HGM637/2003
ID intern unic:  303589
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 637
din  27.05.2003
privind controlul transportării transfrontiere
a deşeurilor şi eliminării acestora
Publicat : 06.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 99-103     art Nr : 676

    MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19    În scopul armonizării prescripţiilor privind securitatea ecologică la exportul şi tranzitarea  deşeurilor cu recomandările Convenţiei Basel (Tratate internaţionale (1990-1998), ediţie oficială, vol.XV, pag.97) , Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
categoriile deşeurilor periculoase, conform anexei nr.1;
Regulamentul privind controlul transportării transfrontiere a deşeurilor şi eliminării acestora, conform anexei nr.2.
2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului:
va exercita funcţia de autoritate competentă în domeniul controlului transportării transfrontiere a deşeurilor şi eliminării acestora;
va elabora şi va aproba în termen de 6 luni documentele normative şi instructive necesare pentru implementarea prezentei hotărîri.
   
[Pct.2 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
3. Se stabileşte că Ministerul Economiei și Infrastructurii este autoritatea responsabilă de asigurarea transportării transfrontiere a deşeurilor periculoase cu unităţi de transport certificate conform cerinţelor Acordului european privind traficul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR), de pregătirea şi recalificarea şoferilor şi altor specialişti implicaţi în transportul deşeurilor periculoase.
    [Pct.3 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
4. În termen de un an, organele centrale de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale îşi vor aduce actele normative în conformitate cu prevederile acestei hotărîri.
5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la împlinirea unui an din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                           Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Prim-viceprim-ministru                                                         Vasile Iovv
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                               Ştefan Odagiu
    Ministrul ecologiei, construcţiilor
    şi dezvoltării teritoriului                                                        Gheorghe Duca
    Ministrul afacerilor externe                                                 Nicolae Dudău
    Ministrul justiţiei                                                                   Vasile Dolghieru
    Ministrul transporturilor
    şi comunicaţiilor                                                                    Vasile Zgardan

    Chişinău, 27 mai 2003.
    Nr. 637.
Anexa nr. 1
la Hotărîea Guvernului
Republicii Moldova nr. 637
din 27 mai 2003
CATEGORIILE  DEŞEURILOR PERICULOASE
I. Fluxuri de deşeuri:
1.  Deşeuri provenite din spitale, centre medicale şi clinici.
2.  Deşeuri rezultate din fabricarea şi prelucrarea produselor farmaceutice.
3.  Deşeuri  farmaceutice şi ale produselor medicamentoase.
4.  Deşeuri rezultate din fabricarea şi utilizarea biocidelor şi produselor fitofarmaceutice.
5.  Deşeuri rezultate din fabricarea şi utilizarea produselor chimice de conservare a lemnului.
6.  Deşeuri rezultate din producerea, prelucrarea şi utilizarea solvenţilor organici.
7.  Deşeuri rezultate din procesele de tratare termică şi alte operaţii de călire, conţinînd cianuri.
8.  Deşeuri de uleiuri minerale, care nu corespund scopului iniţial de folosire.
9.  Deşeuri petroliere/ape uzate sub formă de hidrocarburi în amestecuri cu apă şi emulsii.
10.  Deşeuri de substanţe şi articole conţinînd sau contaminate cu difenilpoliclorurat (DPC) sau/şi terfenilpoliclorinat (TPC) sau/şi difenilpolibromurat (DPC).
11.  Reziduuri gudronate, provenite de la rafinarea, distilarea şi orice alt tratament pirolitic al substanţelor organice.
12.  Deşeuri rezultate din producerea şi utilizarea cernelurilor, coloranţilor, pigmenţilor, lacurilor şi vopselelor.
13.  Deşeuri rezultate din producerea şi utilizarea răşinilor, latexului, plastifianţilor şi adezivilor.
14.  Substanţe chimice uzate (provenite din lucrări de cercetare-dezvoltare sau activităţi în învăţămînt), noi sau neidentificate, ale căror efecte asupra omului şi/sau mediului înconjurător sînt necunoscute.
15.  Deşeuri de natură explozivă care nu fac obiectul altor reglementări.
16.  Deşeuri rezultate din producerea, prelucrarea şi utilizarea chimicalelor fotografice şi materialele de lucru aferente.
17.  Deşeuri rezultate din procesele de tratare a suprafeţei metalelor şi materialelor plastice.
18.  Reziduuri provenite din operaţiunile de eliminare a deşeurilor industriale.
19.  Reziduuri provenite de la  incinerarea  deşeurilor menajere.
20.  Şlam galvanic.
21.  Soluţii provenite de la tratarea metalelor.
22.  Nămoluri petroliere cu conţinut de plumb.
23.  Catalizatori  uzaţi cu conţinut de trietilamină, proveniţi din procesul de solidificare a amestecurilor de formare pentru turnătorie.
24.  Deşeuri rezultate din descompletarea vehiculelor uzate.
25.  Dejecţii animaliere.
26.  Nămol provenit de la staţiile de epurare a apelor uzate.
II. Deşeuri ce conţin:
27.  Carbonili ai metalelor.
28.  Beriliu şi  compuşi  ai beriliului.
29.  Compuşii cromului hexavalent.
30.  Compuşii cuprului.
31.  Compuşii zincului.
32.  Arseniu şi compuşii  arsenului.
33.  Seleniu şi compuşii seleniului.
34.  Cadmiu şi compuşii cadmiului.
35.  Antimoniu şi compuşii antimoniului.
36.  Telur şi compuşii telurului.
37.  Mercur şi compuşii mercurului.
38.  Taliu şi compuşii  taliului.
39.  Plumb şi  compuşii  plumbului.
40.  Compuşii neorganici ai fluorului, cu  excepţia fluorurii de calciu.
41.  Cianuri anorganice.
42.  Soluţii acide sau acizi în stare solidă.
43.  Soluţii bazice sau baze în stare solidă.
44.  Azbest (praf sau pulberi şi fibre).
45.  Compuşi organofosforici.
46.  Cianuri organice.
47.  Fenoli şi compuşi fenolici, inclusiv clorfenolii.
48.  Eteri.
49.  Solvenţi organohalogenaţi.
50.  Solvenţi organici, exceptînd solvenţii halogenaţi.
51.  Orice compus policlorurat al dibenzofuranului.
52.  Orice compus de dibenzo-p-dioxin- policlorurat.
53.  Compuşi organohalogenaţi, alţii decît substanţele specificate în această anexă (de exemplu, la poz.  47,  49-52).
Anexa  nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 637
din 27 mai 2003
REGULAMENTUL
privind controlul transportării transfrontiere a deşeurilor
şi eliminării acestora
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul privind controlul transportării transfrontiere a deşeurilor şi eliminării acestora (în continuare - Regulamentul) este elaborat în conformitate cu art.21 al Legii cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive nr.1236-XIII din 3 iulie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.67-68, art.557), art.26 al Legii privind deşeurile de producţie şi menajere nr.1347-XIII din 9 octombrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.16-17, art.101) şi Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova  nr.1599-XIII din 10 martie 1998 despre aderarea Republicii Moldova la Convenţia de la Basel privind controlul transportării transfrontiere a deşeurilor periculoase şi eliminarea acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.28-29, art.214).
2. Prezentul Regulament stabileşte mecanismul de implementare a prevederilor Convenţiei Basel, menit să asigure respectarea prescripţiilor privind securitatea ecologică în cadrul exportului, tranzitării şi eliminării deşeurilor.
3. Prevederile prezentului Regulament sînt executorii pentru toţi  agenţii economici cu orice formă de organizare juridică, atît autohtoni, cît şi străini, care practică activităţi de gestionare şi eliminare a deşeurilor, inclusiv pentru cei ce tranzitează teritoriul Republicii Moldova.
4. În sensul prezentului Regulament principalele noţiuni utilizate au următoarele definiţii:
deşeuri  - orice substanţe, materiale sau obiecte din categoriile stabilite în Clasificatorul statistic al deşeurilor din Republica Moldova, ai căror  producători sau deţinători intenţionează sau sînt obligaţi să  le înlăture prin eliminare;
gestionarea deşeurilor - colectarea, transportul, stocarea, prelucrarea, tratarea, utilizarea şi eliminarea deşeurilor periculoase şi altor reziduuri, inclusiv măsurile de securitate ce trebuie luate după depozitarea acestora în locuri special amenajate;
gestionarea ecologic inofensivă a deşeurilor periculoase şi altor reziduuri - totalitatea măsurilor practice necesare pentru asigurarea protecţiei sănătăţii omului şi mediului înconjurător împotriva efectelor nocive ce pot rezulta din manipularea acestor deşeuri periculoase;
deşeuri periculoase - deşeurile care au una sau mai multe caracteristici periculoase şi sînt incluse în Lista A (specificată în anexa nr.1 la prezentul Regulament - "Lista deşeurilor caracterizate ca periculoase");
producător de deşeuri - orice persoană, care contribuie prin activitatea sa la formarea deşeurilor şi/sau care efectueză operaţiuni de prelucrare, tratare, amestecare sau alte operaţiuni care generează schimbarea naturii sau compoziţiei acestor deşeuri (în cazul cînd această persoană nu este cunoscută, producător de deşeuri  se consideră persoana în posesia căreia sînt aceste deşeuri);
deţinător de deşeuri - producătorul deşeurilor sau persoana fizică ori juridică ce deţine deşeuri;
eliminarea deşeurilor - orice operaţiune indicată în secţiunea A din anexa nr.2 la prezentul Regulament;
recuperarea deşeurilor - orice operaţiune indicată în secţiunea B din anexa nr.2 la acest Regulament;
obiective pasibile de eliminare - obiectivele destinate eliminării deşeurilor, pentru care autorităţile publice centrale de mediu, resurse naturale şi sănătăţii umane şi autorităţile publice locale au acordat în scris autorizaţiile respective;
deplasarea transfrontieră a deşeurilor - orice mişcare a deşeurilor sau altor reziduuri dintr-o zonă  aflată în jurisdicţia naţională a unui stat spre/sau printr-un sector aflat sub jurisdicţia naţională a altui stat sau spre o zonă care nu este sub jurisdicţia naţională a nici unui stat, cu condiţia că cel puţin două state urmează să fie implicate în această deplasare;  
zonă aflată sub jurisdicţia naţională a unui stat - orice zonă terestră, maritimă sau aeriană asupra căreia un stat îşi exercită competenţa administrativă şi legislativă, în conformitate cu legile internaţionale cu privire la protecţia sănătăţii omului şi mediului înconjurător;
stat exportator - statul care planifică sau efectuează deplasarea transfrontieră a deşeurilor  sau a altor reziduuri;
stat importator - statul care planifică sau efectuează deplasarea transfrontieră a deşeurilor sau altor reziduuri în scopul eliminării lor sau transbordării, înainte de a fi eliminate, într-o zonă ce nu se află sub jurisdicţia naţională a nici unui stat;
stat de tranzit - orice stat, altul decît statul importator sau exportator, prin care se planifică sau se efectuează o deplasare transfrontieră a deşeurilor sau a altor reziduuri;
state interesate - părţile care sînt state exportatoare ori importatoare şi de tranzit, fie că sînt sau nu părţi la  Convenţia Basel;
tranzitul deşeurilor - transportul deşeurilor dintr-o ţară în alta prin teritoriul naţional al unor terţe ţări fără depozitare, cu excepţia stocării lor temporare, condiţionată de procesul tehnologic ce ţine de transportul deşeurilor;
exportul deşeurilor - orice scoatere (transport) a deşeurilor în afara hotarelor teritoriului naţional din alte motive, decît cele de tranzit;
persoana responsabilă de eliminarea deşeurilor - orice persoană, pentru care se încarcă şi  se expediază deşeurile şi care efectuează eliminarea lor;
importatorul deşeurilor - orice persoană aflată sub jurisdicţia unui stat importator, care organizează  importul deşeurilor sau reziduurilor;
exportatorul deşeurilor - orice persoană aflată sub jurisdicţia unui stat exportator, care organizează  exportul deşeurilor sau reziduurilor;
agent de transportare al deşeurilor - orice persoană care  organizează  transportul deşeurilor sau altor reziduuri;
autoritate competentă - autoritatea guvernamentală abilitată să primească notificarea şi orice informaţii privind transportarea transfrontieră a deşeurilor,  să asigure răspunsul la această notificare (să elibereze autorizaţia sau să refuze să o acorde) în corespundere cu prezentul Regulament, inclusiv să înregistreze informaţiile sau să ţină baza de date vizînd transportarea transfrontieră a deşeurilor şi eliminarea acestora;
traficul ilicit al deşeurilor - orice transportare transfrontieră a deşeurilor periculoase sau de altă natură aşa cum este ea specificată în art.9 al  Convenţiei Basel.
5. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra:
a) exportului deşeurilor din Republica Moldova;
b) tranzitului prin Republica Moldova a deşeurilor conform Listei B, specificate în anexa nr.1 a Regulamentului.
Dispoziţiile acestui Regulament nu se aplică:
c) deşeurilor radioactive supuse altor sisteme de control şi deşeurilor de la funcţionarea normală a navelor, evacuarea cărora face obiectul altor instrumente internaţionale decît Convenţia Basel.
6. Pentru verificarea transportului transfrontier  al deşeurilor se aplică un sistem de control care ia în considerare două liste:
Lista A - Lista deşeurilor caracterizate ca periculoase;
Lista B - Lista deşeurilor fără caracteristici periculoase.
Deşeurile nu pot fi incluse în Lista B dacă au o oarecare caracteristică  periculoasă enumerată în anexa nr.3 la prezentul Regulament.
7. Deşeurile neincluse în listele indicate în pct.6 cad sub incidenţa controlului prevăzut pentru deşeurile incluse în Lista A din anexa nr.1 la prezentul Regulament.
8. Controlul transportului transfrontier al deşeurilor şi eliminării acestora (conform operaţiunilor de eliminare a deşeurilor redate în anexa nr.2 a Regulamentului) se bazează pe procedura notificării în scris a organelor competente ale ţărilor interesate cu privire la transportul transfrontier al deşeurilor şi primirea acordului în scris al acestora (obţinerea autorizaţiei) pînă la începerea transportării.
Notificator poate fi:
producătorul deşeurilor;
exportatorul deşeurilor;
organul competent al ţării exportatoare de deşeuri sau persoana desemnată de organul competent.
Principalele documente folosite în procedura de notificare pentru primirea autorizaţiei de însoţire a transportului transfrontier al deşeurilor şi a certificatelor ce confirmă utilizarea sau  eliminarea  lor sînt notificarea indicată în anexa nr.4 şi  fişa de însoţire a transportului redată în anexa nr.5 la  acest Regulament.
Completarea acestor documente se efectuează conform instrucţiunilor aprobate de autoritatea publică centrală pentru mediu şi resurse naturale. Introducerea în şi scoaterea din Republica Moldova a deşeurilor se permite numai prin punctele de trecere a frontierei de stat, stabilite de Departamentul Vamal.
II. EXPORTUL DEŞEURILOR
9. Exportatorul/notificatorul care intenţionează să efectueze exportul deşeurilor incluse în Lista B depune un demers oficial la autoritatea competentă cu cel tîrziu 20 de  zile, iar pentru cele indicate în Lista A - cu cel tîrziu 70 de zile, înainte de data preconizată pentru transportare şi prezintă numărul necesar de formulare completate ale notificării (exemplarele adresate organelor competente ale ţărilor importatoare şi de tranzit se vor completa în una din limbile de circulaţie universală acceptate în aceste ţări), ataşînd suplimentar:
pentru deşeurile incluse în listele A  şi  B din anexa nr.1 la prezentul Regulament:
a) informaţia privind originea şi componenţa deşeurilor, iar în caz de necesitate (la interpelarea autorităţii publice centrale pentru mediu şi resurse naturale) -  şi procesul-verbal al analizei lor;
b) informaţia despre persoana juridică abilitată cu eliminarea deşeurilor (descrierea modului de eliminare, capacitatea şi plasamentul instalaţiilor, termenul de valabilitate al autorizaţiei pentru exploatarea lor);
c) descrierea itinerarului de transportare a deşeurilor;
d) contractul dintre exportator şi persoana abilitată cu eliminarea deşeurilor, care trebuie să indice metodele ecologic inofensive de manipulare a deşeurilor şi să conţină următoarele informaţii:
pentru deşeurile incluse în Lista A:
definirea responsabilităţii fiecărei părţi pentru orice consecinţe nefavorabile rezultate din prezentarea unor informaţii neautentice, manipularea incorectă a deşeurilor, în urma producerii avariilor ori a unor circumstanţe de forţă majoră, inclusiv pentru întreprinderea unor măsuri de alternativă privind eliminarea deşeurilor prin metode ecologic inofensive sau reexportarea deşeurilor în cazul imposibilităţii de a executa condiţiile iniţiale ale contractului;
obligaţiunile persoanei responsabile  de  eliminare privind confirmarea recepţiei deşeurilor pe parcursul a trei zile lucrătoare  (trimiterea în adresa exportatorului şi a organelor competente corespunzător ale ţărilor interesate  a copiilor fişei de însoţire a transportului, completate conform anexei nr.5 la acest Regulament );
obligaţiunile persoanei responsabile  de  eliminare de a confirma încheierea operaţiunilor de eliminare a deşeurilor în termen de 180 zile după primirea lor (expedierea în adresa exportatorului şi a organelor competente ale ţărilor interesate a copiilor fişei de însoţire a transportului, completate conform anexei nr.5 la  acest Regulament);
pentru deşeurile incluse în Lista A:
e) garanţiile financiare ale părţii respective (specificate în contract) privind acoperirea valorii eventualului reexport şi a operaţiunilor alternative de eliminare a deşeurilor, în caz de necesitate:
informaţia despre garantarea asigurării transportatorului;
dacă deşeurile se exportă în scopul utilizării se prezintă informaţia privind:
componenţa şi modul de eliminare a deşeurilor;
coraportul  dintre materialul utilizat şi deşeuri;
costul evaluat al deşeurilor utilizabile;
caracterul şi destinaţia produsului obţinut din prelucrarea deşeurilor.
10. Autoritatea publică centrală pentru mediu şi resurse naturale prezintă sau pune în seama exportatorului prezentarea notificării către organele competente ale ţărilor interesate.
11. Se interzice exportul deşeurilor:
a) în ţările care au interzis importul acestora şi au informat despre atare interdicţie Republica Moldova;
b) în orice ţară, care nu-şi poate confirma propria capacitate de eliminare a acestor deşeuri prin metode ecologic inofensive.
12. Exportul deşeurilor se permite în cazul cînd:
a) Republica Moldova nu dispune de posibilităţile tehnice şi capacităţile necesare pentru eliminarea  acestor deşeuri prin metode ecologic inofensive;
b) atare deşeuri sînt necesare ca materii prime secundare în ţara  importatoare.
13. În cazurile cînd exportul se permite în conformitate cu pct.9, autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu poate autoriza exportul deşeurilor numai după ce va constata că sînt îndeplinite următoarele condiţii:
a) contractul dintre exportator şi persoana responsabilă de eliminarea deşeurilor conţine obligaţiunile exprese ale părţilor şi corespunde cerinţelor de manipulare ecologic inofensivă a deşeurilor;
b) ambalajele utilizate, marcajele şi certificarea lor corespund cu standardele internaţionale ISO, iar unităţile de transport sînt specializate şi marcate în corespundere cu cerinţele Acordului  european privind transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase;
c) documentul de transport este perfectat (sînt completate pct.1-3, 5-9, 13-16, 19-20) conform tipizatei specificate în anexa nr.5 la acest Regulament.
Pentru deşeurile incluse în Lista A se impun şi următoarele condiţii suplimentare :
d) transportul transfrontier trebuie să fie asigurat cu o garanţie financiară;
e) transportatorul va deţine acordul în scris pentru transportare eliberat de autorităţile competente ale ţărilor interesate. În cazul cînd în ţara de tranzit nu este încetăţenită  practica prezentării unui asemenea acord în scris, peste 60 de zile după ce ţara de tranzit (sau autoritatea ei centrală pentru resursele naturale şi mediu), confirmă primirea interpelării exportatorului transportarea deşeurilor se permite conform uzanţei "consimţămîntului tacit",  dacă pe parcursul acestor 60 de zile ţara de tranzit respectivă nu va stabili alte condiţii sau nu îşi va expune obiecţiile.
14. Dacă transportul transfrontier al deşeurilor incluse în Lista A (redată în anexa nr.1 a acestui Regulament), coordonat de ţările interesate, nu poate fi finalizat în corespundere cu clauzele contractuale şi nu există alte posibilităţi de eliminare a acestora prin metode ecologic inofensive, exportatorul este obligat să evacueze deşeurile înapoi, pe parcursul a 90 de zile din data cînd organul competent al ţării importatoare a informat despre aceasta autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu sau producătorul deşeurilor, ori în orice alt termen stabilit de ţările interesate.
15. Autorizaţia pentru exportul multiplu al deşeurilor se acordă pe un termen  de cel mult un an în baza acordului în scris al ţărilor interesate, dacă deşeurile:
a) au particularităţi fizice şi chimice identice;
b) sînt livrate cu regularitate aceleiaşi persoane responsabile pentru eliminarea lor, prin unele şi aceleaşi organe vamale la scoaterea lor din Republica Moldova şi aducerea în ţara importatoare;
c) tranzitul se efectuează prin unele şi aceleaşi organe vamale la intrarea în  şi ieşirea din ţara (ţările) de tranzit.
III. TRANZITUL DEŞEURILOR PRIN TERIORIUL
REPUBLICII MOLDOVA
16. Deşeurile incluse în Lista B nu pot fi tranzitate prin Republica Moldova fără acordul prealabil în scris al autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu, care are dreptul de a refuza orice asemenea tranzit prin teritoriul naţional, argumentîndu-şi motivele refuzului.
17. Autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu trebuie să fie înştiinţată în scris în limba moldovenească sau engleză despre orice eventual tranzit al deşeurilor prin teritoriul Republicii Moldova. Notificarea trebuie să conţină următoarele informaţii detaliate despre:
a) originea, componenţa şi cantitatea deşeurilor;  
b) punctele iniţial şi final ale transportării deşeurilor;
c) termenul preconizat al tranzitului deşeurilor şi descrierea itinerarului acestei tranzitări prin teritoriul Republicii Moldova;
d) confirmarea că ţara exportatoare dispune de deşeuri, iar importatorul, transportatorul şi persoana responsabilă de eliminarea acestora sînt împuterniciţi să efectueze operaţiuni legate de  transportul şi valorificarea deşeurilor;
e) elaborarea instrucţiunilor scrise în cazul producerii situaţiilor excepţionale pentru echipajul unităţii de transport, care este admis la conducere după absolvirea unui curs de instructaj privind transportul de mărfuri şi substanţe periculoase şi  asigurat  cu echipamente de protecţie;
f) garantarea compensării depline a oricărui prejudiciu, care ar putea fi cauzat mediului înconjurător şi sănătăţii omului în cadrul transportării deşeurilor prin teritoriul Republicii Moldova.
18. Ambalajele utilizate, inclusiv marcajele şi certificarea acestora, trebuie să corespundă standardelor internaţionale ISO, iar unităţile de transport trebuie să fie specializate şi  marcate potrivit cerinţelor Acordului  european privind transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase.
19. În caz de necesitate, autoritatea centrală vamală are dreptul să ceară prezentarea informaţiilor suplimentare.
20. În termen de trei zile lucrătoare, autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu confirmă primirea notificării privind tranzitul deşeurilor incluse în Lista B, informează notificatorul că-şi dă acordul pentru transportarea lor în tranzit, stabilindu-i anumite  condiţii (dacă este cazul), ori că refuză să-i elibereze autorizaţia (permisul) pentru acel transport, ori îi solicită, în caz de necesitate, informaţiile suplimentare necesare.
21. La transportarea transfrontieră a deşeurilor incluse în Lista B prin teritoriul Republicii Moldova autoritatea centrală vamală garantează, în caz de necesitate, plombarea containerului în punctul de intrare  în teritoriul ţării şi verifică integritatea plombei în punctul de ieşire.

Anexa nr. 1
la Regulamentul privind controlul
transportării transfrontiere a deşeurilor
şi eliminării  acestora
LISTA DEŞEURILOR INCLUSE ÎN LISTA A ŞI LISTA B
LISTA A
Lista deşeurilor, caracterizate ca periculoase în articolul 1,
paragraful 1(a) al Convenţiei Basel
A1. Deşeuri metalice şi conţinînd metale
(A 1010) Deşeuri metalice şi deşeuri formate din aliajele oricărora dintre următoarele metale (cu excepţia deşeurilor specificate în Lista B):
stibiu
arsen
beriliu
cadmiu
plumb
mercur
seleniu
telur
taliu.
(A 1020) Deşeuri avînd drept constituenţi sau poluanţi (excluzînd deşeurile metalice masive) oricare dintre aliajele din:
stibiu şi compuşi ai stibiului;
beriliu şi compuşi ai beriliului;
cadmiu şi compuşi ai cadmiului;
plumb şi compuşi ai plumbului;
seleniu şi compuşi ai seleniului;
telur şi compuşi ai telurului.
(A 1030) Deşeuri avînd drept constituenţi sau poluanţi oricare dintre elementele sau substanţele cu:
arsen şi compuşi ai arsenului;
mercur şi compuşi ai mercurului;
taliu şi compuşi ai taliului.
(A 1040) Deşeuri avînd drept constituenţi oricare dintre:
carbonilii metalici
compuşii cromului hexavalent.
(A 1050) Nămoluri provenite din galvanizare.
(A 1060) Soluţii reziduale de la decaparea metalelor.
(A 1070) Reziduuri de levigare de la prelucrarea zincului, sub formă de praf şi nămoluri, cum ar fi jarositul, hematitul (oxidul de fier) etc.
(A 1080) Reziduuri de zinc neincluse în Lista B, cu un conţinut de plumb şi cadmiu în concentraţii suficiente pentru a prezenta caracteristici periculoase specificate în anexa nr.3 la prezentul  Regulament.
(A 1090) Cenuşi rezultate din incinerarea separată a sîrmei de cupru.
(A 1100) Praf şi reziduuri de la sistemele de epurare a gazelor din topitoarele de cupru.
(A 1110) Soluţii de electroliţi proveniţi din operaţiile de electrorafinare a cuprului.
(A 1120) Nămoluri (exceptînd nămolul de anod) de la sistemele de purificare a electrolitului, provenit din operaţiile  de electrorafinare a cuprului.
(A 1130) Soluţii uzate de decapare cu conţinut de cupru dizolvat.
(A 1140) Deşeuri de catalizator conţinînd  clorură de cupru şi cianura de cupru.
(A 1150) Cenuşi conţinînd metale preţioase de la incinerarea plăcilor de circuite imprimate, care nu sînt incluse în Lista B.
(A 1160) Baterii uzate pe bază de plumb şi acid sulfuric, deteriorate, întregi sau sparte.
(A 1170) Baterii uzate nesortate, excluzînd amestecurile de baterii uzate din Lista B incluse în Categoriile deşeurilor periculoase (vezi anexa nr.1 la prezenta hotărîre) concentraţii  suficiente, care să le confere oricare dintre caracteristicile conţinute în  anexa nr.3  la acest Regulament.
(A 1180) Deşeuri de montaje electrice şi electronice sau fragmente conţinînd componenţi cum ar fi acumulatori sau alte baterii incluse în Lista A, întrerupătoare cu mercur, sticlă de la tuburile catodice, alt tip de sticlă activată şi condensatori cu bifenili policloruraţi sau impurificaţi cu constituenţi din Categoriile deşeurilor periculoase  (de ex. cadmiu, mercur, plumb, bifenili policloruraţi) într-o cantitate suficientă, care să le confere oricare dintre caracteristicile conţinute în anexa nr.3 la acest Regulament.
A2. Deşeuri compuse în principal din constituenţi anorganici, care pot conţine metale şi substanţe organice
(A 2010) Deşeuri de sticlă de la tuburile catodice şi alte tipuri de sticlă activată.
(A 2020) Compuşi anorganici reziduali conţinînd fluor (sub formă de lichide sau nămoluri), cu excepţia celor specificaţi în Lista B.
(A 2030) Catalizatori solizi uzaţi, cu excepţia celor specificaţi în Lista B.
(A 2040) Deşeuri de ghips rezultate din industria chimică, în cazul cînd conţin constituenţi din Categoriile deşeurilor periculoase într-o cantitate suficientă pentru a prezenta una dintre caracteristicile periculoase din anexa nr.3 a acestui Regulament, dar nu cele specificate în Lista B la poziţia B 2080.
(A 2050) Deşeuri de azbest (prafuri şi fibre).
(A 2060) Cenuşi volatile de la termocentralele pe bază de cărbune, conţinînd substanţe din Categoriile deşeurilor periculoase în concentraţii suficiente pentru a prezenta caracteristici din anexa nr.3, dar nu cele specificate în Lista B la poziţia B 2050.
 A3. Deşeuri compuse în principal din constituenţi organici, care pot conţine metale şi substanţe anorganice
(A 3010) Deşeuri de la obţinerea sau prelucrarea cocsului de petrol şi bitumului.
(A 3020) Uleiuri minerale reziduale utilizate în alte scopuri decît destinaţia lor.
(A 3030) Deşeuri care conţin sau sînt poluate cu nămoluri conţinînd compuşi antidetonanţi cu plumb.
(A 3040) Reziduurile agenţilor termici  lichizi (de la transferul termic).
(A 3050) Deşeuri de la obţinerea, formarea şi utilizarea răşinilor, latexului, plastifianţilor, cleiurilor/adezivilor, excluzînd deşeurile specificate în Lista B,  la poziţia B 4020.
(A 3060) Deşeuri de nitroceluloză.
(A 3070) Fenoli reziduali şi compuşi fenolici incluzînd clorfenol, sub formă de lichide sau nămoluri.
(A 3080) Eteri, dar nu cei specificaţi în Lista B.
(A 3090) Deşeuri din tăbăcărie: praf, cenuşi, nămoluri şi pulberi conţinînd compuşi ai cromului hexavalent sau biocide.
(A 3100) Resturi şi alte deşeuri de piele sau de piele artificială, care nu pot fi folosite în producerea articolelor de marochinărie, conţinînd compuşi ai cromului hexavalent sau biocide, dar nu cele incluse în Lista B la poziţia  B 3090.
(A 3110) Deşeuri de piele (rezultate de la comercializarea pielii) care conţin compuşi ai cromului hexavalent sau biocide, în afara celor incluse în Lista B la poziţia  B 3110.
(A 3120) Scamă - fracţiunea uşoară rezultată în urma destrămării fibrelor textile.
(A 3130) Compuşi organici reziduali cu conţinut de fosfor.
(A 3140) Solvenţi organici nehalogenaţi reziduali, însă nu cei specificaţi în Lista B.
(A 3150) Solvenţi organici halogenaţi reziduali.
(A 3160) Reziduuri de distilare neapoase, halogenate sau nehalogenate, rezultate din operaţiile de recuperare a solvenţilor organici.
(A 3170) Reziduuri de la obţinerea hidrocarburilor alifatice halogenate (cum ar fi clormetanul, dicloretanul, clorura de vinil, clorura de viniliden, clorura de alil şi epiclorhidrina).
(A 3180) Deşeuri, substanţe şi materiale conţinînd, formate din sau impurificate cu bifenili policloruraţi (PCB), terfenili policlorurati (PCT), naftalene policlorurate (PCN) sau bifenili polibromuraţi (PBB), sau orice alţi omologi polibromuraţi ai acestor compuşi, în concentraţii de 50 mg/kg sau mai mult.
(A 3190) Reziduuri de gudroane (excluzînd cimenturile asfaltice) rezultate de la rafinare, distilare şi orice proces de tratare pirolitică a materialelor organice.
A 4. Deşeuri care pot conţine constituenţi anorganici sau organici
(A 4010) Deşeuri de la obţinerea, prepararea şi utilizarea produselor farmaceutice, dar nu cele specificate în Lista B.
(A 4020) Deşeuri spitaliceşti şi similare, adică deşeuri provenind din practica medicală, activităţile de caritate, stomatologie, medicină veterinară sau practici similare, precum şi deşeuri generate în spitale sau alte instituţii în cadrul investigaţiilor clinice, tratării pacienţilor sau activităţilor de cercetare.
(A 4030) Deşeuri de la obţinerea, formarea şi utilizarea substanţelor biocide şi fitofarmaceutice, inclusiv deşeurile de pesticide şi erbicide fără specificaţie, care sînt expirate sau improprii utilizării scontate.
(A 4040) Deşeuri de la producerea, formarea şi utilizarea conservanţilor pentru lemn.
(A 4050) Deşeuri care conţin, sînt formate  din sau sînt impurificate cu oricare dintre:
cianurile anorganice, exceptînd reziduurile solide cu metale preţioase şi urme de cianuri anorganice;
cianurile organice.
(A 4060) Reziduuri din uleiuri şi apă, amestecuri de hidrocarburi  cu apă şi emulsii ale acestora.
(A 4070) Deşeuri de la obţinerea, formarea şi utilizarea cernelurilor, coloranţilor, pigmenţilor, vopselelor, lacurilor, emailurilor, exclusiv cele specificate în Lista B.
(A 4080) Deşeuri de natură explozivă, dar nu cele specificate în Lista B.
(A 4090) Soluţii reziduale acide sau alcaline, altele decît cele specificate la categoria corespunzătoare din Lista B la poziţia  B 2120.
(A 4100) Reziduuri de la echipamentele pentru controlul poluării industriale şi epurarea emisiilor de gaze industriale, cu excepţia celor specificate în Lista B.
(A 4110) Deşeuri care conţin, sînt formate din sau sînt impurificate cu orice omolog:
de dibenzofuran policlorurat;
de dibenzodioxină policlorurată.
(A 4120) Deşeuri care conţin, sînt formate  din sau sînt impurificate cu peroxizi.
(A 4130) Deşeuri de ambalaje şi containere conţinînd substanţe din Categoriile deşeurilor periculoase interzise spre tranzitare prin teritoriul Republicii Moldova, în concentraţii suficiente pentru a prezenta caracteristicile periculoase, enumerate în anexa nr.3 la  acest Regulament.
(A 4140) Deşeuri formate  din sau conţinînd substanţe chimice fără specificaţie sau expirate5, care corespund anumitor categorii de deşeuri periculoase interzise spre tranzitare prin teritoriul Republicii Moldova şi prezintă anumite caracteristici descrise în anexa nr.3 la  acest Regulament.
(A 4150) Deşeuri de substanţe chimice rezultate din activităţile de cercetare-dezvoltare sau învăţămînt, care nu sînt identificate sau sînt noi şi ale căror efecte asupra omului şi mediului înconjurător nu sînt cunoscute.
(A 4160) Cărbune activ uzat, neinclus în lista B, cu excepţia celui inclus în Lista B la poziţia  B 2060.
LISTA B
Deşeurile incluse în Lista B nu vor fi cele la care se refera articolul 1,
paragraful 1(a) al Conven
ţiei Basel dacă nu conţin substanţe din
Categoriile deşeurilor periculoase, interzise spre tranzitare prin teritoriul
Republicii Moldova într-o cantitate care să condiţioneze apariţia unei
caracteristici din anexa nr.3 la prezentul Regulament
B1. Deşeuri metalice şi conţinînd metale
(B 1010) Deşeuri de metale şi aliaje metalice în forma metalică, nedispersabilă:
metale preţioase (aur, argint, grupa platinei, dar nu mercur)
resturi de fier şi oţel
resturi de cupru
resturi de nichel
resturi de aluminiu
resturi de zinc
resturi de staniu
resturi de tungsten
resturi de molibden
resturi de tantal
resturi de magneziu
resturi de cobalt
resturi de bismut
resturi de titan
resturi de zirconiu
resturi de mangan
resturi de germaniu
resturi de vanadiu
resturi de hafniu, indiu, niobiu, reniu şi galiu
resturi de toriu
resturi de lantanide.
(B 1020) Resturi de metale neimpurificate, inclusiv aliaje, în formă finită în vrac (folii, placi, bare etc.):
resturi de stibiu
resturi de beriliu
resturi de cadmiu
resturi de plumb (excluzînd bateriile pe bază de plumb şi acid sulfuric)
resturi de seleniu
resturi de telur.
(B 1030) Deşeuri cu conţinut de refractoare metalice.
(B 1040) Fragmente de montaje de la producerea de energie electrică, neimpurificate cu lubrifianţi, PCB sau PCT în măsura în care acestea să fie considerate periculoase.
(B 1050) Metale neferoase mixte şi fragmente de fracţii grele, care nu sînt impurificate cu constituenţi din Categoriile deşeurilor periculoase interzise spre  tranzitare prin teritoriul Republicii Moldova, în concentraţii suficiente pentru a prezenta caracteristicile periculoase din  anexa nr.3 la acest Regulament.
(B 1060) Seleniu şi telur în formă metalică elementară, inclusiv pulberi.
(B 1070) Deşeuri de cupru şi de aliaje de cupru în formă dispersată, excluzînd constituenţii incluşi în Categoriile deşeurilor periculoase interzise spre  tranzitare prin teritoriul Republicii Moldova,  în concentraţii suficiente pentru a prezenta caracteristicile periculoase din anexa nr.2 la prezentul Regulament.
(B 1080) Praf de zinc şi reziduuri de aliaje din zinc în forma dispersată (în afară de constituenţii incluşi în Categoriile deşeurilor periculoase interzise spre tranzitare prin teritoriul Republicii Moldova,  în concentraţii suficiente pentru a prezenta careva din caracteristicile periculoase din anexa nr.3 la acest Regulament.8
(B 1090) Baterii uzate avînd specificaţie, cu excepţia celor pe bază de plumb, cadmiu sau mercur.
(B 1100) Deşeuri conţinînd metale, rezultate de la topirea minereurilor, extracţia şi rafinarea metalelor:
aliaj dur de zinc (hartzinc, zinc tehnic în blocuri şi lingouri);
reziduuri conţinînd zinc:
reziduu superficial de la galvanizarea plăcilor de zinc (>90% Zn);
reziduu de fund de la galvanizarea plăcilor de zinc (>92% Zn);
reziduu de la turnarea zincului sub presiune (>85% Zn);
reziduu de la galvanizarea la cald a plăcilor de zinc în şarje (>92% Zn);
zguri conţinînd zinc;
zguri (sau ţunder) conţinînd aluminiu, exclusiv zgurile saline;
zguri conţinînd cupru destinate prelucrării / rafinării ulterioare, de obicei avînd în compoziţie constituenţi cum ar fi arsenul sau plumbul, dacă nu prezintă careva caracteristici periculoase specificate în anexa nr.3 la prezentul Regulament;
zguri de la prelucrarea metalelor preţioase, destinate rafinării ulterioare;
zguri de staniu conţinînd tantal, avînd mai puţin de 0,5% staniu.
(B 1110) Montaje electrice şi electronice:
montaje electronice formate numai din metale sau aliaje
montaje electrice şi electronice sau fragmente9 (inclusiv plăci de circuite imprimate) care nu conţin componenţi cum ar fi acumulatori sau alte baterii incluse în Lista A, întrerupătoare cu mercur, sticlă de la tuburile catodice, alte tipuri de sticlă activată şi condensatori cu PCB-uri, sau nu sînt impurificate cu constituenţi din Categoriile deşeurilor periculoase interzise spre tranzitare prin teritoriul Republicii Moldova (de ex. cadmiu, mercur, plumb, bifenili policloruraţi), sau aceşti constituenţi au fost eliminaţi din compoziţia lor pînă la o pondere care să nu le confere vreo una dintre caracteristicile conţinute în anexa nr.3 la prezentul  Regulament
  montaje electrice şi electronice (inclusiv plăci de circuite imprimate, componente electronice şi conductori) destinate reutilizării directe, iar nu reciclării sau eliminării definitive11.
(B 1120) Catalizatori uzaţi, cu excepţia lichidelor folosite drept catalizatori, conţinînd oricare dintre:
metalele tranziţionale:
            scandiu    titan  
            vanadiu    crom  
            mangan    fier  
            cobalt    nichel  
            cupru    zinc  
            itriu    zirconiu  
            niobiu    molibden  
            hafniu    tantal  
            tungsten  reniu;
  lantanide (pămînturi rare):
            lantan    ceriu  
            praseodim  neodim  
            samariu    europiu  
            gadoliniu  terbiu  
            disprosiu  holmiu  
            erbiu    tuliu  
            yterbiu    luteţiu.  
(B 1130) Catalizatori uzaţi purificaţi, conţinînd metale preţioase.
(B 1140) Reziduuri solide conţinînd metale preţioase, care conţin urme de cianuri anorganice.
(B 1150) Deşeuri de metale preţioase şi aliaje (aur, argint, grupa platinei, dar nu şi mercur) în forma dispersabilă, însă nu lichidă, corespunzător ambalate şi etichetate.
(B 1160) Cenuşi conţinînd metale preţioase, de la incinerarea plăcilor de circuite imprimate (vezi categoria similară din Lista A).
(B 1170) Cenuşi conţinînd metale preţioase, de la incinerarea filmelor fotografice (vezi categoria similară din Lista A).
(B 1180) Filme fotografice conţinînd halogenuri de argint şi argint metalic.
(B 1190) Hîrtie fotografică conţinînd halogenuri de argint şi argint metalic.
(B 1200) Zgură granulată provenind de la obţinerea fierului şi oţelului.
(B 1210) Zgură rezultată de la obţinerea fierului şi oţelului, inclusiv zguri ca sursă de TiO2 şi vanadiu.
(B 1220) ţunder provenind de la obţinerea fierului şi oţelului.
(B 1230) Deşeuri de la producerea fierului şi oţelului.
(B 1240) Oxid de cupru sub formă de ţunder.
B2. Deşeuri compuse  în principal din constituenţi anorganici,care pot conţine metale şi substanţe organice
(B 2010) Deşeuri de la operaţiunile de exploatare minieră, în forma nedispersabilă:
deşeuri de grafit natural
deşeuri de rod şistoase, egalizate grosier sau numai tăiate cu ferestrăul sau în alt mod
deşeuri de mică
deşeuri de leucit silicat natural (de Al şi K), nefelin şi nefelin sienit - rocă din feldspat alcalin şi alte materiale
deşeuri de feldspat
deşeuri de fluorină
deşeuri de silice în formă solidă, exclusiv cele utilizate în turnătorii.
(B 2020) Deşeuri de sticlă în formă nedispersabilă:
rebuturi şi alte deşeuri şi resturi de sticlă, exceptînd sticla de la tuburile catodice şi alte tipuri de sticlă activată.
(B 2030) Deşeuri de ceramică în formă nedispersabilă:
deşeuri şi resturi ceramico-metalice (materiale compozite conţinînd metale şi ceramică);
fibre pe baza de ceramică, care nu sînt specificate sau incluse în altă categorie.
(B 2040) Alte deşeuri conţinînd în principal constituenţi anorganici:
sulfat de calciu parţial rafinat, rezultat de la desulfurarea gazelor de ardere (FGD);
deşeuri de plăci din fibră ghipsată sau plăci de ghips, provenind de la demolarea construcţiilor;
zgură de la obţinerea cuprului stabilizată chimic, avînd un conţinut de fier de peste 20%) şi prelucrată în conformitate cu specificaţiile industriale în principal pentru aplicaţiile din construcţii şi obţinerea materialelor abrazive;
sulf în formă solidă;
calcar de la obţinerea cianamidei  de calciu (substanţă chimică cristalină) (avînd un pH mai mic de 9);
cloruri de sodiu, potasiu, calciu;
carborund (carbura de siliciu);
beton sfărîmat;
resturi de sticlă conţinînd litiu-tantal şi litiu-niobiu.
(B 2050) Cenuşi volatile de la termocentralele cu combustibil solid, neincluse în Lista A.
(B 2060) Cărbune activ uzat rezultat din tratarea apei potabile şi procesele tehnologice din industria alimentara şi obţinerea vitaminelor.
(B 2070) Nămol conţinînd fluorură de calciu.
(B 2080) Ghips provenind din procesele tehnologice din industria chimica neincluse în Lista A.
(B 2090) Deşeuri de anozi parţial consumaţi de la obţinerea oţelului sau aluminiului, fabricaţi din cocs de petrol sau bitum şi purificaţi în conformitate cu specificaţiile industriale (excluzînd anozii parţial consumaţi din industria clorosodică şi metalurgie).
(B 2100) Deşeuri de hidraţi de aluminiu şi de alumină, precum şi reziduuri de la obţinerea aluminiului, excluzînd materialele utilizate în procesele de epurare a gazelor, de floculare sau filtrare.
(B 2110) Reziduu de bauxită - oxid de aluminiu ("nămol roşu" cu un pH mediu pînă la 11,5).
(B 2120) Soluţii reziduale acide sau alcaline, cu un pH cuprins intre 2 şi 11,5, care nu sînt corozive sau periculoase în alt mod.
B3. Deşeuri compuse în principal din constituenţi organici, care pot conţine metale şi substanţe anorganice
(B 3010) Deşeuri solide din plastic - următoarele materiale plastice sau mixte, cu condiţia că nu sînt amestecate cu alte deşeuri şi corespund specificaţiilor stabilite:
* resturi de plastic din polimeri şi copolimeri (nehalogenaţi)12, inclusiv din:
  - etilenă
  - stiren
  - polipropilenă
  - polietilentereftalat
  - acrilonitril
  - butadienă
  - poliacetali
  - poliamide
  - polibutilentereftalat
  - policarbonaţi
  - polieteri
  - polisulfură de fenilen
  - polimeri acrilici
  - alcani C10-C13 (plastifianţi)
  - poliuretani (care nu conţin clorofluorocarboni)
  - polisiloxani
  - polimetacrilat de metil
  - alcool polivinilic
  - polivinil butirol
  - polivinil acetat
* răşini uzate întărite sau produşi de condensare, inclusiv următoarele:
  - răşini uree-formaldehidice
  - răşini fenol-formaldehidice
  - răşini melamino-formaldehidice
  - răşini epoxidice
  - răşini alchidice
  - poliamide
* următoarele deşeuri  de polimeri:
  - perfluoretilena/propilenă (FEP)
  - alchenă perfluoralkoxi (PFA)
  - polivinilfluorid (PVF)
  - polivinildenefluorid (PVDF).
(B 3020) Deşeuri de hîrtie, carton şi produse din hîrtie, deşeuri şi resturi de hîrtie sau carton - din următoarele materiale, cu condiţia să nu fie amestecate cu alte deşeuri (şi să fie fabricate conform specificaţiilor stabilite):
-  hîrtie sau carton nealbite ori hîrtie sau carton ondulate;
-  alt tip de hîrtie sau carton, fabricat în principal din celuloză înălbită, necolorată în masă;
-  hîrtie sau carton fabricate în principal din pastă mecanică (de exemplu, ziare, reviste şi alte materiale tipărite similare)
-  alte deşeuri, incluzînd (dar fără a fi limitate doar  la cele jos-enumerate:)
carton dur (bachelitat);
resturi nesortate.
(B 3030) Deşeuri textile - din următoarele materiale, cu condiţia să nu fie amestecate cu alte deşeuri şi să fie fabricate cu respectarea specificaţiilor stabilite:
  deşeuri de mătase (inclusiv gogoaşe de mătase necorespunzătoare pentru depănarea în sculuri, deşeuri de fire textile şi material fibros garnetat):
-  necardate sau pieptănate;
-  altele;
  deşeuri de lînă ori de păr animal fin sau gros, inclusiv deşeuri de fire textile, dar exclusiv material fibros garnetat:
-  resturi de la pieptănatul lînii sau de păr animal fin;
-  alte deşeuri de lînă sau de păr animal fin;
-  deşeuri de păr animal gros;
  deşeuri de bumbac (inclusiv deşeuri de fire textile şi material fibros garnetat):
-  deşeuri de fire textile (inclusiv resturi de fire);
-  material fibros garnetat;
-  altele;
  cîlţi şi deşeuri de in;
  cîlţi şi deşeuri (inclusiv deşeuri de fire textile şi material fibros garnetat) de cînepă (Cannabis sativa L.);
  cîlţi şi deşeuri (inclusiv deşeuri de fire textile şi material fibros garnetat) de iută şi alte fibre textile de bast (exclusiv in, cînepă şi ramie);
  cîlţi şi deşeuri (inclusiv deşeuri de fire textile şi material fibros garnetat) de sisal şi alte fibre textile din genul Agave;
  cîlţi, resturi de la pieptănat şi deşeuri (inclusiv deşeuri de fire textile şi material fibros garnetat) de nuca de cocos;
  cîlţi, resturi de la pieptănat şi deşeuri (inclusiv deşeuri de fire textile şi material fibros garnetat) de abacă (cînepa de Manila sau Musa textilis Nee);
  cîlţi, resturi de la pieptănat şi deşeuri (inclusiv deşeuri de fire textile şi material fibros garnetat) de ramie şi alte fibre textile vegetale care nu sînt specificate sau incluse în alta categorie;
  deşeuri (inclusiv resturi de la pieptănat, deşeuri de fire textile şi material fibros garnetat) de fibre chimice:
de fibre sintetice;
de fibre artificiale;
  îmbrăcăminte uzată şi alte articole textile uzate;
  deşeuri de cîrpe, resturi de şnur, şiret, sfoară şi cabluri, precum şi articole uzate din şnur, şiret, sfoară sau cabluri din materiale textile:
sortate;
altele.
(B 3040) Deşeuri de cauciuc din următoarele materiale (cu condiţia să nu fie amestecate cu alte deşeuri):
deşeuri şi resturi de cauciuc dur (de ex., ebonită);
alte deşeuri de cauciuc (cu excepţia celor specificate în altă categorie din această listă).
(B 3050) Plută netratată şi deşeuri de lemn:
deşeuri şi resturi de lemn, aglomerate sau nu în trunchiuri, brichete, pelete sau forme similare;
deşeuri de plută: măcinată, granulată sau plută brută.
(B 3060) Deşeuri provenind din industria agroalimentară, cu condiţia să nu fie infectate:
- depuneri de la vin;
- deşeuri, reziduuri şi produse secundare vegetale uscate şi sterilizate, sub forma de pelete sau nu, de natură a fi utilizate pentru hrana animalelor - nespecificate sau neincluse în altă categorie;
- degras: reziduuri rezultate de la tratarea substanţelor grase ori ceară animală sau vegetală;
- deşeuri de oase şi coarne, neprelucrate, degresate, pregătite simplu (dar nu într-o anumită formă), tratate cu acid sau degelificate;
- deşeuri de peşte;
- cruste de cacao, coji, pieliţe şi alte deşeuri de cacao;
- alte deşeuri din industria agroalimentară, exclusiv produsele secundare care corespund cerinţelor şi standardelor naţionale şi internaţionale  pentru consumul uman sau animal.
(B 1370) Alte deşeuri:
- deşeuri de păr uman;
- deşeuri de paie;
- miceliu de ciupercă inactiv după obţinerea penicilinei, care poate fi folosit ca hrană pentru animale.
(B 3080) Deşeuri de talaş şi resturi de cauciuc.
(B 3090) Resturi şi alte deşeuri de piele sau de piele sintetică, care nu sînt adecvate producerii de articole din piele, excluzînd nămolurile de tăbăcărie, ce nu conţin compuşi ai cromului hexavalent şi biocide.
(B 3100) Deşeuri din tăbăcărie: praf, cenuşi, nămoluri care nu conţin compuşi ai cromului hexavalent sau biocide.
(B 3110) Deşeuri din piele, provenite de la comercializarea produselor din tăbăcărie.
(B 3120) Deşeuri formate din coloranţi alimentari.
(B 3130) Polimeri eterici şi monomeri eterici nepericuloşi, incapabili să formeze peroxizi.
(B 3140) Anvelope uzate, cu excepţia celor destinate operaţiunilor descrise în anexa nr.2 la acest Regulament.
B4. Deşeuri care pot conţine atît constituenţi anorganici, cît şi organici
(B 4010) Deşeuri formate în principal din vopsele pe bază de apă / latex şi lacuri întărite, care nu conţin solvenţi organici, metale grele sau biocide în cantităţi suficiente pentru a fi considerate periculoase.
(B 4020) Deşeuri de la obţinerea, formarea şi utilizarea răşinilor, latexului, plastifianţilor, cleiurilor/adezivilor, neincluse în Lista A, lipsite de solvenţi sau alţi impurificatori în măsura în care să nu prezinte caracteristici din anexa nr.3 la prezentul  Regulament,  de exemplu: latex şi cleiuri naturale pe bază de cazeină, amidon, dextrină, eteri de celuloză, alcooli polivinilici (vezi categoria similară din Lista A).
(B 4030) Aparate fotografice de folosinţă unică, cu baterii neincluse în Lista A.
Note:
1 A se observa că la categoria foarte asemănătoare din Lista B (poziţia B 1160) nu sînt specificate excepţii.
2 Această categorie nu include fragmente de montaje de la producerea energiei electrice.
3 Includerea acestor componente pe liste este în procedură de lucru.
4 În practica internaţională concentraţia de 50 mg/kg se consideră concentraţia-limită pentru toate deşeurile, deşi unele ţări au stabilit, pentru anumite deşeuri specifice, concentraţia-limită de 20 mg/kg.
5 Expirate înseamnă mijloacele nefolosite în perioada recomandata de producător.
6 Această categorie nu include lemnul tratat cu substanţe chimice conservante.
7 A se observa că unde s-a atestat contaminarea iniţială cu materiale din Categoriile  deşeurilor periculoase interzise spre tranzitare prin teritoriul Republicii Moldova, procesul ulterior de neutralizare (inclusiv procesul de reciclare) se poate rezuma la separarea fracţiilor ce conţin concentraţii substanţiale de materiale din aceste categorii.
8 Statutul prafului de zinc este revăzut în conformitate cu Conferinţa ONU privind comerţul şi dezvoltarea, care recomandă considerarea prafului de zinc drept o marfă nepericuloasă.
9 Această categorie nu include fragmente de montaje de la producerea energiei electrice.
10 Reutilizarea poate include repararea, renovarea sau înnobilarea, dar nu reutilarea integrală a ansamblurilor specifice.
11 În unele ţări aceste materiale, destinate reutilizării directe, nu sînt considerate deşeuri.
12 Aici se are în vedere că resturile sînt polimerizate integral.
13 Deşeurile postconsumator sînt excluse din aceasta listă.
   Deşeurile nu trebuie să fie mixte.
Anexa nr.2
la Regulamentul  privind controlul
transportării transfrontiere a deşeurilor
şi eliminarea  acestora
OPERAŢIUNI DE ELIMINARE A DEŞEURILOR
A.  Operaţiuni care nu sînt legate de posibilitatea de recuperare, reciclare, reutilizare directă sau utilizare în alt mod a resursei
Secţiunea A. cuprinde toate operaţiunile de eliminare, aşa cum sînt desfăşurate ele în practică.
D1. Înhumare sau depozitare pe sol  (exemplu: depozite de deşeuri etc.).
D2. Tratare prin contact cu solul (exemplu: biodegradarea deşeurilor lichide sau  a nămolurilor depozitate pe sol).
D3. Injectare în subteran (exemplu: injectare de deşeuri pompabile în stolne, saline sau straturi geologice).
D4. Evacuări în bazine de suprafaţă (exemplu: evacuarea deşeurilor  lichide sau  nămolurilor în depresiuni, iazuri sau bazine de sedimentare).
D5. Depozitare pe teren special amenajat (exemplu: dispunerea în celule etanşe separate, acoperite şi izolate unele de altele şi de mediul înconjurător).
D6. Evacuarea deşeurilor solide într-un receptor de apă, exceptînd mările şi oceanele.
D7. Evacuare în mări, oceane, inclusiv inserarea pe fundul mării.
D8. Tratament biologic nespecificat nicăieri în prezenta anexă, din care rezultă în final compuşi sau amestecuri care se elimină prin  intermediul oricăror operaţiuni enumerate la D1-D12.
D9. Tratamente fizico-chimice nespecificate în această anexă, din care rezultă în final compuşi sau amestecuri care se elimină prin intermediul oricărei operaţiuni enumerate la D1-D12  (exemplu: evaporare, uscare, calcinare, neutralizare, precipitare etc.).
D10. Incinerare pe sol.
D11. Incinerare pe mare.
D12. Stocări permanente (exemplu: introducerea de containere cu deşeuri într-o mină etc.).
D13. Amestecarea înainte de a se încadra în oricare dintre operaţiunile enumerate la D1-D12.
D14. Reambalarea înainte de a se încadra în oricare din operaţiunile enumerate la D1-D13.
D15. Stocarea înainte de efectuarea oricărei operaţiuni enumerate la D1-D12, cu  excepţia depozitării temporare înaintea colectării, pe zona de producere.
B.  Operaţiuni care pot conduce la recuperarea şi reciclarea resurselor  direct reutilizabile sau utilizabile în alt mod
Secţiunea B. cuprinde  toate operaţiunile privind materialele legal definite sau considerate ca  deşeuri periculoase şi care, în caz contrar, ar fi fost destinate operaţiunilor incluse în secţiunea A.
R1. Utilizarea ca material  combustibil (altfel decît prin incinerare directă) sau ca  mijloc de producere a energiei.
R2. Recuperarea/regenerarea solvenţilor.
R3. Reciclarea/recuperarea substanţelor organice care nu sînt utilizate ca solvenţi.
R4. Reciclarea/recuperarea metalelor sau compuşilor metalici.
R5. Reciclarea/recuperarea altor materiale anorganice.
R6. Regenerarea acizilor şi bazelor.
R7. Valorificarea componenţilor folosiţi pentru diminuarea  poluării.
R8. Valorificarea componenţilor rezultaţi de la cataliză.
R9. Rerafinarea uleiurilor uzate sau alte reutilizări ale acestora.
R10. Împrăştierea pe sol pentru ameliorarea lui sau în scopuri de reconstrucţie ecologică, inclusiv operaţiunile de compostare şi alte procese de transformare biologică.
R11. Utilizarea deşeurilor rezultate de la oricare din operaţiunile enumerate la R1-R10.
R12. Schimbul de deşeuri între deţinători pentru a putea fi supuse uneia dintre operaţiunile enumerate la R1-R11.
R13. Stocarea de deşeuri pentru a fi supuse uneia dintre operaţiunile enumerate la R1-R12.
Anexa nr.3
la Regulamentul  privind controlul
transportării transfrontiere a deşeurilor
şi eliminării  acestora
LISTA CARACTERISTICILOR PERICULOASE

Clasa O.N.U. *Codul Caracteristicile
1 H1 Explozive - substanţe explozive sau deşeuri solide sau lichide (ori amestecurile de substanţe sau deşeuri), ele însele fiind capabile să intre într-o reacţie chimică cu producerea gazelor la o astfel de temperatură, presiune şi viteză, încît să distrugă şi să prejudicieze tot ce este în jurul lor.
3 H3 Lichide inflamabile - în sensul prezentului Regulament cuvîntul "inflamabil" are acelaşi înţeles ca şi cuvintele "uşor flamabil". Lichidele inflamabile sînt lichidele sau amestecurile de lichide conţinînd particule solide în soluţie sau suspensie (de exemplu vopsele, lacuri etc.), dar nu includ substanţele sau deşeurile altfel clasificate pe baza caracteristicilor lor periculoase, care dau o tensiune de vapori inflamabili la temperaturi nu mai mari de 60,5oC într-o incintă închisă de testare sau nu mal mult de 65,6oC în incinte deschise de testare. (Întrucît rezultatele testelor în incinte deschise şi închise nu sînt strict comparabile şi chiar rezultatele individuale ale aceluiaşi test sînt adesea variabile, abaterile de la temperaturile sus-indicate, care fac posibile astfel de variaţii, vor fi considerate conforme acestei definiţii).
4.1 H4.1 Substanţe solide inflamabile - substanţe sau deşeuri solide, altele decît cele clasificate ca explozive, care, în condiţiile ce apar la transportare, sînt uşor combustibile ori pot cauza aprinderi spontane sau pot intensifica incendiile prin fricţiune.
4.2 H4.2 Substanţe sau deşeuri capabile de autocombustie spontană - substanţe sau deşeuri capabile de încălzire spontană în condiţiile normale ce apar la transportarea lor  sau de încălzire în contact cu aerul, devenind astfel capabile de autoaprindere spontană.
4.3 H4.3 Substanţe sau deşeuri care, la contactul cu apa, emit gaze inflamabile - substanţe sau deşeuri care, interacţionînd cu apa, devin capabile de autocombustie instantanee sau elimină gaze inflamabile în cantităţi periculoase.
5.1 H5.1 Oxidanţi- substanţe sau deşeuri care, în timp ce ele însele nu sînt neapărat spontan autoinflamabile, pot cauza combustia altor materiale prin formarea  oxigenului sau pot contribui la aceasta.
5.2 H5.2 Peroxizi organici - substanţe organice sau deşeuri ce conţin structura bivalentă -0-0- şi reprezintă substanţe termolabile, care se  pot descompune exotermic autoaccelerat.
6.l H6.l Otrăvuri puternice - substanţe sau deşeuri ce pot cauza moartea sau vătămări serioase ori pot afecta sănătatea umană, daca sînt inhalate sau intră în contact cu pielea.
6.2 H6.2 Substanţe infecţioase - substanţe sau deşeuri conţinînd microorganisme viabile sau toxinele acestora, cunoscute sau suspectate că ar provoca maladii infecţioase la animale sau la om.
8 H8 Corosivi - substanţe sau deşeuri care, printr-o acţiune chimică, pot cauza daune sau afecţiuni serioase venind în contact direct cu ţesuturile vii sau pot afecta ori chiar distruge, în caz de scurgere, bunurile sau mijloacele de transport.
9 H10 Materii ce elimină gaze toxice în contact cu aerul sau apa  - substanţe sau deşeuri care, în interacţiune cu aerul sau apa, pot produce gaze toxice în cantităţi periculoase.
9 H11 Materii toxice (provocînd maladii trenante sau cronice) - substanţe sau deşeuri care, dacă sînt inhalate sau ingerate sau daca penetrează pielea, pot provoca maladii trenante sau cronice, inclusiv cancere.
9 H12 Substanţe ecotoxice - substanţe sau deşeuri care, la eliminare, pot avea imediat sau cu întîrziere un impact agresiv asupra mediului înconjurător prin bioacumulare şi/sau efecte toxice asupra sistemelor biotice.
9 H13 Compuşi capabili să formeze, prin orice mijloc, după evacuare, alte materiale care posedă oricare din  caracteristicile enumerate mai sus.

    *Corespunde clasificării compuşilor periculoşi în sistemul inclus în recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru transportul mărfurilor periculoase (ST/SG/AC: 10/1/Rev.5. U.N. N.Y. - 1998).
    3G637A45.RTF
Vezi anexele şi tabelele pag .78-81 în MO99/06.06.03