HGA656/2002
ID intern unic:  303733
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 656
din  27.05.2002
cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind
folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi
de canalizare
Publicat : 06.06.2002 în Monitorul Oficial Nr. 71-73     art Nr : 750

   
Abrogată prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793

    MODIFICAT

   
HG1228 din 13.11.07, MO180-183/23.11.07 art. 1287


Conform art.8 al Legii cu privire la apa potabilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.39-41, art.167), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul-cadru privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare (se anexează).
2. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să-şi elaboreze propriile regulamente privind folosirea sistemelor comunale în baza Regulamentului-cadru sus-aprobat şi să le coordoneze în mod obligatoriu cu autoritatea publică centrală de specialitate.

    Prim-ministru
    al Republicii Moldova                                                        Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul ecologiei, construcţiilor
    şi dezvoltării teritoriului                                                     Gheorghe Duca
    Ministrul finanţelor                                                            Zinaida Grecianîi
    Ministrul justiţiei                                                                Ion Morei

    Chişinău, 27 mai 2002.
    Nr. 656.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 656
din 27 mai 2002
REGULAMENTUL
privind folosirea sistemelor comunale
de alimentare cu apă şi de canalizare
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare (denumit în cele ce urmează Regulamentul) determină relaţiile dintre prestatorii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare şi utilizatorii acestor servicii.
2.  Prezentul Regulament este  elaborat în temeiul Legii cu privire la apa potabilă, Legii privind protecţia consumatorilor, Legii condominiului în fondul locativ, Legii cu privire la energetică, Legii privatizării fondului de locuinţe, hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova nr.463 din 16 mai 1997 şi nr.634 din 5 iulie 2000.
3.  În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii:
ape uzate industriale - apele uzate provenite din procesele de producere la unităţile industriale;
cişmea - instalaţie exterioară destinată pentru alimentarea cu apă a utilizatorilor nemijlocit din reţeaua de distribuţie;
consumator - persoană fizică sau juridică ce  beneficiază de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare în baza  contractului  încheiat direct cu furnizorul (operatorul);
distribuitor - persoană fizică sau juridică ce prestează consumatorilor servicii contractuale, avînd statut de intermediar între furnizorul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare şi consumatori;
echipament de măsurare - ansamblul instalaţiilor destinate pentru măsurarea consumului de apă potabilă şi a volumului de ape uzate din reţele sau evacuate în reţelele de canalizare ori în receptorii naturali;
furnizor de apă - agentul economic care furnizează consumatorilor apă potabilă sau recepţionează apele uzate prin sistemele centralizate, pe care le exploatează;
limită a consumului de apă - volumul maxim de apă stabilit pentru fiecare consumator în parte la nivelul necesităţilor raţionale pentru o anumită perioadă de timp (zi, lună, trimestru);
racord de apă - ansamblu de  construcţii, prin care se realizează legătura dintre reţeaua comunală de distribuţie şi reţeaua interioară de distribuţie din clădiri sau incinte;
racordare neautorizată - racordare efectuată fără acordul furnizorului sau pînă la recepţia de către furnizor a lucrărilor de racordare, inclusiv folosirea reţelelor şi instalaţiilor fără contractul de furnizare a apei şi de recepţionare a apelor uzate;
reţea exterioară de alimentare cu apă şi de canalizare - parte a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare, aflată în exteriorul incintelor clădirilor, ogrăzilor şi teritoriilor întreprinderilor şi organizaţiilor (pînă la hotarul delimitării);
sistem de alimentare cu apă - ansamblul  construcţiilor şi instalaţiilor, prin care apa este preluată dintr-o sursă naturală, este tratată, transportată, înmagazinată şi distribuită conform folosinţelor, în volumele şi de calitatea cerute;
sistem de canalizare - ansamblu de canale, construcţii-anexă, staţii de pompare şi echipamente, prin care apa de canalizare este colectată, transportată, epurată şi evacuată întru-un receptor;
subconsumator - persoana fizică sau juridică ce beneficiază de servicii contractuale de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de furnizor, reţelele şi instalaţiile căruia sînt racordate la reţelele de alimentare cu apă sau de canalizare ale consumatorului principal.
4. Prezentul Regulament stabileşte:
condiţiile de exploatare a sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare;
modalităţile de calculare a debitului de apă distribuit şi a volumelor de ape uzate evacuate şi recepţionate;
modalităţile de facturare şi plată a serviciilor prestate;
drepturile, obligaţiile şi răspunderea părţilor contractante.
5. Acest Regulament este aplicabil tuturor persoanelor fizice şi juridice, care prestează servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, şi consumatorilor acestor  servicii, indiferent de  tipul proprietăţii lor.
6. Furnizorul asigură livrarea neîntreruptă a apei şi recepţionarea apelor uzate menajere şi industriale în baza contractului încheiat cu utilizatorii şi în condiţiile stabilite de actele normative în vigoare.
7. Exploatarea, întreţinerea, reparaţia, extinderea sau modificarea reţelelor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în conformitate cu normativele, regulamentele şi standardele în vigoare.
8. Tarifele la serviciile de alimentare cu apă, precum şi pentru recepţionarea şi epurarea apelor uzate se stabilesc conform legislaţiei în vigoare.
9. Relaţiile dintre furnizor şi consumator privind prestarea şi achitarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, nespecificate în prezentul Regulament, se stabilesc în contractul încheiat de către aceştia.
10. Litigiile părţilor contractante, apărute în legătură cu aplicarea prevederilor prezentului Regulament, se soluţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
II. Condiţii de utilizare şi funcţionare a sistemelor de
alimentare cu apă şi canalizare
11. Gradul de răspundere pentru  starea  tehnică  şi  întreţinerea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare  se indică în procesul-verbal corespunzător dintre părţile contractante.
12. Pentru blocurile locative se consideră hotar de delimitare a instalaţiilor de alimentare cu apă partea exterioară a peretelui blocului respectiv, iar la sistemele de canalizare - primul cămin de vizitare de pe racordul blocului. În celelalte cazuri, hotarul de delimitare a instalaţiilor de alimentare cu apă se va stabili în baza actelor normative şi legislative şi se va stipula în contract.
13. Căminul de racordare, inclusiv armătura de închidere din acesta l? reţelele de alimentare cu apă se află la balanţa furnizorului.
14. Conductele de tranzit ce trec prin subsolurile clădirilor se află în administrarea furnizorului, care suportă cheltuielile pentru arenda acestora.
15. Construcţia noilor reţele de tranzit prin clădiri şi construcţii este interzisă.
16. Amplasarea reţelelor de tranzit pe terenurile unor proprietari se efectuează doar cu acordul scris al acestora. În acordul respectiv se stabilesc condiţiile convenite de părţi ce vor fi respectate la construcţia, exploatarea şi repararea reţelelor de tranzit.
17.  Reţeaua de distribuţie, la care sînt conectaţi mai mulţi consumatori, este exploatată de distribuitorul acesteia sau de către proprietarul ei, la balanţa căruia se află.
18.  Deţinătorii imobilelor sau ai terenurilor prin care trec reţelele de tranzit sînt obligaţi să păstreze integritatea acestora şi să permită executarea lucrărilor de întreţinere, reparaţie şi înlocuire a conductelor, avînd dreptul la despăgubiri în cazul suportării unor prejudicii.
19. În  toate cazurile, armăturile de  închidere instalate  la hotarul de delimitare, inclusiv elementele de îmbinare cu conductele aferente, sînt exploatate de  furnizorul sau prestatorul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare conform contractului prejudicii.
20. Persoanele fizice şi juridice, care au deteriorat sau din vina cărora au fost deteriorate sistemele de alimentare cu apă sau de canalizare, sînt obligate să anunţe neîntîrziat despre aceasta posesorul sistemelor respectiv (furnizorul, consumatorul) şi să suporte din mijloace  proprii toate cheltuielile de restabilire şi despăgubire pretinse justificat şi legal de cei păgubiţi.
21. Consumatorul poate permite racordarea la reţelele sale a altor consumatori doar cu acordul scris al furnizorului şi numai în cazul cînd capacităţile tehnice a reţelelor permit o atare racordare. Refuzul consumatorului de a permite racordarea  reţelelor solicitanţilor la reţelele sale trebuie să fie întemeiat. În cazul cînd refuzul este justificat, decizia în această privinţă o iau autorităţile administraţiei publice locale.
22.  Consumatorul (subconsumatorul) este obligat să anunţe furnizorul  şi să obţină acordul lui prealabil în cazurile cînd intenţionează:
să reducă sau să  majoreze consumul apei şi volumul apelor uzate evacuate, faţă de cele indicate în contract;
să mărească concentraţia sau cantitatea poluanţilor în apele uzate peste limitele stabilite în contract;
să  construiască sau să pună în funcţiune noi reţele şi instalaţii;
să  schimbe echipamentele de măsurare;
să  rupă  sigiliile aplicate de furnizor (cu excepţia cazurilor de incendiu);
să  întreprindă orice alte acţiuni ce ar putea avea drept consecinţă abaterea de la clauzele contractului.
23. În cazuri economic fundamentate, pentru a reduce consumul de apă potabilă consumatorului i se poate propune folosirea resurselor şi sistemelor de alimentare cu apă tehnică. Lucrările ce urmează să fie efectuate pentru refolosirea apei tehnice se suportă din contul consumatorului.
24. Cheltuielile ce ţin de lichidarea defecţiunilor, apărute din cauza nerespectării unor norme şi reglementări în cadrul construcţiei reţelelor şi instalaţiilor, sînt suportate de antreprenor, conform prevederilor contractului, chiar dacă se schimbă beneficiarul acelor reţele şi instalaţii.
25. În cazurile cînd solicită majorarea consumului de apă sau a volumelor de evacuare a apelor  uzate, solicitantul trebuie să obţină acordul scris sau prescripţiile tehnice ale furnizorului.
26.  Racordarea la reţelele şi instalaţiile existente  fără avizul furnizorului şi fără respectarea normelor şi reglementărilor în vigoare este interzisă.
Se consideră neautorizate racordările:
executate fără avizul prealabil al furnizorului sau după expirarea termenului de valabilitate al contractului cu acesta;
care sînt folosite înainte de a fi recepţionate şi date în exploatare în modul stabilit;
care sînt exploatate pînă la încheierea contractului de prestare a serviciilor.
Se consideră neautorizate construcţiile şi instalaţiile:
executate fără proiect sau în baza unui proiect neautorizat în modul stabilit, ori după un proiect care nu a fost coordonat cu furnizorul, inclusiv după orice proiect în care nu au  fost respectate prescripţiile de execuţie ale proiectului;
executate fără supravegherea tehnică a furnizorului;
reconstruite fără avizul furnizorului sau cele ale căror echipamente de măsurare au fost demontate şi montate (instalate) fără avizul prealabil al furnizorului.
27. Este interzisă categoric racordarea unor apeducte, care nu sînt destinate transportului de apă potabilă, şi a reţelelor de canalizare la sistemele de alimentare cu apă potabilă.
28. Pentru racordarea neautorizată la reţelele furnizorului poartă răspundere proprietarul construcţiilor şi instalaţiilor conexate, iar la reţelele consumatorului - consumatorul şi proprietarul construcţiilor şi instalaţiilor respective  racordate.
Responsabilitatea pentru racordarea la reţelele nou construite înainte ca acestea să fie recepţionate de furnizor o poartă organizaţia sau persoana care a executat construcţiile şi instalaţiile de racordare, precum şi proprietarul acestora.
În cazul în care titularul reţelelor racordate neautorizat nu poate fi stabilit, răspunderea pentru racordare o poartă deţinătorul construcţiilor şi instalaţiilor la care s-a efectuat acea racordare sau, după caz, persoana fizică sau juridică ce utilizează nemijlocit construcţiile şi  instalaţiile respective.
29. Toate cazurile de racordare neautorizată descoperite furnizorul le înregistrează în procesele-verbale corespunzătoare. Refuzul persoanei responsabile, care a permis (a dispus) racordarea neautorizată, de a semna procesul-verbal nu poate fi interpretat în favoarea ei. Construcţiile şi instalaţiile trebuie să fie debranşate neîntîrziat de la reţelele la care au fost racordate.
Cheltuielile legate de debranşarea construcţiilor şi instalaţiilor  neautorizate le suportă vinovatul, stabilit conform  pct. 24 şi 25.
30. Furnizorul permite construcţia reţelelor şi instalaţiilor provizorii  în cazurile cînd este necesară alimentarea cu apă a obiectelor construite pentru comerţul sezonier, a celor destinate pentru amenajarea teritoriului, precum şi a celor ce aparţin gospodăriei drumurilor şi a spaţiilor verzi. În aceste cazuri, consumurile de apă vor fi contorizate.
31. Autorizaţia pentru alimentarea cu apă prin reţelele şi instalaţiile provizorii este valabilă pînă la un an. După expirarea acestui termen, furnizorul emite o nouă autorizaţie.
32.  Racordarea reţelelor şi instalaţiilor provizorii la coloanele de distribuţie a apei sau la hidranţi este interzisă.
33.  În exteriorul clădirilor, reţelele provizorii se poziţionează în pămînt. Poziţionarea reţelelor la suprafaţa pămîntului se permite numai în cazul cînd reţelele respective urmează sa fie folosite doar în perioada caldă a anului.
34. Consumul de apă se măsoară şi se înregistrează prin intermediul contoarelor (apometrelor). Acestea se montează pe branşament, amplasîndu-se într-un cămin de vizitare sau într-o camera specială.
[Pct.35 abrogat prin HG1228 din 13.11.07, MO180-183/23.11.07 art.1287]
36. Furnizorul va stabili tipul şi diametrul contoarelor care urmează să fie utilizate din cele incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare, cu respectarea normelor metrologice recomandate de Departamentul Standardizare şi Metrologie.
37.  Furnizorul are  dreptul să schimbe tipul şi diametrul contoarelor aflate în exploatare, dacă noile reglementări îi impun acest lucru.
38. Consumatorul are obligaţia să asigure şi să faciliteze în permanenţă persoanelor desemnate ale furnizorului accesul la contor pentru toate operaţiunile impuse de serviciu: citiri, verificări, întreţinere, intervenţii.
39. Consumatorul are obligaţia să asigure în permanenţă curăţenia în căminul de vizitare de pe racordul consumatorului  sau camera contoarelor, să întreţină şi să protejeze scările de acces, uşile şi mecanismele de închidere, să asigure permanent iluminatul camerelor în care sînt instalate contoarele şi accesul liber la drumul spre cămin, să nu acopere căminul prin depozitarea de materiale, parcarea automobilelor şi alte acţiuni neavenite.
40. Accesul la contor trebuie să se facă în condiţiile prescrise de securitate şi  igienă.
41. În funcţie de periodicitatea emiterii facturilor către consumatori, citirea contoarelor se face de către personalul special instruit al furnizorului. Pe cît va fi posibil, periodicitatea citirii contoarelor se va menţine aceeaşi.
42. Citirea contorului se face în prezenţa consumatorului sau a reprezentantului acestuia.
43. Ori de cîte ori va considera necesar, furnizorul va efectua verificarea la faţa locului a integrităţii contoarelor şi a modului de întreţinere a lor. Verificarea metrologică a contoarelor se vă face numai în atelierele specializate care dispun de licenţa respectivă.
44. În cazul verificărilor făcute la cererea consumatorului, acesta va suporta cheltuielile de verificare, dacă se va dovedi că aparatul înregistrează corect sau dacă înregistrarea a fost făcută în favoarea acestuia. Dacă se va dovedi că aparatul nu funcţionează corect sau înregistrarea a fost făcută în favoarea furnizorului, cheltuielile vor fi suportate de furnizor.
Recalcularea volumului de apă consumat se va efectua din momentul ultimului control metrologic.
45.  Alte prevederi  privind contorizarea apei se conţin  în Regulamentul-cadru privind contorizarea apei, elaborat de Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.
III. Contractarea serviciilor de alimentare
cu apă şi de canalizare
46. Furnizorul poate livra apă numai în baza unui contract scris, încheiat cu distribuitorul sau consumatorul. Pentru perfectarea acestuia, consumatorul va depune o cerere la furnizor, în care  va preciza:
numele şi prenumele consumatorului (denumirea persoanei juridice), adresa (sediul), scopul în care solicită livrarea apei, debitul solicitat, caracteristicile apei şi regimul de furnizare dorit, precum şi alte date care ar facilita încheierea contractului.
La cerere consumatorul va anexa angajamentul de a respecta Regulamentul privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare şi actele normative aferente în vigoare.
47.  Serviciile de canalizare nu se prestează decît în baza unui contract scris, încheiat între furnizor şi consumator. Consumatorul depune furnizorului cererea pentru încheierea contractului, la care alătură şi cererea pentru furnizarea apei, în cazul cînd alimentarea cu apă a imobilului se face din reţeaua publică de distribuţie.
În situaţia cînd alimentarea cu apă  a imobilului  se asigură în exclusivitate din surse proprii, contractul se încheie numai pentru serviciile de canalizare. În atare caz, se interzice majorarea neîntemeiată a tarifelor.
Cererea consumatorului va include numele şi prenumele consumatorului (denumirea întreprinderii - pentru agenţii economici), adresa (sediul), debitul şi natura apelor ce urmează a fi deversate în reţelele de canalizare, regimul deversării şi alte date necesare prestării acestui serviciu.
48. Contractul de furnizare a apei sau de recepţionare a apelor uzate se încheie pe termenul convenit de părţile contractante. Pe parcursul valabilităţii contractului, părţile contractante pot modifica condiţiile tehnice printr-un acord separat.
49. Contractul se încheie avînd la bază contractul-cadru, anexă la prezentul Regulament.
50. Contractarea serviciilor se face ţinîndu-se seama de necesităţile utilizatorilor, stabilite în baza normelor tehnologice şi de consum, precum şi de posibilităţile furnizorului. Volumele de apă furnizată sau de ape recepţionate sînt indicate în contract. Excepţie fac consumatorii casnici individuali, cooperativele de construcţie a locuinţelor, întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ, asociaţiile proprietarilor apartamentelor privatizate, asociaţiile de coproprietari în condominiu.
51. În cazul cînd se prevede transmiterea unui obiectiv racordat la reţelele furnizorului către o altă persoană fizică sau juridică ori reorganizarea sau lichidarea unităţii respective, consumatorul în cauză trebuie să informeze despre aceasta furnizorul cu şapte  zile înainte de data producerii evenimentului preconizat.
52.  La perfectarea documentelor de predare-recepţionare a obiectului, este necesar ca părţile implicate să ţină cont de actul financiar de verificare a achitărilor între consumator şi furnizor.
În procesul-verbal de predare-recepţionare a obiectului trebuie să fie indicate şi reţelele aferente de alimentare cu apă şi de canalizare, care au fost în seama consumatorului.
53. Noul utilizator al obiectului şi instalaţiilor este obligat să prezinte furnizorului, în termen de trei zile lucrătoare din data semnării procesului-verbal de predare-recepţionare, setul de documente necesare pentru încheierea contractului respectiv.
IV. Determinarea volumului furnizat de apă potabilă şi
a volumului apelor evacuate în reţelele de canalizare
54. Volumul de apă furnizat consumatorilor (subconsumatorilor) şi volumul de ape uzate evacuate în reţelele de canalizare şi recepţionate de furnizor se determină în baza datelor înregistrate de echipamentele de măsurare.
55. Pentru perioada în care echipamentele de măsurare au fost defectate sau demontate pentru verificare sau reparare, consumul se va stabili după metodologia convenită între furnizor şi consumator - conform normelor de consum aprobate  sau conform mediei calculate pe ultimele două luni, cînd echipamentul de măsurare a funcţionat normal, şi potrivit clauzelor respective în contractul de furnizare a apei şi de recepţionare a apelor uzate.
56. În timpul trecerii de la sezonul vară - iarnă, în cazul lipsei echipamentelor de contorizare  a consumului se va ţine cont de variaţiile consumului de apă, atare schimbări fiind prevăzute în contractul de furnizare a apei şi de recepţionare a apelor uzate.
57. În cazul deteriorării echipamentelor de măsurare instalate în apartamente sau ruperii sigiliilor acestora, furnizorul este în drept să atribuie, pe perioada de la ultimul control şi pînă la punerea  în funcţiune a echipamentelor, consumatorului respectiv un volum de apă, calculat ca diferenţa dintre consumul total pe blocul locativ şi consumul înregistrat al apartamentelor dotate cu echipamente de măsurare, repartizată între apartamentele respective, în funcţie de consumul ce revine unei persoane. Media se va calcula pe ultimele două luni care au precedat cazul.
58.  În cazul deteriorării premeditate a echipamentelor de măsurare sau a sigiliilor aplicate, volumul apei furnizate se va determina în conformitate cu pct.67.
59. În lipsa echipamentelor de măsurare, volumul apelor uzate recepţionate se consideră egal cu volumul apei folosite sau se stabileşte în baza măsurărilor efectuate de furnizor. Periodicitatea efectuării măsurărilor se stabileşte de furnizor. Rezultatul măsurărilor se înregistrează în procesul-verbal corespunzător, care serveşte drept bază la facturarea serviciilor de canalizare de la consumator (subconsumator).60. Dacă volumul apelor uzate este mai mic decît volumul apei consumate, consumatorul este obligat să prezinte furnizorului în termenele stabilite calculele prin care determină volumul apelor uzate deversate în reţelele furnizorului.
61. Dacă consumatorul (subconsumatorul) are surse alternative de alimentare cu apă (inclusiv apă fierbinte şi condensat de abur), iar apele uzate le evacuează în reţelele de canalizare, el este obligat să prezinte furnizorului, în termenele stabilite de acesta, datele înregistrate de echipamentele de măsurare şi datele necesare pentru calcularea volumului real de ape uzate deversate în reţelele de canalizare.
62. Dacă consumatorul nu prezintă furnizorului în termenele stabilite datele necesare conform prevederilor pct.59 şi 60, volumul apelor uzate recepţionate se va calcula conform regimului prevăzut în contract.
63. În cazul depistării reţelelor şi instalaţiilor de racordare neautorizată (inclusiv a reţelelor de racordare la coloanele de distribuţie a apei, hidranţi sau la branşamentele caselor), volumul apei consumate şi volumul apelor uzate evacuate se va calcula conform pct.54, 58 şi 67 ale prezentului Regulament.
Pentru calculare, se va considera că reţelele şi instalaţiile respective au  funcţionat permanent, fără întreruperi. Dacă nu se poate stabili termenul de cînd au început să fie folosite, pentru calcule se va lua termenul de prescripţie.
64.  În cazuri argumentate, furnizorul poate permite folosirea apei de către agenţii economici şi instituţii publice chiar dacă nu sînt instalate echipamentele de măsurare cuvenite. În asemenea situaţii, volumul apei consumate se va determina în baza datelor înregistrate de echipamentele de control instalate de furnizor sau conform normelor de consum aprobate de consiliile locale. Condiţiile de furnizare a apei vor fi stipulate în contractul respectiv.
65. În cazurile cînd furnizarea apei se sistează pe un termen de peste trei zile succesive şi lipsesc echipamentele de măsurare, volumul apei furnizate se va determina luîndu-se în calcul durata reală de prestare a serviciilor. Întreruperile în alimentarea cu apă se vor înregistra într-un proces-verbal.
66. Furnizorul este  în drept să instaleze echipamente pentru verificarea debitelor de apă consumate. Datele înregistrate de echipamentul de măsurare şi control pot servi drept bază pentru verificarea metrologică anticipată. În asemenea situaţii, echipamentul de control trebuie să funcţioneze cel puţin 15 zile.
67. Pentru populaţia care foloseşte apa din coloanele de distribuţie (cişmele), volumul de apă consumat se determină în baza  normelor de consum aprobate de consiliile locale.
68. În cazul cînd consumatorul nu dispune de contoare şi din reţelele consumatorului sînt depistate pierderi (scurgeri) de apă, furnizorul calculează volumul apei furnizate în funcţie de secţiunea conductei, la care a fost depistată defecţiunea, ţinînd cont de viteza apei în tronsonul respectiv de 1,5 m/sec şi timpul cît  au durat scurgerile.
Dacă suprafaţa şi forma secţiunilor prin care se pierde apa, precum şi presiunea în tronsonul respectiv sînt cunoscute, calculul volumului de apă ce s-a scurs se efectuează în baza acestor date. Cînd nu se poate stabili durata  pierderilor contorizate, în calcul se ia termenul ce a trecut de la ultimul control al furnizorului.
Existenţa pierderilor se înregistrează într-un proces-verbal, perfectat de reprezentantul furnizorului.
69.  Pierderile înregistrate de apă din reţelele comunale din interiorul blocurilor locative, rezultate din diferenţa volumului apei înregistrat de contorul de la branşamentul blocului şi volumul apei contorizate din apartamente plus volumul calculat în baza normelor de consum, se atribuie organizaţiilor care exploatează reţelele respective.
70. Consumurile de apă, suportate  la spălarea reţelelor termice şi camerelor de gunoi şi pentru dezinfectare, se distribuie  proporţional către  toţi locatarii blocului.
Asemenea cazuri se consemnează în procese-verbale aparte, semnate de reprezentanţii organizaţiei în cauză şi locatari.
71. Recepţionarea apelor de drenaj şi meteorice de pe teritoriile întreprinderilor industriale în sistemul public de canalizare nu se admite. În cazuri excepţionale,  furnizorul  poate permite recepţionarea acestor ape pentru diluarea apelor de canalizare  în baza condiţiilor tehnice şi dacă  dispune de capacităţi suficiente a instalaţiilor de epurare. În asemenea cazuri, agenţii economici trebuie să plătească şi pentru recepţia volumului suplimentar al apelor meteorice deversate în reţelele de canalizare prin gurile căminelor. Volumul apelor meteorice recepţionate  se calculează:
a)  în cazul sistemului de canalizare unitar - conform normativului de proiectare SNIP 2.04.-85 " Canalizare, reţele şi construcţii exterioare", în dependenţă de suprafaţa teritoriului întreprinderii şi cantitatea de precipitaţii în perioada calculată, durata căreia se stabileşte conform datelor Serviciului de Stat ,,Hidrometeo";
b) în cazul sistemului semiseparat de canalizare - volumul apelor meteorice se consideră 20% din volumul calculat pentru situaţia prevăzută la lit. a).
72. Volumele de apă, folosite de subdiviziunile Direcţiei municipale de pompieri şi salvatori Chişinău pentru verificarea funcţionării hidranţilor stradali, aprovizionarea maşinilor de stins incendiile în locurile amplasării lor şi stingerea incendiilor prin intermediul hidranţilor stradali, sînt exceptate de la plată şi incluse de către furnizor în componenţa cheltuielilor sale.
V. Facturarea serviciilor de alimentare
cu apă şi de canalizare
73.  Plata pentru consumul de apă sau evacuarea apelor uzate supralimită, precum şi deversarea apelor uzate cu depăşirea сoncentratiilor maxime admisibile (CMA) în reţelele canalizaţiei municipale se efectuează conform legislaţiei în vigoare şi condiţiilor stipulate în contract.
74. În cazul cînd furnizorul depistează evacuările apelor uzate cu depăşirea concentraţiilor maxim admisibile de poluanţi (CMA) sau într-un regim neprevăzut de contract, ce poate deregla procesul  tehnologic de epurare şi reduce gradul de epurare, agentul economic concret va compensa prejudiciile aduse furnizorului în  modul stabilit în contract.
75. Furnizorul facturează serviciile prestate lunar, în baza datelor înregistrate de echipamentele  de măsurare.
76. Persoanele fizice şi juridice achită serviciile în  termenele stabilite în contract (15 zile pentru agenţii economici şi 30 zile pentru persoanele fizice), după ce  furnizorul le-a expediat facturile sau cererile (avizele) de plată.
Parţial, agenţii economici achită serviciile în avans. Cuantumul plăţii anticipate şi termenele ei de achitare se indică în contractul de prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare.
77. Dacă nu achită factura în termenele stabilite consumatorului cu statut de agent economic, i se aplică penalităţile stabilite de legislaţia în vigoare pentru fiecare zi de întîrziere sau conform  contractului încheiat (excepţie constituind populaţia şi instituţiile publice).
78.  Dacă consumatorul nu a achitat factura sau cererea de plată timp de trei luni, furnizorul este în drept să deconecteze reţelele consumatorului şi să sisteze astfel prestarea serviciilor. Neachitarea serviciilor prestate de către o parte din proprietarii apartamentelor privatizate nu poate servi drept temei pentru debranşarea întregului bloc locativ.
79. Preluarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare se va efectua în cazul cănd consumatorul respectiv va achita datoriile integral, precum şi costul lucrărilor de debranşare şi reconectare.
80. Subconsumatorul achită serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare consumatorului cu care a încheiat contractul respectiv.
Consumatorul achită consumul de apa integral şi volumul  apelor uzate deversate conform tarifelor corespunzătoare pentru grupul de consumatori la care este raportat.
81. Volumul apei potabile, consumat de întreprinderea de termoficare pentru producerea apei calde, se achită în baza datelor înregistrate de contoarele (echipamentele de măsurare). Volumul apelor uzate, ce urmează să fie achitat de întreprinderea de termoficare, este determinat prin calcularea diferenţei dintre volumele de apă rece şi apă caldă furnizate abonaţilor, care au contracte de recepţionare a apelor uzate de către furnizor.
82. În lipsa echipamentelor de măsurare,  volumul de apă furnizată întreprinderii de termoficare pentru alimentarea cu apă caldă şi volumul corespunzător al apelor uzate evacuate se determină prin contract.
83. Modalitatea de efectuare a plăţilor (în numerar sau prin virament) se determină de către părţile contractante. Plata în numerar se va efectua prin folosirea documentului special de plată şi aparatului de casă respectiv.
84. Consumatorii au dreptul să conteste greşelile de calcul sau volumul consumurilor de apă în termen de 30 zile din data primirii facturii.
Ca urmare a contestaţiei depuse de ei, se va face o cercetare şi orice diferenţă constatată în detrimentul consumatorului se va rambursa sau se va lua în calcul în factura următoare.
85.  Dacă consumatorul are datorii faţă de furnizor şi nu l-a informat pe acesta în termenele stabilite despre reorganizarea sau lichidarea organizaţiei sale, furnizorul este în drept să sisteze prestarea serviciilor.
86. În cazul în care consumatorul datornic transmite obiectul altui utilizator, documentul care stabileşte modalitatea de achitare a datoriilor se perfectează cu participarea furnizorului. În situaţiile cînd un asemenea document nu a fost perfectat, noul utilizator va achita integral datoriile predecesorului faţă de furnizor în termenele convenite.
VI. Întreruperi şi limitări la prestarea serviciilor de
alimentare cu apă şi de canalizare
87. Furnizarea apei potabile şi recepţionarea apelor uzate se efectuează fără întreruperi, dacă contractul încheiat între furnizor şi consumator (între consumator şi subconsumator) nu prevede un alt regim. Excepţie fac cazurile indicate la pct.91 şi 93.
Dacă consumatorul urmează să sisteze furnizarea apei către subconsumator ori recepţionarea apelor uzate, el este obligat să anunţe acest lucru furnizorului în prealabil.
88. Limitarea volumului de apă furnizat consumatorului, precum şi reglementarea regimului de furnizare a apei se face potrivit condiţiilor contractului respectiv şi în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
89.  În anumite situaţii, după ce l-a prevenit în prealabil pe consumatorul respectiv, furnizorul este în drept să sisteze furnizarea apei sau recepţionarea apelor uzate, cu condiţia ca aceste acţiuni să nu scadă calitatea serviciilor prestate altor abonaţi. Asemenea situaţii  sînt:
a)  starea tehnică nesatisfăcătoare a reţelelor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi de canalizare, aflate în administrarea consumatorului, şi refuzul acestuia de a lichida încălcările regulilor de exploatare tehnică;
b) neîndeplinirea obligaţiilor faţă de furnizor privind dezvoltarea, reconstrucţia sau înlocuirea reţelelor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi de canalizare, aflate la balanţa consumatorului;
c) refuzul de a permite reprezentantului furnizorului, împuternicit cu dreptul de control, accesul la instalaţiile şi reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare, la dispozitivele şi construcţiile aferente, pentru examinările prescrise sau pentru verificarea şi citirea datelor echipamentelor de măsurare, efectuarea măsurărilor şi prelevarea probelor de ape uzate, aplicarea sigiliilor, reglementarea distribuţiei apei potabile (în cazul nerespectării limitelor stabilite), cît şi pentru executarea altor lucrări de exploatare, întreţinere, reconstrucţie, construcţie etc;
d) dispoziţia organelor teritoriale de supraveghere sanitară;
e) neîndeplinirea de către consumator a condiţiilor contractului cu furnizorul privind limitele consumului de apă, volumul şi calitatea apelor uzate evacuate sau a cerinţelor privind protecţia mediului;
f)  depistarea  instalaţiilor şi construcţiilor neautorizate  pentru racordarea reţelelor consumatorului la sistemele de alimentare cu apă şi canalizare ale furnizorului sau a reţelelor altor consumatori neconectate încă la reţelele consumatorului;
g)  neachitarea de către consumator a plăţii pentru serviciile prestate de furnizor în termenele stabilite în conformitate  cu pct. 75;
h)  refuzul neîntemeiat al consumatorului  de a permite racordarea la reţelele sale de alimentare cu apă şi canalizare ale potenţialilor subconsumatori, care au acordul respectiv al furnizorului.
90. Sistarea pe parcursul sezonului de încălzire a furnizării apei către sursele de energie termică (centrale termice, centrale electrice şi de  termoficare, puncte termice centrale cu schemă independentă de încălzire), care nu au surse alternative de alimentare cu apă, se admite numai cu acordul organelor autorităţilor publice locale.
91.  În cazul în care consumatorul nu semnează procesul-verbal prin care se constată refuzul de a permite accesul reprezentantului furnizorului la sistemele şi construcţiile aferente, procesul-verbal nesemnat poate servi drept temei pentru aplicarea sancţiunilor corespunzătoare, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
92. Despre efectuarea lucrărilor planificate (de reparaţie, racordare, reconstrucţie etc.) la reţelele şi instalaţiile de alimentare cu apă şi de canalizare, la care sînt racordate reţelele consumatorului, furnizorul este obligat să anunţe consumatorul respectiv cu zece zile lucrătoare  înainte de data în care  se prevede sistarea serviciilor sau modificarea regimului de funcţionare. Dacă în termen de cinci zile lucrătoare din data primirii preavizului respectiv părţile nu au reuşit să coordoneze calendarul lucrărilor, iar urgenţa acestor lucrări impune sistarea prestării serviciilor, furnizorul va stabili de unul singur data desfăşurării lucrărilor preconizate, avînd obligaţia de a informa cu o zi înainte consumatorul şi  de a-şi argumenta acţiunile.
93. Furnizorul este în drept să sisteze furnizarea apei potabile, recepţia apelor uzate sau să reducă volumul serviciilor prestate fără preaviz în următoarele cazuri:
a)  sistarea energiei electrice la obiectele  sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare de către furnizorul de energie;
b) producerea circumstanţelor de  forţă majoră, a avariilor mari, inclusiv degradarea  bruscă şi esenţială a calităţii apei la sursa de captare, ca urmare a concentraţiei mari de poluanţi în apă;
c) necesitatea de a mări debitul apei în locurile în care urmează să fie stinse incendiile.
94. În cazul furnizării apei cu intermitenţe din cauza capacităţii insuficiente a apeductului, furnizorul, cu acordul organului administrării publice locale, organizează distribuirea apei potabile în sectoarele corespunzătoare ale localităţilor conform unui orar, anunţînd consumatorilor regimul de furnizare. Totodată, furnizorul elaborează şi realizează măsurile necesare pentru a asigura ulterior livrarea apei către consumatori în volumele preconizate.
95. Despre toate cazurile de sistare a livrării apei la obiectele care dispun de reţele antiincendiare exterioare şi interioare de apeduct furnizorul va înştiinţa serviciul de pompieri din sector.
VII.  Obligaţiile şi răspunderea furnizorului
şi consumatorilor (subconsumatorilor)
96.  Furnizorul are următoarele obligaţii faţă de consumatori:
1) să presteze serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare conform prevederilor contractelor încheiate cu abonaţii, prezentului Regulament şi altor acte normative specifice în vigoare;
2)  să ia măsuri pentru remedierea operativă a defecţiunilor şi disfuncţiunilor la instalaţiile sale;
3) să asigure calitatea apei potabile distribuite abonaţilor la nivelul cerinţelor stabilite de organele supravegherii sanitare de stat şi ale normelor de calitate în vigoare;
4) să efectueze controlul şi supravegherea permanentă a instalaţiilor de alimentare cu apă şi de canalizare, ce se află în gestiunea sa precum şi a consumatorilor;
5) să întreprindă toate măsurile posibile pentru reducerea cheltuielilor privind prestarea serviciilor;
6) să instaleze şi să menţină în bună stare echipamentele de măsurare a volumelor serviciilor prestate;
7) să achite taxa de arendă pentru spaţiul ocupat de reţelele tranzitare poziţionate în subsolurile blocurilor locative - cîte 0,5 m în ambele părţi de la axa traseului respectiv;
8) să compenseze integral pagubele în cazul producerii din vina sa a avariilor şi accidentelor ce au cauzat  degradarea imobilelor, bunurilor materiale şi altor valori ale consumatorului;
9)   să  verifice şi să asigure în permanenţă calitatea apelor uzate deversate în receptorii naturali;
10)  să prezinte operativ solicitanţilor informaţii veridice despre calitatea apei şi măsurile întreprinse în vederea soluţionării problemelor existente;
11)  să informeze consumatorii, prin intermediul mass-media şi altor mijloace de informare, despre sistarea furnizării apei şi termenele şi măsurile de remediere a defecţiunilor la instalaţiile sale, să compenseze prejudiciile cauzate sănătăţii populaţiei în urma alimentării cu apă livrată sub normele de calitate.
97. Consumatorii sînt obligaţi:
1) să încheie în termene legale contracte de prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare cu furnizorii;
2)  să respecte întocmai clauzele contractuale;
3)  să  asigure protecţia şi integritatea sigiliilor aplicate de furnizor;
4) să ţină evidenţa volumului de apă consumat de subconsumatori şi a volumului şi calităţii apelor uzate, recepţionate de la aceştia;
5) să utilizeze judicios apa şi numai pentru necesităţile, prevăzute în contractul şi autorizaţia pentru folosinţa apei;
6) să nu  racordeze la instalaţiile lor interioare  vase sau recipiente, prin intermediul cărora ar putea fi  introduse în circuitul apei potabile substanţe otrăvitoare, poluanţi, agenţi patogeni  (bacterii sau microbi);
7) să nu evacueze în reţeaua de canalizare substanţe, deşeuri sau reziduuri, care ar putea cauza  înfundarea sau deteriorarea racordului de canalizare sau a reţelelor furnizorului;
8) să nu utilizeze instalaţiile sanitare în alte scopuri decît pentru cele care sînt destinate şi avizate de furnizor;
9) să exploateze şi să întreţină instalaţiile proprii în conformitate cu cerinţele instrucţiunilor şi prevederilor normativelor în vigoare;
10)  să asigure persoanelor autorizate accesul permanent la căminele de vizitare, echipamente etc.;
11)  să permită reprezentantului furnizorului accesul la reţelele şi instalaţiile sale pentru efectuarea controlului, lucrărilor de exploatare şi racordare a unor noi consumatori, pentru efectuarea măsurărilor, prelevarea probelor de ape uzate, aplicarea sigiliilor, citirea contoarelor etc.
98. Consumatorii şi subconsumatorii  sînt obligaţi  să nu admită:
1)   încălcarea limitelor stabilite de consum al apei precum şi a volumului şi concentraţiilor de poluanţi în apele uzate evacuate în reţelele furnizorului;
2) deteriorarea şi înfundarea reţelelor şi instalaţiilor;
3) depozitarea materialelor şi diferitor obiecte, precum şi amplasarea construcţiilor pe reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare;
4) efectuarea lucrărilor la ansamblurile de măsurare a debitelor de apă fără participarea  sau acordul reprezentantului furnizorului;
5) descoperirea gurilor căminelor şi coborîrea în cămine a persoanelor străine, evacuarea apelor meteorice în reţelele care au alte destinaţii;
6)  racordarea la reţelele lor a altor utilizatori fără acordul furnizorului.
99. În sarcina directă a consumatorului  intră şi menţinerea în stare tehnică normală şi în bună funcţiune a dispozitivelor destinate pentru prevenirea inundării subsolurilor sale  în caz de avarii la reţelele de canalizare.
Dacă inundarea subsolurilor a fost cauzată de lipsa închizătoarelor, neetanşeitatea reviziilor, disfuncţionalităţile şi defecţiunile utilajelor sanitare sau ale reţelelor şi instalaţiilor de canalizare ce aparţin consumatorului, atunci acesta din urmă suportă toate consecinţele inundării.
100. Ruperea premeditată a sigiliilor pe care furnizorul le-a aplicat pe echipamentele, utilajele, reţelele şi instalaţiile, aflate în administrarea consumatorului, constituie contravenţie sau infracţiune, după caz, şi se pedepseşte în conformitate cu prevederile legale.
101.  Ruperea sigiliilor se admite în cazurile, cînd furnizorul şi-a dat acordul prealabil sau pentru a asigura debitul de apă la stingerea incendiilor.
102.  Fiecare caz de incendiu şi de rupere a sigiliilor în legătură cu acesta trebuie să fie confirmat prin prezentarea de către consumator în termen de 24 ore a unei recipise eliberate de serviciul de pompieri.
Volumul apei consumat  la stingerea incendiilor se calculează conform normativelor în vigoare.
103. Deţinătorii cişmelelor stradale sînt obligaţi să nu admită pierderi de apă sau formarea băltoacelor şi a straturilor de gheaţă, să menţină în stare practicabilă drumurile şi căile de acces la cişmele şi să respecte cerinţele sanitare.
104.  Persoanele fizice şi juridice care s-au făcut vinovate de deteriorarea reţelelor de alimentare cu apă sau de canalizare, a instalaţiilor şi construcţiilor aferente poartă răspundere pentru prejudiciule cauzate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Întreprinderile şi organizaţiile, care au deteriorat sistemele de alimentare cu apă sau care au admis deversări accidentale de substanţe poluante, sînt obligate să anunţe neîntîrziat furnizorul, să lichideze deteriorările şi consecinţele acestora pe propriul cont şi sub supravegherea tehnică a furnizorului, să compenseze pierderile, cauzate de atare deteriorări, şi consecinţele lor conform prevederilor contractului încheiat de părţile contractante. Volumul pierderilor de apă se calculează conform prevederilor pct.67 din prezentul Regulament sau potrivit clauzelor contractului  părţilor contractante.

    anexa