HGO778/2002
ID intern unic:  304653
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 778
din  14.06.2002
privind aprobarea Regulamentului-tip al grupului operativ
pentru dirijarea operaţiei antiteroriste
Publicat : 27.06.2002 în Monitorul Oficial Nr. 91-94     art Nr : 880
În conformitate cu prevederile Legii cu privire la combaterea terorismului nr.539-XV din 12 octombrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147-149, art.1163) Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1.  Se aprobă Regulamentul-tip al grupului operativ pentru dirijarea operaţiei antiteroriste (se anexează).
2.  În termen de trei luni autorităţile care desfăşoară nemijlocit activitatea de combatere a terorismului îşi vor aduce actele normative în conformitate cu regulamentul-tip sus-aprobat.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                            Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul afacerilor interne                                  Gheorghe Papuc

    Chişinău, 14 iunie 2002.
    Nr. 778.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 778
din 14 iunie 2002
REGULAMENTUL-TIP
al grupului operativ pentru dirijarea operaţiei antiteroriste
1. Regulamentul-tip al grupului operativ pentru dirijarea operaţiei antiteroriste (denumit în continuare-Regulamentul) este elaborat în conformitate cu art.10 alin.(2) al Legii cu privire la combaterea terorismului nr.539-XV din 12 octombrie 2001 şi determină componenţa, sarcinile şi competenţele grupului operativ pentru dirijarea operaţiei antiteroriste.
2. Grupul operativ pentru dirijarea operaţiei antiteroriste (în continuare - grupul operativ) reprezintă un organ care conduce nemijlocit forţele şi mijloacele antrenate în operaţia antiteroristă.
3. În activitatea sa grupul operativ se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la combaterea terorismului, prezentul Regulament, alte acte legislative şi normative şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
4. În funcţie de caracterul actului terorist şi de competenţele autorităţilor abilitate să combată terorismul, grupul operativ se creează prin decizia directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate, ministrului afacerilor interne, Procurorului General sau a şefului Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat.
În decizia privind crearea grupului operativ se indică conducătorul lui şi subdiviziunile antrenate în operaţia antiteroristă.
5. Avînd în vedere proporţiile şi gradul pericolului social al actului terorist, inclusiv consecinţele negative pe care acesta le-ar putea provoca, Consiliul Suprem de Securitate al Republicii Moldova poate numi în calitate de conducător al grupului operativ un reprezentant al Guvernului. În atare cazuri, conducătorul grupului operativ, desemnat conform
pct. 4 al prezentului Regulament, este obligat să transmită în cel mai scurt termen împuternicirile sale reprezentantului Guvernului.
6. În cazul schimbării caracterului actului terorist, conducătorul grupului operativ poate fi înlocuit prin decizia Consiliului Suprem de Securitate al Republicii Moldova.
7. Antrenarea subunităţilor Armatei Naţionale şi Trupelor de Grăniceri în executarea acţiunilor de rigoare în cadrul desfăşurării operaţiei antiteroriste, altele decît cele prevăzute în art.7 alin.(4) şi (5) din Legea cu privire la combaterea terorismului, se va efectua exclusiv în temeiul hotărîrii exprese a Parlamentului, iar în situaţii extreme - prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova.
8. Din momentul începerii operaţiei antiteroriste şi pînă la finalizarea ei militarii, colaboratorii şi specialiştii, antrenaţi în derularea  acesteia, sînt subordonaţi conducătorului grupului operativ şi eliberaţi de îndeplinirea altor obligaţiuni de serviciu.
9. În dirijarea operativă a operaţiei antiteroriste nu se admite intervenţia oricărei alte persoane, indiferent de funcţia pe care o deţine.
10.Grupul operativ are următoarele sarcini de bază:
a)  curmarea actului terorist;
b)  culegerea şi analiza informaţiilor privind situaţia operativă şi evoluţiile ei, organizatorii şi executorii actului terorist, în scopul stabilirii caracterului, proporţiilor şi consecinţelor lui;
c)  antrenarea şi dirijarea nemijlocită a forţelor şi mijloacelor necesare pentru desfăşurarea operaţiei antiteroriste;
d)  negocierea cu teroriştii;
e)  asigurarea regimului juridic în zona de desfăşurare a operaţiei antiteroriste;
f)  efectuarea măsurilor îndreptate spre minimizarea consecinţelor actului terorist;
g)  informarea Consiliului Suprem de Securitate al Republicii Moldova, a opiniei publice şi mijloacelor de informare în masă despre mersul şi rezultatele operaţiei antiteroriste, proporţiile şi consecinţele actului terorist.
11. Conducătorul grupului operativ:
a)  dirijează activitatea grupului operativ şi poartă răspundere personală pentru derularea operaţiei antiteroriste;
b)  în limitele competenţelor sale, ia deciziile necesare pentru curmarea actului terorist, asigurarea securităţii populaţiei, neutralizarea teroriştilor şi minimizarea consecinţelor actului terorist;
c)  determină hotarele zonei de desfăşurare a operaţiei antiteroriste;
d)  adoptă decizii privind utilizarea eficientă a forţelor şi mijloacelor antrenate în operaţia antiteroristă;
e)  admite persoanele la negocierile cu teroriştii;
f)  nemijlocit sau prin reprezentantul desemnat al grupului operativ, informează opinia publică şi mijloacele de informare în masă despre proporţiile şi consecinţele actului terorist, mersul şi rezultatele operaţiei antiteroriste în modalitatea şi volumul care să excludă divulgarea procedeelor tehnice speciale şi a tacticii de desfăşurare a operaţiei antiteroriste, inclusiv identitatea participanţilor la ea, precum şi  altor informaţii clasificate sau  care nu pot fi difuzate;
g)  dirijează activitatea reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă în zona de desfăşurare a operaţiei antiteroriste;
h)  declară încheiată operaţia antiteroristă şi prezintă Consiliului Suprem de Securitate al Republicii Moldova raportul cu privire la rezultatele ei.
12. Conducătorul grupului operativ este în drept:
a)  să stabilească regimul juridic în zona de desfăşurare a operaţiei antiteroriste în conformitate cu art.12 al Legii cu privire la combaterea terorismului;
b)  să solicite şi să antreneze forţele şi mijloacele necesare ale autorităţilor administraţiei publice (ale subdiviziunilor lor teritoriale), ce desfăşoară activităţi de combatere a terorismului;
c)  să solicite informaţii şi asistenţa necesară autorităţilor administraţiei publice (subdiviziunilor lor teritoriale), autorităţilor administraţiei publice locale, persoanelor juridice cu orice tip de proprietate şi organizare juridică, persoanelor cu funcţii de răspundere şi cetăţenilor.
13. Deciziile luate de către conducătorul grupului operativ în limitele competenţelor sale sînt obligatorii pentru toate autorităţile administraţiei publice (subdiviziunile lor teritoriale), inclusiv cele locale, pentru persoanele juridice cu orice tip de proprietate şi organizare  juridică, persoanele cu funcţii de răspundere şi cetăţeni.
14. Asistenţa organizaţională, tehnico-materială şi informaţional-analitică, necesară grupului operativ, este asigurată de către autoritatea, ce desfăşoară activitatea de combatere a terorismului şi din partea căreia a fost numit conducătorul grupului operativ.