HGA812/2003
ID intern unic:  304878
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 812
din  02.07.2003
cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate
pentru casele de copii de tip familial
Publicat : 18.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 149     art Nr : 863
    Abrogată prin HG51 din 17.01.18, MO18-26/19.01.18 art.57

    Întru asigurarea protecţiei drepturilor copiilor orfani şi celor rămaşi fără îngrijirea părintească, precum şi pentru îmbunătăţirea activităţii caselor de copii de tip familial, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă şi se pun în aplicare, cu începere de la 1 iulie 2003, Standardele minime de calitate pentru casele de copii de tip familial (se anexează).
    2. Ministerul Educaţiei va elabora ghidul de implementare a Standardelor minime de calitate pentru casele de copii de tip familial.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                            Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul educaţiei                                                Gheorghe Sima
    Ministrul muncii
    şi protecţiei sociale                                               Valerian Revenco
    Ministrul sănătăţii                                                 Andrei Gherman
    Ministrul finanţelor                                               Zinaida Grecianîi

    Chişinău, 2 iulie 2003. Nr. 812.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 812
din 2 iulie 2003

STANDARDE MINIME DE CALITATE PENTRU CASELE
DE COPII DE TIP FAMILIAL
    Declararea scopului / obiectivelor
    OBIECTIV
    Obiectivele tipului de serviciu - casa de copii de tip familial (în continuare - C.C.T.F.) sînt precizate şi corespund necesităţilor copiilor.
    STANDARDUL 1
    Sînt formulate obiectivele serviciului, activităţile şi facilităţile oferite beneficiarilor.
    Modalităţi de realizare a standardului:
    La nivelul structurilor de coordonare, la nivel central şi local, se precizează:
    obiectivele, principiile, standardele de calitate, regulamentul şi normele de organizare şi funcţionare;
    modul de coordonare şi control;
    evidenţa caselor de copii de tip familial (numărul, sediul şi capacitatea);
    cerinţele beneficiarilor ce urmează a fi asigurate de aceste tipuri de servicii, descrierea condiţiilor de cazare şi a serviciilor prestate;
    modul de înregistrare şi de soluţionare a reclamaţiilor;
    procedurile de selectare /evaluare / reevaluare, pregătire şi susţinere a părinţilor-educatori.
    Se elaborează un Ghid practic pentru parinţii-educatori din C.C.T.F. cu includerea informaţiilor privind activităţile ce urmează a fi desfăşurate.
    Copilul are acces la serviciile de soluţionare a reclamaţiilor.
    Beneficiarii de serviciu, rudele sau prietenii acestora pot vizita autoritatea tutelară pentru obţinerea informaţiei solicitate.
    La efectuarea plasamentelor în regim de urgenţă se asigură informarea beneficiarului asupra acestui tip de serviciu, în termen de 48 de ore.
    Admitere - Evaluare / Reevaluare
    OBIECTIV
    Copiii sînt admişi numai în cazul în care serviciul respectiv răspunde cerinţelor de viaţă, îngrijire şi educaţie ale acestora.
    STANDARDUL 2
    Serviciul dispune şi aplică proceduri clare privind admiterea şi evaluarea copiilor (criterii de eligibilitate, sistem de monitorizare).
    Modalităţi de realizare a standardului:
    La soluţionarea problemei ce ţine de plasarea copilului într-o casă de tip familial se ţine cont de opinia copilului, de recomandările incluse în planul său individualizat.
    În luarea deciziei de a plasa copilul în familie se vor lua în considerare factorii care pot înfluenţa procesul de adaptare a copilului; decizia urmează a fi luată de echipa multidisciplinară, pe baza unei analize a informaţiilor disponibile referitoare la familie şi la copil.
    Necesităţile specifice culturale, etnice, religioase, de origine şi de limbă ale copilului vor fi comparate cu cele ale familiei de părinţi-educatori în care urmează a fi plasat copilul.
    Copilul va fi pregătit în vederea plasării; i se vor explica motivele ce au determinat plasarea; acelaşi lucru se va efectua cu părinţii-educatori, care trebuie să cunoască în detaliu profilul specific al copilului ce urmează a fi plasat în familie.
    Procedurile de admitere a copiilor:
    întocmirea dosarului copilului;
    procesul de evaluare multidisciplinară;
    elaborarea planului individualizat de servicii.
    Copiii beneficiază de reevaluări periodice:
    în primele 3 luni - lunar;
    de la 3 pînă la 12 luni - trimestrial;
    în continuare - semestrial.
    Pe baza evaluării realizate de echipa multidisciplinară, pentru fiecare copil se elaborează un plan individualizat de servicii.
    Se va acorda o atenţie specială copiilor care au fost implicaţi în diverse situaţii de abuz; se va evalua fiecare caz în parte.
    Copiii vor fi evaluaţi în mod individualizat, se va încuraja sentimentul de încredere în forţele proprii, se va ţine cont de mediul din care provin şi de problemele lor specifice, personale.
    Copiii cu dizabilităţi vor avea acces la serviciile de recuperare îndreptăţite şi vor fi încurajaţi să-şi dezvolte la maximum capacităţile personale.
    Plan individualizat de servicii
    OBIECTIV
    Fiecare copil beneficiază de un plan individualizat de servicii, conform necesităţilor sale de sănătate, de îngrijire personală, de educaţie şi socializare, de recuperare.
    STANDARDUL 3
    Pentru fiecare copil se elaborează un plan individualizat de servicii, bazat pe evaluarea cerinţelor generale şi speciale ale acestuia. Planul individualizat al copilului şi procesele-verbale întocmite în urma evaluărilor periodice se anexează la dosarul acestuia.
    Modalităţi de realizare a standardului:
    Planul individualizat stabileşte obiectivele, etapele şi acţiunile ce urmează să fie întreprinse de personal (părinţi-educatori), pentru a răspunde cerinţelor de sănătate, îngrijire, educaţie, recuperare şi socializare ale copilului, precum şi modalităţile de monitorizare, evaluare şi implementare a     serviciului.
    Planul este elaborat de echipa multidisciplinară, cu participarea beneficiarului şi a reprezentantului legal; include prevederile legale şi o evaluare a situaţiilor de risc care pot interveni.
    Copilul, reprezentantul său legal, sînt informaţi asupra activităţilor propuse, pentru a lua decizii în cunoştinţă de cauză şi pentru a-şi da consimţămîntul, potrivit nivelului de înţelegere şi vîrstei.
    Planul include atît un program general de viaţă şi îngrijire zilnică, cît şi un program pe termen lung de activităţi şi servicii care urmează să fie asigurate.
    Planul ia în considerare elementele de specificitate ale fiecărui copil, vîrsta, sexul, personalitatea, etnia, cultura, religia copilului/adolescentului, promovînd diversitatea şi egalitatea acestora, asigurîndu-le oportunităţi egale.
    Copiii cu dizabilităţi beneficiază de servicii adaptate necesităţilor lor specifice (inclusiv echipamentele speciale) şi sînt sprijiniţi pentru a-şi dezvolta la maximum capacităţile personale.
    Planul stabileşte responsabilităţile fiecăreia dintre părţile implicate în procesul de prestare a serviciilor; plasamentul copilului este monitorizat de asistentul social al direcţiei/secţiei de protecţie a drepturilor copilului (în continuare - direcţie/secţie), care supraveghează respectarea de către părinţii-educatori a prevederilor planului individualizat.
    Planul este revizuit o dată la şase luni pentru a răspunde cerinţelor de dezvoltare a copilului; la fiecare evaluare se stabileşte şi se înregistrează data proximei reevaluări, precum şi măsurile care se impun.
    Planul se redactează într-o manieră accesibilă copilului/adolescentului, reprezentantului legal şi familiei; o copie a planului se transmite beneficiarului sau persoanei care îl reprezintă.
    Ieşirea din casa de tip familial
    OBIECTIV
    Copiii/tinerii primesc sprijinul necesar în vederea pregătirii pentru viaţa de adult.
    STANDARDUL 4
    Autoritatea tutelară, în parteneriat cu familia, ia toate măsurile pentru ca plecarea copilului din C.C.T.F. să se facă conform unui plan şi într-un atare mod care să-i permită o trecere şi încadrare cît mai uşoară în viaţa de adult.
    Modalităţi de realizare a standardului:
    Planul individualizat al tînărului cuprinde activităţile pregătitoare şi sprijinul material pe care tînărul trebuie să-l primească pentru a se integra cu succes în viaţa de adult.
    Activităţile de formare a independenţei tinerilor se planifică din timp, astfel încît, la împlinirea vîrstei de 18 ani, tînărul să nu se pomenească brusc într-un mediu pentru care nu este pregătit; aceste activităţi necesită găsirea unor soluţii de perspectivă pentru viitorul social şi profesional al tinerilor.
    Integrarea socială şi profesională a tinerilor presupune dezvoltarea unui parteneriat activ cu membrii comunităţii locale, cu reţeaua de servicii şi instituţii existente.
    Programul de activităţi de integrare socială şi profesională include următoarele aspecte:
    educaţie, cursuri de calificare;
    informaţii referitoare la locuinţă;
    alocaţii, forme de sprijin financiar şi asistenţa socială, prevăzute de actele normative în vigoare;
    servicii de asistenţă medicală;
    modul de menţinere a legăturilor cu părinţii-educatori, cu alte servicii comunitare.
    Activităţile de pregătire a tînărului pentru viaţa de adult trebuie să favorizeze:
    dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor cu ceilalţi copii;
    inţelegerea problemelor legate de viaţa sexuală;
    dezvoltarea sentimentelor de încredere în sine;
    pregătirea pentru muncă;
    activităţi zilnice curente de autogospodărire.
    Dezvoltarea armonioasă a copiilor
    OBIECTIV
    Serviciul asigură dezvoltarea armonioasă fizică, mintală şi emoţională a copilului/adolescentului.
    STANDARDUL 5
    C.C.T.F. constituie un mediu de viaţă sigur şi sănătos care contribuie la dezvoltarea multilaterală, sub aspect fizic şi psihic, educaţional şi social, a copiilor sau adolescenţilor plasaţi.
    Condiţiile de trai
    Încăperile
    C.C.T.F. oferă condiţii confortabile de trai copiilor, creîndu-le o ambianţă familială agreabilă; încăperi calde, curate, plăcute, mobilate corespunzător, funcţionale şi sigure.
    C.C.T.F. este inspectată anual pentru a verifica dacă corespunde necesităţilor copiilor (vîrsta, nivel de dezvoltare, capacităţi).
    C.C.T.F. este un mediu sigur în care vor fi luate toate măsurile pentru prevenirea accidentelor; se va acorda o atenţie deosebită condiţiilor de tari ale copiilor cu dizabilităţi.
    C.C.T.F. este amplasată în comunitate sau în proximitatea ei, astfel încît copiii să aibă acces la toate serviciile şi să beneficieze de facilităţile oferite (educaţionale, sociale, medicale, culturale).
    C.C.T.F. este menţinută într-o stare corespunzătoare de curăţenie şi igienă pentru a reduce riscul infecţiilor.
    Dormitorul
    Copilul plasat are dreptul la un pat propriu şi la un spaţiu personal care să-i asigure intimitatea.
    Copiii sînt consultaţi la amenajarea spaţiului în care-şi desfăşoară activităţile zilnice.
    Spaţiile igienico-sanitare
    Spaţiile igienico-sanitare sînt curate şi permit respectarea intimităţii persoanei care le utilizează (toaletă, duş, baie).
    2. Hrana
    OBIECTIV
    Copiii primesc o alimentaţie sanatoasă, hrănitoare care corespunde necesităţilor lor fiziologice şi de creştere.
    STANDARDUL 6
    Copiilor li se asigură, conform vîrstei, hrană adecvată, suficientă din punct de vedere calitativ şi cantitativ, care corespunde necesităţilor şi preferinţelor acestora.
    Modalităţi de realizare a standardului:
    Copiii beneficiază de alimentaţie în conformitate cu necesităţile şi preferinţele lor, iar servirea mesei se face într-o ambianţă plăcută, la intervale potrivite şi flexibile de timp.
    Hrana se prepară şi se serveşte în condiţii igienice.
    Hrana trebuie să-i asigure copilului necesarul zilnic de calorii, stabilit conform normelor în vigoare.
    Fiecărui copil i se asigură cel puţin trei mese complete pe zi şi două gustări.
    Hrana trebuie să fie conformă vîrstei şi stării de sănătate, avînd un aspect cît mai atrăgător, variat, pentru a stimula apetitul copiilor.
    Copiii sînt consultaţi la stabilirea meniului.
    3. Igiena personală
    OBIECTIV
    Copilului i se asigură condiţii corespunzătoare de igienă personală şi de menţinere a sănătăţii.
    STANDARDUL 7
    Copilului i se pun la dispoziţie obiecte de igienă personală (periuţă de dinţi, pastă de dinţi, săpun, prosoape etc.) şi i se asigură acces la serviciile medicale generale şi de specialitate, conform necesităţilor sale.
    Modalităţi de realizare a standardului:
    Copilul beneficiază de controalele medicale:
    la intrare în C.C.T.F.;
    la intervale de timp strict stabilite, în funcţie de vîrsta şi de starea sănătăţii generale;
    la solicitare, în situaţii de urgenţă;
    la ieşirea din C.C.T.F.
    Fiecare copil beneficiază de asistenţă medicală generală şi de specialitate. Direcţia/secţia este obligată să ia toate măsurile necesare pentru a asigura fiecărui copil acces la servicii medicale de calitate şi care să corespundă necesităţilor sale, precum şi să-l informeze şi să-l implice în orice decizie legată de sănătatea sa.
    Părintele-educator este informat despre serviciile medicale prestate la nivel local.
    Direcţia/secţia încheie contracte cu prestatorii de servicii pentru a se asigura că copilul beneficiază de asistenţă medicală.
    Părintele-educator trebuie să fie informat, deja inainte de plasarea copilului, despre starea sănătăţii acestuia şi despre obligaţiile sale precise.
    Părintele-educator trebuie să primească fişa medicală a copilului plasat, document care se completează pe toată durata şederii copilului în familie şi care-l va însoţi ulterior. O copie a acestui document se păstrează la direcţie/secţie.
    Părintele-educator este instruit în legătura cu problemele ce ţin de sănătate şi igienă.
    Părintele-educator asigură fiecare copil cu îmbrăcăminte şi încălţăminte, adecvate calitativ şi cantitativ sezonului; copilului i se asigură, de asemenea, condiţiile de igienizare a obiectelor personale de îmbrăcăminte şi a lenjeriei.
    4. Imbrăcămintea
    OBIECTIV
    Copiilor li se oferă mijloacele financiare pentru a avea îmbrăcăminte personală adecvată vîrstei, sexului şi anotimpului.
    STANDARDUL 8
    Îmbrăcămintea şi obiectele personale ale copiilor corespund necesităţilor acestora.
    Modalităţi de realizare a standardului:
    Copiilor li se permite să-şi aleagă îmbrăcămintea şi obiectele personale.
    Copiii au condiţii pentru păstrarea hainelor şi a obiectelor personale.
    5. Menţinerea igienei spaţiilor de locuit
    C.C.T.F. are un program zilnic/săptămînal/ lunar de curăţenie.
    Drepturi, reclamaţii, protecţie
    OBIECTIV
    Toate drepturile copiilor sînt respectate.
    STANDARDUL 9
    Parinţii-educatori asigură toate condiţiile pentru familiarizarea copiilor cu drepturile lor şi pentru respectarea acestora.
    Modalităţi de realizare a standardului:
    Copiii au dreptul la:
    informare;
    respectarea demnităţii şi intimităţii în toate situaţiile;
    participare /consultare;
    acces la servicii şi activităţi;
    tratare individuală şi valorizare maximală a potenţialului personal;
    confidenţialitate a informaţiilor despre ei şi viaţa lor;
    independenţă şi decizie privind propria viaţă, în funcţie de vîrstă şi nivelul de inţelegere.
    Reclamaţiile
    Copiii/adolescenţii din C.C.T.F. au dreptul la reclamaţii, fără teamă de consecinţe; autorităţile locale trebuie să reacţioneze prompt la orice reclamaţie şi să-l informeze pe reclamant asupra rezultatului anchetei făcute şi a măsurilor luate.
    Protejare împotriva oricărei forme de abuz şi neglijare
    OBIECTIV
    Preocuparea esenţiala a părinţilor-educatori este cea de asigurare a binelui copilului, protejîndu-l de orice formă de abuz, neglijare sau exploatare; în cazul în care planează cea mai mică suspiciune privind existenţa unui abuz, se ia de urgenţă măsura adecvată.
    STANDARDUL 10
    Copilul va fi protejat de orice formă de abuz, neglijare şi exploatare.
    Modalităţi de realizare a standardului:
    Se asigură protecţia copilului împotriva abuzurilor: fizic, financiar sau material, psihologic sau sexual, neglijenţă, discriminare, tratament inuman sau umilitar - abuzuri comise fie cu premiditate, fie din neştiinţă sau ignoranţă.
    Părintele-educator este capabil să recunoască semnele de abuz, modalitatea de a se comporta cu copiii abuzaţi.
    Se acordă o atenţie specială copiilor care au fost implicaţi în situaţii de abuz; se evalueaza fiecare caz în parte şi se stabilesc măsurile care se impun. Copilul, în acest caz, poate fi plasat în altă C.C.T.F.
    Copilul este încurajat să-şi exprime opiniile în toate aspectele care-l privesc.
    Se interzice utilizarea pedepselor corporale şi orice fel de abuz din partea părinţilor-educatori.
    Se ţine o evidenţă documentară a cazurilor de abuz sau neglijare.
    Se raportează în scris despre orice caz de fugă a copilului/adolescentului; se analizează cauzele care au determinat aceasta şi măsurile care se impun.
    Socializarea / reintegrarea familială şi comunitară
    OBIECTIV
    Copiii sînt ajutaţi pentru participare la activităţi care ar contribui la socializarea şi la integrarea lor în viaţa comunităţii locale.
    STANDARDUL 11
    Copiii/adolescenţii sînt încurajaţi să menţină legăturile cu familia biologică (sau extinsă) şi toate relaţiile sociale cu comunitatea.
    Modalităţi de realizare a standardului:
    Copiii sînt orientaţi să menţină şi să dezvolte relaţiile cu copiii din mediul apropiat.
    Există proceduri clare privind relaţiile sociale ale copiilor şi adolescenţilor. Aceste proceduri sînt periodic monitorizate şi reevaluate. Copiii sînt sprijiniţi dacă întîmpină dificultăţi.
    Politica instituţiei include principii şi practici ce vizează:
    informarea familiei copilului;
    consultarea familiei copilului;
    participarea familiei la diferite activităţi.
    Relaţiile cu familia copilului şi cu prietenii săi se întreţin prin telefon, corespondenţă, vizite etc.
    Parinţii-educatori promovează o politică de transparenţă şi de implicare a comunităţii în viaţa copiilor în vederea reintegrării sociale a acestora.
    Parinţii-educatori încurajează şi sprijină copiii în participarea la diverse acţiuni din comunitate (culturale, sportive, religioase, de vizitare a familiei, prietenilor etc.), asigurîndu-i cu resurse financiare pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de aceste acţiuni (pentru transport, bilete etc.).
    Participarea / Consultarea
    OBIECTIV
    Copiii sînt încurajaţi pentru a-şi exprima opiniile privitoare la deciziile care le pot înfluenţa propria viaţă.
    STANDARDUL 12
    În toate deciziile referitoare la copil acesta este consultat.
    Modalităţi de realizare a standardului:
    În toate deciziile referitoare la copil se ţine cont de opiniile acestuia.
    Părinţii-educatori încurajeaza copiii cu dificultăţi de comunicare să-şi exprime părerile vis-a-vis de toate problemele cu care se confruntă.
    Educaţia
    OBIECTIV
    Se acordă o atenţie deosebită educaţiei şi rolului acesteia în integrarea socială şi profesională a tînărului.
    STANDARDUL 13
    Necesităţile/ cerinţele educaţionale ale copilului sînt respectate.
    Modalităţi de realizare a standardului:
    În planul individualizat al copilului sînt incluse obligaţiile părintelui-educator referitor la asigurarea participării copilului la activităţile şcolare.
    Părintele-educator este obligat să menţină relaţii strînse cu şcoala.
   Parintele-educator încurajează participarea copilului la activităţile şcolare; procură rechizite şi uniformă şcolară, urmăreşte frecventarea şcolii de către copil, îi acordă ajutor la rezolvarea temelor pentru acasă. (Direcţia/secţia are grijă de asigurarea fondurilor necesare pentru activităţile menţionate mai sus.)
    Selectarea, atestarea, angajarea şi evaluarea activităţii părintelui-educator
    OBIECTIV
    Personalul care lucrează în C.C.T.F. este pregătit şi sprijinit pentru desfăşurarea unei activităţi de calitate.
    STANDARDUL 14
    Personalul antrenat în acest serviciu asigură securitatea copiilor plasaţi şi dezvoltarea lor multiaspectuală şi armonioasă.
    Modalităţi de realizare a standardului:
    Sînt elaborate proceduri clare de selectare, atestare, angajare, pregătire şi evaluare a părinţilor-educatori.
    1. Selectarea
    Persoanele interesate se adresează la autoritatea tutelară pentru obţinerea deciziei referitor la înfiinţarea casei de copii de tip familial.
    Se precizează:
    situaţiile în care o persoană nu poate deveni părinte-educator;
    responsabilităţile;
    drepturile;
    relaţia cu direcţia.
    2. Atestarea
    Pentru obţinerea autorizaţiei referitor la înfiinţarea casei de copii de tip familial, persoanele candidate îndeplinesc următoarele condiţii:
    capacitate deplină de exerciţiu;
    stare bună a sănătăţii fizice şi psihice;
    familie stabilă;
    relaţii sociale bune în cadrul comunităţii şi comportament general apreciat de membrii acesteia;
    studii: obligatoriu medii;
    condiţii de locuit adecvate: locuinţă îngrijită care corespunde necesităţilor de viaţă (odihnă, alimentare, educaţie).
    Condiţiile sus-numite sînt verificate pe bază de documente, interviuri, anchetă socială, declaraţii, referinţe, acte, certificate.
    Persoanele interesate depun la autoritatea tutelară o cerere de evaluare în vederea eliberării certificatului de părinte-educator, la care trebuie să anexeze următoarele documente:
    copii legalizate ale actelor de stare civilă şi actelor de studii ale solicitantului;
    certificate medicale eliberate de policlinica de care aparţin (medicul de familie), care să reprezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului şi a persoanelor care locuiesc împreună cu el;
    cazierul judiciar al solicitantului şi al persoanelor cu care acesta locuieşte;
    documentul care atestă dreptul de folosinţă al solicitantului asupra locuinţei.
    3. Evaluarea
    Procedura de evaluare cuprinde:
    analiza cererii candidatului şi a documentelor anexate, care urmeaza să fie incluse în dosarul candidatului;
    planul calendaristic de evaluare a persoanelor-candidate, programarea interviurilor;
    întocmirea dosarului candidatului care urmează să fie completat pe parcursul evaluării;
    programarea interviului cu candidatul şi familia sa (activitate realizată de psiholog);
    completarea anchetei sociale şi susţinerea examenului psihologic.
    4. Angajarea
    După acordarea certificatului, părintele-educator este angajat de autoritatea tutelară, prin încheierea unui contract de muncă (conform legislaţiei în vigoare). Contractul de muncă trebuie să includă în plus o serie de prevederi specifice, cum ar fi:
    obligativitatea de a informa angajatorul într-un termen concret, bine stabilit (de exemplu, 24 ore), despre toate problemele care pot să apară şi care pot periclita modul de îngrijire sau securitate a copilului;
    obligaţia de a respecta decizia direcţiei în legătură cu planul individualizat al copilului.
    5. Evaluarea
    Autoritatea tutelară dispune de un Portofoliu de evaluare al fiecărui părinte-educator care cuprinde:
    actele solicitate iniţial;
    raportul de anchetă psihosocială, prezentat de asistentul social şi de psiholog şi avizat de autoritatea tutelară, care include rezultatul evaluării;
    propunerea de eliberare sau de respingere a certificatului;
    documente privind formarea iniţială a părintelui-educator;
    note de evaluare / monitorizare a activităţii prin anchete la domiciliu;
    informări scrise, înştiinţări, solicitări din partea părintelui-educator;
    alte documente relevante privind activitatea părintelui-educator.
    6. Formarea
    Persoanele care doresc să devina părinte-educator trebuie să urmeze un curs de preformare pînă la adoptarea deciziei de instituire a C.C.T.F.
    Domeniile de pregătire sînt:
    cadrul juridic şi administrativ al protecţiei drepturilor copilului;
    dezvoltarea copilului, respectiv îngrijirea copilului sănătos şi bolnav, elemente de psihologie a copilului, puericultură, pedagogie;
    problematica specifică a copilului aflat în dificultate;
    drepturi şi obligaţii;
    standarde de calitate ale casei de copii de tip familial.
    Domeniile de pregătire teoretică şi practică trebuie să includă principalele activităţi ale părinţilor-educatori.
    Curriculum de formare
    1. Funcţia de îngrijire
    Competenţe:
    să posede cunoştinţe de igienă, alimentaţie, educaţie pentru sănătate şi să fie capabil să le aplice;
    să cunoască stadiile de dezvoltare fizică şi psihică a copilului;
    să aibă o bună capacitate de observare a stării copilului şi să cunoască principalele semne de alarmă şi stările de boală specifice copilăriei şi adolescenţei;
    să ştie unde să apeleze în caz de urgenţă;
    să conştientizeze responsabilitatea deosebită pe care o are faţă de copilul ocrotit.
    2. Funcţia de educare şi socializare
    Competenţe:
    să cunoască şi să respecte drepturile copilului;
    să posede minimum de cunoştinţe despre psihologia copilului în dificultate; despre abuz şi neglijare, metodele de menţinere a disciplinei, dezvoltarea ataşamentului afectiv stabil, probleme legate de sexualitate, atitudini faţă de copiii cu dizabilităţi, faţă de diosebirile existente în limba şi cultura     minorităţilor etc.;
    să ştie cum să asigure integrarea copilului în familia nouă, evitînd izolarea sau blamarea acestuia de către ceilalţi membri ai familiei (copii, soţi, bunici);
    să conştientizeze faptul că acel copil pe care îl are în îngrijire ca părinte-educator este un copil în dificultate, că a trăit o dramă personală, ceea ce, de multe ori, are repercusiuni asupra comportamentului copilului, generînd dificultăţi de educaţie;
    să fie capabil de a menţine relaţiile cu şcoala, implicîndu-se în ajutorarea copilului la teme;
    să menţină legătura cu mediul de provenienţă a copilului (de exemplu, casa de copii sau internat);
    să cunoască specificul problemei copilului şi detaliile ce ţin de istoria sa personală, respectînd în activitatea cotidiană planul individualizat stabilit de către specialiştii direcţiei/secţiei;
    să cunoască comunitatea şi să o facă cunoscută şi copilului.
    3. Funcţia de comunicare (cu copilul)
    Competenţe:
    să inspire copilului încredere;
    să se exprime corect;
    să discute cu copilul în cunoştinţă de cauză despre situaţia reală a sa şi a familiei sale;
    să răspundă la întrebările copilului;
    să respecte personalitatea şi opiniile copilului;
    să ştie cum să stimuleze comunicarea între copii.
    4. Funcţia de comunicare (cu familia)
    Competenţe:
    să cunoască dispoziţiile autorităţii tutelare referitoare la relaţia copilului cu familia;
    să comunice în cunoştinţă de cauză cu familia naturală - ca un profesionist care nu comentează şi judecă, ci informează corect despre evoluţia copilului;
    să ştie în situaţiile mai dificile (doar este vorba de familii cu probleme) să-şi păstreze calmul şi să apeleze la asistentul social pentru a-l informa şi a găsi o soluţie în favoarea copilului.
    5. Comunicarea (cu autorităţile tutelare)
    Competenţe:
    să cunoască profesia de părinte-educator (atribuţii, drepturi, relaţii profesioanale, cadrul legal etc.);
    să însuşească principiile reformatoare din domeniul protecţiei copilului, să le înţeleagă şi să le aplice;
    să accepte relaţiile ierarhice;
    să colaboreze cu psihologul şi cu specialistul în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
    să aibă spirit de echipă;
    să să informeze la timp şi corect despre toate situaţiile apărute în viaţa copilului (sau în viaţa sa şi a familiei sale), susceptibile de a înfluenţa îngrijirea copilului plasat;
    să informeze autoritatea tutelară, la solicitare şi ori de cite ori este nevoie despre toate aspectele privitoare la evoluţia copilului. Astfel, va fi capabil să completeze şi să trimită la timp formularele tipizate de evidenţă, să noteze în fişa copilului aspectele relevante etc.;
    să respecte confidenţialitatea (secretul profesional).
    6. Funcţia de formare şi informare
    Competenţe:
    să participe la cursuri de formare, acordîndu-le atenţia cuvenită;
    să cunoască şi să apeleze la sursele de informaţii în specialitatea respectivă;
    să poată beneficia de serviciile de consiliere, conştientizînd faptul că fiecare copil pe care îl îngrijeşte este o personalitate specifică, cu diverse probleme, şi că nu este niciodată suficientă propria experienţă în educarea copiilor;
    să-şi cunoască rolul în aplicarea planului individualizat al copilului.
    Managementul serviciului
    OBIECTIV
    Serviciul va fi asigurat cu persoane competente, dispunînd de experienţă profesională şi calităţi morale necesare în activitatea cu copiii, pentru asigurarea protecţiei şi siguranţei copiilor.
    STANDARDUL 15
    Părinţii-educatori din casele de copii de tip familial, conducătorii din cadrul organelor centrale de profil şi locale, specialiştii din direcţiile/secţiile pentru protecţia drepturilor copilului din cadrul inspectoratelor teritoriale vor dispune de cunoştinţele şi competenţele profesionale, manageriale     necesare, de experienţă în lucrul cu copiii, pentru a desfăşura, la parametri optimi (de eficienţă), activitatea de ingrijire şi educaţie.
    Modalităţi de realizare a standardului:
    Se vor stabili:
    proceduri clare de evidenţă şi control al activităţilor (inclusiv cazierul judiciar obligatoriu al personalului, precum şi fişele personale ale angajaţilor);
    proceduri clare de transmitere a informaţiilor între părinţii-educatori şi specialiştii în protecţia drepturilor copilului;
    proceduri clare financiare de efectuare şi decontare a cheltuielilor;
    proceduri clare privind evaluarea şi monitorizarea activităţii desfăşurate în casele de copii de tip familial;
    proceduri clare privind situaţiile care necesită înlocuirea în regim de urgenţă a unui părinte-educator (caz de îmbolnăvire etc.), ce vor fi stipulate în contractul de muncă;
    cerinţe clare privind formarea personalului care să contribuie la dezvoltarea competenţelor profesionale individuale;
    cerinţe clare de selectare, evaluare, atestare şi sprijin al parinţilor-educatori;
    responsabilităţi clare privind sarcinile părţilor implicate.
    Părinţilor-educatori li se va aduce la cunoştinţă următoarele:
    personalul lucrează în echipa în care rolul fiecărui profesionist este clar delimitat;
    personalul este informat cu privire la rolul evaluărilor făcute de asistentul social;
    procedurile de depunere şi soluţionare a reclamaţiilor.
    Păstrarea documentelor
    OBIECTIV
    Documentele copilului vor fi întocmite în corespundere cu procedurile existente şi păstrate în siguranţă.
    STANDARDUL 16
    Documentele copilului (inclusiv rapoarte etc.) sînt întocmite astfel încît să evidenţieze progresele înregistrate de copil, necesităţile/cerinţele sale specifice de dezvoltare şi să permită reconstituirea istoriei personale a copilului.
    Modalităţi de realizare a standardului:
    Există proceduri clare privind păstrarea în siguranţă a documentelor, actelor, rapoartelor referitoare la fiecare copil.
    Datele privind evaluarea, precum şi o copie a dosarului copilului, sînt păstrate în mod confidenţial de către autoritatea tutelară. Copilul/adolescentul şi reprezentantul său au acces la aceste date.
    Documentele personale ale copilului sînt păstrate în condiţii care asigură confidenţialitatea informaţiilor faţă de alte persoane.