Sectorul Tataclia 96 412,8 225 967,5 116 372 564 4077.7 1001 5830
9 Judetul Tighina
  Sectorul Căusent 263 1130.9 612 2631,6 282 337 1080,8 1644 11886.1 2856 16729,4
  Sectorul Stefan Voda S06 2175,8 1182 5082,6 222 711,9 1083 7830.1 2993 15800,4
  Total pe judeţ 1052 4523,6 2454 10552,2 841 2697,1 3854 27864,4 8201 45637,3
10 Judelul Ungheni
  Sectorul Călăraşi 630 2279,0 1236 5314,8 1184 3797,1 5784 41818,3 8734 53209,2
  Sectorul Nlsporen! 314 [ 1350.2 731 3143,3 821 2632,9 4011 28999,5 5877 36125,9
  Sectorul Unghenl 359 1543,7 838 3603,4 873 2799,7 4262 30814,3 6332 38761,1
  Total pe judeţ 1203 5172,9 2805 12061,5 2878 9229,7 14057 101632,1 20943 128096
11 Municipiul Chislnău 71 305,3 165 709,5 56 186 231 1670,1 525 2870,9
12 U.T.A Găgăuzia
  Sectorul Comrat 457 1965,1 1065 4579,5 416 1334.1 2032 14691,4 3970 22570,1
  Sectorul Vulcăneşti 91 391.3 213 915,9 132 423.3 646 4670,6 1082 6401,1
  Total pe judeţ 728 3130,4 1697 7297,1 842 2700,3 4113 29737 7380 42864,8
  Total pe republică 12140 52202,0 28334 121836,2 14941 47915,8 72652 525273,9 128067 747228

Tabelul nr.4
Starea fîşiilor forestiere de protecţie

Nr. d/a Unitatea administrativ-teritorială Suprafaţa totală (ha) Necesită reconstrucţie Necesită reconstrucţie Cheltuiele totale (mii lei)
ha % Suma (mii lei) ha % Suma (mii lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Judeţul Bălţi
  Municipiul Balţi 26              
  Seţtorul Făleşti 641       1,62 0,25 11,016 11,0
  Seclorul Glodeni 660 22,66 3,4 70,246 39,95 6,1 271,66 341,9
  Sectorul Rîşcani 949 31,17 3,3 96,627 20,59 2,2 140,012 236,6
  Sectorul Sîngerei 941 27,75 2,3 86,025 40,71 4,3 276,828 362,9
  Total pe judeţ 3217 81,58 2,5 252,898 102,87 3,2 699,516 952,4
2 Judeţul Cahul
  Sectorul Cahul 1082 15,12 1/1 46,872 137,53 12,7 935,204 982,1
  Seclorul Cantemir 960 26,27 2,7 81,437 61j37 6,4 417,316 498,8
  Sectorul Vulcăneşti 836 28,87 3,5 89,497 113,67 13,6 772,956 862,4
  Totat pe judeţ 2878 70,26 2,4 217,806 312,57 10,9 2125,476 2343,3
3 Judeţul Chişinău
  Sectorut Anenii Noi 700 316,66 45,2 981,646       981,7
  Sectorul Criuleni 730 34,27 4,7 106,237       106,2
  Sectorul laloveni 553 52,33 9,5 162,223       162,2
  Sectorut Straşeni 398 24,96 6,3 77,376       77,4
  Total pe judeţ 2381 428,22 18 1327,482       1327,5
4 Judeţul Edineţ
  Sectorul Briceni 822 54,93 6,7 170,283       170,3
  Sectorul Donduşeni 570 210,98 37     I 654,038 25,85 4,5 175,780 829,8
  Sectorul Edineţ 784 16,80 2,1 52,080 33,46 4,3 227,528 279,6
  Sectorul Ocniţa 787 66,09 8,4 204,879 4,38 0,6 29,784 234,7
  Total pe judeţ 2963 348,8 11,8 1081,28 63,69 2,1 433,092 1514,4
5 Judeţul Lăpuşna
  Sectorul Basarabeasca 721       138,67 19,2 942,956 943
  Sectroul Cimişlia 1117       27,8 2,6 195,840 195,8
  Sectorul Hincesti 901       38,17 4,2 259,556 259,6
  Sectorul Leova 876       20,05 2,3 136,340 136,3
  Total pe judeţ 3615       224,69 6,2 1534,692 1534,7
6 Judeţul Orhei
  Sectorul Orhei 906       56,69 6,3 385,492 385,5
  Sectroul Rezina 461 433,56 94,0 1344,036 27,44 6 186,592 1530,6
  Sectorul Şoldaneşti 305 60,69 19,9 188,139       188,1
  Sectoul Teleneşti 665 231,16 34,8 716,596 1,22 0,2 8,296 724,9
  Total pe judeţ 2337 725,41 31,0 2248,771 85,35 3,7 580,380 2829,1
7 Judeţul Soroca
  Seclorul Drochia 618 206,60 33,4 640,460 163,55 26,5 1112,140 1752,6
  Sectorul Floreşti 952 146,94 J5,4 455,514 109,30 11,5 743,240 1198,7
  Sectorul Soroca 831              
  Sectorul Sănătauca 271 97,80 36,1 303,180 120,60 44,5 820,080 1123,4
  Total pe judeţ 2672 451,34 16,9 1399,154 393,45 14,7 2675,460 4074,7
8 Judeţul Taraclia
  Sectorul Tataclia 1059 353,48 33,4 1095,788 133,67 12,6 908,956 2004,7
9 Judeţul Tighina
  Căinari 371 6,17 1,7 19,127       19,1
  Sectorul Căuseni 845 27,66 3,3 85,746       85,7
  Sectorul Stefan Voda 892 295,04 33,1 914,624       914,6
  Total pe judeţ 2108 328,87 15,6 1019,497       1019,4
10 Judeţul Ungheni
  Sectorul Călăraşi 314 10,18 3,2 31,558 7,74 2,5 52,632 84,2
  Sectorul Nlsporeni 475 24,70 5,2 76,570 23,26 7,4 158,168 234,7
  Sectorul Ungheni 483 104,97 21,7 325,407 73,46 15,2 499,528 824,9
  Total pe judeţ 1272 139,85 11,0 433,535 104,46 8,2 710,328 1143,8
11 Municipiul Chislnău 298 33,00 11,0 102,300 53,60 20,0 405,260 507,7
12 UTA Găgăuzia
  Ceadîr-Lunga 1181 112,15 9,5 347,665 16,78 1,4 114,104 461,8
  Sectorul Comrat 1048 259,35 24,7 803,985 164,76 15,7 1120,368 1924,3
  Sectorul Vulcăneşti 479 24,27 5,1 75,237 7,68 1,6 52,224 127,6
  Total pe judeţ 2708 395,77 14,6 1226,887 189,22 7,0 1286,696 2513,7
  Total pe republică 27508 3356,58 12,2 10405,398 1669,57 6,6 11359,86 21765,4

Tabelul nr.5
Măsuri hidrotehnice de combatere a eroziunii solului

Nr
d/o
Tipul măsurilor hidrotehnice Unitatea de măsură Total pe republică
volumul tolal costul total
(mii lei)
1 2 3 4 5
1 Pulverizatoare ( difuzoare) de scurgere s apelor Km 14102,494 14820
2 Diguri-şanţuri de evacuare a apelor Km 20163,914 80452
3 Diguri de evacuare a apei, a căror suprafaţă se ară Km 58950303 32062
4 Şanţ   de descărcare Km 7631,380 30450
5 Drumuri cu înclinaţie inversă Km 12840,997 62067
6 Evacuatoare de apă înierbate Km 29247,776 84760
7 Zăgazuri din beton mii buc. 682,130 56154
  Zăgazuri de nuiele mii buc. 637,010 2191
8 Poduri tubulare buc. 28987,000 1290499
9 Pante fortate km 202,663 36091
10 Descărcătoare de apă km 6794,090 4325947
11 Poduri pe evacuatoare de apă înierbate buc. 102478 352524
12 Astuparea ripilor ha 415,410 432691
13 Nivelarea rtpilor ha 884,290 25255
14 întărirea vîrftilui rîpei buc. 1572,000 486597
15 Recuhivarea pămînturilor erodate ha 4260,1 57972
16 Recultivarea carierelor ha 755,858 25494
17 lazuri antierozionale buc. 973,000 0
    ha 7881,970 1110648
18 Stabilizarea alunecărilor de teren ha 38217,16 2097741
19 Drenaj închis ha 37109,000 202615
20 Drenaj deschis ha 27370,699 70123
21 Ameliorare chimică ha 190996,000 369003
  Total X X 11246156

Tabelul nr.6
Modul de folosire a terenurilorafectate de alunecărila momentul
cercetărilor şi propunerile de folosire

Nr.
d/o
Unitatea admlnlstrativ * teritorială Suprafaţa (ha) Modul de fofoslre la momentul cercetărllor Posibilitate Propuneri d6 folosire
Arabll (ha) Plante multia
nuale (ha)
Păsuni (ha) Alte moduri de folosire (ha) Stabil
lzare (ha)
Valorlfl-
care (ha)
Arabil (ha) Planta multia
riuale (ha)
Păşuni (ha) Împă
durire (ha)
Alte moduri de folosire
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zona de nord
1 Edineţ                        
  Edineţ 669 669           669        
  Briceni 546 546           546        
  Donduşeni 260,46 101   70,58 88,88 78,59 181,87 76,8 0,19 33,58 143,89  
  Ocnita 409,31 102   66,4 240,91 246,87 162,44 112,81   123,26 162,44 16,8
  Total pe judet 1884,77 1418   136,98 329.79 325,46 344,31 1404,61 0,19 156,84 306,33 16,8
2 Bălţi                        
  Rîşcani 1077,81 202,29 54,05 793,67 27,8 634,14 634,14 186,69 6,63 508,76 396,61 0,7
  Sîngerei 3292,66 289,64 56,65 1940,61 915,76 754,74 704,82 645,36 115.87 647,26 1820,79 87,42
  Glodeni 340,53 3,36 0,34 27,8 308.53 124.22 216,31 43.23 12,27 78,89- 257,*9 9,46
  Făleştl 1138,36 230,07 13 33.25 862.04 961.23 1138,36 132,42 99,73 624,6 177,13  
  Total pe judeţ 5849,36 725,36 124.54 2795,33 2114,13 2474,33 2693,63 1007,7 234,5 1857,51 2652,43 97,58
3 Soroca                        
  Soroca 1069,06 6,45 3,56 985,65 372,99 105,78 398,88 156,85 12,73 320,86 564,42 18,53
  Drochîa 134,5       134,5 44,95 89,55 17,58 1,2 26,17 89,56  
  Floreşti 246,95 28,29   220,66   87,61 157,52 19,14   68.07 157,52  
  Sanatauca 102,9     102,9   102,9       94 6.8  
  Totat pe judet 1555,43 34.74 3,56 1309,21 507,49 341,24 645,95 193,57 13,93 509,10 820,30 18,53
  Total pe zonă 9289,56 2178,10 128,10 4241,52 2951,41 3141,03 3683,89 2605,88 248,82 2523,45 3779,06 132,91
Zona de centru
4 Ungheni                        
  Ungheni 2970,4 261.36 358,36 1369,12 981,43 453,17 862,53 1654,62 513,72 382,5 326,33 93,15
  Calaraşi 5164,3 731,4 T31.7 2669,8 1331,9 1351,1 5464,8 1108,6 1345,6 988,2 1264,2 776,2
  Nisporeni 2951,5 830,5 912 708,5 500,5   2951,5 41,5 509 1949 452  
  Total pe judeţ 11386,7 1823,26 2002,08 4747.42 2813,83 1804,27 9278,83 2804,72 2368,32 3299,7 2042,53 871,35
5 Orhei                        
  Orhei 1728,46 20,43 37,52 790.94 879,56 610,76 1139,68 39,52 20,04 157,03 1510,36 1.5
  Rezina 402,35 53,62 3,8 283,02 61,92 371,74   46,13 37,82 251,79 36 30,62
  Şoldaneşti 118,62   6 112,62   118,62     6 72.82 39,8  
  Teteneşti 1432,66   10,78 205,77 1216,11 711,91 720,72 247,74 232,93 191,38 720.72 39,89
  Total pe judeţ 3682.1 74,05 58,1 1392,35 2157,59 1813,03 1860,4 333,39 296,79 673,02 2306,88 72,01
6 Chişinău                        
  Anenii Noi 1062,4 338,2 69,1 535,3 119,8 808 254,4 65,3 5,9 743,5 247,7  
  Criuleni 559.2 131,2 70,1 250,4 107,5 133,7 512,3 79 49,3 51,2 379,7  
  laloveni 2782,5 G25.3 383 1117,3 656,9 625 533,5 236,8 361,5 486 1698.2  
  Străşenî 1887,4 431 568,1 317,2 571.1 737,7 452.5 209,7 337,3 369 971,4  
  Total pe judeţ 6291,6 1525,7 1090,3 2220,2 1455,3 2304,4 1752,7 590,8 754 1649,7 3297  
7 Lăpuşna                        
  Basarabeasca 647,3 199,5 70 286,8 91 252.3 169 100 74 253,3 220  
  Cimişlia 1220,8 513,9 219 400,3 87,5 1254,5 1254,5 152,6 68,9 172,6 836,7  
  Hincsşti 1858,3 119,7 15B.5 1130,9 449,1 105,1 1622 33,3 112,3 246,9 1226,8 239
  Leova 544,59 153,69 36 279,38 75.52 228,08 228,08 71 ,68 15,9 128 153,49 175,52
  Total pe judeţ 4270,99 986,79 483,6 2097,38 703,22 1839,98 3273,58 357,58 261,1 800,8 2436,99 414,52
8 mun. Chişinău - - - - - - - - - - - -
  Totaf pe zonă 25631,29 4409,80 3634,06 18457,35 7129,94 7761,68 16165,51 4086,49 3680,21 6423,22 10083,40 1357,88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zona de sud
9 Tighina                        
  Căinari                        
  Căuşeni 1377,5 210,2 125,5 655 176,5 9,5 1367,7   9,5 12 1355,7  
  Stefan  Voda 195,5 8,5 51,5 79,5 56 79.5 79.5 6,5 30,6 40,5 116  
  Total pe Judeţ 1572,7 218,7 177 944,5 232,5 89 1447,2 8.5 40 52,5 1471,7  
10 Cahul                        
  Cahul 61,9 12 10,4 39,5   27,6 34,3 5 2 18,2 36,7  
  Cantemtr 924,8 211 21 E56.8 36 308,8 308.8 41 12 255,8 616  
  Vulcăneştl                        
  Totalpejudeţ 386,7 223 31,4 696,3 35 336,4 343,1 46 14 274 652,7  
11 Taraclia                        
  Taraclia 71,2 1,8 27,9 41,5   5 66,2     40,2 31  
12 UTA Gagauzia                        
  Comrat 235,1 16,5 86,4 122,7 9,5 128.3 128,3 16 33,9 78,4 106,8  
  Basarabeasca 242,2 1,5 88 110,2 42,5 137,2 83 1 85 57,2 99  
  Ceadir4.unga 68,5 27,5 2 21 18 56,5     2 10 56,5  
  Total pe judeţ 545,8 45,5 176,4 253,9 70 322 211,3 17 120,9 145,6 262,3  
  Total pe zonă 3176,4 489 412,7 1936,2 338,5 752,4 2067,8 71,5 174,9 512,3 2417,7  
13 mun.Chişinău 120     120             120  
Total pe republică 38217,25 7076,90 4174,86 16755,07 10419,85 11655,11 21917,20 6763,87 4103,73 9458,97 16400,16 1490,79

Tabelul nr.7
Măsuri hidrotehnice de combatere a eroziunii în judeţul Bălţi
Nr. d/o Tlpul măsuritor hidrotahnice Unltatea de măsură Costul uneiunităţi de măsură (în lei) Judeţul Bălţi
sectorul Rişcani sectorul Sîngerai sectorul Glodeni sectorul Făleşti total pe judeţ
volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Pulverizatoare (difuzoare) de scurgere a apelor km 1050,91 335,14 352 461.84 485 205,29 216 372.T4 392 1375,01 1445
2 Dlguri-şanţuri de evaeuare a apelor km 3990 429,014 1712 718,896 2868 259,927 1037 574,486 2292 1982,323 7909
3 Duguri de evacuare a apei, a căror suprafaţă se ară km 563 1709,49 962 1574,06 886 873,61 492 1214,8 684 5371,96 3024
4 Şanţ de descărcare km 3990 135,34 540 113,68 454 71,49 285 98,86 394 419,37 1673
5 Drumuri cu înclinaţte Inversă km 4910 172,376 846 349.294 1715 150,194 737 226,314 1111 898,178 4410
6 Evacuatoare de apă inierbate km 2898 737,842 2138 688,162 1994 412.414 1195 570,276 1853 2408,694 5980
7 Zăgazuri din beton mil buc. 82320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zagazuri de nuiele mlt buc. 3440 24 83 46 156 21 72 29 100 120 413
3 Poduri tubulare buc. 44520 1311 58366 1513 67359 824 36634 1149 51153 4797 213562
9 Panta focţate km 178080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Descărcătoare de apă km 636720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Podufî pe evacuatoare de apa lnierbate buc. 3440 2947 10138 '    2475 8514 1557 5356 2153 7406 9132 31414
12 Astuparea rîpitor ha 1041600 4,47 46SS 11,J3 11697 11,25 11718 71,28 74245 98,23 102316
13 Nivelarea ripilor ha 28S60 26,42 755 87,76 2506 19,18 548 6,73 192 140,09 4001
14 Intărlrea virfului rfpei buc. 309540 47 14548 137 42407 4 1238 6 2476 196 60670
15 Recultivarea pămtnturitor erodate ha 13608 135 1837 100 1361 52 708 81 1102 368 5008
17 lazuri antierozionale buc   26 0 62 0 40 0 11 0 139 0
ha 140910 67,41 9499 309,58 43623 506,35 71350 140,68 19823 1024,02 144295
18 Stabilizarea alunecărilor de teren ha 54890 1077,81 59161 3292,66 180734 340,53 18692 1138,36 62485 5849,36 321071
19 Drenaj închis ha 5460 503 2746 351S 19192 2592 14152 556 3036 716\xae 391 ZB
20 Drenaj deschis ha 2562 96 246 534 1368 325 833 0 0 955 2447
21 Ameliorare chimică ha 1932 8332 16097 15583 30106 6406 12376 12166 23505 42487 82085
  Total       185728   417493   177835   252185   1033230

Tabelul nr.8
Măsuri hidrotehnice de combatere a eroziunii în judeţul Cahul
Nr. d/o Tlpul măsuritor hidrotahnice Unltatea de măsură Costul uneiunităţi de măsură (în lei) Judeţul Cahul
Sectorul Cahul Sectorul Cantemir Sectorul Vulcăneşti Total pe judeţ
volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pulverizatoare (difuzoare) de scurgere a apelor km 1050,91 541,68 569 742,79 781 470,15 494 1754,62 1844
2 Digurl-şanţuri de evacuare a apelor km 3990 449,867 1795 864,75 3450 315,76 1260 1630,377 6505
3 Duguri de evacuare a apei, a căror suprafaţă se ară km 563 1258,84 709 1796,76 1012 1248,96 703 4304,56 24\xaf
4 Şantdedescărcare km 3950 306,52 1219 468,33 1817 389,83 1555 1150,68 4591
5 Drumuri cuînclinaţfe tnversă km 4910 437,153 2146 407,08 1999 410,71 2017 1254,943 6162
6 Evacuatoare de apa tnierbatc km 2B98 910,4 2638 1099,13 31(5 1008,46 2923 3017,99 8746
7 Zagazuri din beton mii buc. 82320 46,93 0 3863 41,52 0 3418 41,88 0 3448 130,33 10729
  Zăgazuri de nuieie mii buc. 3440   0   0   0 0 0
8 Poduri tubulare buc. 44520 793 35304 998 44431 930 41404 2721 121139
9 Pante fortate km 178080 5,944 1059 7,977 1421 6,989 1245 20,91 3724
10 Descărcătoare de apă km 635720 273,124 173904 366,78 233536 322,98 205648 962,884 613088
11 Poduri pe evacuatoare de apă tnierbate buc. 3440 1211 4166 1805 6209 1545 5315 4561 15690
12 Astuparea rîpUor ha 1041SOO 8.93 9301 8,23 8572 2,57 2677 19,73 20551
13 Nivelarea rîpilor ha 28560 33,93 969 45,02 1286 36,23 103S 115,18 3290
14 Intărirea vîrfutui ripei buc. 31)9540 11 3405 12 3714 37 11463 60 18572
15 Recultlvarea pămînturllor erodate ha 13608 0 0 92.5 1259 78,2 1064 170,7 2323
16 Recultivarea carî&relor ha 33726 0,1 3 0 0 28,5 961 28,6 965
17 lazuri antierozionale buc.   17 0 14 0 32 0 63 0
ha 140910 138,76 19553 197,61 27845 478,88 67476 815,23 114874
18 Stabilizarea alunecărllor de teren ha 54890 61,9 3398 924,8 50762 0 0 986,7 54160
19 Drenaj închis ba 5460 145 792 0 0 192 1046 337 1840
20 Drenaj deschis ha 2562 308 789 1303 3338 467 1196 2078 5324
21 Ameliorare ehimică ha 1932 15760 30448 8638 16689 276 533 24674 47670
  Total       296031   414724   353454   1064209

Tabelul nr.9
Măsuri hidrotehnice de combatere a eroziunii în judeţul Chişinău
Nr. d/o Tlpul măsuritor hidrotahnice Unltatea de măsură Costul uneiunităţi de măsură (în lei) Judeţul Chişinău
Sectorul Anenii Noi Sectorul Criuleni Sectorul Ialoveni Sectorul Străşeni total pe judeţ
volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Pulverizatoare (difuzoare) de scurgere a apelor km 1050,91 371,986 391 308,713 324 392,516 412 206,924 217 1280,139 1345
2 Dîguri-şanţuri de evacuare a hm 3990 693,227 2646 497.718 1986 770,57 3075 454,433 1813 2385,948 9520
3 Duguri de evacuare a apei, a aror suprafaţă se ară km 563 1472.89 829 1760,92 991 1302,28 733 538,4 303 5074,49 2857
4 Şanţ de descărcare km 3990 44,66 178 56,69 226 38,58 154 16,26 65 156,19 623
5 Drumurl cu înclinaţle inversă km 4910 372,672 1830 361,792 1776 719,741 3534 688,847 3382 2143.052 10522
6 Evacuatoare de apă nierbate km 2893 731,25 2119 893,18 2589 762,735 2210 453,115 1313 2640,58 8232
7 Zăgazuri din beton mii buc. 82320 16,48 19,22 1357 16,84 19,64 1386 30,55 35,64 2515 28,89 2378 92,76 7636
  Zagazuri denuîele mli buc. 3440   66   68   123 33,72 116 108,22 372
8 Poduri tubtilare buc. 44520 151 6723 152 6767 263 11709 236 10507 802 35705
9 Pante forţate km 178080 6,68 1190 8,21 1462 6.86 1222 3,95 703 25,7 4577
10 Descărcătoare de apă km 636720 150,31 95705 184,7 117602 154.33 98265 89,09 56725 578,43 368298
11 Poduri pe evacuatoare de apăinlerbato buc. 3440 3908 13444 4960 17062 3376 11613 1423 4895 13667 47014
12 Astuparea rîpilor ha 1041600 4,72 4916 4,1 4271 2,9 3021 5,89 6135 17,61 1)343
13 Nivelarea rîpilor ha 28560 9,62 275 0.6 17 0 0 0.42 12 10,64 304
14 Întărirea vtrfului ripei buc. 309S40 19 5881 22 6810 7 2167 42 13001 90 27859
15 Recultivarea pămlnturtlor erodate ha 13608 0 0 18 245 0 0 0 0 18 245
16 Recuttivarea carierelor ha 33726 17 573 0 0 17 573 0 0 34 1147
17 lazurl antierozionale buc.   23 0 18 0 0 0 36 0 77 0
ha 140910 261,96 3S828 95,25 13422 0 0 167,08 23543 523,69 73793
18 Stabîlizarea aluneeărlîor d\xae teren ha 54890 1062,4 58315 559.2 30694 2782,5 152731 1887,4 103S99 6291,5 345340
19 Drenaj inchis ha 5460 800 3276 707 3860 415 2266 373 2037 2095 11439
20 Drţnaj deschîs ha 2562 334 2137 660 1691 407 1043 3210 8224 5111 13094
21 Ameliorare chimîcă ha 1932 2775 5361 348 672 3305 6385 2382 4602 8810 17021
  Totel       244040   213923   303751   243572   1005266

Tabelul nr.10
Măsuri hidrotehnice de combatere a eroziunii în judeţul Edineţ
Nr. d/o Tlpul măsuritor hidrotahnice Unltatea de măsură Costul uneiunităţi de măsură (în lei) Judeţul Edineţ
Sectorul Briceni Sectorul Donduşeni Sectorul Edineţ Sectorul Ocniţa total pe judeţ
volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Pulverizatoare (difuzoare) de scurgere a apelor Km 1050,91 80,74 85 165,3 174 176,07 185 103,18 108 525.29 562
2 diguri-şanţuri de evacuare a a apelor km 3990 113,44 453 206,307 823 235,525 940 128,089 511 683,361 2727
3 Duguri de evacuare a apel, a căror suprafaţă se ară km S63 706,18 398 947,24 533 1126,51 634 672,8 379 3452,73 1944
4 Şanţ de descărcare km 3990 79,44 317 74.4 297 108,07 431 61,32 245 323,23 1290
5 Drumurt cu înclinaţle inversă km 4910 39,93 196 82,782 406 112,256 551 50,181 246 285,149 1400
6 Evacuatoare de apă inierbate km 2698 413,333 1198 404,871 1173 583,051 1690 326,609 947 1727,664 5007
7 Zăgazuri dîn beton mii buc. 82320 0 0 0 0 0 0 0 D 0 0
  Zăgazuri de nuiele mii buc. 3440 6 21 13 45 17 58 7 24 43 148
8 Podurl tubulare buc. 44520 65t 28983 710 31609 1006 44787 545 24263 2912 129642
9 Panle forlate km 17B080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Descărcătoarede apă (tm 636720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Poduri pe evacuatoare de apă înierbate buc. 3440 1729 5948 1620 5573 2353 8094 1335 4692 7037 24207
12 Astuparea rîpilor ha 1041600 0,49 510 5,19 5406 17,07 17780 0.49 510 23,24 24207
13 Nivetarea rîpilor ha 28560 2,68 77 1.17 33 6,28 179 9,65 276 19,78 565
14 intarîrea vlrfului rîpei buc. 309540 13 4024 0 0 29 8977 6 1857 48 14858
15 Recultivarea pămînturllor erodate ha 13608 178 2422 632 8600 190 2586 50 680 1050 14288
16 Recultivarea carierelor ha 33726 51 1720 14 472 48 1619 0 0 113 3811
17 lazuri antierazionate buc.   18 0 163 0 38 0 0 0 219 0
ha 140910 153,04 21565 634,42 89396 152,65 21510 0 0 940,11 132471
18 Stabilizarea atunecărilor de teren ha 94390 546 29970 260,46 14297 669 36721 409,31 22467 1884,77 103456
19 Drenaj închis tia 5460 3728 20355 3175 17336 2374 12962 3278 17893 12555 68550
20 Drenaj deschîs ha 25S2 0 0 2097 5373 237 607 0,699 2 2334,699 5381
21 Ameltorare chimică ha 1932 3045 5883 3410 &S88 2582 4988 927 1791 9964 1925D
  Total       124123   188134   165300   76797   554354

Tabelul nr.11
Măsuri hidrotehnice de combatere a eroziunii în judeţul Lăpuşna
Nr. d/o Tlpul măsuritor hidrotahnice Unltatea de măsură Costul uneiunităţi de măsură (în lei) Judeţul Lăpuşna
Sectorul Basarabeasca Sectorul Cimişlia Sectorul Hînceşti Sectorul Leova total pe judeţ
volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Pulverizatoare (dlfuzoare) de scurgere a apelor Km 1050,91 202.67 213 447,224 470 570.631 600 312,172 328 1532,697 1611
2 Drguri-şanţur'p de evacuarea a apelor km 3990 314.407 1254 789.515 3150 1145,188 4569 483,018 1927 2732,126 10901
3 Ouguri de evacuare a apei, a caror suprafaţa se ară km 563 761.623 429 1987.6 1119 1955,26 1101 1270,96 716 5975.443 3364
4 Şanţ de dsscărcare km 3990 20.73 83 56,99 227 67,3B 269 44,88 179 189.98 7SB
5 }rumuri cu inclinaţie inversă km 4910 216,743 1064 431,656 2119 1104,744 5424 305,942 1502 2059.085 10110
6 îvacuatoara da apă înierbata km 2898 366.62 10S2 933.87 2706 1278,66 3708 722,255 2093 3301.405 9567
7 Zagazurl din beton mii buc. B2320 10,9 12,72 897 21,08 24,59 1735 45,92 53,58 3780 15,04 17,55 1238 92,94 7651
  Z&gazuri cfe nuiele mll buc. 3440   44   85   184   60 108,44 373
8 Poduri tubulare bue. 44520 64 2849 153 6812 414 18431 110 4897 741 32989
9 Pante fortate km 178080 3.32 591 s;s3 1519 11,48 2044 6,61 1177 29,94 5332
10 Descărcătoare de apă km 636720 74,65 47531 191,88 122174 258,4 164528 148,8 94744 673.73 428977
11 Poduri pe evacuatoare de apă inlerbate buc. 3440 1814 6240 49S6 17152 5898 20282 3927 13509 16623 57183
12 Astuparea ripilor ha 1041600 11,94 12437 19,7 20520 19.1 19895 43,33 45133 94.07 97983
13 Nivetarea rîpilor ha 28560 1.93 55 10,07 288 23,6 674 15,75 450 51.35 1467
14 Imarirea virfului ripei buc. 309540 9 2785 3 929 341 105553 9 2786 362 112053
15 Recultlvarea pămmturilor erodate ha 13608 261.4 3557 391,1 5322 538 7321 0 0 1190,5 16200
16 Recuftivarea carlerelor ha 33726 0 0 4 135 0 0 0,8 27 4,8 162
17 lazurl antierozionale buc.   21 0 12 0 22 0 26 0 81 0
ha 140910 144 20291 85,3 12020 299,14 42152 445,67 62799 974,11 137262
18 Stabtlizarea alunecărilor de teren Ka 54890 647,3 35S30 1220,8 67010 1858.3 102002 544,59 29893 4270.99 234435
19 Drenaj închis ha . 5460 616 4455 10 55 726 3964 299 1633 1851 10106
20 Drenaj deschis ha 2582 602 1542 610 1563 1085 2780 1049 26S8 3346 8572
21 Ameliorare chimlcă ha 1932 2800 5410 6468 12496 10419 20130 5686 10985 25373 49021
  Total       148322   279604   529389   278763   1236079

Tabelul nr.12
Măsuri hidrotehnice de combatere a eroziunii în judeţul Orhei
Nr. d/o Tlpul măsuritor hidrotahnice Unltatea de măsură Costul uneiunităţi de măsură (în lei) Judeţul Orhei
Sectorul Orhei Sectorul Rezina Sectorul Şoldăneşti Sectorul Teleneşti total pe judeţ
volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Pulverizatoare (dlfuzoare) de scurgere a apelor km 1050,91 530,588 558 317.286 333 178,39 187 329,955 347 1356,219 1425
2 Digurl-şanţuri de evacuare a apelor km 3990 941,313 3756 445,396 1777 223,385 891 552,121 2203 2162,215 8627
3 Dugurl de evacuare a apel. a căror suprafaţa se ară km 563 2044,46 1151 1830.67 1031 1155,7 651 1569,63 884 6600,46 3716
4 Şanţ de descarcare km 3990 57,16 228 48.06 192 30,43 121 42,72 170 178,37 712
5 Drunuirl cu înclînaţie nversă km 4910 736,937 3618 226,794 1114 76,845 377 422,62 2075 1463,196 7184
6 Evacuatoare de apă înierbate km 2B9B 1036,835 3005 729,385 2114 435,44 1262 726,785 2106 2928,445 8487
7 Zagazurl din beton mii buc. 62320 33,24 38,79 2736 10,76 12,56 886 3,67 4,28 302 19,06 22.24 1569 66,73 5493
  Zăgazuri de nutele mii buc. 3440   133   43   15   77 77.87 268
8 Podurl tubuiare buc. 44520 1276 56808 857 42606 588 26178 918 40869 3739 166460
g Pante fortate km 178080 9,37 1669 6,72 1197 4,04 719 6,61 1177 26,74 4762
10 Descărcatoare de apă hm 636720 210,63 134112 151,32 96348 91.07 57986 148,74 94706 601,76 383153
11 Podurl pe evacuatoare de apă inierbate buc. 3440 5002 17207 4205 14465 2662 9157 3738 12859 15607 53688
12 Astuparea rjpilor ha 1041600 11,05 11510 14,61 16218 11,87 12364 21,1 21978 58,63 61069
13 Nivelarea ripitor ha 28560 9,62 275 143,68 4104 84,1 2402 29,78 851 267,18 7631
14 Intărirea vîrfului rîpei buc. 309540 219 67789 21 6500 43 13310 14 4334 297 91933
15 Rgcultivarea pamînturilor erodate ha 13808 254,9 3469 0 0 150 2041 132 1796 536.9 7306
16 Recultivarea carferelor ha 33726 21,57 727 184 6206 16 506 49 1653 269,57 9092
17 lazuri antierozionale buc.   34 0 57 0 24 0 3 0 118 0
ha 140910 272,4 38384 169,29 23855 78,27 11029 11,74 1654 531,7 74922
16 Stabillzarea afunecarilor de ha 54890 1726,45 94875 402,36 22086 118,62 6511 1432,66 78639 3682,09 202110
19 DrenaHnchls ha 5460 2578 14076 150 919 13 71 713 3893 3454 18859
20 Dr\xaenaj deschts ha 2562 2612 6692 0 0 0 0 0 0 2612 6692
21 Ametiorare ehimică ha 1932 12316 23798 639 1235 996 1924 1514 2925 15467 29882
  Total       486575   242126   148006   276763   1153471

Tabelul nr.13
Măsuri hidrotehnice de combatere a eroziunii în judeţul Soroca
Nr. d/o Tlpul măsuritor hidrotahnice Unltatea de măsură Costul uneiunităţi de măsură (în lei) Judeţul Soroca
Sectorul Soroca Sectorul Drochia Sectorul Floreşti Sectorul Sănătăuca total pe judeţ
volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Pulverîzatoare (difutoare) de scurgera a apelor km 1050,91 253,22 266 163,59 172 302,59 31\xae 67,99 71 787,39 827
2 Diguri-şanţuri ele evacuare a apalor km 3990 341,005 1361 181,513 724 484,565 1933 96,823 386 1103.906 4405
3 Dugurl de evacuare a apei, a căror suprafată 88 ară km 563 1235,9 696 1123,2 632 1569,2 883 380.46 214 4308,76 2426
4 Şant da descărcare km 3990 91,15 364 91,9 367 114,94 459 27,57 110 325,56 1298
5 Orumuri cu înclinaţifi inversă+B31 km 4910 163,265 802 143,49 705 141.165 693 64,377 316 512,297 2515
6 Evacuatoare de apă Tnierbata hm 289B 519,806 1506 515,673 1494 627.352 1818 162.772 472 1825,603 5291
7 Zăgazuri denuiele mll liuc. 3440 25 36 21 72 20 69 10 34 76 261
8 Poduri tubulare buc. 44S20 1008 44876 973 43318 1116 49684 338 15048 3435 152926
9 Pante forţate km 178080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Descărcătoare de apă km 636720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Poduri pe evacuatoara da apă inierbate buc. 3440 1985 6828 2000 6880 2503 8610 600 2064 7088 24383
12 Astuparea Hpllor ha 1041500 2,78 2896 7,07 7364 2,18 2271 1.7 1771 13,73 14301
14 Intărirea vîrfului rîpel buc. 309540 82 25382 4 1238 5 1857 46 14239 138 42717
15 Recultivarea pămînturllor erodate ha 13S08 114 1551 209 2844 118 1606 34 463 475 6464
16 Recultivarea carierglar ha 33726 176 5936 39,3 1325 20,8 702 0 0 236.1 7963
17 lazuri antterazionale buc.   12 0 55 0 0 0 27 0 104 0
18 Slabilizaraa alunecărllor da teren ha 140910 55,69 7847 91,34 12871 0 0 29.38 4140 176,41 24858
ha S4B90 1069,08 56682 134.5 7383 248,95 13665 102.9 5S48 1555.43 85378
19 Dfenaj inchis ha 5460 1768 9653 675 3686 1765 9637 329 1796 4537 24772
20 Drenaj doschis ha 2562 777 1991 1110 2844 878 2249 0 0 2765 7084
21 Ameliorare chlmică ha 1932 3418 6604 931S 17999 5239 10122 0 0 17973 34724
  Total       178101   111931   106723   47050   443805

Tabelul nr.14
Măsuri hidrotehnice de combatere a eroziunii în judeţul Tighina
Nr. d/o Tlpul măsuritor hidrotahnice Unltatea de măsură Costul uneiunităţi de măsură (în lei) Judeţul Tighina
Sectorul Căinari Sectorul Căuşeni Sectorul Ştefan Vodă total pe judeţ
volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pulverizatoare (difuzoare) de scurgefe a apelor km 1050,91 353,41 371 655,95 689 481 ,51 506 1490,87 1567
2 Digurl-şanţuri de evacuare z apelor hm 3990 448,219 1788 510,341 2036 319,746 1276 1278,306 5100
3 Duguri de evacuare s apei, a cătror suprafaţă se ară kn 563 1043.2 587 1716,85 967 1410,58 794 4170,63 2348
4 Şanţ de descarcare km 3990 250,88 1000 423,95 1692 345,89 1380 1020,52 4072
5 Drumuri cu înclinaţie Inversă km 4910 155,601 764 445,32 2187 425,354 20BS 1026,275 5039
6 Evacuatoare de apa inierbate km 2898 531,53 1540 1098,45 3183 954,43 2766 2584,41 7490
7 Zăgazuri din belon mli buc. 82320 15,45 1272 44,42 3657 46,25 3807 106,12 8736
  Zăgazuri de nuiete m!i buc. 3440 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Poduritubulare buc. 44520 489 21770 1042 46390 808 35972 2339 104132
9 Pante forţate km 178080 4,175 743 7,597 1353 6,623 1162 18,295 3258
10 Descăreătoare de apă km 636720 191,438 121892 349,663 222637 299,46 190672 840,561 $35202
11 Poduri pa evacuatoare de apă înlerbate buc. 3440 994 3419 1680 5779 1371 4716 4045 13815
12 Astuparea rîpilor ha 1041600 0,5 521 0 0 2,5 2604 3 3125
13 Nivelarea ripilor ha 28560 0 0 3,1 89 36,3 1037 39,4 1125
14 Intărirea vlrfului rîpei buc. 309540 24 7429 33 10215 4 1238 61 18882
15 Recultivarea păminturilor erodate ha 13608 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Reculljvarea carlerelor ha 33726 9,9 334 0 0 2,9 98 12.8 432
17 lazuri antierozionale buc.   9 0 16 0 32 0 57 0
ha 140910 108,62 15306 123,11 17347 678,23 96569 909,96 128222
18 Stabtfizarea alunecSriior de teren ha \xaf890 0 0 1377,2 75595 195,5 10731 1572,7 86326
19 Drenaj inchis ha 5460 286 1562 23 126 288 1572 597 3260
20 Drena) deschis ha 2562 1923 4927 523 1340 875 2242 3321 8508
21 Ameliorare chimică ha 1932 337 651 5226 10097 6934 13396 12497 24144
  Total       185878   405377   373628   964883

Tabelul nr.15
Măsuri hidrotehnice de combatere a eroziunii în judeţul Taraclia
Nr. d/o Tlpul măsuritor hidrotahnice Unltatea de măsură Costul uneiunităţi de măsură (în lei) Judeţul Taraclia
total pe judeţ
volumul total costul total (mil lei)
1 2 3 4 5 6
1 Pulverizatoare (dîfuzoara) de scurgere a apelor km 1050,91 304,2 320
2 Dîguri-şanturi da evacuare a apelor km 3990 314,33 1254
3 Dugurl de evacuare a apel. a căror suprafaţă seară km 563 998,55 562
4 Şanţ de descăfcare km 3990 300,15 1198
5 Drumuri cu nclinaţie Inversă km 4910 238,82 1173
6 Evaeuatoare de apă foierbate km 2898 686,03 1988
7 Zăgazuri dln beton mii buc. 82320 27 2223
  Zăgazuri de nuiele mii buc. 3440 0 0
8 Poduri tubutare buc. 44S20 542 24130
9 Pante forţate km 178080 5,23 931
10 Descărcătoare de apă km 636720 240,94 153411
11 Poduri pe evacuatoare de apa inierbate buc. 3440 1190 4094
12 Astuparea rtpilor ha 1041600 10,72 11166
13 Nlvelarea ripiior ha 28560 35,82 1023
14 Intariraa vtrfului rîpei buc. 309540 45 13929
15 Recultivarea pămînturilor erodate ha 13608 42 572
16 Recultivarea carierelor ha 33726 1,07 36
17 Iazuri antierozionale buc.   0 0
ha 140910 0 0
18 Stabilizarea atunecăriEor de teren ha 54890 71,2 3908
19 Dranaj închis ha S460 1105 6033
20 Drenaj daschis ha 2562 0 0
21 Amellarare chlmîcă ha 1932 5949 11493
  Total       239444

Tabelul nr.16
Măsuri hidrotehnice de combatere a eroziunii în judeţul Ungheni
Nr. d/o Tlpul măsuritor hidrotahnice Unltatea de măsură Costul uneiunităţi de măsură (în lei) Judeţul Ungheni
Sectorul Ungheni Sectorul Nisporeni Sectorul Călăraşi total pe judeţ
volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pulverizatoare (difuzoare) de scurgere a apeior km 1050,91 472.445 496 261,45 275 268,5 282 1002,396 1053
2 Oîguri-şanţuri d\xae evacuare a apetor km 3990 865,697 3454 535,373 2136 574,99 2294 1976,06 7884
3 Duguri de evacuare a apei, a căror supralaţa se ară km 563 1682,31 947 761,67 429 417,96 235 2861,97 1611
4 Şanţ de descărcare km 3990 53,25 212 23,29 93 14,32 57 90,86 363
5 Drumurt cuinclinatie inversă km 4910 447,65 2198 559,687 2748 719,762 3534 1727.089 8480
6 Evacuatoare de apă înterbate km 2898 875,78 2538 512,845 1486 425,21 1232 1813,835 5256
7 Zăgazuri dln beton mii buc. 82320 20,21 1664 24,98 2056 28,41 2339 73,6 6059
  Zăgazuri de nuiele mii buc. 3440 23,58 81 29.15 100 33,14 114 85,87 295
8 Poduri tubulare buc. 44520 1121 49907 636 28315 517 23017 2274 101238
9 Pante forţate km 178080 8.01 1426 4,57 814 3,69 657 16,27 2897
10 Descărcătoare de apă km 636720 180.08 114661 102,97 65563 82.9 52784 365,95 233008
11 Podun pe evacuatoare de apa Inîerbate buc. 3440 4660 16030 2038 7011 1253 4310 7951 27351
12 Astuparea rtpilor ha 1041600 30.04 31290 15,8 19457 2,27 2364 48,11 50111
13 Nlvelarea ripilor ha 28560 105.13 3003 0 0 5,\xae 155 110,55 3157
14 Intărîrea vlrfului ripei buc. 309540 31 9596 104 32192 103 31883 238 73671
15 Recjltivarea pămînturitor eradate ha 13608 150 2041 87 1184 0 0 237 3225
16 Recultivarea carlerelor ha 33726 15 506 0 0 0 0 15 506
17 lazuri antterozjonale buc   25 0 40 0 0 0 65 0
ha 140910 277,24 39066 572,66 80694 0 0 849,9 119759
18 Stabilizarea alunecărilor de teren ha 54890 2970.32 163041 2951,5 162008 5464.8 299963 11386,62 625012
19 Drenaj închis ha 5460 700 3822 523 2856 368 2009 1591 8687
20 Drenaj deschis ha 2562 283 725 0 0 929 2380 1212 3105
21 Amelioi-are cNmică ha 1932 10776 20819 208 398 748 1445 11730 22662
  Total       467523   406814   431055   1305393

Tabelul nr.17
Măsuri hidrotehnice de combatere a eroziunii în U.T.A. Găgăuzia
Nr. d/o Tlpul măsuritor hidrotahnice Unltatea de măsură Costul uneiunităţi de măsură (în lei) U.T.A. Găgăuzia
Sectorul Ceadăr-Lunga Sectorul Comrat Sectorul Vulcăneşti Sectorul Basarabeasca total pe judeţ
volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei) volumul total costul total (mil lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Pulvorizatoara (difuzoare) dfl scurgera a apelor km 1050,91 1417.41 1490 709,41 T46 362,93 381     2489,75 2617
2 Dlguri-şanţurl de evacuare a apeior km 3990 1913,226 7634 1112,27 4438 502,433 2005     3527,929 14076
3 Duguri de evacuare a apei. a căror suprafaţa se ară km 563 7100 3997 4900 2759 1126,07 634     13126,07 7390
4 Şanţ de dascarcare km 3990 2000 7980 1000 3990 454,94 1815     3454,94 13785
5 Drumuri cu tncllnaţfe inversă km \xae10 229,883 1129 213,594 1049 243,396 1195     686,873 337J
6 Evaeuatoare de apa inlarbaU km 2893 3243,11 9399 1225,86 3553 1236,21 3583     5705.18 16534
7 Zagazuri din beton mll biic. 82320 25,9 2132 24,11 1985 27,55 2268     77,56 6385
  Zăgazuri de nurele mij bue. 3440 0 0 0 0 0 0     0 0
8 Poduri tubulare buc. 44520 3174 141306 1166 51910 222 9883     4562 203100
9 Pante foiţate km 173080 20,797 3704 20.742 3694 11.64S 2074     53,187 9472
10 Descarcatoare de apă km 63ST20 1536,662 978423 534,123 340087 376,13 239489     2446,915 1558000
11 Podurf pe evacuatoar* de apatnlerbate buc. 3440 6000 20640 4000 13760 3693 12704     13693 47104
12 Astuparea rlpHor ha 1041600 0 0 22,48 23415 3,61 3760     26,09 27175
13 Nivalarea rîpilor ha 28560 0 0 48,24 1378 3,51 103     51.85 1481
14 tntarirea vîrfuliit rîpei buc. 309540 0 0 19 5881 13 4024     32 9905
15 erodate ha 13008 0 0 172 2341 0 0     172 2341
16 Recultivarea carferelor ha 33726 0 0 0 0 0,018 1     0,018 1
17 lazuri antieroztonale buc   16 0 15 0 0 0     31 0
    ha 140910 233,92 32982 790,53 111394 0 0     1024,45 144355
18 Stabilizarea alunecărilor de taren ha 54890 68,5 3780 235,1 12905 0 0 242,2 13294 545,8 29959
19 Drenaj tncKis ha 5460 893 4876 571 3118 83 453     1547 8447
20 Drenaj deschis ha 2562 105 269 3032 776B 51 131     3188 8168
21 Ameliorare chimică ba 1932 6121 11826 9346 18056 0 0     15467 29882
  Total       1231526   614224   284224   13294   2143548

Tabelul nr.18
Măsuri hidrotehnice de combatere a eroziunii în mun. Chişinău
Nr. d/o Tlpul măsuritor hidrotahnice Unltatea de măsură Costul uneiunităţi de măsură (în lei) mun. Chişinău
total pe municipiu
volumul total costul total (mil lei)
1 2 3 4 5 6
1 Pulverizatoare (difuzoare) de scurgere a apelor km 1050,91 203,913 214
2 Diguri-şanţuri de evacuare a apelor km 3990 387,033 1544
3 seara km 563 704,88 397
4 Şanţ de descarcare km 3990 21,53 86
5 Drumuri culncljnaţîe inversă km 4910 346,04 1699
6 Evacuatoare de apă rnierbate km 2B98 407,94 1182
7 Zăgazuri dtn beton tnii buc. 82320 15,09 1242
  Zăgazurl de nuiele miî buc. 3440 17,61 61
8 Poduri tubulare buc. 44520 123 5476
9 Pante fotţate km 178080 6,39 1138
10 Descărcătoare de apa km 636720 82,94 52810
11 Poduri pe evacuatoare de apă inîerbate buc. 3440 1884 6481
12 Astuparea ripilor ha 1041600 2,26 2344
13 Nivelarea rlpltor ha 28560 0 0
14 Intariraa virf uluf ripei buc. 309540 5 1548
15 Recultivarea pămmtufilor erodate ha 13608 0 0
16 Recultivarea carierelor ha 33726 0 0
17 lazuri antfflrozionale buc.   19 0
ha 140910 112,39 15837
18 Stabilizarea alunecărllor de teren ha 54890 120 6587
19 Drenaj Inchis ha 5460 274 1496
20 Drenaj deschis ha 2562 448 1148
21 Ameliorare chimlcă ha 1932 605 1169
  Tolal       102457

Tabelul nr.19
Volumul şi valoarea măsurilor pentru protecţia şi îmbunătăţirea
solurilor degradate
Nr. d/o Unita-
tea
admi-
nistra-
tiv -
teritori-
ală
Măsuri antierozionale Valorificarea şi ameliorarea solurilor degradate Total - general
(mii lei)
teritorial organizatorice agrotehnice ameliorare silvică hidrotehnice Dese
care (ha)
Amelio
rare chimică (ha)
Valorifi
carea şi îmbună
tăţirea terenu
rilor degradate (ha)
Valoa
rea totală (mii lei)
Luc-
rări
 de cer-
ce-
tări,
evi-
denţă grafi-
că şi car-
togra-
fică
 (mii lei)
Orga-
niza-
rea
antie
-rozio
-
nală a terito-
riilor
 (mii lei)
Ela-
borarea pro-
iec-
telo
r de
exe-
cuţie a
mă-
suri-
lor anti-ero-
zio-nale (mii lei)
Valoa
rea totală (mii lei)
Pe terenuri arabile
K 1-3 (mii ha)
Pe
tere
nuri cu plantaţii multia
nuale K4 (mii ha)
Pe terenuri cu păşuni K5 (mii ha) Valoa
rea totală (mii lei)
Fîşii
de protecţie
a cîmpu
rilor (ha)
Fîşii de protecţie antiero
zională (mii ha)
Alte plantaţii de protecţie (mii ha) Valoarea totală
(mii lei)
Constr
ucţia digurilor (mii km)
Constru
cţii de bază din beton armat (buc)
Constru
cţia şi reconst
rucţia iaz antieroz (ha)
Valoarea totală (mii lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Judeţul Bălţl B791.9 1588.9 2065:3 12446.1 U2.9 6.2 51. B 6360.9 U03 3.30 9.S2 33363.5 12.46 13923 1024 415125 8Î21 424B7 6497 61 6103 1135398.5